Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting."

Transkript

1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område er alle boliger i lokalplanens område I2, I3 I4 og I Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme. Stk. 2 - Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer, med eller uden pant. Stk. 3 - De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på eventuelle fællesarealer mv. med derpå værende anlæg. Medlemmernes og disses forhold til foreningen 4 Pligtige medlemmer af foreningen er de til enhver tid værende ejere af parcellerne som nævnt under 2, stk. 2. Stk. 2 - Det påvirker hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring. 5 Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen, og kan intet krav rette mod dennes formue. Stk. 2 - Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen fra overtagelsesdagen, idet den tidligere ejer dog vedbliver at hæfte for restancer overfor foreningen, indtil restancerne er berigtiget, og den nye ejer har overtaget forpligtelserne. Stk. 3 - Både den tidligere og den nye ejer er pligtige til at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i den forbindelse oplyse om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens matr. nr. 6

2 Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk og personligt, men alene med deres indskud i foreningen, for foreningens forpligtelser. Stk. 2 - I forhold til foreningen hæfter medlemmer pro rata, hvilket også skal gælde for tab foreningen har på enkelte medlemmer. Stk. 3 - Udgifter til grundejerforeningens administration og øvrige udgifter fordeles med en andel pr. parcel og betales gennem et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet budget. Stk. 4 - Indbetaling af kontingent sker efter bestyrelsens nærmere afgivne retningslinier. Stk. 5 - Er et medlem mere end en måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives af retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påkrav om inden otte dage efter påkravets afgivelse at berigtige restancen. Stk. 6 - Alle omkostninger i forbindelse med restancer samt omkostninger til inddrivelse af disse, betales af pågældende restant, der endvidere skal betale et administrationsbidrag svarende til ¼ af årskontingentet. Stk. 7. Er restancen ikke betalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed. Generalforsamlingen 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 8 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 3. tirsdag i marts måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, og tidligst 4 uger før generalforsamlingens afholdelse ved skriftlig meddelelse til hver enkelt stemmeberettiget under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Stk. 2. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hver enkelt samtidig med indkaldelsen. Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 9 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag udsendes senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 4. Sager der ikke er optaget på dagsordnen, kan ikke sættes under afstemning. Stk. 5. På hver ordinær generalforsamling, skal følgende behandles: 1.!!!!!!!!!!!!!!Valg af dirigent 2.!!!!!!!!!!!!!!Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3.!!!!!!!!!!!!!!Aflæggelse af revideret og underskrevet regnskab. 4.!!!!!!!!!!!!!!Rettidigt indkomne forslag. 5.!!!!!!!!!!!!!!Fremlæggelse af budget, og fastlæggelse af kontingent. 6.!!!!!!!!!!!!!!Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. 7.!!!!!!!!!!!!!!Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant. 8.!!!!!!!!!!!!!!Eventuelt. Under evt. kan der ikke sætte forslag til afstemning.

3 9 Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde, og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst ¼ af de stemmeberettigede til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan en begæring er indgivet, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter begæringens modtagelse. Stk. 2. Hvis ikke mindst ¾ af de stemmeberettigede, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordnen nægtes behandlet. 10 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivelsen. Stk. 2. Hver husstand har 2 stemmer. Såfremt et medlem ejer flere grunde kan der kun opnås stemmeret svarende til 5 husstande. Stk. 3. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig. Stk. 4. Afstemningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til en anden stemmeberettiget. Ingen stemmeberettiget kan dog afgive stemme i henhold til mere end en fuldmagt. Stk. 5. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Stk. 6. Om det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende. 11 Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, herunder frastykning af en del af disse, forandringer af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler udover det til administration af foreningens drift nødvendige, pålæg om yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de stemmeberettigede. Stk. 2. Såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, men disse ikke udgør 2/3 af de stemmeberettigede, skal der indkaldes til afholdelse senest 6 uger efter. På den i den anledning indkaldte ekstraordinære generalforsamling kan forslaget godkendes med 2/3 stemmer af de fremmødte. Stk. 3. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk og personligt overfor tredjemand, kan kun ændres ved enstemmighed blandt samtlige medlemmer. Stk. 4. Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administration af foreningens drift nødvendige, pålæg om yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. Bestyrelsen 12

4 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Stk. 2. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. I tilfælde af formandens forfald tiltræder næstformanden som formand. Stk. 3. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald kan suppleanten indkaldes. Stk. 4. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Der er skiftevis 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Suppleanten vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 5. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter suppleanten er tiltrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv til førstkommende generalforsamling. 13 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed - herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg - og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen mv. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg. Stk. 2. Der afholdes møder så ofte formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Stk. 3. Om det under forhandlingernes passerede føres en protokol, der skal fremlægges, godkendes og underskrives på næstfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende. Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte et udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem. Revisorer og regnskab Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. 16 Stk. 2. Revisoren gennemgår mindst en gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kasseren efter bestyrelsens nærmere bestemmelser og forvisser sig om, at de i regnskabet anførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Stk. 3. Revisoren kan når som helst foretage uanmeldt kasseeftersyn og skal foretage et sådant mindst en gang årligt. 17

5 Foreningens regnskabsår er kalenderåret, første regnskabsår er dog fra stiftelsen og indtil Regnskabet skal tilstilles revisoren senest den 1. februar i året efter regnskabsåret, og skal af disse være revideret såvel talmæssig som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamling. 18 Medlemmernes kontingentindbetaling foretages til en af foreningen anvist bank, sparekasse eller postgirokonto i foreningens navn. Stk. 2. På kontoen kan kun hæves af kasseren i forbindelse ned formanden eller næstformanden. Stk. 3. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr Stk. 4. Der skal føres en særskilt konto i regnskabet, hvorpå der årligt skal hensættes beløb til vejfornyelse. Det årlige hensættelsesbeløb fastsættes i budgettet således, at det hensatte beløb må antages at være tilstrækkeligt til vejfornyelse, når dette er påkrævet. Beløbet opkræves sammen med det øvrige kontingent. Stk. 5. Det således påkrævede beløb skal anbringes i pengeinstitut eller kortfristede (2-3 års restløbetid) realkredit- eller statsobligationer. Stk. 6. Værdipapirerne skal anbringes i depot. Stk. 7. Den oprettede konto og det anlagte depot skal oprettes i foreningens navn og skal klausuleres således, at midlerne kun kan frigøres med underskrift fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Stk. 8. Bestyrelsen kan tegne en kautionsforsikring. Kautionens størrelse skal svare til foreningens formue, bortset fra den del, der er hensat til vejfornyelse. Udgifterne hertil afholdes af foreningen. 19 Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller ½ af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra den påtaleberettigede i henhold til lokalplan 572 for Århus Kommune. Godkendelse mv. Samtlige udgifter i forbindelse med foreningens stiftelse betales af foreningen. Ovenstående vedtægter er vedtaget på en dertil indkaldt generalforsamling den 19. oktober På generalforsamlingen den 15. marts 2001 er der vedtaget ændring af 2, stk. 2.! 20

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget.

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget. v )r {. i, VEDTÆGTER for GRI'}TDE.TERFOREIIINGEIT AKACI EVE.J L. Navn, h-iensted Foreningens navn er Grundejerforeningen AKACIEVEJ 2. Foreningens hjensted er Fløng by, Høje Taastrup kommune,?aastrup er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

FOCUS. YiiS'tftl,"," *, å?rt i?io*t* " Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for

FOCUS. YiiS'tftl,, *, å?rt i?io*t*  Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for Ejerlav: Åsum By, Åsum Matr. nr. 9 ab, th,9 i, 9 k, 9 l, 9 m, 9 n,9 o, 9 p,9q, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, 9 v,9 x,9 y,9 2,9 æ, 9 ø,9 aa,9 d, 9 e, 9 f,9 g. l0bg, 10x, 10y, 10 z, l0 æ, l0ø, l0 aa, l0ab, 10ac, 10ad,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere