Privatlivspolitik for patienter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privatlivspolitik for patienter"

Transkript

1 Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger I frbindelse med vres undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler lægerne Bjsen, Kramer g Lysdahl en række persnplysninger m dig. I denne privatlivsplitik beskrives, hvrdan lægerne Bjsen, Kramer g Lysdahl behandler, bruger g videregiver dine persnplysninger. Typer af plysninger Lægerne Bjsen, Kramer g Lysdahl indsamler g behandler følgende typer af persnplysninger m dig (i det mfang det er relevant fr netp dig): Almindelige kategrier af persnplysninger: Navn, adresse, evt. adresse, telefnnr., persnnummer køn, familierelatiner g sciale relatiner, arbejdsrelatiner g uddannelse. Særlige kategrier af persnplysninger ( følsmme persnplysninger ): Helbredsplysninger (f.eks. jurnalplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle frhld, race eller etnisk prindelse, statsbrgerskab samt religiøse frhld. Frmål Vi behandler dine persnplysninger til følgende frmål: Vres undersøgelse, diagnstisk g behandling af dig Udarbejdelse af lægeerklæringer Udarbejdelse af attester til brug fr myndigheder, frsikringsselskaber mv. Kmmunikatin med eller henvisning til andre sundhedspersner, læger, sygehuse eller sygehuslabratrier Medicinrdinatiner, herunder udstedelse af recepter Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser Indberetning af labratrieprøver til sygehuslabratrier Afregningsfrmål Overhlde vres frpligtelser i henhld til gældende lvgivning, herunder EU s databeskyttelsesfrrdning, databeskyttelseslven g anden relevant sundhedsretlig lvgivning, f.eks. 1

2 Dkumentatinspligt Overhldelse af basale principper fr behandling af persnplysninger g juridisk hjemmel fr behandlingen Iværksættelse g vedligehldelse af tekniske g rganisatriske sikkerhedsfranstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautriseret adgang til systemer g plysninger, hindre mdtagelse eller distributin af ndsindet kde, standsning af verbelastningsangreb (denial-f-service-angreb) g beskadigelser af cmputersystemer g elektrniske kmmunikatinssystemer Undersøgelse af mistanke eller viden m sikkerhedsbrud g rapprtering til individer g myndigheder Håndtering af frespørgsler g klager fra registrerede g andre Håndtering af inspektiner g frespørgsler fra tilsynsmyndigheder Håndtering af tvister med registrerede g tredjeparter. Statistiske undersøgelser g videnskabelig frskning Frivillighed Når vi indsamler persnplysninger direkte fra dig, giver du persnplysningerne frivilligt. Du er ikke frpligtet til at give disse persnplysninger til s. Knsekvensen af ikke at give s persnplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage frmålene venfr, herunder at vi i ngle tilfælde ikke kan undersøge, diagnsticere eller behandle dig. Kilder I ngle tilfælde indsamler vi persnplysninger m dig fra andre sundhedspersner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved pslag i elektrniske jurnalsystemer. Vi behandler de mdtagende plysninger i verensstemmelse med denne privatlivsplitik. Videregivelse af persnplysninger Idet mfang det er nødvendigt fr den knkrete undersøgelse, diagnsticering eller behandling af dig, vil dine persnplysninger blive videregivet g delt med følgende mdtagere: Der videregives plysninger til, andre sundhedspersner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsfrløb Der videregives plysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinatinsregister, Styrelsen fr Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkrt, Plitiet, Sciale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det mfang, at der freligger en pligt hertil ifølge gældende lvgivning. Du har sm patient adgang til dine egne plysninger (egen-acces) via sundhed.dk. Dg ikke jurnalntater fra vres klinik, disse har du altid ret til at få udskrevet ved kntakt til klinikken. 2

3 Ved henvisning af patienter videregives plysninger til de sundhedspersner, hvrtil henvisningen er sendt. Ved indberetning af labratrieprøver videregives prøverne til sygehuslabratrierne Ved indberetning af plysninger i frbindelse med afregning fr patientbehandling videregives plysninger til de reginale afregningskntrer Ved udstedelse af recepter videregives plysninger til landets apteker g Lægemiddelstyrelsen via receptserveren Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser Ved videregivelse af epikriser videregives plysninger til den henvisende læge g i visse tilfælde det henvisende sygehus I andre tilfælde videregives plysninger til pårørende eller frsikringsselskaber Lvgrundlag fr behandling g videregivelse af persnplysninger Det juridiske grundlag fr at indsamle, behandle g videregive dine persnplysninger er: Til brug fr den almindelige patientbehandling indsamles, behandles g videregives almindelige persnplysninger i medfør af databeskyttelsesfrrdningens artikel 6(1)(c) g (d), mens de følsmme persnplysninger indsamles, behandles g videregives i medfør af databeskyttelsesfrrdningens artikel 9(2)(c) g (h). Herudver er vi frpligtet til at behandle en række persnplysninger m dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autrisatinslvens kap. 6, bekendtgørelse m sundhedspersners jurnaler (jurnalføringsbekendtgørelsen) særligt 5-10, samt sundhedslvens kap. 9. Helbredsplysninger til brug fr videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskmst m speciallægehjælp samt Sundhedslven. Indberetning af labratrieprøver til sygehuslabratrier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning m håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af Autrisatinslven. Oplysninger til brug fr afregning fr patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til reginens afregningskntr efter reglerne i Overenskmst m speciallægehjælp 49 g sundhedslven. Medicinrdinatiner på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i Sundhedslvens kap. 42 g bekendtgørelse m recepter g dsisdispensering af lægemidler særligt kap. 3. Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslvens g bekendtgørelse m indberetning af plysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan gså videregives på baggrund af et knkret samtykke fra dig sm patient. Epikriser, sm er et krt sammendrag af patientens sygehistrie g behandlingsfrløb sendes til henvisende læge g i ngle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i Sundhedslvens kap. 9. 3

4 Dine persnplysninger videregives alene til frsikringsselskaber med dit frudgående samtykke, jf. databeskyttelsesfrrdningens artikel 6(1)(a) g 9(2)(a). Dine persnplysninger videregives alene til dine pårørende med dit frudgående samtykke efter reglerne i Sundhedslvens 43. Ved afdøde patienter kan visse persnplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge g den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i Sundhedslvens 45. Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine persnplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen frud fr tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. Brug af databehandlere Dine persnplysninger behandles g pbevares hs vres databehandlere, sm pbevarer dem på vegne af g efter instruks fra s. Vres databehandlere er p.t. A-Data A/S, Rødvrevej 253 C, 2610 Rødvre DAK-E (digitale frløbsplaner) DMDD, Webreq g Webpatient (bestilling af labratrieprøver g pbevaring af brgerens svar på spørgeskemaer) Opbevaringsperide Vi pbevarer persnplysninger m dig, så længe vi har behv fr at varetage de verfr angivne frmål. Vi har dg i henhld til jurnalføringsbekendtgørelsen pligt til at pbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til jurnalen. Der kan pstå tilfælde hvr vi er nødsaget til at pbevare dine persnplysninger i længere tid, f.eks. i frbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvr plysninger i så fald vil blive pbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. Dine rettigheder Du har med lvens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i persnplysninger, retten til at få ændret ukrrekte plysninger, retten til at få slettet plysninger, retten til at få begrænset plysninger, retten til dataprtabilitet, retten til at gøre indsigelse md behandlingen af persnplysningerne, herunder ift. autmatiseret, individuel beslutningstagning ( prfilering ). Du har gså ret til at klage til en kmpetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. 4

5 Kntakt Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine persnplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkmmen til at kntakte s på tlf Adresseplysninger på klinikken: Lægerne Bjsen, Kramer g Lysdahl Omøvej 7, 2. th Næstved Danmark Dat: 23. januar