If NL Forsikringsbetingelser A-010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "If NL Forsikringsbetingelser A-010"

Transkript

1 If NL Forsikringsbetingelser A-010 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Version II, november 2013 Adresse: Stamholmen 159 Postnummer: 2650 Hvidovre Telefon: Telefax: If Skadeforsikring AB (publ), Sverige CV R-n r: Svensk reg. nr (Finansinspektionen):

2 If NL Forsikringsbetingelser A-010 Betingelserne er opdelt i afsnit med følgende indhold: Ansvarsforsikring 1. Dækningsomfang 2. Erstatning 3. Regres Kasko- og Brandforsikring 4. Dækningsomfang 5. Nyværdierstatning for personbiler 6. Transportomkostninger 7. Forsikringen dækker ikke 8. Redningsforsikring i udlandet 9. Retshjælpsforsikring Skadens regulering 10. Reparation eller kontant beløb 11. Kontant erstatning 12. Reparation 13. Merværdiafgift 14. Selvrisiko/moms Fællesbestemmelser 15. Hvem er dækket 16. I hvilke lande dækker forsikringen 17. Præmiebetaling, administrationsgebyr m.v. 18. Indeksregulering af præmie 19. Præmieændring m.v. 20. Opsigelse 21. Flytning og risikoforandring 22. Salg eller afmelding af køretøjet, genanskaffelse af køretøj 23. Motorløb o.l. 24. Forsikringen dækker ikke 25. Skadeanmeldelse m.v. 26. Ankenævn 27. Kundeombud 28. Kundepanel Fortrydelsesret ved nytegning Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har forsikringstageren fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er fjorten dage. Fristen regnes fra den dag, hvor forsikringstageren har fået forsikringsvilkårene i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor der er modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis forsikringsvilkårene er modtaget før dette tidspunkt. Hvis man f.eks. modtager forsikringsvilkårene mandag den 1. er fristen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan man vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder man? Inden fortrydelsesfristens udløb skal forsikringstageren underrette forsikringsselskabet om, at man har fortrudt aftalen. Gives underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at brevet sendes inden fristens udløb. Hvis man vil sikre sig bevis for, at fortrydelsen er rettidig, kan brevet sendes anbefalet, og postkvitteringen opbevares. Underretning om fortrydelse af aftalen skal gives til If.

3 If NL Forsikringsbetingelser A-010, side 3 Ansvarsforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke 1 Dækningsomfang Ansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt ved motorkøretøjets brug som motorkøretøj efter færdselslovens bestemmelser. Endvidere dækkes ansvar for skade på forsikringstagerens person, når denne ikke er fører af motorkøretøjet. Ved øvelseskørsel (glatføre-, manøvre- samt skolekørsel etc.) - der foregår under behørig instruktion af motororganisation eller lignende på afspærret område, (jf. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 878 af ) dækker ansvarsforsikringen de personskader, føreren måtte blive påført. Skade på førerens person, bortset fra bestemmelserne vedr. øvelseskørsel. Skade på ting tilhørende forsikringstageren, bruger eller fører. Skade på tilkoblede køretøjer. Skade på veksellad, containere m.m. Skade der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. 2 Erstatning Selskabet er berettiget til at indgå forlig om erstatningsspørgsmålet. 3 Regres Selskabet kan i henhold til færdselslovens 108 stk. 2 gøre regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 (Grønlands lov 48) er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt eller grov hensynsløshed. Selskabet har pligt til at gøre regres gældende mod forsikringstageren for alle skader, der opstår, mens motorkøretøjet er udlejet uden fører i strid med justitsministeriets bekendtgørelse herom. Selskabet har endvidere regres for beløb, det har betalt i erstatning for skadestilfælde, der ikke er dækket under forsikringen.

4 If NL Forsikringsbetingelser A-010, side 4 Kasko- og Brandforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke 4 Dækningsomfang 4.1 Kaskoforsikringen Kaskoforsikringen dækker skade, der påføres det forsikrede køretøj samt tab af køretøj ved tyveri og røveri. Satellitsporing: If dækker kun skader opstået ved tyveri og røveri, såfremt der på skadetidspunktet var installeret et satellit tracking system godkendt af If, og dette på skadetidspunktet var tilsluttet en kontrolcentral godkendt af rigspolitiet. Kravet om satellitsporing gælder for følgende køretøjer: Person-/Varebiler med afgift: Personbil (hvide plader): Der er under 4 år gamle og har en nyværdi på kr og derover Der er over 4 år gamle og har en handelsværdi på kr og derover. Varebiler (gule plader, totalvægt under 4 ton)s: Der er under 4 år gamle og har en nyværdi på kr og derover. Der er over 4 år gamle og har en handelsværdi på kr og derover. Kravet omfatter dog ikke varebiler med lukket kasse, lad eller aluopbygning. Personbiler uden afgift: Køretøjer med en nyværdi på kr og derover ekskl. afgift og moms skal have installeret et satellit tracking system. Denne forhøjede nyværdigrænse tages op til revision, hvis det viser sig, at skadeudviklingen væsentligt overskrider det forventede. Hvis løsningen på problemet er, at nyværdigrænsen reduceres, skal dette ske med øjeblikkelig virkning for nye køretøjer. For køretøjer, der allerede er i porteføljen, gælder de almindelige regler om varsling til hovedforfald. 4.2 Brandforsikringen Brandforsikringen dækker skade, der påføres det forsikrede køretøj, opstået ved brand, eksplosion, kortslutning eller lynnedslag.

5 If NL Forsikringsbetingelser A-010, side Musikanlæg m.v. Dækningen omfatter ud over selve køretøjet, tillige musikanlæg, specialfælge og bagagebox med indtil kr kr. i alt. Er værdien af dette udstyr højere, kan tillægsforsikring tegnes mod merpræmie, og den ønskede sum vil i så fald fremgå af policen. 4.4 Afmonteret biltilbehør Afmonteret biltilbehør er dækket, forudsat at det udelukkende er beregnet til brug i forbindelse med det forsikrede køretøj. 4.5 Standardværktøj m.v. Standardværktøj og indtil 3 stk. CD-disk/kassettebånd dækkes. 4.6 Opbevaring i forsvarligt aflåst lokale 5 Nyværdierstatning for personbiler Afmonteret udstyr/tilbehør nævnt i pkt. 4.3, 4.4 og 4.5 er kun meddækket, hvis det opbevares i forsvarligt aflåst lokale. Køretøjer registreret som personbil, Bestemmelserne om nyværdierstattes med nyværdi, hvis den erstatning bortfalder, hvis: skaderamte bil: a. Personbilen benyttes til udlejning. a. Var fabriksny, da du tegnede b. Bilen har papegøjeplader. eller ændrede forsikringen for den, og b. Skaden sker inden for et år efter første indregistrering, og c. Reparationsudgifterne vil overstige 50% af personbilens nyværdi på skadetidspunktet. Nyværdierstatningen svarer til den kontante købspris på skadetidspunktet for en fabriksny bil af samme mærke, model og type. Ved modelskifte er nyværdierstatningen den seneste kendte pris for en model svarende til den forsikrede personbil. Det skaderamte køretøj tilfalder selskabet.

6 If NL Forsikringsbetingelser, side 6 Kasko- og Brandforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke 6 Transportomkostninger I tilfælde af dækningsberettiget skade betaler selskabet nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparatør. Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri til veje, betaler selskabet nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dettes hjemsted. Transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften omfattes af anden forsikring, abonnement e.l. 7 Forsikringen dækker ikke 7.1 Forsæt eller grov uagtsomhed Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens 18, se dog punkt Spiritus eller narkotika Skade forvoldt, mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika, jf. forsikringsaftalelovens 20, se dog punkt Ikke lovbefalet kørekort Skade der er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort - for knallerter, såfremt knallerten blev ført af en person, som ikke opfyldte færdselslovens krav, se dog punkt Fabrikationsfejl m.v. Skade som følge af fabrikations-, konstruktions- eller opbygningsfejl. 7.5 Mekanisk skade De mekaniske skader omfattes af Skade opstået som følge af mangkasko- og brandforsikringen, hvis de lende vand, olie og brændstof. er overgået køretøjet ved brand, lyn- Mekanisk skade i øvrigt. nedslag, eksplosion, tyveri, røveri eller hærværk, eller hvis skaden sker under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. 7.6 Elektrisk system Skade der alene opstår i og er begrænset til det elektriske system i el-drevne køretøjer. 7.7 Sejlads, Grønland og Færøerne Skade indtruffet under sejlads til eller fra og mellem havne i Grønland og på Færøerne. 7.8 Bearbejdning eller behandling Skade der påføres køretøjet eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, med mindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af det aflæssede køretøj fra lift. 7.9 Biltelefon m.v. Biltelefon, walkie-talkies og andet sender-/modtagermateriale.

7 If NL Forsikringsbetingelser, side 7 Kasko- og Brandforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke 7.10 Tyveri af brændstof m.v. Tyveri af brændstof eller forbrugt brændstof i forbindelse med tyveri Vejrlig m.v. Skade der er en følge af vejrligets påvirkning (f.eks. tæring, rust og frostsprængning) eller den forringelse af køretøjet, der er en følge af slitage, herunder stenslag i lak, ridser o.l Manglende vedligeholdelse m.v. Skade der opstår som følge af slitage eller manglende vedligeholdelse Ikke forvoldt af forsikringstager mfl. Med hensyn til undtagelserne i punkt 7.1, 7.2, 7.3 samt 24.1 og 24.2 gælder følgende: 8 Redningsforsikring i udlandet SOS-INTERNATIONAL, Kortfattet vejledning. De komplette betingelser vil fremgå af det røde SOS-kort, som skal rekvireres hos selskabet Hvis skaden ikke er forvoldt af forsikringstageren, dennes ægtefælle eller samlever samt fast bruger, er forsikringstageren dog dækket af forsikringen, såfremt det godtgøres, a. at forsikringstageren ikke var vidende om, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller b. at ukendskab hertil ikke skyldes grov uagtsomhed. Er selskabet pligtig at udrede erstatning for sådan skade, har selskabet regres mod den for skaden ansvarlige. Redningsforsikringen omfatter person-, vare- og lastvogne med tilladt totalvægt ikke over 3,5 tons, påhængs-/campingvogne til disse, samt motorcykler og scootere. Redningsforsikringen dækker f.eks. merudgifter til hjemtransport eller merudgifter til uforudset hotelophold på uheldsstedet, bugsering, fremskaffelse af reservedele, udlejningskøretøj m.v. Forsikringen dækker dog ikke, såfremt rejsens formål er godstransport. For køretøjer med totalvægt over 3 tons dækkes ikke udlejningskøretøj.

8 If NL Forsikringsbetingelser, side 8 Kasko- og Brandforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke 9 Retshjælpsforsikring Kortfattet vejledning. De komplette betingelser kan rekvireres hos selskabet Der er til kaskoforsikringen knyttet retshjælpsforsikring. Forsikringens formål er at betale sagsomkostninger i tvister (dog ikke straffesager), hvori sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj. Det er en betingelse, at det forsikrede køretøj er et privat køretøj - undtaget er dog tvister i forbindelse med førerens personskade. Selskabets dækning er begrænset til kr. for en forsikringsbegivenhed og forsikredes selvrisiko er 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr.

9 If NL Forsikringsbetingelser A-010, side 9 Skadens regulering 10 Reparation eller kontant beløb Selskabet kan enten erstatte den skete skade med et kontant beløb eller lade køretøjet reparere. 11 Kontant erstatning Såfremt selskabet afgør skaden ved kontant betaling, eller køretøjet (resp. dele hertil) ved tyveri eller røveri ikke er fundet inden 28 dage efter, at selskabet har modtaget en skriftlig skadeanmeldelse, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj (eller dele hertil) af tilsvarende stand normalt ville kunne anskaffes for mod kontant betaling, se dog punkt 5. Det skaderamte køretøj tilfalder selskabet. 12 Reparation 12.1 Anvise reparatør 12.2 Repareres hvis muligt Køretøjet skal, i det omfang det er muligt, repareres Uden for normal arbejdstid Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid erstattes ikke Forringelse af handelsværdi En eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparation erstattes ikke Forbedring af køretøjet Medfører reparationen en forbedring af køretøjet, betaler forsikringstageren selv den del af reparationsudgiften, der svarer til den skete forbedring Overladt til reparatør eller forhandler Er skaden opstået, mens køretøjet var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, se punkt 15, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser og uden moms samt med fradrag af en eventuel selvrisiko. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren eller forhandleren normalt betaler for en sådan reparation Uenighed Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af en upartisk vurderingsmand udpeget af Dansk Automobil Forhandlerforening. Udgiften til vurderingsmanden deles ligeligt mellem parterne. 13 Merværdiafgift Afgiften betales af selskabet. For køretøjer tilhørende momsregistrerede virksomheder gælder dog følgende: Afgiften bæres endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan medregne beløbet til den indgående afgift. I det omfang forsikringstageren er ansvarlig for en skade, kan merværdiafgiften under ansvarsskaden bæres af forsikringstageren, hvis modparten ikke har mulighed herfor. Selskabet udlægger afgiften over for reparatøren eller modpartens forsikringsselskab og tilstiller forsikringstageren opgørelse ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fradrages afgifterne. Selskabet betaler ikke merværdiafgiften, når skaden dækkes efter punkt 15, afsnit 2 og 3.

10 If NL Forsikringsbetingelser A-010, side Selvrisiko Selvrisikoens størrelse fremgår af Forsikringstillægget, som er en del af leasingaftalen. Ved en kombineret ansvars- og kaskoskade eller ansvars- brandskade opkræves selvrisikoen kun en gang Udlæg af selvrisiko/moms Har selskabet udlagt selvrisikobeløb og/eller momsbeløb, har selskabet ret til straks at anmode forsikringstageren om at indbetale dette udlæg. Hvis det opkrævede beløb ikke bliver betalt, kan forsikringen opsiges af selskabet.

11 If NL Forsikringsbetingelser A-010, side 11 Fællesbestemmelser 15 Hvem er dækket Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens tilladelse benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det. Det er en betingelse, at den primære bruger er minimum 23 år. Forsikringstager må lejlighedsvis gerne låne sit køretøj ud til personer under 23 år, men over 18 år. Det er endvidere en betingelse, at føreren af køretøjet har et gyldigt kørekort. Værksteder og andre, som har køretøjet til reparation, service o.l. Skader, der sker under kørsel, er dog kun dækket, hvis kørslen sker i forsikringstagerens interesse, f.eks. prøvekørsel. Ny ejer af køretøjet dækkes i maksimalt 21 dage fra salgstidspunktet, medmindre den nye ejer selv har tegnet en forsikring. 16 I hvilke lande dækker forsikringen Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet grønt kort-ordningen Køretøjer med totalvægt over 3 ton samt busser Forsikringen dækker kun uden for Danmark, hvis der er truffet aftale herom med selskabet Med hvilke summer dækkes I Danmark dækkes med de summer, der er fastsat i Færdselsloven. I det øvrige dækningsområde dækkes med de summer, der kræves i de pågældende lande. Hvis der er tegnet særlig forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring i det omfang, den anden forsikring ikke dækker Skade på transporteret gods Uden for Danmark dækkes ikke ansvar for skade på transporteret gods, bortset fra personlig rejsebagage tilhørende andre end forsikringstageren og føreren 16.4 Opsigelse af udlandsdækning Udlandsdækningen og redningsforsikringen i udlandet kan, uanset tidspunktet, opsiges eller ændres med 14 dages varsel, uden at dette får retsvirkning for de øvrige dele af forsikringsaftalen. 17 Præmiebetaling, administrations- Præmien opkræves sammen med leasingafgiften i henhold til gebyr m.v. leasingaftalen.

12 If NL Forsikringsbetingelser A-010, side 12 Fællesbestemmelser 18 Indeksregulering af præmie Præmien indeksreguleres i overensstemmelse med løn- og prisudviklingen, der hvert år offentliggøres af Danmarks Statistik. I overensstemmelse hermed reguleres præmien fra førstkommende forfaldsdag i efterfølgende år. Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, har selskabet ret til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 19 Præmieændring m.v. Hvis der ud over bestemmelserne i punkt 18 sker ændring i selskabets præmie eller forsikringsbetingelser, foretages tilsvarende ændring for den bestående forsikring med mindst 3 måneders varsel til en forfaldsdato. Hvis forsikringstageren ikke accepterer en forhøjelse af præmien eller en skærpelse af forsikringsbetingelserne, kan forsikringstageren inden 14 dage efter at have modtaget meddelelse om ændringen, forlange forsikringen ophævet fra ændringsdatoen. 20 Opsigelse Forsikringen kan opsiges med mindst en måneds varsel Efter skade Efter enhver skade kan såvel forsikringstageren som selskabet senest 14 dage efter skadens afslutning opsige forsikringen med 14 dages varsel Skærpede betingelser Hvis selskabet på grund af forsikringens forløb, f.eks. efter gentagne skadetilfælde eller præmierestance, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, kan der ske registrering til Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister. Samtidig med en sådan registrering modtager forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i: Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister Amaliegade København K telefonnr sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Registertilsynet på en række vilkår. 21 Flytning og risikoforandring Såfremt forsikringstageren eller brugeren skifter fast bopæl, eller hvis der sker forandring i den i policen beskrevne risiko, skal dette straks meddeles skriftligt til selskabet, og forsikringen vil blive forandret i overensstemmelse med den nye ændring og til den præmie, der gælder på ændringstidspunktet.

13 22 Salg eller afmelding af køretøjet, genanskaffelse af køretøj If NL Forsikringsbetingelser A-010, side 13 Fællesbestemmelser Sælges eller afmeldes det forsikrede køretøj, skal forsikringstageren straks underrette selskabet. Se i øvrigt punkt 15 om ny ejer. Hvis forsikringstageren inden forsikringsperiodens udløb anskaffer sig andet køretøj i stedet for det forsikrede, ændres policen i overensstemmelse med det nye køretøj til den præmie, der gælder på ændringstidspunktet. Selskabet forbeholder sig ret til at opstille skærpede vilkår i forbindelse med ændringen. Hvis dette ikke kan accepteres, er punkt 19, 2. afsnit gældende. 23 Motorløb o.l. Forsikringen dækker skader opstået under danske orienteringsløb samt rallies, under forudsætning af at: a. Kørslen foregår i Danmark b. Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis sådan kræves. c. De foreskrevne regler overholdes. Bemærk undtagelser i punkt Øvelseskørsel o.l. Forsikringen dækker skader opstået ved øvelseskørsel (glatføre-, manøvre- samt skolekørsel etc.), der foregår under behørig instruktion af motororganisation eller lignende på afspærret område, jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 878 af ). 24 Forsikringen dækker ikke: 24.1 Kørsel på bane Skade i forbindelse med motorløb, prøvekørsel og lign. på bane eller på andet afspærret område samt terrænkørsel, se dog punkt Udlejning uden fører m.v. Mens køretøjet benyttes til anden kørsel end i policen anført, herunder i strid med Justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører, se dog punkt Bøder m.v. Bøder og omkostninger ved straffesager Naturforstyrrelser, krig m.v. Skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, samt skade der er følge af enhver form for udløsning af atomenergi eller radioaktivitet. Skade sket under de nævnte omstændigheder er dog dækket, såfremt sikrede godtgør, at forholdet har været uden betydning for den indtrufne skade. 25 Skadeanmeldelse m.v. Ved enhver skade omfattet af forsikringen, skal forsikringstageren senest inden for en uge efter skadens opståen give selskabet skriftlig meddelelse herom. Ved tyveri eller røveri skal dette tillige straks anmeldes til politiet. Forsikringstageren må ikke uden selskabets samtykke træffe aftale om erstatningskrav eller udførelse af reparation. Forsikringstageren kan dog lade udføre mindre reparationer, såfremt det vil være ulovligt at køre videre med køretøjet, og kørsel ikke kan udsættes.

14 If NL Forsikringsbetingelser A-010, side 14 Fællesbestemmelser 26 Ankenævn Forsikringstageren kan få enhver klage over selskabets afgørelse behandlet ved: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegårds Gade København V Telefonnr , mellem kl Ankenævnet kan dog kun behandle klagen, a. hvis forsikringstageren forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med selskabet. b. hvis forsikringstageren til ankenævnet betaler et gebyr, fastsat af ankenævnet. Gebyret betales tilbage, a. hvis forsikringstageren helt eller delvis får medhold i klagen. b. hvis ankenævnet afviser at behandle sagen. c. hvis forsikringstageren selv tilbagekalder klagen. Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, der kan rekvireres enten hos selskabet, Ankenævnet eller Forbrugerrådet Fiolstræde 17 Postboks København K Telefonnr Fax If Kundeombud Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen af en sag i If, kan du inden 6 måneder fra Ifs afgørelse henvende dig til Kundeombud hos If, som uden omkostninger behandler de fleste klager. Du behøver ikke at skrive nogen anmeldelse, men kan ringe direkte til telefon eller faxe til Du kan også besøge Kundeombud på Stamholmen 159, 2650 Hvidovre. 28 If Kundepanel Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse, kan du i visse tilfælde gå videre til vores Kundepanel, hvor det er "almindelige kunder", der sidder og afgør, hvordan skaden bør afgøres. Du kan kontakte Kundepanelet ved at skrive til: Ifs Kundepanel, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre.

Adresse: Stamholmen 159. Postnummer: 2650 Hvidovre. Telefon: 70 12 12 12. If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige

Adresse: Stamholmen 159. Postnummer: 2650 Hvidovre. Telefon: 70 12 12 12. If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige Postnummer: 2650 Hvidovre CVR-nr: 24 20 32 12 Telefon: 70 12 12 12 Svensk reg. nr (Finansinspektionen): Telefax:

Læs mere

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Almindelige forsikringsvilkår A-16. Gælder fra marts 2009 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Vigtig information

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring. Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0307. Forsikringsbetingelser LPDK-0307

Motorkøretøjsforsikring. Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0307. Forsikringsbetingelser LPDK-0307 Motorkøretøjsforsikring Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0307 I overensstemmelse med gældende lovgivning om forsikringsaftaler, skal bestemmelserne i lovgivningen finde anvendelse på forsikringen

Læs mere

Flådepolice for erhvervskøretøjer.

Flådepolice for erhvervskøretøjer. Flådepolice for erhvervskøretøjer. Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-300 FLÅDEPOLICE. Denne police er etableret som en fælles flådepolice og omfatter samtlige køretøjer ejet af forsikringstageren. Der

Læs mere

BIL. Vilkår A-22 for motorkøretøjer. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk. Gælder fra oktober 2014

BIL. Vilkår A-22 for motorkøretøjer. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk. Gælder fra oktober 2014 BIL Vilkår A-22 for motorkøretøjer Gælder fra oktober 2014 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORTRYDELSESRET........................... 2 2. VÆRD AT VIDE... 3 3. DÆKNINGSOVERSIGT...

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU03 For forsikringen gælder forsikringspolice, forsikringsbetingelser og lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget.

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelsesnummer: Bil 1.1

Betingelsesnummer: Bil 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: Bil 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 Indledning Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem Dem og Gartnernes

Læs mere

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003 MC-/EU-knallertforsikring Version 1103003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Kaskodækning Afsnit 19-24 Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere