IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER"

Transkript

1 IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og relationer Navn Relationer... 2 Kapitel 2: Vision, mission og værdier Vision Mission og værdier Forudsætninger... 3 Kapitel 3: Medlemskredsen Indmeldelse Udmeldelse... 3 Kapitel 4: Generalforsamlingen Generalforsamlingen Ekstraordinær generalforsamling... 6 Kapitel 5: Lokalbestyrelsens sammensætning og arbejdsopgaver Lokalbestyrelsens sammensætning Lokalbestyrelsens arbejdsopgaver... 7 Kapitel 6: Økonomi, tegning og hæftelse Økonomi Tegning og hæftelse... 8 Kapitel 7: Opløsning Opløsning... 8 Kapitel 8: Vedtægtsændringer og ikrafttræden Vedtægtsændringer Ikrafttræden

2 Kapitel 1: Navn og relationer 1 Navn 1. Lokalafdelingens navn er International Medical Cooperation Committee Aarhus, forkortet og betegnet IMCC Aarhus. 2 Relationer 1. IMCC Aarhus er en lokalafdeling i IMCC. 2. IMCC Aarhus danner rammerne om lokalafdelingens forskellige aktiviteter. Kapitel 2: Vision, mission og værdier 3 Vision 1. IMCC arbejder for at skabe en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang til sundhedsydelser og er fysisk, mentalt og socialt velbefindende. 4 Mission og værdier 1. Mission Vi fremmer lokalt, nationalt og internationalt samarbejde om sundhedsfremmende tiltag. Vi øger viden om sundhedsrelaterede emner og stillingtagen hertil via oplysning og debat. Vi giver vore medlemmer et reflekteret, nuanceret og helhedsorienteret syn på sundhed skabt i et tværfagligt forum. Vi skaber muligheder for personlig og faglig udvikling for vore medlemmer. 2

3 2. Værdier Ansvarlighed: Vi er ansvarsbevidste i vort arbejde, hvilket sikrer IMCCs målgrupper. Kort vej fra idé til handling: Vi skaber rum for, at IMCCs medlemmer kan omsætte gode idéer til bæredygtige aktiviteter. Frivillighed: Vi bygger organisationens aktiviteter på frivilligt arbejde, hvor lyst og engagement driver værket. Socialt fællesskab: Vi skaber et åbent og inkluderende fællesskab af ligeværdige medlemmer. 5 Forudsætninger IMCC Aarhus favoriserer ikke bestemte politiske, religiøse, sociale, etniske, nationale, seksuelle eller andre grupperinger. IMCC Aarhus er en ikke- profitsøgende organisation. IMCC Aarhus er en almennyttig og velgørende organisation. IMCC Aarhus er en ungdomsorganisation. Kapitel 3: Medlemskredsen 6 Indmeldelse 1. Lokalafdelingens medlemmer er de medlemmer af IMCC, som har valgt tilknytning til IMCC Aarhus. 7 Udmeldelse 1. Udmeldelse af IMCC eller ændring af tilknytning til anden lokalafdeling bevirker automatisk udmeldelse af IMCC Aarhus. 2. Udmeldelse af organisationen kan ske til enhver tid ved skriftlig henvendelse til organisationens sekretariat. 3

4 Kapitel 4: Generalforsamlingen 8 Generalforsamlingen 1. Generalforsamlingen er i alle anliggender lokalafdelingens øverste myndighed. 2. Tidspunkt og indkaldelse a. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af oktober måned. Følgende handlinger skal gennemføres forud for afholdelsen: i. Indkaldelse, indeholdende forslag til dagsorden, skal offentliggøres af lokalbestyrelsen via lokalafdelingens kommunikationsorganer senest 3 uger før afholdelsen. ii. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være lokalbestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen. iii. Endelig dagsorden samt lokalafdelingens regnskab offentliggøres af lokalbestyrelsen via lokalafdelingens kommunikationsorganer senest 1 uge før afholdelsen. iv. Stemmeberettigede 1. Medlemmer, der senest 7 dage inden generalforsamlingen har meldt sig ind i lokalafdelingen er stemmeberettigede. v. Procedurer og stemmeregler 1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent og refereres af en referent. 2. Dirigent, referent og stemmetællere må ikke være medlem af lokalbestyrelsen. 3. Alle stemmeberettigede medlemmer har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 4. Afstemning foregår skriftligt, såfremt blot én stemmeberettiget person kræver I 5 det. 5. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved stemmeflertal blandt alle gyldigt afgivne stemmer, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Blanke stemmer medregnes ikke. 6. Procedurer der ikke fremgår af nærværende vedtægter fastlægges på generalforsamlingen. 4

5 vi. Dagsorden 1. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: a. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere. b. Aflæggelse af lokalbestyrelsens beretning. c. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne regnskabsår til godkendelse. d. Fremlæggelse af budgetopfølgelse for nuværende regnskabsår til information. e. Valg af lokalbestyrelse. f. Valg af 2 kritiske revisorer. g. Evt. 2. Der kan ikke træffes beslutning om forhold, der ikke er optaget på dagsordenen, medmindre mindst 2/3 af de stemmeberettigede godkender, at et nyt dagsordenspunkt kan behandles 3. Valg af lokalbestyrelse a. Alle lokalbestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Alle lokalbestyrelsesposter er på valg hver gang ordinær generalforsamling afholdes. i. Bestyrelsens udformning 1. Bestyrelsen består af en lokalformand, en økonomiansvarlig og maksimalt 8 menige poster. ii. Valg til lokalbestyrelsen 1. Først vælges formand, herefter økonomiansvarlig og sidst 8 menige. 2. Blandt de 8 øvrige medlemmer fordeles ansvarsposterne efterfølgende I henhold til Hvidbog internt i lokalbestyrelsen. 3. Den afgående lokalbestyrelse er forpligtet til sufficient overdragelse. 4. Alle medlemmer af IMCC Aarhus kan opstille til lokalbestyrelsen. 5. Såfremt en eller flere lokalbestyrelsesposter ikke besættes eller et medlem trækker sig fra sin post, skal lokalbestyrelsen søge at udpege medlemmer til disse. 6. Den siddende lokalbestyrelse kan til en hver tid indsupplere nye medlemmer af lokalbestyrelsen. 5

6 4. Valg af kritisk revisor a. De kritiske revisorer skal være medlem af lokalafdelingen, men må ikke være medlem af den afgående eller nyvalgte lokalbestyrelse. 9 Ekstraordinær generalforsamling 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af lokalbestyrelsen efter behov. 2. Lokalbestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling såfremt minimum 10 medlemmer af IMCC Aarhus fremsætter skriftligt ønske herom, og den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af begæringen herom. 3. Indkaldelse skal ske med 2 ugers varsel. Indkaldelsen sker ved offentliggørelse via lokalafdelingens kommunikationsorganer og skal indeholde en endelig dagsorden. 6

7 Kapitel 5: Lokalbestyrelsens sammensætning og arbejdsopgaver 10 Lokalbestyrelsens sammensætning 1. Lokalbestyrelsen består som minimum af en lokalformand og en økonomiansvarlig. a. Dette kan ikke være den samme person. 2. Lokalbestyrelsen består af minimum 2 og maksimum 10 personer. 3. En nyvalgt lokalbestyrelse tiltræder efter afslutning af generalforsamlingen. a. Såfremt en lokalbestyrelse er afsat som følge af mistillidsafstemning,tiltræder den nye lokalbestyrelse umiddelbart efter valget. 11 Lokalbestyrelsens arbejdsopgaver 1. Lokalbestyrelsen er ansvarlig for lokalafdelingens daglige ledelse og skal søge at støtte landsbestyrelsen i dens arbejde. 2. Lokalbestyrelsen er ansvarlig for at leve op til de krav IMCC stiller vedrørende dokumentation, indberetninger og aktivitet. 3. Alle medlemmer har møderet, men ikke stemmeret, til lokalbestyrelsens møder. I tilfælde, hvor personfølsomme sager behandles, kan lokalbestyrelsen dog vælge at begrænse møderetten. 7

8 Kapitel 6: Økonomi, tegning og hæftelse 12 Økonomi 1. IMCC Aarhus s regnskabsår følger IMCC s regnskabsår. 2. Lokalafdelingens regnskab indgår i IMCC s samlede regnskabsaflæggelse. 13 Tegning og hæftelse 1. Et medlem af lokalbestyrelsen kan underskrive forpligtende for lokalafdelingen. En enig lokalbestyrelse kan skriftligt meddele prokura til andre personer. 2. Lokalafdelingen hæfter alene for sine forpligtelser med de midler, som lokalafdelingen råder over. Medlemmerne og lokalbestyrelsen påtager sig intet personligt hæftelsesansvar for lokalafdelingens forpligtelser. Kapitel 7: Opløsning 14 Opløsning 1. Opløsning af IMCC Aarhus kan kun finde sted med 2/3 stemmeflertal blandt alle gyldigt afgivne stemmer fraregnet blanke stemmer på to på hinanden generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Tidsrummet mellem disse to skal være mindst 60 dage. 2. Ved opløsning af lokalafdelingen overføres en eventuel formue til IMCC. 3. Lokalafdelingens arkivalier overdrages ligeledes til IMCC. 8

9 Kapitel 8: Vedtægtsændringer og ikrafttræden 15 Vedtægtsændringer 1. Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 stemmeflertal blandt alle gyldigt afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke. 16 Ikrafttræden 1. Nærværende vedtægter er vedtaget på lokalafdelingens generalforsamling i Aarhus og træder i kraft 23/

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for... 1 International Medical Cooperation Committee Odense... 1 Kapitel 1: Navn og relationer... 2 Kapitel 2: Vision og formål...

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere