LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS"

Transkript

1 LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS Vedtaget og revideret på generalforsamlingen den dd.mm Slettet: marts 1969 og på generalforsamlingen april 1984.

2 2 Navn og formål. Foreningens navn er Akademisk Skytteforening Århus med hjemsted i Århus Kommune 1. Stk 2: Akademisk Skytteforening er en national og upolitisk forening. Dens formål er at styrke og udvikle den akademiske ungdoms vilje og evne til at forsvare fædrelandet og at give denne ungdom en sund og legemlig opdragelse. Foreningen er medlem af amtsforeningen DDS Østjylland er herigennem tilsluttet De Danske Skytteforeninger og dermed underlagt DDSs love og bestemmelser. 2. Foreningens formål søges opnået ved øvelser i skydning, feltsport og anden idræt, ved afholdelse af møder, kurser, studiekredse m.v. Slettet: gymnastik, orientering, Slettet: samt ved tilknytning til forsvarets enheder. Øvelserne. 3. Øvelserne ledes i overensstemmelse med de retningslinier, der er givet af de hovedorganisationer (Dansk Skytte Union og De Danske Skytteforeninger), til hvilke Akademisk Skytteforening måtte være knyttet. Medlemmerne. 4. Stk. 1. Som aktive medlemmer kan optages mænd og kvinder, der har dansk indfødsret og er immatrikulationsberettigede til et dansk universitet eller til en højere læreanstalt. Stk. 2. Bestyrelsen kan efter skriftlig motiveret indstilling beslutte ekstraordinært at optage medlemmer, der ikke fuldt ud opfylder betingelserne i stk. 1. Slettet: ved Slettet: adgangsberettigede

3 3 5. Som ekstraordinære medlemmer kan optages: A. Unge under uddannelse, hvor uddannelsen gør dem kvalificerede til at blive aktive medlemmer iflg. 4 B. Mænd og kvinder med indfødsret i et af de nordiske lande, som i øvrigt opfylder de i 4 stk. 1 anførte kvalifikationer. Stk. 4: Ekstraordinære medlemmer har adgang til foreningens generalforsamling og har stemmeret. 6. Som passive medlemmer kan bestyrelsen optage enhver, der tegner sig for et årligt mindstebeløb, der fastsættes af bestyrelsen. Passive medlemmer kan deltage i medlemsmøder m.v., men ikke i foreningens øvelser og de har ikke stemmeret på foreningens generalforsamling. 7. Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen at en mand eller kvinde, der har gjort sig særligt fortjent hertil, kan blive æresmedlem i foreningen. Desuden kræves der at mindst 5/6 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer for optagelsen af æresmedlemmet. Æresmedlemmer er kontingentfrie. Slettet: Stk 3: Overføres et medlem fra aktivt til passivt medlemsskab, skal eventuelle udlånte foreningsvåben afleveres til en af skydeinspektørerne i godkendt stand senest 14 dage efter overførslen. Slettet: Som æresmedlemmer, med medlemsrettigheder som aktive medlemmer kan bestyrelsen, når en generalforsamling med mindst 5/6 stemmers flertal giver sit samtykke dertil, optage mænd eller kvinder, der i særlig grad har gjort sig fortjent af foreningen. Æresmedlemmer er kontingentfri. Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens kontor eller ved øvelserne. Indmeldelsen er bindende for et år. 8.

4 4 Kontingentet for de forskellige kategorier af medlemmer fastsættes, gældende for det følgende kalenderår, hvert år på foreningens ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til i trangstilfælde og under værnepligt at indrømme kontingentfrihed eller kontingentnedsættelse. Kontingentet for det kommende år skal være indbetalt inden generalforsamlingens start Nye medlemmer skal indbetale kontingentet senest en måned efter indmeldelse/modtagelse af kontingentsopkrævning. Slettet: es senest Slettet: 1. februar i det kalenderår kontingentet dækker. Stk 4: Medlemmer der er i kontingentrestance har ikke tale eller stemmeret på generalforsamlingen 10. Er et medlem i restance med kontingent, kan vedkommende slettes som medlem af foreningen. Sletningen foretages af kassereren og formanden i fællesskab. Stk 2: Den der slettes på grund af gæld, må for igen at blive medlem betale sin kontingentrestance. Slettet: Overholdes disse betalingsfrister ikke, er kassereren berettiget til at opkræve rykkergebyrer efter de af bestyrelsen nærmere fastsatte retningslinier. Slettet: ud over et år Slettet: han Slettet: af bestyrelsen 11. Ingen, der er dømt efter straffeloven, kan være medlem af foreningen, så længe afsoningen af dommen strafferetligt ikke er ophørt. 12. Den, der ikke overholder de af inspektionene fastsatte regler, kan af vedkommende inspektion eller øvelsesleder straks bortvises og kan i kortere eller længere tid udelukkes fra deltagelse i visse øvelsesgrene.

5 Et medlem, der er udelukket fra en eller flere øvelsesgrene, kan efter bestyrelsens beslutning slettes som medlem af foreningen. Medlemmet har ret ét møde med bestyrelsen, hvor årsagen til eksklusionen forklares. Et ekskluderet medlem kan forlange sin eksklusion forelagt på førstkommende generalforsamling, der tager stilling til om eksklusionen skal stå ved magt. 5 Slettet: Den, der slettes efter denne paragraf, kan kun på ny blive medlem af foreningen med bestyrelsens samtykke og på dennes betingelser. Udgået 13. Bestyrelsen. 14. Slettet: Samtidig med udtrædelse af foreningen skal den pågældende aflevere de ham af foreninge eventuelt udlånte sager i godkendt stand og betale sin eventuelle gæld til foreningen. Den ordinære generalforsamling vælger blandt foreningens aktive medlemmer en bestyrelse på indtil 6 bestående af: 1 formand 1 næstformand 1 kasserer 1 sekretær 1 skydeinspektør for riffelsektionen 1 skydeinspektør for pistolsektionen Alle valg gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 15. I tilfælde af afgang fra bestyrelsen er denne berettiget til at supplere sig selv indtil næste ordinære generalforsamling. 16. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

6 6 17. Bestyrelsen leder foreningens virksomhed under ansvar overfor generalforsamlingen. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben. Slettet: og overfor hovedbestyrelsen Slettet: Inspektionernes øvelsesplaner forelægges bestyrelsen til godkendelse. Stk 3: Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden. 18. Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøder. Det første bestyrelsesmøde efter en ordinær generalforsamling, skal indkaldes af formanden senest 1 måned efter afholdelsen af denne. Formanden skal desuden indkalde bestyrelsen til møde, når mindst 2 af dens medlemmer forlanger det. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og fører tilsyn med forhandlingsprotokollens førelse. Formanden tegner foreningen, i økonomiske anliggender dog sammen med kassereren. I formandens forfald indtræder næstformanden. Slettet: 2 Slettet: er Slettet: 4 Slettet: i hans sted 19. Kassereren opkræver og modtager foreningens indtægter og afholder heraf alle udgifter. Kassereren drager omsorg for, at foreningens midler anbringes og opbevares på betryggende måde, derunder at værdipapirer noteres på foreningens navn samt, at kassebeholdningen såvidt muligt gøres rentebærende. Kassereren fører foreningens kasseregnskab. I hvert bestyrelsesmøde skal kassereren kunne meddele nøjagtig oplysning om foreningens finansielle status. Kassereren udarbejder, efter at have indhentet de fornødne oplysninger hos inspektionerne, før hvert regnskabsår et budget, som forelægges bestyrelsen til godkendelse. Slettet: han 20. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen og er til rådighed for formanden ved dennes foreningsmæssige arbejde.

7 7 21. Inspektionerne leder de respektive øvelser og har ansvaret for inspektionernes materiel og ejendom. De kan udpege assistenter, der når inspektørerne ikke er til stede, handler på deres vegne og med deres mydighed. Slettet: Inspektionerne kan afholde udgifterne inden for det godkendte budget. 22. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Slettet: Stk. 4: Lønnet medhjælp kan dog kun antages med godkendelse af formanden og kassereren. Revision. 23. På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant. Revisor skal gennemgå og revidere årsregnskabet for det løbende regnskabsår. Efter regnskabets afslutning skal kasseregnskabet tilstilles revisor, der forsyner regnskabet med sin påtegning og eventuelle bemærkninger. Revisor har ret til at foretage kasseeftersyn hos kassereren, derunder eftersyn af foreningens beholdning af værdipapirer. Revisor kan på et hvilket som helst tidspunkt af året, også uanmeldt, forlange sig meddelt af alle de oplysninger og foretage de undersøgelser, der skønnes nødvendige for at udøve sin revision i overensstemmelse med god regskabsskik. Om foretagne revisioner og kasseeftersyn og eventuelle antagelser sker tilførsel til den af revisor førte revisionsprotokol, der forevises på førstkommende bestyrelsesmøde. Slettet: Det påhviler endvidere revisor at Slettet: han Slettet: r Generalforsamlinger. 24. Generalforsamlinger er foreningens højeste myndighed. Bestyrelsen skal hvert år i februar eller marts måned indkalde til ordinær generalforsamling.

8 8 25. Bestyrelsen skal efter skriftlig forlangende af mindst 1/3 af medlemmerne, med angivelse af hvad der ønskes forhandlet, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. En sådan generalforsamling skal indkaldes inden 1 måned, efter at forlangendet er modtaget, til afholdelse inden yderligere 1 måned. Bestyrelsen kan på eget initiativ indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det fornødent. Slettet: Indkaldelse af enhver generalforsamling skal med angivelse af dagsorden ske med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside og ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer. Slettet: i foreningens medlemsblad Slettet: eller Forslag til vedtagelse på en ordinær generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag vil blive lagt på foreningens hjemmeside. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende poster: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Skydeinspektørernes beretninger. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent, jvfr Valg af bestyrelse, jvfr Valg af revisor og revisorsuppleant, jvfr Eventuelt. 27. Generalforsamlingen afgør selv sin lovlighed. 28.

9 9 For at afgive stemme på en generalforsamling kræves personlig nærværelse. Kun de, der har været medlemmer de sidste 3 måneder før den pågældende generalforsamling, har stemmeret på denne. Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflertal. Dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer til forandringer i og ophævelse af lovbestemmelser med undtagelse af 28, 30 samt til at gøre ansvar gældende mod bestyrelsen eller enkelte af dens medlemmer og 5/6 af de afgivne stemmer til forandringer i og ophævelse af 28 og 30 samt til optagelse af æresmedlemmer (jvfr. 7). 29. Referenten skriver et beslutningsreferat af generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten og referenten. Referatet lægges på foreningens hjemmeside. 30. Slettet: Afstemning kan kun finde sted over de på dagsordenen anførte forhandlingsgenstande samt over ændringsforslag til disse. Forslag til afslutning af diskussionen kan fremsætte af 10 medlemmer og kommer da straks til afstemning. Slettet: Et uddrag af forhandlingerne på generalforsamlingen indføres i en dertil indrettet protokol, der underskrives af dirigenten og den, der har fungeret som protokolfører. Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling, når mindst 5/6 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor, og mindst 2/3 af foreningens aktive medlemmer er til stede. Forud for beslutningen om opløsning bliver der ved simpel stemmeflerhed at tage bestemmelse om, hvorledes der efter opløsningen bliver at forholde med foreningens materiel og formue. Såfremt det tilstrækkelige antal medlemmer ikke er mødt, indkaldes til en ekstraorinær generalforsamling, hvor beslutning kan tages med 5/6 stemmers flertal uden henstyn til antallet af mødte stemmeberettigede medlemmer. ooo000ooo Vedtaget på generalforsamlingen den dd.mm.2010 Formand Næstformand Dirigent Referent

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere