Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest."

Transkript

1 ÅRsRAPPORt 2011

2 Indhold Resultater der kan være svære at begribe Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning - Året i hovedtræk 16 Historik 18 Koncerndiagram 20 Koncernens udvikling 26 Selskabsudvikling 28 Skriften på væggen 29 Forventninger til Koncern 30 Værdier 32 Ansvar 36 Værdiskabelse i forhold til Koncerndiagram med ejerandele 39 Den uafhængige revisors påtegning 40 Anvendt regnskabspraksis 46 Resultatopgørelse 47 Balance 49 Pengestrømsopgørelse 50 Noter Lind Invest 2012 Design ROJO.DK Foto ENKORN.COM Tryk Codex Tryk Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: CVR:

3 Ledelsespåtegning Selskabsoplysninger SELSKABSOPLYSNINGER LEDELSESPÅTEGNING Selskabet Lind Invest ApS Værkmestergade Aarhus C CVR-nr.: Stiftet: 20. marts 2002 Hjemsted: Aarhus Regnskabsår: 1. januar december 2011 Direktion: Henrik Østenkjær Lind Konsoliderede datterselskaber Danske Commodities A/S, Aarhus, 86,65% Lind Capital A/S, Aarhus, 81% 4U Development A/S, Aarhus, 60% 4U Development Eood, Bulgarien, 60% E-Hedge ApS, Silkeborg, 80% Lind Ejendomme ApS, Aarhus, Lind Hamburg ApS, Aarhus, Cornerstone Properties Germany Holding A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties Germany A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties North Germany A/S, Aarhus, 53,33% Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2011 for Lind Invest ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Revision: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen Aarhus C Cornerstone Properties Hamborg 4 A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties Hamborg 3 A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties Hamborg 2 A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties Hamborg 1 A/S, Aarhus, 53,33% Hemonto A/S, Aarhus, 73% Danske Share ApS, Aarhus, 88,96% Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus, den 20. juni 2012 Direktion: Danske Share II ApS, Aarhus, 88,75% Danske Share Invest I ApS, Aarhus, 70% Danske Share Invest II ApS, Aarhus, 70% Danske Commodities, Deutschland, 86,65% Danske Commodities DOOEL, Macedonia, 86,65% Henrik Østenkjær Lind Danske Commodities D.O.O, Serbia, 86,65% Danske Commodities D.O.O, Kroatia, 86,65% Danske Commodities Bucharest, S.R.L, 86,65% DC Generation A/S, Aarhus 86,65% Associerede selskaber IFTU Scanbag ApS, Aarhus, 26,33% Scanbag A/S, Skive, 19,87% LAM Holding ApS, Aarhus, 50% Langelinieparken ApS, Aarhus, 50% 4. Årsrapport 2011 Årsrapport

4 Lind Invest Før Lind Invests historie starter i 2002 hvor selskabet stiftes. I 2003 kommer den første investering til. I 2004 sker der for alvor noget. Her beslutter Henrik Lind sig for at starte som selvstændig med handel af elektricitet. Det starter med Henrik Lind og en medarbejder på løntilskud. Det skal vise sig at være en god beslutning, for efter opstarten kommer der hurtigt fart under den nyetablerede virksomhed, der døbes Danske Commodities A/S. Det står hurtigt klart, at der er et enormt potentiale, og år efter år bliver forretningsomfanget øget og flere og flere medarbejdere og forretningsområder kommer hastigt til. Skabertrangen rækker dog til mere og snart kommer flere selskaber til, hvoraf de fleste er med Lind Invest som stifter og hovedaktionær. Nu Lind Invest er i dag et holdingselskab, med datterselskaber inden for energi, finans, ejendomme og industri. Vi analyserer og varetager investeringer og risikostyring samt yder aktivt ejerskab i de aktiviteter, vi er involveret i. De selskaber, vi investerer i, er kendetegnede ved at have et stort potentiale og være i rivende udvikling. Porteføljen indeholder i dag 12 selskaber og næsten 200 dedikerede og dygtige medarbejdere og partnere. Koncernen har i dag stadig et enormt uforløst potentiale, der skal udvikles i de kommende år. Årsrapport

5 Forord - Henrik Lind Forord Henrik Lind Velkommen til Lind Invests årsrapport for blev et spændende og udfordrende år for Lind Invest, hvor vi på trods af den politiske usikkerhed i Europa formåede at udvikle og vækste vores forretning på et meget tilfredsstillende niveau. Året udviklede sig for langt størstedelen af koncernen tilfredsstillende, og der er blevet skabt markant forøget forretningsomfang og indtjening i alle selskaber. Derudover har flere af vores selskaber nået et stadie, hvor de har haft brug for at opsætte nye mål og strategier, og her har medarbejderne leveret et flot stykke arbejde med at udarbejde planer for, hvor de ser nye muligheder for deres forretning, så strategierne kan implementeres i 2012 og For at kunne implementere de nye initiativer vil vi få brug for flere dygtige, initiativrige kollegaer, der kan og vil gøre en forskel på alle niveauer i organisationen og for deres omgivelser. Der vil fortsat komme kollegaer til med en anden baggrund og kultur end vores danske. Derfor er det vigtigt for alle eksisterende medarbejdere og ledere at huske på koncernens værdier og leve dem hver dag, så de nye kollegaer lærer vores måde at gøre tingene på og hurtigt bliver en integreret del af holdet. Dette er en af mine personlige målsætninger at sikre at alle vore medarbejdere lærer og lever vores værdier i det daglige. Vi kan med tilfredshed konstatere, at vi har skabt stabile og flotte resultater, men lige så vigtigt er det, at der stadig er et enormt uforløst potentiale inden for alle vores forretningsområder. Kunsten herfra bliver at balancere mellem at kontrollere væksten, holde fokus på de mest rentable projekter samt at eksekvere en kompromisløs risikostyring gennem alle faser. Risikostyringen er et helt centralt element for at vi kan fortsætte med at levere stabile resultater fremadrettet. Derfor er risikostyringen også rygraden i alle vores selskabers strategier. I alt hvad vi foretager os, er risikovurderingen det vigtigste parameter for beslutning. Jeg håber, at Du vil finde vores årsrapport interessant, hvor Du kan læse meget mere om vores forretning, vores holdninger og værdier. Velkommen og god læselyst. Henrik Østenkjær Lind 8. Årsrapport 2011 Årsrapport

6 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse DKK Nettoomsætning Bruttoresultat Driftsresultat Finansielle poster, netto Årets resultat før skat Årets resultat Balance DKK Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital Egenkapital incl. Minioritetsinteresser Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Pengestrømme DKK Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændringer i likvider Likvider 31. December Nøgletal i % Bruttomargin (bruttoresultat i % af omsætning) 5,3 8,0 13,0 9,4 10,4 Overskudsgrad (driftresultat i % af nettoomsætning) 4,5 9,5 11,3 8,4 9,2 Afkastningsgrad (driftsresultat i % af gns. balancesum) 11,7 14,0 22,6 67,8 65,9 Egenkapitalandel (soliditetsgrad) (egenkapital i % af aktiver, ultimo) 24,6 22,4 20,0 47,9 48,7 Likviditetsgrad (omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld) 1,9 1,9 2,5 2,0 2,1 Gennemsnitlig antal medarbejdere Årsrapport 2011 Årsrapport

7 Hoved- og nøgletal E Hoved- og nøgletal Lind Invest resultat efter skat Cash-flow from operations Pengestrømme fra driftsaktivitet 200 Mio kr. 300 Mio kr Mio kr , , E E Egenkapital Lind Invest total Employees Medarbejdere i Lind Invest-koncernen ultimo 800 Mio kr , , E E Pengestrømme fra driftsaktivitet Årsrapport 2011 Årsrapport Mio kr. 237

8 Ledelsesberetning ledelsesberetning Året i hovedtræk 2011 blev et tilfredsstillende år for koncernen til trods for den politiske usikkerhed i Europa og bankernes generelle manglende udlånslyst. Lind Invest er i en position, hvor vi har en høj egenkapitalandel, og i meget lav grad har behov for fremmedfinansiering. Vi har i 2011 formået at vækste vores forretning primært for egne midler. Det er vi stolte af. Lind Invest kom ud af 2011 med et resultat før skat på 225 mio. kroner, hvilket af ledelsen betragtes som meget tilfredsstillende. Koncernens porteføljevirksomheder har over en bred kam oplevet fremgang i både omsætning og værdiskabelse, hvilket i høj grad kan tilskrives fokuseret strategiarbejde med at skabe unikke forretningsmodeller og ikke mindst at have dygtige og engagerede medarbejdere til at udarbejde og eksekvere strategierne. Koncernen har således været forskånet for den europæiske gældskrises indvirkning, og der vil også fremadrettet blive arbejdet intenst på at sikre, at forretningsmodellerne i højest mulig grad ikke kan påvirkes mærkbart af eksterne faktorer. Koncernens likviditet blev i årets løb styrket med mere end 100 mio. kr. Størstedelen via forbedrede handelsvilkår fra modparter og driften. Dette anses som meget tilfredsstillende, da omsætningen er mere end fordoblet på et år. Selskabet er således rustet til at foretage yderligere investeringer i det omfang, disse lever op til selskabets investeringskriterier. Vores fokus har i 2011 været på at udvikle det eksisterende, der besidder et stort uforløst potentiale. Der er blevet arbejdet fokuseret på at forbedre og finpudse en lang række parametre, herunder opdyrkning af nye forrentningsområder, optimering af arbejdskapital og likviditet, ligesom risikostyringen er udviklet yderligere. Organisationen er blevet styrket med nyansættelser i samtlige selskaber i koncernen, og for året er der netto kommet mere end 75 nye kollegaer til. Det er vi stolte af. Der bliver fokuseret på at løfte hele vores setup på alle niveauer, og der bliver således investereret markant i at udvikle vores medarbejdere og systemer. Vi skal hele tiden sikre, at vi til hver en tid kan tiltrække, fastholde og udvikle vore medarbejdere, så de har værktøjerne, kompetencerne og rammerne til at løse de komplekse opgaver, de står overfor i det daglige. Til trods for det store interne fokus har organisationen dygtigt formået at forøge forretningsomfanget, og forfølge det potentiale hvert enkelt selskab besidder. Vi står derfor med tilfredsstillende resultater for året og en meget spændende pipeline af nye projekter og forretningsmuligheder i de eksisterende selskaber i koncernen. Koncernen fik i løbet af 2011 i alt mere end 90 uopfordrede henvendelser og tilbud om at foretage investeringer fra eksterne kapitalsøgende. Dette skal sammenlignes med ca. 70 i 2010 og vidner formentlig både om, at Lind Invest er blevet mere kendt som investor, og at finanskrisen fortsat betyder likviditetsmangel i samfundet. Der blev i årets løb foretaget en ny-investering i SKAKO A/S. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. 14. Årsrapport 2011 Årsrapport

9 Historik Lind Invest tidslinje 2008 Datterselskabet E-Hedge stiftes 2009 Lind Invest tilføjer selskaberne Aros Capital Partners, Hemonto, Cornerstone til porteføljen 2010 Bugthusene stiftes 2011 Lind Invest tilføjer SKAKO til porteføljen 2007 Lind Invest stifter selskaberne Lind Capital, 4U Development, Hveiti (Danish Biofuel) 2002 Henrik Lind stifter Lind Invest 2003 Datterselskabet Scanbag stiftes 2004 Datterselskabet Danske Commodities stiftes 2012 I 2012 vil Lind Invest fokusere på den eksisterende forretning. Der vil højst blive foretaget 1-2 nye investeringer, der skal matche vores høje krav til risikojusteret afkast og mulighed for at begå aktivt ejerskab. 16. Årsrapport 2011 Årsrapport

10 Koncerndiagram KONCERNDIAGRAM ENERGI FINANS EJENDOMME INDUSTRI Danske Commodities Lind Capital Cornerstone Skako Hveiti E-HEDGE 4U Development Scanbag Hemonto Bugthusene 18. Årsrapport 2011 Årsrapport

11 Koncernens udvikling ledelsesberetning KonCERnEnS UdVIKlInG >> ENERGI >> FINANS Koncernens udvikling >> ENERGI Danske Commodities A/S handler med elektricitet, gas og klimacertifikater i hele Europa. Virksomheden, der blev stiftet i 2004, er i høj vækst og har siden starten udviklet en række nye forretningsområder udelukkende med fokus på handel og risikostyring. I 2009 blev virksomheden kåret til årets gazelle af Dagbladet Børsen. Ved udgangen af 2011 beskæftigede selskabet 107 medarbejdere fordelt på 10 forretningsområder og 27 lande. Danske Commodities A/S oplevede i 2011 stærk fremgang og selskabets nye treårige strategi Passion for Energy, der blev lanceret i marts 2011, har allerede på nuværende tidspunkt vist sig at være værdiskabende. Strategien indebærer blandt andet en markant forøgelse af tilstedeværelsen på nye markeder med nye koncepter og produkter til den stigende kunde- og modpartsportefølje. Et stærkt positivt cash flow og en god risikostyring har været altafgørende for, at dette har kunnet lade sig gøre. Selskabets omsætning voksede fra 2010 til 2011 fra 3 mia. kroner til 6 mia. kroner. Med et resultat før skat på 165 mio. kroner havde selskabet en resultatfremgang på 31 % og står i 2012 stærkt i forhold til at realisere den ambitiøse strategi med en betydelig vækst, kommercialisering og internationalisering med yderligere indtjeningsfremgang til følge. Selskabets hovedaktiviteter består i at tilvejebringe alle fornødne ekspertiser og den nødvendige viden, der skal til for at opnå alle tilladelser, som er nødvendige for etablering af et dansk bioraffinaderi. Salgsproduktet bliver bioethanol til transportbrændstof, foderprotein til husdyrproduktion og fiberprodukter til human konsumering samt muligheder for levering af overskudsvarme til Grenaa Fjernvarme. I forbindelse med projektets egen dampproduktion på biomasse og bioolier er der skabt klarhed over salgsmuligheder for CO2 kvoter i perioden fra produktionsstart til Der er i 2011 investeret i alt 20 mio. kr. i ingeniørarbejde og udviklingsaktiviteter, ligesom der er udarbejdet budgetmateriale samt investerings og driftskalkuler, der entydigt viser, at projektet kan producere bioethanol til en kostpris, der efterlader et særdeles fordelagtigt bidrag til forrentning af den investerede kapital. Selskabet har i starten af 2012 indgået aftale med en ekstern corporate finance rådgiver med henblik på fremskaffelse af den nødvendige egenkapital og lånefinansiering til projektet. Det er selskabets forventning, at denne proces afsluttes positivt i slutningen af E-Hedge ApS specialiserer sig i investeringer, der kæder almindelige finansielle produkter sammen med råvarer især energi og energirelaterede aktiver. Selskabet handler med fokus på risikostyringen i nogle af de krydsfelter, som andre af Lind Invests selskaber ikke udnytter i dag. Selskabet handler for egen risiko og regning og har ingen kunder eller eksterne midler under forvaltning. Desværre formåede E-hedge ikke at realisere det forretningsmæssige potentiale, der blev vurderet ved selskabets etablering i Selskabet kom i 2011 ud med et resultat før skat på minus 3,8 mio. kroner, hvilket betragtes som meget utilfredsstillende. Selskabet har samlet set siden etablering ikke performet som ventet, hvorfor selskabets nuværende aktiviteter er nedlukket, og der arbejdes på en ny strategi i Fremadrettet vil selskabet fokusere på andre aktivklasser, som i sig selv forventes at give et attraktivt risikojusteret afkast kombineret med, at de vil have en risikostyrende effekt på den samlede koncern. 20. Årsrapport 2011 Årsrapport

12 Koncernens udvikling >> FINANS >> EJENDOMME Koncernens udvikling 02 BUGTHUSENE 20.0 Investeringsselskabet Lind Capital A/S handler og investerer i de globale finansielle markeder. Selskabet handler udelukkende for egne midler og for egen risiko. Det centrale omdrejningspunkt i Lind Capital er risikostyringen og siden 2007, hvor selskabet blev grundlagt, har indtjeningen været positiv hvert år. Lind Capital A/S kom i 2011 ud med et resultat før skat på 7 mio. kr. hvilket er en resultatnedgang på 8 mio. kr., i forhold til året før. Selskabet og dets medarbejdere arbejdede i årets fire sidste måneder intenst med at udarbejde en ny strategi for selskabet, hvilket betyder, at selskabet i de kommende to år forfølger strategien Dynamic Challenger, som alle medarbejdere har leveret et fantastisk engageret stykke arbejde ind i. Det forventes, at den nye strategi i de næste par år vil mangedoble selskabets indtjening, idet der lægges op til en markant vækst i forretningsomfang, medarbejdere og systemer. Den nye strategi viste sig i slutningen af året bæredygtig, idet omsætningen fra 2010 til 2011 steg med 70%. Fra 2010 til 2011 steg medarbejderantallet fra 10 til 14 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere, og dette er forøget yderligere i Koncernen forventer for 2012 et resultat, der er mere end dobbelt så højt som i Hemonto A/S er et administrationsselskab for kunder, der har betydelige porteføljer af værdipapirer. Det er kunder, der stiller høje krav til en øget gennemsigtighed og overskuelighed i forbindelse med deres formuehåndtering. Hemonto A/S indsamler oplysninger om kundens aktiver og giver herefter et samlet konsolideret overblik over kundens porteføljer. Denne proces giver et fuldstændigt overblik over afkast, risiko samt omkostninger. Kunden får et grundlag for beslutninger vedrørende porteføljen. Derudover klargøres kundernes årsbalancer, og al materiale er klar til regnskabet og revision. Hemonto A/S kom ud af 2011 med et lille 0-resultat. Selskabet oplevede i 2011 en fortsat høj kundetilgang og en markant vækst i den samlede portefølje under administration. Selskabet havde således ved udgangen af 2011 en betydelig mia. formue under administration og har haft en flot vækst, der betyder, at de seneste års fokuserede arbejde med såvel produkter som salg vil medføre, at selskabet i 2012 vil levere overskud. Det forventes, at væksten fortsætter, og selskabet vil i 2012 yderligere udvikle en strategi for at sikre, at det forretningsmæssige potentiale udnyttes i videst muligt omfang. I 2009 gik Lind Invest sammen med en gruppe af investorer og købte ejendomsporteføljen Cornerstone Properties Germany, der hovedsageligt ejer lejlighedskomplekser i Hamborg. I alt har porteføljen 37 ejendomme, som totalt rummer ca lejemål, der primært er fordelt på boliglejemål. Porteføljen har sin egen tyske organisation, som står for den daglige vedligeholdelse, drift og udvikling af ejendommene. Selve administrationen er outsourcet til eksterne forvaltere, mens en dansk direktør leder selskabet. Cornerstone Properties har opnået en lav tomgang, og udviklingen i lejeindtægterne er stigende. Cornerstone Properties Germany kom ud af året med et resultat efter skat på 56,5 mio. kroner, hvilket er meget tilfredsstillende. Selskabet har i 2011 uden tilgang af ejendomme formået at øge lejeindtægterne med 3,7 procent siden overtagelse. Der er fortsat et stort urealiseret lejepotentiale i ejendomsporteføljen, som der arbejdes med at blive udnyttet i de kommende år. Sammen med en lokal samarbejdspartner har Lind Invest erhvervet en af Aarhus mest attraktive grunde. Bugthusene er beliggende på en af Aarhus mest attraktive grundstykker ved den gamle fiskeri-, træskibs og lystbådehavn i et rekreativt og levende miljø, som vil være under fortsat udvikling set i lyset af den aktuelle planlægning af De Bynære Havnearealer. Mod nord har man udsigt og adgang til Riis Skov og badeanstalten Den Permanente via cykel og gangsti. Mod øst er der udsigt og adgang til lystbådehavnen samt udsigt over Mols Bjerge. Mod syd har man Aarhus domkirke og centrum indenfor 5 minutters gang. Udviklingen af lokalplanen er i fuld gang, og vi forventer at kunne bygge cirka 50 skønne familieboliger i høj kvalitet med udsigt til både skov, lystbådehavnen og Aarhus Domkirke. Der er godt gang i den arkitektoniske udvikling og indretning af projektet, som forventes offentliggjort i Der vil være tale om et kvalitetsbyggeri, som vil være med til at markere Aarhus som en by i vækst og med visioner. 22. Årsrapport 2011 Årsrapport

13 Koncernens udvikling >> Ejendomme >> Industri >> Industri Koncernens udvikling Lind Invest er medejer af et attraktivt stykke jord i Bulgarien, som vi med tiden forventer vil få en betydelig værdi, da området er under hastig udvikling og en del af et vækstområde i Østeuropa. En del af udviklingen går på, at der påtænkes større investeringer i infrastrukturen i området, herunder en lufthavn, samtidig med, at der arbejdes på at etablere golfbaner. Investeringen skal ses som en langsigtet plan, der løbende følges og udvikles på i takt med, at attraktiviteten i området gradvist øges. Industriselskabet Scanbag producerer og afsætter papirsposer til ethvert formål, primært til det nordiske marked. Selskabets største kunder er flere af Skandinaviens store detailhandelskæder. Selskabet har stort potentiale for vækst inden for sin niche. Selskabet kom ud af 2011 med et overskud før skat på 0,9 mio. kr., hvilket er en fremgang på 60% i forhold til Resultatet anses som værende tilfredsstillende. Selskabet vil i 2012 øge fokus på nye afsætningsmuligheder og nye forretningsområder indenfor sin niche. SKAKO A/S opererer inden for cement- og mineindustrien. SKAKO har gennemgået en succesfuld turn-around og er nu klar til at genoptage sin udvikling og vækst. Mere end halvdelen af omsætningen og indtjeningen kommer i dag fra lande og regioner, der ligger uden for Europa. Selskabets strategi er at forøge denne andel markant i de kommende år. Lind Invest gik i slutningen af 2011 sammen med en gruppe af investorer, herunder SKAKOs ledelse og medarbejdere, ind i et projekt, der skal tilføre selskabet ressourcer til at implementere en ny strategi. Lind Invest har således ydet et lån, der kan konverteres til aktier, hvis en række parametre er opfyldt. Henrik Østenkjær Lind er siden blevet optaget i selskabets bestyrelse. I 2012 vil Lind Invest fokusere på den eksisterende forretning. 24. Årsrapport 2011 Årsrapport

14 Selskabsudvikling SELSKABSUDVIKLING Selskabsudvikling ENERGI Danske Commodities A/S Ejerandel Investeringsår Partnermodel Resultatfremgang Vækst i antal i forhold til 2010 medarbejdere 87% 2004 Porteføljevægt Internationalt forretningsomfang 72,6% Hveiti 17% ,1% FINANS Lind Capital 81% ,6% Hemonto 73% ,3% E-Hedge 80% ,3% EJENDOMME Cornerstone 53,33% ,0% 4U Development 60% ,5% Bugthusene 50% ,4% INDUSTRI Scanbag 20% ,1% SKAKO ,0% 26. Årsrapport 2011 Årsrapport

15 Forventninger til 2012 Skriften på væggen Skriften på væggen Det tror Lind Invest om 2012 Forventninger til 2012 koncern 1. Kapital bliver den mest efterspurgte råvare 2. Aktivpriser vil være under fortsat pres 3. De store bliver større, og de små bliver mindre 4. Banksektoren, som driver vores samfund, står overfor et paradigmeskifte Lind Invest forventer, at koncernen i 2012 vil opleve yderligere vækst i indtjeningen som følge af realiseringen af det forretningsmæssige potentiale, der de facto er i alle selskabets væsentlige porteføljevirksomheder. De enkelte selskabers arbejde med realiseringen af de respektive og fokuserede strategier medfører, at Lind Invest forventer en mærkbar indtjeningsfremgang således, at 2012 kan blive koncernens bedste år nogensinde. Selskabet får stadig tilbudt ekstremt mange muligheder for at foretage investeringer, men vil fortsat have den samme tilgang til disse. Dette medfører, at selskabet forventer at foretage op til to porteføljeinvesteringer, som skal leve op til selskabets strenge krav til risikojusterede afkast, forretningsmæssigt potentiale og Lind Invests muligheder for at begå et aktivt ejerskab. 5. Den bedste beslutning for Lind Invest bliver at holde primært fokus på den eksisterende forretning 28. Årsrapport 2011 Årsrapport

16 Værdisæt i Lind Invest Værdier VÆRDIER i Vores medarbejdere skaber værdien Vi skal leve af dygtige medarbejderes gode ideer og deres iver efter at føre dem succesfuldt ud i praksis. LIND INVEST Høj faglighed og viden om de markeder vi agerer på Vi foretager løbende analyser og undersøgelser af vores markeder, som vi bruger til at tage de rigtige beslutninger i det daglige. For Lind Invest er det vigtigt, at vi kan gøre en forskel og samtidig måle indsatsen i alt det, vi foretager os. Vi lever af at kunne gøre en forskel i store såvel som små forhold hver dag. Vi vurderer altid, om vi kan gøre en forskel, og om vi skaber langsigtet værdi, inden vi tager en beslutning om at engagere os i en investering, et projekt eller initiativ i det daglige. Dette er et mantra, der gælder for alle medarbejdere på alle niveauer i koncernen fra bestyrelse og direktion til studentermedhjælpere. Vores vigtigste aktiv er medarbejderne. Medarbejdernes trivsel og motivation er forskellen på succes og fiasko og dermed vital for vores fortsatte udvikling som forretning. Vi har derfor stor fokus på konstant at forsøge at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor frihed under ansvar samt den enkeltes lyst til at tage initiativ i høj grad præger kulturen. Ansvar på alle niveauer er noget medarbejderne tager, og i mindre grad noget man får tildelt hos Lind Invest koncernen. Værdisæt i Lind Invest Den rigtige risikoeksponering er fundamental for Lind Invest Vi fokuserer på at skabe værdi ved hjælp af godt købmandskab Vi er altid på udkig efter nye muligheder Vi lever af at påtage os den rigtige risiko, på det rigtige tidspunkt. Markederne ændrer sig konstant, og det er naturligt for os at holde øje med nye åbninger og muligheder. Godt købmandskab handler om at kende sine markeder, købe godt ind og sælge på det rigtige tidspunkt, til den rigtige køber. 30. Årsrapport 2011 Årsrapport

17 Ansvar Ansvar ANSVAR Vi har alle et ansvar. Et ansvar over for hinanden og et ansvar over for det samfund vi har valgt at være en del af. Hvis man er en del af fællesskabet, er man også forpligtet til at bidrage med goder følger pligter, ellers kan tingene ikke hænge sammen på sigt. Lind Invest føler, det er vigtigt, at vi alle tager dette ansvar alvorligt. Hvis vi hver især alene fokuserer på, hvilke rettigheder vi har i samfundet og ikke hvilke pligter, vil det gå galt før eller siden der skal være balance i regnestykket. Ellers bliver det en græsk tragedie. Lind Invest har i den forbindelse med glæde noteret sig, at der i 2011 i langt højere grad blev fokuseret netop på dette i den brede samfundsdebat og hos politikerne. Det er blevet klart for stort set alle politiske partier, at vi bruger flere ressourcer, end vi har i samfundet. En del af løsningen på at få dette rettet op er, at vi alle hver især fokuserer langt mere på de pligter og det store ansvar, vi har ved at være en del af et velfærdssamfund. Lind Invest driver sine virksomheder blandt andet ud fra en filosofi om, at den enkelte medarbejder skal tage ansvar. Hvis ikke den enkelte medarbejder tager et ansvar og løfter dette, kan virksomheden ikke vokse og udvikle sig sundt og skabe vækst for samfundet og udvikling hos den enkelte medarbejder. Det samme gælder for os alle i relation til samfundet og det offentlige. Hvis ikke vi påtager os et ansvar og agerer ansvarligt, kan vores velfærdssamfund ikke fungere med de økonomiske rammer, der er til rådighed. Lind Invest fokuserer skarpt på at skabe værdi i alt, hvad der foretages. Men samtidig er det væsentligt og vitalt, at værdiskabelsen ikke blot er kortsigtet, men er med til at gøre en forskel på længere sigt, og at den rummer en reel ansvarlighed. Værdiskabelse er ikke nødvendigvis altid et økonomisk overskud af en investering, men kan også være at støtte et projekt, som eksempelvis skaber mere værdi for samfundet med de givne økonomiske midler, end det offentlige formår altså en højere effektivitet. Støttes et projekt der alt andet lige har en højere veldokumenteret effektivitet, end hvad det offentlige formår, giver det god mening for Lind Invest at støtte et sådant projekt, idet samfundets værdiskabelse herved stiger. I den forbindelse vil Lind Invest også gerne støtte op omkring projekter, der skaber værdi på den sociale front, når projekterne både skaber værdi for samfundet og samtidig viser øget ansvarlighed. Ansvarlighed i 2011 Lind Invest har i 2011 haft en markant vækst i flere forretningsområder. Det betyder eksempelvis, at der er blevet ansat mere end 75 nye medarbejdere i forhold til Siden selskabets stiftelse i 2003 er det totale medarbejderantal gået fra 2 til næsten 200. Med de nye tiltag der laves og det potentiale, vi kan se fremadrettet, forventer vi, at medarbejderantallet fortsat vil øges i Det er vi meget stolte af. I 2011 er Lind Invests bidrag til det omkringliggende samfund blandt andet: Lind Invest har i 2011 et indtjeningsgrundlag, der medfører, at koncernen betaler 45 mio. kroner i selskabsskat. Lind Invest-koncernen har i 2011 haft i gennemsnit 111 ansatte, der alle således ikke er på offentlig overførselsindkomst. Lind Invest-koncernens medarbejdere har i 2011 betalt i alt ca. 25 mio. kroner i indkomstskatter. Lind Invest koncernen har siden stiftelsen betalt omkring 0,25 mia. kr. i selskabsskat via driften til det danske samfund. Samtidig har koncernens medarbejdere løbende bidraget med stigende indkomstskat. Samlet betyder det, at der skabes et signifikant samfundsbidrag fra Lind Invest koncernen både økonomisk og socialt til brug og gavn for det danske samfund. Det er vi meget stolte af, og vi har som målsætning at kunne fortsætte denne udvikling fremadrettet og håber, at vi kan inspirere andre omkring os til at fokusere yderligere på at være med til at tage ansvar og gøre en forskel. Vi har alle et ansvar over for det samfund, vi har valgt at være en del af. Lind Invest ønsker at engagere sig med andre, der også ønsker at gøre en forskel og som samtidig deler det værdisæt, som også er kendetegnet for Lind Invest. Lind Invest har i 2011 støttet Kirkens Korshær og Little Big Help med deres sociale projekter. Kirkens Korshær arbejder ud fra et menneskesyn om, at alle skal behandles med respekt uanset social status. Kirkens Korshær har en lang række aktiviteter og behandlingstilbud. Eksempelvis arbejdes der i bofællesskabet Slusen med at hjælpe løsladte fanger tilbage til en kriminalitetsfri tilværelse og et almindeligt liv. Derudover arbejdes der meget med at hjælpe dem, der kan have svært ved at klare sig selv, både familier og hjemløse. Lind Invest har givet bidrag til Kirkens Korshær, fordi de gør en forskel for mange mennesker. Det er dedikerede og dygtige personer hos Kirkens Korshær, der skaber en mulighed for, at andre mennesker kan komme tilbage til et værdiskabende liv for dem selv og samfundet. Little Big Help er en dynamisk organisation, der udelukkende arbejder med støtte til børn i Indien,. Eksempelvis arbejdes der på at starte en skole i Calcutta, så børnene kan få en uddannelse og dermed forøge deres chancer væsentligt for at få en bedre fremtid. Der gøres et stort arbejde med det enkelte projekt, og det er tydeligt, at der gøres en markant forskel for børnene i de aktuelle projekter, der giver dem en mulighed for at få en uddannelse og senere et bedre job, som kan skabe værdi for dem selv, deres familier og samfundet. Derfor støtter Lind Invest LittleBigHelp. Samlet betyder det, at der skabes et signifikant samfundsbidrag fra Lind Invest koncernen, både økonomisk og socialt til brug og gavn for det danske samfund. Det er vi meget stolte af i Lind Invest, og vi har som målsætning at fortsætte denne udvikling fremadrettet. Vi håber, at vi kan inspirere andre omkring os til at fokusere yderligere på at gøre en forskel for samfundet. Strategi og mål for ansvarlighed i 2012 Det er Lind Invests strategi at bakke op om projekter, der skaber social værdi og samfundsmæssig værdi. Lind Invest ønsker i den forbindelse selv at være en udfarende kraft i forhold til proaktivt at vælge, hvilke projekter der støttes. I 2012 vil strategien blandt andet fokusere på at opstille klarere kriterier i forhold til støtte og donationer, ligesom fokus vil være på at arbejde med værdiskabelsesbegrebet og beregningsmodeller i relation hertil. I 2012 er det strategien at fokusere mere på kommunikation af koncernens budskaber og holdninger. 32. Årsrapport 2011 Årsrapport

18 Ansvarlighed Ansvarlighed SELSKABSSKAT KRONER Lind Invest bidrager i 2011 markant til samfundet igennem selskabsskat, nyansættelser og donationer. Det er selskabets mål at fortsætte denne udvikling fremover. SELSKABSSKAT Siden start KRONER Antal ansatte ultimo Nyskabte arbejdspladser Årsrapport 2011 Årsrapport

19 Værdiskabelse i forhold til 2010 Værdiskabelse i forhold til 2010 Værdiskabelse i forhold til 2010 Omsætningsvækst 102% BRUTTOResultatvækst 35% Egenkapitalforrentning 23% Vækst i Antal datterselskaber 41% Vækst i medarbejdertal 76% 36. Årsrapport 2011 Årsrapport

20 Koncerndiagram Koncerndiagram Danske Commodities ApS 60% 10% 20% Danske Share ApS 88,96% Danske Share Invest I Aps 70% 25% Danske Share II ApS 62,5% 12,5% Danske Share Invest II ApS 70% Lind Invest ApS Lind Capital A/S 81% Hemonto A/S 73% 19% Danske Commodities Deutschland Danske Commodities DOOEL Macedonia Danske Commodities D.O.O Serbia Danske Commodities D.O.O Kroatia Danske Commodities Bucharest S.R.L Hveiti A/S DC Generation A/S DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til kapitalejeren i Lind Invest ApS Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Lind Invest ApS for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet skab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Den uafhængige revisors påtegning Scanbag A/S 19,87% IFTU Scanbag A/S 26,33% 80% 55% 67% E-Hedge ApS Danbag Paper Solutions A/S Scandi Paper Solutions A/S Cornerstone Properties North Germany A/S Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Lind Ejendomme ApS 50% Langelinjeparken 3 A/S (Bugthusene) LAM Holding A/S Lind Hamborg ApS Cornerstone Properties Hamborg 4 A/S Cornerstone Properties Hamborg 3 A/S Cornerstone Properties Hamborg 2 A/S Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. 4U Development A/S 53,33% Cornerstone Properties Germany Holding ApS Cornerstone Properties Germany A/S 4U Development Eood Cornerstone Properties Hamborg 1 A/S Cornerstone Service GMBH En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregn- Aarhus, den 7. juni 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Niels Balshøj Statsautoriseret revisor 60% 38. Årsrapport 2011 Årsrapport

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere