LOKALPLAN 48. Vamdrup Bymidte VAMDRUP KOMMUNE N 06, STBMPEIMÆRKE RETTEN I 18,07,00 09: *7774 M 01. Vamdrup Bymidte. Udbygning mod nord.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 48. Vamdrup Bymidte VAMDRUP KOMMUNE N 06, STBMPEIMÆRKE RETTEN I 18,07,00 09: *7774 M 01. Vamdrup Bymidte. Udbygning mod nord."

Transkript

1 LOKALPLAN 48 N 06, Vamdrup Bymidte VAMDRUP KOMMUNE STBMPEIMÆRKE RETTEN I Anmelder: LANDINSPEKTØRFIRMAET JEPPESEN & BJERRE Fredericiagade Kolding Tlf Fax ,07,00 09: *7774 M 01 Vamdrup Bymidte. Udbygning mod nord. J. nr

2 Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE l Lokalplanens område l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Regionplanlægningen og kommuneplanen. 5 Offentlig fremlæggelse Lokalplanens formål 7 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 7 3 Områdets anvendelse 8 4 Udstykning 8 5 Vej- sti- og parkeringsforhold. 8 6 Ledningsanlæg 9 7 Bebyggelsens omfang og placering 9 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 10 9 Ubebyggede arealer Ophævelse af byplanvedtægter / Lokalplaner Lokalplanens retsvirkninger 11 Vedtagelsespåtegning 12 Bilag 1: Områdets afgrænsning 13 Bilag 2: Anvendelsesplan 14 Bilag 3: Illustrationsplan 15 Redaktionelle bemærkninger: Lokalplanen er udarbejdet for Vamdrup Kommune af Dybbro & Haastrup ApS, byplanlæggere og arkitekter. Maj 2000.

3 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 48 VAMDRUP BYMIDTE REDEGØRELSE Lokalplanens område Lokalplanen omfatter arealerne omkring den centrale parkeringsplads langs Nørregade og afgrænses mod øst af Banegårdspladsen og jernbanen. Vest for Nørregade omfatter lokalplanområdet bebyggelsen mellem Grønnegade og Nygade og afgrænses således af andelsboligbebyggelsen og kraftvarmeværket. Mod nord afgrænses området af Villagade. Lokalplanen erstatter således hele den gældende byplanvedtægt nr. 5 samt lokalplan nr. 13, nr. 18 og en mindre del (Område IH - parkering) af lokalplan nr. 38. Lokalplanens baggrand og formål Butikker Vamdrup Bymidte har gennemgået en rolig og trinvis udvikling de sidste tyve år, senest med etablering af Fakta supermarked i det gamle mejeri. I 1998 iværksatte Vejle Amt en analyse af detailhandlen i amtet. I denne konkluderes det bl.a., at selv om der er sket kraftige ændringer og fornyelser i butiksbestanden i perioden 1968 til 1997, er der ikke sket markante ændringer i styrkeforholdet mellem de større og de mindre kommuner. Det understreges endvidere at indkøbsmønsteret for mange borgere ikke er særlig fast, og at dette skønnes at kunne udnyttes til at styrke en lokal tilknytning. Der skulle tierfor værer mulighed for at fastholde og tilbageføre en del af den detailhandel der i dag foregår i de overordnede centre. Hertil kommer at der ifølge analysen kan forventes en stigning i forbruget af detailhandelsvarer i Vamdrup på mellem 15 og 20 % frem til På denne baggrund ønsker Vamdrup Byråd, som det også fremgår af Vamdrup Kommuneplan, at sikre udbygningsmuligheder i direkte forbindelse med den eksisterende butiksbebyggelse i Vamdrup Bymidte. Byrådet har i efteråret 1998 modtaget flere forespørgelser vedrørende etablering af supplerende butiksareal, i et tilfælde med tilknyttet boligareal.

4 Bibliotek og kulturhus blev der afholdt en konkurrence om udformning af et Multihus i Vamdrup Bymidte i et samarbejde mellem en privat initiativgruppe, foreningen MULTIHUSET, og Vamdrup Kommune. Det nuværende Bibliotek og villaen nord herfor indgik i konkurrencen, medens det var forudsat, at brandstationen blev flyttet til et areal i erhvervsområdet. Det foretrukne projekt omfattede en foyer med cafe, møde- og foreningslokaler, bibliotek samt en multianvendelig sal med diverse birum. Vamdrup Byråd ønsker at sikre muligheden for at gennemføre fornyelsen og realisere projektet. Boliger Vamdrup Byråd ønsker at Bymidten i videst muligt omfang fastholdes som et levende byområde. Derfor er der åbnet mulighed for i forbindelse med den fremtidige butiksbebyggelse at indrette boliger. Det er målet med lokalplanen - at sikre, at der kan indpasses ny bebyggelse til butikker, boliger og offentlige formål i Vamdrup Bymidte, - at sikre at udbygningen kan foregå i realistiske etaper, som hver for sig fremstår som afrundinger af den eksisterende bebyggelse, - at sikre, at bebyggelsen får en sådan udformning, at den bliver i harmoni med den eksisterende samt - at sikre, at området, herunder de offentlige arealer (veje og parkeringspladser samt fodgænger- og opholdsarealer) fremtræder som et smukt og oplevelsesrigt bymiljø. Lokalplanens indhold Bebyggelsen Lokalplanen bestemmer, at den fremtidige bebyggelse i Bymidtens nordlige del skal placeres som en randbebyggelse omkring en central parkeringsplads og at den i sin udformning skal tilpasses den eksisterende bebyggelse langs Nørregade og Villagade. Bebyggelsen langs Nørregade, syd for Fredensgade kan enten opføres i to etager med udnyttelig tagetage, med butikker i underetagen og boliger i de øverste etager eller i en etage med butikker. Tagene skal udformes som 45 sadeltage, dækket med tegl. Over den lave butiksbebyggelse kan der idrettes taghaver for boligerne i overetagerne. Bebyggelsen mellem Villagade og Fredensgade skal opføres i to etager med udnyttelig tagetage. Stueetagen forbeholdes til butikker og overetagerne til boliger.

5 Den eksisterende bebyggelse omkring Villagade og Fredensgade L etape af udbygningen. Ny bebyggelse og parkering syd for Fredensgade 1. etape omfatter udbygningen til Fredensgade. Der kan her opføres ca. 600 m 2 i stueplan og ca 300 m 2 boligareal på i de øverste etager. Mellem Fredensgade og Villagade er der plads til ca m 2 i stueplan og ca m 2 i overetagerne.

6 I den sydlige del sikrer de udlagte byggezoner, at det til realisering udvalgte projekt til et Multihus kan opføres under hensyntagen til de bevaringsværdige bygninger og de karakteristiske træer. I den centrale del af centerområdet omfatter byggefelterne den eksisterende bebyggelse samt en 15 m dyb byggezone langs vestsiden af Nørregade. For at sikre et levende og afvekslende centermiljø er det vigtigt at butikkerne "åbner" sig med udstillingsvinduer og indgange mod de centrale rum og gangarealerne her. Byrådet lægger samtidigt vægt på, at den nye bebyggelse langs Nørregade og Villagade får en varieret udformning, der harmonerer med den eksisterende, og at stueetagerne ikke fremtræder som "lukkede" og afvisende. Illustrationen viser hvordan facaderne gennem opdeling, fagdeling og indpasning af vinduer til sekundære rum i stueetagen kan tilføres variation. Trafikforhold Med udbygningen af 1. etape åbnes adgangen til parkeringspladserne direkte fra Jernbanegade via Fredensgade. Reguleringen af krydset Nørregade-Grønnegade sikrer bl.a. bedre varetilkørsel til Fakta. Reguleringen kan som vist på trafikdiagrammet omfatte en lukning af Nørregade fra nord ved Grønnegade, hvilket indebærer en fredeliggørelse af Nørregade. Ved Grønnegade er der fortsat indkørsel til parkeringspladsen mod syd. På strækningen mellem Nygade og Grønnegade skal Nørregade først og fremmest tjene som fordelingsvej i det eksisterende parkeringsanlæg. Fodgænger- og opholdsarealer Lokalplanen giver mulighed for en regulering og etapevis fornyelse af fodgænger- og opholdsarealerne, f.eks. som vist på illustrationsplanen. Gennem træplantning og etablering af beskyttede bænkepladser er det målet at styrke det bymæssige miljø, som er af stor betydning for Bymidtens attraktion og konkurrenceevne.

7 Parkering. Antallet af parkeringspladser udvides med nyanlæg i takt med udbygningen af butikker og boliger i den nordlige del. Ved den eksisterende parkeringsplads kan kapaciteten udvides ved, som vist på illustrationsplanen, Bilag 3, at inddrage Nørregade i parkeringsanlægget. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Trafikdiagram Regionplanlægningen og kommuneplanen. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Regionplanen og dea gældende Kommuneplan for Vamdrup Kommune. Området er beliggende inden for Kommuneplanens område Cl, udlagt til centerformål. Gældende byplanvedtægter og lokalplaner Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 5 og lokalplanerne nr. 13, nr. 18 samt del af lokalplan nr. 38. Bestemmelserne i disse planer bortfalder inden for Lokalplanens område. Vejplan Lokalplanen er i overensstemmelse med vejplanlægningen i Vamdrup byområde.

8 Vandforsyning og varmeforsyning Området vandforsynes fra Vamdrup Vandværk. Hovedparten af området er varmeforsynet fra Vamdrup Fjernvarmeværk, som er naturgasforsynet. En mindre del af det nordlige område er forsynet med naturgas. Spildevandsplanlægningen Området er omfattet af spildevandsplanen for Vamdrup Kommune. Sektorplanlægningen Der er intet i den kommunale sektorplanlægning, der strider mod lokalplanens realisering. Offentlig fremlæggelse Vamdrup Byråd har den 19. maj 1999 vedtaget offentligt at fremlægge forslag til Lokalplan 48 for Vamdrup Bymidte. Lokalplanforslaget blev fremlagt fra den 17. juni 1999 til og med den 2. september Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 9 indsigelser, hvoraf en del er imødekommet. Der blev afholdt et offentligt møde om planforslaget den 24. august. Deltagerantallet var 48. De fremmødte lagde stor vægt på tidsplanen for lokalplanens gennemførelse og de berørte ejendommes forventede værditab.

9 LOKALPLAN 48 VAMDRUP BYMIDTE BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre: - at der kan indpasses ny bebyggelse til butikker, boliger og offentlige formål i Vamdrup Bymidte, - at udbygningen kan foregå i etaper, som hver for sig fremstår som afrundinger af den eksisterende bebyggelse, - at bebyggelsen får en sådan udformning, at den bliver i harmoni med den eksisterende bebyggelse i det centrale Vamdrup samt, - at området, herunder de offentlige arealer (veje og parkerings pladser samt fodgænger- og opholdsarealer) fremtræder som et smukt og oplevelsesrig! bymiljø. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på Bilag l og omfatter området syd for Villagade, vest for Banegårdspladsen og Jernbanegade, nord for rundkørslen og øst for Nørregade samt området vest for Nørregade, mellem Nygade og Grønnegade, Matr.nr.: Vester Vamdrup: 12bu, 12c, 12cd, 12d, Mad, 14ah Øster Vamdrup: 22ac, 22au, 22av, 22az, 22b, 22bi, 22bk, 22c, 22d, 22e, 22f, 22g, 22h, 22i, 22k, 221, 36, 40a, 40b, 41a, 41b, 42, 43, 44, 45a, 45f, 45g, 47, 50, 51, 52 og 55b, samt de parcel ler, der efter den 17. juni 1999 udstykkes fra disse ejendomme inden for lokalplanens område.

10 2.2 Lokalplanområdet opdeles som vist på Bilag l og 2: Område A, vist med åben skravering; Boligområde. Område B, resten af lokalplanområdet; Centerområde. 2.3 Lokalplanens område er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Inden for område A må bebyggelsen kun anvendes til boligformål 3.2 Inden for område B må bebyggelsens stueetage kun anvendes til butiksformål (dagligvare- og udvalgsvarebutikker, banker, ejendomsmæglere o. L), restaurations- og cafevirksomhed, samt offentlige formål. De øvrige etager må kun anvendes til bolig og offentlig og privat service såsom kontorer, klinikker og lignende. 3.3 Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik må ikke overstige 3000 m 2 for dagligvarebutikker og 1000 m 2 for udvalgsvarebutikker. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål inden for lokalplanens område, må højst udgøre 6100 m Der kan inden for lokalplanens område etableres tekniske anlæg som transformatorstation og lignende. Omfang, placering og udformning af sådanne anlæg skal godkendes af Byrådet. 4 Udstykning 4.1 Inden for område A må grundene ikke yderligere udstykkes. 4.2 Inden for område B kan Byrådet tillade at grunde udstykkes med en mindre størrelse end 700 m 2. 5 Vej- sti- og parkeringsforhold. 5.1 Der udlægges areal til veje, fodgængerområde og parkering som vist på kortbilag 2. Vejene anlægges med en kørebanebredde på 6 m. Fodgængerområderne anlægges med belægninger, græs og beplant-

11 ninger i princippet som vist på illustrationsplanen, kortbilag 3. Parkeringspladserne anlægges med belægninger og beplantning i princippet som vist på kortbilag Færdsels- og opholdsarealer skal udformes med størst mulig hensyntagen til synshandicappede, og kørestolsbrugere. 5.4 Ved ændret anvendelse eller nybyggeri inden for lokalplanområdet skal der etableres parkeringspladser efter følgende fordeling: l p-plads pr. 20 m 2 dagligvareetageareal, l p-plads pr. 30 m 2 udvalgsvare-, bank- eller forsikringsetageareal, l p-plads pr. 50 m 2 etageareal til liberalt erhverv, kontorformål og offentlige formål, samt l p-plads pr. 100 m 2 boligetageareal. 6 Ledningsanlæg 6.1 Ledninger til elforsyning, herunder ledninger til udendørs belysning, samt telefon m.v. skal udføres som jordkabler. 6.2 Al belysning i området skal ske ved parklygter og/eller skotlamper med en maksimal lyspunkthøjde på 4 m. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Inden for område A må bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom ikke overstige 30. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end en etage med udnyttelig tagetage. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde der er over 8,5 m over terræn. Taget skal udformes som symmetrisk sadeltag, hvis vinkel med dét vandrette plan skal være mellem 35 og Inden for område B må bebyggelse kun opføres inden for de på bilag 2 viste byggefelter. Inden for de med tæt skravering angivne byggefelter skal bebyggelsen opføres med to etager med udnyttelig tagetage. Bygningshøjden må ikke overstige 12,5 m. Taget skal udformes som symmetrisk sadeltag, hvis vinkel med det vandrette plan skal være mellem 35 og 45. Inden for det med * markerede byggefelt kan Byrådet dog tillade at 9

12 bebyggelsen opføres i en etage. Taget skal udformes som symmetrisk sadeltag, hvis vinkel med det vandrette plan skal være mellem 35 og 45. Inden for de med åben skravering angivne byggefelter må bebyggelsen ikke opføres med mere end en etage. Bygningshøjden må ikke overstige 4 m. Taget skal udføres som fladt, og kan evt. indrettes som terrasse for boligerne i overetagen. 7.3 Bebyggelsen skal placeres under respekt for Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. l 1997 vedr. støj og vibrationer fra jernbanen. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Til udvendige bygningssider og synlige tagflader skal fortrinsvis anvendes tegl. Stål-, aluminium- og plastikplader samt bølgeeternit må ikke anvendes. Til mindre bygningsdele må andre materialer anvendes, medens der ikke må opsættes facadebeklædning. 8.2 Der må kun etableres udstillingsvinduer i facader, der vender mod de interne fodgængerområder og parkeringspladser. Udstillingsvinduer må ikke tildækkes med plastiklaminat eller lignende. 8.3 Facader mod Villagade og den nordlige del af Nørregade skal i deres opdeling, fagdeling og vinduesplacering gives en udformning, der efter Byrådets skøn harmonerer med den eksisterende bebyggelse. Skiltning skal tilpasses huset og må ikke få karakter af facadebeklædning. 8.4 Før eksisterende skiltning ændres eller ny opsættes, skal der fremsendes ansøgning herom til Vamdrup Kommune. 8.5 De kulturhistoriske værdier i det gamle stationsby mi]j ø på ejendommene Jernbanegade 1,3 og 7 er sårbar overfor ændringer af dets arkitektur (f.eks. proportioner, vinduer, facadeændringer). Den på kortbilag l viste bebyggelse må derfor ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse. 10

13 9 Ubebyggede arealer 9.1 I område B udlægges de ubebyggede arealer (arealer uden for byggefelterne) i hovedsagen som parkeringspladser eller fælles opholdsog adgangsarealer. Arealerne skal anlægges med belægninger, beplantninger og bymæssigt udstyr, i princippet som angivet på Illustrationsplanen kortbilag 3. Byrådet kan tillade at der etableres varegårde og private opholdsarealer i direkte tilknytning til bebyggelsen. 9.2 Opholdsarealer til o veretagernes boliger kan etableres som tagterrasser over den en-etagers bebyggelse. 10 Ophævelse af byplanvedtægter / Lokalplaner 10.1 Den af Miljøministeriet den 5. august 1977 godkendte byplanvedtægt nr. 5 samt de af Vamdrup Byråd den 17. dec. 1984, 28. sept.1987 og den 26. august 1994 vedtagne lokalplaner nr.e. 13,18 og 38 ophæves, hvad angår de områder der er omfattet af nærværende lokalplan. 11 Lokalplanens retsvirkninger 11.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen Ifølge planlovens 19 kan Byrådet meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan I henhold til 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller private rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter 11

14 kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor Lokalplanen indeholder i 8 bestemmelser om, at bebyggelse og bygninger ikke må nedrives, ombygges eller ændres uden tilladelse fra byrådet. Bestemmelsen har hjemmel i planlovens 15, stk. 2, nr. 14. En tilladelse er en dispensation efter planlovens 19. Hvis en tilladelse til nedrivning nægtes, kan ejeren efter planlovens 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Vamdrup Byråd til offentlig fremlæggelse. Vamdrup Byråd, den 19. maj 1999 Otto Olsei( gffi^ ØrfU^l Borgmester ' L - Ado] P h Kommunaldirektør I henhold til 27 i planloven vedtages foranstående lokalj j^n^ndeligt. Påtaleretten har Vamdrup Byråd. Vamdrup Byråd, den 22 marts 2000 Otto Olsen ^Tfd\(/^i^i^ ' Borgmester L - Dus Kornmunald: 12

15 f^' 'S >J ' x O- C. >< Bevaringsværdige - y bygninger 1Y1 l \JI VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 48 Bilaa 1 Lokalolanområdet 1:1.500 Mai 2000

16 Områdegrænse Boligområde, ( 3.1.1) Byggefelt: 1 etage, ( 7.2) //v Byggefelt: 2 1 / 2 etage, ( 7.2) s\\\ Jill Parkering, ( ) i VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 48 Bilaa 2 Arealanvendelsesolan 1:1.500 Mai 2000

17 BENZINTANK ^.KONGEA fe MUSEET SUPERBRUGSEN PASSAGEN FREMTIDIG UDBYGNING MED BUTIKKER OG BOLIGER VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 48 BILAG 3 Illustrationsplan 1:1.500 Maj 2000

18 Akt: Skab nr. Terræn af Ø. VAMDRUP BY og V. VAMDRUP BY, VAMDRUP Vamdrup kommune Vejle amt Udfærdiget til brug ved tinglysning Kolding i maj 2000 Lsp. j. nr.: Målforhold: 1:2000 n ^l landinspektør LANDINSPEKTØRFIRMAET JEPPESEN & BJERRE Frederlclagade 17, 6000 Kolding Tlf Fox

19 Ovenstående lokalplan begæres i henhold til 2 tinglyst på matr. nr. 12, 12 d, 12 bu, 12 cd, 14 ad og 14 ah V. Vamdrup By, Vamdrup og matr. nr. 22 b, 22 C, 22 d, 22 e, 22 f, 22 9, 22 h, 22 j, 22 k, 22 1, 22 ac, 22 au, 22 av, 22^, 22 bi, 22 bk, 36, 40 a, 40 b, 41 a, 41 b, 42, 43, 44, 45 a, 45 f, 45 9, 47, 50, 51, 52 og 55 b Ø. Vamdrup By, Vamdrup. l henhold til 10 begæres: 1. Byplanvedtægt nr. 5 - tinglyst d aflyst i sin helhed på matr. nr. 22 b, 22, 22 d, 22 e, 22 ac, 36, 41 a, 41 b, 42, 43, 44, 45 a, 45 f, 45 9, 47, 50, 51, 52 og 55 b Ø. Vamdrup By, Vamdrup. 2. Lokalplan nr tinglyst d aflyst i sin helhed på matr. nr. 45 f Ø. Vamdrup By, Vamdrup. Zo. 3. Lokalplan nr tinglyst d. Qf aflyst på matr. nr. 12 V. Vamdrup By, Vamdrup, men ikke på de øvrige matr. nre., hvor den er tinglyst. Kolding, den Kr. Petersen Landinspektør.

20 15 Ophævelse af lokalplan eller byplanvedtægt 15.1 Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan Ved Nørregade i Vamdrup et boligområde ophæves lokalplan: 48 - Vamdrup Bymidte - vedtaget af Vamdrup Byråd den 22. marts 2000 for den del, der er omfattet af Ved Nørregade i Vamdrup Endelig vedtagelse af Ved Nørregade i Vamdrup et boligområde Lokalplanen er endeligt vedtaget af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 5. december Lokalplanen er offentligt bekendtgjort, jf. planlovens 30, på Kolding Kommunes hjemmeside den 19. december 2018.