Generelle oplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle oplysninger"

Transkript

1 Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ansøgningsskemaet findes på ministeriets hjemmeside Skemaet skal sammen med budgetskemaet udfyldes elektronisk og sendes til Mærk ansøgningen Virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang for flygtninge og indvandrere, Alternativt kan ansøgningen indsendes via vores nye portal, som ligeledes vil være at finde på ministeriets hjemmeside Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Klare mål til job Generelle oplysninger Kommunenavn Rudersdal Kommune Navn på tilskudsansvarlig Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet. Charlotte Wieth-Klitgaard, adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet. Se ovenfor.

2 Projektoplysninger Projektets formål Beskriv kort projektets formål. Beskriv hvordan kommunen ønsker at udvikle og implementere brancheorienterede forløb i samarbejde med lokale virksomheder. Formålet er, at investere målrettet i den virksomhedsrettede og brancheorienterede tilgang, som allerede er i udvikling ved at tydeliggøre mulighederne for branchevalg, samt styrke fastholdelse, evne til at honorere krav samt motivation gennem forløbet på en række punkter, som Rudersdal vurderervil have en mærkbar effekt samlet set. Projektets primære målgruppe Beskriv kort og præcist den målgruppe, der er omfattet af projektet, og en vurdering af de lokale udfordringer og muligheder for målgruppen på det lokale arbejdsmarked. Beskrivelse af målgruppen Målgruppen består af flygtninge og familiesammenførte. Målgruppens deltagelse i både virksomhedsrettede tilbud og danskuddannelse er ofte præget af relativt mange sygemeldinger samt lavt fremmøde, hvorfor det er afgørende med meget tæt opfølgning og en tydelig fastholdende indsats fra kommunens side. Gruppen giver udtryk for en oplevelse af, at det er svært eller umuligt at blive en del af arbejdsmarkedet i Danmark, og dette er oftest kombineret med, at de kun har ringe eller ingen erhvervserfaringer fra hjemlandet. Sidstnævnte gælder i særlig grad kvinder. Typisk benyttes sygemelding og helbredsklager som en exitstrategi, når de mødes med krav i de virksomhedsrettede forløb eller ifm. krav om jobsøgning og/eller arbejde. Målgruppens størrelse Projektet målrettes en gruppe på 30 borgere om året afhængig af, hvor mange flygtninge og familiesammenførte, der modtages og matches jobparate og dermed kan henvises til projektet. Beskrivelse af den nuværende indsats Den nuværende virksomhedsrettede integrationsindsats i Beskæftigelse i Rudersdal Kommune sker delvis ved brug af anden aktør A2B og delvis i Rudersdal Rekruttering (RUR), der blev etableret i januar 2016 som en integreret del af Beskæftigelse. RUR, der også varetager den virksomhedsrettede indsats for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, består af i alt otte virksomhedskonsulenter og administrative medarbejdere, samt en leder, der også en del af ledelsesteamet i Beskæftigelse. RUR s opgave i forhold til integrationsborgere er at udfærdige cv, forberede til jobsamtaler samt finde relevante praktikker, løntilskud, og jobåbninger, herunder også i samarbejde med frivillige. Integrationsborgerne deltager i RUR primært i særligt tilrettelagte forløb men også i aktiviteter sammen med andre ledige. Aktuelt er kapaciteten på 40 visiterede borgere på samme tid med løbende optag. Omdrejningspunktet er, at indsatsen tilrettelægges individuelt og med stærkt fokus på at sikre det bedste match mellem virksomhed og borger samt, at virksomhedskonsulenterne sikrer en tæt opfølgning med borgeren og virksomheden, og er tydelig i arbejdet med at motivere og fastholde borgeren i arbejde.

3 Beskæftigelsesforvaltningen arbejder aktuelt på at benytte en mere brancheorienteret tilgang til beskæftigelse og har generelt opprioriteret den virksomhedsrettede indsats. Indsatsen er målrettet jobparate borgere, som kan deltage i virksomhedsrettede tilbud og derigennem opnå de fornødne kompetencer til at indgå på det danske arbejdsmarked efter en kortere periode med sprogpraktik og opkvalificerende praktik, evt. kombineret med kortere uddannelsesforløb på AMU. Udfordringerne for målgruppen Kommunens erfaring viser, at målgruppen har svært ved at påbegynde og/eller fastholde praktikker, løntilskud, forløb med jobgaranti og ordinært arbejde. Dette skyldes ofte én og typisk flere af følgende faktorer: - manglende sprogkundskaber - manglende motivation og ringe fremmøde - manglende dokumenteret uddannelse/arbejdserfaring samt ringe kendskab til egen faglige/praktiske formåen - manglende kendskab til egne helbredsmæssige begrænsninger og muligheder - skæve forventninger til, hvilken beskæftigelse der er realistisk at opnå som indgang på et nyt/dansk arbejdsmarked. Muligheder for målgruppen Der arbejdes målrettet med to branchepakker; Bygge & Anlæg samt Servicefag som fx køkken, hotel, rengøring. Disse branchepakker sikrer, at både kvinder og mænd har mulighed er for at opnå beskæftigelse. 1. Bygge & Anlæg Rudersdal har indledt et samarbejde med flere entreprenørvirksomheder og mindre håndværksvirksomheder med henblik på opkvalificering af flygtninge, der har flair for det håndværksmæssige. Denne opkvalificering vil som hovedregel ske via AMU-kurser og via IGU. 2. Servicefag; køkken, hotel, rengøring m.v. Rudersdal har indledt samarbejde med en del virksomheder indenfor servicefag. Der arbejdes med opkvalificering, herunder især af kvinder. Bl.a. gives der via tolke og mentorer hjælp til opnåelse af hygiejnebeviser i forbindelse med køkkenarbejde. Branchepakkerne skal åbne deltagernes øjne for mulighederne for at blive selvforsørgende og for at blive opkvalificeret, så der opnås en reel og blivende tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er vurderingen, at de to branchepakker samlet vil appellere til både kvinder og mænd. Udviklingsforløb Der etableres et udviklingsforløb for den enkelte borger, som skal sikre fremdrift og progression samt en løbende holdningsændring hos borgeren. Det forventes, at borgerne kan fastholdes i praktikforløb, løntilskud og ordinært arbejde når: - borgeren er godt klædt på via samtaler og intro til virksomheden og arbejdsopgaverne inden start, - borgeren mødes med anerkendelse og respekt, fx at der bygges videre på de kompetencer borgeren allerede har, - der konkret er job til borgeren efterfølgende, og der forventningsafstemmes omkring hvad borgeren skal yde samt hvilken opkvalificering der evt. er nødvendig, - borgeren løbende orienteres om, hvor han/hun er i forhold til målet om ordinært job, - der etableres et efterværn med rådgivning og støtte.

4 I projektet sikres det, at der løbende følges op på forløbet ude i virksomheden, for at sikre den nødvendige progression og forebygge og afhjælpe eventuelle vanskeligheder i forløbet. Projektets sekundære målgruppe Beskriv kort og præcist kommunens udfordringer og potentialer på integrationsområdet samt en vurdering af potentialer og udfordringer på det lokale arbejdsmarked, som projektet ønskes rettet mod. Kommunens styrkepositioner, udfordringer og forbedringspotentialer + Ressourcer, kompetencer og udviklingspotentialer i nuværende indsats Kommunen har gennem en årrække udviklet et tæt samarbejde med store dele af det lokale erhvervsliv i relation til praktikker og øvrige virksomhedsrettede forløb. Dette samarbejde er på det seneste styrket på integrationsområdet, hvor frivillige bidrager til at skabe nye praktikåbninger. Sideløbende hermed erfarer forvaltningen, at flygtninge og familiesammenførte generelt har meget lav gennemførselsgrad, ligesom beskæftigelsesgraden er kritisk. De strategier, der er virksomme overfor andre grupper af ledige, er ikke virksomme for denne målgruppe, og kommunen oplever at have praktik- og jobåbninger for flygtninge, som ikke kan besættes eller fastholdes. Rudersdal ser derfor et potentiale i at styrke indsatsen betydeligt før, under og efter det virksomhedsrettede forløb, for at målgruppen kan få udbytte, af de muligheder et virksomhedsrettet forløb kan give. Vurdering af potentialer og udfordringer på det lokale og regionale arbejdsmarked og de brancher projektet rettes mod Rudersdal Kommune er karakteriseret ved at være en bokommune med en høj uddannelsesgrad og mange iværksættere og en generel lav ledighed. Kommunen har relativt mange små og mellemstore virksomheder og færre store virksomheder, som typisk kan rumme (flere) borgere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og med jobfunktioner som fx lager- eller servicepersonale. Kommunen står således overfor nogle ret komplekse udfordringer i forhold til at skabe jobåbninger for flygtninge og familiesammenførte i mindre virksomheder, der kan skabe veje til varig beskæftigelse. Mål på brugerniveau Konkretiser projektets formål og forventede resultater på brugerniveau. Beskriv hvilke konkrete mål kommunen forventer at opnå. Målet med projektet er, at projektets deltagere på lige vilkår med andre borgere, opnår opkvalificering og fodfæste på arbejdsmarkedet via en brancheorienteret og virksomhedsrettet indsats. Som et led i opnåelsen af dette, sigter projektet på at give målgruppen nye strategier til at honorere krav i praktikker og job. Kommunen forventer, at 60 % af de 30 borgere, der visiteres til projektet har job indenfor 9 måneder, og at 50 % fortsat har job efter 1 år. Hvordan målene/resultaterne nås. Beskriv kort og præcist, hvilke centrale aktiviteter, projektet vil gennemføre og hvordan de enkelte aktiviteter hænger sammen og bidrager til at opnå projektets mål. Endvidere skal det beskrives, hvorledes projektet løfter og er nyskabende i forhold til kommunens nuværende indsats. Der opereres med fire forløb, hvor der med motivationsfremmende vejledning og konsekvent imødegåelse af synlige barrierer, arbejdes med borgerne. Der vil blive benyttet nye redskaber som fx individuelle

5 scorekort med klare delmål og mål, evt. i form af et pointsystem, således at både borger og virksomhed hele tiden kan se udvikling hos borgeren. Det vil i den forbindelse blive tydeliggjort for både borger og virksomhed, at forløbet fører til en ordinær ansættelse, hvis borgeren indfrier de stillede forventninger. Beskæftigelsesforvaltningen forudser derfor et langt større incitament og engagement i forhold til at blive selvforsørgende. INTRODUKTIONSFORLØB 2 ugers introduktionskursus hos Rudersdal Rekruttering, hvor borgeren introduceres til branchepakkerne, og hvor borgeren kompetenceudvikles personligt og fagligt. Borgerens ressourcer og kompetencer afdækkes, og borgeren træffer valg af branchepakke. VIRKSOMHEDSPRAKTIK 13 ugers praktik inden for brancheområdet. Under praktikken udvikles både faglige, sproglige og personlige kompetencer. EVENTUEL OPKVALIFICERING Hvis det er relevant, suppleres med faglige kurser, fx. AMU-kurser, i tæt samarbejde med virksomheden. LØNTILSKUD ELLER ORDINÆRT JOB Efter uger forventes som minimum løntilskud som skal føre til ordinært job. Sprogundervisningen har typisk et omfang på tre dage om ugen. For at kunne opnå et optimalt udbytte af en virksomhedspraktik, tilrettelægges sprogundervisningen fleksibelt. Det vil sige, at den tilpasses arbejdstiderne i virksomhedsforløbene, bl.a. ved at gøre brug af aftenundervisning. Under forløbet tilbydes også individuel støtte fx i form af rådgivning om kurser, uddannelse og mentorstøtte. MÅLING PROGRESSION Der fastsættes mål for hvert niveau som skal opfyldes, fx skal borgeren efter introduktionsforløbet være motiveret og afklaret omkring sine muligheder og kompetencer til en virksomhedspraktik. Samtidig defineres nogle klare kompetencekrav, der skal opfyldes i hvert af de fire niveauer. Disse kompetencekrav er almindelige faglige og personlige kompetencer og fastlægges i samarbejde med virksomheden, borgeren og Rudersdal Rekruttering. Dette sikrer også motivation og fastholdelse, da borgeren kan se meningen med at udvikle sig, dygtiggøre sig og hele tiden komme nærmere på ordinært job. For at synliggøre progression vil der blive udarbejdet individuelle scorekort med klare delmål og mål, evt. i form af et pointsystem, således at både borger og virksomhed hele tiden kan se udvikling. EFTERVÆRN Når borgeren har opnået ordinært job vil Rudersdal Rekruttering følge op min. én gang om måneden i seks måneder. Det tilbydes rådgivning og støtte for at sikre, at borgeren fastholdes i ordinært job. NY TILGANG Der indgås aftaler med de deltagende virksomheder om, at borgeren på forhånd bliver garanteret ordinært arbejde, hvis borgeren indfrier de stillede forventninger. Borgeren oplever samtidig et meningsfuldt forløb, hvor endemålet er tydeligt, og der er en klar sammenhæng mellem projektets

6 indhold og målsætning. Mål og midler er synlige for borgeren og tilpasset borgernes individuelle forudsætninger og arbejdsmarkedets krav. Borgeren har selv stor indflydelse på forløbet samtidig med, at en opkvalificering indenfor en bestemt branche sikrer de kvalifikationer, der skal til for at blive på arbejdsmarkedet. Det forventes, at der vil være en langt større motivation og stolthed i at kunne blive selvforsørgende ved egen indflydelse og medejerskab fra borgerne af forløbene, ligesom sygefraværet forventes at falde i takt med øget motivation. Det nævnte scorekort med klare delmål og mål sikrer løbende forventningsafstemning på vej mod selvforsørgelse, ligesom en klar tidslinje giver langt større incitament for borgeren. Den løbende opfølgning ude i virksomhederne sikrer progression og forebygger frafald. Dokumentation af aktiviteter Beskriv hvilke erfaringer kommunen har med at dokumentere aktiviteter og resultater, idet kommunen skal være villig til at indgå i samarbejde med evaluator. Kommunen er vant til at følge op på indsatser og dokumentere resultater. Et af kommunens projekter, Rudersdal Initiatek, blev fulgt tæt i en årrække, med løbende information til politikerne. Beskæftigelse har betydelig erfaring med resultatbaseret styring. Som eksempel kan nævnes, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række langsigtede mål for området, inklusiv operationaliserede delmål, som forvaltningen tilrettelægger virksomhedsplan efter og leverer kvartalsvis status på. Kommunen vil følge aktiviteter og resultater på cpr. niveau via KMD LIS-data og øvrige dokumentationsværktøjer. Organisation og ledelse Beskriv kort projektets organisationsstruktur og ledelse, herunder hvordan følgende sikres: En tydelig politisk forankring En stærk ledelsesmæssig styring og organisering Kommunalbestyrelsen følger og prioriterer indsatsen generelt i forhold til flygtninge og familiesammenførte tæt. Dette sker dels på sags-niveau via månedlig orientering, kvartalsvis opfølgning på den samlede indsats på tværs af kommunen områder samt temadrøftelser og udvalgte aktuelle emner. Herudover prioriterer udvalget at besøge de steder, hvor hovedparten af flygtninge og familiesammenførte bor og deltager i aktiviteter, som f.eks. midlertidige indkvarteringer, sprogskole og aktiveringstilbud. Kommunens indsats er kendetegnet ved ordentlighed og samtidig villighed og interesse for at gå nye veje. Der er en bred forståelse for, at komplekse udfordringer, som f.eks. at gøre flygtninge og familiesammenførte selvforsørgende, kræver komplekse løsninger og forsøgsvilje. Projektets indsats vil løbende blive evalueret og effekten monitoreret. Der vil løbende blive fremlagt orienteringssager til politisk niveau om projektets fremdrift og resultater, og fagudvalget vil tilsvarende blive inddraget i eventuel justering af strategier undervejs.

7 Forankring Beskriv hvorledes indsatsen vil blive forankret i kommunen. Rudersdal Kommune bemærker, at den angivne bevillingsramme gælder for hele projektperioden, og at den samtidig skal fordeles mellem kommuner. Såfremt Rudersdal kommunen får andel i bevillingen, vil den udgøre et nødvendigt tilskud til opstart og udvikling af projektet, men projektet kan ikke drives af bevillingen alene. På den baggrund vil projektet fra start skulle tænkes ind og forankres i den eksisterende indsats. Det vil i givet fald være leder af Rudersdal Rekruttering, der har ansvaret for projektet. Budgetskema Udfyld budgetskemaet. Angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Skabelon for budgetskema findes på puljens side. Tilskudsansvarliges navn (med blokbogstaver) og underskrift* *En tilskudsansvarlig defineres her som den person, der har det fulde økonomiske og retlige ansvar for projektet, der gives tilskud til. Charlotte Wieth-Klitgaard, Politisk godkendt Der stilles krav om politisk godkendelse, evt. kan oplysninger om politisk godkendelse eftersendes. Hvis der er tale om et fælles kommunalt projekt er der krav om politisk godkendelse i alle kommuner. Ja, projektet er politisk godkendt Nej, den politiske godkendelse eftersendes x