bevage1ser Befolkningens 04, DET STATISTISKE DEPARTEM"?,:T'S BfBLIOTEK DAN. Á...:{ STATISTISKE MEDDELELSER 1965 Danmarks statistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bevage1ser Befolkningens 04, DET STATISTISKE DEPARTEM"?,:T'S BfBLIOTEK DAN. Á...:{ STATISTISKE MEDDELELSER 1965 Danmarks statistik"

Transkript

1 Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER Befolkningens bevageser Vital statistics DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 0, DET STATISTISKE DEPARTEM"?,:T'S BfBLIOTEK DAN. Á....:{

2 Tidligere publikationer om statistikken over befolkningens bevægelser STATISTISK TABELVtERK Vielser, fedsler og dedsfald 0: I, 0: IV A, : I, 00: V A, 0 ': I, 0. árh.l: V A, : II, 00: V A, 0: II,,. del 00: V A, : III, : V A, 0: III, 0: V A, : III, : V A, 0: IV A, 0: V A, : IV A, 0: V A, 0: IV A, : :I : IV A, ' Befolkningsforholdene i Danmark i det. árhundrede. STATISTISKE MEDDELELSER Befolkningens bevægelser :,, :,, :,, 0:,, :., 00, :, 0, :, 0, :,, :, 0, :,, :, 0, :,, :, 0, :,, 0:,, :,, :,, :,, :,, : 0: :, 0, :.: :,, 0: : :,, : : :,, : :,, STATISTISKE UNDERSGGELSER Spædbernsddeligheden i Danmark 0. Udk.. Nyere tendenser i dedeligheden. Udk..

3 Forord Narvarende hafte danner en fortsattelse af de arlige publikationer i Statistiske Meddelelser om befolkningens bevagelser i Danmark, uden Faroerne og Gronland, hvilke publikationer er pabegyndt med haftet for krone (jfr. foranstaende fortegnelse). De omfatter deis bevagelserne i folketallet som folge af fodsler, dodsfald og flytninger, deis de gennem vielser, skilsmisser og dodsfald skete forskydninger i befolkningens fordeling efter agteskabelig stilling. Statistikken over disse befolkningsforhold er, som der narmere er redegjort for i bemarkningerne til de enkelte afsnit, udarbejdet pa grundlag af individualoplysninger til deis med kontrol i sum mariske indberetninger. Hovedresultaterne af de foretagne opgv relser er meddelt i grundtabellerne I VIII, medens oversigtstabellerne deis indeholder uddrag af grundtabellerne sammenstillet med tal fra tidligere ar eller narmere bearbejdede, dels oplysninger, der supplerer eller yderligere specificerer de i grundtabellerne anforte. Haftet er udarbejdet i Departementets. kontor i afdelingen for lobende befolkningsstatistik, der ledes af sekretar Jargon Wedebye. Det statistiske Departement, i marts. C. Ulrich Mortensen Helge Larsen Pris:,0 kr. i.o. AARBUUS STIFTSBOGTRYKKERIE A/S Udkommet lind

4 Indhold. BEMÆRKNINGER TIL TABELLERNF, SIGNATURFORKLARING Contents. COMMENTS TO THE GENERAL TABLES EXPLANATION OF SYMBOLS. OVERSIGTSTABELLER A. Samlet oversigt (tabel ) B. Fedsler (tabel ) C. Dedsfald (tabel ) D. Vielser (tabel ) E. Skilsmisser (tabel 0) F. Indenlandske og udenlandske flytninger (tabel ) G. Befolkningstilvæksten og den beregnede aldersfordeling (tabel ) H. Dedelighedstavler (tabel ). GRUNDTABELLER I. Fedsler, dedsfald, vielser og skilsmisser II. Antal dede, fordelt efter ken, alder, fed selsár og ægteskabelig stilling, samt antal overlevende ægtefæller i ægteskaber, der er oplest ved clod, fordelt efter ken, alder og fedselsár III. Antal viede fordelt efter alder, fedselsár og ægteskabelig stilling for vielsen samt antal fraskilte fordelt efter alder og fed selsár IV. Antal tilflyttere fra og fraflyttere til udlandet, Færeerne og Grenland, fordelt efter ken, alder, fedselsár og wgteskabelig stilling V. Registerbefolkningen og dens bevægelser VI. Antal personer, der er flyttet med beeis, fordelt efter ken, alder og ægteskabelig stilling samt efter til og fraflytningssted. VII. Antal tilflyttere fra og fraflyttere til udlandet, Færeerne og Grenland, fordelt efter ken, alder og ægteskabelig stilling samt efter til og fraflytningssted i Danmark VIII. Antal tilflyttere fra og fraflyttere tit udlandet, Fareerne og Grenland, fordelt efter ken, alder og statsborgerforhold samt efter fra og tilflytningsland. GENERAL TABLES A. General survey (table ) B. Births (tables ) C. Deaths (tables ) D. Marriages (tables ) E. Divorces (tables 0 ) F. Migrations according to registers (tables ) G. Increase and estimated age distribution (tables ) H. Mortality tables (tables ). REFERENCE TABLES I. Number of children born, deaths, marriages and divorces II. Number of deaths by sex, age, year of birth and marital status and number of surviving spouses in marriages dissolved by death, by sex, age and year of birth III. Number of persons married by age, year of birth and marital status and number of persons divorced by age and year of birth IV. External migration : Persons immigrated from or emigrated to foreign countries, Faroe Islands and Greenland by sex, age, year of birth and marital status 0 V. Population and its movements according to the registers VI. Internal migration : Persons migrated with notice by sex, age and marital status and by new and former residence in Denmark VII. External migration : Persons immigrated from or emigrated to foreign countries, Faroe Islands and Greenland by sex, age and marital status and by new and former residence in Denmark 0 VIII. External migration : Persons immigrated from or emigrated to foreign countries, Faroe Islands and Greenland by sex, age and nationality and by new and former country of residence. BILAG I. Oversigt over de kommuner, der i tabel V er regnet som forstadskommuner eller stationsbykommuner II. Kommmunesammenlwgninger pr.. april. APPENDIX I. Municipalities which in table V have been treated as suburban municipalities or as rural municipalities with urban areas II. Municipality integrations per. April.

5 . Bemmrkninger til tabellerne Fedsler, tabel Statistikken over fudslerne er udarbejdet pá grundlag af udskrifter af kirkebogerne og for de sunderjyske amters vedkommende af personregistrene. Udskrifterne er bilagt jordemoderanmeldelserne for hvfr fudsel, deis fil kontrol, deis til periodevis supplering af de i udskrifterne givne oplysninger, idet attesterne bl. a. indeholder oplysning om burnenes fudselsvægt og lmngde; se en opgurelse vedrerende fudselsvægten i Statistiske Efterretninger 0, nr.. I tabel I, side, er antallet af fudte burn fordelt efter moderens hjemstedskommune, men i tabel, side 0, tillige efter, om fudslen har fundet sted i Hovedstaden, provinsbyerne eller sognekommunerne. I byerne, hvor fodeklinikker m.v. oftest er beliggende, finder der betydeligt fiere fedsler sted end svarende til de fodende kvinders fordeling efter hjemsted. Dette gadder bade for fedsler i og udenfor agteskab. Den summariske fudselshyppighed, der er vist i tabel, side, d. v. s. antal levendefodte born sat i forhold til arms middelfolketal, er bide afhængig af antallet af kvinder i de fededygtige aldre og af fed seishyppighederne i de enkelte aldersgrupper. Til yderligere belysning har man derfor i samme tabel anfurt fodselshyppigheder vedrerende femârsaldersklasser af kvinder i de fededygtige aldre fra til Ar. Disse aldersbetingede fodselshyppigheder er til og med 0 opgjort som samlede gennemsnit for hver femârsaldersklasse under eet, hvorimod der fra og med er benyttet simple gennemsnit of hyppighederne vedrerende de enkelte eetars aldersklasser inden for hvert af de respektive femârs aldersintervaller. Herved elimineres virkningerne af forskydninger fra Ar til ár i kvindernes fordeling pâ eetars aldersklasser, og en sádan eliminering ma anses for p.krævet bl.a. som folge af, at de store fudselsârgange fra 0'erne nu rykker op i de fededygtige aldre. Ved overgangen har den beregningsmæssige =tiring stort set kun haft betydning for aldersklassen ár, hvor tallets stigning fra 0 til næsten udelukkende skyldes det nye beregningsprincip. Tabel angiver endeiig samlet frugtbarhed samt brutto og nettoreproduktionstal beregnet i overensstemmelse med de i noterne til tabellen anforte definitioner. Opgorelsen er indtil 0 foretaget pa grundlag af gennemsnitshyppigheder vedrorende fem$rsaldersklasser af kvinder i aldrene op fil det fyldte 0. Ar, medens beregningerne fra og med helt igennem stutter sig p$ fodselshyppigheder og dedshyppigheder vedrerende de enkelte eetars aldersklasser. Oplysningerne i tabellerne, og om de ægteskabelige fedslers fordeling efter ægteskabets varighed refererer til moderen seneste ægteskab, medens fedselsnummeret (tabellerne og ) bestemmes ud fra det samlede antal svangerskaber inclusive aborter, ogsá i eventuelle tidligere ægteskaber eller udenfor ægteskab. Dedsfald, tabel Medens de of Departementet for hvert kvartal modtagne summariske indberetninger om antallet af dedsfald ifolge kirkebogerne, og i de sunderjyske landsdele personregistrene, kun anvendes i de kvartalsvise oversigter, der offentliggures i Statistiske Efterretninger, udarbejdes den evrige dudelighedsstatistik pá grundlag af de originale dodsattester. Disse, der i almindelighed udfærdiges af lagerne (i særlige tilfælde af de autoriserede ligsynsmænd), indsamles gennem Sundhedsstyrelsen, hvor de under lægekyndig vejledning forsynes med kodetal for dudsârsagen. Den evrige bearbejdelse of dudelighedsstatistikken foretages i Departementet, som leverer Sundhedsstyrelsen, Kobenhavn statistiske kontor samt Kobenhavn stadslægekontor de for disse institutioners publikationer nedvendige tabeller. Statistikken over de enkelte dedsársager finder i den af Sundhedsstyrelsen $rligt udgivne publikation: Dudsársagerne i kongeriget Danmark. Til brug ved beregningerne over befolkningens alders og civilstandsfordeling er der ved dedsfald indhentet oplysning gennem folkeregistrene om den overlevende ægtefælles alder. Disse oplysninger fremgr of tabel II, side.

6 Dedelighedsstatistikken omfatter kun dodsfald indtruffet i Danmark og blandt personer med fast bopæl her. Antallet af her i landet dode, men ikke bosatte udlændinge m.v. i mood og kvinder medtages saledes ikke. Tabel I, side, indeholder en fordeling af de dude efter hjemsted indenfor byer og amter. En fordeling af de dude pa bade dedssted og hjemsted er i tabel meddelt for kommunegrupper. Da hospitaler, sygehjem o.s.v. fortrinsvis er beliggende i byerne, der der mange personer her, som er hjemmehorende i sognekommunerne, medens det omvendte sjældnere er tilfolder. TH belysning af den aktuelle udvikling i dodeligheden har man i tabel anfort en dodelighedstavle beregnet pa grundlag af dodelighedserfaringerne fra to ars perioden, og til sammenligning har man i tabel anfort dodelighedstavlen for femarsperioden 0. Vielser, tabel Grundlaget for statistikken over vielserne udgores for de kirkelige vielsers vedkommende af udskrifter af kirkebogerne, medens udskrifter af ægteskabsbogerne danner grundlag for opgorelserne over de borgerlige vielser. Skilsmisser, tabel 0 De fleste skilsmisser bevilges gennem overovrigheden (amtmændene, i Kobenhavn overprasidenten) eller Justitsministeriet. Grundlaget for statistikken udgores i disse tilfælde af udskrifter af skilsmisseakterne, medens der ved de i henhold til dom oploste agroskaber benyttes udskrifter af domsprotokollerne. Registerbefolkningen og dens bevægelser, inden og udenlandske flytninger, tabel Den i tabel V, side 0, anforte opgorelse over registerbefolkningen og dens beva:gelser i bygger pa de summariske indberetninger, som de enkelte kommunale folkeregistre indsender til Departementet hvert kvartal. Disse indberetninger anger de pagældende kommuner i deres helhed, saledes at oplysningerne ikke kan opdeles pa mindre omrader. For pa grundlag af dette materiale at kunne belyse udviklingen i de bymassigt bebyggede dele af sognekommunerne, har man mattet indskrænke sig til at betragte de kommuner, der befolkningsmæssigt set overvejende er præget af bymrssig bebyggelse. Som sadanne er herefter betragtet de kommuner, hvor befolkningen i de bymassigt bebyggede dele ved folketællingen i 0 udgjorde mindst 000 personer samt mere end halvdelen af kommunens samlede folketal. Disse kommuner fremgar af bilag I bagest i hæftet og omfatter forstadskommuner til Hovedstaden og til provinsbyerne, samt 0 kommuner, der i tabellerne er benævnt»stationsbykommuner«, og som er sognekommuner med en starre stationsby eller anden bymæssig bebyggelse, der ikke direkte grænser op til en by eller forstadskommune. Hovedstadens 0 omegnskommuner er dog i dette hæfte medregnet under stationsbykommunerne. De ovrige sognekommuner vil kun for et mindre antals vedkommende kunne betegnes som»rene«landkommuner, idet mange af dem rum mer bymæssigt bebyggede dele, omend oftest af mindre omfang. Det skai bem erkes, at der med virkning fra. april er gennemfort en række kommunesammenlægfinger omfattende i alt kommuner, der er sluttet sammen til kommuner. Bilag II, side, belyser na;rmere disse sammenlægninger og angiver tillige registerfolketallene pr.. april i hver enkelt af de oprindelige samt i de nye sammenlagte kommuner. Drigstrup, Skanderup Stilling og Varde landsogn kommuner, der ved sammenslutningen med henholdsvis Kerteminde, Skanderborg og Varde kobstæder har skiftet hovedlandsdel, nemlig fra gruppen af sognekommuner til gruppen af provinsbykommuner, er ved fordelingerne pa hovedlandsdele i den lobende befolkningsstatistik medregnet i provinsbygruppen allerede fra begyndelsen af aret. De i tabel V anforte samlede tal for fodte og dode stemmer ikke helt overens med de i tabel I meddelte tal, ligesom der i det hele taget forekommer en del mindre afvigelser indenfor de enkelte omrader. Dette skyldes formentlig dels unojagtigheder i indberetningstilgangen til registrene, dels fejl i oplysningerne om hjemstedskommunen i kirkebogsudskrifterne og pa dodsattesterne. a. De indenlandske flytninger, tabel I henhold til bestemmelserne i folkeregisterloven skai enhver, som midlertidigt eller for la:ngere tid flytter fra en kommune, ved bortflytningen eller senest dage derefter melde fraflytning til folkeregistret. Ogsa flytninger indenfor en kommunes grænser skal anmeldes, men det er alene flytninger fra en kommune til en anden eller til og fra udlandet, der indberettes til Departementet, og som derfor indgar i statistikken.

7 Opgorelserne over de indenlandske flytninger udarbejdes med nedennevnte undtagelse pá grundlag af de af fraflytningskommunen udstedte flyttebeviser, der tilstilles tilflytningskommunen og derfra videresendes til Departementet som bilag til kvartalsindberetningerne. Dog udstedes der ingen flyttepapirer for flytninger mellem de tre hovedstadskommuner Kobenhavn, Frederiksberg og Gentofte indbyrdes. Antallet af sidstnevnte flytninger i er medregnet i tabel V, side 0, samt i tabel, men ikke i tabel VI, side, og tabel, der alle er udarbejdet pá grundlag af flyttebeviserne. En anden ársag til uoverensstemmelser mellem de to set tabeller er, at tallene for fraflyttede opgores pá grundlag af og ved omsortering af de fra tilflytningskommunen modtagne flyttebeviser, idet der ikke direkte fra fraflytningskommunerne modtages individualoplysnin ger om de fraflyttede. b. Flytningerne til og fra udlandet, tabel Ved flytninger til og fra udlandet modtager Departementet fra folkeregistrene en serlig blanket for hver person og det samme gelder ved flytninger til og fra Færeerne og Gronland. Pá dette grundlag opgores flytningerne til og fra udlandet med samtidig opgerelse af flytningerne til og fra Færeerne og Grenland. Befolkningstilvæksten og den beregnede aldersfordeling, tabel Med udgangspunkt i befolkningens aldersfordeling ved folketellingen pr.. september 0 og den samtidig opgjorte fordeling efter egteskabelig stilling, har man ved hjelp of de árlige opgorelser over antallet af fodsler, dedsfald, vielser, skilsmisser og flytninger samt med udnyttelse endvidere af de ved dodsfald indhentede oplysninger om den overlevende egtefelles alder beregnet aldersfordelingen ved hvert árs begyndelse indenfor de enkelte civilstandsgrupper og serskilt for mend og kvinder. De nævnte aldersfordelinger fremgár pr. / og pr. / af tabel, der tillige belyser ársagerne til endringerne gennem det mellemliggende ár. Tabellen er for samtlige civilstandsgrupper opgjort pá eetars aldersklasser. Antallet af personer i en bestemt eetars aldersklasse pr. / vil alle have samme fodselsár og dermed tilhore samme generation (f.eks. vil alle de Inge pr. / ware fodt i ). Ved begyndelsen af er enhver af disse generationer blevet eet ár alder end pá tilsvarende tidspunkt Aret forud. Tilgangs og afgangsforholdene i lobet af Aret er opgjort efter generationsprincippet, sáledes at enhver bevegelsesoplysning omfatter personer med samme fodselsár, et fodselsár som tillige i hvert enkelt tilfælde er identisk med fodselsáret for udgangsbestanden pr. /. Herved opnás en sádan korrespondance mellem tabellens bevegelses og bestandsmasser, at tallene umiddelbart kan finde anvendelse i analytisk ojemed. I tabel er for samtlige civilstandsgrupper og med deling pá mend og kvinder anfort et sammendrag pá Ars aldersklasser af de i tabel beregnede aldersfordelinger pr. /. Den samlede befolkningstilvekst i udgjorde 0 personer eller 0, pct. of befolkningen pr. /. Tilvekstens fordeling pá de enkelte alders og civilstandsgrupper samt pá ken vil fremgá of tabel. En anden opgerelse over befolkningstilveksten foretaget pá grundlag of indberetningerne fra folkeregistrene og ikke helt overensstemmende med oven nevnte, jvf. bemerkningerne side fremgár of tabel V, side 0. I denne er anfort tilveksten i registerbefolkningen i de enkelte byer og forstadskommuner samt grupper of ovrige sognekommuner. En beregning of folketallet pr.. juli og dettes fordeling pá aldersgrupper og ken er foretaget serskilt for Hovedstaden, provinsbyerne og sognekommuneme. Resultaterne of denne beregning fremgár of tabel. SIGNATURFORKLARING Gentagelse Nul Mindre end I/z of den anvendte enhed Anvendes i rubrikker, hvor der efter sagens natur ikke kan forekomme tal Oplysning foreligger ikke Anfores ved forelobige eller ansláede tal EXPLANATION OF SYMBOLS» Repetition Magnitude nil 0,0 * Magnitude less than half of unit employed Category not applicable Data not available Provisional or estimated figures

8

9 I I Tabel. A. Absolutte tal Levendefedte Deck Heraf under Ar Fedselsoverskud Indvandrede Udvandrede Nettoudvandring... Befolkningstilvækst.. Vielser Skilsmisser Middelfolketallet. B. Relative tal Pr. 000 indbyggere : Levendefedte Diode Pr. 000 levendefedte born : Deck under $r Pr. 000 indbyggere : Fedselsoverskud Indvandrede Udvandrede Nettoudvandring... Befolkningstilvækst.. Vielser Skilsmisser. Oversigtstabeller A. Samlet oversigt Oversigt over befolkningens bevaegelser Movement of population 0 gnstl. 0 gnstl ,0,,,, 0,,,,, 0,,0, 0,,,,,,0,,,,0,0,,0,,,, 0, 0, +0, +0, +0,,,,,,0,,,,, 0,,,,, A. Absolute figures Live born children Deaths Under year Excess of births Immigration Emigration Net emigration Increase Marriages Divorces Mean population B. Relative figures Per 000 population : Live born children Deaths Per 000 live born children: Deaths under year Per 000 population : Excess of births Immigration Emigration Net emigration Increase Marriages Divorces Tabel. Antal fodte born Number of children born Drenge Levendefodte Samtlige fodte born Piger I Drenge Ded fedte B. Fedsler Piger Levendefodte Herat fadt udenfor ægteskab Dedfedte e Levendefodte Bern fodt udenfor ægteskab i pct. of samtlige fodte pct. gnstl ,0, 0,0 0»,,,» 0,,, 0» ,,,» 0,,, 0» 0,,, ,,, 0 0,,,,,,0,,, 0 0,,, 0 0 0,,, 0 0 0,0,0, 0 0,,, , 0,, TRANSLATION. HEADING, Columns : total; : of whom out of wedlock; : out of wedlock as per cent of;, and : live born children;, and 0: still born children;, and : total; and : males; and : females. Dedfodte 0

10 0 Tabel. Antal fodte born (levendefodte og dodfodte) fordelt henholdsvis efter fodestedskommune og moderens hjemstedskommune, Number of live born and still born children by place of birth and domicile of mother I Hovedstaden Provinsbyeme Sognekommuneme Hele landet A. Fedt i ægteskab : a. Fedestedskommune b. Moderens hjemstedskommune B. Fedt udenfor ægteskab : a. Fedestedskommune b. Moderens hjemstedskommune C. Samtlige fodte: a. Fodestedskommune b. Moderens hjemstedskommune.... D. Heraf dedfedte : a. Fedestedskommune b. Moderens hjemstedskommune TRANSLATION. HEADING, Column : the capital; : provincial towns; : rural districts; : Denmark. FRONT COLUMN, A: in wedlock; B: out of wedlock; C: total; D: of whom still born; a: place of birth; b: domicile of mother. Tabel. Antal fodte born fordelt efter fodselsmûned Number of children born by month of birth Levendefedte Drenge Piger Heraf fedt udenfor ægteskab Drenge Piger Dodfodte Drenge Piger Heraf fedt udenfor ægteskab Drenge Piger Samlet antat fodte gnstl. daglig Januar Februar Marts 0 0 April 0 Maj 0 0 Juni 0 Juli August September Oktober November December TRANSLATION. HEADING, Columns : live born children; : of whom out of wedlock; : still born children; : of whom out of wedlock;,, and : males;,, and : females; : total daily average. FRONT COLUMN: months.

11 Tabel. Antal fyldte drenge pr. 000 finite piger Males per 000 females Levendefedte Dodfodte fedte fedte udenfor egteskab gnstl » » » 0 0 0» » TRANSLATION. HEADING, Column : live born children; : still born children; : total; : out of wedlock total. Tube!. Fodselshyppigheden, frugtbarheden og reproduktionstallene Birth rates, fertility and reproduction rates Antal Antal levendefedte pr. 000 kvinder i liver of aldersklasserne Antal levende Samlet levende fodte pr. fragtfodte 000ind barhedt byggere Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Bruttorepro Netto reproduktions duktions tallest tallet' T 0 /0 gnstl. 0,0,,0,,,,, 0 0 / gnstl.,,,,,, 0,, 0...,,,,0,,,, ,,,,,,,, ,, 0,0,,,,, 0...,,,, 00,,,, , 0,,,,,,,...,,,,,0 0,,, , 0,, 0,,,,,..., 0,,,,0,, 0, 0..., 0,,,0,0,,,...,,,,,,,,...,,,,,,, 0, 0...,,,0,,0,,,..., 0,,,, 0,, 0, 0...,,,,,,, 0, ,, 0,,,,, 0, 0..,, 0,,,, 0, 0, ,,,,,, 0, 0, 0...,,,,,, 0, 0, Ved den samlede frugtbarhed forstás det antal born, som 000 kvinder vil fade i lobet af aldersárene Ar, forudsat at de aldersbetingede fodselshyppigheder holder sig pa det pkgaldende kalenderárs niveau, og at ingen af disse kvinder der for det fyldte 0. Ar. Bruttoreproduktionstallet angiver det antal detre, som 000 nyfodte piger vil fede i lobet af aldersárene Ar, forudsat at de aldersbetingede fodselshyppigheder holder sig pa det pkgaldende kalenderars niveau, og at ingen af modrene der for det fyldte 0. Ar. Nettoreproduktionstallet angiver her det antal dotre, som 000 nyfodte piger vil fade i lobet af aldersárene Ar, forudsat at de aldersbetingede fodselshyppigheder holder sig pá det pkgaldende kalenderárs niveau, og at dodeligheden er den, der er angivet ved dodelighedstavlerne for de fern Ar, hvori kalenderárene er beliggende. Fra og med har man anvendt dodelighedserfaringerne for de enkelte kalenderár. I De aldersbetingede fodselshyppigheder, der tit og med 0 er opgjort som samlede gennemsnit for hver femárs aldersklasse under eet, er fra og med beregnet som simple gennemsnit af hyppighederne vedrorende de enkelte eet Ars aldersklasser af kvinder i de fodedygtige aldre, hvorved man eliminerer virkningerne af forskydninger fra ár tit Ar i kvindernes aldersfordeling indenfor de enkelte femárs aldersintervaller. Ved overgangen har ændringen stort set kun haft betydning for aldersklassen Ar, hvor tallets stigning fra 0 tit næsten udelukkende skyldes det nye beregningsprincip. Opgorelsen af den samlede frugtbarhed saint bruttoreproduktion og nettoreproduktion er praktisk tait upávirket af amdringen. TRANSLATION. HEADING, Column : live born children; : live born children per 000 population; : live born children per 000 women in each age group; 0: total fertility; : gross reproduction rates; : net reproduction rates.

12 I "robe'. Antal fodte born fordelt efter moderens alder Number of children born by age of mother Fedt i metals Fedt udenfor a;gteskab Moderens alder Levendefedte Dodfodte Levendefedte Dodfedte Samtlige fedre born S 0 A. Absolutte tal ár » » 0 0 0» 0 0» 0 0 0» Ar og derover 00 Uangiven B. Relative tal fir,,,,,,,0,0,, 0»,,,,,,,,0,,» 0, 0,,,,,,,,, 0»,,, 0,,,,,,,»,,,0,,,,,,, 0»,,0,,0,,,,,,0 Sr og derover 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, Uangiven,0 0,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 TRANSLATION. HEADING, Columns : in wedlock; : out of wedlock; 0: total;,, and : liveborn;,, and : still born. FRONT COLUMN: age of mother; A: absolute figures; B: relative figures. Tobel. Antal fodsler i ægteskab, fordelt efter moderens alder og det pagældende segteskabs varighed Number of births in wedlock,, by age of mother and length of marriage Ægteskabets varighed Ar 0 Ar Ar 0 Ir Ir 0 Ir Ar og derover pct. 0 pct. Under âr ,, fir,,»,0 0,» ,,» 00 0,,»,,»,,» 0,,» 0,,» 0,, 0» 0 0,,» 0 0,0,»,,» 0 0,,»,, är 0,, 0» 0, 0, ar og derover 0 0,0 0,0 Uangiven 0 0, 0, 0 00,0 00,0 TRANSLATION. HEADING, Columns : age of mother; : years and over; : total; 0: percentage distribution. FRONT COLUMN: length of marriage. 0

13 Tabel. Antal levendefodte born i ægteskab, fordelt efter moderens og faderens alder Number of live born children in wedlock by age of mother and father Moderens alder Faderens alder Ar 0 Ar Ar 0 Ar Ar S 0 Ar Ar og derover Under 0 Ar. a. Drenge b. Piger. 0 0 Ar a. Drenge b. Piger 0» a. Drenge b. Piger » a. Drenge b. Piger» a. Drenge b. Piger » a. Drenge b. Piger 0 0» a. Drenge b. Piger » a. Drenge b. Piger» a. Drenge... b. Piger Ar og derover a. Drenge 0 b. Piger Uangiven a. Drenge... b. Piger a. Drenge b. Piger TRANSLATION. HEADING, Columns : age of mother; : years and over; : total. FRONT COLUMN: age of father; a: males; b: females. Tabel 0. Antal enkeltfodsler og flerfodsler Single births and multiple births Enkeltfedsler Tvillingfedsler Flerfedsler Trillingfedsler Fedsler i alt Flerfedsler pr. 000 fedsler gnstl , 0» 0,0», 0»,» 00, 0»,,,, 0, 0 0 0, 0, 0, 0 0, Heraf udenfor ægteskab, I Heri medregnet firlingfedsel. TRANSLATION. HEADING, Column : number of single births; : twin births; : triple births; : total; : multiple births per 000 births. FRONT COLUMN:...rich out of wedlock. S

14 Tabel. Antal levendefodte born, fordelt efter moderens alder og barnets fodselsnummer Number of live born children by age of mother and number of pregnancies of mother, incl. abortions Barnets fodselsnummer Moderens alder nr. nr. nr. nr. Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger ár 0 0» 0» » 0» 0 0» og derover Drenge og piger pr. 000,, 0, 0,,, 0, 0, TRANSLATION. HEADING, Columns : number of pregnancies of the mother; : number and over; : unknown; 0: total; Tabel. Antal fodsler og antal levendefodte born i ægteskab, fordelt efter det págældende medregnet Births and number of live born children in wedlock by length of marriage and number of pregnancies of Barnets fodselsnummer Ægteskabets varighed antat fodsler nr. nr. nr. nr. antal levendefodte born antal fodsler antat levendefodte born antat fodsler antal levendefodte born antal fodsler antal levendefodte born Under Ar ár 00 00» 0 0» 0» » 0 0» 0»» 00 00» 0 0 0» 0» » 0 0 0» 0 0 0» ár 0 0» 0 $r og derover Uangiven 0 00 r Varigheden of moderens seneste ægteskab. TRANSLATION. HEADING, Columns : number of pregnancies of the mother; : number and over; : unknown; 0: total;

15 : antallet of moderens svangerskaber, aborter medregnet Barnets fedselsnummer nr. nr. nr nr. og derover uangiven Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger ,, 0,,,,,,,,,,,,,,, and : males;,,,, 0,,,, and 0: females. FRONT COLUMN: age of mother. aegteskabs varighedl og barnets fedselsnummer : antallet af moderens svangerskaber, aborter the mother, incl. abortions Barnets fedselsnummer nr. nr. nr. nr. og derover uangiven antat antat antat antat antat antat antat levende antat levende antat levende anta! levende antat levende antal levendefodsler fodte fodsler fodte fodsler fodte fodsler fodte fodsler fodte fodsler fodte born born born born born born ,,,,,,,, and : births;,,,, 0,,,, and 0: of whom live born children. FRONT coma!: length of marriage.

16 Tabel. Antal furstefudsler i mgteskab fordelt efter dettes varighed First births in wedlock by length of marriage Ægteskabets varighed Absolutte tal Procentvis fordeling 0 A. Under ár i alt.. 0 0,, Under máned,,0 máneder 0,,» 0,0,» 00,,» 0 0,, B. ár og dero. i alt 0,, ár 00 0, 0,» 0,,»,0,0»,,»,,»,,0» 0, 0,» 0, 0,» 0, 0, 0 ár 0 0, 0,» 0, 0, 0 ár og derover 0,0 0,0 Uangiven 0, 0, Tabel. C. Dedsfald Antal dude fordelt henholdsvis efter dudssteds og hjemstedskommunen Deaths by place of death and domicile A. Mend a. Dedssted b. Hjemsted B. Kvinder a. Dedssted... 0 b. Hjemsted... 0 A B. Tilsa mmen a. Dedssted... b. Hjemsted... Hovedstaden Provinsbyerne Sognekommunerne Hele landet 0 TRANSLATION. HEADING, Column : the capital; : provincial towns; : rural districts; : Denmark. FRONT COLUMN, A: males; B: females; A B: total; a: place of death; b: domicile. A B. 00,0 00,0 TRANSLATION. HEADING, Columns : absolute figures; : percentage distribution. FRONT COLUMN: length of marriage; A: less than year; B: year and more. Tabel. Dudeligheden Mortality Dode i alt Dade pr. 000 indbyggere Mend Kvinder Mend Kvinder good 0 0, 0, 0, 0» 0 0, 0, 0,» 0 0, 0,0 0, 0» 0,,,» 0 0 0,,, 0»,,, ,,, ,,, 0 0 0,,, 0,,0, TRANSLATION. Hawmxo, Columns : mortality total; : deaths per 000 population; and : males; and : females; and : total.

17 Tabel. Antal dode a. b.heraf und. Ar c. 0 gennemsnitlig.. d. Heraf und. Ar Antal diode, fordelt efter mûineder Deaths by months Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec TRANSLATION. HEADING, Columns : the months; : the year. FRONT COLUMN: number of deaths; a: ; b and d: of which under I year; c: 0 average. Tabel. Antal dode fordelt efter Icon, alder og eegteskabelig stilling Deaths by sex, age and marital status I Ugifte Gite Enkestand Separerede Fraskilte Uangiven civilstand A. Maud i alt Under Ar Ar» 0 0 0»» 0 0»» 0 0»» 0» 0» 0»» 0 0»» 0» 0» 0 0»» ár og derover 0 B. Kvinder i alt 0 0 Under Ar Ar» 0 0 0»» 0» 0» 0» 0» 0» 0» 0»» 0 0 0» » 0 0 0»» 0 0 0» 0» $r og derover 0 00 TRANSLATION. HEADING, Column I: single; : married; : widowed; : separated; : divorced; : unknown; : total. FRONT COLUMN, A: males, total; B: females, total. Hele tret

18 Ì Tabel. Antal ægteskaber oplast i ved den ene ægtefaelles dad, fordelt efter aegtefaellernes alder ved dadsfaldet Number of marriages dissolved in by the death of one of the spouses distributed by age of spouses at time of death A. Ægteskaber oplast ved mandens dad. Den afdmde manda alder Enkens alder Ar 0 Ar Ar 0 Ar Ar 0 Ar Ar 0 Ar Ar 0 Ar 0 Ar 0 Ar Ar 0 Ar Ar og dero. ár 0 0» 0 0» 0»» 0 0»» 0 0 0» 00 0» 0 0» » 0 0 0» 0 0» 0» 00 ár og derover Enkemandens alder Ar 0 Ar Ar B. t gteskaber oplast ved hustruens dad. 0 Ar 0 Ar 0 Ar Den afdede hustrus alder Ar Ar 0»» 0»» 0 0» 0» 0» 0 0» 0 0» 0» 0 0 0»» 0 0 0» ár og derover TRANSLATION. A: marriages dissolved by death of husband. HEADING, Columns : age of deceased husband; : total. FRONT COLUMN: age of widow. B: marriages dissolved by death of wife. HEADING, Columns : age of deceased wife; : total. FRONT COLUMN: age of widower. 0 Ar Ar 0 Ar Ar 0 Ar Ar 0 Ar 0 Ar og dero.

19 I Tabel. Ante l Bade pr. 000 personer i hver aldersklasse indenfor visse dadsdrsagsgrupper Death rate by age groups and by some groups of causes 0 Ar Ar 0 Ar 0 Ar 0 Ar s 0 fir 0 Ar 0 Ar og d erover I al I. Samlet dadelighed A. Mend 0,,,0,0,0,, 00,0 0,, 0,,0,, 0,, 0, 0,,0 0,,0,, 0,,, 0, B. Kvinder 0,,0,,, 0,0,, 0,, 0,0 0,,0,,0,,,, 0, 0,,0,0,,,, IL Tuberkulose A. Mend '0.. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,00 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 B. Kvinder 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 III. Kr eft A. Mend 0 0,0 0,0 0,0 0, 0,,,,, 0,0 0,0 0, 0,0 0,,,,0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,,0,0,, B. Kvinder 0 0,00 0,0 0,0 0,0,,,,, 0,0 0, 0,0 0,,,,,0,0 0,0 0,0 0, 0,,,,,, IV. Heraf lungekr eft A. Mend 0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,00 0,0 0, 0,,,0 0, 0,00 0,0 0,0 0, 0,,, 0, B. Kvinder 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,00 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,00 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 V. Hjertesygdomme A. Mend ,0 0,0 0,0 0,,0, 0,,, 0,00 0,0 0,0 0,,0, 0,,,0 B. Kvinder ,00 0,0 0,0 0,,0,,0, 0,0 0,0 0,0 0,,,,, VI. Ulykkestilfaelde og selvmord A. Mend 0 0, 0, 0, 0, 0,,0,, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,,0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,, 0, B. Kvinder 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,, 0, ' Oplysningerne for 0 kan ikke sammenlignes med pá grund of endring i dedsnrsagsklassifikationen. TRANSLATION. HEADING, Columns : age groups; : total. FRONT COLUMN: I: Death rate total; II: Tuberculosis; III: Malignant neoplasms; IV: Malignant neoplasms of lungs; V: Diseases of the heart; VI: Accidents and suicides; A: Males; B: Females.

20 0 Tabel 0. Antal dude pr. 000 personer i hver aldersklasse Number of deaths per 000 population in each age group Mama Kvinder 0 gnstl. 0 gnstl. Under ár,,,,,,,, Ar, 0, 0, 0,,0 0, 0, 0,», 0, 0, 0,, 0, 0,0 0, 0», 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,»,0 0, 0, 0,,0 0, 0,0 0, 0»,,0, 0,, 0, 0, 0,»,,0,0,,0 0, 0, 0,0 0»,,,, 0, 0,,0»,,,,,,,, 0»,,,,,0,,0,0»,0,0,,,,,, 0»,,,,,,,,0»,,,,,,,, 0»,, 0, 0,,,,,»,,,,00,0 0,,, 0»,,,0,,,,,0»,,,0,,,,, 0»,,0,0,0,,,, ár og derover,0,0 0,0,, 0, 0,, Tilsammen, 0, 0, 0,,,,,0 TRANSLATION. HEADING, Columns : males; : females; and : 0 average. FRONT COLUMN: age groups. Tabel. Indeks for dedeligheden i visse aldersgrupper Index of mortality in certain age groups Mend Kvinder Under Sr Sr 0 Sr 0 Sr r og dero. Under Sr Sr 0 ar 0 Sr 0 Sr og dero. 0 = 00 0 gnstl » 0» 0» » 0 0» 0 0» ANSI. Dedeligheden er for de enkelte aldersklasser i de forskellige Sr beregnet som forholdet mellem det faktiske antal Bede og det antal som ville do, hvis dedeligheden pá de enkelte alderstrin havde holds sig pk samme relative niveau som i gennemsnit of femáret 0. TRANSLATION. HEADING, Columns : males; : females; and : total.

21 label. Antal Bode i. Ieveòr pr. 000 levendefodte born of samme fodselskuld Cohort death rates under year per 000 live born children Levetid Feite i Under timer timer mined mined it Under I it i alt Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger gnstl., 0,,0,,, 0,, 0»,,,,,,,,0»,,,0,,,,, 0»,,, 0,,, 0,,0»,,,,,, 0,, 0»,,,,,0,,,,,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,,,,,,,,,,,,,,,,0,,0,,,,,,0 TRANSLATION. HEADING, Columns and : death rates under hours; and : hours under month; and : month year; and : under year total;,, and : males;,, and : females. Tabel. Antal dede i. leveár i, fordelt efter levetid Deaths under year by age Levetid Drenge Piger Heraf fodt udenfor a:gteskab Drenge Piger Under timer 00 dage 0» 0» dage under maned maned máneder 0 0 máneder»» label. D. Vielser Antal vielser fordelt efter parternes aegteskabelige stilling for vielsen. Number of marriages by marital status of spouses Brudgommen TRANSLATION. HEADING, Columns and : total; and : of whom illegitimate; and : males; and : females. FRONT COLUMN: TRANSLATION. HEADING, Columns : bridegrooms; : single; under hours, days, days, 0 days, days under : widowed; : divorced; : total. FRONT COLUMN: brides; a: single; month, month, months, months, months, months. b: widowed; c: divorced; ac: total. Bruden a. Ugift b. Enke c. Fraskilt ac. i Ugift Enkemand Fraskilt

22 Tobel. De viedes relative fordeling efter deres ægteskabelige stilling for vielsen Persons married by marital status; relative distribution gnstl. 0 gnstl. Brudgom Brud Brudgom Brud Brudgom Brud Brudgom Brud a. Ugifte b. Enkestand c. Fraskilte ac TRANSLATION. HEADING, Columns I,, and : males;,, and : females. FRONT COLUMN, a: single; b: widowed; c: divorced; ac: total. Tabel. Antal vielser fordelt efter de viedes alder Number of marriages by age of spouses Brudens alder Under 0 Ar 0 Ar A. Samtlige vielser Under 0 $r... 0 Ar 0» 0»» 0 0»» 0»» 0»» 0 $r og derover Ar 0 0 Ar 0 0 Ar S rudgommens alder 0 Ar Ar 0 0 Ar 0 Ar 0 0 Ar 0 0 Ar 0 0 Ar og derover B. Vielser, hvor Under 0 ár... 0»» 0»» 0»» 0»» 0»» 0 ár og derover en eller begge parter har vseret gift for TRANSLATION. HEADING, Columns : age of bridegroom; : under 0 years; : 0 years and over; : total. FRONT COLUMN: distribution by age of bride; A: all marriages; B: marriages in which one or both spouses have been married before.

23 Tabel. Antal viede pr. 000 personer i den pâgaeldende alders og civilstandsgruppe Persons married per thousand in each group Aldersklasser Ugifte Enkemænd Mænd Fraskilte Ugifte Enker Kvinder Fraskilte i alt,, 0,,,,,, Under 0 Ar 0, 0, 0,,0, 0, 0 Ar,,,,, 00,0 0,,», 0,,,0,,,, 0» 0,,,,,,, 0,»,,,,0 0, 0,0 0,0,0 0»,0,, 0,0,,, 0,» 0, 0,,,, 0,,, 0»,,,,0,,,,»,,,,0,0,,, 0»,0,,,,,,,», 0,,,0 0, 0,,,0 0 fir og derover 0,,,, 0, 0, 0, 0, 0 gnstl. i alt,,,,,0,,, Under 0 ar,,,, 0,,0 0 Ar,,,0,, 0,,,»,,0, 0,,,,, 0»,,0,,,,0,,»,,,,,,,, 0»,,,,,,,,»,,,,0,,,, 0»,,,,,, 0,,»,,, 0,,, 0,, 0»,,,,,,,,»,,,, 0,,0,,0 0 Ar og derover 0,,,, 0, 0,, 0, r Kvinder âr, mend kr. TRANSLATION. HEADING, Columns : males; : females; and : single; and : widowed; and : divorced; and : total. FRONT COLUMN: age groups. Tabel. Antal vielser fordelt henholdsvis efter vielseskommune og brudgommens hjemstedskommune Number of marriages by place of marriage and domicile of husband Tabel. Antal vielser fordelt efter vielsesmined Number of marriages by month 0 gnstl. Hovedstaden A. Kirkelige vielser a. Vielsessted b. Brudg. hjemst.. B. Borgerlige vielser a. Vielsessted b. Brudg. hjemst.. AB. Samtlige vielser a. Vielsessted 00 b. Brudg. hjemst... Provinsbyerne Sognekommuneme Hele landet I Heri medregnet under A, B og A B henholdsvis 0, og udlandinge. TRANSLATION. HEADING, Column : the capital; : provincial towns; : rural districts; : Denmark. FRONT COLUMN, A: religious marriages; B: civil marriages; A B: total; a: place of marriage; b: domicile of husband. I Vielser i alt Herat borgerlige Vielser i alt Herat borgerlige Januar 0 Februar Marts 0 0 April Maj 0 0 Juni 0 Juli 0 00 August 0... September 0 00 Oktober November 0 0 December TRANSLATION. HEADING, Columns and : total; and : of which civil.

24 E. Skilsmisser Tabel 0. Antal indgáede og opleste ægteskaber Number of marriages contracted and dissolved Indgáede ægteskaber Opleste ægteskaber Ved mandens dad Ved hustruens dad Ved skilsmisse Fiere Opleste ægteskaber indgáede pr. 000 bestáende end opinste ægteskaber Ved dad Ved skils misse ,, 0,, 0, 0,,,,, 0,, 0,,,, TRANSLATION. HEADING, Column : marriages; : marriages dissolved; : total; : by death of husband; : by death of wife; : by divorce; : net increase; : marriages dissolved as per mille of existing marriages; : by death; : by divorce. Tabel. Antal skilsmisser fordelt efter aegte Tabel. Antal skilsmisser fordelt efter, hvorskabets varighed air aegteskabet blev stiftet Divorces by length of marriage Divorces by year of marriage 0 gnstl. 0 gnstl. A. Ægteskabets varighed Under ár 0 $r 0»» 0» 0» » 0 0 0» 0» 00 0 ár og derover Uangiven 0 B C. Gst. varighed 0, 0, 0,,0,0 TRANSLATION. FRONT COLUMN, A: length of marriage; B: total number of divorces; C: average length of marriages. Vielsesir Antal indgáede ægteskaber Antal skilsmisser Fer TRANSLATION. HEADING, Column : number of marriages; : number of divorces. FRONT COLUMN: year of marriage.

25 Tabel. Antal skilsmisser fordelt efter borneantall og aegteskabets varighed Divorces by number of children and length of marriage Antal born' Ægteskabets varighed 0 0 Under 0 0 Ar Uan i alt gnstl. gnstl. Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar og givet dero. 0 0 born 0 0 barn born 0 0 0» » 0»» 0»» Uangivet gnstl gnstl D.v.s. anal failles born under Ar. TRANSLATION. HEADING, Columns : length of marriage; 0: years and more; : unknown; : total; : average. FRONT COLUMN: distribution by number of children.. Tabel. Antal skilsmisser fordelt efter ægtefaellernes alder Divorces by age of spouses Hustruens alder Mandent alder 0 0 Ar Uan gnstl. Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar dero givet 0 I ár 0 0» 0 0» 0»» 0 0 0» 0 0 0» » 0 00» 0 0 0» 0 0» 0 0 Ar og derover Uangiven gnstl TRANSLATION. HEADING, Columns : age of husband; : 0 years and over; : unknown; : total; : 0 average. FRONT COLUMN: age of wife..

26 I Tabel. Antal skilsmisser fordelt efter den formelle grund The formal cause of divorce 0 gnstl. 0 gnstl. I a. Forudgáende separation 0 0 b. Utroskab 0 c. Faktisk adskillelse i over á.r. 0 0 d. Sindssygdom 0 e. Andre grunde 0 0 a e TRANSLATION. FRONT Cowley, a: previous separation; b: adultery; c: living apart for more than years; d: insanity; e: other causes; a e: total.

27 F. Indenlandske og udenlandske flytninger Tabel. Antal mellemkommunale flytningerl i de enkelte kvartaler Quarterly intermunicipal migrations Antal flyttede personer I = I glut]. 0 gmtl. I Januar April Juli Oktober kvartal 000» 000» 000» ' Hen medregnet flytningerne meuem de tre hovedstadskommuner. TRANSLATION. Faoar Commix: persons migrated quarterly Tabel. Antal personer flyttet med bevis i fordelt efter ken, alder og aegteskabelig stilling og udregnet i pct. of middelfolketallet Number of persons migrated with notice in, by sex, age and marital status and as per cent of mean population ad. Saintlige personer... Heraf 0 Ar og dero. I pct. of Mend Kvinder middelfolketallet Mend Kvinder Mend Kvinder I pct. of middelfolketallet Mend Kvinder pct pct.,,,0, b. Gifte og separerede i alt,, a. Ugifte i alt,0,0 Under fir 0 0,, Under $r 0 0,, $r,, Ar 0 0,, 0»,, 0» 0,, 0» 0,,» 0 0,, 0 Ar og derover...,, 0» 0,0,» 0,, 0»,, c. Enkestand,0, 0 ár og derover... 0,, d. Fraskilte,, and : males; and : females; : as per cent of mean population. FRONT Count, a: single; TRANSLATION. HEADING, Columns b: married and separated; c: widowed; d: divorced; ad: all persons; of whom 0 years and over.

28 'robe!. Antal personer i visse aldersgrupper, der i er flyttet med bevis fordelt efter Internal migration with notice in, by sex, age, new and former residence in Denmark Mænd Fraflytningssted Hovedstaden Hovedst. forstadskommuner Tilflytningssted Provinsbyerne Provinsb. forstadskommuner Stationsbykomm. Ovrige sognekomm. A. Under ár 0 a. Hovedstaden 0 0 b. Hovedst. forstadskomm c. Provinsbyerne d. Provinsbyernes forst.k 00 e. Stationsbykommuner f. 0vrige sognekommuner B. r 0 0 a. Hovedstaden b. Hovedst. forstadskomm. 0 c. Provinsbyerne 0 0 d. Provinsbyernes forst.k 0 e. Stationsbykommuner 0 f. 0vrige sognekommuner C. 0 ár a. Hovedstaden 0 0 b. Hovedst. forstadskomm. 0 0 c. Provinsbyerne. 0 0 d. Provinsbyernes forst.k e. Stationsbykommuner 0 f. 0vrige sognekommuner. 0 D. 0 $r a. Hovedstaden 0 0 b. Hovedst. forstadskomm. 0 c. Provinsbyerne 0 0 d. Provinsbyernes forst.k 0 0 e. Stationsbykommuner 00 f. 0vrige sognekommuner. 0 E. 0 ár og derover a. Hovedstaden 0 b. Hovedst. forstadskomm. 00 c. Provinsbyerne 0 0 d. Provinsbyernes forst.k 00 0 e. Stationsbykommuner 0 f. 0vrige sognekommuner. 0 AE a. Hovedstaden 0 0 b. Hovedst. forstadskomm c. Provinsbyerne d. Provinsbyernes forst.k 0 0 e. Stationsbykommuner 0 0 f. Ovrige sognekommuner. 0 TRANSLATION. HEADING, Columns : males; : females; and : new residence; and : total; and : the capital; and : other rural districts. FRONT COLUMN: former residence; A: under years, total; E: 0 years and over, total; A E: total; a, b, c, d, e and f, see

29 til og fraflytningssted Kvinder Fraflytningssted Hovedstaden Hovedst. forstadskommuner Tilflytningssted Provinsbyeme 0 Provinsb. forstadskommuner Stationsbykomm. Ovrige sognekomm. A. Under ár a. Hovedstaden 0 b. Hovedst. forstadskomm. 0 0 c. Provinsbyerne 0 d. Provinsbyernes forst.k 0 0 e. Stationsbykommuner 0 f. 0vrige sognekommuner 0 0 B. ár a. Hovedstaden 0 0 b. Hovedst. forstadskomm. 0 c. Provinsbyerne d. Provinsbyernes forst.k. e. Stationsbykommuner f. Ovrige sognekommuner 0 C. 0 ár a. Hovedstaden 0 0 b. Hovedst. forstadskomm c. Provinsbyerne 0 d. Provinsbyernes forst.k e. Stationsbykommuner f. Ovrige sognekommuner 0 0 D. 0 ár 0 0 a. Hovedstaden 00 b. Hovedst. forstadskomm. 0 0 c. Provinsbyerne 0 0 d. Provinsbyernes forst.k 0 0 e. Stationsbykommuner f. Ovrige sognekommuner 00 E. 0 ár og derover a. Hovedstaden 00 b. Hovedst. forstadskomm. 0 0 c. Provinsbyerne d. Provinsbyernes forst.k e. Stationsbykommuner 0 f. 0vrige sognekommuner 0 0 AE a. Hovedstaden b. Hovedst. forstadskomm c. Provinsbyerne 0 d. Provinsbyernes forst.k e. Stationsbykommuner... 0 f. 0vrige sognekommuner 0 0 suburbs of the capital; and 0: provincial towns; and : suburbs of provincial towns; and : rural districts with urban areas; and : heading columns,,,, and.

30 0 Tobel. Antal personer, der i de enkelte ór 0 er tilflyttet fra eller fraflyttet til udlandet' External migrations 0 Tilflyttet Fraflyttet Fraflytningsfra udlandet til udlandet overskud danske Heraf udlendinge = t I tallene indgâr flytningerne mellem Fereerne og Gronland og det ovrige Danmark. TRANSLATION. HEADING, Column : immigrants; : emigrants; : net emigration; : of which; : Danes; : aliens. Tabel 0. Antal personer, der i er tilflyttet fra eller fraflyttet til udlandet samt flyttet i indlandet, procentvis fordelt efter alder og mgteskabelig stilling' Immigrants and emigrants by age and marital status, per cent Tilflyttet fra udlandet Fraflyttet til udlandet Indenlandske flytninger Mend Kvinder Mend Kvinder Mend Kvinder A. Fordelt efter alder : Under Ar,,,,,, Ar,,,,, 0, 0», 0,,,,,» 0,, 0,,,, 0»,, 0,,,0,», 0,,,, 0, 0 Ar og derover,,,,,, 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 B. Fordelt efter civilstand : a. Ugift, uangivet,,,,,, b. Gift, separeret,0,0,, 0,, c. Enkestand 0,, 0,,,0, d. Fraskilt,,0,,,, I tallene indgâr flytningerne mellem Færoerne og Gronland og det ovrige Danmark. TRANSLATION. HEADING, Columns : immigrants; : emigrants; : internal migrations;, and : males;, and : females. FRONT COLUMN, A: distributed by age groups; B: distributed by marital status; a: single, unknown; b: married, separated; c: widowed; d: divorced. pct.

31 Tobel. Antal personer, der er tilflyttet fra eller fraflyttet til udlandet, Fareerne og Grimland, fordelt efter kon, alder og nationalitet Immigrants and emigrants by sex, age and nationality Tilflyttet fra udlandet Fraflyttet til udlandet Fraflytningsoverskud grist'. gnstl gnsd L Tilsammen + + II. Fordelt efter kon og alder: a. Mend ialt Under Ar r » » » » $r og derover b. Kvinder i alt Under Ar ár 0 0» » » » Ar og derover III. Fordelt efter nationalitet og kon: A. Danskeialt a. Mænd b. Kvinder 00 B. Udlendinge i alt a. Mænd b. Kvinder TRANSLATION. HEADING, Columns : immigrants; : emigrants; : net emigration. FRONT COLUMN, I: total; II: distributed by sex and age groups; III: distributed by nationality and sex; a: males; b: females; A: nationals; B: aliens. Tabel. Antal personer, der er tilflyttet fra eller fraflyttet til udlandet, fordelt efter de vigtigste fra og tilflytningslande Immigrants from and emigrants to main countries Fra eller til Tilflyttet fra udlandet Fraflyttet til udlandet Fraflytningsoverskud From or to gnstl gnstl Bnad Norge Norway Sverige 0 + Sweden Tyskland Germany U.K U.K. Canada Canada U.S A U.S.A. Amerika i evrigt +0 + Rest of America Australien Australia TRANSLATION. Hr wtrto, Columns : immigrants; : emigrants; : net emigration

32 G. Befolkningstilaæksten og Tabel. Den beregnede aldersfordeling pr.. januar og samt bevmgelserne indenfor Estimated age distribution on January and and movements in marital status and age groups in the a. Ugifte mend. r/ Bevægelse i IL Fodselsir Alder Antal Tilgang pá grund af fodsel og indvandring Dod Afgang pá grund af Vielse Udvandring Nettotilgang Antal Alder ' Heri levendefodte drenge. TRANSLATION. HEADING, a: single males; columns : movements i ; : year of birth; and 0: age; and : population; : increase caused by birth and immigration; : decrease; : died; : married; : emigrated; : net increase.

33 den beregnede aldersfordeling civilstands og aldersgrupper i Iebet of. A. Mend course of. A. Males. a. Ugifte amend. '/ Bevægelse i '/, Fedselsr Alder Antal Tilgang pi grund af fedsel og indvandring Dad Afgang pa grund af Vielle Udvandring Nettotilgang Antal Alder S foi l og ferj deco dero.

34 Tabel. (fortsat) Den beregnede aldersfordeling pr.. januar og samt bevægelserne indenfor Estimated age distribution on January and and movements in marital status and age groups in the b. Gifte og separerede mænd r/r Bevægelse i r/ Fodselskr Alder Antal Vielse i Tilgang pá grund af Indvandring Dad Afgang pá grund af Hustruens dod Skilsmisses Udvandring Nettotilgang Antal Alder r Herunder ikke medregnet viede mænd, som var hjemmehorende i udlandet. ' Herunder ikke medregnet fraskilte 'mend, som var hjemmehorende i udlandet. TRANSLATION. HEADING, b: married and separated males; columns 0: movements in ; : year of birth; and : age; and : population; : increase; : married; : immigrated; : decrease; : died; : widowed; : divorced; : emigrated; 0: net increase.

35 civilstands og aldersgrupper i lobet of. A. Mend course of. (cont.) A. Males b. Gifte og separerede tutend '/i Bevægelse i e/e Fadselskr Alder Antal Vielsee Tilgang p grund af Indvandring Dod Afgang pi grund of Hustruens clod Skiesmisses Udvandring Nettotilgang Antal Alder : o og far}' de og} + deró

36 Tabel. (fortsat) Den beregnede aldersfordeling pr.. januar og samt bevaegelserne indenfor Estimated age distribution on January and and movements in marital status and age groups in the c. Enkemænd '/I Bevægelse i 'i Fsdselsár Alder Antal Tilgang pi grand of Hustruens dod Indvandring Ded Afgang pi grund of Vielse Udvandring Nettotilgang Antal 0 Alder TRANSLATION. HEADING, c: widowed; columns : movements in ; : year of birth; and I I : age; and IO: population; : increase; : widowed; : immigrated; : decrease; : died; : married; : emigrated; : net increase.

37 civilstands og aldersgrupper i lobet of. A. Mind course of. (cont.) A. males. c. Enkenisend f, Bevægelse i ili Fedgelsir Alder Antal Tilgang p grund of Hustruens clod Indvandring Dod Afgang p grund of Vielse I Udvandring Nettotilgang Antal 0 Alder = l 0 ogl og for dero. 0 + I erst og dero.

38 Tabel. (fortsat) Den beregnede aldersfordeling pr.. januar og samt bevmgelserne indenfor Estimated age distribution on January and and movements in marital status and age groups in the d. Fraskilte =mad '/r Bevægelse i '/l Fadselskr Alder Antal Tilgang pa grund af Skilamisse' vandring Afgang ph grund af Dad Vielse vandring Nettotilgang Antal 0 Alder = = = = = ' Herunder ikke medregnet fraskilte mmnd, som var hjemmeharende i udlandet. TRANSLATION. HEADING, d: divorced males; columns : movements in ; : year of birth; and : age; and 0: population; : increase; : divorced; : immigrated; : decrease; : died; : married; : emigrated; : net increase.

39 civilstands og aldersgrupper i lobet of. A. Mend course of. (cont.). A. Males d. Fraskilte amend / Bevaegelse i / Fodselsár Alder Antal Tilgang pa grund af Skilsmisse vandring Afgang pá grund af Dod Vielle vandring Nett tilgang Antal 0 Alder = ogl og + og for J ' dero. J dero

40 0 Tabel. Den beregnede aldersfordeling pr.. januar og samt bevægelserne indenfor (fortsat) Estimated age distribution on January and and movements in marital status and age groups in the e. Mend i alt / Beva gelse i / Fedselsár Tilgang pá Afgang pi grund af Alder Antal grund af fedsel og indvandring Ded Udvandring Nettotilgang Antal Alder S Heri: levendefedte drenge. TRANSLATION. HEADING, e: males total; columns : movements in ; : year of birth; and : age; and : population; : increase caused by birth and immigration; : decrease; : died; : emigrated; : net increase.

41 0 I civilstands og aldersgrupper i lobet af. A. Mend course of. (cont.) A. Males. e. Mend i alt 'f, Bevægelse i '/ FedselsAr Alder Antal Tilgang pa grund af fedsel og indvandring Afgang Ded grund af Udvandring Nettotilgang Antal Alder l. od og dero. og fer j dero. j + 0

42 Tabel. (fortsat) Den beregnede aldersfordeling pr.. januar og samt bevaegelserne indenfor Estimated age distribution on January and and movements in marital status and age groups in the a. Ugifte kvinder '/ Bevægelse i '/ Fodselshr Alder Antal Tilgang pá grund af fodsel og indvandring Dod Afgang p$ grund af Vielse Udvandring Nettotilgang Antal Alder s S = 0 + = = 0 = = = = Heri: 0 levendefedte piger. TRANSLATION. HEADING, a: single females; columns : movements in ; : year of birth; and 0: age; and : population; : increase caused by birth and immigrations; : decrease; : died; : married; : emigrated; : net increase.

43 civilstands og aldersgrupper i Ibet of. B. Kvinder course of. (cont.). B. Females a. Ugifte kvinder V, Bevægelse i 'L Fadselsár Alder Antal Tilgang pá grund af fedsel og indvandring Dad Afgang pá grand af Vielse Udvandring Nettotilgang Antal Alder j 0 ogj og og for dero. dero. 0 00

44 Tabel. (fortsat) Den beregnede aldersfordeling pr.. januar og samt bevægelserne indenfor Estimated age distribution on January and and movements in marital status and age groups in the b. Gifte og separerede kvinder '/r Bevægelse i / Fadselsar Alder Antal Tilgang p grund af Vie Ise' Indvandring Ded Afgang p grund af Mandens dad Skitsmisse' Udvandring Nettotilgang Antal Alder Herunder ikke medregnet viede kvinder, som var hjemmeharende i udlandet. S Herunder ikke medregnet 00 fraskilte kvinder, som var hjemmeharende i udlandet. TRANSLATION. HEADING, b: married and separated females; columns 0: movements in ; : year of birth; and : age; and : population; : increase; : married; : immigrated; : decrease; : died; : widowed; : divorced; : emigrated; 0: net increase.

45 civilstands og aldersgrupper i lobet of. B. Kvinder course of. (cont.). B. Females b. Gifte og separerede kvinder % Bevægelse i '/i Fedselsár Alder Antal Vie se i Tilgang pá grund of Indvandring e A fgang pá grand of Mandens dad Skilsmisse' Udvandring Nettotilgang Antal Alder S oger}' clero." dero

46 I Den beregnede aldersfordeling pr.. januar og samt bevaegelserne indenfor (fortsat) Estimated age distribution on January and and movements in marital status and age groups in the Tabel. c. Entrer % Bevægelse i '/i Fodselsár Alder Antal Tilgang pá grund af Mandens clod Indvandring Dod Afgang pá grund af Vielse Udvandring Nettotilgang Antal 0 Alder ' ' TRANSLATION. HEADING, c: widowed; columns : movements in ; : year of birth; and : age; and 0: population; : increase; : widowed; : immigrated; : decrease; : died; : married; : emigrated; : net increase.

47 I civilstands og aldersgrupper i Ibet of. B. Kvinder course of. (cont.) B. Females c. Enker '/ Bevægelse i '/i Fedselsár Alder Antal Tilgang pa grund af Mandens ded Indvandring Ded Afgang IA grund af Vielse Udvandring Nettotilgang Antal 0 Alder l 0 ogl 0 og ferj" dero.j og dero.

48 Tabel. Den beregnede aldersfordeling pr.. januar og samt bevaegelserne indenfor (fortsat) Estimated age distribution on January and and movements in marital status and age groups in the d. Fraskilte kvinder '/i Bevægelse i '/ Fedselsár Alder Antal Tilgang pi grund of Skilsmisse' vandring Afgang pa grund of Ded Vielse vandring Nettotilgang Antal 0 Alder ' Herunder ikke medregnet 00 fraskilte kvinder, som var hjemmeherende i udlandet. TRANSLATION. HEADING, d: divorced females; columns : movements in ; : year of birth; and : age; and 0: population; : increase; : divorced; : immigrated; : decrease; : died, : married; : emigrated; : net increase.

49 civilstands og aldersgrupper i lebet of. B. Kvinder course of. (cont.) B. Females d. Fraskilte kvinder % Bevagelse i i/ Fedsels$r Alder Antal Tilgang pa grund af Skilsmisse' vandring Afgang pá grund af Ded Vielse vandring Nettotilgang Antal 0 Alder l og fer J " 0 ogl dero og dero.

50 0 Tabel. (fortsat) Den beregnede aldersfordeling pr.. januar og samt bevægelserne indenfor Estimated age distribution on January and and movements in marital status and age groups in the e. Kvinder i alt Bevægelse i '/, Fedselsl r Alder Antal Tilgang pn grund af fodsel og indvandring Afgang pá grund af Ded Udvandring Nettotilgang Antal Alder ' Heri: 0 levendefodte piger. TRANSLATION. HEADING, e: females total; columns : movements in ; : year of birth; and : age; and : population; : increase caused by birth and immigration; : decrease; : died; : emigrated; : net increase.

51 . civilstands og aldersgrupper i (abet of. B. Kvinder course of. (cont.) B. Females e. Kvinder i alt r/i Bevægelse i '/I Fodselsir Alder Antal Tilgang p grund af redact og indvandring Afgang ph grund af Dod Udvandring Nettotilgang Antal Alder l 0 ogl. og + 0 dero.j dero. og for 0 0

52 I I Tabel. Befolkningens fordeling efter kon, alder og mgteskabelig stilling ved begyndelsen af The population at beginning of by sex, age and marital status Ugifte Gifte, separerede Enkestand Fraskilte Tilsammen A. Mend i alt Under Ar Ar 0»» 0»» 0»» 0»» 0»» 0»» 0»» 0 Sr og derover B. Kvinder i alt Under Ar fir 0»» 0»» 0»» 0»» 0»» 0»» 0»» 0 Ar og derover ANM. Deane tabel er et sammendrag af beregningsresultaterne i tabel TRANSLATION. HEADING, Column : single; : married, separated; : widowed; : divorced; : total. FRONT COLUMN, A: males; B: females

53 Tabel. Beregnet folketal pr.. juli i hovedlandsdele og aldersgrupper Estimated population on July Hovedstaden Provinsbyerne Mend Kvinder Mend Kvinder S Under ár ár 0 0» » 0 0» 0 0» 0 0» 0 0» 0 0 0» 0 0» 0 0 0» 0 0 0» 0 0 0» 0 0» 0» » 0 0» 0 0 ár og derover Sognekommunerne Hele landet Mend Kvinder Mend Kvinder I 0 Under ár 0 0 ár 0 0 0» » 0 0» » » » » 0 0» 0 0 0» 0 0 0» » » » » 0 0» ár og derover TRANSLATION. HEADING, Columns : the capital; : provincial towns; : rural districts; 0: Denmark;,, and 0: males;,, and : females;,, and : total. FRONT COLUMN: distribution by age.

54 II H. Dedelighedstavler Tabel. Dmdelighedstavle, beregnet p(i grundlag of erfaringerne i (Irene 0 Mortality table, based on registrations of the years 0 Mind Kvinder Mend Kvinder Alder Aldersklassens dodshyppighed' Overlevende Middellevetid' Aldersklassens dodshyppighed' Overlevende Middellevetid' Alder Aldersklassens dodshyppighed' Overlevende Middellevetid' Aldersklassens dodshyppighed' Overlevende Middellevetid' 0 Ar , ,».., 00,».. 0 0,,».. 0,,»..,,».. 00, 0,0».. 0, 0,»..,,».. 0, 0,».. 0,, 0»..,,0»..,0 0 0,».. 0 0,,»..,,».., 0,».., 0,»..,,0»..,,».. 0 0,00 0,»..,0, 0».. 0,,».. 0,,».. 0,,».. 0 0, 0,».. 0, 0,».. 0,0 0 0,».., 0,»..,0 0,».. 0 0,,00».. 0,,0 0».. 00,,0»..,,».. 0 0, 0,».. 0, 0,»..,,»..,,».., 0 0,».. 0,0 0 0,»..,,».. 0,, 0»..,,»..,,»..,0 0,».. 0, 0 0,».. 0,,».., 0, ar.. 0,,0».., 0,»..,,».. 0, 0, 0».. 0,,» 0,0,» 0, 00,» 0,,», 00,» 00 0, 0,» 0 0, 0,»,,», 0,0» 0,0 0 0, 0», 0 0,» 0, 0,» 0, 0,» 0, 0,0» 0, 0 0,»,,0»,,» 0 0,0»,0,», 0,0 0».. 0 0, 0,» 0 0 0, 0 0 0,», 0 0,»,0,» 0, 0,0»,0 0 0,»..,,»..,0 0,».., 0,0».. 0, 0, 0».. 0,,».., 0,».. 00,0,».. 0, 0 0,».., 0,».. 0,,»..,,0»..,,».. 00, 0,».. 0, 0 0, 0»..,0, ' Tallene angiver (i dele) hyppigheden af dodsfald i lobet af et ár, fra en fedselsdag fil den masts. ' Gennemsnittet af de levetider som opnás af et antal jivnaldrende, der udder efter overlevelsestavlen. TRANSLATION. HEADING, Columns : males; : females; and : mortality of group; and : survivors; and : average expected life time. FRONT COLUMN: age (years).

55 Tabel. Dadelighedstavle, beregnet p grundlag of erfaringerne i arene Mortality table, based on registrations of the years Marod Kvinder Mend Kvinder Alder Aldersklassens dodshyppighed' Overlevende Middellevetid' Aldersklassens dodshyppighed' Overlevende Middellevetid' Alder Aldersklassens dodshyppighed' Overlevende Middellevetid' Aldersklassens dodshyppighed' Overlevende Middellevetid' 0 Ar , ,»,0 0, L. 0,,» 0 0, 0,» 0, 0 0 0,»,,»,,»,,», 0,»,,0 0» 0 0,,», 0,0». 0,0,0»,,0», 0,» 0, 0,0», 00 00,» 0,,», 0, 0» 00,,» 0 0, 00,», 0,», 0,» 0, 0,» 0, 0,»,,». 0 0, 0,», 0,» 0, 0,» 0,, 0»,0 0,», 0,» 0, 0,»,,»,,»,,»,,» 0,,»,, 0».,,»,,»,,», 0 0,» 0,,» 0, 0,»,,» 0,,» 0,0,», 0 00,»..,0 00, 0» 0 0 0,,»., 0,», 0,» 0,,» 0, 0,», 0,»,,», 000,» 0, 0, 0» 0,,» 0, 0 0,» 0, 0,»,,». 0,,».. 0, 0,». 0 0,,».., ' 0,», 0,».. 0, 00,»., 0, 0».. 0,,» 0, 0 0,».. 0, 0,». 0 0, 0,».. 0,0,» 0 00, 0,».., 0,». 0 0,,».. 0, 0 0, 0» 0,,0»..,,», 0 0,».. 00, 0,»,0 0,».. 0 0,,» 0, 0,»..,,» 0 0, 00,» , 0,» 0,, 0».. 00,,, Se note I og til tabel. TRANSLATION. See table...

56 Tabel I. Ft dsler, dodsfald, vielser og skilsmisser Number of children born, deaths, marriages and divorces Antal levendefodte born efter moderens hjemsted Antal dodfodte born efter Drenge Piger heraf udenfor ægteskab Drenge Piger S I. Hovedstaden i alt 0 0 Kobenhavn Frederiksberg 0 Gentofte 00 0 II. Kebenhavns amtsrkr. i alt 0 B. Sognekommuner 0 III. Roskilde amtsrkr. i alt 0 0 A. Provinsbyer i alt ' 0 Koge 0 0 Roskilde 0 B. Sognekommuner 0 0 IV. Frederiksborg amt i alt 0 A. Provinsbyer i alt 0 Frederikssund Frederiksværk Helsingor 0 Hillerod B. Sognekommuner 0 0 V. Holbek amt i alt A. Provinsbyer i alt Holbæk 0 Kalundborg Nykobing S 0 B. Sognekommuner 0 VI. Sore amt i alt 0 0 A. Provinsbyer i alt Korsor 0 Ringsted 0 Skælskor 0 Slagelse... 0 Soro 0 B. Sognekommuner 0 VII. Presto amt i alt A. Provinsbyer i alt 0 Næstved 0 Presto Stege Store Heddinge Vordingborg 0 00 B. Sognekommuner 0 VIII. Bornholms amt i alt A. Provinsbyer i alt 0 Allinge Sandvig 0 Hasle Nekso 0 ANM. Fordelingen pá amter og provinsbyer m.v. of henholdsvis fodte efter fodested, dole efter dodssted og vielser efter vielsessted forefindes som TRANSLATION. HEADING, Columns : number live born children by domicile of mother; : number still born children by domicile of solved by divorce, by domicile of husband;, and : males;, and 0: females;,, and : total; and : of whom illegitimate; : into provincial towns (A), and rural districts (B).

57 moderen hjemsted Antal dele efter hjemsted Antal vielser efter manden hjemsted Antal ægteskaber oploste ved heraf udenfor ægteskab Mend Kvinder heraf under ár heraf borgerlige dod (efter hjemsted) skilsmisse (efter manden hjemsted) manuskript i Departementet. mother; : deaths by domicile; : marriages by domicile of husband; : marriages dissolved by death, by domicile; : marriages disof whom under year of age; : of which civil. FRONT COLUMN, I: the capital; II XXVI: admin. districts; each admin. district is divided

58 Tabel I. Fodsler, dodsfald, vielser og skilsmisser (fortsat) Number of children born, deaths, marriages and divorces (cont.) Antal levendefodte born efter moderens hjemsted Antal dodfodte born efter Drenge Piger heraf udenfor ægteskab Drenge Piger i Renne 0 Svaneke 0 Akirkeby 0 B. Sognekommuner 0 IX. Maribo amt i alt 0 A. Provinsbyer i alt Maribo 0 Nakskov 0 Nykobing F Nysted Redby 0 Sakskobing Stubbekebing B. Sognekommuner 0 0 X. Svendborg amt i alt A. Provinsbyer i alt Fâborg 0 Nyborg 0 Rudkobing Svendborg tereskebing Marstal handelsplads B. Sognekommuner 0 0 XI. Odense amtsrddskreds i alt 0 0 A. Provinsbyeri alt Bogense Kerteminde Odense 0 0 B. Sognekommuner 0 XII. Assens amtsrddskreds i alt 0 A. Provinsbyeri alt 0 0 Assens Middelfart 0 B. Sognekommuner XIII. Vejle amt i alt 0 0 A. Provinsbyer i alt 0 0 Fredericia Kolding 0 Vejle B. Sognekommuner XIV. Skanderborg amt i alt A. Provinsbyer i alt 0 Horsens 0 Silkeborg Skanderborg 0 B. Sognekommuner 0 XV. Arhus amt i alt A. Arhus B. Sognekommuner 0 0 S

59 moderen hjemsted Antal dude efter hjemsted Antal richer efter manden hjemsted Antal a:gteskaber opleste ved heraf udenfor ægteskab Mend Kvinder under l ár heraf borgerlige dad hjemsted) skilsmisse (efter manden hjemsted)

60 0 Tabel I. Fedsler, dedsfald, vielser og skilsmisser (fortsat) Number of children born, deaths, marriages and divorces (cont.) Antal levendefadte born efter moderens hjemsted Antal dodfadte barn efter Drenge Piger heraf udenfor ægteskab Drenge Piger S XVI. Randers amt i alt 0 0 A. Provinsbyer i alt Ebeltoft Gren. 0 Hobro Mariager Randers B. Sognekommuner XVII. Alborg amt i alt A. Provinsbyer i alt Legster 0 Nibe 0 Norresundby Alborg 0 B. Sognekommuner XVIII. Hjerring amt i alt A. Provinsbyer i alt 0 Bronderslev 0 Frederikshavn Hjorring Skagen Smby B. Sognekommuner XIX. Thisted amt i alt 0 A. Provinsbyer i alt 0 Nykebing M 0 Thisted B. Sognekommuner XX. Viborg amt i alt 0 0 A. Provinsbyer i alt 0 0 Skive Viborg B. Sognekommuner 0 0 XXI. Ringkebing amt i alt A. Provinsbyer i alt 0 0 Herning 0 Holstebro 0 Lemvig 0 Ringkobing 0 Skjern 0 Struer 0 B. Sognekommuner 00 XXII. Ribe amt i alt 0 A. Provinsbyer i alt 0 Esbjerg 0 Ribe 0 0 Varde 0 0 B. Sognekommuner

61 moderens hjemsted Antal Bede efter hjemsted Antal vielser efter mandens hjemsted Antal a:gteskaber opleste ved heraf udenfor a:gteskab Mend Kvinder heraf under I hr heraf borgerlige ded (efter, hjemsted) skilsmisse (efter mandens hjemsted)

62 Tabel I. R dsler, dedsfald, vielser og skilsmisser (fortsat) Number of children born, deaths, marriages and divorces (cont.) Antal Issas /laws born efter moderens hjemsted Antal dodfodte born efter Drenge Piger heraf udenfor ægteskab Drenge Piger XXIII. Haderslev amt i alt 0 0 A. Provinsbyer i alt 0 Haderslev 0 Christiansfeld flmkke B. Sognekommuner 0 XXIV. AAbenrd amtsrkr. i alt A. Provinsbyer i alt 0 Abenra 0 B. Sognekommuner 0 XXV. Sonderborg amtsrkr. i alt. A. Provinsbyer i alt 0 0 Augustenborg flmkke Nordborg flmkke Sonderborg B. Sognekommuner XXVI. Tender amt i alt 0 0 A. Provinsbyer i alt Tender 0 Hojer flmkke Logumkloster flmkke B. Sognekommuner 0 I XXVI. Hele landet i alt 0 0 Hovedstaden 0 0 Provinsbyerne 0 Sognekommunerne 0 Heri medregnet vielser, hvor brudgommen havde hjemdted i udlandet. ' Heri medregnet vielser, hvor brudgommen havde hjemsted

63 moderens hjemsted Antal dade efter hjemsted Antal vielser efter manden hjemsted Antal ægteskaber oploste ved heraf udenfor egteskab Mend Kvinder 0 heraf under ir heraf borgerlige dad (efter hjemsted) skilsmisse {efter manden hjemsted) ) ) ) 0 i udlandet. ' Heri medregnet skilsmisser, hvor enten manden eller begge parter havde ophold i udlandet.

64 Tabel II. Antal dude, fordelt efter keen, alder, ffedselsár og ægteskabelig stilling, samt og fedselsár Number of deaths by sex, age, year of birth and marital status and number of surviving spouses in marriages Dade, mænd Dade, kvinder Overlevende agre aller Alder og fedselsir Ugifte Gifte Enkemænd Separerede Fraskilte Ugifte Gifte Enker Separerede Fraskilte Mænd Kvinder s Under ár 0 0»» 0» 0»» »»»» 0»» 0 0» 0» 0» 0 0»»»»» 0 ' Herunder dade mænd med uoplyst civilstand. TRANSLATION. HEADING, Columns : deaths, males; : deaths, females; and : single; and : married; and : widowed; and

65 antal overlevende ægtefæller i ægteskaber, der i er oplest ved decd, fordelt efter kon, alder dissolved by death in, by sex, age, and year of birth Dade, mend Dade, kvinder Overlevende ægtefæller Alder og fadselsâr Ugifte Gifte Enkemend Separerede Fraskilte Ugifte Gifte Enker Separerede Fraskilte Mend Kvinder s 0 0 Ar 0»» 0 0» 0 0 0» 0»»» 0» 0» 0 0» 0» 0» 0 0» 0 0» 0 0» 0» 0» 0» 0 0» 0 0 0» 0 0 0: separated; and : divorced; and : total; : Surviving spouses; : males; : females. FRONT COLUMN: age and year of birth.

66 Tabel II. (formic) Alder og raffia. Antal dede, fordelt efter Icon, alder, fedselscir og ægteskabelig stilling samt og faldselsár Number of deaths by sex, age, year of birth and marital status and number of surviving spouses in marriages Ugifte Gifte Dade, mænd Enkemand Separerede Fraskilte I Ugifte Gifte Dock, kvinder Enker Separerede 0 Fraskilte Overlevende ægtefa:ller Mind Kvinder ár» 0 0 0» »» 0 0» 0 0 0» 0 0» 0 0 0» 0 0 0» 0 0 0» 0 0» 0 0 0» 0 0» » » » » » » » »

67 antal overlevende mgtefæller i ægteskaber, der i er oplost ved clod, fordelt efter Icon, alder dissolved by death in, by sex, age, and year of birth (cont.) Dade, mend Dade, kvinder Overlevende egtefeller Alder og fodsels$r Ugifte Gifte Enkemend Separerede Fraskilte Ugifte Gifte Enker Separerede Fraskilte Mend Kvinder S 0 Ar »» » » » 0 0 0» » 0 0 0» 0» » » » 0 0» » » » » » 0 0 0» 0 0 0» 0 0» 0 0

68 Tabel II. (fortsat) Antal dude, fordelt efter ken, alder, fadselsár og ægteskabelig stilling, samt antal overlevende legtefe ller i aegteskaber, der i er oplest ved clod, fordelt efter ken, alder og fodsels$r Number of deaths by sex, age, year of birth and marital status and number of surviving spouses in marriages disso ved by death in, by sex, age, and year of birth (cont.) Diode, mind Dock, kvinder Overlevende ægtefæller Alder og fodselsàr Ugifte Gifte Enkemind Separerede Fraskilte L alt Ugifte Gifte Enker Separerede Fraskate Mind Kvinder 0 Ar» 0» 0 0 0» » Ar og derover ell. fer

69 Tabel Ill. Antal viede, fordelt efter alder, fodselsbr og af:gteskabelig stilling for vielsen, samt antal fraskilte, fordelt efter alder og fodselsr Number of persons married by age, year of birth and marital status and number of persons divorced by age and year of birth Viede wand Viede kvinder Fraskilte Alder og fodselsâr Ugifte Enkemænd Fraskilte Tilsammen Ugifte Enker Fraskilte Tilsammen Mend Kvinder S I 0 I ait Ar 0 0»»» 00» 0 0 0» » » » » » » » 0 0 0» » » » » » 0 0» 0 0 Heri medregnet sag, hvor mandes alder var uoplyst, og sager, hvor hustruens alder var uoplyst. TRANSLATION. HEnnmto, Columns : married males; married females; I and : single; and : widowed; and : divorced; and : total; 0: divorced; : males; 0: females. FRONT COLUMN: age and year of birth.

70 0 Tabel Ill. Antal viede, fordelt efter alder, fl dselsâr og ægteskabelig stilling for vielsen (fortsat) Number of persons married by age, year of birth and marital status and number of persons divorced Viede mend Viede kvinder Fraskilte Alder og fodselsâr Ugifte Enkemænd Fraskilte Tilsammen Ugifte Enker Fraskilte Tilsammen Mænd Kvinder s 0 ár » »» 0» » 0» 0 0 0» » 0 0 0» 0»» 0 0» »» 0 0» » 0 0 0» » » 0 0 0» 0 0 0» 0 0 0» 0 0 0

71 samt antal fraskilte, fordelt efter alder og fodselslir by age and year of birth (cont.) Viede mend Viede kvinder Fraskilte Alder og fodselsar Ugifte Enkemend Fraskilte Tilsammen Ugifte Enker Fraskilte Tilsammen Mend Kvinder 0 $r » » » 0 0 0» » » 0»» 0 0 0»» 0» Ar og derover ell. fer 0

72 I Tabel IV. Antal tilflyttere fra og fraflyttere til udlandet, Faer+ erne og Gramland i, fordelt External migration: Persons immigrated from or emigrated to foreign countries, Faroe Islands and Greenland Tilflyttede mend Tilflyttede kvinder Alder og fedselsár Ugifte Gifte og separerede Enkemend Fraskilte Ugifte Gifte og separerede Enker Fraskilte 0 Under ar» 0 0» » » 0 0»» 0 0». 0 0»» »»» » 0 0 0» 0. 0»» 0 0» 0 0» 0 0 0» »» 0 0 0» » 0 0» » 0 0» TRANSLATION. HEADING, Columns : immigrated males; 0: immigrated females; and : single; and : married and separated; and : widowed; and : divorced; and 0: total. FRONT COLUMN: age and year of birth.

73 efter ken, alder, fodselsòr og segteskabelig stilling; a. Tilflyttere by sex, age, year of birth and marital status; a. Immigration Tilflyttede mend Tilflyttede kvinder Alder og fodselsár Ugifte Gifte og separerede Enkemend Fraskilte Ugifte Gifte og separerede Enker Fraskilte 0 Ar»» 0 0 0» I 0 0» 0» 0 0 0» 0 0» 0 0 0» 0 0» 0 0»» 0» » 0 0»» 0» 0 0» 0»»» 0 0» 0 0» 0 0 0» 0» 0 0» 0 0» 0 I 0 0» 0 0

74 Tube! IV. (fortsat) Antal tilflyttere fra og fraflyttere til udlandet, Faereerne og Groinland i, fordelt External migration: Persons immigrated from or emigrated to foreign countries, Faroe Islands and Greenland Tilflyttede mend Tilflyttede kvinder Alder og fodselsar Ugifte Gifte og separerede Enkemend Fraskilte Ugifte Gifte og separerede Enker Fraskilte 0 ár 0 0» » 0 0 0» 0 0» 0 0 0» 0 0» 0 0» » 00 0»»»»»» 0»»» 0» 0»»»»»» 0»»» 0

75 I efter kern, alder, fgdselsár og mgteskabelig stilling; a. Tilflyttere by sex, age, year of birth and marital status; (cont.) a. Immigration Tilflyttede mend Tilflyttede kvinder Alder og fodselsár Ugifte Gifte og separerede Enkemend Fraskilte Ugifte Gifte og separerede Enker Fraskilte S I 0 Ar 0»»»»»» 0 Ar og derover og fer 0

76 Tabel IV. (fortsat) Antal tilflyttere fra og fraflyttere til udlandet, Faera erne og Gram land i, fordelt External migration: Persons immigrated from or emigrated to foreign countries, Faroe Islands and Greenland Fraflyttede mend Fraflyttede kvinder Alder og fodselsár Ugifte Gifte og separerede Enkemind Fraskilte Ugifte Gifte og separerede Enker Fraskilte s 0 Under 0 0 ár 0 0»» » 0»»»»» 0 0» 0»» » 0 0 0» 0»»» 0 0» 0 0 0» 0» 0» 0 0» 0» » » » 0» TRANSLATION. HEADING, Columns : emigrated males; 0: emigrated females; and : single; and : married and separated; and : widowed; and : divorced; and 0: total. FRONT COLUMN: age and year of birth.

77 efter ken, alder, fedselsár og segteskabelig stilling; b. Fraflyttere by sex, age, year of birth and marital status; (cont.) b. Emigration Fraflyttede mend Fraflyttede kvinder Alder og fodselsbr Ugifte Gifte og separerede Enkemend Fraskilte Ugifte Gifte og separerede Enker Fraskilte B 0 Ar 0 0 0» 0» » 0 0» 0 0» 0» 0 0 0» 0» » 0» 0 0» 0» 0» 0» » 0 0» 0» 0»»» 0 0» 0 0» 0» 0»» 0 0» » 0 0

78 Tabel IV. (fortsat) Antal tilflyttere fra og fraflyttere til udlandet, Færoerne og Gronland i, fordelt External migration: Persons immigrated from or emigrated to foreign countries, Faroe Islands and Greenland Fraflyttede mend Fraflyttede kvinder Alder og fedselsár Ugifte Gifte og separerede Enkemend Fraskilte I Ugifte Gifte og separerede Enker Fraskilte s 0 Ar 0 0» 0 0 0» 0 0» 0 0» 0 0 0» 0 0 0» 0 0» 0 00» 00»»»»»» 0»»» 0» 0»»»»»» 0»»» 0

79 efter ken, alder, fodselsár og ægteskabelig stilling; b. Fraflyttere by sex, age, year of birth and marital status; (cont.) b. Emigrations Fraflyttede mend Fraflyttede kvinder Alder og fodselsir Ugifte Gifte og separerede Enkemend Fraskilte Ugifte Gifte og separerede Enker Fraskilte 0.r 0»»»»»» 0 Ar og derover og fer 0 0

80 0 Tobel V. Registerbefolkningen og dens bevsegelser Population and its movements according to the registers Registerfolketal / Antal fodte Antal Bede Fodselsoverskud Tilflyttet fra indland med bevis uden bevis I. Hovedstaden i alt' 0 Kobenhavn Frederiksberg 0 = 0 Gentofte 0 Hovedstadens forstadskommuner i alt 0 0 Brondbyerne 0 Gladsakse 0 Glostrup 0 Herlev 0 0 Hvidovre 0 LyngbyThrbmk 0 Rodovre Sollerod 0 Tárnby 0 Hovedstadens 0 omegnskommuner i alt BallerupMMov 0 Dragor Herstederne Hoje Tástrup 0 0 St. Magleby 0 0 Vallensbmk 0 Vmrlose Birkerod 0 Farum 0 Hersholm 0 0 Hovedstadsomrádet i alt II. Kebenhaans amtsrddskreds i alta 0 0 B. Sognekommuner i alt 0 0 a. Forstadskommuner 0 0 b. Stationsbykommuner 0 0 Heraf af Hovedstadens omegnskommuner c. Ovrige sognekommuner III. Roskilde amtsrddskreds i alt 0 0 A. Provinsbyer i alt 0 Koge Roskilde 0 0 Himmelev B. Sognekommuner i alt 0 0 a. Forstadskommuner b. Stationsbykommuner 0 0 c. Ovrige sognekommuner 0 IV. Frederiksborg amt i alt 0 A. Provinsbyer i alt 0 0 Frederikssund 0 Oppe Sundby 0 Frederiksvmrk 0 0 Arm. L Flytningerne til og fra Færoerne og Gronland indgár i tallene for de udenlandske flytninger, se tabel VII og VIII.. Byernes forstadskommuner er op ort báde enkeltvis under de respektive byer og sammentalt under B. a. I bilag I bagest i hæftet findes en oversigt over de kommuner, der er regnet henholdsvis som forstads og stationsbykommuner.. Vandringsoverskud: Tilflyttede _ fraflyttede (herunder forsvundne). s r Heri er ikke medregnet hovedstadens forstads og omegnskommuner. Birkerod, Farum og Horsholm Jigger i Frederiksborg amt, de ovrige omegnskommuner Jigger i Kobenhavn amtsrádskreds. Excl. Gentofte.

81 Fraflyttet Revisions Tilflyttet fra For Vandrings rettelser og Registerfolketal udland tilflyttet svundne fraflyttet overskud tilvækst overflyt / til indland til udland ningerm.v = 00 ±._ 0 ± _ 00 ± ± = ± ± _ ± ' 0 ± = ± TRANSLATION. HEADING, Column : population registered / ; : number of children born; : number of deaths; : excess of births; : internal migration according to districts of destination; : with notice; : without notice; : Immigration according to districts of destination; : total in migration according to districts of destination; : Internal migration according to districts of origin; 0: Emigration according to districts of origin; : persons of whom new residence unknown; : total out migration according to districts of origin; : net immigration; : net increase; : corrections and incorporations; : registered population /.

82 Tabel V. Registerbefolkningen og dens bevaegelser (fortsat) Population and its movements according to the registers (cont.) Registerfolketal / Antal Antal Fodselsfodte dude overskud Tilflyttet fra indland med bests uden hods. KregmeVinderod 0 Helsingor 0 Tikob 0 Hillerod 0 0 Frederiksborg Slotssogn B. Sognekommuner i alt a. Forstadskommuner b. Stationsbykommuner 0 0 Heraf af Hovedstadens omegnskommuner 0 c. 0vrige sognekommuner 0 V. Holbek amt i alt 00 0 A. Provinsbyer i alt 0 0 Holbæk Kalundborg 0 0 Nykobing S. 0 B. Sognekommuner i alt b. Stationsbykommuner 0 0 c. 0vrige sognekommuner 00 VI. Sore amt i alt 0 0 A. Provinsbyer i alt Korsar 0 Ringsted Skælskor Slagelse 0 Slagelse Sct. Peders landsogn Sore ± 0 Lynge B. Sognekommuner i alt 00 0 a. Forstadskommunerl 0 b. Stationsbykommuner 0 0 c. 0vrige sognekommuner VII. Presto amt i alt 0 A. Provinsbyer i alt 0 Næstved 0 0 Herlufsholml Presto 0 Stege ± 0 Stege landsogn 0 ± Store Heddinge 0 0 Vordingborg B. Sognekommuner i alt 0 0 a. Forstadskommuner 0 b. Stationsbykommuner c. 0vrige sognekommuner VIII. Bornholms amt i alt A. Provinsbyer i alt.. 00 Allinge Sandvig 0 0 Haste 0 ± Nekso Ronne Knudsker Herlufsholms kommune er forstad til Nastved kobstad i Presto amt, men henhorer i amtskommunal henseende helt under Sore amt.

83 Fraflyttet Revisions Tilflyttet fra For Vandrings rettelser og Registerfolketal udland tilflyttet svundne fraflyttet overskud tilvækst overflyt / tit indland til udland ningerm.v = = = =0 0 _ = = = _

84 label V. Registerbefolkningen og dens bevægelser (fortsat) Population and its movements according to the registers (cont.) Registerfolketal / Antal Antal Fodselsfodte dele overskud Tilflyttet fra indland med bevis uden bevis Svaneke 0 = Akirkeby B. Sognekommuner i alt a. Forstadskommuner c. 0vrige sognekommuner 0 IX. Maribo amt i alt 0 0 A. Provinsbyer i alt Maribo 0 Nakskov Nykobing F Toreby Nysted 0 ± Rodby 0 0 Sakskobing Sakskobing landsogn 0 0 Stubbekebing 0 B. Sognekommuner i alt 0 a. Forstadskommuner b. Stationsbykommuner c. 0vrige sognekommuner 0 0 X. Svendborg amt i alt 0 A. Provinsbyer i alt 0 Fáborg 0 Svanninge 0 0 Nyborg 0 Vindinge Rudkobing Svendborg 00 Æreskebing 0 Marstal handelsplads B. Sognekommuner i alt a. Forstadskommuner b. Stationsbykommuner 0 0 c. 0vrige sognekommuner 0 0 XI. Odense amtsrádskreds i alt 0 0 A. Provinsbyer i alt 00 Bogense Kerteminde 0 Drigstrup Odense AlleseNæsbyhoved Broby 0 0 Dalum Párup 0 0 Sanderum 0 B. Sognekommuner i alt a. Forstadskommuner 0 0 b. Stationsbykommuner c. 0vrige sognekommuner 0 00 XII. Assens amtsrádskreds i alt 0 0 A. Provinsbyer i alt 0 Assens Middelfart 0 VejlbyStrib 0 Tallene for Drigstrup vedrorer kun. kvartal. Drigstrup kommune, der hidtil har were medregnet under gruppen»svrige sognekommuner«, medregnet Drigstrup kommune under provinsbygruppen allerede fra krets begyndelse.

85 I Fraflyttet Revisions Tilflyttet fra For Vandrings rettelser og Registerfolketal udland tilflyttet svundne fraflyttet overskud tilvækst overflyt / tit indland til udland ningerm. v _ 0 = _ _ _ + = _ = _ _ _ 0 0 _ = = 0 ± = 0 = = _ ' bleu indlemmet i Kerteminde kebstad den. aprii. Ved fordelingen p hovedlandsdele har man dog, savel inden for amtet som for hele landet,

86 Tabel V. Registerbefolkningen og dens bevægelser (fortsat) Population and its movements according to the registers (cont.) Registerfolketal / Antal Antal Fadselsfedte dade overskud Tilflyttet fra indland med bevis uden bevis B. Sognekommuner i alt 0 a. Forstadskommuner 0 b. Stationsbykommuner 0 0 c. Ovrige sognekommuner XIII. Vejle amt i alt 00 A. Provinsbyer i alt 0 Fredericia 0 0 Kolding Vejle 0 Hornstrup Hover 0 Vinding B. Sognekommuner i alt 0 0 a. Forstadskommuner 0 b. Stationsbykommuner 0 0 c. Ovrige sognekommuner 00 XIV. Skanderborg amt i alt 0 A. Provinsbyer i alt Horsens 0 0 Hatting Torstedl Tyrsted Uthl 0 Silkeborg 0 0 Skanderborg Skanderup Stilling, B. Sognekommuner i alt 0 b. Stationsbykommuner c. Ovrige sognekommuner XV. Arhus amt i alt 0 A. Provinsbyer i alt Arhus Brabrand Sender Arslev 0 Hasle 0 Holme Tranbjerg. 0 Vejlby Risskov Viby 0 Aby 0 B. Sognekommuner i alt a. Forstadskommuner 0 b. Stationsbykommuner 0 c. Ovrige sognekommuner XVI. Randers amt i alt A. Provinsbyer i alt 0 Ebeltoft Grena 0 Hobro 0 Mariager Randers 0 Dronningborg Kristrup 0 Vorup Hatting Torsted og Tyrsted Uth kommuner er forstæder til Horsens kebstad i Skanderborg amt, men henharer i amtskommunal henseende Tallene for Skanderup Stilling vedrorer kun. kvartal. Skanderup Stilling kommune, der tidligere har været medregnet under gruppen amtet som for hele landet, medregnet Skanderup Stilling kommune under provinsbygruppen allerede fra árets begyndelse.

87 Fraflyttet Revisions Tilflyttet fra For Vandrings rettelser og Registerfolketal udland tilflyttet svundne fraflyttet overskud tilvækst overflyt / til indland til udland flinger m. v. 0 0 = = 0 = = = _ = _ _ _ = = = = helt under Vejle amt.»stationsbykommunera, blev indlemmet i Skanderborg Mated den I. april. Ved fordelingen p hovedlandsdele har man dog, skvel inden for

88 Tabel V. Registerbefolkningen og dens bevaegelser (forum) Population and its movements according to the registers (cont.) Registerfolketal /I Antal foche Antal lede Fedselsoverskud Tilflyttet fra indland med bevis uden bevis B. Sognekommuner i alt a. Forstadskommuner b. Stationsbykommuner c. Ovrige sognekommuner XVII. Alborg amt i alt A. Provinsbyer i alt 0 Legster ± Nibe 0 Nerresundby SundbyHvorup 0 0 Alborg 0 Hasseris B. Sognekommuner i alt 0 0 a. Forstadskommuner 0 0 b. Stationsbykommuner c. Ovrige sognekommuner 0 XVIII. Hjerring amt i alt 0 A. Provinsbyer i alt 0 0 Brenderslev 0 Frederikshavn 00 Hjerring Skt. Hans Skt. Olai 0 Skagen 0 Smby B. Sognekommuner i alt a. Forstadskommuner 0 b. Stationsbykommuner 0 c. Ovrige sognekommuner XIX. Thisted amt i alt 0 A. Provinsbyer i alt 0 0 Nykebing M 0 Thisted 00 Thisted landsogn 0 0 B. Sognekommuner i alt a. Forstadskommuner 0 0 b. Stationsbykommuner c. Ovrige sognekommuner 0 XX. Viborg amt i alt 00 A. Provinsbyer i alt 0 Skive Viborg 0 Asmild Tapdrup 0 B. Sognekommuner i alt 0 a. Forstadskommuner 0 b. Stationsbykommuner 0 c. Ovrige sognekommuner 0 0 XXI. Ringkebing amt i alt 0 0 A. Provinsbyer i alt Herning Holstebro 0 Lemvig 0 0 Ringkebing... Skjern 0 Struer 0

89 . Fraflyttet Revisions Tilflyttet fra For Vandrings reacher og Registerfolketal udland tilflyttet svundne fraflyttet overskud tilvækst overflyt / til indland til udland ningerm.v = 0 0 = _ = 0 0 = = = = = 0 +0 = _ 0 0 = = 0 0 _ = = = = 0 = = 0 = 00 0 = = 0 0 =

90 0 Tabel V. Registerbefolkningen og dens bevaegelser (fortsat) Population and its movements according to the registers (cont.) Registerfolketal er / Antal incite Antal Bode Fodselsoverskud Tilflyttet fra indland med bevis uden bevis B. Sognekommuner i alt b. Stationsbykommuner 0 c. Ovrige sognekommuner 0 0 XXII. Ribe amt i alt 0 0 A. Provinsbyer i alt 0 Esbjerg 0 Guldager 0 Ribe 0 Varde 0 Varde landsogni 0 B. Sognekommuner i alt 0 a. Forstadskommuner 0 b. Stationsbykommuner 0 c. Ovrige sognekommuner 0 0 XXIII. Haderslev amt i all 0 A. Provinsbyer i alt Haderslev 0 Christiansfeld flække 0 ± B. Sognekommuner i alt b. Stationsbykommuner 0 c. Ovrige sognekommuner XXIV. Abenrá amtsrddskreds i alt A. Provinsbyer i alt 0 0 Abenra 0 0 B. Sognekommuner i alt b. Stationsbykommuner 0 c. Ovrige sognekommuner 0 XXV. Sonderborg amtsrddskreds i alt 0 A. Provinsbyer i alt 0 0 Sonderborg Augustenborg flække Nordborg flække 0 B. Sognekommuner i alt 0 0 b. Stationsbykommuner c. Ovrige sognekommuner 0 XXVI. Tender amt i alt 00 0 A. Provinsbyer i alt Tender Hejer flække Logumkloster flække 0 0 B. Sognekommuner i alt 0 b. Stationsbykommuner c. Ovrige sognekommuner 0 I XXVI. Hele landet i alt 0 Hovedstaden 0 Hovedstadens forstadskommuner 0 0 Provinsbyerne Provinsbyernes forstadskommuner Stationsbykommuner Heraf Hovedstadens 0 omegnskommuner 0vrige sognekommuner 0 ' Tallene for Varde landsogn vedrorer lain. kvartal. Varde landsogns kommune, der hidtil har va:ret medregnet under gruppen»evrige for hele landet, medregnet Varde landsogn under provinsbygruppen allerede fra árets begyndelse.

91 Fraflyttet Revisions Tilflyttet fra For Vandrings rettelser og Registerfolketal udland tilflyttet svundne fraflyttet overskud tilvækst overflyt / til indland til udland flinger m.v = =. = ± = = : = = 0 = sognekommuner«, blev indlemmet i Varde kobstad den. aprii. Ved fordelingen pa hovedlandsdele har man dog, savel finden for amtet som

92 Tabel VI. Antal personer, der i er flyttet med bevis, fordelt efter kern, alder og ægteskabe Internal migration: Persons migrated with notice by sex, age and marital status; a. By new residence I. Til Hovedstaden Hovedstadens Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt S Ugift Gift separeret A. Mend i alt 0 00 Under ár. $r. 0 0»..» 0 0 0» 0 0 0» » 0» 0» 0» 0» 0» 0 0»» 0» 0» 0 ár og derover.. Provinsbyernes forstadskommuner Stationsby Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt 0 Ugift Gift separeret A. Mend i alt Under Ar.... ár.... 0»....» 0 0» » 0 0 0»» 0» 0 0» 0 0 0»» 0 0» 0» 0» 0» 0 0 Ar og derover TRANSLATION I: new residence. HEADING, Columns : the capital; 0: suburbs of the capital; : provincial towns; 0 suburbs of provincial towns; : rural districts with urban areas; 0: rural districts;,,,, and : single;,,,, and : married and separated;,,,, and : widowed;,,,, and : divorced;, 0,, 0, and 0: total. II: former residence.

93 lig stilling; a. Tilflyttere fordelt efter tilflytningssted i Danmark in Denmark flytningssted forstadskommuner Provinsbyerne Enkestand Fraskilt 0 Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt 0 00 A. Males total..... Under years years.. 0»» 0» I 0 0» » 0 0» 0» 0» » 0 0 0» 0 0» 00 0» 0» 0» 0 years and over kommuner 0vrige sognekommuner Enkestand Fraskilt Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt A. Males total.... Under years.. years »» 0 0 0»» 0 0»» 0 0» 0 0» » 0 0» 0 0 0» 0 0» 0 0»» 0 0 years and over 0

94 I Tabel VI. (fortsat) Antal personer, der i er flyttet med bevis, fordelt efter Icon, alder og ægteskabe Internal migration: Persons migrated with notice by sex, age and marital status (cont.); b: By new residence L Til Hovedstaden Hovedstadens Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt Ugift Gift separeret B. Kvinder i alt Under ár Ar.. 0» » 0 0 0» 00 0» 0 0» 0» »» 0» 0» » 0» 0 0»» 0 Ar og derover 0 Provinsbyernes forstadskommuner Stationsby Ugift separeret Enkestand I Fraskilt 0 Ugift I separeret B. Kvinder i alt Under ár Ar.... 0»....» 00 0» 0 0 0» 0 0»» 0»» 0»» 0 0» 0» 0» 0» 0 0 Ar og derover 0

95 I lig stilling; a. Tilflyttere fordelt efter tilflytningssted i Danmark in Denmark flytningssted forstadskommuner Provinsbyeme Enkestand Fraskilt 0 Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt B. Females total.. Under years... years » 0 0» 0 0»» » 0» 0 0» 0 0 0» 0 0»» 0»» » 0» 0 years and over kommuner 0vrige sognekommuner Enkestand Fraskilt Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt 0 B. Females total Under years.... years 0» 0» 0 0 0» 0» 0 0 0» 0 0» 0 0» » 0» » 0 0»» 0»» 0 0 years and over 0

96 I Tabel VI. (fortsat) Antal personer, der i er flyttet med bevis, fordelt efter bon, alder og aegteskabe Internal migration: Persons migrated with notice by sex, age and marital status (cont.); b: By former II. Fra Hovedstaden Hovedstadens Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt Ugift Gift separeret A. Mend! alt 0 0 Under ár ár.... 0»..» » 0» 0 0» 0» 0 0» 0 0 0» » 0» 0» 0» 0» 0 0» ár og derover Provinsbyernes forstadskommuner Stationsby Ugift Gift separeret I Enkestand Fraskilt I 0 Ugift Gift separeret A. Mondial 0 0 Under ár 0 ár. 0» 0 0..» 0 0» 0 0 0» » 0» 0 0» 0» 00 0» 0» 0»» 0» 0» 0 ár og derover.

97 lig stilling; b. Fraflyttere fordelt efter fraflytningssted i Danmark residence in Denmark flytningssted forstadskommuner Provinsbyerne Enkestand Fraskilt 0 Ugift I Gift separeret Enkestand Fraskilt 00 A. Males total... Under years years » 0» 0 0»» 0 0 0» 0» 0 0» 0» » 0 0 0» 0 0»» 0 0»» 0 years and over kommuner 0vrige sognekommuner Enkestand Fraskilt Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt 0 0 A. Males total Under years... years. 0» 0» 0» 0 0» 0 0 0» 0 0» 0» 0 0» 0 0 0»» 0 0 0» » 0 0 0»» years and over! 0

98 . Tabel VI. (fortsat) Antal personer, der i er flyttet med bevis, fordelt efter kon, alder og ægteskabe Internal migration: Persons migrated with notice by sex, age and marital status (cont.); b: By former residence II. Fra Hovedstaden Hovedstadens Ugift Gift separeret I Enkestand Fraskilt Ugift Gift separeret B. Kvinder i alt Under ár.... ár... 0».» » 0» 00 0» 0 0» 0 0» 0 0» 0 0»» 0 0 0»» 0 0» 0 0 0» 0 0 Ar og derover Provinsbyernes forstadskommuner Stationsby Ugift Gift Gdt separeret Enkestand Fraskilt 0 Ugift Gift separeret B. Kvinder i alt Under Ar.. 0. Ar » 0» 0» 0 0» 0» 0 0 0» 0 0»» 0 0» 0» »» 0 0»» 0 0 Ar og derover

99 . I lig stilling; b. Fraflyttere fordelt efter fraflytningssted i Danmark in Denmark flytningssted forstadskommuner Provinsbyerne Enkestand Fraskilt 0 Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt B. Females total Under years.. years. 0» 0 0» » 0» » 0 0» » 0 0» 0» » 0» 0 0» 0»» years and over kommuner Ovrige sognekommuner Enkestand Fraskilt Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt I I I 0 B. Females total Under years. 0.. years 0 0» 0» » 0» 0 0 0» » 0» » 0» 0» 0 0» 0 0 0» 0 0 0» 00» 0 0 years and over 0

100 00 Tobel VI. Antal personer, der i er flyttet med bevis, fordelt efter Icon, alder og aegteskabelig stilling; c. Opgarelse for hele landet (fortsat) Internal migration. Persons migrated with notice by sex, age and marital status (cont.); c: Denmark total Hele landet Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt A. Mould i alt A. Males total Under ár Under years ár years 0» 0 0 0»» 0 0» 0» 0»» 0» 0» 0 0»»» 0» 0 0»» 0» 0» 00 0»» 0» 0» 0»» 0» 0» 0 0 0»» 0 0 0» 0 ár og derover 0 0 years and over B. Kvinder i alt 00 B. Females total Under $r Under years âr years 0» 0»» 0 0» 0» 0 0 0»»» 0» »» 00 0» 0» 0 0»» 00» 0» 0 0 0»» » 0» 0»» 0» 0» 0 0 0»» 0» 0 A og derover 0 years and over

101

102 . 0 Tabel VII. Antal tilflyttere fra og fraflyttere til udlandet, Færaerne og Greenland i fordelt i Danmark External migration: Persons immigrated from or emigrated to foreign countries, Faroe Islands and Greenland I. Til Hovedstaden Hovedstadens Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt I Ugift Gift separeret A. Mend i alt Under ár ár »...» 0»» 0 0»» 0»» 0»» 0 0 0» 0 0» 0»» 0 ár og derover. Provinsbyernes forstadskommuner Stationsby Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt 0 Ugift Gift separeret A. Mend i alt 0 0 Under ár. ár. 0».» 0»» »» »» 0 0» 0» 0 0»» 0»» 0 ár og derover TRANSLATION. See table VI.

103 I 0 efter ken, alder og ægteskabelig stilling; a. Tilflyttere fordelt efter tilflytningssted by sex, age and marital status; a:. By new residence in Denmark flytningssted forstadskommuner Provinsbyerne Enkestand Fraskilt 0 Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt I A. Males total Under years years 0»» 0»» 0»» 0»» 0»» 0»» 0»» 0 years and over kommuner 0vrige sognekommuner Enkestand Fraskilt Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt 0 0 A. Males total... Under years years. 0»» 0 0»» 0 0» 0» 0 0»» 0»» 0»» 0»» 0 years and over

104 0 Tabel VII. Antal tilflyttere fra og fraflyttere til udlandet, Færeerne og Grenland (fortsat) fordelt i Danmark External migration: Persons immigrated from or emigrated to foreign countries, Faroe Islands and Greenland I. Til Hovedstaden Hovedstadens Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt Ugift Gift separeret B. Kvinder i alt Under Ar... $r ».» 0 0» 0» 0 0» 0» 0»» 0 0 0» 0» 0»» 0»» 0 Ar og derover Provinsbyernes forstadskommuner Stationsby Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt 0 Ugift Gift separeret B. Kvinder i alt 0 Under ár. Ar »» 0»» 0»» 0»» 0»» 0»» 0»» 0 ár og derover..

105 0 efter Icon, alder og aegteskabelig stilling; a. Tilflyttere fordelt efter tilflytningssted by sex, age and marital status (cont.); a: By new residence in Denmark flytningssted forstadskommuner Provinsbyerne Enkestand Fraskilt 0 Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt B. Females total Under years years. 0» » 0 0» 0 0» 0 0 0»» 0 0»» 0»» 0 0» 0» 0 0»» 0 years and over I kommuner 0vrige sognekommuner Enkestand Fraskilt Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt 0 0 B. Females total.. Under years. years » 0» »» 0 0» 0» 0» 0» 0»» 0»» 0»» 0 years and over I 0

106 0 'robe! VII. Antal tilflyttere fra og fraflyttere til udlandet, Faeraerne og Granland fordelt (fortsat) i Danmark External migration: Persons immigrated from or emigrated to foreign countries, Faroe Islands and Greenland II. Fra Hovedstaden Hovedstadens Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt I I I Ugift Gift separeret A. Mænd i alt Under ár.... Ar ».. 0» 0»» 0 0 0»» 0» 0 0» 0»» 0» 0» 0 0»» 0 0 ár og derover Provinsbyernes forstadskommuner Stationsby Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt 0 Ugift Gift separeret A. Mend i alt Under ár. ár.. 0» 0 0.» 0» 0» 0 0»» 0»» 0» 0 0» 0» i» 0»» 0 ár og derover

107 I I 0 efter Icon, alder og ægteskabelig stilling; b. Fraflyttere fordelt efter fraflytningssted by sex, age and marital status (cont.); b. By former residence in Denmark Sytningssted forstadskommuner Provinsbyerne Enkestand Fraskilt 0 Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt A. Males total I I.. 0 Under years 0 years 0»» 0 0» 0» 0»» 0»» 0 0»» 0» 0» I 0»» 0 years and over kommuner 0vrige sognekommuner Enkestand Fraskilt I Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt 0 A. Males total..... Under years..... years.... 0»» » 0 0» 0»» 0»» 0»» 0»» 0»» 0 years and over 0

108 l I : 0 Tabel VII. Antal tilflyttere fra og fraflyttere til udlandet, Færoerne og Greenland i fordelt (fortsat) i Danmark External migration: Persons immigrated from or emigrated to foreign countries, Faroe Islands and Greenland II. Fra Hovedstaden Hovedstadens Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt Ugift Gift separeret B. Kvinder i alt 0 00 Under Ar Ar. 0». 0...» 0 0» 0» 0»» 0 0 0» 0» 0 0» 0» 0 0»» 0»» 0 Ar og derover.. Provinsbyernes forstadskommuner Stationsby Ugift I Gift separeret Enkestand Fraskilt 0 Ugift Gift separeret B. Kvinder i alt 0 Under âr.. âr.. 0»» 0»» 0 0»» 0» 0» 0»» 0»» 0»» 0 Ar og derover

109 0 efter kern, alder og ægteskabelig stilling; b. Fraflyttere fordelt efter fraflytningssted by sex, age and marital status (cont.); b. By former residence in Denmark flytningssted forstadskommuner Provinsbyerne Enkestand Fraskilt 0 Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt l l I 0 B. Females total.. Under years years.. 0 0» 00 0» 0 0»» 0 0»» 0 0»» 0»» 0»» 0»» 0 years and over kommuner 0vrige sognekommuner Enkestand Fraskilt Ugift Gift separeret Enkestand Fraskilt 0 B. Females total. Under years.. years 0»» 0»» 0 0»» 0 0» 0» 0»» 0»» 0»» 0 years and over 0

110 0 Tabel VII. Antal tilflyttere fra og fraflyttere til udlandet, Faereerne og Groinland i fordelt (fortsat) efter ken, alder og aegteskabelig stilling; c. Opgorelse for hele landet External migration: Persons immigrated from or emigrated to foreign countries, Faroe Islands and Greenland by sex, age and marital status (cont.); c. Denmark total Hele landet Tilflytter Fraflytter Ugift Gift, separeret Enkestand Fraskilt I alt Ugift Gift, separeret Enkestand Fra skilt I alt 0 A. Msend i alt A. Males total Under ár Under years ár... years 0». 0»»» 0» 0 0»» 0» 0» »» » 0» 0 0 0»» 0 0» 0» 0»»» 0» 0»» 0 0» 0» 0 0»»» 0 ár og derover 0 years and over B. Kvinder i alt B. Females total Under ár Under years ár.. years 0».. 0»» 0» 0» 0 0 0»»» 0» 0»» » 0» 0 0»» 0» 0» 0 0»» 0» 0» 0»»» 0» 0 0 0»» 0» 0 ár og derover 0 years and over

111

112 Tobel VIII. Antal tilflyttere fra og fraflyttere til udlandet, Fmroerne og Granland, fordelt External migration: persons immigrated from or emigrated to foreign countries, Faroe Islands and Greenland Mend og kvinder tilsammen a. Til Tiiflyttet fra Under Ar Ar 0 Ar Ar 0 Ar 0 ár og derover Danske Udla:ndinge AF A. Fereerne B. Grenland GE. Udlandet i alt C. De nordiske lande Finland 0 Island Norge 0 Sverige 0 0 D. Bvrige lande i Europa 0 0 Belgien Frankrig 0 Grækenland 0 Holland Irske Fristat 0 Italien Jugoslavien 0 Polen Portugal Schweiz 0 Spanien 0 Tyrkiet 0 Tyskland Ungarn 0 U.K U. S. S. R. 0 fstrig 0 Europa i evrigt E. Uden for Europa Afrika Canada U.S.A 0 0 Argentina Brasilien Chile Columbia Peru Venezuela Amerika ievrigt 0 Asien 0 Australien New Zealand F. Uangivet 0 0 TRANSLATION. HEADING, Columns : number of immigrants; : number of emigrants; and : total; and : male; grated to.

113 efter Icon, alder og statsborgerforhold samt efter fra og tilflytningsland by sex, age and nationality and by new and former country of residence flyttere Under kr ár 0 0 r Ar Heraf mænd 0 ár 0 r og derover Danske Udlamdinge Immigrated from 0 A F. Total 0 A. Faroe Islands 00 0 B. Greenland CE. Foreign countries total 0 00 C. Scandinavia 0 Finland Iceland 0 0 Norway 0 0 Sweden 0 0 D. Other European countries 0 Belgium 0 France 0 Greece 0 Netherlands Eire Italy Yugoslavia 0 0 Poland Portugal 0 Switzerland Spain 0 Turkey 0 0 Germany Hungary U.K. U. S. S. R. Austria 0 Rest of Europe E. Outside Europe 0 Africa 0 0 Canada 0 U.S.A. Argentina 0 Brazil Chile Colombia Peru Venezuela Rest of America 0 Asia 0 Australia New Zealand 0 F. Unknown,, and 0: age distribution;,, and : Danes;,, and : foreigners. FRONT Courser: immigrated from or emi

114 Tabel VIII. Antal tilflyttere fra og fraflyttere til udlandet, Færaerne og Granland, fordelt efter (fortsat) External migration: Persons immigrated from or emigrated to foreign countries, Faroe Islands and Greenland b. Fra Mænd og kvinder tilsammen Fraflyttet til Under ár Ar 0 Ar Ar 0 0 Ar 0 Ar og derover Danske Udlændinge AF. 0 A. Femme 0 B. Grenland CE. Udlandet i alt 0 C. De nordiske lande 00 0 Finland 0 Island Norge 0 Sverige D. 0vrige lande i Europa Belgien 0 Frankrig Grmkenland 0 0 Holland 0 0 Irske Fristat 0 0 Italien 0 0 Jugoslavien Polen Portugal 0 Schweiz 0 Spanien 0 Tyrkiet Tyskland Ungarn U.K U. S.S.R 0 0 Ostrig Europa ievrigt E. Uden for Europa 0 Afrika 0 Canada U.S.A. 0 Argentina 0 Brasilien 0 Chile 0 0 Columbia Peru Venezuela 0 0 Amerika ievrigt Asien Australien 0 New Zealand F. Uangivet 0

115 Icon, alder og statsborgerforhold samt efter fra og tilflytningsland by sex, age and nationality and by new and former country of residence (cont.) flyttere Under ár Sr 0 r Sr Heraf mind 0 Sr 0 Sr og derover 0 Danke I Udlxndinge Emigrated to 0 00 A F. Total 0 0 A. Faroe Islands 0 0 B. Greenland CE. Foreign countries total C. Scandinavia 0 Finland Iceland 0 Norway 0 0 Sweden D. Other European countries Belgium 0 France 0 Greece Netherlands Eire 0 Italy Yugoslavia Poland Portugal Switzerland 0 Spain Turkey Germany Hungary 0 0 U.K. U. S. S. R. 0 Austria Rest of Europa 0 E. Outside Europe Africa Canada U.S.A. Argentina Brazil Chile Colombia Peru 0 Venezuela Rest of America Asia Australia New Zealand F. Unknown

116 Bilag I. Oversigt over de kommuner, der i tabel V, VI og VII er regnet som forstadskommuner Appendix: Municipalities which in table V, VI og VII have been treated as suburban municipalities or as rural Amt og kommune Folketal / 0 Hele kommunen ilden bymæssigt bgede del Registerfolketal /. Hele kommunen Amt og kommune Folketal /0 Hele kommunen ildeen bymæssigt bebyg del Registe r folketal /. Hele kommunen Kebenhaans amtsr.kr.: BallerupMálmv (stbk.) *.... BrendbyvesterBrendbymster (h.f.) Dragmr (stbk.) * Gladsakse (h.f ) Glostrup (h.f.) Herlev (h.f.) HerstedmsterHerstedvester (stbk.)* Hvidovre (h.f.) Heje Tástrup (stbk.)* LyngbyThbek (h.f.)... Redovre (h.f.) Store Magleby (stbk.) * Sellered (h.f.).. TorslundeIshej (stbk.) Thnby (h.f.) Vallensbek (stbk.)* Verlose (stbk.)* Roskilde amtsr.kr.: GadstrupSyv (stbk.) GreveKildebronde (stbk.) Himmelev (p.f.) HvalsoSærlose (stbk.) HvedstrupFleng (stbk.) Hojelse (stbk.) JyllingeGundsomagle (stbk.) KarlslundeKarlstrup (stbk ) StenlmseVekso (stbk.) SmborgGilleleje (stbk.) Tikob (p.f.) Holbßk amt : Finderup (stbk.) FollenslevSerslev (stbk.).. GmrlevBakkendrup (stbk.) HjembekSvinninge (stbk.) Jyderup (stbk.) Mmrkmv (stbk.) TerslmseSkellebjerg (stbk.) Tmllmse (stbk.) ViskingeAvnse (stbk.) Sore amt : HaslevFreerslev (stbk.).... Herlufsholm (p. f.) Lynge (p. f.) Slagelse Skt. Peders landsogn (p.f) Presto amt: Fakse (stbk.) FensmarkRislev (stbk.)... Herfelge (stbk.) Hylleholt (stbk.) Kalvehave (stbk.) Stege landsogn (p.f.) Stroby (stbk.) Frederiksborg amt: AsminderodGronholt (stbk.) Bickered (stbk.)* EsbmnderupNodebo (stbk.). Farum (stbk.)* Frederiksborg Slotssogn (p.f.) HelsingeValby (stbk.) Hundested (stbk.) Horsholm (stbk.)*.. Karlebo (stbk.) KregmeVinderod (p.f.)... Lillerod (stbk.) Oppe Sundby (p. f.) Skibby (stbk.) SkævingeGorlose (stbk.).. Slangerup bykomm. (stbk.) Bornholms amt: Knudsker (p. f) Maribo amt: Nr.AlslevNr.Kirkeby (stbk.) Sakskobing landsogn (p.f.) SkelbyGedesby (stbk.) Toreby (p.f.) Svendborg amt : Bregninge (Thinge) (stbk.). Oure Vejstrup (stbk.) Ringei (stbk.) Svanninge (p.f.) Thum (stbk.) Vindinge (p.f.) ANM. Som forstadskommuner og stationsbykommuner er regnet sognekommuner, hvor befolkningen i den bymmssigt bebyggede del ved folkea Forstadskommuner til Hovedstaden er i oversigten betegnet: h.f., forstadskommuner til provinsbyeme: p.f., sognekommuner i ovrigt med over ' Folketallene pr.. september 0 i Stege landsogns kommune samt i Ringe, Haste og Vojens kommuner welder for de pâgældende kommuner TRANSLATION. HEADING, Columns : population / 0; : total municipality; : of which in urban areas; : registered population around the provincial towns (p.f.); other rural municipalities with large urban areas are marked (stbk.).