ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07"

Transkript

1 Billundskolen Motorvejsbro ved Nordskoven i Silkeborg Kanalprojekt ved De Bynære Havnearealer i Aarhus Betonplatforme for Bladt Industries ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR

2 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Organisationsstruktur 4 Forretningsgrundlag, vision og værdier 5 Hoved- og nøgletal 6 Beretning 6 Forventninger til fremtiden 7 Kapitalberedskab og investeringer 8 Samfundsansvar 9 Regnskabsberetning 11 Årsregnskab 1. januar december Offshore betonplatforme til Bladt Industries Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 17 Balance 18 Egenkapitalopgørelse 20 Noter til regnskab 21 1

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for JORTON A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus, den 19. marts 2014 Direktion: John Funch Administrerende direktør Bestyrelse: Gunnar Holm Formand Richard Jørgensen Næstformand Carsten Varneskov Lars Svenning Andersen Finn Laursen 2

4 Påtegninger Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i JORTON A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for JORTON A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aarhus, den 19. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jes Lauritzen Statsautoriseret revisor Søren Jensen Statsautoriseret revisor 3

5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Organisationsstruktur JORTON A/S Robert Fultons Vej Aarhus N Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Gunnar Holm, Lunderskov (formand) Richard Jørgensen, Oksbøl (M) (næstformand) Carsten Varneskov, Vejle Lars Svenning Andersen, Egå Finn Laursen, Kolding (M) JORTON A/S Direktion Kontorer John Funch, administrerende direktør Aarhus Robert Fultons Vej 16, 8200 Aarhus N Tlf Fax Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Værkmestergade Aarhus C Aktionær Aalborg Halkjærvej 8 B, 9200 Aalborg SV Tlf Fax Kolding Essen 4, 6000 Kolding Tlf Fax JORTON HOLDING A/S, Aarhus ejer 100 % af aktiekapitalen. Aabenraa Kometvej 32, 6230 Rødekro Tlf Fax Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes mandag, den 6. maj 2014 i Aarhus. Esbjerg Brolæggervej 13, 6710 Esbjerg V Tlf Fax Odense Højmevej 24, 5250 Odense SV Tlf Fax

6 Ledelsesberetning Forretningsgrundlag, vision og værdier JORTON er kendetegnet ved at være åben for dialog og samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere. Siden 1932 har vi været garant for høj faglig kvalitet og byggeteknisk udvikling. JORTON har fra begyndelsen været funderet i egenproduktion og nærhed til bygherrer og projekter. Kvaliteten, der følger af vores måde at arbejde på, vil vi ikke give køb på. Vi gør os umage. JORTONs værdier, som er baseret på høj faglig kompetence, er: Åbenhed Dialog Samarbejde Nøglen er ÅBENHED. Branchen har i mange år været kendt for at vide bedre. Vi vil belyse projektet fra alle sider. Vi stiller klare og åbne forventninger til os selv og vores samarbejdspartnere, så projektet bliver gennemskueligt. Vi gør det lettere at håndtere de udfordringer, der opstår i større og mindre byggeprojekter. JORTON tager hånd om knasterne, før de vokser og bliver til problemer. Vi vil DIALOGEN. Den er et grundlæggende værktøj, der får byggeprocessen til at forløbe optimalt sådan at vi sammen når det bedste resultat. Det lyder banalt, men det er troværdigt. JORTON har mange års erfaring med at tage ansvar og arbejde for, at parterne i hele forløbet indgår i konstruktiv dialog. Dialog betyder, at vi når målene til glæde for kunder og samarbejdspartnere. Vi fremmer SAMARBEJDE mellem alle parter, så som bygherre, arkitekt, rådgivende ingeniører og entreprenører, og vi finder løsninger, ikke kun for JORTON, men for hele projektet. Det kræver nærhed til bygherren og projektet. Med vores stærke kultur og et godt arbejdsmiljø funderet i egenproduktion kan vi praktisere samarbejde hver dag. Vi er et naturligt omdrejningspunkt for samarbejdet, fordi vi altid er tæt på. Vi udfører landsdækkende en lang række opgaver i total-, hoved- og fagentreprise. Nogle af de senere års vigtige aktivitetsområder omfatter: Bolig-, institutions- og erhvervsbyggeri, herunder bygningsrenovering Komplicerede betonkonstruktioner, herunder broanlæg, kraftværker og vandbehandlingsanlæg Betonelementmontering i alle typer og former for konstruktioner Bygningssanering, herunder betonrenovering, facadelukninger og overflader samt altaner Reparations- og vedligeholdelsesarbejder Visionen i JORTON A/S er, at vi skal eksistere på et markedsmæssigt grundlag og tilføre byggeriet højere kvalitet og et bedre image. Som landsdækkende bygge- og entreprenørvirksomhed med mange års erfaring og knowhow i branchen søger vore loyale medarbejdere i det daglige at udføre alle aktiviteter med udgangspunkt i følgende nøgleord: Kvalitet Pålidelighed Forandringsparathed Renovering af 815 boliger - Løvvangen, Nørresundby 5

7 Ledelsesberetning Ved levering af KVALITET forstår vi både "at gøre de rigtige ting" og "at gøre tingene rigtigt". Vi vil således søge at tilbyde produkter, som bygherren oplever giver værdi gennem indfrielse af forventninger og opfyldelse af behov samtidig med, at de tilbudte produkter efterfølgende leveres i overensstemmelse med de aftalte specifikationer. Et godt samarbejde bygger imidlertid også på PÅLIDELIGHED. Derfor er det vigtigt for os, at arbejdet afleveres til den aftalte tid og kvalitet uden fejl og mangler. Der skal desuden gives troværdig og reel information til kunderne, indgåede aftaler skal overholdes, og aftaler skal opfyldes ud fra vores bedste forståelse af kundernes behov. For til stadighed at kunne levere kvalitet og være pålidelige forudsættes det, at vi kan tilpasse aktiviteterne til udviklingen i omgivelserne og samfundet generelt. Denne FORANDRINGSPARATHED opretholdes ved løbende at arbejde med viden, materiel, processer, produkter og samarbejdsformer. Endvidere sikres forandringsparatheden ved, at selskabet bevares som en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder velkvalificerede medarbejdere, der gør det muligt at opfylde krav og forventninger fra såvel nuværende som fremtidige bygherrer. Åbenhed, dialog og samarbejde i mere end 80 år. Hoved- og nøgletal JORTON A/S (tkr.) Indtjening: Årets produktion til salgsværdi Heraf egenproduktion til salgsværdi Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Resultat Balance: Tilgang af materielle anlægsaktiver Balancesum Egenkapital Nøgletal: Forrentning af egenkapital Soliditetsgrad Antal medarbejdere % 15 % 14 % 20 % 31 % 31 % Beretning Faldende omsætning, men en bedre indtjening på byggesagerne JORTON har i 2013 haft en mindre nedgang i aktiviteterne, blandt andet som en følge af lukningen af afdelingen i Køge og en mindre aktivitet i Midtjylland. Afsætning af midler til afslutning af en række sager på Sjælland har desuden haft betydning for resultatet før skat på mio. kr. JORTON har dog ikke helt forladt det sjællandske marked, idet Broafdelingen fortsætter sine aktiviteter med både renovering og nybyg. Den organisatoriske tilpasning med 20 færre funktionærer er blevet gennemført i Dermed passer kapaciteten meget bedre til fremtidens behov og den hårde konkurrence i markedet. Omsætning i mio. kr Omsætningsudvikling i perioden Årstal 6

8 Ledelsesberetning Siden tiltrædelsen af ny direktion i april 2013 er der blevet fokuseret på en række forhold, der fremadrettet skal være med til at forbedre JORTONs position i markedet og øge indtjeningen på igangværende og nye sager. Der er i 2013 indført en ny forretningsorden. Her fokuseres der på salg, tilbud og udførelse. Forretningsordenen sikrer blandt andet en bedre projektdokumentation fra start til slut, en sikker risikovurdering og en bedre strategisk tilgang til det enkelte projekt samt at JORTONs afdelinger agerer ens. Der er fokuseret på likviditeten, som i december 2013 er væsentlig forbedret i forhold til samme måned året før. Kapaciteten er blevet udnyttet endnu bedre til gavn for både kunderne og indtjeningen skal således også huskes som et år, hvor JORTONs indtjening og overskudsgrad på trods af det negative resultat viser positive tendenser. Overskudsgrad Resultat før skat i forhold til omsætningen Med fremgang og tilbagegang vejet op mod hinanden ser ledelsen alligevel årets resultat som utilfredsstillende. Forventninger til fremtiden Selskabets ordrebeholdning udgjorde ved indgangen til 2014 i alt 572 mio. kr. Til sammenligning udgjorde ordrebeholdningen 501 mio. kr. ved indgangen til Det er ledelsens opfattelse, at JORTON vil kunne skabe et positivt resultat i 2014 gennem implementeringen af den nye forretningsorden og et øget fokus på den rigtige ordreportefølje i forhold til risiko og dækningsbidrag. Fremtidige strategier JORTONs strategier for fremtiden hviler på tre søjler: Lønsom omsætning Positiv bundlinje Tilfredse kunder Vejen til en mere lønsom omsætning betyder, at JORTON fremover går meget målrettet mod at finde den omsætning, der passer til selskabets kompetencer. Det vil sige, at vi kommer til at prioritere de opgaver, hvor vi er helt skarpe på vores kompetencer samt at levere den helt rigtige kvalitet til vores kunder. Disse tiltag vil sikre JORTON en fremtidig bedre indtjening. For at komme i betragtning til de fremtidige opgaver, vil der blive fokuseret på større parathed i salgsdelen. Der findes flere veje, der fører til en positiv bundlinje, men den nye forretningsorden er en god vejviser. Som allerede nævnt fokuserer forretningsordenen på salg, tilbud og udførelse, som blandt andet skal sikre en bedre projektdokumentation fra start til slut, en mere sikker risikovurdering, en bedre strategisk tilgang til det enkelte projekt og at vores afdelinger agerer ens. I hele organisationen fokuseres på at tilpasse procedurer for at optimere og effektivisere arbejdsgangene i JORTON. Broer til Aarhus Letbane 7

9 Ledelsesberetning Tilfredse kunder får man blandt andet gennem en tæt dialog og fokuseret kundekultur. Derfor har JORTON i samarbejde med konsulentvirksomheden Bülow Management haft ledere og medarbejdere på kursus for at sætte en proces i gang, der skal gøre en ny og fokuseret kundekultur til hver medarbejders eje. Fremover bliver der ikke længere kun fokuseret på slutresultatet af bygge- og anlægsopgaverne. Nu begynder målingen allerede fra starten, og det gælder for alle JORTONs opgaver. Det omfatter blandt andet en forventningsafstemning med kunden ved opstart og løbende evalueringer i løbet af byggeprocessen. KPI er (Key Performance Indicators) indgår som et instrument til at måle forbedringerne og fremgangen. Tilfredse kunder skaber mersalg og dermed kan succes på dette område ligesom succes med de to andre hovedstrategier - være med til at skabe de nødvendige synergier. Med til at styrke de nye tiltag er der fokus på en professionel markedsføring af JORTON, både digitalt, hvor den nye hjemmeside får en betydelig rolle, og på arbejdspladserne, hvor vores medarbejdere repræsenterer virksomheden. Kapitalberedskab og investeringer Koncerntilskud Moderselskabet JORTON HOLDING har for at sikre kapitalgrundlaget i JORTON ydet et koncerntilskud på 1,5 mio. kr. Tilskuddet er ydet med virkning fra ultimo regnskabsåret og har forøget egenkapitalen med det fulde beløb. Kapitalberedskab Ledelsen anser det aktuelle kapitalberedskab for tilfredsstillende og fuldt tilstrækkeligt til at understøtte forretningsgrundlaget i JORTON. Forsknings- og udviklingsomkostninger Der er ikke afholdt forsknings- og udviklingsomkostninger i Investeringer Der investeres løbende i nødvendigt omfang i grej og materiel. Den samlede tilgang i 2013 udgjorde 4,5 mio. kr. Særlige risici Generelle risici Selskabets væsentligste driftsrisiko er knyttet til evnen til at være stærkt positioneret som en velkvalificeret fag-, hoved- og totalentreprenør, der kan påtage sig enhver opgave indenfor selskabets virkefelt. Det er selskabets politik til stadighed at søge at udvælge og levere de produkter, som tilfredsstiller både samfundets, kundernes og selskabets krav, samt via egne ydelser og brug af gode leverandører og materialer at sikre gode relationer til alle samarbejdspartnere og forretningsforbindelser. Endvidere er det en integreret del af selskabets politik hele tiden at forsøge at være på forkant med udviklingen i byggebranchen uden at være pionerer, samt ved hele tiden at forsøge at investere i moderne og effektivt grej og værktøj. På grund af selskabets størrelse, arten og omfanget samt kompleksiteten af de byggeopgaver, virksomheden påtager sig at løse, vil der løbende som en integreret og uundgåelig del af branchen opstå usikkerhed om aftalegrundlaget. Tillige vil det dynamiske element i enhver byggeopgave åbne for uenighed mellem de involverede parter. Endelig vil der kunne opstå usikre krav om merbetaling og/eller krav om fradrag i allerede indgåede kontraktsummer, som følge af uenighed om det leverede. Selvom ledelsen i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten forsøger at afdække alle kendte risici og indarbejde de nødvendige reservationer i forbindelse med opgørelsen af igangværende arbejder, vil der til stadighed bestå en usikkerhed i denne subjektive vurdering. Finansielle risici Selskabet er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret for ændringer i renteniveauet. Det er selskabets politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Selskabets finansielle styring retter sig således alene mod allerede påtagne finansielle risici. Renterisiko Det er selskabets politik at søge fri kapital placeret på en sådan måde, at udsving i renteniveauet kun har mindre påvirkning. 8

10 Ledelsesberetning En større del af vor prioritetsgæld er optaget som såkaldte rentetilpasningslån. For at imødegå usikkerheden på de finansielle markeder, er der i tillæg til låneoptagelsen indgået forskellige aftaler om begrænsning af renterisikoen. Udsving i renteniveauet forventes derfor ikke at kunne påvirke resultatet af de finansielle poster væsentligt. Valutarisiko Selskabet er med de nuværende aktivitetsområder ikke påvirket af udsving i valutakurser. Kreditrisiko Selskabet har ikke væsentlige risici vedrørende enkelte kunder eller samarbejdspartnere. Selskabets politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. Hertil kommer, at en betydelig del af selskabets aktiviteter afdækkes via sikkerhedsstillelser i medfør af AB 92. Det løbende behov for og krav om sikkerhedsstillelse i forbindelse med større samhandelsaftaler er øget med de ændrede vilkår på pengemarkedet generelt. Det forventes, at selskabets samarbejdspartneres krav om øgede sikkerhedsstillelse vil kunne rummes i selskabets finansielle beredskab. Vidensressourcer Selskabet søger til enhver tid at føre en personalepolitik, som både tiltrækker og fastholder gode og loyale medarbejdere med de rette kvalifikationer på alle niveauer. Endvidere at videreudvikle en fleksibel organisation og en medarbejderholdning, der sikrer kvalitetsbevidsthed, hurtig omstilling og tilpasningsevne. Via løbende opfølgning på ønsker til og behov for videreuddannelse påvirkes medarbejderne til altid at tilegne sig aktuel viden på deres arbejdsfelt. Som en del af selskabets personalepolitik er ønsket om til stadighed at uddanne lærlinge i alle relevante faggrupper. Samfundsansvar JORTONs politik for samfundsansvar gælder for alle medarbejdere i JORTON. Politikken for samfundsansvar bekræfter vores forpligtelse til etisk ageren i udførelsen af vore aktiviteter i forhold til integritet, fairness og socialt ansvar. Af politikken fremgår det blandt andet, at vi tager afstand fra bestikkelse, tvangsarbejde og børnearbejder og ikke foretager diskrimination. Vi vil sikre medarbejdernes ret til at organisere sig, at mænd og kvinder er ansat på lige vilkår og dermed har lige ret, og vi lægger vægt på at leverandørerne opfylder de samme holdninger til samfundsansvar, som JORTON indtager. Vi håndterer spørgsmål om samfundsansvar på en måde, der sikrer, at alle medarbejdere hos JORTON og samtlige leverandører kender vores holdninger og retningslinjer. Offshore betonplatforme til Bladt Industries 9

11 Ledelsesberetning Vi sikrer kontinuerligt, at strategier, forretningsgange og processer understøtter politikken. Alle standarder er integreret i de pågældende virksomheders interne systemer. Der er ikke udarbejdet politikker for menneskerettigheder eller for reduktion af klimapåvirkning. Vi vil i det kommende år udarbejde politikker, der dækker disse og andre samfundsmæssige forhold. Miljøforhold JORTON sikrer virksomhedens miljøforanstaltninger via detaljerede interne kontrolsystemer. Vi ønsker at sikre miljøet og støtte samfundets interesse for miljøforbedringer ved en ansvarlig varetagelse af det interne og eksterne miljø. I relation til det interne miljø er politikken at tilrettelægge arbejdsprocesserne hensigtsmæssig i forhold til miljøbelastningen. I relation til det eksterne miljø er politikken at opfylde alle relevante miljølovgivninger og løbende arbejder med ressourceog energioptimering. Miljøforbedrende tiltag gennemføres ud fra en helhedsbetragtning, hvor der tages behørigt hensyn til teknologisk og økonomisk gennemførlighed. Politikkerne er afstemt med og ansvarsfordelt på alle ledelsesniveauer. Herefter er politikkerne kommunikeret til alle medarbejdere og underbygges herefter løbende med undervisning, ligesom der afholdes løbende miljøkontrol. Der har ikke været påbud eller lignende fra miljømyndighederne i 2013, ligesom vi ikke i forbindelse med vores egenkontrol har konstateret overskridelse af miljølovgivningen. Arbejdsmiljøforhold JORTON sikrer virksomhedens arbejdsmiljø via detaljerede interne kontrolsystemer. Vi ønsker at tilbyde attraktive arbejdspladser, hvor værdiskabende arbejdsmiljø, trivsel og livslang udvikling er i højsædet. Et sikkert arbejdsmiljø har højere prioritet end økonomiske hensyn. Vi accepterer ikke ulykker og vil ikke være årsag til, at medarbejdere får varige mén hverken som følge af ulykker eller som følge af langvarig fysisk eller psykisk påvirkning. Vi har derfor fuld fokus på arbejdsmiljøet samt politikkerne tilknyttet hertil og iværksætter løbende aktiviteter, som understøtter politikken. Politikkerne er afstemt med og ansvarsfordelt på alle ledelsesniveauer. Herefter er politikkerne kommunikeret til alle medarbejdere og underbygges herefter løbende med undervisning, ligesom der løbende afholdes arbejdspladsvurderinger og sikkerhedsrunderinger. Antallet af arbejdsulykker er reduceret med 25 % i forhold til Mål og politikker for det underrepræsenterede køn JORTON tror på, at mangfoldighed blandt medarbejderne, herunder ligelig fordeling af kønnene, bidrager positivt til arbejdsmiljøet og styrker virksomhedens performance og konkurrenceevne. JORTON arbejder på at øge antallet af kvindelige ledere i virksomheden og har på baggrund heraf fra 2013, som første år opstillet konkrete måltal for andelen af det underrepræsenterede køn og iværksat politikker for at sikre dette. JORTON driver forretning indenfor en mandsdomineret industri og er en relativt mandsdomineret virksomhed. Det er i praksis vanskeligt at tiltrække kvinder til bestyrelsesposter og lederstillinger i byggebranchen. JORTONs bestyrelse mener derfor, at et mål om, at 33 % af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være kvinder, svarende til 1 kvinde, og 20 % af de øvrige lederstillinger, svarende til 1 kvinde, skal være besat af kvinder inden Status er nu, at ingen af medlemmerne i bestyrelsen i JORTON er kvinder. Øvrige lederstillinger omfatter direktion, mellemledere og afdelingsledere. 10

12 Ledelsesberetning For at opfylde ovenstående målsætning om flere kvindelige ledere, vil JORTON fastlægge en langvarig strategi og iværksætte en række initiativer, der kan fremme udviklingen og støtte op omkring kvindelige ledere og ansættelsen af disse. I forbindelse med ansættelse og rekruttering til ledelsesposter er målet, at der skal være både mandlige og kvindelige kandidater til trods for, at koncernen opererer i en verden præget af mænd. Princippet gælder såvel interne jobopslag som eksterne. Regnskabsberetning Resultat og egenkapital Selskabets omsætning udgør for 2013 i alt 503 mio. kr. svarende til et fald i forhold til 2012 på 28,6 %. Af den samlede omsætning udgør egenproduktionen 71 % mod 67 % i Egenproduktionen er faldet med 24 % fra 469 mio. kr. til 356 mio. kr. Skat af årets resultat er opgjort til en omkostning på 1 mio. kr. ved regulering af udskudt skat, hvorefter det samlede resultat udgør -5,5 mio. kr. mod -23,1 mio. kr. i Årets resultat for JORTON A/S for 2013 på -5,5 mio. kr. kan specificeres således: Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Skat af årets resultat Resultat - 1,2 mio. kr. - 3,3 mio. kr. - 1,0 mio. kr. - 5,5 mio. kr. Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2013 i alt kr. 36,8 mio. kr. svarende til 15,2 % af de samlede passiver. Bestyrelsen har besluttet at indstille til årets generalforsamling, at der ikke udloddes udbytte. 2 x 500 meter dalbro i Nordskoven, Silkeborg 11

13 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for JORTON A/S for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C- virksomheder (stor). Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, som tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld samt i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet under egenkapitalen til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. Skat af årets resultat, selskabsskat og udskudt skat Selskabet er sambeskattet med moderselskabet JORTON HOLDING A/S samt søsterselskaberne HUSTØMRERNE A/S og A/S BOLIGBETON. Skat af årets resultat, selskabsskat og udskudt skat afsættes i de respektive koncernselskaber efter fuldfordelingsmetoden. Resultatopgørelse Årets produktion til salgsværdi For entrepriser og øvrige arbejder gælder, at udførelsen kan strække sig over flere regnskabsperioder. Indtægter fra disse arbejder indregnes efter produktionskriteriet, hvorved den regnskabsmæssige resultatføring sker i takt med arbejdets udførelse. Direkte produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og afskrivninger på produktionsanlæg. Under produktionsomkostninger indregnes tillige forskningsomkostninger og udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering. 12

14 Anvendt regnskabspraksis Afskrivninger Afskrivninger indeholder driftsmæssige afskrivninger på materielle anlægsaktiver. Posten indeholder desuden avancer og tab ved salg af tekniske anlæg og maskiner samt driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over aktivernes forventede brugstid således: ƸƸ Ƹ Ÿ Ÿ Ÿ Bygninger afskrives over år Tekniske anlæg og maskiner afskrives over 2 10 år Driftsmateriel og inventar afskrives over 2 7 år Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger. Finansielle poster, netto Finansielle poster, netto indeholder finansielle indtægter og omkostninger, herunder såvel realiserede som urealiserede kurstab og kursgevinster vedrørende værdipapirer samt kursgevinster og kurstab vedrørende tilgodehavender og gæld i fremmed valuta. Skat af årets resultat Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. Moderselskabet JORTON HOLDING A/S er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. Årets skat, der består af årets sambeskatningsbidrag og ændring af udskudt skat, herunder som følge af ændring i skattesats, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, som kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Balance Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Renovering og nybyg til Billund Skolen, Billund 13

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk Danmark Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85 www.siemens.dk Indhold Året i hovedtræk for Siemens koncernen 5 Beretning Ledelsens regnskabspåtegning 6 Revisionspåtegning 7 Selskabsoplysninger

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16 CVR-nr. 83 95 57 16 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere