Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen bilagsnotat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat"

Transkript

1 BILAG Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen bilagsnotat Af Line Steinmejer Nikolajsen og Thomas Larsen Dette bilagsnotat indeholder metodebeskrivelse, bilagstabeller og oversigt over indberettede data til notatet vedr. linjefagsdækning i folkeskolen Bilag 1: Metode Indberetningsform Alle oplysninger er via skolernes administrative systemer. UNI C har i samarbejde med de to største leverandører på området 12 - KMD og Tabulex - udarbejdet en elektronisk indberetningsfacilitet, således at skolerne direkte kunne overføre stamoplysninger om de ansatte læreres linjefag og fag, hvor de har kompetencer svarende til linjefag samt oplysninger om hvilke fag og hvilke klassetrin de enkelte lærere underviser. I Bilag 3 kan ses en samlet oversigt over de indberettede oplysninger. På grund af tidsplanen har skolerne kun haft mulighed for at indberette aktuelle oplysninger. Skolerne har kun i meget begrænset omfang haft mulighed for at ajourføre og opdatere oplysningerne i deres administrative system. Repræsentativitet Der er udsendt mails til folkeskoler. I det datarensede datasæt indgår indberetninger fra folkeskoler 13 og samlet set lærere (unikke cpr-numre, inkl. tolærerordninger og holddelt undervisning) 14. Svarprocenten er dermed 89 %. Tabel 3 Svarprocent, 2013 Antal skoler Folkeskoler i alt Folkeskoler med valide data Svarprocent 89 % Antal folkeskoler er opgjort som antallet af hovedskoler og institutioner uden enheder registreret i institutionsregisteret pr. 6. maj Der findes flere leverandører af administrative systemer. Af tidsmæssige årsager blev det besluttet kun at tage kontakt til de to største. 13 Nogle skoler har på hovedskoler, mens andre har på afdelinger. Skolerne er bibeholdt med de institutionsnumre, som de har på, dvs. der er ikke omkodet til eventuelle hovednumre i datasættet. 14 Ved opgørelser ekskl. ekstra lærere ved tolærerordninger og holddelt undervisning er der samlet set lærere. August 2013

2 Side 2 af 33 Bortfaldsanalyse Tabel 4 viser svarprocenten fordelt på regioner. Den højeste svarprocent findes i Region Nordjylland, mens den laveste er i Region Syddanmark. Overordnet set er forskellen mellem regionerne beskeden. På kommuneniveau varierer svarprocenten fra 36 % til 100 % (tabel ikke vist). Tabel 4 Svarprocent fordelt efter regioner, 2013 Antal skoler i Svarprocent populationen Hovedstaden % Midtjylland % Nordjylland % Sjælland % Syddanmark % Total % Tabel 5 viser svarprocenten fordelt efter skolestørrelse, målt ved elevtallet på hovedskoleniveau. Her ses det, at svarprocenten er højest på de store skoler og lavest på de mindste skoler. Tabel 5 Svarprocent fordelt efter skolestørrelse, 2013 Antal skoler i Svarprocent populationen Under 250 elever % elever % 500 elever eller derover % Total % I totalen indgår 8 skoler med uoplyst elevtal ved grundskoleindberetningen til UNI-C i 2012/2013. Afgrænsning Kun normalklasser i folkeskolen er omfattet. Specialskoler og øvrige skoleformer er således ikke omfattet. Oplysningerne om lærernes kompetencer er for alle skolens lærere, uanset om de varetager undervisning i normalklasser eller specialklasser, mens oplysningerne om klassernes fag kun er for skolens normalklasser. I opgørelserne i dette notat indgår kun normalklasser og kun lærere, som underviser i mindst et fag i normalklasser. Skolerne har data via deres administrative systemer i perioden 6. marts til 23. april 2013 for hele skoleåret 2012/2013.

3 Side 3 af 33 Ikke alle skoler har kunnet skelne mellem linjefag og tilsvarende kompetencer. Opgørelserne baserer sig på alle skoler og derfor er linjefag og tilsvarende kompetencer opgjort samlet 15. Datavalidering I tabellerne i dette notat er der kun medtaget fag på klassetrin, hvor der i alt er mere end 50 klasser, som har undervisning i det pågældende fag, jf. Tabel 6. Børnehaveklasser er generelt ekskluderet, fordi en meget stor andel af de indberettede klasser har tilknyttet flere lærere samtidig og pga. usikker datakvalitet, idet meget få skoler har oplysninger om børnehaveklasserne. Tabel 6 Oversigt over fag og klassetrin, 2013 Fagkode Fag Afgrænsning af klassetrin 110 Dansk klasse 120 Engelsk klasse 130 Tysk klasse 140 Fransk klasse 170 Kristendomskundskab klasse 181 Historie klasse 182 Samfundsfag klasse 210 Idræt klasse 220 Musik 1.-9 klasse 230 Billedkunst klasse 240 Håndarbejde klasse 250 Sløjd klasse 260 Hjemkundskab klasse 310 Matematik klasse 320 Fysik/kemi klasse 330 Geografi klasse 340 Biologi klasse 350 Natur/teknik 1.-6 klasse Hvordan håndteres flere lærere pr. klasse i et fag? Ved tolærerordninger og lignende kan der være flere lærere til samme fag i en klasse. I opgørelserne af linjefagsdækningen på klasseniveau og timeniveau indgår kun den lærer, der har haft flest timer med klassen i det pågældende fag. Hvis flere lærere står registreret med samme antal timer i et fag i en klasse, indgår læreren med det højeste uddannelsesniveau. Hvis både timetal og uddannelsesniveau er ens, er den ene lærer udvalgt tilfældigt. I opgørelserne på lærerniveau indgår alle lærere uanset om de kun underviser i få timer i et fag med tolærerordning. 15 Omtrent 70 % af skolerne har kunnet adskille linjefagsuddannelse og tilsvarende kompetencer.

4 Side 4 af 33 Den samme lærer kan desuden være flere gange i det samme fag i en klasse. Her er lærerens timetal summeret, således at læreren kun optræder én gang for et fag i en klasse. Hvordan håndteres lærere helt uden undervisning eller helt uden linjefag/ tilsvarende kompetencer? Lærere, der ikke står registreret med undervisning i mindst ét fag, indgår ikke i opgørelserne. Tilsvarende er lærere, der ikke står registreret med linjefag eller tilsvarende kompetencer i mindst ét fag, udeladt fra opgørelserne. Hvordan håndteres flere hold pr. klasse/klassetrin i et fag? Ved holddelt undervisning er alle holdene særskilt. Ved gennemgang af holdbetegnelserne er det tydeligt, at skolerne anvender holdbetegnelser meget forskelligt. Eksempel 1: Hvis fx 4a og 5a har gymnastik sammen, opretter nogle skoler to hold, fx 4a5a_drenge og 4a5a_piger. Hvert hold er tilknyttet sin egen lærer - typisk en mand henholdsvis en kvinde. Eksempel 2: Andre skoler opretter kun ét hold fx 4a5a_idræt og anvender så tolærerordningen og har tilknyttet typisk en mand og en kvinde 16. Ved opgørelse af linjefagsdækningen ved hold er reglen, at et hold kun optræder én gang på hvert klasseniveau. Det betyder i Eksempel 1, at hold 4a5a_drenge optræder to gange, nemlig for 4. klassetrin og for 5. klassetrin. Tilsvarende med 4a5a_piger. Samlet set indgår der altså 4 cases (2 cases med den kvindelige lærer og 2 cases med den mandlige lærer) med idræt på 4. og 5. klassetrin, fordi der her er anvendt holdbetegnelser, der tydeligt adskiller drenge og piger. Ved Eksempel 2 anvendes reglen for tolærerordning. Læreren som har haft flest timer med holdet bliver tilknyttet holdet. Holdet optræder samlet set to gange - for 4. klassetrin og for 5. klassetrin. Samlet set indgår der altså kun 2 cases (enten den kvindelige eller den mandlige lærer afhængigt af hvem der har flest timer/højest uddannelsesniveau) med idræt på 4. og 5. klassetrin, fordi der her er anvendt holdbetegnelser, der ikke adskiller drenge og piger. Den samme problemstilling gør sig gældende ved niveaudelt undervisning med flere hold på et klassetrin. Hvis der er anvendt unikke holdbetegnelser (fx Tysk niveau 1 og Tysk niveau 2 ), er holdene adskilt og begge lærere beholdt. Hvis begge hold har 16 Den sidstnævnte måde at anvende holdbetegnelse på er ikke hensigtsmæssig i forhold til opgørelse af linjefagsdækningen. Såfremt indberetningen skal gentages i 2014 skal skolerne instrueres om at anvende holdbetegnelser på en mere ensartet måde og således, at hvert unikke hold har sin egen holdbetegnelse.

5 Side 5 af 33 samme holdbetegnelse (fx Tyskhold ) og forskellige lærere, er kun læreren med flest timer/højest uddannelsesniveau beholdt. Det betyder, at der er en større usikkerhed ved opgørelse af linjefagsdækningen ved holddelt undervisning end ved almindelig klasseundervisning. Øvrige valideringer Ugyldige cpr-numre og lærere under 20 eller over 80 er slettet Den samme lærer kan stå registreret med flere kompetencer i det samme fag (men for forskellige klasser). Hvis kompetencer er ens, er den ene blot slettet. Hvis kompetencerne er forskellige, er det højeste uddannelsesniveau beholdt. Lærere med kompetencer i mere end 6 forskellige fag slettes, da det vurderes at være fejlindberetninger. Den samme lærer kan stå registreret med flere timer i det samme fag i den samme klasse. Disse timer aggregeres. Lærere helt uden kompetencer eller helt uden undervisning slettes, da det vurderes at være fejlindberetninger. Sammenlægning af fagkoder Følgende fagkoder er lagt sammen: Tysk tilbudsfag og valgfag ( ) Fransk tilbudsfag og valgfag ( ) Kristendomskundskab og kristendomskundskab/religion ( ).

6 Side 6 af 33 Bilag 2: Tabeller Linjefagsdækning på klasseniveau fordelt efter fag, alle klassetrin samlet Tabel 7 Linjefagsdækning fordelt efter fag, alle klassetrin samlet, 2013 Antal fag/klasser Med linjefag/ Uden linjefag/ tilsv. komp. Total Fysik/kemi % 6% 100% Fransk % 9% 100% Tysk % 9% 100% Dansk % 10% 100% Musik % 14% 100% Sløjd % 15% 100% Engelsk % 15% 100% Matematik % 17% 100% Idræt % 20% 100% Biologi % 21% 100% Håndarbejde % 25% 100% Hjemkundskab % 32% 100% Geografi % 34% 100% Billedkunst % 35% 100% Samfundsfag % 36% 100% Historie % 43% 100% Natur/teknik % 50% 100% Kristendomskundskab % 62% 100% Alle fag % 27% 100%

7 Side 7 af 33 Linjefagsdækning på timetalsniveau fordelt efter fag Tabel 8 Antal timer læst af lærere hhv. med og uden linjefag eller tilsvarende kompetencer fordelt efter fag, alle klassetrin samlet, 2013 Med linjefag/ tilsv. komp. Uden linjefag/tilsv. komp. Total Andel med linjefag/ tilsv. komp. Andel uden linjefag/tilsv. komp. Fysik/kemi % 6% Tysk % 9% Fransk % 9% Dansk % 11% Engelsk % 14% Musik % 14% Sløjd % 14% Matematik % 18% Idræt % 19% Biologi % 22% Håndarbejde % 25% Hjemkundskab % 32% Geografi % 34% Billedkunst % 35% Samfundsfag % 36% Historie % 43% Natur/teknik % 49% Kristendomskundskab % 62% Alle fag % 20% Note: Undersøgelsesenheden er klokketimer. Ved tolærerordninger og holddelt undervisning

8 Side 8 af 33 Udnyttelse af lærernes linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer fordelt efter fag Tabel 9 Lærere med linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer fordelt efter om de underviser i faget eller ej, 2013 Antal lærere med linjefag/tilsv. komp. Heraf lærere som underviser i faget Heraf lærere som ikke underviser i faget Andel lærere som underviser i faget Andel lærere som ikke underviser i faget Dansk % 17% Matematik % 17% Musik % 24% Fysik/kemi % 25% Engelsk % 25% Tysk % 30% Idræt % 31% Kristendomskundskab % 35% Natur/teknik % 36% Historie % 39% Sløjd % 40% Billedkunst % 46% Geografi % 58% Biologi % 58% Håndarbejde % 61% Fransk % 62% Samfundsfag % 64% Hjemkundskab % 66% Alle fag % 34% Note: Undersøgelsesenheden er en lærer. Ved tolærerordninger og holddelt undervisning er alle lærere inkluderet. Alle klassetrin-fag kombinationer er medtaget i denne opgørelse, dvs. også 0. klasse og fag på klassetrin, hvor der i alt er mindre end 50 klasser, som har undervisning i det pågældende fag. Antal lærere er ikke omregnet til landstal (kun 89 % af skolerne har ).

9 Side 9 af 33 Lærere uden linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer fordelt efter fag Tabel 10 Antal lærere, der underviser i et fag hhv. med og uden linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer, 2013 Antal lærere med linjefag/ tilsv. komp. Antal lærere uden linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer Antal lærere i alt Kristendomskundskab Historie Natur/teknik Idræt Matematik Billedkunst Dansk Engelsk Geografi Musik Samfundsfag Hjemkundskab Håndarbejde Biologi Tysk Sløjd Fysik/kemi Fransk Antal lærere som mangler kompetencer i mindst ét fag Note: Undersøgelsesenheden er en lærer. Ved tolærerordninger og holddelt undervisning er alle lærere inkluderet. Alle klassetrin-fag kombinationer er medtaget i denne opgørelse, dvs. også 0. klasse og fag på klassetrin, hvor der i alt er mindre end 50 klasser, som har undervisning i det pågældende fag. Antal lærere er ikke omregnet til landstal (kun 89 % af skolerne har ).

10 Side 10 af 33 Linjefagsdækning på klasseniveau fordelt efter kommuner Tabel 11 Linjefagsdækning på klasseniveau fordelt efter kommuner, alle fag og klassetrin samlet, 2013 Antal fag/klasser Med linjefag/ Uden linjefag/tilsv. komp. Total Læsø % 57% 100% Fanø 92 57% 43% 100% Vordingborg % 39% 100% Høje-Taastrup % 37% 100% Helsingør % 37% 100% Ballerup % 36% 100% Århus % 36% 100% Greve % 36% 100% Frederikssund % 34% 100% Herlev % 34% 100% København % 34% 100% Guldborgsund % 33% 100% Hedensted % 32% 100% Roskilde % 32% 100% Faxe % 32% 100% Rødovre % 32% 100% Holbæk % 31% 100% Ringsted % 31% 100% Ringkøbing-Skjern % 31% 100% Brøndby % 31% 100% Lemvig % 31% 100% Tønder % 31% 100% Hvidovre % 31% 100% Haderslev % 31% 100% Sønderborg % 31% 100% Halsnæs % 30% 100% Køge % 30% 100% Hjørring % 29% 100% Svendborg % 29% 100% Vejen % 29% 100% Struer % 29% 100% Albertslund % 29% 100% Fredensborg % 28% 100%

11 Side 11 af 33 Middelfart % 28% 100% Furesø % 28% 100% Odense % 28% 100% Gribskov % 28% 100% Nordfyn % 28% 100% Odsherred % 28% 100% Samsø % 28% 100% Vesthimmerland % 28% 100% Silkeborg % 27% 100% Skive % 27% 100% Norddjurs % 27% 100% Frederiksberg % 27% 100% Lejre % 27% 100% Holstebro % 27% 100% Viborg % 26% 100% Vejle % 26% 100% Slagelse % 26% 100% Jammerbugt % 26% 100% Kalundborg % 26% 100% Vallensbæk % 26% 100% Odder % 25% 100% Brønderslev % 25% 100% Varde % 25% 100% Hillerød % 25% 100% Skanderborg % 24% 100% Fredericia % 24% 100% Randers % 24% 100% Esbjerg % 24% 100% Ikast-Brande % 24% 100% Næstved % 24% 100% Syddjurs % 23% 100% Herning % 23% 100% Bornholm % 23% 100% Sorø % 23% 100% Morsø % 23% 100% Kerteminde % 23% 100% Mariagerfjord % 23% 100% Assens % 22% 100% Ærø % 22% 100%

12 Side 12 af 33 Glostrup % 22% 100% Frederikshavn % 22% 100% Lolland % 22% 100% Egedal % 22% 100% Aabenraa % 21% 100% Tårnby % 21% 100% Stevns % 21% 100% Favrskov % 21% 100% Hørsholm % 20% 100% Rebild % 20% 100% Nyborg % 20% 100% Ishøj % 19% 100% Rudersdal % 19% 100% Langeland % 18% 100% Thisted % 18% 100% Billund % 18% 100% Faaborg-Midtfyn % 18% 100% Allerød % 17% 100% Gentofte % 17% 100% Lyngby-Taarbæk % 17% 100% Kolding % 17% 100% Gladsaxe % 17% 100% Dragør % 16% 100% Horsens % 16% 100% Aalborg % 16% 100% Solrød % 15% 100% Hele landet % 27% 100%

13 Side 13 af 33 Tabel 12 Linjefagsdækning på timeniveau fordelt efter kommuner, alle fag og klassetrin samlet, 2013 Antal timer i alt Med linjefag/ Uden linjefag/tilsv. komp. Total Fanø % 42% 100% Læsø % 36% 100% Vordingborg % 34% 100% Høje-Taastrup % 31% 100% Århus % 30% 100% Helsingør % 29% 100% Guldborgsund % 29% 100% Ballerup % 29% 100% Roskilde % 27% 100% Tønder % 27% 100% Køge % 27% 100% København % 26% 100% Greve % 26% 100% Frederikssund % 26% 100% Lemvig % 25% 100% Ringsted % 25% 100% Hedensted % 25% 100% Haderslev % 25% 100% Sønderborg % 25% 100% Ringkøbing-Skjern % 25% 100% Hjørring % 25% 100% Hvidovre % 25% 100% Herlev % 25% 100% Holbæk % 24% 100% Svendborg % 24% 100% Odder % 24% 100% Odsherred % 24% 100% Faxe % 24% 100% Struer % 24% 100% Nordfyn % 23% 100% Brøndby % 23% 100% Gribskov % 23% 100% Vejen % 23% 100% Halsnæs % 23% 100%

14 Side 14 af 33 Samsø % 23% 100% Rødovre % 22% 100% Silkeborg % 22% 100% Albertslund % 21% 100% Fredensborg % 21% 100% Jammerbugt % 21% 100% Vesthimmerland % 21% 100% Middelfart % 21% 100% Skive % 20% 100% Odense % 20% 100% Furesø % 20% 100% Vejle % 20% 100% Viborg % 20% 100% Slagelse % 20% 100% Kalundborg % 20% 100% Holstebro % 20% 100% Frederiksberg % 20% 100% Norddjurs % 19% 100% Brønderslev % 18% 100% Bornholm % 18% 100% Ærø % 18% 100% Esbjerg % 18% 100% Assens % 18% 100% Vallensbæk % 18% 100% Randers % 18% 100% Kerteminde % 18% 100% Ikast-Brande % 18% 100% Lejre % 18% 100% Næstved % 17% 100% Hillerød % 17% 100% Varde % 17% 100% Skanderborg % 17% 100% Mariagerfjord % 17% 100% Herning % 17% 100% Morsø % 17% 100% Lolland % 17% 100% Syddjurs % 17% 100% Fredericia % 17% 100% Sorø % 15% 100%

15 Side 15 af 33 Egedal % 15% 100% Aabenraa % 15% 100% Frederikshavn % 15% 100% Hørsholm % 15% 100% Rebild % 15% 100% Stevns % 14% 100% Glostrup % 14% 100% Billund % 14% 100% Faaborg-Midtfyn % 14% 100% Favrskov % 13% 100% Thisted % 13% 100% Nyborg % 13% 100% Ishøj % 13% 100% Gentofte % 13% 100% Rudersdal % 13% 100% Tårnby % 13% 100% Dragør % 13% 100% Gladsaxe % 12% 100% Kolding % 12% 100% Horsens % 12% 100% Allerød % 12% 100% Langeland % 12% 100% Lyngby-Taarbæk % 11% 100% Aalborg % 11% 100% Solrød % 9% 100% Hele landet % 20% 100% Note: Undersøgelsesenheden er klokketimer. Ved tolærerordninger og holddelt undervisning

16 Side 16 af 33 Linjefagsdækning på klasseniveau fordelt efter klassetrin, opgjort på fag Oversigtstabeller, der viser dækningsgrad fordelt efter klassetrin separat for hvert fag. Tabel 13 Linjefagsdækning på klasseniveau i dansk fordelt efter klassetrin, 2013 Dansk Alle 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. kl.trin Antal klasser Med linjefag/ 90% 87% 88% 88% 89% 89% 89% 93% 93% 92% 92% Uden linjefag/ 10% 13% 12% 12% 11% 11% 11% 7% 7% 8% 8% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 14 Linjefagsdækning på klasseniveau i matematik fordelt efter klassetrin, 2013 Matematik Alle 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. kl.trin Antal klasser Med linjefag/ 83% 74% 76% 77% 81% 82% 83% 92% 92% 92% 93% Uden linjefag/ 17% 26% 24% 23% 19% 18% 17% 8% 8% 8% 7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 15 Linjefagsdækning på klasseniveau i natur/teknik fordelt efter klassetrin, 2013 Natur/teknik Alle kl.trin 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. Antal klasser Med linjefag/ 50% 44% 44% 51% 53% 53% 54% Uden linjefag/ 50% 56% 56% 49% 47% 47% 46% 100% 100% 100%

17 Side 17 af 33 Tabel 16 Linjefagsdækning på klasseniveau i fysik/kemi fordelt efter klassetrin, 2013 Fysik/kemi Alle kl.trin 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Antal klasser Med linjefag/ 94% 92% 94% 94% 94% Uden linjefag/ 6% 8% 6% 6% 6% 100% Tabel 17 Linjefagsdækning på klasseniveau i engelsk fordelt efter klassetrin, 2013 Engelsk Alle 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. kl.trin Antal klasser Med linjefag/ 85% 62% 66% 75% 81% 83% 85% 91% 91% 92% 90% Uden linjefag/ 15% 38% 34% 25% 19% 17% 15% 9% 9% 8% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 18 Linjefagsdækning på klasseniveau i historie fordelt efter klassetrin, 2013 Historie Alle kl.trin 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Antal klasser Med linjefag/ 57% 39% 46% 51% 53% 65% 72% 74% Uden linjefag/ 43% 61% 54% 49% 47% 35% 28% 26% 100% 100% 100% 100%

18 Side 18 af 33 Tabel 19 Linjefagsdækning på klasseniveau i idræt fordelt efter klassetrin, 2013 Idræt Alle 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. kl.trin Antal klasser Med linjefag/ 80% 70% 73% 76% 82% 84% 81% 84% 85% 84% 90% Uden linjefag/ 20% 30% 27% 24% 18% 16% 19% 16% 15% 16% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 20 Linjefagsdækning på klasseniveau i biologi fordelt efter klassetrin, 2013 Biologi Alle kl.trin 7. kl. 8. kl. 9. kl. Antal klasser Med linjefag/ 79% 76% 79% 80% Uden linjefag/ 21% 24% 21% 20% Tabel 21 Linjefagsdækning på klasseniveau i geografi fordelt efter klassetrin, 2013 Geografi Alle kl.trin 7. kl. 8. kl. 9. kl. Antal klasser Med linjefag/ 66% 62% 67% 68% Uden linjefag/ 34% 38% 33% 32%

19 Side 19 af 33 Tabel 22 Linjefagsdækning på klasseniveau i kristendomskundskab fordelt efter klassetrin, 2013 Kristendomskundskab Antal klasser Med linjefag/ Uden linjefag/ Alle kl.trin 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl % 32% 33% 34% 36% 35% 38% 48% 48% 54% 62% 68% 67% 66% 64% 65% 62% 52% 52% 46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 23 Linjefagsdækning på klasseniveau i samfundsfag fordelt efter klassetrin, 2013 Samfundsfag Alle kl.trin 8. kl. 9. kl. 10. kl. Antal klasser Med linjefag/ 64% 64% 65% 48% Uden linjefag/ 36% 36% 35% 52% Tabel 24 Linjefagsdækning på klasseniveau i tysk fordelt efter klassetrin, 2013 Tysk Alle kl.trin 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Antal klasser Med linjefag/ 91% 87% 90% 91% 92% 90% Uden linjefag/ 9% 13% 10% 9% 8% 10% 100% 100% Tabel 25 Linjefagsdækning på klasseniveau i fransk fordelt efter klassetrin, 2013 Fransk Alle kl.trin 7. kl. 8. kl. 9. kl. Antal klasser Med linjefag/ 91% 91% 92% 90% Uden linjefag/ 9% 9% 8% 10%

20 Side 20 af 33 Tabel 26 Linjefagsdækning på klasseniveau i håndarbejde fordelt efter klassetrin, 2013 Håndarbejde Alle kl.trin 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. Antal klasser Med linjefag/ 75% 75% 76% 68% 72% Uden linjefag/ 25% 25% 24% 32% 28% 100% Tabel 27 Linjefagsdækning på klasseniveau i sløjd fordelt efter klassetrin, 2013 Sløjd Alle kl.trin 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. Antal klasser Med linjefag/ 85% 81% 86% 85% 82% Uden linjefag/ 15% 19% 14% 15% 18% 100% Tabel 28 Linjefagsdækning på klasseniveau i hjemkundskab fordelt efter klassetrin, 2013 Hjemkundskab Alle kl.trin 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Antal klasser Med linjefag/ 68% 66% 63% 69% 68% 76% 74% Uden linjefag/ 32% 34% 37% 31% 32% 24% 26% 100% 100% 100%

21 Side 21 af 33 Tabel 29 Linjefagsdækning på klasseniveau i musik fordelt efter klassetrin, 2013 Musik Alle 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. kl.trin Antal klasser Med linjefag/ 86% 78% 84% 85% 89% 91% 89% 85% 85% 87% Uden linjefag/ 14% 22% 16% 15% 11% 9% 11% 15% 15% 13% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 30 Linjefagsdækning på klasseniveau i billedkunst fordelt efter klassetrin, 2013 Billedkunst Alle kl.trin 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. Antal klasser Med linjefag/ 65% 58% 60% 66% 69% 72% 72% 76% Uden linjefag/ 35% 42% 40% 34% 31% 28% 28% 24% 100% 100% 100% 100%

22 Side 22 af 33 Linjefagsdækning på klasseniveau fordelt efter skolestørrelse, alle fag samlet Tabel 31 Linjefagsdækning på klasseniveau fordelt efter skolestørrelse 17, alle fag samlet, 2013 Alle fag Alle skoler Små skoler Mellemstore skoler Store skoler Antal klasser Med linjefag/ 73% 70% 73% 74% Uden linjefag/ 27% 30% 27% 26% Linjefagsdækning på klasseniveau fordelt efter skolestørrelse, opdelt på fag Oversigtstabeller, der viser dækningsgrad fordelt på skolestørrelse separat for hvert fag. Tabel 32 Linjefagsdækning på klasseniveau i dansk fordelt efter skolestørrelse, 2013 Dansk Alle skoler Små skoler Mellemstore skoler Store skoler Antal klasser Med linjefag/ 90% 87% 90% 90% Uden linjefag/ 10% 13% 10% 10% Tabel 33 Linjefagsdækning på klasseniveau i matematik fordelt efter skolestørrelse, 2013 Matematik Alle skoler Små skoler Mellemstore skoler Store skoler Antal klasser Med linjefag/ 83% 78% 83% 84% Uden linjefag/ 17% 22% 17% 16% 17 Lille skole" = under 250 elever. "Mellemstor skole" = elever. "Stor skole" = 500 elever eller flere

23 Side 23 af 33 Tabel 34 Linjefagsdækning på klasseniveau i natur/teknik fordelt efter skolestørrelse, 2013 Natur/teknik Alle skoler Små skoler Mellemstore skoler Store skoler Antal klasser Med linjefag/ 50% 55% 52% 48% Uden linjefag/ 50% 45% 48% 52% Tabel 35 Linjefagsdækning på klasseniveau i fysik/kemi fordelt efter skolestørrelse, 2013 Fysik/kemi Alle skoler Små skoler Mellemstore skoler Store skoler Antal klasser Med linjefag/ 94% 95% 92% 94% Uden linjefag/ 6% 5% 8% 6% indgår kun læreren med flest klokketimer. Tabel 36 Linjefagsdækning på klasseniveau i engelsk fordelt efter skolestørrelse, 2013 Engelsk Alle skoler Små skoler Mellemstore skoler Store skoler Antal klasser Med linjefag/ 85% 79% 85% 86% Uden linjefag/ 15% 21% 15% 14% Tabel 37 Linjefagsdækning på klasseniveau i historie fordelt efter skolestørrelse, 2013 Historie Alle skoler Små skoler Mellemstore skoler Store skoler Antal klasser Med linjefag/ 57% 48% 57% 58% Uden linjefag/ 43% 52% 43% 42%

24 Side 24 af 33 Tabel 38 Linjefagsdækning på klasseniveau i idræt fordelt efter skolestørrelse, 2013 Idræt Alle skoler Små skoler Mellemstore skoler Store skoler Antal klasser Med linjefag/ 80% 78% 80% 81% Uden linjefag/ 20% 22% 20% 19% Tabel 39 Linjefagsdækning på klasseniveau i biologi fordelt efter skolestørrelse, 2013 Biologi Alle skoler Små skoler Mellemstore skoler Store skoler Antal klasser Med linjefag/ 79% 75% 78% 79% Uden linjefag/ 21% 25% 22% 21% Tabel 40 Linjefagsdækning på klasseniveau i geografi fordelt efter skolestørrelse, 2013 Geografi Alle skoler Små skoler Mellemstore skoler Store skoler Antal klasser Med linjefag/ 66% 57% 63% 68% Uden linjefag/ 34% 43% 37% 32% Tabel 41 Linjefagsdækning på klasseniveau i kristendomskundskab fordelt efter skolestørrelse, 2013 Kristendomskundskab Alle skoler Små skoler Mellemstore skoler Store skoler Antal klasser Med linjefag/ 38% 35% 37% 39% Uden linjefag/ 62% 65% 63% 61%

25 Side 25 af 33 Tabel 42 Linjefagsdækning på klasseniveau i samfundsfag fordelt efter skolestørrelse, 2013 Samfundsfag Alle skoler Små skoler Mellemstore skoler Store skoler Antal klasser Med linjefag/ 64% 62% 63% 65% Uden linjefag/ 36% 38% 37% 35% Tabel 43 Linjefagsdækning på klasseniveau i tysk fordelt efter skolestørrelse, 2013 Tysk Alle skoler Små skoler Mellemstore skoler Store skoler Antal klasser Med linjefag/ 91% 83% 91% 91% Uden linjefag/ 9% 17% 9% 9% Tabel 44 Linjefagsdækning på klasseniveau i fransk fordelt efter skolestørrelse, 2013 Fransk Alle skoler Små skoler Mellemstore skoler Store skoler Antal klasser Med linjefag/ 91% 67% 88% 92% Uden linjefag/ 9% 33% 12% 8% Tabel 45 Linjefagsdækning på klasseniveau i håndarbejde fordelt efter skolestørrelse, 2013 Håndarbejde Alle skoler Små skoler Mellemstore skoler Store skoler Antal klasser Med linjefag/ 75% 69% 75% 76% Uden linjefag/ 25% 31% 25% 24%

26 Side 26 af 33 Tabel 46 Linjefagsdækning på klasseniveau i sløjd fordelt efter skolestørrelse, 2013 Sløjd Alle skoler Små skoler Mellemstore skoler Store skoler Antal klasser Med linjefag/ 85% 79% 86% 86% Uden linjefag/ 15% 21% 14% 14% Tabel 47 Linjefagsdækning på klasseniveau i hjemkundskab fordelt efter skolestørrelse, 2013 Hjemkundskab Alle skoler Små skoler Mellemstore skoler Store skoler Antal klasser Med linjefag/ 68% 67% 64% 71% Uden linjefag/ 32% 33% 36% 29% Tabel 48 Linjefagsdækning på klasseniveau i musik fordelt efter skolestørrelse, 2013 Musik Alle skoler Små skoler Mellemstore skoler Store skoler Antal klasser Med linjefag/ 86% 84% 86% 86% Uden linjefag/ 14% 16% 14% 14% Tabel 49 Linjefagsdækning på klasseniveau i billedkunst fordelt efter skolestørrelse, 2013 Billedkunst Alle skoler Små skoler Mellemstore skoler Store skoler Antal klasser Med linjefag/ 65% 63% 66% 66% Uden linjefag/ 35% 37% 34% 34%

27 Side 27 af 33 Linjefagsdækning på klasseniveau fordelt efter regioner, alle fag samlet Tabel 50 Linjefagsdækning på klasseniveau, fordelt efter regioner, alle fag samlet, 2013 Alle fag Alle skoler Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal klasser Med linjefag/ 73% 72% 73% 78% 71% 75% Uden linjefag/ 27% 28% 27% 22% 29% 25% 100% 100% Linjefagsdækning på klasseniveau fordelt efter regioner, opdelt på fag Oversigtstabeller, der viser dækningsgrad fordelt på regioner separat for hvert fag. Tabel 51 Linjefagsdækning på klasseniveau i dansk fordelt efter regioner, 2013 Dansk Alle skoler Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal klasser Med linjefag/ 90% 92% 88% 91% 88% 90% Uden linjefag/ 10% 8% 12% 9% 12% 10% 100% 100% Tabel 52 Linjefagsdækning på klasseniveau i matematik fordelt efter regioner, 2013 Matematik Alle skoler Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal klasser Med linjefag/ 83% 83% 82% 87% 80% 85% Uden linjefag/ 17% 17% 18% 13% 20% 15% 100% 100%

28 Side 28 af 33 Tabel 53 Linjefagsdækning på klasseniveau i natur/teknik fordelt efter regioner, 2013 Natur/teknik Alle skoler Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal klasser Med linjefag/ 50% 45% 49% 56% 50% 55% Uden linjefag/ 50% 55% 51% 44% 50% 45% 100% 100% Tabel 54 Linjefagsdækning på klasseniveau i fysik/kemi fordelt efter regioner, 2013 Fysik/kemi Alle skoler Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal klasser Med linjefag/ 94% 94% 95% 94% 93% 93% Uden linjefag/ 6% 6% 5% 6% 7% 7% 100% 100% Tabel 55 Linjefagsdækning på klasseniveau i engelsk fordelt efter regioner, 2013 Engelsk Alle skoler Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal klasser Med linjefag/ 85% 83% 84% 90% 83% 87% Uden linjefag/ 15% 17% 16% 10% 17% 13% 100% 100%

29 Side 29 af 33 Tabel 56 Linjefagsdækning på klasseniveau i historie fordelt efter regioner, 2013 Historie Alle skoler Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal klasser Med linjefag/ 57% 57% 55% 65% 53% 57% Uden linjefag/ 43% 43% 45% 35% 47% 43% 100% 100% Tabel 57 Linjefagsdækning på klasseniveau i idræt fordelt efter regioner, 2013 Idræt Alle skoler Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal klasser Med linjefag/ 80% 78% 81% 84% 77% 81% Uden linjefag/ 20% 22% 19% 16% 23% 19% 100% 100% Tabel 58 Linjefagsdækning på klasseniveau i biologi fordelt efter regioner, 2013 Biologi Alle skoler Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal klasser Med linjefag/ 79% 79% 76% 86% 76% 79% Uden linjefag/ 21% 21% 24% 14% 24% 21% 100% 100%

30 Side 30 af 33 Tabel 59 Linjefagsdækning på klasseniveau i geografi fordelt efter regioner, 2013 Geografi Alle skoler Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal klasser Med linjefag/ 66% 68% 60% 70% 67% 68% Uden linjefag/ 34% 32% 40% 30% 33% 32% 100% 100% Tabel 60 Linjefagsdækning på klasseniveau i kristendomskundskab fordelt efter regioner, 2013 Kristendomskundskab Alle skoler Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal klasser Med linjefag/ 38% 38% 37% 43% 38% 38% Uden linjefag/ 62% 62% 63% 57% 62% 62% 100% 100% Tabel 61 Linjefagsdækning på klasseniveau i samfundsfag fordelt efter regioner, 2013 Samfundsfag Alle skoler Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal klasser Med linjefag/ 64% 65% 61% 73% 63% 63% Uden linjefag/ 36% 35% 39% 27% 37% 37% 100% 100%

31 Side 31 af 33 Tabel 62 Linjefagsdækning på klasseniveau i tysk fordelt efter regioner, 2013 Tysk Alle skoler Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal klasser Med linjefag/ 91% 90% 92% 95% 90% 89% Uden linjefag/ 9% 10% 8% 5% 10% 11% 100% 100% Tabel 63 Linjefagsdækning på klasseniveau i fransk fordelt efter regioner, 2013 Fransk Alle skoler Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal klasser Med linjefag/ 91% 93% 82% 75% 92% 73% Uden linjefag/ 9% 7% 18% 25% 8% 27% 100% 100% Tabel 64 Linjefagsdækning på klasseniveau i håndarbejde fordelt efter regioner, 2013 Håndarbejde Alle skoler Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal klasser Med linjefag/ 75% 75% 74% 82% 71% 76% Uden linjefag/ 25% 25% 26% 18% 29% 24% 100% 100%

32 Side 32 af 33 Tabel 65 Linjefagsdækning på klasseniveau i sløjd fordelt efter regioner, 2013 Sløjd Alle skoler Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal klasser Med linjefag/ 85% 83% 89% 90% 79% 86% Uden linjefag/ 15% 17% 11% 10% 21% 14% 100% 100% Tabel 66 Linjefagsdækning på klasseniveau i hjemkundskab fordelt efter regioner, 2013 Hjemkundskab Alle skoler Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal klasser Med linjefag/ 68% 63% 71% 82% 65% 68% Uden linjefag/ 32% 37% 29% 18% 35% 32% 100% 100% Tabel 67 Linjefagsdækning på klasseniveau i musik fordelt efter regioner, 2013 Musik Alle skoler Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal klasser Med linjefag/ 86% 83% 88% 90% 83% 89% Uden linjefag/ 14% 17% 12% 10% 17% 11% 100% 100%

33 Side 33 af 33 Tabel 68 Linjefagsdækning på klasseniveau i billedkunst fordelt efter regioner, 2013 Billedkunst Alle skoler Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal klasser Med linjefag/ 65% 64% 66% 68% 60% 69% Uden linjefag/ 35% 36% 34% 32% 40% 31% 100% 100%

Kompetencedækning i folkeskolen, 2014/2015

Kompetencedækning i folkeskolen, 2014/2015 Kompetencedækning i folkeskolen, 2014/2015 På landsplan er den samlede kompetencedækning opgjort på timeniveau 80,6 procent på tværs af alle fag og klasser. På kommuneniveau svinger dækningsgraden fra

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Kompetencedækning i folkeskolen, 2016/2017

Kompetencedækning i folkeskolen, 2016/2017 Kompetencedækning i folkeskolen, 2016/2017 Resumé På landsplan varetages 85,1 procent af timerne i folkeskolen af undervisere, som enten har undervisningskompetence i faget fra læreruddannelsen eller har

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015. Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015. Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015 Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning -

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 597.399 641.698 93.150 80.945 79.863 70.709

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013 19.010 Antal downlån 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228 44.013 174.639 147.370 227.252 194.598 279.758 238.611 333.495 400.849 454.760

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014 43.885 44.299 59.665 55.599 52.613 52.506 53.737 49.458 49.296 53.911 51.577 48.324 47.469 47.228 44.013 48.410 50.280 59.375 67.354 65.078 93.150 80.945 79.863 70.709 71.628 75.220 82.182 83.015 100.758

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 Antal downlån 128.507 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 48.119 42.786 58.514 Antal besøg 86.156 86.556 77.353 72.962

Læs mere

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 86.670 183.271 Antal downlån 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 680.956 48.119 42.786 58.514

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 Antal downlån 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 okt12 48.119 42.786 58.514 Antal

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller)

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller) 1 DKLS Indikator 2A Patobank udtrækket er dannet den 12.01.2012 for 24 mdr. siden og 12 mdr. frem Tabel 12A. Andelen af kvinder, der får taget celleprøve fra livmoderhalsen inden for 90 dage efter første

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2019 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367 54.256 65.856 54.212 55.637 57.864 53.842 48.524 57.270 58.219

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2018

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2018 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442 49.545 50.142 49.346 60.758 54.523 54.791 56.377 56.612 51.842 53.346 49.346 46.129 41.138 39.988

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2017 jan14 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 26.631 25.703 31.178 28.202 26.884 26.924 41.138 39.988 38.638 38.170 37.061 46.013 48.560 49.545 53.442 50.142 49.346 54.523 54.791 51.842 49.346 46.129

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, juli 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, juli 2019 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 50.043 70.057 67.771 67.932 74.857 73.458 68.994 90.090 102.780 96.558 97.334 167.432 176.514 167.449 169.539 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, oktober 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, oktober 2017 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442 49.545 50.142 49.346 49.346 46.129 41.138 39.988 38.638 44.685 38.170 41.651 43.501 41.653 37.061

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog September 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog September 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jan14 jul14 sep14 43.807 41.264 41.216 45.563 44.419 45.301 44.894 51.006 48.516 48.087 44.165 48.069 49.837 46.200 47.201 50.043

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 jul16 sep17 nov17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere