SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser

2 SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gældende fra 1. januar SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr SAS EuroBonus World MasterCard 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen omfatter den person (forsikrede), i hvis navn SAS EuroBonus World Master- Card er udstedt Krav til betalingsform Fly- og pakkerejser omfattes alene af forsikringen, når følgende betingelser er opfyldt: Rejsen skal være betalt med et af Eurocard, Diners Club eller SEB Kort udstedt kort eller internetkonto/rejsekonto. Uanset hvilket af ovennævnte kort eller konto rejsen betales med, vil du aldrig kunne opnå en bedre forsikringsdækning end den, der er knyttet til det kort, du er indehaver af, og hvori forsikringen er inkluderet. 1. Flyrejser til/fra/mellem rejsedestinationer skal være betalt med kortet i henhold til ovenstående, afsnit Med pakkerejser menes et rejsearrangement som købes samlet, og som består af transport, indkvartering m.v. jvf. definition i lov om pakkerejser 2 (Lov nr. 472 af ). Ved pakkerejser forstås en kombination af mindst to af følgende elementer såfremt de af arrangøren udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter en overnatning. 3. Benyttes luftfartsselskabernes bonusrejser, skal skatter og afgifter være betalt med kortet, i det omfang luftfartsselskabet opkræver afgifterne. Luftfartsselskabets faktura skal vedlægges skadeanmeldelsen. 4. For øvrige rejser er der intet krav til betalingsformen. Dækning under sektion C Købsforsikring er betinget af, at den indkøbte genstand er betalt med SAS EuroBonus World MasterCard, jf. afsnit C pkt Hvor dækkes? Forsikringen dækker i hele verden uanset bopælsland, dog er rejser inden for bopælslandet undtaget. Forsikringen dækker udelukkende på private ferierejser. Der dækkes ikke under erhvervsrejser eller kombinerede ferie- og erhvervsrejser. 1.3 Forsikringens varighed Forsikringen dækker ulykkestilfælde opstået under transport på land (heri medregnet kørsel i lejede biler), til vands eller i luften, under ophold på stationer, i havne eller lufthavne samt under transit mellem stationer, havne eller lufthavne i direkte forbindelse med sådanne rejser. 2.0 Forsikringsgiver og forsikringstager Forsikringsgiver er: Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge København V Telefon (+45) CVR-nr Forsikringstager er: SEB Kort Park Allé Brøndby Telefon (+45) Telefax (+45) CVR-nr

3 3.0 Anmeldelse af skade Ved enhver skade skal skadeanmeldelsen udfyldes med nøjagtige oplysninger om skadeforløbet og sendes til: SOS International A/S Nitivej Frederiksberg Telefon (+45) Telefon (+45) mellem kl og i forbindelse med skadeservice Telefax (+45) Forsikrede/sikrede har oplysningspligt til selskabet om alle informationer, der kan belyse sagen og er herunder forpligtet til at udfærdige og levere dokumenter, herunder sygejournaler, regnskabsmateriale og kontoudskrifter m.v. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. Selskabet er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, der har behandlet forsikrede. Ved dødsfald er Chartis berettiget til at kræve obduktion. 4.0 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke: 4.1 Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde, såvel som ulykkestilfælde der skyldes sygdom og forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. 4.2 Forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand eller tilregnelighed er fremkaldt af forsikrede med fortsæt, grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer samt ved misbrug af medicin. 4.3 Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde. 4.4 Deltagelse i kriminelle handlinger. 4.5 Deltagelse i slagsmål undtagen i tilfælde af selvforsvar. 4.6 Følger af ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som fører eller passager under kørsel på motorcykel eller scooter. 4.7 Forsikringsbegivenheder, der rammer forsikrede som besætningsmedlem under flyvning i luftfartøjer. 4.8 Ulykkestilfælde indtruffet under deltagelse i videnskabelige ekspeditioner. 4.9 Ulykkestilfælde indtruffet under deltagelse i motorløb af enhver art Beskadigelse af tænder. 5.0 Krigs- og atomskader Undtaget fra forsikringen er forsikringsbegivenheder som følge af krig, krigslignende forhold, sabotage, terrorisme, oprør eller borgerlige uroligheder. Ligeledes vil skader, der skyldes militær nedkæmpning af førnævnte situationer, ikke være dækket. Forsikringen dækker, hvis sådanne forhold, som nævnt ovenfor, indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for bopælslandet i indtil en måned fra konfliktens udbrud. Erstatningspligten er dog betinget af: at der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i en af de ovennævnte situationer, og at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne, og at konflikten ikke omfatter udledning af biologiske og kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner, eller som opstår under den forsikredes tjeneste ved atomanlæg. 5.1 Myndighedsindgreb Forsikringsbegivenheder, der skyldes, at en regering eller anden myndighed som følge af ovenstående vælger helt eller delvist at indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik, er ikke dækket. 6.0 Dobbeltforsikring Der gøres ikke dobbeltforsikring gældende ved ulykkesforsikring. For andre forsikringsdækninger henvises til sektion C punkt 9.0.

4 7.0 Overdragelse Ingen kan uden selskabets samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen. 8.0 Regres Der gøres ikke regres gældende. 9.0 Klager Klager vedrørende skadebehandling i henhold til denne forsikring kan rettes til SOS International A/S, Nitivej 6, DK 2000 Frederiksberg Skadeservice (45) Klager vedrørende forsikringen i øvrigt, herunder dækning, kan rettes til Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 DK 1560 København V Telefon (45) Der henvises til klagevejledning på Ankenævn for forsikring Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og Chartis om forsikringens dækning, og en fornyet henvendelse til Chartis ikke fører til et tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan den forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon (+45) Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole Behandling af personoplysninger 12.1 Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Forsikringstager og Forsikringsgiver foretager elektronisk databehandling af forsikredes og andre i forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af forsikringstager, forsikringsgiver eller forsikringsgivers skadebehandler vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet deraf, og forsikrede erklærer sig ved udstedelsen af SAS EuroBonus World MasterCard indforstået dermed I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer, gøres forsikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet, og at disse personoplysninger kan blive videregivet til eller behandlet i lande uden for Danmark og EU. Disse oplysninger er udelukkende bestemt for forsikringstager og forsikringsgiver og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i henhold til forsikringsprogrammet og til brug for myndigheders eventuelle tilsynsopgaver. Forsikrede har krav på indsigt i, og kan anmode om en kopi af, de personlige data, der opbevares om dem (mod et mindre gebyr) samt bede om at eventuelle fejl bliver rettet. Kontakt venligst Chartis Europe S.A., Kalvebod Brygge 45, 1560 København V. Der henvises til Chartis Politik for Anvendelse af Personoplysninger, som kan hentes på eller tilsendes efter skriftlig anmodning.

5 SEKTION B 1.0 Ulykkesforsikring Forsikringssummer: DKK ,00 ved dødsfald pr. person. DKK ,00 ved dødsfald, hvis kortindehaver er under 18 år. DKK ,00 ved 100% varigt mén pr. person. 1.1 Hvad dækker forsikringen? Ulykkestilfælde sket under transport, jf. Sektion A afsnit Hvad dækkes? Forsikringen dækker ved dødsfald eller medicinsk invaliditet som følge af et ulykkestilfælde opstået under rejsen Ved ulykkestilfælde forstås: En pludselig hændelse, som forårsager personskade. 1.3 Erstatning ved død Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales den forsikringssum, der er fastsat for dødsfaldet. Er der i anledning af samme ulykkestilfælde udbetalt erstatning for varigt mén, fratrækkes dette beløb i forsikringssummen ved død. Medmindre andet skriftligt er meddelt selskabet, udbetales forsikringssummen til afdødes nærmeste pårørende som defineret i forsikringsaftalelovens 105a, dvs. til den efterladte ægtefælle eller registreret partner eller, hvis afdøde er ugift, separeret, fraskilt, enke eller enkemand, til afdødes arvinger i henhold til testamente eller efter arveloven. Forsikrede kan træffe anden bestemmelse om, hvem der skal være begunstiget. En sådan bestemmelse skal meddeles selskabet skriftligt og bekræftes over for forsikrede. Efterlades hverken arvinger eller særligt begunstigede sker der ingen udbetaling. For skadelidte personer under 18 år udbetales ved død DKK ,00 til den eller de personer, der har forældremyndigheden over den pågældende. 1.4 Erstatning ved varigt mén Hvis et ulykkestilfælde har medført en méngrad på mindst 5%, udbetales méngradserstatning. Erstatningen fastsættes, så snart ulykkens endelige følger kan bestemmes dog senest tre år efter ulykken. Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel på grundlag af skadens medicinske art og omfang. Fastsættelsen sker uden hensyntagen til skadelidtes erhverv. Erstatningen udgør den til méngraden svarende procent af den på ulykkestidspunktet gældende forsikringssum. Méngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100%. En bestående invaliditet giver ikke ret til erstatning og kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Méngradens størrelse skal, hvis forsikrede eller selskabet forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen, hvis afgørelse er bindende for begge parter. Omkostningerne herved bæres af Chartis. 1.5 Begrænsninger i dækningen: For personer over 75 år dækker forsikringen med DKK ,00 ved død og DKK ,00 ved 100% varigt mén. Selv om samme person er dækket i henhold til flere forskellige kreditkort udstedt af SEB Kort, er Chartis samlede erstatningspligt under u- lykkesforsikringen begrænset til DKK ,00 ved død og DKK ,00 ved invaliditet, hvortil kommer eventuelle tillæg ved erstatning for invaliditet. De i forsikringsbetingelserne anførte forsikringssummer udgør maksimum for selskabets erstatningspligt for alle på samme rejse (fra forsikrede forlader bopælslandet til hjemkomsten) opståede forsikringsbegivenheder, uanset om forsikrede er dækket af flere ulykkesforsikringer knyttet til MasterCards udstedt af SEB Kort. Ved flere ulykkesforsikringer tilknyttet samme kort udgør den maksimale erstatning summen af de enkelte ulykkesforsikringssummer, dog maksimalt DKK ,00. Forsikringen omfatter kun flyulykkestilfælde, der rammer den forsikrede som passager under befordring med nationalitetsbetegnede luftfartøjer.

6 SEKTION C 1.0 Købsforsikring Forsikringssummer: Den forsikrede genstand skal have en minimumspris på DKK 400,00 inkl. moms ekskl. evt. levering. Maks.: DKK 8.000,00 inkl. moms pr. skade og maks. DKK ,00 pr. år pr. kort inkl. moms. 1.1 Forsikrede er alle indehavere af et gyldigt (aktivt) SAS EuroBonus World MasterCard til personligt brug samt enhver modtager af gave fra kortholder, når en sådan gave er købt og betalt med et SAS EuroBonus World MasterCard. 1.2 Forsikringen dækker det direkte økonomiske tab ved tab af eller fysisk skade på indkøbte varer (inkl. tyveri ved indbrud*, ran** og røveri). *Ved tyveri fra aflåst motorkøretøj skal genstanden have været anbragt i et fra bilens kabine adskilt og aflåst vare-/bagagerum eller handskerum, således at genstanden ikke er synlig udefra. **Ran defineres som tyveri af genstande i forsikredes umiddelbare nærhed under forudsætning af, at tyveriet blev bemærket i gerningsøjeblikket og forsikrede gjorde anskrig. 2.0 Dækningsperiode: Forsikringen dækker den forsikrede genstand i 60 dage fra købsdatoen eller fra købers modtagelse af genstanden. Dato for modtagelse af genstanden skal kunne dokumenteres. 3.0 Forsikringen dækker genstande/varer købt i hele verden, betalt med kortet i sin helhed (se undtagelserne pkt. 5.0). - Der skal foreligge en købskvittering fra en momsregistreret virksomhed eller tilsvarende dokumentation. 4.0 Dækning: Forsikringssum: Den forsikrede genstand skal have en minimumspris på DKK 400,00 inkl. moms ekskl. evt. levering. Der erstattes maksimalt DKK 8.000,00 inkl. moms pr. skade og maksimalt DKK ,00 pr. år pr. kort inkl. moms. Der er ingen selvrisiko. 5.0 Undtagelser: Levende dyr. Planter. Kontanter. Rejsechecks. Transport-/flybilletter. Værdipapirer. Drikkevarer. Nye og brugte motorkøretøjer (alle typer). Mobiltelefoner. Alle former for juveler, smykker og ure. Alle elektroniske og eller elektriske genstande, som har været benyttet til demonstrationer o.l. 6.0 Forsikringen dækker endvidere ikke: Skader på den forsikrede genstand begået forsætligt af kortholder selv eller dennes familie. Tab eller skader, der skyldes uforklarlig forsvinden, herunder at den indkøbte vare glemmes, forlægges eller tabes uden at kunne findes af kortholder igen. Simpelt tyveri, dvs. tyveri, hvor der ikke er tegn på voldeligt opbrud, eller hvor der ikke er trussel om eller anvendelse af vold, eller når tyveriet ikke bemærkes i gerningsøjeblikket. Skader opstået som følge af normalt slid/brug af genstanden (erosion, korrosion, fugtighed, varme etc.). Fabrikationsfejl, dvs. at der ikke er dækning i de tilfælde, hvor der foreligger en mangel, som sælgeren efter almindelige køberetlige regler har ansvar for. Skader opstået under transport og eller flytning, udført af sælger eller på vegne af sælger. Skader som følge af fejlbetjening (ikke fulgt sælgers eller producents vejledning om genstandens brug). Kosmetiske skader som eksempelvis ridser, pletter, blegning, som ikke hindrer genstanden i at fungere. Varer, som anvendes til, eller er beregnet til, professionelle og kommercielle formål. Skader eller bortkomst af genstande/varer som følge af borgerkrig, krig, oprør eller konfiskation udført af myndigheder.

7 7.0 Chartis forbeholder sig ret til at reparere den beskadigede genstand/vare. Såfremt genstanden/varen ikke kan repareres, eller reparationsudgifterne overstiger købsprisen, erstattes genstanden med købsprisen. Såfremt genstanden erstattes med købsprisen, overgår ejendomsretten til den beskadigede genstand til Chartis. Par eller sæt: Når genstanden er en del af et par eller kommer i et sæt, og den ene del af sættet er beskadiget og ikke kan benyttes mere, erstattes begge genstande/varer. I sådanne tilfælde overgår ejendomsretten til den beskadigede genstand til Chartis. Dette gælder også den eventuelle ubeskadigede genstand i et par eller sæt. 8.0 Anmeldelse af skade: Kortholder skal hurtigst muligt anmelde skaden til SOS International A/S Se sektion A punkt 3.0. og vejledning i nærværende afsnit. Ved tyveri o.l. skal der ske anmeldelse af tyveriet til politiet inden for 48 timer. Udfylde skadeanmeldelsesblanketten (findes på dk) og indsende denne sammen med evt. politirapport (kvittering for anmeldelse), original kvittering på købet og dokumentation for, at genstanden er betalt med SAS EuroBonus World MasterCard (kontoudtog fra kortudsteder). Ved skader skal skaden dokumenteres eksempelvis ved foto af skaden eller forretnings/reparatørs udtalelse eller lignende dokumentation for skaden. Skadebehandler forbeholder sig ret til at kræve den beskadige genstand tilsendt. Kortholder er forpligtet til at give det selskab, som han afkræver erstatning, underretning om, hos hvilke selskaber der tillige er tegnet forsikring og er ansvarlig for tab, som forårsages ved, at sådan underretning forsømmes. Ved overfald indsendes lægeerklæring eller skriftlig vidneerklæring, som beskriver omstændighederne ved overfaldet, med dato og underskrift eller ethvert andet bevis på tyveriet. Indsend enhver anden dokumentation eller information, som er nødvendig for at forsikringsselskabet kan behandle anmeldelsen og beregne den rigtige erstatning, f.eks. indhente prisoverslag på reparation af genstanden o.l. 9.0 Dobbeltforsikring: Er flere selskaber ansvarlige for en skade, og er den erstatning der skal udredes mindre end de erstatningsbeløb, for hvilke selskaberne tilsammen hæfter, fordeles ansvaret selskaberne imellem i forhold til de beløb, for hvilke hvert af dem hæfter. Kan et af selskaberne ikke udrede sin andel, fordeles det manglende beløb mellem de øvrige i tilsvarende forhold inden for den ved 1. punktum angivne begrænsning Generelle betingelser for Købsforsikring for kreditkort: Ved eventuelle klager over afgørelser, se sektion A punkt 9.0 og 10.0.

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret i tilknytning til Sydbank MasterCard Private Banking Private (Gældende fra februar 2015) Sydbank har indgået en samarbejdsaftale

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470 Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring Police 97.90.1.040. Rev. 220914. Indhold: Fører- og passagerulykkesforsikring Rejseforsikring ved motorcykelferie Nøgledækning Punkteringsdækning

Læs mere

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01. [1] n sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.620-0002 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser for og Platinum Indholdsfortegnelse Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen... 3 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 12 Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Læs om Platimum Family Family Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion C Rejseassistance... 15 Sektion D Udvidet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. oktober 2011 Sektion A Fælles betingelser Sektion B

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelser nr. 03EPL, juli 2013, police nr. 5814260226 1.0 Forsikringsgiver

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum.

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 01EPL, april 2008 Police nr. 85.0.01.303-0063

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211 FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

GlobeCard Blue MasterCard

GlobeCard Blue MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Sektion B Forsikringsdækninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06 - V07 MasterCard

Læs mere

Fordelspakke Ducati Finans

Fordelspakke Ducati Finans Fordelspakke Ducati Finans Fordele uden ekstra omkostninger Når du finansierer din motorcykel via Ducati Finans får du uden ekstra omkostninger en fordelspakke. Fordelspakken er gældende ligeså længe du

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

Coop MasterCard SORT

Coop MasterCard SORT Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

Jyske MasterCard Platinum

Jyske MasterCard Platinum Jyske MasterCard Platinum FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 06JP Policenummer: Jyske MasterCard Platinum Corporate 5814712852 Jyske MasterCard

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Indhold SIDE DÆKNING ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 3 Autohjælp 4 Fører- og passagerulykkesforsikring 7 Trækkrog 7 Fri kilometer 7 Reparation ved stenslag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere