Det Fælles Medicinkort Use Cases

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Fælles Medicinkort Use Cases"

Transkript

1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Fa: DK

2 Versionering Version Dato Forfatter TKN TKN TKN TKN TKN TKN TKN TKN TKN TKN SWA CBP TKN JHN TKN, JHN, ELS ELS Ændring Oprettet Rettet aktører, tilføjet use cases og begrebsliste. Tilføjet beskrivelse i use cases. Rettet use cases 2 og Tilføjet scenarie 1 og 3. Tilføjet eksempler. Tilføjet diverse input. Tilføjet forklarende tekst, mindre ændringer i scenarier. Tilføjet eksempler Rettet aktører, tilføjet, slettet og ændret use cases og scenarier, rettet eksempler Grundlæggende ændringer efter møde med klinikere. Use cases ændret og fjernet. Synkroniseret med snitfladebeskrivelse Synkroniseret med snitfladebeskrivelse Korrekturrettelser, samt tilføjet: Use case 15: Tilknyt receptordination til lægemiddelordinationer Use case 16: Søgning efter seponerede lægemiddelordinationer Tilføjede undtagelsessituationer til 4.10 og 4.11 Opdateret til at afspejle FMK version 1.0 anvendt i pilotfasen Tilføjet nye use cases for FMK version 1.2 UNDER UDARBEJDELSE!!! Ændringer på grundlag af kommentarer fra teknikere og klinikere Justering jf. input fra SDSD mfl. Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Fa: DK

3 Indhold 1 Indledning Generel læsevejledning til use cases Aktører og systemer Aktører og roller Systemer Scenarier Scenarie 1 Patient til konsultation ved læge Scenarie 2 Patient indlægges Scenarie 3 Patient udskrives Use cases Use case 1: Opslag på aktuelt medicinkort Use case 2: Opslag på lægemiddelordination Use case 3: Oprettelse af ny lægemiddelordination Use case 4: Lægemiddelordination opdateres Use case 5: Lægemiddelordination pauseres Use case 6: Pausering af lægemiddelordination ophæves Use case 7: Lægemiddelordination seponeres Use case 8: Gennemgang af ikke tilknyttede recepter (tidl. Medicinafstemning) Use case 9: Medicinkort suspenderes Use case 10: Suspendering ophæves Use case 11: Lægemiddel effektueret af læge Use case 12: Hent medicinkortversion Use case 13: Udstedelse af receptordination Use case 14: Opslag på receptordination Use case 15: Tilknyt receptordination til lægemiddelordination Use case 16: Søgning efter seponerede lægemiddelordinationer Use case 17: Print medicinkort Use case 18: Advisering om opdatering af suspenderet medicinkort Use case 19: Overtagelse af patientansvar (gensuspendering) Use case 20: Markering af negativt samtykke Use case 21: Ophævelse af negativt samtykke Use case 22: Hent ordination markeret med negativt samtykke Use case 23: Marker medicinkort ugyldigt Use case 24: Ophævelse af ugyldighedsmarkering Relevanstabel Begrebsliste...28 Side 3

4 1 Indledning Formålet med dette dokument er at beskrive integrationen mellem Det Fælles Medicinkort (FMK) og lægeog sygehussystemer. Informationen er først og fremmest i form af use cases, der sammen med servicebeskrivelsen dokumenterer brugsmønstre og tekniske snitflader. Dokumentet omhandler den kliniske brug af web services på FMK. Dokumentet er dog udarbejdet af teknikere, og målgruppen er først og fremmest teknikere der ønsker en overordnet forståelse for hvorledes web services på FMK kan anvendes. Under læsning kan det være en fordel at referere til dokumentet "Begrebsdefinitioner i FMK" sidst i dette dokument. Desuden indeholder dokumentet "Servicebeskrivelser" en detaljeret teknisk beskrivelse af de på FMK udstillede web services, og desuden en række definitioner og brugsmæssige forhold. 1.1 Generel læsevejledning til use cases Indholdet af dette dokument er på nuværende tidspunkt i høj grad opbygget med anvendelse af use case metoden. Use cases er en beskrivelsesteknik, som tager udgangspunkt i systemets brugere og de opgaver, som brugerne skal løse i samarbejde med systemet. Og det er netop dette - samspillet mellem brugerne og systemet - der analyseres og beskrives med use case. Erfaringerne viser, at vi med use case har en metode, som giver et frugtbart samarbejde omkring kravspecifikationen mellem systemudviklere og brugere. I dette dokument beskrives funktionaliteten ud fra de følgende niveauer fra use case metodologien: Scenarier I scenarierne beskrives hvordan use cases kan sammensættes til at opnå en funktionalitet Use cases Use cases beskrives på tekstform ud fra en nedenstående punkter: Beskrivelse: Roller: Precondition: Postcondition: Undtagelser: Noter: Beskrivelse af use casens indhold. En liste af de roller der enten direkte eller via egne systemer kommunikerer med Det Fælles Medicinkort. En eller flere betingelser der skal være opfyldt forud for use casen. En eller flere betingelser der vil være opfyldt efter use casens korrekte udførelse Undtagelser, dvs. egentligt også preconditions. Desuden beskrivelse af hvad use casen ikke dækker. Andre noter, til afklaring mm Services Services er beskrevet i et separat dokument "Det Fælles Medicinkort - Servicebeskrivelser" Eksempel I eksemplet på Figur 1: Eksempel på scenarie med Use Cases ses et tænkt use case scenarie med en enkelt aktør. Aktøren initierer scenariet med use casen Opslag på aktuelt medicinkort. Herefter kan aktøren, ifølge dette eksempel, udskrive patienten via use casen Patient udskrives eller oprette en ny lægemiddelordination via use casen Oprettelse af ny lægemiddelordination. Stregerne mellem aktører og use cases kan have pilespidser, disse er ikke obligatoriske, og angiver intet informationsflow, men udelukkende en "læseretning", f.eks. såfremt denne afviger fra den normale (øverst til venstre mod nederst til Side 4

5 højre). Ud fra eksemplet kan man altså ikke se i hvilken rækkefølge use cases skal udføres. Hertil skal et sekvensdiagram, forklarende kommentarer eller lignende anvendes, såfremt det ikke er umiddelbart indlysende. I det virkelige scenarie er det vigtigt at eventuelle nye lægemiddelordinationer oprettes før patienten udskrives. Figur 1: Eksempel på scenarie med Use Cases Der kan findes en kortfattet teknisk gennemgang af begreber omkring use case metoden på: Specielt kan bemærkes at der i denne gennemgang anvendes begreberne for niveauerne Summary Use Case Level, User Level Use Case og Sub-function Use Case Level svarende til de ovenstående niveauer. Side 5

6 2 Aktører og systemer Nedenstående figur viser de aktører og systemer der findes omkring Det Fælles Medicinkort (FMK). Figur 2: Aktører og systemer Det Fælles Medicinkort er vist med orange. Herunder findes webservices og brugerflader til kliniske bruger og til administration, desuden indlæses jævnligt stamdata. Lægepraksissystemer (LPS) og EPJ-systemer kommunikerer med FMK gennem webservices. I forbindelse med receptudstedelse oprettes receptordinationerne gennem FMK på receptserveren, hvorefter de bliver tilgængelige for apotekssystemerne. Denne funktionalitet erstatter i høj grad EDIFACTforsendelserne (vist med svag grå). I forbindelse med f.eks. CPR-opslag og interaktionskontrol anvender visse lægepraksissystemer PEM via web services. Hjemmesygepleje(del)systemet anvender data som i dag kommer fra PEM/receptserver, men det vil være naturligt at disse i fremtiden hentes fra FMK. 2.1 Aktører og roller Som illustreret på Figur 2: Aktører og systemer er FMK relevant for en række aktører. Disse er beskrevet nedenfor. Ikke alle aktører interagerer dog direkte med FMK. I use case'ene bruges rolle frem for aktør til at beskrive hvem den pågældende use case er relevant for. En rolle aggregerer flere aktører og der er opereres med følgende 3 roller: Side 6

7 Sygehus - omfattende sygehuslæger og ambulantlæger Praksis omfatter alle praktiserende læger og speciallæger Lægemiddelstyrelsen omfatter administration af FMK Andre roller vil blive defineret i fremtiden. Eksempelvis er en rolle som yder teknisk assistance ved at blive defineret Borger Borgeren optræder som patient, som er synonym herfor. Borgeren kan typisk identificeres ud fra CPR-nummer, dette gælder dog ikke udlændinge Læge En læge er en af følgende: Praktiserende læge Den alment praktiserende læge er borgerens almindelige læge. Den enkelte lægepraksis identificeres ud fra et eller flere ydernumre. Den enkelte alment praktiserende læge identificeres ud fra autorisationsnummer. Vagtlæger optræder typisk som vikar for egen læge, og har de samme rettigheder som patientens egen læge, ved behandling af den enkelte patient. De er ikke behandlet særskilt i de følgende use cases. Speciallæge (praktiserende speciallæge) Den praktiserende speciallæge er en speciallæge inden for et givent speciale der behandler patienter i egen praksis, typisk efter henvisning fra patientens almen praktiserende læge. Speciallægens praksis identificeres ud fra et eller flere ydernumre og speciallægen ud fra et autorisationsnummer. Læge med ambulant funktion (ambulantlæge) Er typisk en læge ansat på et sygehus og som har borgeren under ambulant behandling. Er tilknyttet et sygehus med et sygehusafdelingsnummer og har et har et autorisationsnummer. Sygehuslæge Har borgeren under behandling ved indlæggelse på sygehus. Er tilknyttet et sygehus med et sygehusafdelingsnummer, og har et autorisationsnummer. Der forventes at Sundhedsstyrelsen i løbet af 2009 indfører en ny klassifikation af kliniske aktører. Autorisationsnumre, ydernumre og sygehusafdelingsnumre vil dog fortsat være gældende Hjemmesygeplejerske Tilser borgeren i eget hjem Apoteksansat Ansat på apotek (ikke sygehusapotek), f.eks. farmaceut, apoteker eller apoteksassistent. Apoteket (som enhed) er identificeret ud fra lokationsnummer eller (som fysisk placering) ud fra pnummer Administrator hos Lægemiddelstyrelsen Lægemiddelstyrelsen er registeransvarlig for FMK, og kan tilgå specielle administrative funktioner Eksterne systemer med stamdata En række systemer der allerede i dag leverer stamdata til PEM. Side 7

8 2.2 Systemer Ovenstående aktører benytter sig i sammenhæng med Det Fælles Medicinkort af følgende systemer: PEM "Personlige Elektronisk Medicinprofil". Delsystemet indeholder information omkring den enkelte patients lægemiddelforbrug. PEM har været i drift siden 2004, og udgør kernesystemet i medicinprofilen Receptserver Receptserveren fungerer tæt sammen med PEM, og håndterer ordination af lægemidler, indberetning fra apotekerne mm. Receptserveren har været i fuld drift siden januar Hjemmesygeplejen En udvidelse til PEM hvis formål er at skabe et elektronisk medicinkort ud fra receptekspeditionsdata. Systemet anvendes til at skabe overblik over den samlede medicinering for personer der er visiteret til kommunal hjemmesygepleje. Kommunikerer med EOJ systemer Det Fælles Medicinkort Det i dette dokument beskrevne system Lægepraksissystemer (LPS) Systemer anvendt af alment praktiserende læger og/eller praktiserende speciallæger. De fleste af disse kommunikerer i dag med receptserveren via EDIFACT Ambulantsystemer Selvstændige systemer eller en del af EPJ-systemer EPJ-system (Elektronisk Patientjournal) Anvendes på sygehuse, og en del af disse kommunikerer i dag med receptserveren via EDIFACT EOJ-system (Elektronisk omsorgsjournal) Anvendes af den kommunale hjemmesygepleje, evt. i forbindelse med PDA er Sundhed.dk Portal, der samler adgang til sundhedsvæsenet. Der er adgang til dele af PEM og Receptserveren herigennem, ligesom borgeren kan tilgå sin FMK-log herigennem Apotekssystemer Apotekernes primære systemer ved modtagelse og ekspedition af recepter, også kaldt receptursystemer. Side 8

9 3 Scenarier Nedenstående scenarier beskriver typiske brugsmønstre, hvor der indgår en eller flere interaktioner mellem lægesystemer, EPJ-systemer eller lignende og FMK. Scenarierne er opbygget på grundlag af use cases beskrevet senere i dette dokument. 3.1 Scenarie 1 Patient til konsultation ved læge Figur 3: Scenarie "patient til konsultation ved læge" Borgeren er i behandling hos en læge, eventuel under ambulant behandling. På ovenstående use case diagram er vist en række varianter af dette scenarie. Fælles for alle varianter er at de starter ved aktøren Læge som dækker over en praktiserende læge, vagtlæge, praktiserende speciallæge eller en ambulantlæge. Kommunikationen mellem læge og FMK sker synkront gennem lægens system, f.eks. lægepraksissystem, EPJ system eller lignende. Såfremt patientens CPR-nummer er kendt foretager lægen som det første et opslag på aktuelt medicinkort. Dette giver lægen kendskab til patientens aktuelle medicinering. For nogle systemer bliver data overført til det lokale læge system. Andre systemer vil arbejde direkte på FMK's medicinkort. Er patientens CPRnummer ikke kendt, eventuelt efter søgning i eget system, kan FMK ikke anvendes. Desuden kan der findes detaljer omkring lægemiddelordinationer, tilknyttede receptordinationer og effektueringer via servicen opslag på lægemiddelordination. Side 9

10 Der kan findes receptordinationer tilknyttet lægemiddelordinationen og receptordinationer, der ikke er tilknyttet nogen lægemiddelordination. De sidste findes direkte på patientens medicinkort. Lægen kan foretage et opslag på receptordination ud fra begge for at få yderligere viden om receptordinationer. Ønsker lægen at lave en ny lægemiddelordination gøres dette ved oprettelse af ny lægemiddelordination. Lægen kan beslutte at en lægemiddelordination pauseres eller at en pausering af en lægemiddelordination ophæves. Konstateres det at lægemiddelordinationen kan ophøre opdaterer lægen FMK ved at lægemiddelordination seponeres. Eventuelle åbne eller dosisdispenserede receptordinationer skal seponeres separat. Desuden kan en lægemiddelordination opdateres. Såfremt lægen konstaterer at en lægemiddelordination skal opdateres, f.eks. ved en ændring af dosis, forlængelse eller lignende skal den eksisterende lægemiddelordination på FMK opdateres. Eksisterende lægemiddelordinationer må ikke seponeres og oprettes påny med en ændring, idet dette vil forringe FMKs mulighed for at følge en lægemiddelordinations historiske forløb og forringe muligheden for integration med andre systemer. Ud fra en lægemiddelordination, ny eller eksisterende, har lægen mulighed for at give patienten lægemidlet herpå på flere måder: Lægemidlet kan gives ved at lægemiddel udleveres til patient eller lægemiddel indgives i patient Dette foretages direkte af lægen der opretter en lægemiddelordination. Lægen foretager effektueringen, og en sådan skal oprettes direkte på lægemiddelordinationen. Alternativt kan lægemidlet gives ved at lægen udsteder recept. En apoteksansat vil herefter via receptserveren modtage receptordinationen på recepten og ekspedere denne, hvorved den apoteksansatte udleverer medicin til patienten og der oprettes en effektuering på lægemiddelordinationen Den sidste use case er ikke en del af funktionaliteten i "Det Fælles Medicinkort", men foregår gennem apotekssystemet og receptserveren. 3.2 Scenarie 2 Patient indlægges Figur 4: Scenarie "patient indlægges" Ved indlæggelse af en patient kan sygehuset overtage ansvaret for patientens medicinering. Sygehuset kan enten vælge at arbejde direkte på medicinkortet i FMK eller det kan overføre data til det lokale EPJ-system. Hvis data overføres og efterfølgende vedligeholdes lokalt, skal Medicinkortet suspenderes for dermed at markere, at medicineringen vedligeholdes lokalt. Relevante aktive lægemiddelordinationer på patientens medicinkort overføres fra FMK til EPJ-systemet. Dette sker ved at EPJ-systemet foretager et opslag på aktuelt medicinkort og eventuelt opslag på lægemiddelordination hvis der ønskes yderligere detaljer. Der kan findes receptordinationer tilknyttet lægemiddelordinationen og receptordinationer der ikke er tilknyttet nogen lægemiddelordination. De sidste findes direkte på patientens medicinkort i form af ikke Side 10

11 tilknyttede receptordinationer. Sygehuslægen kan foretage et opslag på receptordination for at få yderligere viden om receptordinationer. 3.3 Scenarie 3 Patient udskrives Figur 5: Scenarie "patient udskrives" Dette scenarie beskriver det tilfælde hvor patientens medicinkort har været vedligeholdt i det lokale EPJsystem og medicinkortet på FMK har været suspenderet. Som alternativ kan sygehuset under hele indlæggelsen arbejde direkte på FMK's medicinkort, hvorved medicinkortet er opdateret når patienten skal udskrives. Når patienten udskrives skal det lokale medicinkort først opdateres med eventuelle ændringer på medicinkortet, der kan være foretaget af andre aktører. Dette kan ske ved opslag på aktuelt medicinkort eller eventuelt ved at hente medicinkortversion og kun herefter foretage opslag på aktuelt medicinkort hvis medicinkortversionen afviger fra det seneste kendte i EPJ-systemet. Det forventes, at det er sjældent, at et suspenderet medicinkort opdateres under indlæggelse. Medicinkortet kan f.eks. opdateres under indlægges hvis en patient tilses af en vagtlæge eller egen læge når patienten er midlertidig hjemsendt på weekend. Det er altid muligt at opdatere medicinkortet, også når det er suspenderet. Der kan findes receptordinationer tilknyttet lægemiddelordinationen og løse receptordinationer, der ikke er tilknyttet nogen lægemiddelordination. Begge typer er indeholdt på et et opslag på patientens medicinkort. Side 11

12 Sygehuslægen kan foretage et opslag på receptordination ud fra begge for at få yderligere viden om receptordinationer. Før patienten udskrives skal medicinkortet på FMK opdateres med de lægemidler patienten herefter skal have. Dette kan ske ved oprettelse af ny lægemiddelordination. Alternativt kan lægen foretage et opslag på lægemiddelordination og eksisterende lægemiddelordinationer kan seponeres, pauseres eller justeres ved at lægen opdaterer lægemiddelordination. Ud fra en ændret, uændret eller ny lægemiddelordination kan lægen udlevere lægemidler til patienten. Skal der udleveres gennem et apotek sker dette ved at lægen udsteder recept. En apoteksansat vil herefter via receptserveren modtage receptordinationen og ekspedere denne, hvorved den apoteksansatte udleverer lægemidler til patienten og der oprettes en effektuering på lægemiddelordinationen Den sidste use case er ikke en del af funktionaliteten i "Det Fælles Medicinkort", men foregår gennem apotekssystemet og receptserveren. Når medicinkortet er opdateret med den korrekte medicinering ophæves suspenderingen af medicinkortet. Det er vigtigt, at suspenderingen først fjernes efter at medicinkortet er opdateret. Side 12

13 4 Use cases Formålet med nedenstående liste af use cases er at beskrive samtlige enkeltstående brugsmønstre i FMK foretaget gennem snitfladen. Disse use cases skal beskrive de aktioner hvor lægepraksissystemer, EPJsystemer osv. kommunikerer med FMK, og ikke lægens (mm.) brug af egne systemer, disses præsentation af data eller lignende. Idet der stadig foregår afklaringsarbejde omkring aktører er disse udeladt i use case beskrivelserne. I stedet er der under roller angivet hvorvidt use casen er relevant for praksis eller sygehus. Der vil dog kunne tænkes afvigelser herfra, f.eks. ved en ambulant sygehusbehandling. I samtlige use cases indgår en precondition: - Brugeren er identificeret og godkendt ud fra sin digitale signatur - Patientens CPR-nummer er kendt. Og i samtlige use cases indgår en postconditionen: - Aktiviteten er registreret i FMKs log. Disse er ikke nævnt under samtlige use cases. 4.1 Use case 1: Opslag på aktuelt medicinkort Beskrivelse Lægen har patienten under behandling, og der foretages et opslag på patientens medicinkort. Dette foretages gennem et EPJ-system, et lægepraksissystem eller lignende. Formålet med dette opslag er at få kendskab til patientens aktuelle lægemiddelordinationer og endnu ikke tilknyttede receptordinationer, og evt. at få overført informationerne til et EPJ-system eller lignende Roller Postcondition - Lægen har opnået kendskab til de aktuelle lægemiddelordinationer på patientens medicinkort. - Lægen har opnået kendskab til eventuelle receptordinationer på patientens medicinkort, som ikke er tilknyttet lægemiddelordinationer. - Lægen er informeret om, hvorvidt der findes lægemiddelordinationer, hvor patienten har erklæret negativt samtykke - Lægen er informeret om, hvorvidt medicinkortet er suspenderet, samt information omkring sygehuset og lægen der har foretaget suspenderingen - Lægen er informeret, såfremt medicinkortet er markeret ugyldigt Undtagelser Der kan ikke foretages opslag på patienter under følgende forhold: Patienten har dansk CPR-nummer, men lægen kan ikke opnå kendskab til dette Patienten har ikke dansk CPR-nummer. Patienten har fået tildelt et erstatnings CPR-nummer. Side 13

14 4.2 Use case 2: Opslag på lægemiddelordination Beskrivelse Lægen har patienten under behandling, og har i forvejen foretaget et opslag på patientens medicinkort, men har behov for yderligere information om receptordinationer eller effektueringer foretaget på lægemiddelordinationen Roller Precondition - Der er allerede foretaget et opslag på patientens medicinkort Postcondition - Lægen har opnået kendskab til receptordinationer eller effektueringer foretaget på lægemiddelordinationen. 4.3 Use case 3: Oprettelse af ny lægemiddelordination Beskrivelse Lægen har patienten under behandling. Lægen har allerede kendskab til patientens aktuelle medicinering og ønsker nu at oprette en ny lægemiddelordination. Dette sker i eget system (lægepraksissystem, EPJ-system mm) og overføres til patientens medicinkort. Skal der udstedes en recept (engangs, reitereret eller dosisdispenseret) til et apotek skal dette ske i et separat servicekald på FMK (Use case 13: Udstedelse af recept). Udleveres eller indgives der medicin i patienten sker dette i "Use case 11: Lægemiddel effektueret af læge" Roller Precondition - Der foreligger en indikation. - Lægen har kendskab til de aktuelle lægemiddelordinationer på patientens medicinkort Postcondition - Medicinkortet på FMK afspejler ny og aktuelle lægemiddelordinationer Noter Use casen omfatter initiering af ny behandling og fastlæggelse af dosering og evt. doseringsforløb. Omfatter ikke: patientens egne indkøb (håndkøbsmedicin, alternativ medicin mm.). I en senere fase kan der evt. indføres en advisering af EPJ-system såfremt patienten er indlagt. Side 14

15 4.4 Use case 4: Lægemiddelordination opdateres Lægen har patienten under behandling. Lægen har allerede kendskab til patientens aktuelle medicinering og har ændret patientens medicinering. Ændringen sker i eget system og overføres til patientens medicinkort Roller Precondition - Lægen har kendskab til de aktuelle lægemiddelordinationer på patientens medicinkort. - Der findes en lægemiddelordination der skal ændres Postcondition - Medicinkortet på FMK afspejler opdateret og aktuelle lægemiddelordinationer Noter FMK indfører ingen begrænsninger på hvilke data på selve lægemiddelordinationen der kan ændres. En effektuering kan derimod ikke ændres. En seponeret lægemiddelordination vil også kunne opdateres. 4.5 Use case 5: Lægemiddelordination pauseres Lægen har patienten under behandling. Lægen har allerede kendskab til patientens aktuelle medicinering har besluttet at en lægemiddelordination midlertidigt skal pauseres Roller Precondition - Lægen har kendskab til de aktuelle lægemiddelordinationer på patientens medicinkort. - Der findes en lægemiddelordination der skal pauseres Postcondition - Medicinkortet på FMK afspejler pauseret og aktuelle lægemiddelordinationer Noter Pauseringen er gyldig fra tidspunktet FMK kaldes og indtil tidspunktet pauseringen igen ophæves med kald til FMK. 4.6 Use case 6: Pausering af lægemiddelordination ophæves Lægen har patienten under behandling. Lægen har allerede kendskab til patientens aktuelle medicinering har besluttet at pausering af en lægemiddelordination skal ophæves Roller Side 15

16 4.6.2 Precondition - Lægen har kendskab til de aktuelle lægemiddelordinationer på patientens medicinkort. - Der findes en pauseret lægemiddelordination for hvilken pauseringen skal ophæves Postcondition - Lægemiddelordinationen på FMK er ikke længere er pauseret. 4.7 Use case 7: Lægemiddelordination seponeres Beskrivelse Lægen har patienten under behandling. Lægen har allerede kendskab til patientens aktuelle medicinering og ønsker at seponere lægemiddelordination. Dette sker i eget system (lægepraksissystem, EPJ-system mm) og overføres til patientens medicinkort. Er der udstedt receptordinationer, og er de stadig aktive hvorved der kan ske en udlevering på et apotek, bør receptordinationerne også seponeres eller annulleres. Se note herom Roller Precondition - Der findes en relevant lægemiddelordination på patientens medicinkort. - Lægen har kendskab til den lægemiddelordination der skal seponeres. - Der er besluttet at lægemiddelordinationen kan seponeres Postcondition - Medicinkortet på FMK afspejler ny, aktuel medicinering Noter I en senere fase kan der evt. indføres en advisering af EPJ-system såfremt patienten er indlagt. På nuværende tidspunkt understøtter receptserveren og apotekernes systemer ikke at der sendes en seponeringsbesked. Dvs. at en receptordination ikke automatisk seponeres når lægemiddelordinationen seponeres. Det er muligt at opdatere en seponeret lægemiddelordination, f ændring af seponeringsdatoen. 4.8 Use case 8: Gennemgang af ikke tilknyttede recepter (tidl. Medicinafstemning) Beskrivelse En praktiserende læge foretager en afstemning af en patients medicin, ved at gennemgå de receptordinationer, der endnu ikke er tilknyttet lægemiddelordinationer. Disse receptordinationer hentes fra receptserveren. Lægen tager stilling til hvilke receptordinationer der er relevante for at få et fuldstændigt billede af patientens nuværende medicinering, og opretter tilhørende lægemiddelordinationer Rolle Praksis Sygehus Side 16

17 4.8.3 Precondition Lægen har kendskab til lægemiddelordinationerne på patientens aktuelle medicinkort. Lægens medicinkort i eget system er opdateret. Lægen har kendskab til ikke tilknyttede receptordinationer Postcondition Lægen har taget stilling til de ikke tilknyttede receptordinationer og oprettet relevante lægemiddelordinationer på patientens medicinkort. Receptordinationer der ikke er tilknyttet en lægemiddelordination vil af systemet blive opfattet som ikke relevante for patientens aktuelle medicinering, og ikke blive returneret i en forespørgsel efter det aktuelle medicinkort. Medicinkortet afspejler patientens aktuelle medicinering. Lægen har markeret på medicinkortet, at gennemgang af ikke tilknyttede receptordinationer er foretaget. 4.9 Use case 9: Medicinkort suspenderes Beskrivelse Ved indlæggelse overtager sygehuset ansvaret for patientens medicinering. Medicinkortet suspenderes herved. Bemærk at der dog ikke er en en-til-en sammenhæng mellem at patienten er indlagt og at medicinkortet er suspenderet. Er der f.eks. tale om kortvarig behandling, eller at patienten selv administrerer sin medicin, kan patienten være indlagt uden at medicinkortet er suspenderet. De aktive lægemiddelordinationer og evt. ikke tilknyttede receptordinationer på patientens medicinkort kan overføres fra FMK til EPJ-systemet via "Use case 1: Opslag på aktuelt medicinkort", og evt. kan detaljer om receptordinationer og effektueringer på lægemiddelordinationer overføres via "Use case 2: Opslag på lægemiddelordination". EPJ-systemet sender besked til FMK om at medicinkortet er suspenderet. Efterfølgende opslag på patientens medicinkort vil vise at medicinkortet er suspenderet, og hvilken sygehusafdeling og læge der har foretaget dette. Sygehuset foretager ingen løbende ajourføring af patientens medicinkort under indlæggelsen, men først når patienten udskrives. Patienten kan være i behandling flere steder, f.eks. indlagt på sygehus men også under ambulant behandling, men medicinkortet kan kun være suspenderet af en "organisation" ad gangen, typisk et sygehus Rolle Precondition - Patienten indlægges Postcondition - Medicinkortets status på FMK afspejler at medicinkortet er suspenderet, og hvilken organisation og evt. læge der er ansvarlig for dette Undtagelser - Patienter uden CPR-nummer vil ikke findes i FMK, og der vil derfor ikke ske nogen interaktion med FMK når en sådan patient indlægges. Side 17

18 4.9.6 Noter Såfremt patienten skal overflyttes til en anden afdeling, eller til et andet sygehus der benytter samme EPJsystem kan use casen Overtagelse af patientansvar (gensuspendering) anvendes. Der er mulighed for at opdatere medicinkortet også mens det er suspenderet. Dette gælder både organisationen der har foretaget suspenderingen, men også andre parter Use case 10: Suspendering ophæves Beskrivelse Ved udskrivning fra sygehus skal sygehuslægen tage stilling til hvordan patienten skal medicineres herefter. Sygehuslægen har ansvaret for at medicinkortet på FMK afspejler patientens medicinering efter udskrivelsen. Selve opdateringen af medicinkortet er dog ikke en del af denne use case (se use case 20). Når medicineringen er opdateret frigives medicinkortet ved at suspenderingen ophæves, således at det ikke længere er markeret som suspenderet Rolle - Lægemiddelstyrelsen Precondition - Patienten er indlagt på den afdeling medicinkortet er markeret som suspenderet af. Evt. kan medicinkortet være gensuspenderet. - Patientens medicinkort er suspenderet - Medicinkortet afspejler patientens medicinering efter udskrivelsen Postcondition - Medicinkortet er ikke længere suspenderet Noter Patienten kan eventuelt udskrives og herefter igen indlægges på en anden afdeling andet sygehus Use case 11: Lægemiddel effektueret af læge Beskrivelse Lægen har patienten under behandling, og har allerede kendskab til patientens aktuelle medicinering. Lægen udleverer eller indgiver lægemidlet til patienten, og opretter i denne sammenhæng en effektuering på FMK tilknyttet en lægemiddelordination Roller Precondition - Der er oprettet en ny lægemiddelordination (Use case 3: Oprettelse af ny lægemiddelordination) eller udleveringen sker som fortsættelse af en eksisterende lægemiddelordination. Side 18

19 Postcondition - Medicinkortet på FMK indeholder en lægemiddelordination med en ny tilknyttet effektuering med information om et lægemiddel, som læge har udleveret til eller indgivet i patient Noter Denne use case er kun aktuel, når der ikke foreligger en udlevering på en recept. Use casen skal også håndtere magistrelle lægemidler, stærke vitaminer og mineraler, naturlægemidler etc Use case 12: Hent medicinkortversion Beskrivelse Opdateringer på FMK kræver altid, at lægen har kendskab til patientens aktuelle medicinkort. Denne use case gør det muligt for lægen eller dennes system at kontrollere, hvorvidt patientens medicinkort på FMK er opdateret af en anden aktør Roller Postcondition - Lægens system er opdateret med seneste versionsnummer af patientens medicinkort på FMK Noter Use casen er først og fremmest teknisk begrundet derved at unødige opslag på aktuelt medicinkort kan undgås Use case 13: Udstedelse af receptordination Beskrivelse Ud fra en lægemiddelordination på FMK kan der udstedes en receptordination. Receptordinationen og senere effektueringer knyttes herved til lægemiddelordinationen. For praksislæger vil oprettelse eller opdatering af lægemiddelordinationen normalt være en handling der er sammenhængende med receptudstedelsen Roller Precondition - Lægen har kendskab til de aktuelle lægemiddelordinationer på patientens medicinkort. - Der findes en aktuel lægemiddelordination som receptordinationen skal udstedes ud fra, evt er denne oprettet i samme arbejdsgang i lægens system Postcondition - Der er oprettet en eller flere receptordinationer på receptserveren - På lægemiddelordinationen findes en eller flere tilknyttede receptordinationer Side 19

20 4.14 Use case 14: Opslag på receptordination Beskrivelse Lægen har patienten under behandling og har i forvejen foretaget et opslag på patientens medicinkort og eventuelt også lægemiddelordination, men har behov for yderligere information om en receptordination og eventuelt dennes effektueringer, enten direkte på medicinkortet eller på lægemiddelordinationen Roller Precondition - Der er allerede foretaget et opslag på patientens medicinkort. - Der er om nødvendigt allerede foretaget et opslag på den relevante lægemiddelordination Postcondition - Lægen har opnået kendskab til en receptordination og effektueringer herpå, enten direkte på medicinkortet eller på lægemiddelordinationen Use case 15: Tilknyt receptordination til lægemiddelordination Beskrivelse Lægen har patienten under behandling og har i forvejen foretaget et opslag på patientens medicinkort. Lægen finder en ikke tilknyttet receptordination på patientens medicinkort, og ønsker at tilknytte til en lægemiddelordination Roller Precondition - Der er allerede foretaget et opslag på patientens medicinkort. - Lægen har et overblik over aktuelle receptordinationer og lægemiddelordinationer Postcondition - En eller flere receptordinationer er blevet knyttet til en lægemiddelordination. - Receptordinationer der er blevet knyttet til en lægemiddelordination findes ikke længere på listen af ikke tilknyttede receptordinationer Use case 16: Søgning efter seponerede lægemiddelordinationer Beskrivelse Lægen, eller en anden aktør, har patienten i behandling. For at se ændringer i medicinering foretager lægen en søgning af patientens seponerede lægemiddelordinationer på et givent tidspunkt. Side 20

21 Roller Precondition - Der er allerede foretaget et opslag på patientens medicinkort Postcondition - Lægen har opnået kendskab til seponerede lægemiddelordinationer på et givent tidspunkt, samt supplerende data som hvilken læge og organisation der har foretaget seponeringen og det præcise tidspunkt herfor. Lægen kan således skabe sig et overblik over patientens ordinationshistorik Noter - I det omfang et medicinkort er opdateret af andre end den praktiserende læge, skal nyeste version kunne sammenholdes med seneste version af medicinkortet, som den praktiserende læge selv har udarbejdet 4.17 Use case 17: Print medicinkort Beskrivelse Lægen har patienten i behandling. For at give patienten overblik over egen aktuelle medicinering udskrives en papirkopi af medicinkortet Roller Precondition - Der er allerede foretaget et opslag på patientens medicinkort Postcondition - Patienten får udleveret aktuelt medicinkortet i printet format Undtagelser Noter Printet genereres ved kald til en central FMK service og får dermed et standardiseret format der er uafhængigt af det lægefaglige system Use case 18: Advisering om opdatering af suspenderet medicinkort Beskrivelse Denne use case er særligt rettet mod de klient systemer som integrerer til FMK. Use casen skal ses som et forslag til funktionalitet. Hvis en patients medicinkort bliver opdateret på FMK mens patienten er indlagt og kortet er suspenderet, bør de behandlende læger informeres om dette. Situationen kunne være den at patienten er indlagt i længere tid, men sendes hjem på orlov. Under orlov tager han til vagtlægen, som opretter en ny ordination på patientens Side 21

22 medicinkort (selvom det er suspenderet). Når patienten er tilbage fra orlov ligger der ny viden på det suspenderede medicinkort og dette skal præsenteres for de læger som har patienten under behandling. Lægen tilgår patientens lægemiddeloplysninger i det lokale system. Da der er sket ændringer på patientens medicinering på FMK bliver han informeret om at medicinkortet på FMK er opdateret, eksempelvis med et advarselsikon eller en pop-up dialog. Herpå kan lægen vælge at skifte til det lokale systems overførselsbillede og enten hente den pågældende opdatering eller vurdere at den er ligegyldig for indlæggelsen. Det lokale system bruger use case "Hent medicinkortversion" til at bestemme om der er sket ændringer på FMK Roller Precondition - Patienten er indlagt og medicinkortet er suspenderet - Medicinkortet er overført til det lokale system - Medicinkortet på FMK er efterfølgende blevet opdateret Postcondition - Lægen der ser på patientens lokale medicin oplysninger er informeret om ændringerne 4.19 Use case 19: Overtagelse af patientansvar (gensuspendering) Beskrivelse En patient der er indlagt på en afdeling og hvis medicinkort er suspenderet i FMK overføres til en anden afdeling og samtidig skifter ansvaret for medicineringen til den anden afdeling. Normalt ville dette kræve at medicinkortet opdateres og suspenderingen ophæves, hvorpå det suspenderes af den nye afdeling. Den nye afdeling kan dog vælge at overtage ansvaret ved blot at gensuspendere det allerede suspenderede medicinkort. Dermed overtages både patient og ansvaret for patientens medicinering. Eksempel: En patient er indlagt på intensiv afdeling. Efter to dage bedres patientens tilstand og han overføres til medicinsk afdeling Roller Precondition - Patientens medicinkort er suspenderet Postcondition - Patientens medicinkort er suspenderet men med den nye afdeling som ejer Undtagelser Gensuspendering benyttes ikke ved ambulant kontakt under en indlæggelse. Eksempelvis en onkologisk patient som er til kontrol på hæmatologisk afdeling. Side 22

23 Noter Den praktiserende læge bør ikke anvende gensuspendering. Use casen tænkes anvendt ved overførsel mellem sygehusafdelinger Use case 20: Markering af negativt samtykke Beskrivelse Patienten ønsker ikke at en bestemt medicinsk behandling skal være synlig for andre end lægen som har ordineret behandlingen. Patienten beder derfor lægen om at markere den pågældende lægemiddelordination med et "negativt samtykke". Lægen informerer om at dette betyder at ingen andre læger vil kunne se den lægemiddelordination, og at det kan medføre fejlbehandling. Hvis patienten er indforstået hermed, kan lægen sætte markeringen på lægemiddelordinationen. Hvis lægemiddelordinationen endnu ikke er oprettet, kan lægen oprette og sætte markeringen samtidig. "Negativt samtykke" vil følge lægemiddelordinationen selvom denne opdateres og gælder ligeledes alle tidligere version af den. Lægemiddelordinationen vil kun blive returneret ved et normalt opslag på FMK, når det er lægen som ordinerede eller opdaterede behandlingen, der henter medicinkortet. Andre, der henter et medicinkort, hvor en eller flere lægemiddelordinationer er markeret med,"negativt samtykke" vil dog få information om, at der findes ordinationer, som ikke bliver vist. Lægemiddelordinationer som er markeret med negativt samtykke kan ses af andre læger, hvis disse enten indhenter samtykke eller benytter værdispringsreglen. Se use case Hent ordination markeret med negativt samtykke Roller Precondition - Lægemiddelordinationen findes på medicinkortet eller - Lægemiddelordinationen er endnu ikke oprettet Postcondition - Lægemiddelordinationen er markeret med "negativt samtykke" Noter - Klientsystemerne skal kunne markere, at patienten er informeret, inden det negative samtykke registreres Use case 21: Ophævelse af negativt samtykke Beskrivelse Patienten ønsker at fjerne en negativt samtykke markering fra en medicinsk behandling. Han beder derfor sin læge (typisk lægen som oprindeligt ordinerede lægemidlet) om at fjerne markeringen. Lægen fjerner markeringen, hvilket betyder lægemiddelordinationen og dens historik er synlig for alle med adgang til patientens medicinkort Roller Side 23

24 Precondition - Lægemiddelordinationen findes på medicinkortet og er markeret med negativt samtykke Postcondition - "Negativt samtykke" markeringen er fjernet fra lægemiddelordinationen Noter Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at andre læger end ham, der markerede det negative samtykke kan fjerne markeringen. Det være sig ved jobskifte, pension ol Use case 22: Hent ordination markeret med negativt samtykke Beskrivelse En læge henter en patients medicinkort via Opslag på aktuelt medicinkort og det fremgår at der er ordinationer som er markeret med negativt samtykke. For at få adgang til disse ordinationer har lægen to muligheder: 1. Der indhentes samtykke hos patienten 2. Der gøres brug af værdispringsreglen For at hente de skjulte ordinationer foretager lægen et opslag på det aktuelle medicinkort med angivelse af hvilken adgang han gør brug af: samtykke eller værdispringsreglen. Herpå vil han modtage det komplete medicinkort fra FMK, inkl. ordinationer markeret med negativt samtykke. Den læge som har oprettet ordinationen vil altid se ordinationen som en del af de aktuelle medicinkort. Ordinationen vil dog fortsat være markeret med negativt samtykke. En hver adgang til FMK logges i auditloggen, hvilket også gælder læsning af ordinationer som er markerede med negativt samtykke. Misbrug kan således hurtigt afdækkes Roller Precondition - En lægemiddelordination findes på medicinkortet og er markeret med negativt samtykke. - Lægen, der har hentet medicinkortet er ikke den læge, som har registreret det negative samtykke Postcondition - Ordinationen som er markeret med "Negativt samtykke" er hentet fra FMK Noter Hvis en ordination som er markeret med negativt samtykke hentes ind i det lokale systems medicinkort, skal markeringen fortsat håndhæves i det lokale system. Side 24

25 4.23 Use case 23: Marker medicinkort ugyldigt Beskrivelse Der er fundet fejl i et givet medicinkort og det ønskes markeret over for andre at data er vildledende. Dette vil formentlig kun ske i forbindelse med fejl i programmel, eksempelvis at en FMK klient kommer til at fjerne decimalkomma i dosisangivelsen, hvorved dosis kan blive en faktor 10, 100 eller 1000 forkert. Hvis en læge opdager at der er graverende fejl i et medicinkort, skal han kontakte FMK administratoren hos LMS, som efterfølgende vil sætte ugyldighedsmarkeringen på via den administrative brugergrænseflade. Ugyldighedsmarkeringen vil gælde selvom medicinkortet opdateres. Markeringen skal aktivt fjernes igen når medicinkortets data er valideret. Et medicinkort som er markeret ugyldigt kan godt opdateres, men opdateringen vil medføre en advarsel om at medicinkortet er ugyldigt Roller - Administrator hos LMS Precondition - Medicinkort som er fejlbehæftet Postcondition - Medicinkortet er markeret som værende ugyldigt Use case 24: Ophævelse af ugyldighedsmarkering Beskrivelse En ugyldighedsmarkering kan ophæves når medicinkortet igen er bragt i en korrekt tilstand. En læge står for at bringe medicinkortet i den ønskede tilstand, herpå kontakter han FMK administratoren hos LMS, som fjerner ugydighedsmarkeringen på den aktive version af medicinkortet. De tidligere versioner fra medicinkortet blev markeret ugyldigt og op til men eksklusiv den aktuelle version er stadig markeret som ugyldige Roller - Administrator hos LMS Precondition - Medicinkort som er markeret som ugyldigt Postcondition - Medicinkortets nyeste version er markeret som værende gyldigt Side 25

26 5 Relevanstabel Scenarie 1 Patient til konsultation ved læge Scenarie 2 Patient indlægges Scenarie 3 Patient udskrives UC 1 Opslag på aktuelt medicinkort UC 2 Opslag på lægemiddelordination UC 3 Oprettelse af ny lægemiddelordination UC 4 Lægemiddelordination opdateres UC 5 Lægemiddelordination pauseres UC 6 Pausering af lægemiddelordination ophæves UC 7 Lægemiddelordination seponeres UC 8 Gennemgang af ikke tilknyttede recepter UC 9 Medicinkort suspenderes UC 10 Suspendering ophæves UC 11 Lægemiddel udleveres/indgives af læge UC 12 Hent medicinkortversion UC 13 Læge udsteder recept UC 14 Opslag på receptordination UC 15 Tilknyt receptordination til lægemiddelordination UC 16 Søgning efter seponerede lægemiddelordinationer UC 17 Print medicinkort UC 18 Advisering om opdatering af suspenderet medicinkort UC 19 Overtagelse af patientansvar (gensuspendering) UC 20 Markering af negativt samtykke UC 21 Ophævelse af negativt samtykke UC 22 Hent ordination markeret med negativt samtykke UC 23 Marker medicinkort ugyldigt UC 24 Ophævelse af ugyldighedsmarkering Sygehus Praktis Scenarie / Use Case Lægemiddelstyrelsen Nedenstående tabel knytter relevante use case til aktører. Side 26

27 6 Begrebsliste EDIFACT Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport. En ældre standard for udveksling af data fra system til system. Standarden vedligeholdes i FN-regi, og dækker meget mere end sundhedsfaglige data, f.eks. også finansielle transaktioner. I dette dokument er EDIFACT dog ofte anvendt om en EDIFACT recept. EOJ Elektronisk omsorgsjournal (-system). I denne sammenhæng hjemmesygeplejens systemer. EPJ Elektronisk patientjournal (-system). I denne sammenhæng sygehusenes systemer. PDA Personal Digital Assistant. En håndholdt computer (Palm, Pocket PC og lignende). PEM Personlig elektronisk medicinprofil. Kernesystemet der bl.a. omfatter borgernes medicinkøb, medicinskabet og er nært sammenknyttet med receptserveren. Receptserver Receptserveren modtager ordinationer fra lægen via EDIFACT, web services eller en brugerflade, opbevarer dem og kommunikerer med apotekerne omkring ordinationsdata mm. Nært sammenknyttet med PEM. Receptordination En ordination på en recept. En recept kan indeholde flere receptordinationer. SOAP Simple Object Access Protocol. En protokol for udveksling af XML dokumenter via netværk. SOAP standarden vedligeholdes af W3C-konsortiet. VANS-nettet Value Added Network Service. Et netværk, primært for offentlige instanser, hvor EFIFACT beskeder sendes. W3C World Wide Web Consortium. Et internationalt konsortium hvis medlemmer samarbejder om at lave standarder til internettet. Web service En web service er generelt et software (del)system, der muliggør system til system kommunikation via et netværk. Typisk sker dette ofte ved anvendelse af XML dokumenter der overholder SOAP standarden. XML Etensible Markup Language. XML er et åbent og ikke-patenteret dokumentformat som er generelt udbredt og anbefalet af W3C-konsortiet. Et XML dokument skal være syntaktisk korrekt efter generelle og veldefinerede regler. En specifik type af dokument kan defineres ud fra et XML skema, og dokumenterne af denne type kan derved valideres, f.eks. ved modtagelse af dokumentet. XML skema XML skemaet fastlægger en definition af en type af XML dokumenter. XML skemaet er i sig selv et XML dokument, der er defineret ved et XML skema. Side 27

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-08-30 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Formål Dette dokument beskriver hvorledes

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Registrering af tilknytning til hjemmesygeplejen Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.2 2011-08-09 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4 Version 1.6 2015-04-28 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

Krav og ønsker til det centrale FMK-system

Krav og ønsker til det centrale FMK-system Krav og ønsker til det centrale FMK-system Hjemmesygeplejens adgang til det Fælles Medicinkort Januar 2012 Version 5 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0.2

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0.2 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.3.0.2 2012-06-11 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2014-11-20 rifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål... 3 Workflows... 3 Workflow:

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2012-12-07 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com Formål Dette dokument beskriver hvorledes FMK

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom Hvordan bliver hverdagen Konsulent Marianne Nielsen, MedCom SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS Data deles VAGTLÆGE HJEMMESYGEPLEJE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK Lægemiddelordination indeholder

Læs mere

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Fælles medicinkort v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Medicinoplysninger opstår hos flere forskellige parter og anvendes mange forskellige steder SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på Udarbejdet af FMK programmet Lene Ærbo Dato: 09.05.2014 Fælles Medicinkort Roadmap Aktiviteter - Specifikation Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap 2014-2016.

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet.

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet. Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort Jan Poulsen, Lægemiddelstyrelsen, pilotprojektet. styregruppeformand på Morten Thomsen, Devoteam, projektleder for Lægemiddelstyrelsen på pilotprojektet.

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual - Fællesmedicinkort i WinPLC 2 Indholdsfortegnelse Har du husket at? side 3 Fælles Medicinkort i WinPLC side 4 Manuel oprettelse

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Klinikerforum (FMK) 12. juni 2013 Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Dagsorden 8. klinikerforummøde 1. Status for den centrale - og de lokale FMK løsninger 2. Status for implementering 3. Status på

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.2.6 2014-07-01 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

National AK løsning NSP. AK klient

National AK løsning NSP. AK klient National understøttelse af AK behandling - Overordnet projektbeskrivelse Dato: 30.06.2014 Version: 1.0 Udarbejdet af: NSI (TSO) Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT www.nsi.dk Artillerivej

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

Fælles Medicinkort i TDjournal

Fælles Medicinkort i TDjournal Maj 2016 Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Indhold Har du husket?... 3 At bestille Digital signatur... 3 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 3 Oprette klinikkens øvrige personale, hvis ønsket... 3 At knytte

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort?

Hvad er Fælles Medicinkort? Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.4.0.11

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.4.0.11 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.4.0.11 2014-09-29 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 1.4.0 2012-11-21 TOM Opdateret til FMK 1.4.0 snitflade. 1.4.0.1 2013-02-21 SHP Opdateret

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Fælles Medicinkort (FMK) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konference: IMPLEMENTERING AF COMPLIANCE-INITIATIVER, DER VIRKER Fredag d. 12. juni 2009 Ivan Lund Pedersen, Projektchef & læge, Digital

Læs mere

FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark

FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark Disposition Status for FMK på apotekerne Hvorfor er FMK vigtig for apotekerne? Hvad vil apotekerne med

Læs mere

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Validering af felter... 3 Vis effektueringer og recepter... 4 Sidste recept kolonnen... 4 Klausuleret tilskud... 5 Ændring af behandlingsstart

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Registrering af patienttilknytning Version 1.4.2.1 2013-10-25 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK20921897

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

FMK snitflade-versionering

FMK snitflade-versionering FMK snitflade-versionering Principper for snitflade-versionering FMKs snitflader er versionerede Der er flere forskellige versioner i drift, aktuelt 1.2.4 og 1.2.2 FMK versioneres således at: Udviklingsversioner

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Netværksmøde FMK i kommunerne

Netværksmøde FMK i kommunerne Netværksmøde FMK i kommunerne 10. marts 2016 Andrea Welzel Status fra sygehusene v. Andrea Welzel, Region Nordjylland Status Udfordringer samt gode råd i samarbejdet mellem kommunerne & sygehusene Status

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgernes medicinoplysninger

Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgernes medicinoplysninger N O T A T Indenrigs- og Sundhedsministeriet Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgernes medicinoplysninger 02-02-2011 Sag nr. 07/3039 Nicolai

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

Referat fra 7. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 7. FMK Klinikerforummøde Referat fra 7. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 12. september 2012, kl. 10:00 14:30 hos National Sundheds it, Islands Brygge 39, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ)

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

Det Danske Vaccinationsregister. Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0. Version 1.4

Det Danske Vaccinationsregister. Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0. Version 1.4 Det Danske Vaccinationsregister Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0 Version 1.4 2015-02-27 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 27-02-2015 TYRA KRAUSE Dokument oprettet Det Danske Vaccinationsregister

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Sygehusrecepter Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Marts 2012 INDHOLD Indledning 3 Baggrund 3 Sygehusrecepter - korrektioner foretaget på apotek 4 Fra ordination

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (vejledning til hele FMK kan hentes her). Gode rutiner. Det er vigtigt, at få indarbejdet en procedure der sikrer, at manglende oplysninger

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange.

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 4. november

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens,

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Hedensted og Aalborg kommuner Den 2. juli 2014 Sags ID: SAG-2014-01577 Dok.ID: 1881457 MOT@kl.dk Direkte Mobil 4112 9293 Weidekampsgade 10 Postboks 3370

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere