Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen"

Transkript

1 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening Journal nr.: 07/22182 Telefon: Dato: 29. april 2008 Notat Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Indledning Denne indberetning er udarbejdet efter miljøstyrelsens Cirkulære om indberetninger for 2007 og 2008 og indeholder Region Syddanmarks redegørelse for: A. Status for indsatsen over for jordforurening i B. Indsatsen over for jordforurening i Indberetningen fremsendes til miljøstyrelsen den 7. maj 2008 med forbehold for regionsrådets godkendelse og sammen med elektroniske indberetninger af: regionens jordforureningsdata store jordforureninger i regionen oplysninger fra kommunerne om boringer ved almene vandværker, der er lukket eller hvor der er igangsat avanceret vandbehandling. Regionens strategi over for jordforurening Regionen skal tilrettelægge og prioritere opgaverne således, at de løses både effektivt og i en rækkefølge, der giver den størst mulige sikkerhed og det størst mulige udbytte for de investerede penge. I 2007 har Region Syddanmark derfor igangsat en proces med henblik på at opstille strategi for den fremtidige indsats på jordforureningsområdet. Strategien danner baggrund for regionens tilrettelæggelse og prioritering af de opgaver, der skal løses de kommende år og modsvarer ændringerne omkring ny geografi, større sagsvolumen, ændret myndighedsstruktur mv. efter strukturreformen. For at få det optimale udbytte af indsatsen og løse de vigtigste opgaver først skal der afvejes mellem hensynet til beskyttelse af grundvandet, sikring af borgernes sundhed på forurenede grunde, de lovpligtige myndighedsopgaver og udvikling af metoder, der kan optimere arbejdet. Strategien er udmøntet i mål på fem områder: 1. Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen 2. Mindske sundhedsrisikoen 3. Dialog om prioriteringen af regionens indsats 4. Effektivitet og udvikling 5. Åbenhed, service og dialog Regionsrådet vedtog strategien efter endt høring den 31. marts Strategien er beskrevet i Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening og fremsendes til miljøstyrelsen sammen med Indberetning Den kan også læses på

2 Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Strategien er udmøntet i et udkast til en arbejdsplan for 2008; Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i Udkastet er under politisk behandling og skal, inden det kan vedtages endeligt, fremlægges i offentlig høring efter reglerne i Bekendtgørelse om offentlighed ved regionsrådets udarbejdelse af oversigt over undersøgelses- og afværgeindsatsen i forhold til jord- og grundvandsforureninger. Udkastet fremsendes til miljøstyrelsen med forbehold for regionsrådets godkendelse sammen med Indberetning Side 2 af 11

3 A. Status for indsatsen over for jordforurening i 2007 Indledning Det har været et mål for arbejdet i 2007, at der etableres og videreføres en stabil drift, således at opgaveløsningen sker på et løsningsorienteret og højt fagligt niveau. Samtidig har fokus været rettet mod at efterspørgslen på afgørelser og oplysninger i jordforureningssagerne fra borgere, kommuner ejendomsmæglere og kreditinstitutter mfl. har kunnet løses tilfredsstillende. Ressourceanvendelsen i 2007 Region Syddanmark har i 2007 anvendt 27 mio. kr. (excl. personaleudgifter) og 47,6 årsværk til indsatsen på jordforureningsområdet. I skemaet nedenfor ses fordelingen af de anvendte midler på opgaver i Opdelingen af opgaverne svarer dels til opdelingen i regionens budget for 2007 og dels til den ønskede opdeling i miljøstyrelsens indberetningscirkulære. Regnskab 2007 (1.000 kr. excl. moms) Fordeling budget / cirkulære a) kortlægning, registrering og generelle tilsynsforpligtelser b) undersøgelser c) projektering og afværgeprojekter d) drift og monitering e) tværgående projekter I alt Historisk kortlægning V2-undersøgelser Videregående undersøgelser Oprensningsprojekter Kærgaard Drift af oprensning Tilsyn og monitering Udviklingsprojekter IT Etablering Øvrige driftsudgifter: - lokaler, transport, sløjfning, mv varekøb (tidsskrifter, bøger mv.) VJ I alt Det samlede regnskab er påvirket af tekniske forsinkelser i forberedelserne til de to store oprensninger i Kærgård Plantage og i Odense, hvor forventede udgifter i 2007 først afholdes i Der overføres derfor et beløb på ca. 9 mio. kr. fra 2007 budgettet til udgifter på disse to sager i Tværgående projekter og udviklingsprojekter Regionen har i 2007 arbejdet med en række tværgående projekter og udviklingsprojekter, hvoraf flere er startet af de tidligere amter. Det drejer sig blandt andet om projekter, der har til hensigt at teste og dokumentere effekten af nye indsats- og undersøgelsesmetoder samt om projekter, der skal medvirke til udvikling og dokumentation af risiko- og prioriteringsmodeller. Side 3 af 11

4 Samlet set er der i 2007 igangværende udviklingsprojekter med et budget på ca. 3 mio. kr., som finansieres af regionen og delvist af miljøstyrelsens teknologiudviklingspulje. I 2007 har regionens selv finansieret udviklingsarbejdet for kr.. Regionen har desuden fået tilført midler fra eksterne samarbejdspartnere til igangværende udviklingsopgaver på 1,2 mio. kr. hvoraf der er udført udviklingsarbejde for kr. De resterende udlæg afholdes i Tværgående projekter og udviklingsprojekter i 2007 Kemisk oxidation Dalumvej 34B, Odense Vurdering af naturlig nedbrydning ved hjælp af isotopfraktionering Fladhøjvej 1, Rødekro Strategier overfor pesticidtruslen mod grundvandet fra punktkilder - fase 2 Poreluftprojekt Reduktiv dechlorering, Sortebrovej, Tommerup Ringe Tjære og Asfaltfabrik, Ringe Termisk oprensning Knullen, Odense Kort beskrivelse af projektet Opfølgning på tidligere udviklingsprojekt vedr. oprensning af forurening med chlorerede opløsningsmidler i moræneler ved kemisk oxidation. I 2007 er projektet rapporteret. Målet er at indsamle erfaringer om nye oprensningsmetoder og derved forbedre fremtidige oprensninger. Vurdering af naturlig nedbrydning af grundvandsforurening med chlorerede opløsningsmidler. Ved vurderingen anvendes målemetoden isotopfraktionering. Der inddrages resultater fra regionens kortlægning af forureningsfanen. Målet er at indsamle erfaringer om naturlig nedbrydning af forurening i grundvand, samt belysning af hvordan nedbrydningen kan dokumenteres. Projektet skal give bedre mulighed for at vurdere den trussel, som forskellige pesticidforureninger udgør over for grundvandet. Projektet er en del af en større projektpakke. Projektet skal bidrage til forståelse af de variationer, der konstateres i poreluftmålinger og gøre det muligt at reducere måleusikkerhederne. Målet er at kunne udføre bedre risikovurderinger i forhold til indeklima i bygninger på forurenede arealer. Fuld skala oprensning ved bakteriel stimulering af nedbrydningen af chlorerede opløsningsmidler i moræneler. Det er en af de første fuld skala oprensninger af sin art, og målet med projektet er at indsamle erfaringer med metoden og derved forbedre fremtidige oprensninger. Behandling af måleresultater vedr. naturlig nedbrydning. Målet med projektet er at indsamle erfaringer om naturlig nedbrydning af forurening i grundvandet. Oprensning af en kraftig jordforurening med opløsningsmidler ved opvarmning af jorden. Oprensningsmetoden er stadig ny i Danmark. Målet med projektet er at indsamle erfaringer med metoden og derved forbedre fremtidige oprensninger. Vapokon, Søndersø I 1999 blev der afprøvet en forholdsvis ny oprensningsmetode, hvor der blev etableret en reaktiv væg i jorden. Metoden består i at forurenet grundvand bliver ledt gennem en væg fyldt med særlige jernspåner, hvorved Strategi for indsatsen over for Jordforurening nedbrydning af forureningen accelereres. Effekten af oprensningen overvåges stadig. Målet er at indsamle erfaringer med metoden og derved forbedre fremtidige oprensninger. Regionens strategi for sin fremtidige indsats. Afvejer blandt andet hensynet til beskyttelse af grundvandet og sikringen af borgernes sundhed på forurenede grunde, Målet er at regionens indsats bliver prioriteret på et gennemskueligt, ensartet grundlag. Side 4 af 11

5 Efterspørgsel på oplysninger om jordforurening Region Syddanmark har i 2007 arbejdet intenst på at gøre sine forureningsdata tilgængelige via regionens internetsider. Regionen oplever en stor efterspørgsel på oplysninger om jordforurening. Oplysningerne indgår i mange sammenhænge og stilles til rådighed for mange forskellige interessenter, f.eks. grundejere, kommende købere, ejendomsmæglere, kommuner, statens miljøcentre, miljørådgivere m.fl. Allerede i starten af 2007 blev forureningsdata for det tidligere Fyns Amts område lagt frem på regionens internetsider. Forureningsdata for det tidligere Ribe Amts område, herunder for ca uafklarede lokaliteter, blev lagt frem i maj måned Forinden orienterede regionen ejerne af de ca uafklarede lokaliteter om offentliggørelsen. Ca. 15% af disse grundejere kontaktede regionen med spørgsmål eller med nye oplysninger. I 2007 har regionen besvaret ca direkte forespørgsler. Samtidig er der gennemført ca søgninger på Jordforureningsafdelingens internetsider Antal søgninger på jordforureningsafdelingens internetsider i Ribe data Fyn data jan feb mar apr maj juni jul aug sep okt nov dec Offentliggørelsen af oplysningerne om forurenede arealer i det tidligere Ribe Amts område har medført en stor nedgang i telefoniske forespørgsler. Med udgangen af 2008 forventes regionens forureningsdata for det tidligere Sønderjyllands og Vejle amters områder også tilgængelige via regionens internetsider. Fra 2009 kan der dermed søges oplysninger om forurenede arealer i hele regionens område. Det vil betyde en bedre service over for grundejere, kommende købere, ejendomsmæglere, kommuner, statens miljøcentre, miljørådgivere m.fl. og ressourcerne i Side 5 af 11

6 højere grad kan anvendes til at bearbejde kortlægningsdata og afklare kortlægningsspørgsmålet for de berørte grundejere. Håndtering og udveksling af data Antallet af forurenede og muligt forurenede arealer i regionen er stort og det stiller store krav til de systemer, der skal håndtere data om arealerne. Region Syddanmark indgår i et samarbejde med en række andre regioner om udvikling af en ny database kaldet JAR (Jordforureningslovens Areal Register). Implementeringen af databasen er krævende og har lagt beslag på en del af regionens ressourcer i Fremover vil alle regionens data være samlet i dette ene system. Det giver bedre muligheder for at håndtere data og samtidig kan andre interessenter få nem adgang til data om forurenede arealer. Kortlægning Regionens kortlægningsindsats bygger videre på de fire tidligere amters kortlægningsarbejde, hvor udgangspunktet har været meget ensartet og er sket på baggrund af Miljøstyrelsens kortlægningsvejledning. Den efterfølgende indsamling og vurdering af data har imidlertid været forskellig i de fire amter, både m.h.t. omfang, tidshorisont og strategi for kortlægningsarbejdet. Det er en stor udfordring at ensarte disse data og regionen har i 2007 skabt sig overblik over det hidtidige kortlægningsarbejde. Der resterer fortsat en meget stor opgave med at kortlægge muligt forurenede arealer. I 2007 har Region Syddanmark indsamlet supplerende oplysninger på sager, hvor der allerede er oplysninger, men hvor disse ikke er tilstrækkelige til at vurdere kortlægningsspørgsmålet og gennemført vurderinger af kortlægningsspørgsmålet i sager, hvor der er indsamlet tilstrækkelige oplysninger. Region Syddanmark havde ved udgangen af 2007 kortlagt i alt ca arealer, heraf ca på V1, som muligt forurenede, og ca på V2, som konstateret forurenede. På samme tidspunkt året før, var der kortlagt ca arealer på V1 og ca arealer på V2. Antal kortlagte arealer Ultimo 2006 Ultimo 2007 V1, Muligt forurenede ca ca V2, Konstateret forurenede ca ca Der er sket både tilgang og afgang af kortlagte arealer i løbet af Kortlægningen og afkortlægningen er sket på baggrund af: forespørgsler og nye oplysninger forureningsfund i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder undersøgelser og oprensninger i forbindelse med nybyggeri privates undersøgelser og eventuelt oprensninger for at udgå af kortlægning regionens revurdering af kortlægningsgrundlaget efter nye, ændrede regler Side 6 af 11

7 undersøgelses- og oprensningsindsats via Oliebranchens Miljøpuljeordning regionens indledende kortlægningsundersøgelser regionens videregående undersøgelses- og oprensningsindsats regionens undersøgelses- og oprensningsindsats efter værditabsordningen I 2007 har regionen afsluttet revurderingen af ca. 260 kortlægningssager efter de nye, ændrede kortlægningsregler og grænseværdier samt indledt revurderingen af yderligere et antal sager. I alt ca. 950 kortlægningssager i regionens område skal være revurderede inden for den fastsatte frist den 1. juli Regionen har i 2007 behandlet i alt 256 indledende forureningsundersøgelser, herunder taget stilling til kortlægningsspørgsmålet. Myndighedsopgaven i 2007 Regionen har i 2007 myndighedsbehandlet ca. 450 sager vedrørende frivillige undersøgelser og/eller oprensninger på kortlagte arealer. I 60 sager har regionen afgivet 8a-høringssvar til kommunernes udkast til 8-tilladelse. Under Oliebranchens Miljøpuljeordning har regionen desuden myndighedsbehandlet ca. 170 nye videregående undersøgelser. Under denne ordning har regionen også myndighedsbehandlet en række af de ca. 200 igangværende sager, hvor der tidligere er indledt videregående undersøgelser, oprensninger og/eller monitering. Efter den særlige værditabsordning for ejere af helårsboligejendomme har regionen desuden igangsat eller fået bevilget midler til 11 videregående forureningsundersøgelser og 2 oprensningsprojekter i Videregående undersøgelser og oprensningsindsats Hovedprincippet for regionens videregående indsats på de forurenede arealer har i 2007 svaret til de 4 tidligere amters, dvs. at forureninger, der udgør det største sundheds- eller miljømæssige problem, tages først. Det betyder, at der først er udført undersøgelser og renset op på arealer hvor: Forureningen udgør en betydelig trussel mod særlige drikkevandsinteresser og/eller mod et indvindingsopland til et eksisterende vandværk. Forureningen udgør en alvorlig risiko for en bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads. Hertil kommer, at nogle af amterne har prioriteret en særlig indsats ved f.eks. børnehaver eller udvalgte brancher, som erfaringsmæssigt giver anledning til den mest alvorlige forurening. Regionen har i 2007 arbejdet med den fremtidige håndtering af disse emner og de indgår som en del af regionens strategi for indsatsen over for jordforurening fra Region Syddanmark har i 2007 gennemført ca. 35 supplerende videregående undersøgelser eller nye videregående undersøgelser. Desuden er undersøgelsesgrundlaget i en række sager gennemgået og vurderet med henblik på eventuelle supplerende videregående undersøgelser. Side 7 af 11

8 Regionens oprensningsindsats har i 2007 været præget af et stort forprojekteringsog planlægningsarbejde med henblik på indsatsen i Kærgaard Klitplantage. Området har ligget uberørt hen siden 1973, hvor Grindstedværket stoppede med at udlede klorerede opløsningsmidler, restprodukter fra medicinproduktionen og tungmetaller ud i klitterne. Det skønnes at op mod tons kemikalieaffald er gravet ned i seks depoter i området. I 2007 indgik daværende miljøminister Connie Hedegaard (C) og regionsrådsformand Carl Holst (V) en fælles aftale om at rense op. Aftalen betød, at der i første omgang er taget fat på depot 1 og 2, der er de mest forurenede depoter i området. Det er samtidig de depoter, der ligger tættest på stranden. De to depoter, indeholder op mod halvdelen af de samlede klorerede opløsningsmidler, der er i området. Oprydningen fjerner en betydelig del af den forureningsmængde der er deponeret. Der vil dog fortsat være advarselskilte om kontakt med sand og vand på stranden, da forholdene her først vil blive forbedret på lang sigt. Opgravningen af depot 1 og 2 er gennemført i marts-april 2008 og de erfaringer regionen har opnået, vil indgå i det videre arbejde med de resterende fire depoter. Yderligere oplysninger om forureningen og indsatsen i Kærgaard Klitplantage findes på jordforureningsafdelingens internetsider på Udover oprensningen i Kærgård Plantage har regionen i 2007 gennemført: Projektering og/eller oprensning på yderligere ca. 25 ejendomme. Drift af oprensningsprojekter ca. 40 ejendomme. Tilsyn og monitering på ca. 40 ejendomme. Status for indsatsen på børneinstitutioner i 2007 Hidtil er der arbejdet med børneinstitutioner som et særligt indsatsområde i forskelligt omfang i de 4 tidligere amter. I 2007 har regionen foretaget en indledende opgørelse der viser, at der er ca børneinstitutioner for børn i alderen 0-6 år i regionen. Omkring 300 af børneinstitutionerne skønnes at ligge i ældre byområder fra før 1940 og/eller indenfor 200m fra en forurenende virksomhed, hvor der er særlig risiko for diffus jordforurening. Der er gennemført undersøgelser og/eller indsats på ca. 150 af disse. Regionen har i 2007 indarbejdet den fremtidige håndtering af indsatsen på børneinstitutioner i regionens strategi for indsatsen over for jordforurening og i regionens arbejdsplan for Indsatsen udføres i tæt dialog med de berørte kommuner og børnehaver. Problemstillingen omkring børneinstitutionerne er aktualiseret af nye regler, der betyder, at det kun er arealer med kraftig jordforurening, som skal kortlægges efter jordforureningsloven, og som dermed er omfattet af den offentlige indsats. I erkendelse af at børn er særligt følsomme over for kontakt med forurenet jord, indeholder loven en undtagelse, således at både regioner og kommuner kan udføre en særlig indsats på børneinstitutioner og offentlige legepladser, hvor der er en lettere jordforurening. Embedslægeinstitutionen har i et svar til regionen oplyst, at det må være lovens klare intention, at der også skal ske en indsats over for jordforurening ved børnehaver og legepladser, som er lettere forurenet. Side 8 af 11

9 Miljøministeren har opfordret regionerne og kommunerne til at opprioritere indsatsen omkring børneinstitutioner. Store jordforureningssager Miljøstyrelsen indledte i 2004 et arbejde med at identificere en række store forureningssager, hvor sundhed, grundvand eller overfladevand kan være truet og hvor de samlede udgifter til undersøgelser, indsats og overvågning forventes at overstige 10 mio. kr. I 2007 har Region Syddanmark deltaget i udarbejdelsen af en mere detaljeret samlet opgørelse over store jordforureningssager i Danmark. Dette arbejde er dokumenteret i statusrapporten Store jordforureningssager. Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe, juni 2007, hvoraf de store jordforureningssager i Region Syddanmark fremgår. I regionen er der 44 store jordforureninger, hvor de samlede udgifter til undersøgelser, indsats og overvågning forventes at overstige 10 mio. kr. Frem til udgangen af 2006 er der i regionens område brugt ca. 315 mio. kr. på de større forureningssager. Følgende lokalitet inden for regionens område tilføjes listen over store forureningssager med denne indberetning: , Phønix Contractors, Vester Alle 1, 6600 Vejen. Regionens oplysninger om sagen fremsendes til miljøstyrelsen sammen med Indberetning Lukkede boringer Region Syddanmark har på vegne af miljøstyrelsen, jf. indberetningscirkulæret, indsamlet oplysninger fra kommunerne om lukkede vandforsyningsboringer ved almene vandværker i De indsamlede kommunale oplysninger, herunder oplysninger om hvilke kommuner, der har oplyst, at der ikke er lukkede boringer i 2007, fremsendes til miljøstyrelsen sammen med Indberetning Alle data er endnu ikke modtaget. Side 9 af 11

10 B. Indsatsen over for jordforurening i 2008 Indledning Region Syddanmark har opstillet en strategi for den fremtidige indsats over for jordforurening og udarbejdet et udkast til en plan for arbejdet i 2008, der udmønter strategien i konkrete tiltag for Udkastet til en plan for arbejdet i 2008, Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008, er udarbejdet med udgangspunkt i strategiens fem målområder: 1. Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen 2. Mindske sundhedsrisikoen 3. Dialog om prioriteringen af regionens indsats 4. Effektivitet og udvikling 5. Åbenhed, service og dialog Planudkastet indeholder et budget, en samlet plan for løsningen af opgaverne på jordforureningsområdet i 2008 og en prioritering af den videregående undersøgelsesog oprensningsindsats i Udkastet fremlægges i offentlig høring i 4 uger i juni 2008 efter reglerne i en bekendtgørelse om offentlighed ved regionsrådets årlige prioritering af den videregående indsats. Planudkastet og denne Indberetning 2007 fremsendes derfor til miljøstyrelsen med forbehold for regionsrådets godkendelse. Ressourceanvendelsen i 2008 Region Syddanmarks budget for indsatsen over for jordforurening er på 53,5 mio. kr. (excl. Personaleomkostninger) og 52 årsværk i I skemaet nedenfor ses den budgetterede fordeling af midler på opgaver. Opdelingen af opgaverne svarer til opdelingen i regionens budget for 2008 og til den ønskede opdeling i miljøstyrelsens indberetningscirkulære. Budget 2008 Budget / cirkulære (1.000 kr. excl. moms) a) Kortlægning, registrering og generelle tilsynsforpligtelser b) Undersøgelser c) Projektering og afværgeindsats d) Drift og monitering e) Tværgående projekter Historisk kortlægning V2-undersøgelser Indsats på børneinstitutioner Opfølgning på kommunal indsats på børneinstitutioner Renserier Videregående undersøgelser Oprensningsprojekter, incl. Kærgaard Klitplantage Drift af oprensning Tilsyn og monitering Udviklingsprojekter IT Øvrige driftsudgifter I alt I alt Side 10 af 11

11 For en nærmere gennemgang af indsatsen i 2008 henvises til udkastet til arbejdsplanen Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i Side 11 af 11