Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler"

Transkript

1 Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011

2 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel Visitation & Rehabilitering Hvad står der i serviceloven? Hvad er et hjælpemiddel, og hvad er et genbrugshjælpemiddel? Hvem kan tildeles et genbrugshjælpemiddel? Hvordan søger du om et genbrugshjælpemiddel? Hvilke genbrugshjælpemidler kan ikke tildeles efter servicelovens 112, stk Hjælpemidler ved midlertidigt ophold udenfor hjemmet Klage Kontakt... 5 HjælpemiddelHuset Undersøgelse, valg af hjælpemiddel, afprøvning, tilpasning, udlån, vedligeholdelse og reparation HjælpemiddelHuset Undersøgelse, afprøvning og tilpasning Valg af hjælpemiddel og leverandør? Udlevering af hjælpemidlet Registrering af udlånte hjælpemidler Aflevering af hjælpemidler Vedligeholdelse af hjælpemidler Forsikring Reparation af hjælpemidler Meddelelsespligt og flytning Klager Kontakt

3 Visitation & Rehabilitering 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel 1.1. Visitation & Rehabilitering Visitation & Rehabilitering er Aabenraa Kommunes myndighedsafdeling for blandt andet genbrugshjælpemidler. Medarbejderne i myndighedsafdelingen vurderer, om du kan tildeles et hjælpemiddel. Det personale, som du vil komme i kontakt med i Visitation & Rehabilitering, kaldes visitatorer og er for eksempel uddannede som ergo- og fysioterapeuter og sygeplejersker. 1.2 Hvad står der i serviceloven? I servicelovens 112, stk. 1 står, at kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet: 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller 3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 1.3 Hvad er et hjælpemiddel, og hvad er et genbrugshjælpemiddel? Et hjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne. Et genbrugshjælpemiddel er et hjælpemiddel, der udlånes fra Aabenraa Kommune, og som leveres tilbage til Aabenraa Kommune efter endt brug. 1.4 Hvem kan tildeles et genbrugshjælpemiddel? Som hovedregel kan du tildeles et genbrugshjælpemiddel, hvis du har bopæl i Aabenraa Kommune, og du opfylder betingelserne nævnt i afsnit 1.2. Din funktionsevne er varigt nedsat, når det kan dokumenteres, at du er færdig med at blive udredt ved en læge, at alle behandlings- og træningsmuligheder er udtømte, og at der ikke kan forventes bedring indenfor en overskuelig fremtid. Hvis du har et midlertidigt behov for et hjælpemiddel, skal du, hvis du er i kontakt med et sygehus vedrørende den lidelse, der medfører dit behov, henvende dig her for at høre, om du kan låne et hjælpemiddel, eller hvis sygehuset ikke kan udlåne dig et hjælpemiddel, eller du ikke er i kontakt med et sygehus, skal du selv, såfremt du fortsat har ønske herom, på eget ansvar leje eller købe hjælpemidlet. De mest almindelige hjælpemidler kan lejes ved særlige udlejningsfirmaer eller købes i almindelig handel. Vedrørende feriegæster og andre personer med midlertidigt ophold i Aabenraa Kommune, se afsnit

4 1.5 Hvordan søger du om et genbrugshjælpemiddel? Hvis du mener, at du har behov for et genbrugshjælpemiddel, skal du henvende dig til Visitation & Rehabilitering på telefon , mandag-onsdag: , torsdag: og fredag Du kan også skrive til: Aabenraa Kommune Visitation & Rehabilitering Skelbækvej Aabenraa. Du kan vælge at bruge det ansøgningsskema, som du finder på kommunens hjemmeside vælg selvbetjening, se under H, vælg Hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning (udvidet ansøgning), ansøg om. Visitator vil ofte have brug for at besøge dig i dit hjem for at kunne vurdere dit behov. Du har ret til at have for eksempel din familie eller en bisidder med til besøget. Aabenraa Byråd har vedtaget følgende frister for afgørelser for genbrugshjælpemidler: 6 uger: vedrørende for eksempel hjælpemidler til personlig pleje og indenog udendørs ganghjælpemidler 3 måneder: vedrørende for eksempel el-scooter og 3-hjulet cykel. Det vil sige, at visitator indenfor de nævnte frister skal vurdere, om du opfylder betingelserne i servicelovens 112, stk. 1 for at få tildelt et genbrugshjælpemiddel. Der ydes normalt ikke støtte til hjælpemidler, som du selv har anskaffet inden, visitator har truffet afgørelse om tildeling heraf. Hvis du er i tvivl om, hvilken frist der gælder for det genbrugshjælpemiddel, du har søgt om, kan du spørge visitator. 1.6 Hvilke genbrugshjælpemidler kan ikke tildeles efter servicelovens 112, stk. 1. Hvis genbrugshjælpemidlet kan tildeles efter anden lovgivning, kan det ikke tildeles efter servicelovens 112, stk. 1. Som eksempel kan nævnes hjælpemidler, der har til formål at sikre arbejdsmiljøet eller anvendes som led i forebyggelse og behandling. 1.7 Hjælpemidler ved midlertidigt ophold udenfor hjemmet Du skal selv medbringe de nødvendige hjælpemidler under midlertidigt ophold uden for hjemmet, herunder ferieophold. Det gælder både de hjælpemidler, du allerede er tildelt og de hjælpemidler, du måtte få behov for på feriestedet, for eksempel på grund af forholdene i og indretningen af ferieboligen. Bopælskommunen skal stille til rådighed /betale for de hjælpemidler du ikke kan medbringe. Hvis du skal modtage hjemmehjælp i feriekommunen, anbefaler vi, at du ved valg af feriebolig sikrer dig, at de nødvendige forhold og hjælpemidler er til stede for at hjemmehjælpen kan udføres forsvarligt. 4

5 1.8 Klage Hvis du er utilfreds med visitators optræden, kan du kontakte visitators nærmeste leder, som er en af de to teamledere i Visitation & Rehebilitering. Du kan klage inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen på din ansøgning om et hjælpemiddel, herunder også valg af hjælpemiddel. Klageinstansen er Ankestyrelsen. Du skal dog rette din klage til Visitation & Rehabilitering ved Aabenraa Kommune. Du kan klage på følgende måder: Skriftligt så skal du sende din klage til visitator. Mundtligt så skal du ringe til din visitator og sige, at du vil klage. Det vil blive noteret, hvad du klager over. Afgørelsen vil blive genvurderet indenfor 4 uger. 1.9 Kontakt Hvis du har behov for yderligere oplysninger i forbindelse med ansøgning om genbrugshjælpemidler, kan du kontakte: Visitation & Rehabilitering Skelbækvej Aabenraa Telefon Telefontid mandag-onsdag: , torsdag og fredag HjælpemiddelHuset 2. Undersøgelse, valg af hjælpemiddel, afprøvning, tilpasning, udlån, vedligeholdelse og reparation 2.1 HjælpemiddelHuset HjælpemiddelHuset er Aabenraa Kommunes leverandør af genbrugshjælpemidler. Visitator giver besked til HjælpemiddelHuset, når du skal tildeles et genbrugshjælpemiddel, eller der skal foretages en undersøgelse af dine muligheder for at bruge et hjælpemiddel. 2.2 Undersøgelse, afprøvning og tilpasning Du kan forvente at blive kontaktet af en ergo- eller fysioterapeut med henblik på nærmere aftale indenfor 10 hverdage efter, at henvisning fra visitator er modtaget i HjælpemiddelHuset. Undersøgelse og afprøvning med videre foregår i dagtimerne på hverdage i dit hjem/nærområde eller i HjælpemiddelHuset. 5

6 Hvis visitator har henvist dig til en undersøgelse, vil HjælpemiddelHusets ergoog fysioterapeuter undersøge og vurdere, om din nedsatte funktionsevne i væsentlig grad kan afhjælpes med et hjælpemiddel og i givet fald med hvilket.. Ergo- eller fysioterapeuten vil ofte medbringe mulige hjælpemidler på hjemmebesøget hos dig og afprøve, udlevere, indstille og instruere med det samme, hvis et hjælpemiddel findes egnet. I nogle situationer vil der være brug for et længere forløb, hvor du prøver flere forskellige hjælpemidler, og der foretages flere tilpasninger. Hvis ergo- eller fysioterapeuten vurderer, at din nedsatte funktionsevne ikke i væsentlig grad kan afhjælpes med et hjælpemiddel, får visitator besked herom. Visitator træffer så en afgørelse i form af et afslag på din ansøgning. Samtidig vurderer visitator, hvorvidt du kan tildeles anden hjælp. 2.3 Valg af hjælpemiddel og leverandør? Ergo- og fysioterapeuterne i HjælpemiddelHuset vurderer, hvilket hjælpemiddel der er bedst egnet og billigst, og derfor kan tildeles fra kommunens lager. Du kan vælge et andet hjælpemiddel end det, du er blevet tildelt. Du skal selv betale den merudgift, der er, hvis du vælger et dyrere hjælpemiddel. Hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for selv at vælge - frit valg - skal du have en skriftlig tildeling/en bevilling fra Aabenraa Kommune. Når du benytter dig af muligheden for selv at vælge dit hjælpemiddel, er det dit ansvar, at du får valgt et hjælpemiddel, der opfylder de faglige specifikationer og krav til egnethed, der fremgår af bevillingen. Når du har fundet det hjælpemiddel, du ønsker, skal du henvende dig til din kontaktperson i HjælpemiddelHuset. Hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til din rådighed, som er identisk med det hjælpemiddel, du ønsker at købe, bortfalder din mulighed for frit valg. Det gælder for eksempel, hvis kommunen kan stille et genbrugshjælpemiddel til din rådighed, og du ønsker et nyt. Du har heller ikke mulighed for frit valg, hvis du ønsker det tildelte hjælpemiddel i en bestemt farve. Betaling: Den leverandør af hjælpemiddel, du har valgt, afregner kommunens andel direkte med kommunen og din andel med dig. Din leverandør skal være momsregistreret og skal kunne sende en faktura elektronisk til kommunen. Ejerforhold: Hjælpemidlet er kommunens ejendom, selvom du har benyttet dig af frit valg, og selvom du har haft en egenbetaling. Reparation og vedligeholdelse: Kommunen yder hjælp til reparation og udskiftning af hjælpemidler efter behov. Det gælder også, hvis du vælger at benytte dig af adgangen til frit valg. Du skal dog være opmærksom på, at hvis der på grund af dit frie valg undtagelsesvist bliver tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppige udskiftninger, skal du selv afholde udgifterne hertil. 6

7 Refusion og egenbetaling: Hvis du køber et dyrere hjælpemiddel end det, du er tildelt, og hjælpemidlet derved har får en generelt forøget anvendelighed også for andre, får du refunderet din egenbetaling fra kommunen, når du leverer hjælpemidlet tilbage til Aabenraa Kommune. Du får dog ikke refunderet din egenbetaling, hvis du leverer hjælpemidlet tilbage senere end 4 år efter købstidspunktet. Egenbetaling på op til kr. inklusiv moms refunderes ikke. Egenbetaling over kr. nedskrives med 1/48 for hver måned. 2.4 Udlevering af hjælpemidlet Du og din familie skal så vidt muligt selv sørge for at hente hjælpemidler, der på rimelig vis kan transporteres i almindelig bil. For at sikre, at hjælpemidlet er på lager, når du kommer for at hente det, og at der er kvalificeret personale til stede til at vejlede om brug og eventuelt indstilling af hjælpemidlet, kan du kun afhente hjælpemidlet efter aftale. Den aftale skal du lave med visitator i forbindelse med, at du tildeles hjælpemidlet. Hvis du eller din familie ikke har mulighed for at hente hjælpemidlet, bringes det til dig af en medarbejder fra HjælpemiddelHuset. Hjælpemidler, der skal udbringes af HjælpemiddelHuset, leveres indenfor 2-10 hverdage i tidsrummet kl I helt særlige tilfælde, hvor der er tale om et akut opstået behov, leveres hjælpemidlet hurtigst muligt og senest i løbet af den følgende hverdag. Visitator vurderer ved henvisningen, hvorvidt du har et akut behov. Når større hjælpemidler leveres af HjælpemiddelHuset, kan du forvente, at medarbejderen sikrer, at hjælpemidlet rent teknisk fungerer hos dig. Du skal selv sørge for at flytte møbler, fjerne gulvtæpper med videre, så hjælpemidlerne kan bruges hensigtsmæssigt. 2.5 Registrering af udlånte hjælpemidler HjælpemiddelHuset registrerer de hjælpemidler, du låner. Du får ikke en kvittering for dine udlån og dine afleveringer. Du kan dog til enhver tid bede HjælpemiddelHuset om et liste over de hjælpemidler, der er udlånt til dig. 2.6 Aflevering af hjælpemidler Du og din familie har pligt til at aflevere de hjælpemidler, du ikke længere anvender. I forbindelse med afleveringen, skal du oplyse dit navn og personnummer. Du skal selv sørge for at aflevere de hjælpemidler, der på rimelig vis kan transporteres i en almindelig bil. Afleveringen kan ske til HjælpemiddelHuset i tidsrummet kl Hvis du og din familie ikke har mulighed for at aflevere hjælpemidlet, skal du kontakte HjælpemiddelHuset. Afhentning af hjælpemidler betragtes aldrig som akut, og vil ske, når HjælpemiddelHusets chauffør er i dit område. 7

8 Ved afhentning af hjælpemidler i forbindelse med dødsfald forsøger HjælpemiddelHuset så vidt muligt at efterkomme et ønske om afhentningstidspunkt. Chaufføren afhenter ikke hjælpemidler i det rum, hvor afdøde måtte være. 2.7 Vedligeholdelse af hjælpemidler Da der er tale om genbrugshjælpemidler, kan du som udgangspunkt forvente, at hjælpemidlerne er brugte. Alle hjælpemidler er rengjort, desinficeret og har gennemgået servicetjek inden udlevering. Som låner af et genbrugshjælpemiddel, er det dit ansvar at sørge for rengøring og almindelig vedligeholdelse samt afholde udgifterne hertil. Det omfatter for eksempel rengøring, rensning af hjullejer, justering, smøring, udskiftning af nedslidte dupper på krykkestokke, udskiftning af nedslidt betræk på arbejdsstole og lignende. Særligt vedrørende dæk og slanger på kørestole, elkørestole, elscootere og cykler: Du skal selv skal sørge for lapning og pumpning. Egnede luftpumper fås i almindelig handel. Både kørestol og cykel er væsentlige tungere at køre, hvis hjulene ikke er hårdt pumpede, ligesom bremserne på en kørestol ikke virker optimalt. Du skal selv afholde udgifterne til udskiftning af dæk og slanger. Hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning, kan kommunen dog afholde udgiften til de udskiftninger, der ligger udover den første. Du skal gemme kvittering for sidste udskiftning af dæk og slange som dokumentation. Det anbefales, at du anskaffer et reservehjul/dæk, hvis du er meget afhængig af dit hjælpemiddel. HjælpemiddelHuset yder ikke støtte til transport af cykler og elektriske kørestole i det daglige. Det kan derfor anbefales, at du som låner af disse hjælpemidler tegner et Falck-abonnement. På dette abonnement ydes hjemtransport af hjælpemidlet og dig selv ved for eksempel pludselig opstået sygdom, uheld eller, hvis hjælpemidlet går i stykker uden for hjemmet. Danske Handicaporganisationers Brugerservice formidler dette abonnement, se Forsikring Der stilles ikke krav om særskilt forsikring af hjælpemidler, men hvis hjælpemidlet beskadiges eller bortkommer, skal du anmelde det til politiet og dit forsikringsselskab. Det er som udgangspunkt din egen forsikring, der skal dække. Hvis du ikke har en forsikring, der dækker, rettes henvendelse til HjælpemiddelHuset. 8

9 2.9 Reparation af hjælpemidler HjælpemiddelHusets reparatører varetager reparationer på genbrugshjælpemidler. Reparatørerne vurderer, om det kan betale sig at reparere, eller om hjælpemidlet bør kasseres og udskiftes med et tilsvarende. Hvis reparatøren skønner, at udgiften ved reparation eller udskiftning af hjælpemidlet vil overstige kr., skal der rettes henvendelse til Visitationscentret. Reparationer foretages indenfor 2-10 hverdage i tidsrummet kl De fleste reparationer klares på stedet i vores servicevogn, hvor almindelige reservedele forefindes. Det kan også være nødvendigt at tage hjælpemidlet med ind på HjælpemiddelHusets værksted, ligesom det kan være nødvendigt at bestille og afvente levering af reservedele. Ved længerevarende reparationer leveres et midlertidigt reservehjælpemiddel, hvis HjælpemiddelHuset har et egnet på lager, og der er risiko for helbredsmæssige følger, hvis du skal undvære dit hjælpemiddel. Du kan ikke forvente et personligt tilrettet reservehjælpemiddel, da der er tale om en midlertidig nødløsning. Hvis dit hjælpemiddel skal repareres, eller du konstaterer fejl eller mangler ved det hjælpemiddel, du har fået udlånt, skal du kontakte HjælpemiddelHuset Meddelelsespligt og flytning Meddelelsespligt: Du har pligt til at meddele, hvis du har et hjælpemiddel, som du ikke bruger mere. Flytning til anden bolig: Ved flytning til en anden bolig betragtes dine hjælpemidler som almindeligt flyttegods på lige fod med dit øvrige indbo. Du er selv ansvarlig for flytning af de udlånte hjælpemidler. Flytning til anden kommune: Hjælpemidler tildelt af Aabenraa Kommune medbringes til den nye bopæl i den nye kommune. Hvis du på et senere tidspunkt ikke bruger hjælpemidlet længere, afleveres det til den nye bopælskommune, der sørger for at returnere det til Aabenraa Kommune Klager Hvis du er utilfreds med den måde HjælpemiddelHusets personale optræder på, kan du kontakte lederen af HjælpemiddelHuset. 9

10 2.12 Kontakt Du skal kontakte HjælpemiddelHuset ved: behov for reparation af genbrugshjælpemiddel spørgsmål i forbindelse med igangværende undersøgelse og afprøvning returnering af hjælpemidler, du ikke selv kan transportere ønske om råd og vejledning om brug af hjælpemidler eller drift og vedligehold. Adresse HjælpemiddelHuset Industrivej 3a 6230 Rødekro Telefon: Telefontid kl

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

DU HAR LÅNT ET HJÆLPEMIDDEL AF SILKEBORG KOMMUNE CYKEL ELLER EL-KØRETØJ

DU HAR LÅNT ET HJÆLPEMIDDEL AF SILKEBORG KOMMUNE CYKEL ELLER EL-KØRETØJ DU HAR LÅNT ET HJÆLPEMIDDEL AF SILKEBORG KOMMUNE CYKEL ELLER EL-KØRETØJ Du har lånt En cykel eller et el-køretøj af Silkeborg Kommune. Efter hjælpemiddelbekendtgørelsen ydes der normalt ikke hjælp til

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Kvalitetsstandard for Ydelser leveret af Hjælpemiddelcenter Formervangen Gældende fra 2013 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) (serviceloven 104) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 1.2

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING Frit valg af hjælpemidler Når du har fået bevilget et hjælpemiddel, har du mulighed for at vælge at få dit hjælpemiddel fra en anden leverandør end den, som Rudersdal

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 12. februar 2013 Efter et samråd i folketingets socialudvalg den 26. juni 2012 tog Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilke indsatser kan tilbydes?... 2 4.0 Kvalitetsmål... 3 5.0 Ansøgning... 3 5.1

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

Kvalitetsstandard for kørsel til afprøvning af hjælpemidler

Kvalitetsstandard for kørsel til afprøvning af hjælpemidler Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet 9. oktober 2017 Kvalitetsstandard for kørsel til afprøvning af hjælpemidler 2 Kvalitetsstandard for kørsel til afprøvning af hjælpemidler Formålet med hjælpen

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85

1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte i eget hjem (serviceloven 85) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

Hjælpemidler. og boligændringer. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjælpemidler. og boligændringer. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjælpemidler og boligændringer 1 Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Hjælpemidler og boligændringer Om denne pjece

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Afløsning i eget hjem

Afløsning i eget hjem Afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard 2017 Der kan bevilges afløsning i eget hjem, hvis du i hverdagen passer en nær pårørende, der ikke kan være alene. Hvad er afløsning? Afløsning er en planlagt tidsperiode,

Læs mere