Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler"

Transkript

1 Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011

2 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel Visitation & Rehabilitering Hvad står der i serviceloven? Hvad er et hjælpemiddel, og hvad er et genbrugshjælpemiddel? Hvem kan tildeles et genbrugshjælpemiddel? Hvordan søger du om et genbrugshjælpemiddel? Hvilke genbrugshjælpemidler kan ikke tildeles efter servicelovens 112, stk Hjælpemidler ved midlertidigt ophold udenfor hjemmet Klage Kontakt... 5 HjælpemiddelHuset Undersøgelse, valg af hjælpemiddel, afprøvning, tilpasning, udlån, vedligeholdelse og reparation HjælpemiddelHuset Undersøgelse, afprøvning og tilpasning Valg af hjælpemiddel og leverandør? Udlevering af hjælpemidlet Registrering af udlånte hjælpemidler Aflevering af hjælpemidler Vedligeholdelse af hjælpemidler Forsikring Reparation af hjælpemidler Meddelelsespligt og flytning Klager Kontakt

3 Visitation & Rehabilitering 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel 1.1. Visitation & Rehabilitering Visitation & Rehabilitering er Aabenraa Kommunes myndighedsafdeling for blandt andet genbrugshjælpemidler. Medarbejderne i myndighedsafdelingen vurderer, om du kan tildeles et hjælpemiddel. Det personale, som du vil komme i kontakt med i Visitation & Rehabilitering, kaldes visitatorer og er for eksempel uddannede som ergo- og fysioterapeuter og sygeplejersker. 1.2 Hvad står der i serviceloven? I servicelovens 112, stk. 1 står, at kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet: 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller 3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 1.3 Hvad er et hjælpemiddel, og hvad er et genbrugshjælpemiddel? Et hjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne. Et genbrugshjælpemiddel er et hjælpemiddel, der udlånes fra Aabenraa Kommune, og som leveres tilbage til Aabenraa Kommune efter endt brug. 1.4 Hvem kan tildeles et genbrugshjælpemiddel? Som hovedregel kan du tildeles et genbrugshjælpemiddel, hvis du har bopæl i Aabenraa Kommune, og du opfylder betingelserne nævnt i afsnit 1.2. Din funktionsevne er varigt nedsat, når det kan dokumenteres, at du er færdig med at blive udredt ved en læge, at alle behandlings- og træningsmuligheder er udtømte, og at der ikke kan forventes bedring indenfor en overskuelig fremtid. Hvis du har et midlertidigt behov for et hjælpemiddel, skal du, hvis du er i kontakt med et sygehus vedrørende den lidelse, der medfører dit behov, henvende dig her for at høre, om du kan låne et hjælpemiddel, eller hvis sygehuset ikke kan udlåne dig et hjælpemiddel, eller du ikke er i kontakt med et sygehus, skal du selv, såfremt du fortsat har ønske herom, på eget ansvar leje eller købe hjælpemidlet. De mest almindelige hjælpemidler kan lejes ved særlige udlejningsfirmaer eller købes i almindelig handel. Vedrørende feriegæster og andre personer med midlertidigt ophold i Aabenraa Kommune, se afsnit

4 1.5 Hvordan søger du om et genbrugshjælpemiddel? Hvis du mener, at du har behov for et genbrugshjælpemiddel, skal du henvende dig til Visitation & Rehabilitering på telefon , mandag-onsdag: , torsdag: og fredag Du kan også skrive til: Aabenraa Kommune Visitation & Rehabilitering Skelbækvej Aabenraa. Du kan vælge at bruge det ansøgningsskema, som du finder på kommunens hjemmeside vælg selvbetjening, se under H, vælg Hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning (udvidet ansøgning), ansøg om. Visitator vil ofte have brug for at besøge dig i dit hjem for at kunne vurdere dit behov. Du har ret til at have for eksempel din familie eller en bisidder med til besøget. Aabenraa Byråd har vedtaget følgende frister for afgørelser for genbrugshjælpemidler: 6 uger: vedrørende for eksempel hjælpemidler til personlig pleje og indenog udendørs ganghjælpemidler 3 måneder: vedrørende for eksempel el-scooter og 3-hjulet cykel. Det vil sige, at visitator indenfor de nævnte frister skal vurdere, om du opfylder betingelserne i servicelovens 112, stk. 1 for at få tildelt et genbrugshjælpemiddel. Der ydes normalt ikke støtte til hjælpemidler, som du selv har anskaffet inden, visitator har truffet afgørelse om tildeling heraf. Hvis du er i tvivl om, hvilken frist der gælder for det genbrugshjælpemiddel, du har søgt om, kan du spørge visitator. 1.6 Hvilke genbrugshjælpemidler kan ikke tildeles efter servicelovens 112, stk. 1. Hvis genbrugshjælpemidlet kan tildeles efter anden lovgivning, kan det ikke tildeles efter servicelovens 112, stk. 1. Som eksempel kan nævnes hjælpemidler, der har til formål at sikre arbejdsmiljøet eller anvendes som led i forebyggelse og behandling. 1.7 Hjælpemidler ved midlertidigt ophold udenfor hjemmet Du skal selv medbringe de nødvendige hjælpemidler under midlertidigt ophold uden for hjemmet, herunder ferieophold. Det gælder både de hjælpemidler, du allerede er tildelt og de hjælpemidler, du måtte få behov for på feriestedet, for eksempel på grund af forholdene i og indretningen af ferieboligen. Bopælskommunen skal stille til rådighed /betale for de hjælpemidler du ikke kan medbringe. Hvis du skal modtage hjemmehjælp i feriekommunen, anbefaler vi, at du ved valg af feriebolig sikrer dig, at de nødvendige forhold og hjælpemidler er til stede for at hjemmehjælpen kan udføres forsvarligt. 4

5 1.8 Klage Hvis du er utilfreds med visitators optræden, kan du kontakte visitators nærmeste leder, som er en af de to teamledere i Visitation & Rehebilitering. Du kan klage inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen på din ansøgning om et hjælpemiddel, herunder også valg af hjælpemiddel. Klageinstansen er Ankestyrelsen. Du skal dog rette din klage til Visitation & Rehabilitering ved Aabenraa Kommune. Du kan klage på følgende måder: Skriftligt så skal du sende din klage til visitator. Mundtligt så skal du ringe til din visitator og sige, at du vil klage. Det vil blive noteret, hvad du klager over. Afgørelsen vil blive genvurderet indenfor 4 uger. 1.9 Kontakt Hvis du har behov for yderligere oplysninger i forbindelse med ansøgning om genbrugshjælpemidler, kan du kontakte: Visitation & Rehabilitering Skelbækvej Aabenraa Telefon Telefontid mandag-onsdag: , torsdag og fredag HjælpemiddelHuset 2. Undersøgelse, valg af hjælpemiddel, afprøvning, tilpasning, udlån, vedligeholdelse og reparation 2.1 HjælpemiddelHuset HjælpemiddelHuset er Aabenraa Kommunes leverandør af genbrugshjælpemidler. Visitator giver besked til HjælpemiddelHuset, når du skal tildeles et genbrugshjælpemiddel, eller der skal foretages en undersøgelse af dine muligheder for at bruge et hjælpemiddel. 2.2 Undersøgelse, afprøvning og tilpasning Du kan forvente at blive kontaktet af en ergo- eller fysioterapeut med henblik på nærmere aftale indenfor 10 hverdage efter, at henvisning fra visitator er modtaget i HjælpemiddelHuset. Undersøgelse og afprøvning med videre foregår i dagtimerne på hverdage i dit hjem/nærområde eller i HjælpemiddelHuset. 5

6 Hvis visitator har henvist dig til en undersøgelse, vil HjælpemiddelHusets ergoog fysioterapeuter undersøge og vurdere, om din nedsatte funktionsevne i væsentlig grad kan afhjælpes med et hjælpemiddel og i givet fald med hvilket.. Ergo- eller fysioterapeuten vil ofte medbringe mulige hjælpemidler på hjemmebesøget hos dig og afprøve, udlevere, indstille og instruere med det samme, hvis et hjælpemiddel findes egnet. I nogle situationer vil der være brug for et længere forløb, hvor du prøver flere forskellige hjælpemidler, og der foretages flere tilpasninger. Hvis ergo- eller fysioterapeuten vurderer, at din nedsatte funktionsevne ikke i væsentlig grad kan afhjælpes med et hjælpemiddel, får visitator besked herom. Visitator træffer så en afgørelse i form af et afslag på din ansøgning. Samtidig vurderer visitator, hvorvidt du kan tildeles anden hjælp. 2.3 Valg af hjælpemiddel og leverandør? Ergo- og fysioterapeuterne i HjælpemiddelHuset vurderer, hvilket hjælpemiddel der er bedst egnet og billigst, og derfor kan tildeles fra kommunens lager. Du kan vælge et andet hjælpemiddel end det, du er blevet tildelt. Du skal selv betale den merudgift, der er, hvis du vælger et dyrere hjælpemiddel. Hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for selv at vælge - frit valg - skal du have en skriftlig tildeling/en bevilling fra Aabenraa Kommune. Når du benytter dig af muligheden for selv at vælge dit hjælpemiddel, er det dit ansvar, at du får valgt et hjælpemiddel, der opfylder de faglige specifikationer og krav til egnethed, der fremgår af bevillingen. Når du har fundet det hjælpemiddel, du ønsker, skal du henvende dig til din kontaktperson i HjælpemiddelHuset. Hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til din rådighed, som er identisk med det hjælpemiddel, du ønsker at købe, bortfalder din mulighed for frit valg. Det gælder for eksempel, hvis kommunen kan stille et genbrugshjælpemiddel til din rådighed, og du ønsker et nyt. Du har heller ikke mulighed for frit valg, hvis du ønsker det tildelte hjælpemiddel i en bestemt farve. Betaling: Den leverandør af hjælpemiddel, du har valgt, afregner kommunens andel direkte med kommunen og din andel med dig. Din leverandør skal være momsregistreret og skal kunne sende en faktura elektronisk til kommunen. Ejerforhold: Hjælpemidlet er kommunens ejendom, selvom du har benyttet dig af frit valg, og selvom du har haft en egenbetaling. Reparation og vedligeholdelse: Kommunen yder hjælp til reparation og udskiftning af hjælpemidler efter behov. Det gælder også, hvis du vælger at benytte dig af adgangen til frit valg. Du skal dog være opmærksom på, at hvis der på grund af dit frie valg undtagelsesvist bliver tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppige udskiftninger, skal du selv afholde udgifterne hertil. 6

7 Refusion og egenbetaling: Hvis du køber et dyrere hjælpemiddel end det, du er tildelt, og hjælpemidlet derved har får en generelt forøget anvendelighed også for andre, får du refunderet din egenbetaling fra kommunen, når du leverer hjælpemidlet tilbage til Aabenraa Kommune. Du får dog ikke refunderet din egenbetaling, hvis du leverer hjælpemidlet tilbage senere end 4 år efter købstidspunktet. Egenbetaling på op til kr. inklusiv moms refunderes ikke. Egenbetaling over kr. nedskrives med 1/48 for hver måned. 2.4 Udlevering af hjælpemidlet Du og din familie skal så vidt muligt selv sørge for at hente hjælpemidler, der på rimelig vis kan transporteres i almindelig bil. For at sikre, at hjælpemidlet er på lager, når du kommer for at hente det, og at der er kvalificeret personale til stede til at vejlede om brug og eventuelt indstilling af hjælpemidlet, kan du kun afhente hjælpemidlet efter aftale. Den aftale skal du lave med visitator i forbindelse med, at du tildeles hjælpemidlet. Hvis du eller din familie ikke har mulighed for at hente hjælpemidlet, bringes det til dig af en medarbejder fra HjælpemiddelHuset. Hjælpemidler, der skal udbringes af HjælpemiddelHuset, leveres indenfor 2-10 hverdage i tidsrummet kl I helt særlige tilfælde, hvor der er tale om et akut opstået behov, leveres hjælpemidlet hurtigst muligt og senest i løbet af den følgende hverdag. Visitator vurderer ved henvisningen, hvorvidt du har et akut behov. Når større hjælpemidler leveres af HjælpemiddelHuset, kan du forvente, at medarbejderen sikrer, at hjælpemidlet rent teknisk fungerer hos dig. Du skal selv sørge for at flytte møbler, fjerne gulvtæpper med videre, så hjælpemidlerne kan bruges hensigtsmæssigt. 2.5 Registrering af udlånte hjælpemidler HjælpemiddelHuset registrerer de hjælpemidler, du låner. Du får ikke en kvittering for dine udlån og dine afleveringer. Du kan dog til enhver tid bede HjælpemiddelHuset om et liste over de hjælpemidler, der er udlånt til dig. 2.6 Aflevering af hjælpemidler Du og din familie har pligt til at aflevere de hjælpemidler, du ikke længere anvender. I forbindelse med afleveringen, skal du oplyse dit navn og personnummer. Du skal selv sørge for at aflevere de hjælpemidler, der på rimelig vis kan transporteres i en almindelig bil. Afleveringen kan ske til HjælpemiddelHuset i tidsrummet kl Hvis du og din familie ikke har mulighed for at aflevere hjælpemidlet, skal du kontakte HjælpemiddelHuset. Afhentning af hjælpemidler betragtes aldrig som akut, og vil ske, når HjælpemiddelHusets chauffør er i dit område. 7

8 Ved afhentning af hjælpemidler i forbindelse med dødsfald forsøger HjælpemiddelHuset så vidt muligt at efterkomme et ønske om afhentningstidspunkt. Chaufføren afhenter ikke hjælpemidler i det rum, hvor afdøde måtte være. 2.7 Vedligeholdelse af hjælpemidler Da der er tale om genbrugshjælpemidler, kan du som udgangspunkt forvente, at hjælpemidlerne er brugte. Alle hjælpemidler er rengjort, desinficeret og har gennemgået servicetjek inden udlevering. Som låner af et genbrugshjælpemiddel, er det dit ansvar at sørge for rengøring og almindelig vedligeholdelse samt afholde udgifterne hertil. Det omfatter for eksempel rengøring, rensning af hjullejer, justering, smøring, udskiftning af nedslidte dupper på krykkestokke, udskiftning af nedslidt betræk på arbejdsstole og lignende. Særligt vedrørende dæk og slanger på kørestole, elkørestole, elscootere og cykler: Du skal selv skal sørge for lapning og pumpning. Egnede luftpumper fås i almindelig handel. Både kørestol og cykel er væsentlige tungere at køre, hvis hjulene ikke er hårdt pumpede, ligesom bremserne på en kørestol ikke virker optimalt. Du skal selv afholde udgifterne til udskiftning af dæk og slanger. Hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning, kan kommunen dog afholde udgiften til de udskiftninger, der ligger udover den første. Du skal gemme kvittering for sidste udskiftning af dæk og slange som dokumentation. Det anbefales, at du anskaffer et reservehjul/dæk, hvis du er meget afhængig af dit hjælpemiddel. HjælpemiddelHuset yder ikke støtte til transport af cykler og elektriske kørestole i det daglige. Det kan derfor anbefales, at du som låner af disse hjælpemidler tegner et Falck-abonnement. På dette abonnement ydes hjemtransport af hjælpemidlet og dig selv ved for eksempel pludselig opstået sygdom, uheld eller, hvis hjælpemidlet går i stykker uden for hjemmet. Danske Handicaporganisationers Brugerservice formidler dette abonnement, se 2.8 Forsikring Der stilles ikke krav om særskilt forsikring af hjælpemidler, men hvis hjælpemidlet beskadiges eller bortkommer, skal du anmelde det til politiet og dit forsikringsselskab. Det er som udgangspunkt din egen forsikring, der skal dække. Hvis du ikke har en forsikring, der dækker, rettes henvendelse til HjælpemiddelHuset. 8

9 2.9 Reparation af hjælpemidler HjælpemiddelHusets reparatører varetager reparationer på genbrugshjælpemidler. Reparatørerne vurderer, om det kan betale sig at reparere, eller om hjælpemidlet bør kasseres og udskiftes med et tilsvarende. Hvis reparatøren skønner, at udgiften ved reparation eller udskiftning af hjælpemidlet vil overstige kr., skal der rettes henvendelse til Visitationscentret. Reparationer foretages indenfor 2-10 hverdage i tidsrummet kl De fleste reparationer klares på stedet i vores servicevogn, hvor almindelige reservedele forefindes. Det kan også være nødvendigt at tage hjælpemidlet med ind på HjælpemiddelHusets værksted, ligesom det kan være nødvendigt at bestille og afvente levering af reservedele. Ved længerevarende reparationer leveres et midlertidigt reservehjælpemiddel, hvis HjælpemiddelHuset har et egnet på lager, og der er risiko for helbredsmæssige følger, hvis du skal undvære dit hjælpemiddel. Du kan ikke forvente et personligt tilrettet reservehjælpemiddel, da der er tale om en midlertidig nødløsning. Hvis dit hjælpemiddel skal repareres, eller du konstaterer fejl eller mangler ved det hjælpemiddel, du har fået udlånt, skal du kontakte HjælpemiddelHuset Meddelelsespligt og flytning Meddelelsespligt: Du har pligt til at meddele, hvis du har et hjælpemiddel, som du ikke bruger mere. Flytning til anden bolig: Ved flytning til en anden bolig betragtes dine hjælpemidler som almindeligt flyttegods på lige fod med dit øvrige indbo. Du er selv ansvarlig for flytning af de udlånte hjælpemidler. Flytning til anden kommune: Hjælpemidler tildelt af Aabenraa Kommune medbringes til den nye bopæl i den nye kommune. Hvis du på et senere tidspunkt ikke bruger hjælpemidlet længere, afleveres det til den nye bopælskommune, der sørger for at returnere det til Aabenraa Kommune Klager Hvis du er utilfreds med den måde HjælpemiddelHusets personale optræder på, kan du kontakte lederen af HjælpemiddelHuset. 9

10 2.12 Kontakt Du skal kontakte HjælpemiddelHuset ved: behov for reparation af genbrugshjælpemiddel spørgsmål i forbindelse med igangværende undersøgelse og afprøvning returnering af hjælpemidler, du ikke selv kan transportere ønske om råd og vejledning om brug af hjælpemidler eller drift og vedligehold. Adresse HjælpemiddelHuset Industrivej 3a 6230 Rødekro Telefon: Telefontid kl

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for nødkald

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for nødkald Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for nødkald 2015 Indledning I Fredensborg Kommune kan du blive visiteret til nødkald. Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT Dato: August 2014 Ansvarlig: Inge-Lise Stenum, Lisbeth Alstrøm og Visitationen

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler - til fagpersoner på sygehuse, i kommuner og praktiserende speciallæger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. Værd at vide om frit valg af hjælpemidler ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler bevilget efter Servicelovens 112 Når du får bevilget et hjælpemiddel, har du to

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Byttekontrakt. Personer. Bopælsadresse

Byttekontrakt. Personer. Bopælsadresse 1 Byttekontrakt Fornavn Efternavn Andre personer Personer Fornavn Efternavn Andre Personer Land Gadenavn og nr. Telefon nr. Mobil tlf. Email adr. Bopælsadresse Land Gadenavn og nr. By og Post nr. Telefon

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere