KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh."

Transkript

1 Beretning 2013

2

3 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ BRANDE Tlf.: CVR nr.: Stiftet: 4. februar Hjemsted: Brande Selskabet afholdt stiftende generalforsamling den 4. februar 1921, og anlæggene blev idriftsat den 22. august 1922 med produktion på vandkraftanlægget i Dørslund, 23 transformerstationer, 64 km. højspændingsledninger og 471 forbrugere. Selskabet dækker i dag forsyningen til forbrugere i et område på ca. 880 km2 med indbyggere. I øvrigt henvises til omstående tabeller. Bestyrelse Svend Mathiassen (formand) Peder Sandfeld Jensen (næstformand) Finn Jensen (sekretær) Poul Bindesbøl Kay Laursen Poul Raaballe Herluf Tang Direktion Henrik Brændgaard, adm. direktør Bank Sydbank A/S, Brande Advokat Hulgaard Advokater P/S, Kolding Revisor KPMG Værkmestergade Århus C Statsautoriseret revisor Søren P. Nielsen 3

4 Beretning 2013 Energikøbet til elnettet i selskabets 91. drifts- og regnskabsår blev MWh. Det er 4,1 % mere end i 2012 og det største i selskabets historie. Der er især kategorien Landbrug, som stiger, fra 20,6 % af salget til 23,2 %. Industri falder 0,5 %, fra 39,8 % til 39,3 %, Boliger og Service falder begge med ca. 1 % og udgør derved en lidt mindre andel af salget. Fordelingen af salget på de 4 hovedkategorier er: Boliger: MWh 19,0 % Landbrug: MWh 23,2 % Industri: MWh 39,3 % Service: MWh 18,5 % Koncernens overskud efter skat falder fra 22,0 mio. kr. til 15,0 mio. kr., hvilket især skyldes et lavere afkast af værdipapirbeholdningen. Indtægterne i MES Net A/S presses af de generelle effektivitetskrav fra Energitilsynet, og overskuddet har i 2013 været faldende især på grund af ekstra udgifter til løn- og it-udgifter i forbindelse med overgangen til DataHubben. Dertil har der generelt været stigende udgifter til drift og vedligeholdelse samt administrationsomkostninger. Specielt posten Drift og vedligeholdelse varierer fra år til år. Årets resultat for koncernen anses for tilfredsstillende. MES Net A/S igangsætter i løbet af 2014 projektet vedrørende fjernaflæsning af alle elmålere. Projektet forventer at løbe over ca. 2,5 år. MES Fibernet A/S har haft et godt år både med hensyn til kundeantal og resultat. Der er bl.a. etableret fibernet på Ørbækvej i Brande, Svindbæk øst for Brande, Lønå ved Thyregod samt et mindre antal erhvervskunder i områder, hvor der er etableret nyt fibernet. I 2014 forventer selskabet udrulning af fiber i primært landområder og mindre bysamfund, bl.a. Smidstrup, Kollemorten, Karstoft opland, Nordlund vest for Brande og mindre områder i Brande By, hvor der er en tilstrækkelig stor interesse til at sikre en rimelig tilbagebetalingstid. 60 kv anlæg I 2010 indgik MES en aftale med Energinet.dk om, at alle luftledninger, der krydser under den nye 400 kv linjen Konti Scan, skulle kabellægges i et m bredt bælte. I 2013 blev den sidste linje kabellagt. Det drejede sig om DØR-EJS, der blev kabellagt fra station Dørslund til nord for Lundfod, en strækning på knap 5 km. Året var også præget af at Ravlund Vindmølle Park, 3 stk. 2,3 MW, blev tilsluttet el nettet. For at kunne aftage strømmen fra møllerne valgte MES at udvide station Filskov (FLS) med en ny 60/10 kv transformer og renovere 60 kv bryder og adskiller. For at undgå at skulle bygge til stationsbygningen og for at få plads til koblingsanlæg og styretavler, valgte vi i stedet at lave udvidelsen i et nyt teknik hus. Huset er lavet af metalplader og isoleret. 10 kv koblingsanlægget blev leveret af Schneider Electric. I 2013 blev der færdiggjort et stort renoveringsarbejde på station Thyregod (THY). Alle styretavler til 60 kv linjer, 150/60 kv transformeren samt 60 kv slukkespolen blev tømt, hvorefter der blev isat nye beskyttelses relæer. Endelig blev der også idriftsat en ny RTU der sikrer, at vi kan fjernstyre afbryderne m.m., og at alarmer kommer hjem til driftsvagten i tilfælde af en fejl på el nettet. Arbejdet krævede en detaljeret planlægning for at undgå afbrydelse af forbrugerne. Arbejdet blev derfor også koordineret med Energinet.dk der også skulle have skiftet deres RTU. 4

5 60 kv linjer vedligeholdelse Vi har i løbet af 2013 foretaget 3-års eftersyn på linjerne Uhe Mørup, Dørslund Ejstrupholm og på linjen Ejstrupholm Nr. Snede. Her har vi også udskiftet isolatorer og ophæng på linjen. Samtidig er der foretaget træklipning langs de andre 60 kv linjerne, samt udført nødvendige reparationer af master og betonsokler. I 2013 fik vi også kabellagt den sidste 60 kv linjen DØR-EJS som krydsede neden under Konti Scan, og der blev fjernet gittermaster og beton sokler. 10 kv anlæg Der er i 2013 opført en del industri stationer, Lyng Beton, Filskov Energi samt Siemens på Sjællandsvej og på Borupvej. Vi har også opført en del nye transformerstationer hos vores kunder på landet og i byerne. Der er gravet kabler ned til forsyning af Ravlund, FLØ og til Tykskov vindmølleparker samt etableret et 2 MVA solcelle anlæg på Grarupvej. MES har fortsat udskiftningen af udtjent oliekabler og 10 kv koblingsanlæg flere steder i området. Dette udføres for at opretholde forsyningssikkerheden til vores kunder. 5

6 Fejl på vore anlæg 60/10 kv anlæg og 0,4 kv lavspænding Vi har i 2013 opleveret 2 fejl på vores 60 kv linerne. Det skyldes stormen d. 28. oktober og en brændt isolator i Ejstrupholm d. 8. april. På 10 kv siden har vi haft 11 fejl. Det var 5 stk. 10 kv kabel overgravet af fremmede entreprenører og 2 stk. fejlramte 10 kv oliekabler henholdsvis i Brande by og området omkring Blåhøj. De resterende fejl var i transformer/ koblingsanlæg og sikringer. Alle de fejlramte kabler og koblingsanlæg er erstattet af nye kabler og koblingsanlæg. På 0,4 kv siden har der været i alt 45 fejl. Det var fortrinsvist kabelfejl og fejl ved mastesikringer/kabelskabssikringer hos forbrugerne. Lavspænding 0,4 kv Der har også i år 2013 været lav aktivitet, når det drejer sig om kommunale og private nyudstykninger. Det er derfor igen i år primært landbruget, der med udvidelser af deres leveringsomfang samt af nye og eksisterende markvandingsanlæg, der har trukket en større del af lavspændingsanlæggene. For første gang i mange år har vi ikke været ramt af hård frost, og det har derfor været muligt at grave i jorden hele året. I 2014 er vi startet med et kabelskabs eftersyn som fremover vil foregå i de områder, hvor vi udfører vores løbende 6 års eftersyn af transformer stationer. MES s forsyningsområde er inddelt i 6 områder, hvor der hvert år laves eftersyn i 1 område. I forbindelse med eftersynet er det konstateret, at det er nødvendigt med udskiftning af bestemte ældre kabelskabe typer (glasfiber skabe). Dette har stået på løbende i slutning af Dette er en del af vores vedligeholdelsesplan, som skal sikre unødvendige afbrydelser af vores el-forbrugerne. Kabellægningen af vores lavspændingsluftledning har i år begrænset sig til færdiggørelse af Givskud by. I Ikast Brande kommune er der etableret el-forsyning til privat udstykning på solskrænten. I Vejle kommune er der etableret el-forsyning til kommunale udstykninger på Skovbrynet i Thyregod, samt Pottervej i Givskud. Motorvejsbyggerierne omkring Brande er forsinket, så de ikke som tidligere antaget, blev færdige i år Der er dog lys for enden af tunnelen. I efteråret 2014 skulle det være slut. I alt blev der lagt ca. 5 km. lavspændingskabel i jorden (nye forbrugere, forstærkninger og kabellægning af vores lavspændingsluftledning). Af MES s km. 0,4 kv ledningsnet udgør luftledninger stadigvæk ca. 14 km. De 14 km. er udelukkende luftledninger på gittermaster, der er tilbage i byerne. De vil også i fremtiden blive kabellagt i samarbejde med de andre ledningsejere og kommuner. 6

7 Solcelleanlæg Lovgivningen om nettoafregning af solcelleanlæg og øvrige VE anlæg blev ændret i november 2012, så det ikke længere var muligt at komme på årsbaseret nettoafregning. De nye regler gav mulighed for tilslutning af større solcelleanlæg end tidligere, men lovgivningen var desværre meget uklar og det medførte mange forespørgsler på tilslutning af mellemstore solcelleanlæg. Forespørgsler som vi havde svært ved at besvare, da vi selv måtte fortolke reglerne så godt som vi kunne og tage forbehold. F.eks. var der i reglerne fra november 2012 ikke krav om at solcelleanlæg skulle være tagmonteret, men det blev et krav i en ændring som blev tilføjet lovgivningen marts I juli 2013 ændredes reglerne endnu engang. Der er indført overgangsordninger, som tilgodeser de anlæg der er tilmeldt inden for en given lovgivnings gyldighedsperiode. De mange forespørgsler vi har behandlet, er endt op med ganske få tilmeldte anlæg og endnu færre er blevet idriftsat. Det skyldes ikke mindst, at EU endnu ikke har godkendt det pristillæg, som den danske lovgivning stiller ejere af solcelleanlæg i udsigt. 7

8 Indførelse af AMR (Automatic Meter Reading) MES har indgået et samarbejde med 7 andre energiselskaber om fælles indkøb af nye fjernaflæste målere og et AMR fjernaflæsningssystem. I efteråret 2012 udbød selskaberne samlet målere (el, vand og varme) i et EU udbud. Vinderen af udbuddet blev den danske målerproducent Kamstrup. Underskrivelsen af den endelige kontrakt blev udskudt næsten i et år, da folketinget samtidigt var ved at lægge sidste hånd på en Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget, som pålægger netselskaberne at fjernaflæse kundernes elmålere ultimo Bekendtgørelsen blev vedtaget i december Tidsplanen for målerudskiftningen løber hos MES fra juni 2014 til efteråret

9 MES Fibernet Selskabet ejer, drifter og udbygger det lokale fibernet indenfor MES forsyningsområde. Sammen med 4 energiselskaber i Midt- og Vestjylland ejer MES A.m.b.a. det regionale fibernetselskab, Fiber BackBone A/S i Holstebro, som sammenbinder det lokale fibernet med omverdenen. Altibox Danmark A/S leverer indhold til privatkunder og mindre erhvervsdrivende på det lokale fibernet. Altibox kan levere det sidste nye inden for telefoni, tv og internet. I efteråret 2013 opkoblede Altibox kunde nummer i Norden. På samme vis leverer Nianet A/S kvalitetsprodukter til større erhvervskunder, herunder nogle af de største erhvervsdrivende i MES forsyningsområde. Kundeantallet er i 2013 steget meget og udgør ved udgangen af året mere end privat- og erhvervskunder. Det øgede kundeantal skyldes både øget salg i etablerede zoner og nye projektområder. I 2013 er der bl.a. etableret fibernet i Ørbæk området i Brande i samgravning med Brande fjernvarme. Ligeledes har området Svindbæk ved Thyregod, Munkhøjvej ved Lundfod også fået fiber. Desuden er tilsluttet 75 lejemål ved Lejerbo s afdeling på Ørbækvej i Brande, samt et mindre antal erhvervskunder på forskellige adresser. I 2014 forventer selskabet en fortsat nettokundetilgang og højere omsætning end i 2013, samt et overskud før skat på ca. 400 t.kr. Der budgetteres med investeringer for godt 7,5 mio. kr. i bl.a. Smidstrup by og opland, Kollemorten by og opland, Karstoft opland, og området Nordlundvej vest for Brande samt 2 stk. boligområder i Brande, 9

10 El-skoledage MES har igen i år, afholdt el-skoledag for forsyningsområdets 9. klasser. I år var 5 skoler tilmeldt med i alt 9 klasser. Sammenlagt har 155 elever været på besøg hos MES i 2013/14. Dagens emner omhandlede bl.a. el besparelser, el produktion, grøn energi og el sikkerhed. Eleverne fik også en rundvisning på virksomheden, hvor de bl.a. så vandkraftværket, el-bilen og 60/10kV station Dørslund. Imellem undervisningsmodulerne havde eleverne mulighed for at prøve forskellige pauseaktiviteter, som er opstillet i skolelokalet. Dagen afsluttes med en tipskupon, hvor spørgsmålene omhandlede dagens undervisning. Klassen med det højeste gennemsnit på Tip en elektrisk 13 er vinder traditionen tro en tur til energi-museet ved Tange sø. I Skoleåret 2013/2014 var vinderklassen 9.B. fra Sdr. Omme skole. 10

11 Repræsentantskabet Det ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt tirsdag den 28. maj 2013 på Hotel Dalgas i Brande. I 2013 udsendte vi 2 informationsbreve til repræsentantskabet, et den 20. september om bl.a. DataHub en, elhandel og udrulning af fibernet og et den 16. december om bl.a. fjernaflæsning af målere, udfordringer med elafregningen på grund af Data- Hub en og en stor tilgang af nye kunder til fibernettet og Altibox Danmark A/S. Bestyrelsen Bestyrelsen for MES A.m.b.a. er identisk med bestyrelsen for MES Net A/S og MES Fibernet A/S. Der har i 2013 været afholdt 9 bestyrelsesmøder samt branchemøde i Dansk Energi (DE) og generalforsamling i Scanenergi A/S, hvor hele bestyrelsen har deltaget. Personale 2013 har været et begivenhedsrigt år på personalesiden! I slutning af juni måned fratrådte Elvin Christensen efter 37 års ansættelse som montør MES takker Elvin for en stor og loyal indsats i alle årene. Herudover er 2 montører, Jens Sandholm Pedersen og Peter Friis, fratrådt i løbet af Pr. 15. marts 2013 valgte fibermester Brian Sønderby, efter knap 4 år ansættelse, at søge nye udfordringer. Desuden opsagde administrationschef Dina Jensen sin stilling 15. maj Den 1. juni 2013 tiltrådte Majbritt Skriver Mortensgaard som økonomichef. Majbritt er uddannet revisor og har taget en HD i regnskab (diplom- eksamen). Hun kommer fra en stilling som regnskabschef i det private erhvervsliv. Samme dag, 1. juni 2013, blev Kenn Büchmann ansat som assistent i målerafdelingen. Kenn har tidligere været selvstændig elinstallatør. For at aflaste administrationen med afregningsopgaver i forbindelse med DataHub en har Christian Grønborg, siden april 2013, været tilknyttet som ekstern konsulent. Christian er pr. 1. april 2014 blevet fastansat som afregningsansvarlig. Christian er uddannet økonom fra Aarhus Universitet og har bl.a. erfaring fra forsyningsbranchen. Regnskabsmæssig ledelsesberetning Nedenfor er vist en oversigt over MES-koncernen virksomheder, som beskæftiger sig med lyslederteknologi. januar 2014 og de fællesejede virksomheder i MES-koncernen elsektoren samt pr. 1. MES-koncernen pr. 1. januar 2014 MES A.m.b.a. (Moderselskab) (100 %) MES Net A/S (Elnet og vandkraftværk) (100 %) MES Fibernet A/S (lokalt fibernet) (11,82 %) Scanenergi A/S (Elhandel - erhverv) (18,18 %) Fiber BackBone A/S (regionalt fibernet) (0,83 %) Nianet A/S (fibernet - erhverv) (12,85 %) Scanenergi Elsalg A/S (Elhandel - private) 11

12 Hovedaktivitet MES-koncernens overordnede formål er i lighed med tidligere år at sørge for fremskaffelse af elektricitet til andelshavernes behov. Selskabet kan herudover drive virksomhed med etablering, besiddelse, drift og udlejning af bredbånd, internetforbindelser og andre netværk, såfremt dette sker i et selskab med begrænset ansvar. Koncernens hovedaktivitet omfatter drift af elforsyningsnet i den sydlige del af Ikast-Brande kommune samt dele af Billund, Vejle og Herning kommuner samt levering og aftag af strøm fra vindmøller, biogasanlæg, solceller m.v. i samme område. Moderselskabets aktivitet omfatter primært udførelse af arbejdsopgaver for MES Net A/S og MES Fibernet A/S i henhold til samarbejdsaftale om varetagelse af drifts- og administrationsopgaver samt opgaver vedrørende de sideordnede aktiviteter. Hele koncernens personale er ansat i MES A.m.b.a., og MES Net A/S og MES Fibernet A/S betaler moderselskabet for udførte opgaver i henhold til samarbejdsaftalen. Ledelsen i datterselskaberne MES Net A/S og MES Fibernet A/S udgøres af samme personkreds som i MES A.m.b.a. Udviklingen i regnskabsåret Koncernens resultat før skat viser et overskud på 15,6 mio. kr. mod 24,0 mio. kr. sidste år. Udviklingen skal sammenholdes med, at koncernen i årsrapport for 2013 forventede et overskud før skat på 16,1 mio. kr. Faldet i overskud før skat kan især henføres til et lavere afkast af værdipapirer. Dertil har MES Net A/S haft en del ekstra løn- og ITudgifter i forbindelse med overgangen til DataHubben. Resultatet anses for at være tilfredsstillende, markedssituationen taget i betragtning. MES A.m.b.a. har i indeværende år investeret 0,5 mio. kr., og koncernen 38,5 mio. kr. i materielle anlægsaktiver. Skatten af årets resultat er dels regulering af udskudt skat og dels aktuelle skatteforpligtelser. Der påhviler ikke MES A.m.b.a. og MES Fibernet A/S aktuelle skatteforpligtelser. Forventninger til 2014 Koncernen forventer i 2014 et overskud før skat på knap 8 mio. kr., heraf forventes MES Net A/S at bidrage med et overskud før skat på 4,7 mio. kr., og MES Fibernet A/S med et overskud på 0,4 mio. kr. Faldet i det forventede overskud skyldes primært et forventet underskud i Scanenergi A/S grundet nedskrivning af overkurs vedr. norske aktier. MES A.m.b.a. forventer at investere 1,6 mio. kr. i bl.a. nye varebiler til hhv. drifts- og fiberafdelingen, opgradering af radioanlæg og EDB program til vedligeholdelse/eftersyn af kabelskabe og stationer. I 2014 forventes de samlede investeringer i MES Net A/S at udgøre 25,6 mio. kr. Det omfatter bl.a. nye tråde og isolatorer på 60 kv luftledningen mellem Uhe og Filskov, totalrenovering af 10 kv-stationen i Brande (Myl. Erichsensvej), på 0,4 kv-niveau forventes etableret og nyanlagt i alt 8 km kabel til områderne Kollemorten og Sdr. Omme. MES Fibernet A/S forventer i 2014 en forsat nettokundetilgang og højere omsætning end i 2013 samt et overskud før skat på 0,4 mio. kr. Der budgetteres i 2014 med investeringer i fibernet for 6,8 mio. kr. i etablerede områder, landområder samt mindre bysamfund, hvor der er tilstrækkelig stor interesse til at sikre en rimelig tilbagebetalingstid. Dertil forventes der investering i erhvervskunder (Nianet A/S kunder), opgradering af GIS system samt en splidsemaskine, i alt en investering på 0,7 mio. kr. Risici og særlige forhold Usikkerhed omkring MES A.m.b.a. s skattepligtstatus er nu fjernet Sidste år var der usikkerhed om MES A.m.b.a. s skattepligtige status, da der var tvivl om hvorvidt MES A.m.b.a. var underlagt Loven om visse Erhvervsdrivende Virksomheder eller ikke. Den 20. december 2013 vedtog Folketinget en justering af skattepligtsbestemmelserne, som medfører, at MES A.m.b.a. fortsat kan vælge at være omfattet af selskabsskattelovens 1 stk. 1 nr. 6, som alene omfatter indtægt af erhvervsmæssig virksomhed, trods kendelsen fra Erhvervsankenævnet. Afgørelsen betyder, at MES A.m.b.a. har valgt fortsat at være omfattet af selskabsskattelovens 1 stk. 1 nr. 6, således at der ikke sker ændringer i selskabets subjektive skattepligtigstatus. Indtægtsrammer og reguleringsmæssige forhold vedrørende MES Net A/S MES Net A/S er, som alle netselskaber i Danmark, omfattet af Energitilsynets bekendtgørelse om indtægtsrammer. Dette betyder, at selskabet er underlagt visse begrænsninger i hvor mange indtægter 12

13 vedrørende netvirksomheden, der må opkræves hos kunderne. For 2013 er den samlede indtægtsramme opgjort til 48,4 mio. kr. MES Net A/S har opkrævet driftsmæssige indtægter for 46,5 mio. kr. Det medfører, at selskabet har opkrævet 1,9 mio. kr. mindre end tilladt (positiv difference). Differencen ønskes opkrævet. Rente- og valutarisici Moderselskabet og MES Net A/S har afdækket ca. en tredjedel af de rentebærende forpligtelser med fastrenteswap (op til 5 års løbetid), for at mindske renterisikoen på den variable del. Værdien af en fastrenteswap svinger med udviklingen på rentemarkedet. Koncernen har ingen valutaterminsforretninger. Afkastrisici Moderselskabet har en væsentlig beholdning af værdipapirer i tre forvaltningsdepoter, hvorfor afkastet heraf og dermed selskabets og koncernens regnskabsmæssige resultater, vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder. Afkastrisikoen for den vedtagne porteføljeforvaltning er begrænset (mellem) og definerer selskabet som en mellemlang investor. Da selskaberne har valgt at investere med en begrænset afkastrisiko betyder det, at der er en lille sandsynlighed for negative afkast. Modsat betyder risikostrategien, at sandsynligheden for høje afkast begrænses. Årets samlede afkast i forvaltningsdepoterne er på omkring 2,75 % af den samlede beholdning, hvilket er tilfredsstillende, markedssituationen taget i betragtning. I 2014 forventes et afkast på tilsvarende niveau. Miljøforhold I forbindelse med netvirksomheden er der anlæg og komponenter, der indeholder miljøfremmede stoffer: og om nødvendigt renses og genanvendes i en lukket proces. Ved skrotning af komponenter indeholdende olie aftappes olien og afhændes til miljøgodkendt firma. SF6-gas (drivhusgas): Højspændingsafbrydere kan indeholde SF6-gas. Denne gas overvåges, og om nødvendigt renses og genanvendes i en lukket proces. Skrotning af højspændingsafbryder sker ved afhændelse til miljøgodkendt firma. Øvrige stoffer: Gamle træmaster kan indeholde det miljøfremmede stof arsen. Skrotning af gamle træmaster sker ved afhændelse til miljøgodkendt firma. Videnressourcer Selskabet beskæftiger 26 medarbejdere med et bredt spektrum af formelle uddannelser: Ingeniør, økonom, maskinmester, elinstallatører, kontorassistenter, tekniske assistenter, faglærte håndværkere og ufaglærte. Medarbejdernes videnressourcer består imidlertid ikke kun af kompetencer erhvervet gennem formelle uddannelser, men også i høj grad af kompetenceudvikling gennem udførslen af arbejdsaktiviteterne. Selskabet vurderer løbende medarbejdernes kompetencer i forhold til selskabets behov med henblik på efteruddannelse. Transaktioner med nærtstående parter MES Net A/S og MES Fibernet A/S ejes 100 % af MES A.m.b.a. Aktiviteter vedrørende netvirksomheden og øvrige aktiviteter samt ejerskab af de lokale fibernet varetages primært af ansatte i MES A.m.b.a., hvorfor MES Net A/S og MES Fibernet A/S ikke har nogen ansatte. Der er udfærdiget en samarbejdsaftale mellem de tre selskaber vedrørende de arbejdsopgaver, der skal varetages. Betalingen for arbejdsopgaverne sker på markedsmæssige vilkår. Olie: Transformerer, højspændingsafbrydere og kabler kan indeholde olie. Oliens kvalitet overvåges, 13

14 Hovedregnskabstal 2013 Hovedregnskabstal Resultatopgørelse t.kr. Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Nettoomsætning Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Vareforbrug Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleudgifter Afskrivninger Andre driftsindtægter og - omkostninger Driftsresultat Resultat efter skat af kapitalandel i dattervirksomhed Resultat af andre kapitalandele Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Årets resultat disponeres således: Reserve for nettoopskrivning af dattervirksomheder efter den indre værdis metode Foreslået udbytte Overført overskud Årets resultat

15 Hovedregnskabstal 2013 Balance t.kr. Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Distributionsnet og transformatorstationer Andre tekniske anlæg Vandkraftværk Fibernet Driftsmidler og inventar Anlæg under opførelse Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Andre kapitalandele Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg MES Net A/S MES Fibernet A/S Udskudt skatteaktiv Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Difference (positiv) Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

16 Hovedregnskabstal 2013 Balance tkr. Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser materielle anlægsaktiver Regulering af swap til markedsværdi Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Skyldig sambeskatningsbidrag Skyldig moms Skyldig selskabsskat Skyldige energiafgifter Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Differencer (negativ) Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser: Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen. Eventualforpligtelser Kaution MES A.m.b.a. har over for datterselskabet MES Fibernet A/S engagement i Sydbank stillet selvskyldnerkaution for alt mellemværende. MES Fibernet A/S har på statustidspunktet en aktuel gæld på 7,3 mio. kr. og en trækningsret på 10 mio. kr. MES A.m.b.a. har over for Scanenergi A/S bankengagement stillet en selvskyldnerkaution på t.kr. Endvidere har MES Net A/S over for Scanenergi Elsalg A/S bankengagement stillet en selvskyldnerkaution på t.kr. 16

17 Den uafhængige revisors erklæring Til andelshaverne i Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter balance pr. 31. december 2013 og resultatopgørelse for regnskabsåret 2013 samt tilhørende noter, er uddraget af det reviderede årsregnskab for Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. for regnskabsåret Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 24. april 2014 om årsregnskabet. Årsregnskabet og nærværende regnskabssammendrag afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen for vores erklæring om årsregnskabet. Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ved årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C (mellemstor). Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede årsregnskab for Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er uddraget af det reviderede årsregnskab for Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. for regnskabsåret 2013, i alle væsentlige henseender er konsistent med årsregnskabet, der er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Aarhus, den 6. maj 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren P. Nielsen statsaut. revisor Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af det reviderede regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabssammendraget på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag. 17

18 Budget 2014 MES A.m.b.a. (tkr.) BUDGET REGNSKAB Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger m.m Bruttoresultat Personaleudgifter Afskrivninger Andre driftsindtægter og -omkostninger 0 84 Driftsresultat før skat, renter m.v Finansielle poster (netto) Resultat før skat, andre kapitalandele m.v Resultat i MES Net A/S Resultat i MES Fibernet A/S Resultat af andre kapitalandele Resultat før skat MES Net A/S (tkr.) BUDGET REGNSKAB Nettoomsætning Køb af el Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Afskrivninger Andre driftsindtægter og -omkostninger Driftsresultat før skat, renter m.v Finansielle poster (netto) Resultat før skat og andre kapitalandele Resultat før skat af andre kapitalandele Resultat før skat

19 El-leverancer GWh 28 ÅRETS ENERGIKØB JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

20 El-leverance og produktion El leverence og produktion El leverence El leverance Virk til net Produktion I alt fra net ningsgrad Driftår MWh MWh MWh MWh i % , , , , , ,2 Salg Salg Installationer I alt Stigning Salg pr. C C3 B3 MWh % install. Driftår MWh MWh MWh kwh , , , , , , Tilslutning Tilslutning 20 Installationer Tillægsamp >25A pr. 1. jan. C C3 B3 I alt C

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår Årsrapport 2013 CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Årsrapport. cvr nr 51 17 08 14. - nærhed og kvalitet

Årsrapport. cvr nr 51 17 08 14. - nærhed og kvalitet Årsrapport 2010 cvr nr 51 17 08 14 - nærhed og kvalitet ÅRSRAPPORT 2010 Sydfyns Elforsyning Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning Side 2 Den uafhængige revisors påtegning Side 3 Repræsentantskab t og bestyrelse

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2013. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2013. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2013 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2014 Dirigent

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2012 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2013 Dirigent

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING

ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING Vejbelysning i Havnegade i Rudkøbing ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING Spodsbjergvej 141 5900 Rudkøbing www.lef.dk e-mail: lef@lef.dk Forsidebillede:

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

2013 nye veje for vandet

2013 nye veje for vandet 2013 nye veje for vandet Herning Vand holding A/S Hoved- & nøgletal tkr. 2013 2012 2011 2010 2009 Hovedtal Nettoomsætning 129.254 139.586 135.731 127.897 26.705 Bruttoresultat 19.455 19.700 17.472 3.669

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5 Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5 Hovedtal og nøgletal 6 Ledelsesberetning Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport ÅRSRAPPORT. CVR-nr. 6768 9313 AKTIESELSKABET

Årsrapport ÅRSRAPPORT. CVR-nr. 6768 9313 AKTIESELSKABET Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 AKTIESELSKABET CVR-nr. 6768 9313 Efter 23 år på posten fik repræsentantskabet på A/S Svendborg Avis ny formand. Fra generalforsamlingen den 3. april på Hotel Svendborg ses den

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Årsrapport 2010 2014

Årsrapport 2010 2014 Årsrapport 214 21 Indhold Ledelsesberetning side 2-6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet side 7 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet Ledelsesberetning

Læs mere

energi til livet Årsrapport 2014

energi til livet Årsrapport 2014 energi til livet Årsrapport 2014 Indhold: Læs TREFORs miljøredegørelse 2014 Læs TREFORs rapportering om samfundsansvar 2014 Koncernoversigt Bestyrelse og direktion Repræsentantskab Selskabsoplysninger

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2011 2011 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 2 Oplysninger om Sparekassen Thy 3 Organisation 4 Repræsentantskab 5 Ledelseshverv 6 Ledelsesberetning - overblik 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2010 2012

Årsrapport 2010 2012 Årsrapport 2012 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4 side 5 side 6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere