Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Vindinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Vindinge"

Transkript

1 Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Vindinge 1. Ift. den kommunale børnepolitik er det relevant, at SFO en beskriver, hvordan den sikrer: - Arbejde med tidlig indsats og forældresamarbejde. - Sammenhæng i overgange i samarbejdet med børnehaver og fritidsklubber. ( 4) Overgang fra børnehave til SFO: Inden vi modtager nye børn, har børnehaveklasselederne og de kommende kontaktpædagoger været til informationsmøde om børnene i børnehaven. Derefter foretager skole og SFO den foreløbige klassedeling. SFO en kontakter de institutioner børnene kommer fra og aftaler en dato, hvor de kommende børn kommer på besøg. Nye forældre med børn er altid velkommen til at ringe til SFO en og aftale en tid til besøg, hvis de ønsker det. Inden SFO- start inviteres kommende forældre til et informationsmøde. På dette møde deltager de kommende kontaktpædagoger og ledelsen. Forældrerådet bliver præsenteret, og samtidig vælges der repræsentanter til det kommende forældreråd. Børnene starter 1. maj, så de har god tid til at lære hinanden, personalet og SFO en at kende, inden de starter i skole i august måned. Efter ca. tre måneder tilbyder vi forældrene en samtale, hvor vi informerer omkring deres barns/børns opstart i SFO en. Arbejde med tidlig indsats: I SFO en gennemgår vi alle klasser og taler om de problemer, der evt. kan være omkring et barn/børn, en gang om ugen. Vi arbejder ud fra Roskildemodellen i de tilfælde hvor vi kan være bekymret for et barns trivsel. Desuden deltager vi i dialogmøder i samarbejde med skole og forældre, hvor vi har mulighed for at komme hele vejen rundt om barnet. Vi lægger stor vægt på at lave observationer og videregive disse til det øvrige personale. Vi lægger også stor vægt på at overholde fælles handlingsbeslutninger. Vi er i gang med at arbejde med LP-modellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse). Vi samarbejder med skolen ved bl.a. at deltage i undervisning 4 timer om ugen. Det er med til at give os et helhedsbillede af børnene og deres hverdag. Vi arbejder med at informere forældre løbende omkring de tiltag/handlinger, vi er i gang med omkring deres barn/børn.

2 Forældresamarbejde: For at kunne arbejde ud fra de ovenstående ting er det vigtigt med et godt forældresamarbejde. For at få et godt og positivt forhold til forældrene afholder vi bl.a. forskellige arrangementer - en cafedag (klasseopdelt), hvor kontaktpædagogen har mulighed for at få en god dialog med forældrene, hvilket også gør sig gældende ved de øvrige arrangementer: - Sommerfest - Julefest - Teater - Forældremøde Vi deltager også en gang årligt i skole/hjemsamtaler på skolen. Vi sørger for, at kontaktpædagoger en gang om ugen fungerer som blæksprutte, hvor kontaktfladen til forældrene er stor. Overgang til klub: Når vi skal overdrage 3.klasses børn til klub, holder vi et planlægnings- og informationsmøde, hvor pædagoger og ledelse fra klub og SFO deltager. Det sker i feb./marts måned. Samtidig tilbyder vi forældrene en farvelsamtale, hvor vi kan tale om evt. ting, som barnet have hjælp til inden klubstart. SFO og klub fastsætter ca. fem besøgsdatoer. Under disse besøg bliver børnene introduceret til fremgangsmåder, aktiviteter m.m. i klubben. Der bliver også afholdt små konkurrencer for alle, både nye og gamle klubbørn. Dette sker i marts/april måned. Før sommerferien evaluerer vi forløbet i samarbejde med klubben. 2) Mål for samspillet mellem SFO ens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning, og samarbejdet mellem skole og hjem. ( 4 stk. 2) Ifølge målet må det tilstræbes, at forældrene oplever, at skole og SFO er en helhed. Dette gøres ved, at - Kontaktpædagogerne har en løbende dialog med klassens lærere og deltager en gang årligt til skole/hjem samtalerne. - Kontaktpædagogerne lægger 156 timer årligt i skolens undervisning, hvilket svarer til en formiddag om ugen. - Kontaktpædagogerne har to gange om året et teammøde med indskolingens lærere. - Hvis kontaktpædagogen eller læreren oplever en bekymring vedrørende et barn, kan der indkaldes til dialogmøde, som kontaktpædagogerne deltager i. Dette foregår i tæt samarbejde mellem skole/sfo, skolepsykologen, sundhedsplejerske samt forældre.

3 - SFO en er repræsenteret i skolebestyrelsen og udviklingsrådet og er dermed godt informeret om alt, hvad der vedrører skolen. - Skole og SFO samarbejder omkring modtagelse af kommende 0. klasser. - Skole og SFO har en række fælles aktiviteter, så som emneuger, skovdag og fastelavn m.v., som planlægges i fællesskab mellem pædagoger og lærere. - I SFO ens daglige pædagogiske aktiviteter støttes der op omkring skolens undervisning. Dette gøres ved bl.a. at arbejde på at styrke det sociale fællesskab i klassen, som er med til at skabe fundament for læring. Ydermere bruger børnene deres læsefærdigheder og evne til at læse højt ved vores årlige store musical. I SFO en er der mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige musikinstrumenter og brugen af dem. Dette kan musiklæreren profitere af i sit videre arbejde med børnene i skoleregi. I forlængelse af færdselspolitiets arbejde i starten af 0.klasse afholder SFO en en trafikuge for alle klasser. 3) Angiv den overordnede ramme for de pædagogiske aktiviteter og det samarbejde med forældrene, der foregår i SFO en. ( 4 stk. 2) Målet er, at forældrene tager medansvar for deres barns læring og trivsel, samt hele klassens trivsel. Dette gøres ved, at - Forældrene bakker op om SFO ens mange forskellige pædagogiske aktiviteter, såsom musical, musik, OL, hockey og fodbold. Dette sikres ved, at der videregives informationer om dette fra SFO ens side via skolens hjemmeside, plancher, børnemødereferater samt infosedler, som børnene får med hjem. - Kontaktpædagogerne afholder diverse forældremøder i løbet af skoleåret. Der afholdes informationsmøde og rundvisning på SFO en for de kommende 0.klasser i april måned. I starten af skoleåret afholdes der 3- måneders samtaler for 0.klasse. I 0., 1. og 2. klasse deltager kontaktpædagogen i forårets skole-hjemsamtale. I 3. klasse tilbydes forældrene en farvelsamtale i løbet af foråret. - Forældrerådet står for forskellige aktiviteter/opgaver i forbindelse med sommerfest og julefest og er et forum for debat om pædagogiske aktiviteter i samarbejde med ledelse og personalerepræsentant.

4 4. Det skal fremgå i hvilket omfang og i givet fald på hvilken måde SFO en tilbyder lektiestøtte. ( 4 stk. 3.1) På skolen tilbydes lektiecafé 2x2 timer ugentligt. Her kan SFO ens børn fra første til tredje klasse få hjælp til lektier af skolens lærere. SFO en bakker op om børnenes deltagelse i dette. 5. I hvilket omfang og i givet fald på hvilken måde SFO en gør en målrettet indsats i forhold til støtte eller udfordringer til børn med særlige behov, forudsætninger m.v. ( 4. stk. 3.2) Støtte til børn med særlige behov: - Hver uge har afdelingerne et møde, hvor børn, som i en periode eller varigt har et behov for særlig støtte eller hjælp, bliver gennemgået. Ud fra dette udarbejdes en handleplan. - Vi er i opstartsfasen med LP- modellen, som inddrages i arbejdet omkring disse børn. - Børnesamtaler, hvor vi støtter op samt hjælper med råd og vejledning i forhold til barnets problemstilling(er). - Kontakter forældre, hvis vi har en undren eller bekymring. - Kontakt med skolepsykolog, som bidrager med viden og forslag til handling. - Vi har dialogmøder med skole, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), forældre m.fl. 6. I hvilket omfang og i givet fald på hvilken måde SFO en inddrager krop, bevægelse og sundhed i hverdagen, herunder i hvilket omfang det sker i samarbejde med idrætsforeninger eller lignende. ( 4 stk. 3.3) Sundhed, krop og bevægelse: I SFO en får alle børn tilbudt et sundt, lille måltid mad hver dag mellem kl og kl Hovedbestanddelen i måltidet skal bestå af groft brød, grønsager, frugt og mælkeprodukter. Vi tager hensyn til børn med anden etnisk baggrund. Vi køber så vidt muligt økologisk. Vi har reduceret vores sukkerforbrug væsentligt, for eksempel serverer vi ikke saftevand, kage og lignende i hverdagen. Vi medinddrager børnene i planlægning, tilberedning og servering af maden. Herigennem lærer vi dem om sunde madvaner og ansvarlighed for fællesska-

5 bet samt at have en ordentlig hygiejne. Alle skal også vaske hænder inden et måltid. I klasse spiser kontaktpædagogerne i klassen. Dette gør vi bl.a. for at give børnene en god spisekultur med ro og hygge. I SFO en prioterer vi det, at børnene bruger krop og bevægelse, højt. Vi har skabt nogle fysiske rammer som giver lyst og inspiration til dette. Vores indkøb af bl.a. udendørslegetøj er nøje gennemtænk med vægt på størst mulig fysisk udfordring. Vi har reduceret brug af nintendo til to gange ugentligt. De dage tilbyder vi en alternativ fysisk aktivitet i hallen eller udendørs alt efter årstiden. I SFO en prioriterer vi udelivet højt. Vi har nogle gode igangsættende voksne, som er gode rollemodeller til fysiske udfordringer bl.a. brændehugning, bål, fodbold, firkant(boldspil) og gamle lege. Vi har blandt andet afholdt vores egen olympiske lege. Vi deltager i planlægning samt afholdelse af forskellige sportsturneringer, som i samarbejde med andre SFO er bliver afholdt i Roskilde Kommune. Vi afholder legedage med bl.a. gamle lege, hvor alle børn og voksne deltager. I efterår/vinter-perioden har vi hallen to gange om ugen, hvilket vi prioriterer højt. Vi har et stort badebassin, som vi bruger i sommerferien. 7. Mål - og indholdsbeskrivelsen skal indeholde overvejelser om balancen mellem voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i SFO en. ( 4 stk. 3.4) Voksenorganiserede aktiviteter: - Samling Her har børnene i stor grad medindflydelse på, hvilke retter der skal laves til dem selv og den øvrige børnegruppe. Børnene tilbereder på skift og klassevis maden sammen med en voksen. - Børnemøder Vi holder børnemøder for at lære børnene om demokratiske processer samt give dem diverse informationer, mulighed for at tilmelde sig en bestemt aktivitet/tur, vælge menu til samling, tage eventuelle problemstillinger/konflikter op. Børnene kan også komme med ønsker til nyt legetøj og aktiviteter.

6 - Teater Børnene er med til at lave sange, musik, rekvisitter, kostumer og har mulighed for at komme med ideer til nye replikker m.v. - Sportsturneringer Børnene kan selv tilmelde sig. Dog har de mulighed for at hoppe fra indtil en bestemt dato. Herefter fanger bordet, og de skal deltage. Dette er for lære børnene ansvarlighed i forhold til fællesskabet. - Hallen Her bestemmer børnene i vid udstrækning selv, hvad de vil lave. Vi har hallen 2 gange om ugen. - Værksteder (træ-, sy-, perle- osv.) Her vælger børnene selv til og fra, men vi fastholder børnene i at færdiggøre opstartede projekter. - Bål Her kan børnene gå til og fra bålet, som de har lyst til. Der er hele tiden en voksen ved bålet. Til tider laves der te eller mad på bålet. Der er også mulighed for at hugge brænde og snitte i træ. Halloween En årlig fest, hvor børnene har valgt et festudvalg, som består af klasserepræsentanter. De planlægger festen i samråd med voksne og er med til at pynte op. Deltagelse i festen er frivillig klasse-fest Festen bliver holdt for at styrke deres sociale kompetencer og sammenholdet i klassen samt markere, at de har gået på SFO en i et år. 1. klasse-overnatning på SFO Overnatningen bliver holdt for at se børnene i andre sammenhænge og styrke det sociale sammenhold i klassen. - Koloni for 2. klasse Kolonien bliver holdt for at give børnene mulighed for at være sammen under andre forhold. Vi samarbejder med klassens lærere om undervisningen onsdag formiddag, hvilket giver både os og lærerne mulighed for at observere børnene i andre omgivelser klasses afslutningsfest For at markere børnenes overgang til klubben og få sagt ordentlig farvel til børn og forældre. - Julefest Festen bliver holdt, så børn, forældre og personale kan sige glædelig jul og godt nytår til hinanden. Børnene i kl. kan melde sig til nisserock, hvor de optræder med julesange til rockmusik. Børnene i kl. har mulighed for at gå Lucia. Inden børnene optræder, bliver der hygget med glögg og æbleskiver. Forældre og børn har mulighed for at lave en juledekoration. - Sommerfest Sommerfesten er en årlig tradition, som forældrerådet inviterer til. 3. kl. optræder med musik.

7 2. kl. laver to aktivitets boder. 1. kl. forældre står for aktiviteter på boldbanen. Sommerfesten bliver holdt, for at børn og forældre fra alle klasser kan have hyggeligt samvær på SFO en kl. musik Børnene får mulighed for at lære samspil på et instrument. I løbet af 3. kl. optræder børnene ved forældrerådets sommerfest, til SFO ens teater og til den årlige børnemusikfestival. Børnenes selvvalgte aktiviteter: Ud af ovenstående voksenorganiserede aktiviteter skal børnene deltage i samling og børnemøder. De andre voksenorganiserede aktiviteter er tilbud som børnene selv kan vælge til og fra. Hvis vi har et barn, som vi mener, vil have gavn af en bestemt aktivitet, prøver vi at give barnet et lille skub. 8. Mål - og indholdsbeskrivelsen skal angive, hvordan sammenhængen sikres ved overgang fra dagtilbud til SFO, herunder ved videregivelse af oplysninger om børnene. ( 4 stk. 3.5) Invitere kommende børnehaveklassebørn til det årlige teaterstykke: Vi inviterer børnehaven for at styrke samarbejdet mellem børnehave og SFO og for at vise en enkelt aktivitet,som børnene kan komme til at deltage i på SFO en. Åbent hus arrangement efter indskrivning på skolen: Arrangementet bliver holdt, for at forældre og børn kan se SFO en sammen. Informationsmøde for forældre til kommende børnehaveklassebørn: Mødet bliver afholdt, for at forældrene kan hilse på kontaktpædagogen og de andre forældre i den kommende klasse. Desuden fortæller kontaktpædagogen om hverdagen på SFO en, muligheder og forventninger. På dette møde tydeliggør vi over for forældrene, hvor vigtigt det er, at de kommer med så mange informationer som muligt omkring deres barn. Eksempelvis for tidligt født, allergier m.m. Kommende børnehaveklassebørn kommer på besøg i SFO en sammen med børnehavepersonale: Besøget er til, for at børnene kan hilse på deres kommende kontaktpædagog og se SFO en, så de får ord og billeder på, hvad SFO en er for et sted, og hvad man kan foretage sig.

8 9. Beskrivelsen skal i de tilfælde, hvor børnene starter i SFO en på et tidligere tidspunkt end i forbindelse med skoleårets start i børnehaveklassen, angive, om og i givet fald på hvilen måde arbejdet med dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner videreføres indtil skoleårets start. ( 4.stk 3.5) Samt på hvilken måde SFO en varetager de yngre børns særlige behov. ( 4 stk. 3.6) Overgang fra dagtilbud til SFO: På Vindinge SFO starter de kommende børnehaveklassebørn den 1. maj. I det tidlige forår har vi besøg af kommende børn, så de kan møde deres kontaktpædagog og se SFO ens omgivelser. Endvidere har vi et forældremøde, hvor vi redegør for vores mål og på hvilken måde vi arbejder med børnene i de ca. tre måneder inden skolestart. Her får forældrene en beskrivelse/målsætning for de nystartede børn, som indeholder de pædagogiske mål for netop denne børnegruppe. I de tre måneder arbejder vi målrettet med planlagte aktiviteter med børnene fra kl hver formiddag: - Sociale kompetencer og empatiforståelse. - Sprog- og begrebsforståelse. - Øve sig i at sidde stille, lytte og modtage kollektive beskeder. - Styrke fin- og grovmotorik ved forskellige legeaktiviteter og tegne/skriveøvelser. - Øve praktiske ting, der er med til at gøre børnene mere selvhjulpne. - Besøg i børnehaveklassen. - Delte drenge/pigeaktiviteter, der tilgodeser de forskellige behov. - Lytte til børnenes ønsker. Vindinge SFO August 2010