Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler"

Transkript

1 Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011

2 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel Visitation & Rehabilitering Hvad står der i serviceloven? Hvad er et hjælpemiddel, og hvad er et genbrugshjælpemiddel? Hvem kan tildeles et genbrugshjælpemiddel? Hvordan søger du om et genbrugshjælpemiddel? Hvilke genbrugshjælpemidler kan ikke tildeles efter servicelovens 112, stk Hjælpemidler ved midlertidigt ophold udenfor hjemmet Klage Kontakt... 5 HjælpemiddelHuset Undersøgelse, valg af hjælpemiddel, afprøvning, tilpasning, udlån, vedligeholdelse og reparation HjælpemiddelHuset Undersøgelse, afprøvning og tilpasning Valg af hjælpemiddel og leverandør? Udlevering af hjælpemidlet Registrering af udlånte hjælpemidler Aflevering af hjælpemidler Vedligeholdelse af hjælpemidler Forsikring Reparation af hjælpemidler Meddelelsespligt og flytning Klager Kontakt

3 Visitation & Rehabilitering 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel 1.1. Visitation & Rehabilitering Visitation & Rehabilitering er Aabenraa Kommunes myndighedsafdeling for blandt andet genbrugshjælpemidler. Medarbejderne i myndighedsafdelingen vurderer, om du kan tildeles et hjælpemiddel. Det personale, som du vil komme i kontakt med i Visitation & Rehabilitering, kaldes visitatorer og er for eksempel uddannede som ergo- og fysioterapeuter og sygeplejersker. 1.2 Hvad står der i serviceloven? I servicelovens 112, stk. 1 står, at kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet: 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller 3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 1.3 Hvad er et hjælpemiddel, og hvad er et genbrugshjælpemiddel? Et hjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne. Et genbrugshjælpemiddel er et hjælpemiddel, der udlånes fra Aabenraa Kommune, og som leveres tilbage til Aabenraa Kommune efter endt brug. 1.4 Hvem kan tildeles et genbrugshjælpemiddel? Som hovedregel kan du tildeles et genbrugshjælpemiddel, hvis du har bopæl i Aabenraa Kommune, og du opfylder betingelserne nævnt i afsnit 1.2. Din funktionsevne er varigt nedsat, når det kan dokumenteres, at du er færdig med at blive udredt ved en læge, at alle behandlings- og træningsmuligheder er udtømte, og at der ikke kan forventes bedring indenfor en overskuelig fremtid. Hvis du har et midlertidigt behov for et hjælpemiddel, skal du, hvis du er i kontakt med et sygehus vedrørende den lidelse, der medfører dit behov, henvende dig her for at høre, om du kan låne et hjælpemiddel, eller hvis sygehuset ikke kan udlåne dig et hjælpemiddel, eller du ikke er i kontakt med et sygehus, skal du selv, såfremt du fortsat har ønske herom, på eget ansvar leje eller købe hjælpemidlet. De mest almindelige hjælpemidler kan lejes ved særlige udlejningsfirmaer eller købes i almindelig handel. Vedrørende feriegæster og andre personer med midlertidigt ophold i Aabenraa Kommune, se afsnit

4 1.5 Hvordan søger du om et genbrugshjælpemiddel? Hvis du mener, at du har behov for et genbrugshjælpemiddel, skal du henvende dig til Visitation & Rehabilitering på telefon , mandag-onsdag: , torsdag: og fredag Du kan også skrive til: Aabenraa Kommune Visitation & Rehabilitering Skelbækvej Aabenraa. Du kan vælge at bruge det ansøgningsskema, som du finder på kommunens hjemmeside vælg selvbetjening, se under H, vælg Hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning (udvidet ansøgning), ansøg om. Visitator vil ofte have brug for at besøge dig i dit hjem for at kunne vurdere dit behov. Du har ret til at have for eksempel din familie eller en bisidder med til besøget. Aabenraa Byråd har vedtaget følgende frister for afgørelser for genbrugshjælpemidler: 6 uger: vedrørende for eksempel hjælpemidler til personlig pleje og indenog udendørs ganghjælpemidler 3 måneder: vedrørende for eksempel el-scooter og 3-hjulet cykel. Det vil sige, at visitator indenfor de nævnte frister skal vurdere, om du opfylder betingelserne i servicelovens 112, stk. 1 for at få tildelt et genbrugshjælpemiddel. Der ydes normalt ikke støtte til hjælpemidler, som du selv har anskaffet inden, visitator har truffet afgørelse om tildeling heraf. Hvis du er i tvivl om, hvilken frist der gælder for det genbrugshjælpemiddel, du har søgt om, kan du spørge visitator. 1.6 Hvilke genbrugshjælpemidler kan ikke tildeles efter servicelovens 112, stk. 1. Hvis genbrugshjælpemidlet kan tildeles efter anden lovgivning, kan det ikke tildeles efter servicelovens 112, stk. 1. Som eksempel kan nævnes hjælpemidler, der har til formål at sikre arbejdsmiljøet eller anvendes som led i forebyggelse og behandling. 1.7 Hjælpemidler ved midlertidigt ophold udenfor hjemmet Du skal selv medbringe de nødvendige hjælpemidler under midlertidigt ophold uden for hjemmet, herunder ferieophold. Det gælder både de hjælpemidler, du allerede er tildelt og de hjælpemidler, du måtte få behov for på feriestedet, for eksempel på grund af forholdene i og indretningen af ferieboligen. Bopælskommunen skal stille til rådighed /betale for de hjælpemidler du ikke kan medbringe. Hvis du skal modtage hjemmehjælp i feriekommunen, anbefaler vi, at du ved valg af feriebolig sikrer dig, at de nødvendige forhold og hjælpemidler er til stede for at hjemmehjælpen kan udføres forsvarligt. 4

5 1.8 Klage Hvis du er utilfreds med visitators optræden, kan du kontakte visitators nærmeste leder, som er en af de to teamledere i Visitation & Rehebilitering. Du kan klage inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen på din ansøgning om et hjælpemiddel, herunder også valg af hjælpemiddel. Klageinstansen er Ankestyrelsen. Du skal dog rette din klage til Visitation & Rehabilitering ved Aabenraa Kommune. Du kan klage på følgende måder: Skriftligt så skal du sende din klage til visitator. Mundtligt så skal du ringe til din visitator og sige, at du vil klage. Det vil blive noteret, hvad du klager over. Afgørelsen vil blive genvurderet indenfor 4 uger. 1.9 Kontakt Hvis du har behov for yderligere oplysninger i forbindelse med ansøgning om genbrugshjælpemidler, kan du kontakte: Visitation & Rehabilitering Skelbækvej Aabenraa Telefon Telefontid mandag-onsdag: , torsdag og fredag HjælpemiddelHuset 2. Undersøgelse, valg af hjælpemiddel, afprøvning, tilpasning, udlån, vedligeholdelse og reparation 2.1 HjælpemiddelHuset HjælpemiddelHuset er Aabenraa Kommunes leverandør af genbrugshjælpemidler. Visitator giver besked til HjælpemiddelHuset, når du skal tildeles et genbrugshjælpemiddel, eller der skal foretages en undersøgelse af dine muligheder for at bruge et hjælpemiddel. 2.2 Undersøgelse, afprøvning og tilpasning Du kan forvente at blive kontaktet af en ergo- eller fysioterapeut med henblik på nærmere aftale indenfor 10 hverdage efter, at henvisning fra visitator er modtaget i HjælpemiddelHuset. Undersøgelse og afprøvning med videre foregår i dagtimerne på hverdage i dit hjem/nærområde eller i HjælpemiddelHuset. 5

6 Hvis visitator har henvist dig til en undersøgelse, vil HjælpemiddelHusets ergoog fysioterapeuter undersøge og vurdere, om din nedsatte funktionsevne i væsentlig grad kan afhjælpes med et hjælpemiddel og i givet fald med hvilket.. Ergo- eller fysioterapeuten vil ofte medbringe mulige hjælpemidler på hjemmebesøget hos dig og afprøve, udlevere, indstille og instruere med det samme, hvis et hjælpemiddel findes egnet. I nogle situationer vil der være brug for et længere forløb, hvor du prøver flere forskellige hjælpemidler, og der foretages flere tilpasninger. Hvis ergo- eller fysioterapeuten vurderer, at din nedsatte funktionsevne ikke i væsentlig grad kan afhjælpes med et hjælpemiddel, får visitator besked herom. Visitator træffer så en afgørelse i form af et afslag på din ansøgning. Samtidig vurderer visitator, hvorvidt du kan tildeles anden hjælp. 2.3 Valg af hjælpemiddel og leverandør? Ergo- og fysioterapeuterne i HjælpemiddelHuset vurderer, hvilket hjælpemiddel der er bedst egnet og billigst, og derfor kan tildeles fra kommunens lager. Du kan vælge et andet hjælpemiddel end det, du er blevet tildelt. Du skal selv betale den merudgift, der er, hvis du vælger et dyrere hjælpemiddel. Hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for selv at vælge - frit valg - skal du have en skriftlig tildeling/en bevilling fra Aabenraa Kommune. Når du benytter dig af muligheden for selv at vælge dit hjælpemiddel, er det dit ansvar, at du får valgt et hjælpemiddel, der opfylder de faglige specifikationer og krav til egnethed, der fremgår af bevillingen. Når du har fundet det hjælpemiddel, du ønsker, skal du henvende dig til din kontaktperson i HjælpemiddelHuset. Hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til din rådighed, som er identisk med det hjælpemiddel, du ønsker at købe, bortfalder din mulighed for frit valg. Det gælder for eksempel, hvis kommunen kan stille et genbrugshjælpemiddel til din rådighed, og du ønsker et nyt. Du har heller ikke mulighed for frit valg, hvis du ønsker det tildelte hjælpemiddel i en bestemt farve. Betaling: Den leverandør af hjælpemiddel, du har valgt, afregner kommunens andel direkte med kommunen og din andel med dig. Din leverandør skal være momsregistreret og skal kunne sende en faktura elektronisk til kommunen. Ejerforhold: Hjælpemidlet er kommunens ejendom, selvom du har benyttet dig af frit valg, og selvom du har haft en egenbetaling. Reparation og vedligeholdelse: Kommunen yder hjælp til reparation og udskiftning af hjælpemidler efter behov. Det gælder også, hvis du vælger at benytte dig af adgangen til frit valg. Du skal dog være opmærksom på, at hvis der på grund af dit frie valg undtagelsesvist bliver tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppige udskiftninger, skal du selv afholde udgifterne hertil. 6

7 Refusion og egenbetaling: Hvis du køber et dyrere hjælpemiddel end det, du er tildelt, og hjælpemidlet derved har får en generelt forøget anvendelighed også for andre, får du refunderet din egenbetaling fra kommunen, når du leverer hjælpemidlet tilbage til Aabenraa Kommune. Du får dog ikke refunderet din egenbetaling, hvis du leverer hjælpemidlet tilbage senere end 4 år efter købstidspunktet. Egenbetaling på op til kr. inklusiv moms refunderes ikke. Egenbetaling over kr. nedskrives med 1/48 for hver måned. 2.4 Udlevering af hjælpemidlet Du og din familie skal så vidt muligt selv sørge for at hente hjælpemidler, der på rimelig vis kan transporteres i almindelig bil. For at sikre, at hjælpemidlet er på lager, når du kommer for at hente det, og at der er kvalificeret personale til stede til at vejlede om brug og eventuelt indstilling af hjælpemidlet, kan du kun afhente hjælpemidlet efter aftale. Den aftale skal du lave med visitator i forbindelse med, at du tildeles hjælpemidlet. Hvis du eller din familie ikke har mulighed for at hente hjælpemidlet, bringes det til dig af en medarbejder fra HjælpemiddelHuset. Hjælpemidler, der skal udbringes af HjælpemiddelHuset, leveres indenfor 2-10 hverdage i tidsrummet kl I helt særlige tilfælde, hvor der er tale om et akut opstået behov, leveres hjælpemidlet hurtigst muligt og senest i løbet af den følgende hverdag. Visitator vurderer ved henvisningen, hvorvidt du har et akut behov. Når større hjælpemidler leveres af HjælpemiddelHuset, kan du forvente, at medarbejderen sikrer, at hjælpemidlet rent teknisk fungerer hos dig. Du skal selv sørge for at flytte møbler, fjerne gulvtæpper med videre, så hjælpemidlerne kan bruges hensigtsmæssigt. 2.5 Registrering af udlånte hjælpemidler HjælpemiddelHuset registrerer de hjælpemidler, du låner. Du får ikke en kvittering for dine udlån og dine afleveringer. Du kan dog til enhver tid bede HjælpemiddelHuset om et liste over de hjælpemidler, der er udlånt til dig. 2.6 Aflevering af hjælpemidler Du og din familie har pligt til at aflevere de hjælpemidler, du ikke længere anvender. I forbindelse med afleveringen, skal du oplyse dit navn og personnummer. Du skal selv sørge for at aflevere de hjælpemidler, der på rimelig vis kan transporteres i en almindelig bil. Afleveringen kan ske til HjælpemiddelHuset i tidsrummet kl Hvis du og din familie ikke har mulighed for at aflevere hjælpemidlet, skal du kontakte HjælpemiddelHuset. Afhentning af hjælpemidler betragtes aldrig som akut, og vil ske, når HjælpemiddelHusets chauffør er i dit område. 7

8 Ved afhentning af hjælpemidler i forbindelse med dødsfald forsøger HjælpemiddelHuset så vidt muligt at efterkomme et ønske om afhentningstidspunkt. Chaufføren afhenter ikke hjælpemidler i det rum, hvor afdøde måtte være. 2.7 Vedligeholdelse af hjælpemidler Da der er tale om genbrugshjælpemidler, kan du som udgangspunkt forvente, at hjælpemidlerne er brugte. Alle hjælpemidler er rengjort, desinficeret og har gennemgået servicetjek inden udlevering. Som låner af et genbrugshjælpemiddel, er det dit ansvar at sørge for rengøring og almindelig vedligeholdelse samt afholde udgifterne hertil. Det omfatter for eksempel rengøring, rensning af hjullejer, justering, smøring, udskiftning af nedslidte dupper på krykkestokke, udskiftning af nedslidt betræk på arbejdsstole og lignende. Særligt vedrørende dæk og slanger på kørestole, elkørestole, elscootere og cykler: Du skal selv skal sørge for lapning og pumpning. Egnede luftpumper fås i almindelig handel. Både kørestol og cykel er væsentlige tungere at køre, hvis hjulene ikke er hårdt pumpede, ligesom bremserne på en kørestol ikke virker optimalt. Du skal selv afholde udgifterne til udskiftning af dæk og slanger. Hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning, kan kommunen dog afholde udgiften til de udskiftninger, der ligger udover den første. Du skal gemme kvittering for sidste udskiftning af dæk og slange som dokumentation. Det anbefales, at du anskaffer et reservehjul/dæk, hvis du er meget afhængig af dit hjælpemiddel. HjælpemiddelHuset yder ikke støtte til transport af cykler og elektriske kørestole i det daglige. Det kan derfor anbefales, at du som låner af disse hjælpemidler tegner et Falck-abonnement. På dette abonnement ydes hjemtransport af hjælpemidlet og dig selv ved for eksempel pludselig opstået sygdom, uheld eller, hvis hjælpemidlet går i stykker uden for hjemmet. Danske Handicaporganisationers Brugerservice formidler dette abonnement, se 2.8 Forsikring Der stilles ikke krav om særskilt forsikring af hjælpemidler, men hvis hjælpemidlet beskadiges eller bortkommer, skal du anmelde det til politiet og dit forsikringsselskab. Det er som udgangspunkt din egen forsikring, der skal dække. Hvis du ikke har en forsikring, der dækker, rettes henvendelse til HjælpemiddelHuset. 8

9 2.9 Reparation af hjælpemidler HjælpemiddelHusets reparatører varetager reparationer på genbrugshjælpemidler. Reparatørerne vurderer, om det kan betale sig at reparere, eller om hjælpemidlet bør kasseres og udskiftes med et tilsvarende. Hvis reparatøren skønner, at udgiften ved reparation eller udskiftning af hjælpemidlet vil overstige kr., skal der rettes henvendelse til Visitationscentret. Reparationer foretages indenfor 2-10 hverdage i tidsrummet kl De fleste reparationer klares på stedet i vores servicevogn, hvor almindelige reservedele forefindes. Det kan også være nødvendigt at tage hjælpemidlet med ind på HjælpemiddelHusets værksted, ligesom det kan være nødvendigt at bestille og afvente levering af reservedele. Ved længerevarende reparationer leveres et midlertidigt reservehjælpemiddel, hvis HjælpemiddelHuset har et egnet på lager, og der er risiko for helbredsmæssige følger, hvis du skal undvære dit hjælpemiddel. Du kan ikke forvente et personligt tilrettet reservehjælpemiddel, da der er tale om en midlertidig nødløsning. Hvis dit hjælpemiddel skal repareres, eller du konstaterer fejl eller mangler ved det hjælpemiddel, du har fået udlånt, skal du kontakte HjælpemiddelHuset Meddelelsespligt og flytning Meddelelsespligt: Du har pligt til at meddele, hvis du har et hjælpemiddel, som du ikke bruger mere. Flytning til anden bolig: Ved flytning til en anden bolig betragtes dine hjælpemidler som almindeligt flyttegods på lige fod med dit øvrige indbo. Du er selv ansvarlig for flytning af de udlånte hjælpemidler. Flytning til anden kommune: Hjælpemidler tildelt af Aabenraa Kommune medbringes til den nye bopæl i den nye kommune. Hvis du på et senere tidspunkt ikke bruger hjælpemidlet længere, afleveres det til den nye bopælskommune, der sørger for at returnere det til Aabenraa Kommune Klager Hvis du er utilfreds med den måde HjælpemiddelHusets personale optræder på, kan du kontakte lederen af HjælpemiddelHuset. 9

10 2.12 Kontakt Du skal kontakte HjælpemiddelHuset ved: behov for reparation af genbrugshjælpemiddel spørgsmål i forbindelse med igangværende undersøgelse og afprøvning returnering af hjælpemidler, du ikke selv kan transportere ønske om råd og vejledning om brug af hjælpemidler eller drift og vedligehold. Adresse HjælpemiddelHuset Industrivej 3a 6230 Rødekro Telefon: Telefontid kl

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 er 2014 Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 2 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 5 Arm- og benproteser...

Læs mere