PROJEKTFORSLAG: 1 MW LUFT/VAND VARMEPUMPE OG NY TILBYGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTFORSLAG: 1 MW LUFT/VAND VARMEPUMPE OG NY TILBYGNING"

Transkript

1 Til Viborg kommune Dokumenttype Projektforslag fra Gudenådalens Energiselskab Dato Februar Revision. april GUDENÅDALENS ENERGISELSKAB PROJEKTFORSLAG: MW LUFT/VAND VARMEPUMPE OG NY TILBYGNING

2 GUDENÅDALENS ENERGISELSKAB MW LUFT/VAND VARMEPUMPE OG NY TILBYGNING Revision Dato -4- Udarbejdet af BKL Kontrolleret af JNEM Godkendt af JNEM Beskrivelse MW luft/vand varmepumpe Ref. -/RM_GUES---Projektforslag Rambøll Englandsgade 5 DK-5 Odense C T F

3 INDHOLD. Indledning. Baggrund for projektet 3. Projektansvarlig 4. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 4. Varmeforsyningsloven 4. VVM-pligt Strategisk miljøvurdering Kommuneplan og lokalplan Energibesparelser Indberetningsret 4 5. Forholdet til anden lovgivning 4 6. Fastlæggelse af forsyningsområder 5 6. Forsyningsområde og varmebehov 5 6. Tekniske anlæg og ledningsnet Forsyningssikkerhed og andre driftsforhold Investeringsbudget og produktionsfordeling 6. Tidsplan for etableringen. Arealafståelse, servitutpålæg m.m.. Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med virksomheder m.fl. herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber. Samfundsøkonomi og miljøforhold. Forudsætninger. Resultat af samfundsøkonomisk analyse.3 Miljøforhold.4 Ressourcer.5 Følsomhedsanalyse.5. Brændselsomkostninger.5. Kapitalomkostninger.5.3 CO-omkostninger.5.4 El-priser.5.5 Anlæggets ydelse.5.6 Resultat af følsomhedsanalyser. Økonomiske konsekvenser for selskab og forbrugere. Selskabsøkonomi. Brugerøkonomi.3 Følsomhed. Vurdering 3 3. Bilag : Oversigtstegning 4 4. Bilag : Samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger 5 5. Bilag 3: EnergyPRO udskrifter 6

4 -. REVISIONSBESKRIVELSE Dette projektforslag er en revision af det i februar fremsendte projektforslag, og indarbejder analyserne i Rambøll notat af den 3. marts fremsendt til Viborg og Favrskov kommuner den 3. marts således, at de i notatet beskrevne følsomhedsberegninger, nu indgår som grundberegning i projektforslaget.. INDLEDNING Nærværende projektforslag er udarbejdet for Gudenådalens Energiselskab, der hermed ansøger Viborg kommune om godkendelse af etableringen af et varmepumpeanlæg til varmeproduktion til Gudenådalens Energiselskabs fjernvarmenet. Projektet omfatter etablering af en, MW varmepumpe med varmeoptag fra udeluften, som supplement til varmeproduktionen til Gudenådalens Energiselskabs fjernvarmenet. Varmepumpeanlægget omfatter en varmepumpe, energioptagere (tørkølere til afkøling af udeluft), del af ny tilbygning, samt forbindelsesledninger i terræn imellem energioptagerne og varmepumpen. Anlægget ønskes etableret ved Gudenådalens Energiselskabs eksisterende energicentral Jørgens Allé 4, 5 Bjerringbro. Varmepumpen installeres i en ny tilbygning til den eksisterende varmecentral. Energioptagerne ønskes umiddelbart nord for centralen, på et stykke af grunden Jørgens Allé 4, 5 Bjerringbro (matrikel Hjermind By, Bjerringbro 5b), som erhverves til formålet. Området er skitseret i bilag. Konsekvenserne ved projektet er holdt op imod at fortsætte med den nuværende drift af fjernvarmeproduktionen, som er baseret på eksisterende varmepumper og afbrænding af naturgas. Projektforslagets formål er at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at etablere varmepumpeanlægget, samt at dette ikke giver negative virksomhedsøkonomiske ændringer. Baggrunden for projektet er, at Gudenådalens Energiselskab ønsker at etablere varmepumpeanlægget for at producere billigere varme, og for at producere en større andel vedvarende energi med reduceret CO-udledning. De samfundsøkonomiske beregninger viser et samfundsøkonomisk overskud ved etablering af varmepumpeanlægget frem for at forsætte den nuværende drift på 3,4 mio. kr. (nutidsværdi over år). De selskabsøkonomiske beregninger viser et selskabsøkonomisk overskud set over beregningsperioden på, mio. kr. (akkumuleret likviditetsvirkning, indeksreguleret). Projektforslaget fremsendes hermed til behandling hos Viborg kommune med anmodning om godkendelse. 3. BAGGRUND FOR PROJEKTET GUES har siden medio analyseret adskillige businesscases, blandt andet etablering af elvarmepumper og levering af fjernkøling. Dette har medført at der ultimo blev godkendt et projekt med MW el-varmepumpe. Der er ikke indgået aftale om levering af fjernkøling, og analyserne har vist, at den mest optimale business case under nuværende rammeforhold og som også er fremtidssikret, er at etablere yderligere MW varmepumpe i en ny tilbygning sammen med de allerede godkendte MW varmepumper, samt at købe arealet nord for varmeværket til placering af varmepumpernes luftkølere. De i alt 3 MW varmepumpeanlæg medfører en reduceret varmeproduktionspris. Endvidere kan tilbygningen rumme en eventuel senere ombygning til

5 - levering af fjernkøling eller en eventuel udvidelse med yderligere varmepumpe kapacitet, hvis det viser sig gunstigt på et senere tidspunkt. Dette projektforslag indeholder derfor investering til: MW varmepumpeanlæg inkl. ny el-tilslutning for de 3 MW varmepumpeanlæg Investering i jordkøb samt ny tilbygning Projektforslaget indeholder de anlæg og investeringer, som ikke indgår i det allerede godkendte projektforslag, hvilket medfører, at den marginale produktionspris på MW varmepumpe beregningsteknisk er 3 kr./mwh eftersom den indeholder en investering, der er betydeligt større end hvad den ville være såfremt GUES kun etablerede MW varmepumpe uden at samtænke hele produktionssystemet og fremtidssikre det. Som vist ovenfor er det den samlede business case med 3 MW varmepumpe, og en fremtidssikret tilbygning, der er attraktiv. Fordelingen af investering i bygning er fastlagt således: Den samlede investering i bygning er 4, mio. kr. iht. AK s anlægsoverslag m prisen er.3 kr./m Ikke-varmepumpe relaterede rum udgør m, hvilket svarer til en investering på. kr. Der er plads til 5 x MW varmepumpeanlæg i bygningen, hvilket svarer til en investering på. kr. pr. MW I projektforslag fratrækkes x. kr. for bygning til de MW varmepumpe Der resterer dermed en investering på.5. kr. til bygning, som indgår i dette projektforslag. 4. PROJEKTANSVARLIG Viborg kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag. Projektforslaget er udarbejdet af Rambøll for Gudenådalens Energiselskab. Ansvarlig for projektet er: Gudenådalens Energiselskab Realskolevej 5 Bjerringbro Vedrørende projektforslagets indhold kan Rambøll kontaktes: Rambøll Prinsensgade Aalborg Att.: Teknisk Chef, Mogens Dam Tlf.: / Att.: Jane Moustgaard Tlf.: FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 5. Varmeforsyningsloven Projektforslaget udarbejdes i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser, Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 64 af. januar og Bekendtgørelse nr. af.

6 -3 december om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Viborg kommune skal i forbindelse med sagsbehandlingen af projektforslag for kollektive varmeforsyningsprojekter blandt andet sikre, at projekterne er udformet i overensstemmelse med forudsætningerne i ovenstående lovgivning, samt at det valgte projekt, er i overensstemmelse med den kommunale varmeplanlægning og ud fra en samfundsøkonomisk, brugerøkonomisk og miljømæssig konkret vurdering er det mest fordelagtige projekt. Projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med forudsætningerne i ovenstående lovgivning. De samfundsøkonomiske beregninger viser, at en gennemførelse af projektet vil medføre samfundsøkonomiske besparelser. 5. VVM-pligt Projektet vurderes at være omfattet af følgende punkter på bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) bilag : 3. Energiindustrien a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand; transport af elektricitet gennem luftledninger. Idet anlægget er opført på bekendtgørelsens bilag medfører det, at der skal udarbejdes en VVM screening, som danner grundlag for Viborg kommunes afgørelse af, om projektet vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger og dermed er omfattet af krav om VVM redegørelse. 5.3 Strategisk miljøvurdering Projektet vurderes at være omfattet af følgende punkter på bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) bilag 3. Energiindustrien a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand; transport af elektricitet gennem luftledninger. Dette indebærer, at der som minimum skal udarbejdes en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Ud fra denne screening vurderer Viborg kommune, om der er krav om udarbejdelse af en miljøvurdering af projektforslaget. LBK nr. 44 af.5. LBK nr. 44 af.5.

7 Kommuneplan og lokalplan Den del af området, hvor der ønskes opført tilbygning til varmepumpeanlægget er udlagt til erhvervsområde i lokalplan BPV. Den del af området, hvor der ønskes opført energioptagere er udlagt til serviceområde i lokalplan nr. S.55-. Energioptagerne er et teknisk anlæg, og er ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplans formål, og det forventes derfor, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for et område til placering af energioptagerne. 5.5 Energibesparelser Gudenådalens Energiselskabs involvering i realisering af projektet er som initiativtager og ordregiver over for en eller flere entreprenører. Projektet medfører en konkret brændselsbesparelse i varmeproduktionen og er derfor en del af selskabets energispareindsats. Som et led i energispareforpligtigelsen og fjernvarmeværkets optimeringsplan, ønskes etableret et varmepumpeanlæg som beskrevet i nærværende projektforslag Indberetningsret Retten til at indberette energibesparelser i nærværende projekt tilfalder Gudenådalens Energiselskab a.m.b.a. Ved indsendelse af dette projektforslag bekræftes det, at energibesparelsen ikke overdrages til andre energiselskaber, og at besparelsen ikke er ordret eller påbegyndt. Der oppebæres ikke tilskud til energibesparelsen ved etablering af anlægget, da der ikke afregnes internt mellem nogen afdelinger i selskabet. Aftalen omhandler levering af dokumenterede realiserede energibesparelser, som er tilvejebragt i overensstemmelse med kravene i: Aftale af 6. december 6 mellem klima-og energiministeren og net-og distributionsselskaberne. Bekendtgørelse nr. 6 af. maj om energispareydelser i net-og distributionsvirksomheder. 6. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektet er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplaner jf. afsnit 5.4. Projektforslaget er herudover ikke i konflikt med lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning eller anden eksisterende lovgivning i øvrigt.

8 -5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER Varmebehov samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret samt anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold.. Forsyningsområde og varmebehov Projektforslaget omfatter ikke ændringer til forsyningsområder. Varmebehovet an net for et normalår er ca.. MWh pr. år.. Tekniske anlæg og ledningsnet Gudenådalens Energiselskab anvender naturgas som hovedbrændsel suppleret med varme fra varmepumper. Varmeproduktionen sker på naturgas motor, naturgas kedel og varmepumper. Med et, MW varmepumpeanlæg ved 5 C udetemperatur (,6-,5 MW afhængig af udetemperatur) kan produktionen af varme fra naturgas motor og naturgaskedel reduceres med ca..3 MWh/år. Varmepumpeanlægget forventes dermed at dække ca. % af den årlige varmeproduktion. Varmepumpeanlægget omfatter en varmepumpe, en række energioptagere og forsyningsledninger. Varmepumpen installeres i en ny tilbygning til den eksisterende varmecentral. Energioptagerne, som er tørkølere med omvendt funktion, der afkøler udeluften for at optage varme, placeres på en del af Jørgens Allé 4, 5 Bjerringbro, nord den eksisterende varmecentral. Energioptagerne opstilles på punktfundamenter og ben i en højde, så den afkølede luft kan passere. Ved den ansøgte effekt forventes energioptagerne at skulle afkøle udeluften 3-4. Oven på energioptagerne forventes etableret kassetter af støjafskærmning til reduktion af støjudbredelse fra ventilatorerne, og modvirkning af kortslutning af lufttilstrømningen. Energioptagerne vil i nogle driftsperioder opbygge is på veksleroverfladen, som efterfølgende skal afrimes. Både den ordinære drift og afrimning medfører rent kondensvand, som skal afledes, og kan i nogle perioder medfører opbygning af et lag is under energioptagerne. Forsyningsledningerne skal føres mellem varmepumpeanlægget i den nye tilbygning og energioptagerne. Ydermere forventes det at omfatte forsyningsledningerne i form af et ledningspar til at levere varme fra energioptagere til varmeværket, og et mindre ledningspar til at levere varme til afrimning fra varmeværket til energioptagere. Varmepumpeanlægget tilkobles det eksisterende produktions- og distributionsanlæg i varmecentralen på Jørgens Allé 4.

9 -6 Projektet omfatter følgende tekniske anlæg med kapacitet, virkningsgrader samt drift- og vedligeholdelsesomkostninger som angivet i nedenstående tabel: Forudsætninger År Gudenaadalens Energiselskab Reference Varmeproduktion Varmeproduktion D&V D&V D&V - "fast" Investering Cm ηtotal Brændsel MWh % kr./gj varme kr./mwh el mio. kr. mio. kr. normal MW EC Varmepumpe.46,% 4, 33%, ElVP Eksisterende EC 3.,% 4, 45%, ElVP Eksisterende varmepumpe 653,6% 4, 56,%, ElVP Ny MW EC Varmepumpe % 4, 33%, ElVP KV anlæg BKV 3.5,%,% 4, Naturgas motor KV anlæg UKV.3,% 6 6,% 4, Naturgas motor Kedelanlæg BKV ,%, % 5, Naturgas kedel Kedelanlæg UKV %,,6% 5, Naturgas kedel Bygning og jord % %, Intet Sum.35 Forudsætninger År Gudenaadalens Energiselskab Projekt Varmeproduktion Varmeproduktion D&V D&V D&V - "fast" i Investering Cm ηtotal Brændsel MWh % kr./gj varme kr./mwh el mio. kr. mio. kr. normal MW EC Varmepumpe.333 6,% 4, 33%, ElVP Eksisterende EC 3.,% 4, 45%, ElVP Eksisterende varmepumpe 653,6% 4, 56,%, ElVP Ny MW EC Varmepumpe.3,6% 4, 5,3 33%, ElVP KV anlæg BKV.65 4,%,% 4, Naturgas motor KV anlæg UKV.3,% 6 6,% 4, Naturgas motor Kedelanlæg BKV 3. 35,5%, % 5, Naturgas kedel Kedelanlæg UKV %,,6% 5, Naturgas kedel Bygning og jord %,5 %, Intet Sum.35,63 Tabel : Beregningsforudsætninger omkring tekniske anlægs produktion, drift og vedligeholdelsesomkostninger, investeringer og virkningsgrader for hhv. reference og projekt. Totalvirkningsgraden for varmepumpen (Års-COP) er simuleret i EnergyPRO iht. vedlagte beregningsudskrifter, se bilag 3. I beregningerne indgår MW varmepumpeanlæg i referencen, og i projektet indgår yderligere MW varmepumpe, i alt 3 MW. Motorerne startes på el-marginalprisen plus et tillæg. Tillægget skal blandt andet dække vagtudkald ved udfald af motoren indenfor el-salgsperioden, og GUES melder el-salg ind i blokke af 3 timer. I Ulstrup er tillægget til marginalprisen 5 kr./mwh. I Bjerringbro er tillægget kr./mwh. Energioptagerne ønskes opført på en del af matrikel Hjermind By, Bjerringbro 5b umiddelbart nord for varmeværkets nuværende varmecentral på Jørgens Allé 4, 5 Bjerringbro. Der etableres forsyningsledninger fra energioptagerne til tilbygning til varmecentralen..3 Forsyningssikkerhed og andre driftsforhold Eksisterende kedelcentraler bibeholdes uændret og vil forsyne i det omfang varmepumpeanlægget ikke er i stand til dette. Så projektet vurderes at påvirke forsyningssikkerheden positivt, idet varmepumpeanlægget bliver en ekstra produktionsenhed..4 Investeringsbudget og produktionsfordeling Den samlede investering i varmepumpe, energioptagere og tilbygning er,65 mio. kr. Varmeværket forventes med anlægget at opnå energibesparelser for 6.53 MWh, som er indregnet til en værdi af 3, mio. kr. i samfundsøkonomien, svarende til 463 kr./mwh iht. gennemsnitsprisen i Energistyrelsens benchmark for. Den indregnede nettoinvestering for varmepumpeanlægget er således,6 mio. kr.

10 - Varmepumpeanlæggets tekniske levetid er vurderet til 5 år iht. Energistyrelsens teknologikatalog. Tilbygningens og jordarealets tekniske levetid er vurderet til 5 år. Den samlede investering er derfor i beregningerne opdelt med nedenstående levetider, hvor scrapværdien efter år opgøres efter lineær afskrivning af investeringen. Investering i beregninger Varmepumpeanlæg 5 år.4. DKK Værdi af energibesparelser 5 år DKK Tilbygning og jord 5 år.5. DKK Investering i alt.65. DKK Tabel : Samfundsøkonomisk investeringsbudget Varmeproduktionen fra varmepumpeanlægget erstatter varmeproduktion på gaskedel og gasmotor. Den simulerede produktionsfordeling uden varmepumpe samt med varmepumpe fremgår af Tabel.. TIDSPLAN FOR ETABLERINGEN Etableringen af anlægget forventes påbegyndt i sommeren, og anlægget forventes at kunne idriftsættes i sommeren.. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Gudenådalens Energiselskab forventer at erhverve projektområdet, del af matrikel Hjermind By, Bjerringbro 5b, der ejes af Viborg kommune. Der påregnes ikke arealafståelse i forbindelse med projektet. Forsyningsledningen placeres på matrikler ejet af Gudenådalens Energiselskab. Projektet involverer følgende matrikler: Matrikel nr. Ejer Aktivitet Hjermind By, Bjerringbro Matrikel 5ai Gudenådalens Energiselskab Etablering af tilbygning Etablering af forsyningsledning Del af Matrikel 5b Viborg kommune, erhverves af Gudenådalens Energiselskab Etablering af energioptagere Etablering af forsyningsledning Tabel 3: Involverede matrikler i projektet. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLINGER MED VIRKSOMHEDER M.FL. HERUNDER EVT. UDTALELSER FRA BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER HMN GasNet er som naturgasleverandør til Gudenådalens Energiselskab berørt af projektforslaget, og skal derfor høres i denne forbindelse.

11 -. SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD. Forudsætninger Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra juli samt Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, oktober, revideret udgave pr.. november. Til den samfundsøkonomiske analyse er anvendt en nettoafgiftsfaktor på 3,5% og en skatteforvridningsfaktor på % iht. Finansministeriets vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensberegninger,. august. Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emissionerne af CO, N O, CH 4, NO x og SO. Der er i vurderingerne regnet med 4 % kalkulationsrente som fastsat af energistyrelsen. Anlægsudgifterne antages udført i, mens driftsperioden beregningsteknisk sat til - 3, hvilket giver en driftsperiode på år. Der er regnet med prisniveau. Den samfundsøkonomiske analyse foretages ved at sammenligne etableringen af varmepumpeanlægget med en reference med uændret drift af varmeproduktionen fra eksisterende varmepumper, gasmotorer og gaskedler. Tabel viser de benyttede produktionsdata i den samfundsøkonomiske analyse ved reference og ved etablering af varmepumpeanlægget.. Resultat af samfundsøkonomisk analyse Tabel 4 viser resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis fjernvarmereferencen og projektet er undersøgt. Det fremgår af Tabel 4, at der over år er en samfundsøkonomisk besparelse på 3,4 mio. kr. ved etablering af varmepumpeanlægget. Det betyder, at der ved investering i varmepumpeanlægget er en samfundsøkonomisk gevinst. Dertil kan tilføjes, at der i øjeblikket er stor politisk interesse for at etablere varmepumper i Danmark. Samfundsøkonomi Nutidsværdi ( priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 54, 4, 5, Drift og vedligehold Mio. kr. 5,6 4,,4 Kapitalomkostninger Mio. kr., -, Miljøomkostninger Mio. kr. 6, 6,,6 COækv-omkostninger Mio. kr. 6,6 54,4 6, Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -3, -, -,6 Elsalg Mio. kr. -,3 -, -, I alt Mio. kr. 3, 3,6 3,4,% Tabel 4: Samfundsøkonomiske nøgletal for projektet Bilag viser en samlet oversigt over de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger.

12 -.3 Miljøforhold Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO, CH4 og N O er omregnet til CO - ækvivalenter. Emissioner Sum over år Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % CO-ækvivalente ton % SO ton 4 - -% NOx ton % PM,5 (partikler) kg 5 5 3% c:\pwwork\energy_pw\bkl\d3354\[rm_gues--3-kvp-ram-projekt.xlsm]samfsum Tabel 5: Emissioner ved henholdsvis reference og alternativ. Som det ses af tabellen, er der en reduktion i udledningen CO -ækvivalente og andre emissioner ved at gennemføre projektet..4 Ressourcer Ressourceforbruget ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Ressourceforbrug Sum over år Reference Projekt Projektfordel Naturgas m El MWh c:\pwwork\energy_pw\bkl\d3354\[rm_gues--3-kvp-ram-projekt.xlsm]samfsum Tabel 6: Ressourceforbrug ved henholdsvis reference og alternativ.

13 -.5 Følsomhedsanalyse Som det fremgår af Tabel 4 er de væsentligste ændringer i de samfundsøkonomiske omkostninger ved etableringen af varmepumpeanlægget centreret omkring: Brændselsomkostninger Kapitalomkostninger CO-omkostninger El-salg Derudover er de samfundsøkonomiske omkostninger væsentligt afhængig af varmepumpeanlæggets ydelse..5. Brændselsomkostninger Produktionen fra varmepumpeanlægget fortrænger hovedsageligt varme produceret på gasmotorerne og gaskedler, og medfører en besparelse på omkostningerne til indkøb af naturgas. Ændrede naturgaspriser vil ændre besparelsen, og vil også ændre fordelingen imellem kraftvarme og kedel, når driften af systemet prioriteres selskabsøkonomisk (EnergyPRO simulering). Den ændring af fordelingen indgår i følsomhedsberegningerne. Markedet for gas vurderes rimelig stabilt, og der er derfor gennemført følsomhedsanalyser for naturgaspriser der er % lavere og % højere..5. Kapitalomkostninger Omkostningerne er følsomme overfor den endelige investerings størrelse. Erfaringsgrundlaget for at etablere denne type anlæg i Danmark er endnu begrænset, men teknologien dog kendt og gennemprøvet fra mindre anlæg. Højere investeringsomkostninger vil forringe besparelsen, mens lavere investeringsomkostninger vil øge besparelsen. Budgettet for anlægsudgifter vurderes derfor kun at have nogen, men ikke stor, usikkerhed. Der er derfor gennemført følsomhedsanalyser for anlægsinvesteringer der er % højere..5.3 CO-omkostninger En væsentlig del af den samfundsøkonomiske gevinst, er besparelser på omkostninger for CO- udledning. Lavere priser på miljøomkostninger og CO end angivet i beregningsforudsætningerne vil forringe besparelsen, mens højere vil øge besparelsen. Resultatet er derfor følsomt overfor prisen for CO-kvoter og miljøomkostninger, og der er derfor gennemført følsomhedsanalyse for miljøomkostninger, der er 5 % lavere..5.4 El-priser Varmepumpeanlægget forbruger elektricitet, og de eksisterende kraftvarmeanlæg producerer elektricitet. Højere elpriser end angivet i beregningsforudsætningerne vil forringe besparelsen, mens lavere vil øge besparelsen. Ændrede el-priser vil også ændre fordelingen imellem kraftvarme og kedel, når driften af systemet prioriteres selskabsøkonomisk (EnergyPRO simulering). Den ændring af fordelingen indgår i følsomhedsberegningerne. Derfor er der gennemført følsomhedsanalyse for en el-priser, der er % lavere..5.5 Anlæggets ydelse Varmeproduktionen fra varmepumpeanlægget er afhængig af udetemperaturen og luftfugtigheden, som i praksis varierer fra år til år. Endvidere er anlæggets ydelse afhængig af anlæggets effektivitet. Lavere ydelse vil forringe besparelsen, mens højere vil øge besparelsen. Derfor er der gennemført følsomhedsanalyse for en ydelse, der er % lavere..5.6 Resultat af følsomhedsanalyser Resultatet af ovenstående følsomhedsberegninger fremgår i nedenstående Figur, som den samfundsøkonomiske besparelse for projektet i mio. kr. over år. Af følsomhedsanalysen kan konkluderes at samfundsøkonomien er robust overfor de enkelte følsomheder.

14 - Som forventet øges den samfundsøkonomiske gevinst for projektet, hvis gasprisen stiger. Det samme gør sig gældende, hvis gasprisen falder, og det skyldes, at den lavere gaspris medfører mere kraftvarmeproduktion end i projektet, da det på grund af den lave gaspris kan betale sig selskabsøkonomisk at starte motorerne ved en lavere el-pris end el-marginalprisen i grundberegningen (projektet). Når kraftvarmeproduktionen øges, omfatter den derfor produktionstimer, hvor elpriserne er lavere end i grundberegningen. Disse produktionstimer med lavere el-priser er samfundsøkonomisk dyrere end timerne med kraftvarmeproduktion ved høje el-priser i grundberegningen. Herudover øges den samfundsøkonomiske omkostning for emissioner, når gasforbruget øges. Disse forhold vejer samfundsøkonomisk tungere end at brændselsomkostning pr. m 3 naturgas reduceres, og samlet fås således en mindre stigning i den samfundsøkonomiske gevinst. På baggrund af følsomhedsanalysen vurderes det at samfundsøkonomien er robust. Figur : Resultat af samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger som samfundsøkonomisk besparelse i mio. kr. over år.

15 -. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SELSKAB OG FORBRUGERE. Selskabsøkonomi De selskabsøkonomiske konsekvenser ved at etablere det beskrevne varmepumpeanlæg medfører et selskabsøkonomisk overskud på, mio. kr. ekskl. moms (akkumuleret likviditetsvirkning, indeksreguleret). Et selskabsøkonomisk overskud vil komme varmeforbrugerne til gode i form af lavere varmepriser, jf. hvile-i-sig-selv princippet. Etablering af varmepumpeanlæg til fjernvarmeproduktion kan indregnes som en del af energiselskabernes energispareindsats. Værdien af energisparepointene er derfor indregnet og forudsat solgt i. Den anvendte produktionsfordeling er angivet i Tabel. Af nedenstående figur fremgår det at projektet har en positiv selskabsøkonomi for fjernvarmeselskabet. Figur : Selskabsøkonomisk likviditetsbudget for projektet - indeksreguleret over perioden -3 Bilag viser en samlet oversigt over de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger.. Brugerøkonomi Der er ikke nogen negative brugerøkonomiske konsekvenser ved projektet, idet de selskabsøkonomiske beregninger viser, at projektet vil give en selskabsøkonomisk gevinst. Da fjernvarmeselskabet er underlagt hvile i sig selv princippet, vil besparelsen tilfalde forbrugerne. Den gennemsnitlige likviditetsvirkning over perioden er ca.. kr./år, hvilket svarer til ca. kr./mwh ekskl. moms solgt varme, og ca. kr./år ekskl. moms for en standard forbruger..3 Følsomhed Selskabsøkonomisk er projektet robust overfor en forøgelse af el-priserne på mere end 35 %, uden at det medfører underskud efter år.

16 -3 3. VURDERING Med baggrund i de udførte selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger, der viser et positivt resultat, samtidig med at projektet indirekte giver brugerøkonomiske besparelser samt en sænkning af de miljømæssige udledninger og et forbedret arbejdsmiljø, indstilles nærværende projektforslag til godkendelse af Viborg kommune.

17 -4 4. BILAG : OVERSIGTSTEGNING KC: 4 m er den nye tilbygning. Varmepumpen placeres i den nye tilbygning. Luftoptager placeres på arealet nord for varmeværket. Oversigtstegningen illustrerer hvorledes der er plads til luftoptagere for i alt 5 MW varmepumper.

18 5. BILAG : SAMFUNDS- OG SELSKABSØKONOMISKE BEREGNINGER -5

19 REFERENCE Page of Afgifter (Energi) br ElVP 53,3 5,4 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 55 Afgifter (CO) br ElVP,4 56 Afgifter (NOx+SO++) br ElVP 4,5 5 Afgifter (Forsyningssikkerhed) br ElVP 4,5 5 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) varme 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, A B C D E Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ Gudenaadalens Energiselskab Beregningsdetaljer for anlæg: MW EC Varmepumpe Samfunds- og selskabsøkonomi i faste -priser Varmepumpe Nuværdiberegninger er fra til 3 Reference index samf,,65, ,3,35,36,,333,3,3,6 Ens november index selsk,,6,,64,63, Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer ElVP Anlægsnummer MW EC Varmepumpe Indestående kasekredit/nominel rente,5% Låns løbetid år Lånetype Annuitetslån Prisgrundlag Ens november Levetid investering år : Uvægtet/:vægtet elsalgspris : Uden for/:inden for kvotesektoren Relativ afvigelse på elpris faktor, Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Varmeproduktion Cm Totalvirkningsgrader % 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Brændværdi GJ/MWh 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 emissionsfaktorer (masse pr brændsel) CO-emissioner / 4,3 3, 35,4 3,65, 5,6 3,56,6, 6, 5,6 5,3 5,5 4,6 4, 3,65,3,5,5 CH4-emission Kg/ 3 3,,5 5,6 4, 3,,,, 5,53 3,5 3,,,,,,,6,3,,6 NO-emission Kg/ 4,,,,,,6 4 6,3,36,35 SO-emission Kg/ 5 3,,6,,6,55,3 6,4 5, 4, 3,,4,,,36,3,4,3 6,4 6, NOx-emission Kg/ 6 6, 5,6 56,4 55,36 54,46 5,5 4, 44,5 4, 3,6 33,5 3,,54,4 6,3 6,35,6,3,3, PM,5-emission Kg/,36,33,3,3,3,3,,,6,,,,,, Emissionsberegninger elforbrug CO-emissioner /GWh 4, 45,4 33,,5 4 6,4,3, 4,3,6,,5 5,33, 6, 5,6 3,,,3,5 CH4-emission Kg/GWh 5, 5,4,6 3,46,36, 5,6 6,4 6,5 55, 5, 4, 4,5 3, 36, 33,5 3,33 3,6 3,,,6 NO-emission Kg/GWh, 4, 3, 3,5 3,4 3,3 3, 3,,3,6,4,,5,,,,,5,35,3,6 SO-emission Kg/GWh 36,, 4,6,63,, 63, 6, 56, 53,6 4, 36,5,4 3, 3, 3,, 6, 4, 4, NOx-emission Kg/GWh 5, 6,,35 3,5, 6,5 5,45, ,5,,56 6,35,3 6,3 4,,4 6,6,3 64,5 PM,5-emission Kg/GWh,,,4,3,3,,3,,,6,,,6,65,,3,3,3,3 Miljøomkostning SO - Forbrændingsanlæg ikr/kg 4,3 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 Miljøomkostning NOx - Forbrændingsanlæg ikr/kg 53,5 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 Miljøomkostning PM,5 - Forbrændingsanlæ kr/kg,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Miljøomkostning CO kvotepris kr/ton 3, 4,, 33, 3, 44, 5 5,5 65, 3,35,6,6,,6 3, 35,6 4, 6, 4,3,3 34,55 Miljøomkostning CO pris u.f. kvotesektoren kr/ton 4,, 3, 4,6 5 6,53 3,6 6, 3, 36,6 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 Prisfaktor Investeringer, Eksisterende kapitalomkostninger, Drift og vedligeholdelse - variable varme, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Drift og vedligeholdelse - fast årlig., Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el, Varmepris varme, Nord Pool - produktion Kr./MWh, uvægtet,3 6,5 5,4 3, 3 33,6 35,6 3,6 33, 3, 3,56 3, Nord Pool - forbrug Kr./MWh, virksomhed 45, 4, 46, ,3 56,6 5,56 53, 54,6 5,55 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 Tilskud el (5 øre/kwh) kr/mwh Brændselspris br, ElVP, 5,5, 35, 3,6 4, 4,6 43,4 44, 45,3 45, 4, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, Afgifter (prisloft CO) varme 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Virkningsgrad - CO-kvoter - KVV,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO), 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 c:\pwwork\energy_pw\bkl\d3354\rm_gues---kvp_ram-reference.xlsm 5-4-5:46

20 REFERENCE Page of A B C D E Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion Elproduktion Elproduktion GWh Brændsel varme Brændsel total Brændsel total MWh Emissionsberegninger brændsel CO-emissioner CH4-emission Kg NO-emission Kg SO-emission Kg medtages ej pga. varmepris NOx-emission Kg medtages e PM,5-emission Kg medtages e CO-ækvivalente emissioner Emissionsberegninger elforbrug CO-emissioner CH4-emission Kg NO-emission Kg SO-emission Kg NOx-emission Kg PM,5-emission Kg CO-ækvivalente emissioner Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO-emission Kg NOx-emission Kg PM,5-emission Kg CO-ækvivalente emissioner Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg Eksisterende kapitalomkostninger Scrapværdier i slutår nuværdi 564 Energiomkostninger brændsel 3,3 ElVP,6,,,,,,, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Køb af el 3 Miljøomkostninger 4 SO 5 NOx 6 PM,5 I alt Afgifter CO-omkostninger CO brændsel 3 CO-ækv brændsel,,6,,,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 CO-ækv substitueret el 5 I alt CO-ækv 6 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger medtages normal ikke,3,,,,,,,,,, D&V 3, Varmepris,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Elsalg m. nettoafgiftsfaktor 3 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor 4 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor 5 COækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor 6 D&V m. nettoafgiftsfaktor Afgiftforvridningseffekt I alt 3,3,,3 3,, 3,5% 3,5% 3,5% % 3,5% 3,5% -3,5% 5,,, 5, -, 5, c:\pwwork\energy_pw\bkl\d3354\rm_gues---kvp_ram-reference.xlsm 5-4-5:46

21 REFERENCE Page 3 of 4 A B C D E Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ 5 Afgiftsberegning - alle elementer Faktor omkst. Godtgørelse % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 5 Afgifter (Energi),,,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 6 Afgifter (CO), 6 Afgifter (NOx+SO++), 6 Afgifter (Forsyningssikkerhed) 63 Loft afgifter (Energi) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 64 Loft afgifter (CO) 65 Afgifter sum,,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 faktor selskabsøkonomisk brændselspris -> 6 Alle omkostninger og indtægter - Varme og el Faktor omkst.,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 6 Kapitalomkostninger, 6 Køb af brændsel 54, 3, 3,3 3,45 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3, 3,3 3,6 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Køb af el, Tilskud el (5 øre/kwh), Afgifter 4,,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 3 Brændsel ½ KVV fordel 4 CO kvote omkostninger 5 D&V variabel 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6 D&V fast, Øvrige omkostninger, Omkostninger og indtægter i alt 4,6 4,53 4, 4, 4, 4,3 4, 4, 4,3 4,4 4, 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 6, 5, 5,3 4, 4,4 4, 3,6 3,,,3,,4,,6,,,5,,,4 Nutidsværdi - 35 NPV Omkostningsbestemt varmepris Alle omkostninger Mio. kr. 4,6 4,53 4, 4, 4, 4,3 4, 4, 4,3 4,4 4, 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 3 Varmeproduktion Balanc. varmepris kr./gj, 6,5 6, 6,,,3,5,5,5, 3,4 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5 Balanc. varmepris excl. CO kvoter kr./gj, 6,5 6, 6,,,3,5,5,5, 3,4 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 6 Finansiering Nuværdi KASSEKREDITMETODEN Indtægter 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Underskud -,6 -,33 -, , Lån på kassekredit -, - -, -, -, -, -, -, -, -, ,3 -, -,,,,,3 3 ALTERNATIV OPSTILLING Opdeling for det enkelte år 6 Kapitalomkostninger Brændsel 3, 4,53 3,6 53,64 3,6 55, 3,3 55, El Tilskud el Tilskud brændsel Afgifter,,3,3 3,,3 3,,3 3, Brændsel ½ KVV fordel 3 CO kvote 4 D&V variabel, 4,, 4,, 4,, 4, 5 D&V fast 6 Udligning Nettofordel I alt 4,6 6,5 4,3,5 4, 3, 4,4 3, Varmepris #DIV/! 6,5,5 3, 3, c:\pwwork\energy_pw\bkl\d3354\rm_gues---kvp_ram-reference.xlsm 5-4-5:46

22 REFERENCE 3 Page 4 of Afgifter (Energi) br ElVP 53,3 5,4 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 55 Afgifter (CO) br ElVP,4 56 Afgifter (NOx+SO++) br ElVP 4,5 5 Afgifter (Forsyningssikkerhed) br ElVP 4,5 5 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) varme 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, A B C D E Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ Gudenaadalens Energiselskab Beregningsdetaljer for anlæg: Eksisterende EC Samfunds- og selskabsøkonomi i faste -priser 3 Varmepumpe Nuværdiberegninger er fra til 3 Reference index samf,,65, ,3,35,36,,333,3,3,6 Ens november index selsk,,6,,64,63, Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer ElVP Anlægsnummer 3 Eksisterende EC Indestående kasekredit/nominel rente,5% Låns løbetid år Lånetype Annuitetslån Prisgrundlag Ens november Levetid investering år : Uvægtet/:vægtet elsalgspris : Uden for/:inden for kvotesektoren Relativ afvigelse på elpris faktor, Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Varmeproduktion Cm Totalvirkningsgrader 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Brændværdi GJ/MWh 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 emissionsfaktorer (masse pr brændsel) CO-emissioner / 4,3 3, 35,4 3,65, 5,6 3,56,6, 6, 5,6 5,3 5,5 4,6 4, 3,65,3,5,5 CH4-emission Kg/ 3 3,,5 5,6 4, 3,,,, 5,53 3,5 3,,,,,,,6,3,,6 NO-emission Kg/ 4,,,,,,6 4 6,3,36,35 SO-emission Kg/ 5 3,,6,,6,55,3 6,4 5, 4, 3,,4,,,36,3,4,3 6,4 6, NOx-emission Kg/ 6 6, 5,6 56,4 55,36 54,46 5,5 4, 44,5 4, 3,6 33,5 3,,54,4 6,3 6,35,6,3,3, PM,5-emission Kg/,36,33,3,3,3,3,,,6,,,,,, Emissionsberegninger elforbrug CO-emissioner /GWh 4, 45,4 33,,5 4 6,4,3, 4,3,6,,5 5,33, 6, 5,6 3,,,3,5 CH4-emission Kg/GWh 5, 5,4,6 3,46,36, 5,6 6,4 6,5 55, 5, 4, 4,5 3, 36, 33,5 3,33 3,6 3,,,6 NO-emission Kg/GWh, 4, 3, 3,5 3,4 3,3 3, 3,,3,6,4,,5,,,,,5,35,3,6 SO-emission Kg/GWh 36,, 4,6,63,, 63, 6, 56, 53,6 4, 36,5,4 3, 3, 3,, 6, 4, 4, NOx-emission Kg/GWh 5, 6,,35 3,5, 6,5 5,45, ,5,,56 6,35,3 6,3 4,,4 6,6,3 64,5 PM,5-emission Kg/GWh,,,4,3,3,,3,,,6,,,6,65,,3,3,3,3 Miljøomkostning SO - Større forbrændingsakr/kg 4,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Miljøomkostning NOx - Større forbrændingsakr/kg 53,5 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Miljøomkostning PM,5 - Større forbrænding kr/kg 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, Miljøomkostning CO kvotepris kr/ton 3, 4,, 33, 3, 44, 5 5,5 65, 3,35,6,6,,6 3, 35,6 4, 6, 4,3,3 34,55 Miljøomkostning CO pris u.f. kvotesektoren kr/ton 4,, 3, 4,6 5 6,53 3,6 6, 3, 36,6 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 Prisfaktor Investeringer, Eksisterende kapitalomkostninger, Drift og vedligeholdelse - variable varme, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Drift og vedligeholdelse - fast årlig., Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el, Varmepris varme, Nord Pool - produktion Kr./MWh, uvægtet,3 6,5 5,4 3, 3 33,6 35,6 3,6 33, 3, 3,56 3, Nord Pool - forbrug Kr./MWh, virksomhed 45, 4, 46, ,3 56,6 5,56 53, 54,6 5,55 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 Tilskud el (5 øre/kwh) kr/mwh Brændselspris br, ElVP, 5,5, 35, 3,6 4, 4,6 43,4 44, 45,3 45, 4, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, Afgifter (prisloft CO) varme 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Virkningsgrad - CO-kvoter - KVV,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO),5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 c:\pwwork\energy_pw\bkl\d3354\rm_gues---kvp_ram-reference.xlsm :46

23 REFERENCE 3 Page 5 of A B C D E Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion Elproduktion Elproduktion GWh Brændsel varme Brændsel total Brændsel total MWh Emissionsberegninger brændsel CO-emissioner CH4-emission Kg NO-emission Kg SO-emission Kg medtages ej pga. varmepris NOx-emission Kg medtages e PM,5-emission Kg medtages e CO-ækvivalente emissioner Emissionsberegninger elforbrug CO-emissioner CH4-emission Kg NO-emission Kg SO-emission Kg NOx-emission Kg PM,5-emission Kg CO-ækvivalente emissioner Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO-emission Kg NOx-emission Kg PM,5-emission Kg CO-ækvivalente emissioner Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg Eksisterende kapitalomkostninger Scrapværdier i slutår nuværdi 564 Energiomkostninger brændsel, ElVP,3,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Køb af el 3 Miljøomkostninger 4 SO 5 NOx 6 PM,5 I alt Afgifter CO-omkostninger CO brændsel 3 CO-ækv brændsel,, 6,6,6,, 4 CO-ækv substitueret el 5 I alt CO-ækv 6 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger medtages normal ikke, D&V, Varmepris Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Elsalg m. nettoafgiftsfaktor 3 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor 4 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor 5 COækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor 6 D&V m. nettoafgiftsfaktor Afgiftforvridningseffekt I alt,,, 6,6 3,5% 3,5% 3,5% % 3,5% 3,5% -3,5% 6,,,6 3,5 -, 3 c:\pwwork\energy_pw\bkl\d3354\rm_gues---kvp_ram-reference.xlsm :46

24 REFERENCE 3 Page 6 of 4 A B C D E Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ 3 SELSKABSØKONOMI 3 3 Gudenaadalens Energiselskab 33 Beregningsdetaljer for anlæg: Eksisterende EC Varmepumpe 35 Nuværdi Varmeproduktion 3 Elproduktion 3 Elproduktion 3 Brændsel varme 4 Brændsel total 4 Brændsel total 4 Brændsel ½ KVV fordel 43 Brændsel afgifter (Energi og CO) 44 CO -emissioner - brændsel total 45 CO -kvotemængder (5% KVV anlæg) GWh CO -kvoter CO -kvoteudgifter Mio. kr,,,,6, CO -emissioner - varmeandel merbrændsel 4 CO-emissioner substitueret el 5 Investeringer 5 Investeringer inflateret 5 Byggerenter 53 Finansieringsbehov i alt 54 Serielån 55 Annuitet 56 Prisindex 5 Afskrivn. og renter (deflat. til prisniveau) annuitet,64 43, 3,33 3,46 3,654 3,4 5,4 6,35 4,455, 6,,5 5,364 56,63 53,5 4,3 45,335 3,36 3,3,435 6,446 5 Afgiftsberegning - alle elementer Faktor omkst. Godtgørelse % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 5 Afgifter (Energi) 6 Afgifter (CO) 6 Afgifter (NOx+SO++) 6 Afgifter (Forsyningssikkerhed) 63 Loft afgifter (Energi) 64 Loft afgifter (CO) 65 Afgifter sum,,,,6,44,,6,44,,44,,44,,44,,44,,44,,44,,44,,44,,44,,44,,44,,44,,44,,44,,44,,44,,44,,44, faktor selskabsøkonomisk brændselspris -> 6 Alle omkostninger og indtægter - Varme og el Faktor omkst.,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 6 Kapitalomkostninger 6 Køb af brændsel Køb af el Tilskud el (5 øre/kwh) Afgifter 3 Brændsel ½ KVV fordel 4 CO kvote omkostninger 5 D&V variabel 6 D&V fast Øvrige omkostninger Omkostninger og indtægter i alt Nutidsværdi - 35 Omkostningsbestemt varmepris Alle omkostninger 3 Varmeproduktion 4 Balanc. varmepris 5 Balanc. varmepris excl. CO kvoter 6 Finansiering KASSEKREDITMETODEN Indtægter Underskud Lån på kassekredit 3 ALTERNATIV OPSTILLING 4 5 Opdeling for det enkelte år 6 Kapitalomkostninger Brændsel El Tilskud el Tilskud brændsel Afgifter Brændsel ½ KVV fordel 3 CO kvote 4 D&V variabel 5 D&V fast 6 Udligning Nettofordel I alt Varmepris Mio. kr. kr./gj kr./gj 3 3 NPV 3 53,4 53,4 Nuværdi,,,,,,, #DIV/!,64,6,45 6,,45 4 5, 5,,54 - -,,64,6,45 5,,,3 5,,3 4 5, 5,,54 -, -,,5 3, 4, 5,,,44 5,3,44 4 5, 5,,54 - -,3,3,5 4,,5 4 53,4 53,4 3,54-4 -,4,5 4,4,5 4 53,4 53,4 4,54 - -,5,5 4,,5 4 53,6 53,6 5, ,5,5 53,6,,55 3,6, , 54, 6,54-3, 4, 53,6,,56 3,, , 54,,54 -,,5,,5 4 54,64 54,64,54 4 -,3,,5,3,5 4 54,5 54,5,54 4 -,3,,6,,6 4 55,3 55,3 3,54 6 -, 3,,6 55,3,,5,4,5 4 54, 54, 3,54 5 -, 4,6 4, 55,3,,5,,5 4 54, 54, 3,54 5 -,,,5,6,5 4 54, 54, 33,54 5 -,,,5,,5 4 54, 54,,54 5 -,,,5,,5 4 54, 54, 35, ,,5 54,,,5,5,5 4 54, 54, 36, , 54,,,5,,5 4 54, 54, 3,54 5,,,5,,5 4 54, 54, 3,54 5,,,5,4,5 4 54, 54, 3,54 5, c:\pwwork\energy_pw\bkl\d3354\rm_gues---kvp_ram-reference.xlsm :46

25 REFERENCE 4 Page of Afgifter (Energi) br ElVP 53,3 5,4 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 55 Afgifter (CO) br ElVP,4 56 Afgifter (NOx+SO++) br ElVP 4,5 5 Afgifter (Forsyningssikkerhed) br ElVP 4,5 5 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) varme 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, A B C D E Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ Gudenaadalens Energiselskab Beregningsdetaljer for anlæg: Eksisterende varmepumpe Samfunds- og selskabsøkonomi i faste -priser 4 Varmepumpe Nuværdiberegninger er fra til 3 Reference index samf,,65, ,3,35,36,,333,3,3,6 Ens november index selsk,,6,,64,63, Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer ElVP Anlægsnummer 4 Eksisterende varmepumpe Indestående kasekredit/nominel rente,5% Låns løbetid år Lånetype Annuitetslån Prisgrundlag Ens november Levetid investering år : Uvægtet/:vægtet elsalgspris : Uden for/:inden for kvotesektoren Relativ afvigelse på elpris faktor, Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Varmeproduktion Cm Totalvirkningsgrader 56,% 56,% 56,% 56,% 56,% 56,% 56,% 56,% 56,% 56,% 56,% 56,% 56,% 56,% 56,% 56,% 56,% 56,% 56,% 56,% 56,% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Brændværdi GJ/MWh 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 emissionsfaktorer (masse pr brændsel) CO-emissioner / 4,3 3, 35,4 3,65, 5,6 3,56,6, 6, 5,6 5,3 5,5 4,6 4, 3,65,3,5,5 CH4-emission Kg/ 3 3,,5 5,6 4, 3,,,, 5,53 3,5 3,,,,,,,6,3,,6 NO-emission Kg/ 4,,,,,,6 4 6,3,36,35 SO-emission Kg/ 5 3,,6,,6,55,3 6,4 5, 4, 3,,4,,,36,3,4,3 6,4 6, NOx-emission Kg/ 6 6, 5,6 56,4 55,36 54,46 5,5 4, 44,5 4, 3,6 33,5 3,,54,4 6,3 6,35,6,3,3, PM,5-emission Kg/,36,33,3,3,3,3,,,6,,,,,, Emissionsberegninger elforbrug CO-emissioner /GWh 4, 45,4 33,,5 4 6,4,3, 4,3,6,,5 5,33, 6, 5,6 3,,,3,5 CH4-emission Kg/GWh 5, 5,4,6 3,46,36, 5,6 6,4 6,5 55, 5, 4, 4,5 3, 36, 33,5 3,33 3,6 3,,,6 NO-emission Kg/GWh, 4, 3, 3,5 3,4 3,3 3, 3,,3,6,4,,5,,,,,5,35,3,6 SO-emission Kg/GWh 36,, 4,6,63,, 63, 6, 56, 53,6 4, 36,5,4 3, 3, 3,, 6, 4, 4, NOx-emission Kg/GWh 5, 6,,35 3,5, 6,5 5,45, ,5,,56 6,35,3 6,3 4,,4 6,6,3 64,5 PM,5-emission Kg/GWh,,,4,3,3,,3,,,6,,,6,65,,3,3,3,3 Miljøomkostning SO - Større forbrændingsakr/kg 4,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Miljøomkostning NOx - Større forbrændingsakr/kg 53,5 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Miljøomkostning PM,5 - Større forbrænding kr/kg 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, Miljøomkostning CO kvotepris kr/ton 3, 4,, 33, 3, 44, 5 5,5 65, 3,35,6,6,,6 3, 35,6 4, 6, 4,3,3 34,55 Miljøomkostning CO pris u.f. kvotesektoren kr/ton 4,, 3, 4,6 5 6,53 3,6 6, 3, 36,6 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 Prisfaktor Investeringer, Eksisterende kapitalomkostninger, Drift og vedligeholdelse - variable varme, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Drift og vedligeholdelse - fast årlig., Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el, Varmepris varme, Nord Pool - produktion Kr./MWh, uvægtet,3 6,5 5,4 3, 3 33,6 35,6 3,6 33, 3, 3,56 3, Nord Pool - forbrug Kr./MWh, virksomhed 45, 4, 46, ,3 56,6 5,56 53, 54,6 5,55 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 Tilskud el (5 øre/kwh) kr/mwh Brændselspris br, ElVP, 5,4,6 35, 3,5 4, 4,6 43,3 44,5 45,33 45,3 4, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, Afgifter (prisloft CO) varme 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Virkningsgrad - CO-kvoter - KVV,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO),5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 c:\pwwork\energy_pw\bkl\d3354\rm_gues---kvp_ram-reference.xlsm :46

26 REFERENCE 4 Page of A B C D E Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion 3 Elproduktion Elproduktion GWh Brændsel varme Brændsel total Brændsel total MWh Emissionsberegninger brændsel CO-emissioner CH4-emission Kg NO-emission Kg SO-emission Kg medtages ej pga. varmepris NOx-emission Kg medtages e PM,5-emission Kg medtages e CO-ækvivalente emissioner Emissionsberegninger elforbrug CO-emissioner CH4-emission Kg NO-emission Kg SO-emission Kg NOx-emission Kg PM,5-emission Kg CO-ækvivalente emissioner Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO-emission Kg NOx-emission Kg PM,5-emission Kg CO-ækvivalente emissioner Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg Eksisterende kapitalomkostninger Scrapværdier i slutår nuværdi 564 Energiomkostninger brændsel, ElVP,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Køb af el 3 Miljøomkostninger 4 SO 5 NOx 6 PM,5 I alt Afgifter CO-omkostninger CO brændsel 3 CO-ækv brændsel,3 4 CO-ækv substitueret el 5 I alt CO-ækv 6 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger medtages normal ikke D&V, Varmepris Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Elsalg m. nettoafgiftsfaktor 3 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor 4 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor 5 COækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor 6 D&V m. nettoafgiftsfaktor Afgiftforvridningseffekt I alt,,,3 3,5% 3,5% 3,5% % 3,5% 3,5% -3,5%,,,3 c:\pwwork\energy_pw\bkl\d3354\rm_gues---kvp_ram-reference.xlsm :46