Fredsø Vognmandsforretning ApS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredsø Vognmandsforretning ApS"

Transkript

1 Industrivej 3 Tødsø 7900 Nykøbing Mors CVR-nr Årsrapport for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018 (41. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2018 Benny Nielsen Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. juli juni Balance pr. 30. juni Noter til årsrapporten 9 Anvendt regnskabspraksis 13

3 Ledelsespåtegning Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli juni 2018 for. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Tødsø, den 31. oktober 2018 Direktion Michael Benny Nielsen 1

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejeren i Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for for regnskabsåret 1. juli juni Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis, udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vor udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vor konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vor konklusion. En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væ-sentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Ås, den 31. oktober 2018 Revirk Rådgivning statsautoriseret revisionsanpartsselskab CVR-nr Jesper Kirk Statsaut. revisor MNE-NR

6 Selskabsoplysninger Selskabet Industrivej 3 Tødsø 7900 Nykøbing Mors Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. juli juni Stiftet: 14. juni 1977 Regnskabsår: 41. regnskabsår Hjemsted: Morsø Direktion Michael Benny Nielsen Revisor Revirk Rådgivning statsautoriseret revisionsanpartsselskab Åsvej Thisted Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 30. november 2018, kl , på selskabets adresse. 4

7 Ledelsesberetning Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og spedition. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten. Usædvanlige forhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2017/18 er ikke påvirket af usædvanlige forhold. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for 2017/18 udviser et overskud på , og selskabets balance pr. 30. juni 2018 udviser en egenkapital på Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Finansielle ressourcer Selskabet arbejder løbende med optimering af kapitalstrukturen. Selskabet har som målsætning fortsat at være en attraktiv medspiller for såvel kunder som leverandører og finansieringspartnere. Et vigtigt element i at kunne leve op til dette er tilstadighed at kunne levere i rette mængde, på rette sted og til rette tid til en fornuftig totaløkonomi for kunden. Risikoforhold Driftsmæssige risici Selskabet bruger udenlukkende danske chauffører på egne vogntog. Konkurrencen fra Øst Europa er fortsat stor, men ved fortsat at optimere på tomkørsel og brændstoføkonomi via målrettet efteruddannelse af såvel chauffører som disponenter vurderes det, at selskabet også i fremtiden vil stå stærk i konkurrencen fra Øst Europa. 5

8 Resultatopgørelse 1. juli juni 2018 Note 2017/ / /2016 Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering 2017/ / /2016 Foreslået udbytte Overført overskud

9 Balance pr. 30. juni 2018 Note 2017/ / /16 Aktiver Goodwill Immaterielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

10 Balance pr. 30. juni 2018 Note 2017/ / /16 Passiver Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld til selskabsdeltagere og ledelse Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Leje og leasingforpligtelser 6 Eventualposter mv. 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 8 8

11 Noter til årsrapporten 1 Personaleomkostninger 2017/ / /2016 Lønninger Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Ifølge årsregnskabslovens 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt. 2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver der fordeler sig således: Maskiner og inventar Goodwill Skat af årets resultat Årets aktuelle skat Årets udskudte skat Regulering af udskud skat (25% -> 22%)

12 Noter til årsrapporten 4 Varebeholdninger 2017/ / /16 Råvarer og hjælpematerialer

13 Noter til årsrapporten 5 Egenkapital Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret I alt Egenkapital 1. juli Betalt ordinært udbytte Årets resultat Foreslået udbytte Egenkapital 30. juni Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret I alt Egenkapital pr. 1. juli Betalt ordinært udbytte Betalt ekstraordinært udbytte Årets resultat Foreslået udbytte Egenkapital pr. 30. juni

14 Noter til årsrapporten 6 Leje og leasingforpligtelser 2017/ / /16 Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige leasingydelser: Inden for et år Mellem 1 og 5 år Eventualposter mv. Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2013 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere. 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har udstedt løsørepantebrev på i alt t med pant i andre anlæg, driftsmateriel og inventar, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2018 udgør t Der er afgivet virksomhedspant på t til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut. 12

15 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2017/18 er aflagt i Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Bruttofortjeneste Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst. Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger. 13

16 Anvendt regnskabspraksis Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Brugstid Restværdi Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2-8 år 0-50 % Indretning af lejede lokaler år 0-10 % Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger. 14

17 Anvendt regnskabspraksis Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Egenkapital Udbytte Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 15