forlod Nils Schiørring Schi~rring sin stilling ved Musikvidenskabeligt Institut, Køben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forlod Nils Schiørring Schi~rring sin stilling ved Musikvidenskabeligt Institut, Køben"

Transkript

1 INFORMATION I dagene januar 1980 afboldt Dansk Selskab for Musikforskning et symposium i anledning af 25-års 25-lirs læet: lreet:»ung nordisk musik i 1890'erne. Kulturelle relationer og impulser«.. jubi Arrangementet fandt sted på pli Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling. En koncert med værker vrerker af Lange-Miiller Lange-Müller, Carl Nielsen, Stenhammar,, Peterson-Berger og Sibelius under medvirken af Københavns K~benhavns Strygekvartet og koret»camerata«blev holdt i festsalen i Glyptoteket, som venligst havde stillet salen til Selskabets disposition; en afsluttende middag for Selskabets gæster grester fandt sted i Det kgl. danske Videnskabernes Selskab. Indbudt varfra Sverige: professor, dr. phil. Ingmar Bengtsson, professor Bo Wallner, docent, dr. phil. Folke Bohlin, fra Norge: professor, dr. phil. Hampus Huldt-Nystrøm, Huldt-Nystr~m, fra Finland: professor, dr. phil. Erik Tawaststjerna, docent Ilkka Oramo, og fra dansk side var der indlæg indlreg ved professor, dr. phil. Nils Schiørring, Schi~rring, lektor, cand. mag. Erik A. Nielsen, museumsinspektøspekt~r Jørn J~rn Otto Hansen, lektor, dr. John Bergsagel, Bergsagei, musikforlregger musikforlægger Dan Fog og cand. mag. Nanna Schiødt. Schi~dt. Til symposiets afboldelse modtog Selskabet økonomisk ~konomisk støtte st~tte fra Statens humanistiske Forskningsrlid, Forskningsråd, Carlsbergs Mindelegat for Brygger I. C. Jacobsen og Statsautoriseret tør t~r Svend Viggo Berend og hustru Aase født f~dt Christoffersens Mindelegat. El-installa Med udgangen afforårssemestret afforlirssemestret 1980 forlod Nils Schiørring Schi~rring sin stilling ved Musikvidenskabeligt Institut, Køben K~benhavns Universitet, efter 26 år är som professor i musikvidenskab. Instituttets publikation Musik og Forskning 6, 1980, bringer professor Schiørring Schi~rring en hilsen med tak for den inspiration, som hans indsats for dansk musik har betydet. Nils Schiørring Schi~rring var fra kasserer, fra formand for Dansk Selskab for Musikforskning og indtil 1972 medredaktør medredakt~r af Dansk År Arbog for Musikforskning. Den 1. januar 1980 gik professor, dr. phil. Henrik Glahn af som direktør direkt~r for Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling; i hans sted ansattes museumsinspektør, museumsinspekt~r, cand. mag. Mette Müller. Muller. Selskabets udgave af syngespillet Balders D(Jd Død (DANIA SONANS VII) ved Johannes Mulvad foreligger nu og kan af Selskabets medlemmer bestilles til reduceret pris hos Musikhøjskolens Musikh~jskolens Forlag, Egtved. I forbindelse med årsmødet lirsm~det i Gesellschaft für fur Musikforschung i Kiel den oktober afboldtes et symposium»gattung und Werk in der Musikgeschichte Norddeutschlands und Skandinaviens«på pli Christian-AIbrechts-Universitätbrechts-Universitiit. Fiere Flere nordiske musikforskere var indbudt; fra dansk side deltog Søren S~ren Sørensen S~rensen og Niels Martin Christian-Al Jensen.

2 På Pä Selskabets generalforsamling den 23. maj 1980 genvalgtes Søren Sjijren Søren Sjijrensen og Finn Egeland Hansen til relsen, reisen, hvorimod Selskabets mange bestyårigärige formand, Henrik Glahn, ønskede jijnskede at stille sit mandat til rädighed. rådighed. Sjijren Søren Sjijrensen Sørensen takkede på pä Selskabets vegne Henrik Glahn for en aktiv og energisk indsats gennem 25 år, är, først fjijrst som sekre- tær trer ( ), senere som kasserer ( ) ogfra 1969 som formand. På Pä bestyrelsens forslag valgtes i stedet lektor, dr. John Bergsagel. På Pä sit fjijrste første mjijde møde i efteräret efteråret har bestyrelsen konstitueret sig som følger: fjijlger: Finn Egeland Hansen (formand), Niels Martin Jensen (kasserer), Ole OIe Kongsted kretær), kretrer), Søren Sjijren Sørensen, Sjijrensen, Bo Marschner, John (se Bergsagel. Foredrag holdt i Dansk Selskab for Musikforskning i 1980: Symposium: 21. januar: Erik A. Nielsen: Urelementets musik. Litterære Litterrere præciseringer prreciseringer af musikkens væsen. vresen. 21. januar: Bo Wallner, Stockholm: Tor Aulin AuIin och det svenska musiklivet. 21. januar: Ingmar Bengtsson, Stockholm: Nogle bemærkninger bemrerkninger om det»balla»bailadeagtige/episke«som musikalsk topos i 1890'ernes strømninger. strjijmninger. 21. januar: John Bergsagel: Bergsagei: Skandinaviske kunstnere i Paris i 1890'erne. 22. januar: Jørn Jjijrn Otto Hansen: Musik som billedtema i europæisk europreisk kunst januar: Hampus Huldt-Nystrøm, Huldt-Nystrjijm, Trondheim: Musik og musikiiv musikliv i Norge i 1890'erne på pä grundlag af aktiviteter i Oslo, Bergen og Trondheim. 22. januar: Folke Bohlin, Lund: Korsången Körsängen i Sverige på pä 1890-talet. 22. januar: Ilkka Oramo, Helsinki: Folkmusiken och konstmusiken. Sibelius' provforeiasning provföreläsning från frän januar: Erik Tawaststjerna, Helsinki: Sibelius och hans omvarld omvärld kring sekelskiftet. 23. januar: Nils Schiørring: Schijijrring: Dansk musikliv i 1890'erne. 23. januar: Nanna Schiødt: Schijijdt: 90'erne set ud fra 90'erne. Hagens Samlings klip kiip som historisk kilde. 23. januar: Dan Fog: Strømninger Strjijmninger i dansk musikforlag og musikhandel i sidste fjerdedel af 1800-tallet. 23. april: Doris Stockmann, Berlin: Die asthetisch-kommunikative ästhetisch-kommunikative Funktion der Musik. 23. maj: Bo Marschner: Relationer mellem meilern symfoniske og dybdepsykologiske forvandlingsprocesser. En summarisk avisud forskningsoversigt.

3 Bidragydere til denne ne argang årgang John Bergsagel, Bergsagei, lektor, dr. Batzkes Bakke 9, 3400 Hillerød. Hillerj2)d. Jens Peter Keld, adjunkt, cand. mag. Lundsgade 5, 2100 Kbh. 0. ø. Erling Kullberg, adjunkt Kalkærparken Kalkrerparken 166, 8270 Højbjerg. Hj2)jbjerg. Ola Kai Ledang, dosent, Åsvangveien Asvangveien 38, N-7000 Trondheim. Finn Mathiassen, professor, dr. phil. Jagtvej 14, 8270 Højbjerg. Hj2)jbjerg. Mette Miiller, Müller, museumsdirektør, museumsdirektj2)r, cand. mag. 0stre østre Pennehavevej 8, 2960 Rungsted. Erik A. Nielsen, lektor, cand. mag. Strindbergsvej 3, 2500 Valby. Børge Bj2)rge Saltoft, mag. art. Virumbakken 17, 2830 Virum. Gerd Schonfelder, Schönfelder, Rektor, Professor, Dr. sc. phil. D-8019 Dresden, Pfotenhauerstrasse Bo Wallner, professor Hasselbergsvagen Hasselbergsvägen 1, l, S Bromma. Tilsendte publikationer (Anmeldelse forbeholdes) Dania Sonans VII. Balders Død. Dj2)d. Et heroisk syngespil i tre handlinger. Tekst af Johannes Ewald. Musik af Johan Ernst Hartmann (som opført opfj2)rt i september og november 1792). Udgivet af Johannes Mulvad. Edition Egtved, Danmark, 1980, 494 pp.

4 Jørgen JjZlrgen I. Jensen: Sjælens Sjrelens musik. Musikalsk tænkning trenkningog kristendom hos Augustin (Platon-selskabets skriftserie). Gyldendal, København KjZlbenhavn 1979, 153 pp. Klaus Møllerhøj: MjZlllerhjZlj: Niels Viggo Bentzons kompositioner. En fortegnelse over vær vrerkerne med opusnummer. Edition Wilhelm Hansen, København, KjZlbenhavn, pp. Nordiska Musikdagar Nordische Musiktage. Kongressbericht (Kungl. Musikaliska Akademiens Skriftserie Nr. 27). Stockholm, 1980, 356 pp. G. P. da Paiestrina, Palestrina, Tomas Luis de Victoria: 4 Motets. Otto Mortensen, udg., Edition Egtved, Danmark, (Da. og eng. tekst). Romersk cembalo-(klaver-)musik fra det 17. århundrede. ärhundrede. Fra Vatikanbiblioteket. Bengt Johnson, udg., Edition Egtved, Danmark, 1980, 23 pp. (Da. og eng. tekst). Romersk orgelmusik fra det 17. århundrede. ärhundrede. Fra Vatikanbiblioteket. Bengt Johnson, udg., Edition Egtved, Danmark, 1980, 35 pp. (Da. og eng. tekst). Studia Musicologica Norvegica. Norsk årsskrift ärsskrift for musikkforskning 6, red. af Finn Benestad. Universitetsforlaget Oslo/Bergen/Tromsø, Oslo/Bergen/TromsjZl, pp. Ove Kr. Sundberg: Pythagoras og de tonende tall. En studie i pythagoreisk musikk- og virkelighetsforståelse virkelighetsforstäelse (Ide og Tanke). Tanum-Norli, Oslo, 1980, 232 pp.

5

6 Dansk Selskab for Musikforskning Danische Dänische Gesellschaft for für Musikforschung Danish Musicological Society Adresse: Åbenrå Abenrä 30, DK-1124 København K~benhavn K, postgiro Dansk Selskab for Musikforsknings publikationer: Dansk Årbog Arbog for Musikforskning (1%1 ff., nu ialt 11 bd.) Dania Sonans. Kilder KUder til tu Musikkens Historie i Danmark. 11: II: Madrigaler fra Christian IV's tid (Nielsen, Aagesen, Brachrogge). Udgivet af Jens Peter Jacobsen. Musikhøjskolens Musikh~jskolens Forlag, Egtved : III: Madrigaler fra Christian IV's tid (Pedersøn, (Peders~n, Borchgrevinck, Gistou), Udgivet af Jens Peter Jacobsen. Musikhøjskolens Musikh~jskolens Forlag, Egtved 1%7. IV: Musik fra Christian III's tid. Udvalgte satser fra det danske hofkapels stemmebøger(1541). stemmeb~ger(1541). Første F~rste del. dei. Udgivet afhenrik Glahn. Edition Egtved, VII: Johannes Ewald ogjohan Ernst Hartmann:»Balders Død«. D~d«. Udgivet af Johannes Mulvad. Edition Egtved, 1980.

7 INDHOLD Erik A. Nielsen: Urelementets musik Bo Wallner: Tor Aulin och det svenska musiklivet Gerd Schonfelder: Schönfelder: Bemerkungen zur Struktur musikkritischer Urteilsbildung Jens Peter Keld: Rids af Giuseppe Sibonis virksomhed Anmeldelser (bøger, (bj3ger, grammofon) Information Foredragsoversigt Bidragydere Tilsendte publikationer

Sybille Rewentlow: Amatørers Amat~rers indflydelse på pä musiklivet i slutningen

Sybille Rewentlow: Amatørers Amat~rers indflydelse på pä musiklivet i slutningen INFORMATION På Pä selskabets generalforsamling den 4. marts 1981 genvalgtes Ole OIe Kongsted og Bo Marschner til bestyrelsen,, hvorimod Niels Martin Jensen ønskede ~nskede at stille sit mandat til rådighed.

Læs mere

Information. Foredrag og andre aktiviteter i Dansk Selskab for Musikiforskning

Information. Foredrag og andre aktiviteter i Dansk Selskab for Musikiforskning Information Ved Selskabets generalforsamling 15. maj 1990 ændredes rendredes bestyrelsen, således saledes at Peter Woetmann Christoffersen og Niels Martin Jensen indvalgtes, mens John Bergsagelog Finn

Læs mere

Information 225. of Gregorian Tonality. An Investigation based on the Repertory in Codex H 159, Montpellier«for den filosofiske

Information 225. of Gregorian Tonality. An Investigation based on the Repertory in Codex H 159, Montpellier«for den filosofiske Information 225 INFORMATION Københavns KjIlbenhavns Universitet har udskrevet følgende fjlligende prisopgave i musik for året äret 1980:»Strømninger»Strjllmninger og tendenser i det offentlige musikliv

Læs mere

Selskabets generalforsamling den 15. april 1982 resulterede ikke i nogen

Selskabets generalforsamling den 15. april 1982 resulterede ikke i nogen INFORMATION Selskabets generalforsamling den 15. april 1982 resulterede ikke i nogen ændring rendring afbestyrelsens sammensætning. sammensretning. På Pä et senere bestyrelsesmøde bestyrelsesmj.lde valgtes

Læs mere

Foredrag holdt i Dansk Selskab tor for Musik{orskning, Musikforskning, dec. 1982-1983: Bengt Johnsson: Katalansk tasteinstrumentmusik i 1700-tallet.

Foredrag holdt i Dansk Selskab tor for Musik{orskning, Musikforskning, dec. 1982-1983: Bengt Johnsson: Katalansk tasteinstrumentmusik i 1700-tallet. Som en slags erstatning for, eller formidling til personleksikalske oplysninger er Musikalske Begreber forsynet med en meget nyttig navneliste over komponister, teoretikere, udøvende ud~vende kunstnere,

Læs mere

Information. søgelse s0gelse af "Musikeren i hovedstaden og i har fået fäet antaget sin afhandling "Les Ma nuscrits de Vivaldi" til forsvar for den

Information. søgelse s0gelse af Musikeren i hovedstaden og i har fået fäet antaget sin afhandling Les Ma nuscrits de Vivaldi til forsvar for den 140 Information Pr. 1. oktober 1977 er Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' musikhistoriske Samling ved kgl. konfirmeret fundats slået släet sammen til en institution, der efter endt restaurering af

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

DANSKARBOG FOR MUSIKFORSKNING XX. Udgivet af Dansk Selskab for Musikforskning

DANSKARBOG FOR MUSIKFORSKNING XX. Udgivet af Dansk Selskab for Musikforskning DANSKARBOG FOR MUSIKFORSKNING XX o 1992 Udgivet af Dansk Selskab for Musikforskning I kommission hos Engstrøm Engstr0m & S0dring Sødring A/S AIS København K~benhavn 1993 Dansk Selskab for Musikforskning

Læs mere

Mina Miller, Kentucky: Carl Nielsen - A Guide to Research. 24. april:

Mina Miller, Kentucky: Carl Nielsen - A Guide to Research. 24. april: INFORMATION Ved selskabets generalforsamlinger d.7.april 1986 og 23.april 1987 skete der ingen ændringer rendringer i bestyrelsens sammensætning. sammensretning. Pa På generalforsamlingen d.11.april1988

Læs mere

Kapelmester Mogens Woldike Wöldike har bedt redaktionen omtale følgende f~lgende for

Kapelmester Mogens Woldike Wöldike har bedt redaktionen omtale følgende f~lgende for 182 Meddelelser MEDDELELSER Kapelmester Mogens Woldike Wöldike har bedt redaktionen omtale følgende f~lgende for ärbogens årbogens lresere: læsere: I 1920 udgav Wilhelm Hansens Musikforlag et orgelværk

Læs mere

Due to copyright conditions this illustration has been removed. Please refer to a printed copy of the issue.

Due to copyright conditions this illustration has been removed. Please refer to a printed copy of the issue. Due to copyright conditions this illustration has been removed. Please refer to a printed copy of the issue. DANSK ÅRBOG FOR MUSIKFORSKNING XXIV 1996 DANSK ÅRBOG FOR MUSIKFORSKNING XXIV DANSK ÅRBOG FOR

Læs mere

XI. Videnskabelige stipendier

XI. Videnskabelige stipendier XI. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 16/12 1972 Hovråttsnotarie Gunnar Svensson legat t. studieophold v. Lunds 2.599,87 16/3 1973 A. W. Scheels stiftelse 900,00 29/3 1973

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 18/12 1974 Hovråttsnotarie Gunnar Svenssons legat til studieophold v. Lunds universitet (2 portioner å 2.180,88 kr.) 4.361,76 1/4 1975

Læs mere

Due to copyright conditions this illustration has been removed. Please refer to a printed copy of the issue.

Due to copyright conditions this illustration has been removed. Please refer to a printed copy of the issue. Due to copyright conditions this illustration has been removed. Please refer to a printed copy of the issue. DANSK ÅRBOG FOR MUSIKFORSKNING XXI 1993 DANSK ARBOG ÅRBOG FOR MUSIKFORSKNING XXI DANS!( DANSIZ

Læs mere

Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning

Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning L 281:3:1, Författare, förlag, tidskrifter och andra brevskrivare i Norge och på Island... 2 L 281:3:2, H.

Læs mere

LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD

LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD 1999 Besvarelser af spørgeskema fra følgende institutioner: Norge: Norges Musikhøjskole, Oslo Høgskolen i Stavanger Musikkonservatoriet i Trondheim Høgskolen

Læs mere

Udgivet af DANSK SELSKAB FOR MUSIKFORSKNING. Wlder redaktion af JENS HENRIK KOUDAL og NIELS Bo FOLTMANN. I kommission hos

Udgivet af DANSK SELSKAB FOR MUSIKFORSKNING. Wlder redaktion af JENS HENRIK KOUDAL og NIELS Bo FOLTMANN. I kommission hos DANSK ÅRBOG FOR MUSIKFORSKNING XXII 1994 DANSK ARBOG ÅRBOG FOR MUSIKFORSKNING XXII DANSI( DANSIZ ÅRBOG ARBOG FOR MUSIIZFORSIZNING MUSII(FORSIZNING XXII 1994 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR MUSIKFORSKNING

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere 1.969,55 2/4 1974

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

X. Videnskabelige stipendier

X. Videnskabelige stipendier X. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af Konsistorium: 13/4 Professor Ludwig Wimmer og hustrus legat 30.000,00 13/4 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat 1.800,00 17/5 Det Finneske legat

Læs mere

Selskabets publikationer. Dansk Selskab for Musikforskning) I994. Information. Dania Sonans. Kilder Kitder tit til Musikkens Historie i Danmark.

Selskabets publikationer. Dansk Selskab for Musikforskning) I994. Information. Dania Sonans. Kilder Kitder tit til Musikkens Historie i Danmark. 158 Information Dansk Selskab for Musikforskning) I994 Ved Selskabets ordinære ordina:re generalforsamling d. 23. marts genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus C1aus R0l1um-Larsen, Røllum-Larsen, og Jens

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

præsenterer OTTO MORTENSEN

præsenterer OTTO MORTENSEN T R I O E N S A M K L A N G præsenterer OTTO MORTENSEN 1907 1986 Som komponist, pædagog, dirigent, pianist og musikvidenskabelig forsker. I Sang / Musik Fortælling og Billeder Hvilken betydning har Otto

Læs mere

Publications received

Publications received Information 119 Publications received Periodicals, Yearbooks etc. Jazz Special, 88 (Apr.-May 2006), ed. Cim Meyer and Søren Friis, 124 pp., illus., isdn 09068201. Jazz Special, 89 (Festival 2006), ed.

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2015

FORMANDSBERETNING 2013-2015 FORMANDSBERETNING 2013-2015 Peter Kurrild-Klitgaard Generalforsamling, SHS Sønderborg Slot, Sønderborg, 10.V.2015 Siden sidste generalforsamling Kunstneren, våbenmaler v. Kungl. Maj. Orden Bengt Olof Kälde

Læs mere

Dansk Selskab for Musikforskning 1997

Dansk Selskab for Musikforskning 1997 126 Information Dansk Selskab for Musikforskning 1997 Ved Selskabets ordinære generalforsamling onsdag d. 19. marts genvalgtes Eva Hvidt til bestyrelsen; nyvalgt til bestyrelsen blev Eva Maria Jensen og

Læs mere

Håndbøger - bøger ved hånden

Håndbøger - bøger ved hånden "v O O G> yv> o Håndbøger - bøger ved hånden Bogvennen 1991-92 Håndbøger - bøger ved hånden Redaktion Knud H. Ditlevsen Christian Ejlers Hans Hertel Per Mollerup Forening for Boghaandværk Bogvennen 1991-92

Læs mere

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Redigeret af: Mads C. Forchhammer Hans Meltofte Morten Rasch Aarhus Universitetsforlag Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Nyt og noter. Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU)

Nyt og noter. Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) Nyt og noter Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) Ved lov nr. 483 af 31. maj 2000 blev Danmarks Pædagogiske Universitet en kendsgerning. Ved 3. behandling den 26. maj var lovforslaget vedtaget med 59

Læs mere

Sigurd Swanes malerier på danske museer

Sigurd Swanes malerier på danske museer Sigurd Swanes malerier på danske museer Udarbejdet af Lise Fogh Indhold Sigurd Swanes malerier på danske museer... 1 Om dokumentet... 1 Sigurd Swanes malerier på danske museer... 2 Om dokumentet Dette

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

IV. Universitetets retsregler

IV. Universitetets retsregler IV. Universitetets retsregler A. Styrelsesregler Skrivelse af 16. juni 1978 fra Direktoratet for de videregående uddannelser vedrørende ændring af statuttens 68, stk. 1, sidste punktum og 70, stk. 2, således

Læs mere

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Anette Øster Læs!les Läs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Roskilde Universitetsforlag Anette Øster Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner

Læs mere

9. Nordiske Musikforskermøde. Dansk Selskabs Selskahs for Musikforsknings hestyreise

9. Nordiske Musikforskermøde. Dansk Selskabs Selskahs for Musikforsknings hestyreise 9. Nordiske Musikforskerm~de 7 9. Nordiske Musikforskerm0de 8.-13. august 1983 Askov Højskole H0jskole Programkomite John Bergsagel Nils Grinde Finn Egeland Hansen (formand) Jan Ling Finn Mathiassen Ilkka

Læs mere

Publications received

Publications received Information 143 Publications received Periodicals, Yearbooks etc. Magasin, 16/2 (June 2003) (København: Det Kongelige Bibliotek, 2003). 76 pp., illus., issn 0905-5533. Meddelelser fra Dansk Dansehistorisk

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Nordisk publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences

Nordisk publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences ÅRSBERETNING 2009 NOP-HS (NOP-HS) er et samarbejdsorgan, hvor følgende forskningsråd deltager: Det Frie Forskningsråd Kultur og Kommunikation, Danmark Det Frie Forskningsråd Samfund og Erhverv, Danmark

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

KATRINE IMMERKJÆR KRISTIANSEN ORGELBOGEN SAMPLE

KATRINE IMMERKJÆR KRISTIANSEN ORGELBOGEN SAMPLE KATRINE IMMERKJÆR KRISTIANSEN ORGELBOGEN Orgelbogen Orgelklubben Orgelbogen Orgelbogen Orgelbogen Orgelbogen Katrine Immerkjær Kristiansen, 2015 Der er fra forlagets side gjort alt for at indhente tilladelse

Læs mere

Nordisk Religionsdialog Konference - for personer engageret i de nordiske kirkers religionsmøde

Nordisk Religionsdialog Konference - for personer engageret i de nordiske kirkers religionsmøde Nordisk Religionsdialog Konference - for personer engageret i de nordiske kirkers religionsmøde Tid: 28. 30. august 2012 Sted: København, Vartov Tema: Udfordringer og muligheder i det multikulturelle samfund

Læs mere

Dansk Selskab for Musikforskning 2002

Dansk Selskab for Musikforskning 2002 144 Bibliografi / Information Torben Moe: Restituerende faktorer i gruppemusikterapi med psykiatriske patienter. Baseret på en modifikation af Guided Imagery and Music (GIM). Ph.D.afhandling. Aalborg Universitet

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE

Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 14. februar 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Kristian la Cour du hører lidt

Læs mere

Litteraturhistorie. 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: "Modul 4: Litteraturhistorie"

Litteraturhistorie. 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: Modul 4: Litteraturhistorie 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: "Modul 4: Litteraturhistorie" 1 Kilde: Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Dansk, 2012-ordningen Det Humanistiske

Læs mere

250 års. Katolsk Kirke. i Bredgade

250 års. Katolsk Kirke. i Bredgade 250 års Katolsk Kirke i Bredgade Kontakt Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64, 1260 København K www.sanktansgar.dk Tlf. 3313 3762 sogn@sanktansgar.dk Layout Zofia Zelazny Den katolske Kirke er ikke så kendt

Læs mere

Kultur! iskolebiblioteket?

Kultur! iskolebiblioteket? Kultur! iskolebiblioteket? Tom Jørgensen Kultur! iskolebiblioteket? En undersøgelse af skolebibliotekarers kulturopfattelse Roskilde Universitetsforlag Tom Jørgensen Kultur! i skolebiblioteket? En undersøgelse

Læs mere

DaDi 2007-2012. Ellen Krogh DaDi seminar 14. juni 2012

DaDi 2007-2012. Ellen Krogh DaDi seminar 14. juni 2012 DaDi 2007-2012 Ellen Krogh DaDi seminar 14. juni 2012 Netværksgrundlag Netværkets formål er forskningsudvikling i relation til danskfagenes didaktik Dette indebærer at skabe rammer for og bidrage til Etablering

Læs mere

Dansk Selskab for Musikforskning 1999

Dansk Selskab for Musikforskning 1999 124 Bibliografi / Information Indføring i musikterapi som en selvstændig behandlingsform, (Musikterapi i psykiatrien 1998/1), red. af Inge Nygaard Pedersen. Musikterapiklinikken, Aalborg Psykiatriske Sygehus

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af Konsistorium; 16/12 1971 Hovråttsnotarie Gunnar Svenssons legat t. studieophold v. 5.096,50 Lunds universitet 9/2 1972 Hopners legat 1.800,00 8/3 1972

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Oversætter: Springborg, Peter; Lassen, Annette: Ravnkels saga 22

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Dansk Selskab for Musikforskning 1998

Dansk Selskab for Musikforskning 1998 124 Information Dansk Selskab for Musikforskning 1998 Ved Selskabets ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 1998 blev Mogens Andersen, Peter Woetmann Christoffersen og Morten Michelsen valgt

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Program Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Konference med fokus på erfaringsudveksling, videndeling og idéudvikling Den 14. - 16. september 2010 på Mærsk Mc-Kinney Møller

Læs mere

Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Tidspunkt og sted: Torsdag 19. marts 2015 kl. 16.00-19.00, Sønderhøj 30, 8260 Viby J. Deltagere: Finn Lund Andersen, Camilla Kølsen, Gitte

Læs mere

Kor og Kammermusik 26.06.16 02.07.16 ASKOV HØJSKOLE

Kor og Kammermusik 26.06.16 02.07.16 ASKOV HØJSKOLE Kor og Kammermusik 26.06.16 02.07.16 ASKOV HØJSKOLE Kor og kammermusik på Askov Det almene aspekt i klassisk musik er dens særlige forhold til den historiske udvikling: på en gang at repræsentere forskellige

Læs mere

Sigurd Swanes malerier på danske museer. Udarbejdet af Lise Fogh

Sigurd Swanes malerier på danske museer. Udarbejdet af Lise Fogh Sigurd Swanes malerier på danske museer Udarbejdet af Lise Fogh Om dokumentet Dette dokument indeholder en liste over Sigurd Swanes malerier på danske (og skandinaviske) museer. Listen er baseret på den

Læs mere

Resultatliste 2010 inkl. udenlandske breveter - foreløbig

Resultatliste 2010 inkl. udenlandske breveter - foreløbig Abels Meno 600 km 28-08-2010 ARD Sjælland (Hovedstaden) 58.598 Aerts Peter 1600 km 16-08-2010 Audax Randonneur Italia 4.386 Aerts Peter 200 km 20-03-2010 ARD Sjælland (Hovedstaden) 295.468 Aerts Peter

Læs mere

Læs om: Børneworkshop på biblioteket i vinterferien Kunstnere på plejehjem Generalforsamlingen 2016 - Nytårkuren 2016 Rammeaftalen

Læs om: Børneworkshop på biblioteket i vinterferien Kunstnere på plejehjem Generalforsamlingen 2016 - Nytårkuren 2016 Rammeaftalen INFO 1/2016 Fredensborg Ny Kunstforening Læs om: Børneworkshop på biblioteket i vinterferien Kunstnere på plejehjem Generalforsamlingen 2016 - Nytårkuren 2016 Rammeaftalen Børneworkshop på biblioteket

Læs mere

Konferencen NBEN. Ernst Trillingsgaard. Direktør Aalborg Kongres & Kultur Center

Konferencen NBEN. Ernst Trillingsgaard. Direktør Aalborg Kongres & Kultur Center Konferencen NBEN Ernst Trillingsgaard Direktør Aalborg Kongres & Kultur Center Besøgstal for 2014 Møder og Kongresser 137.305 personer 1523 arrangementer Teater, koncerter og andre kulturelle arrangementer

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA mailadresse til nyhedsbrevets redaktør. Kontaktoplysninger findes nederst på sidste side af nyhedsbrevet. (RA) God fornøjelse! HERALDICA: forum for nordiske heraldikere SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

Læs mere

Due to copyright conditions this illustration has been removed. Please refer to a printed copy of the issue.

Due to copyright conditions this illustration has been removed. Please refer to a printed copy of the issue. Due to copyright conditions this illustration has been removed. Please refer to a printed copy of the issue. DANSK ÅRBOG FOR MUSIKFORSKNING XXVI 1998 DANSK ÅRBOG FOR MUSIKFORSKNING XXVI DANSK ÅRBOG FOR

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Oktober, 2007 Du kan ikke besvare denne nyhedsmail skriv i stedet til nyhedsbrevets redaktion på: lr@frivillighed.dk Indhold Nyt fra Center

Læs mere

Vejle Idrætshøjskoles sommerforedrag

Vejle Idrætshøjskoles sommerforedrag Vejle Idrætshøjskoles sommerforedrag Sommeren 2012 Vejle Idrætshøjskoles sommerforedrag Sommeren 2012 Erik W. Pedersen Livet vil os kun det bedste Som indehaver af flere verdensrekorder, i forskellige

Læs mere

Medier og samfund. Klaus Bruhn Jensen. en introduktion. Klaus Bruhn Jensen medier og samfund en introduktion. www.forlagetsl.dk

Medier og samfund. Klaus Bruhn Jensen. en introduktion. Klaus Bruhn Jensen medier og samfund en introduktion. www.forlagetsl.dk opfattes medierne som en direkte årsag til, at et udvikler sig på det gensidige afhængighedsforhold mellem og medier. er professor ved Københavns Universitet og forfatter forlaget slitteratur opfattes

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

DaDi 2007-2013. Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013

DaDi 2007-2013. Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013 DaDi 2007-2013 Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013 Netværksgrundlag Netværkets formål er forskningsudvikling i relation til danskfagenes didaktik Dette indebærer at skabe rammer for og bidrage til Etablering

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

Begyndelsen: Gymnastikhistorie

Begyndelsen: Gymnastikhistorie Idræt og samfund. Fra gymnastikhistorie til idrættens humanistiske og samfundsvidenskabelige område Jørn Hansen Institut for Idræt, KU 28. oktober 2009 Begyndelsen: Gymnastikhistorie 1909 gymnastik indføres

Læs mere

i Århus 12 16 november 2012

i Århus 12 16 november 2012 i Århus 12 16 november 2012 MÅNDAGEN den 12 november Ankomst till hotell för deltagare från Sverige och Norge ca kl 14:30. Eftermiddagssmörgås och kaffe eller te. Deltagare från Danmark anländer direkt

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-9-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca) er en selvejende institution under Kulturministeriet. Instituttet er

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Red.: Lund, Karin Birgitte; Red.: Lassen, Annette: Ravnkels saga

Læs mere

SVM2005-029-14 Hovedbilag 5. Kilder til dyrkningshistorie og værdisættelse.

SVM2005-029-14 Hovedbilag 5. Kilder til dyrkningshistorie og værdisættelse. Dyrkningshistorie og jordens værdisættelse i området ved Bromme Plantage. En opsummering af de tilgængelige kilder. Cand. mag. Karoline Baden Staffensen Projektarealet i Bromme Plantage omfatter dele af

Læs mere

AREALFORTEGNELSE vedr.: Ekspropriation til afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund

AREALFORTEGNELSE vedr.: Ekspropriation til afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund 57 454i, Hobro Markjorder 56 454c, Hobro Markjorder 1 2a Ulstrup By, Valsgård Niels Kristian Kirketerp Aalborgvej 5 9500 Hobro Bemærkninger Åstedsmøde Ved pumpestation, arealerhvervelse til station: ca.

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG. Torsdag d. 20. januar 2011 kl

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG. Torsdag d. 20. januar 2011 kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB møde mellem BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 13.00 15.00 Hotel Sixtus,

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Referat. Seniorklub Rambøll Danmark Øst. Emne Referat fra Generalforsamlingen 2006. Dato og sted 2006-05-27, Virum, Bredevej. Tidspunkt 16:30-18:30

Referat. Seniorklub Rambøll Danmark Øst. Emne Referat fra Generalforsamlingen 2006. Dato og sted 2006-05-27, Virum, Bredevej. Tidspunkt 16:30-18:30 Referat Projekt Seniorklub Rambøll Danmark Øst Emne Referat fra Generalforsamlingen 2006 Dato og sted 2006-05-27, Virum, Bredevej Tidspunkt 16:30-18:30 Møde nr. Referent Filippo Aymo-Boot Rambøll Danmark

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Tirsdag 10. januar kl Slægtsforskning uden kirkebøger Kommunikationsmedarbejder ved Rigshospitalet Erik Kann, København Sted: Knudepunktet

Tirsdag 10. januar kl Slægtsforskning uden kirkebøger Kommunikationsmedarbejder ved Rigshospitalet Erik Kann, København Sted: Knudepunktet Tirsdag 10. januar kl. 19.00 Slægtsforskning uden kirkebøger Kommunikationsmedarbejder ved Rigshospitalet Erik Kann, København Entre: 0 kr./50 kr. (medlem/ikke medlem) Tirsdag 17. januar kl. 13.30 Min

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Grundtvig og Rusland I, II og III

Grundtvig og Rusland I, II og III Grundtvig og Rusland I, II og III Dansk-Russisk Forening i Region Sjælland har i en årrække satset stort på en række arrangementer om Grundtvig og Rusland. Det hele startede den 23. marts 2012 med et seminar

Læs mere

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fast driftssted Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT En SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE STIFTET 1879 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 73. AARGANG (13. RÆKKE 1. BIND 3.4. HEFTE) ' 1952 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-7-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 15-05-2011 14:40:42 - DDS SP v.3.11.5.1 RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 55104 Tobias Garn Hansen 14-035 Stege Ndr. 150/12 150/08 300/20 2 88120 Løkke Petersen 14-006

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere