Notat vedrørende høringssvar fra Handicaprådet i forbindelse med indførelse af kvalitetsstandarder i Borgercenter Handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende høringssvar fra Handicaprådet i forbindelse med indførelse af kvalitetsstandarder i Borgercenter Handicap"

Transkript

1 Bilag 4 Den 12. februar 2019 Notat vedrørende høringssvar fra Handicaprådet i forbindelse med indførelse af kvalitetsstandarder i Borgercenter Handicap har indledt en proces med henblik på godkendelse af en række kvalitetsstandarder til fremadrettet brug på handicapområdet. Kvalitetsstandarderne skal godkendes i Socialudvalget i Københavns Kommune. Som et led i denne proces har den 4. januar 2019 sendt kvalitetsstandarderne i høring hos Handicaprådet i Københavns Kommune. Der er den 17. januar 2019 modtaget høringssvar. Nedenfor oplistes punkterne i Handicaprådets høringssvar sammen med s bemærkninger hertil. Derudover anføres det, om bemærkningerne giver anledning til

2 Side 2 af 10 Handicaprådets bemærkninger s bemærkninger Eventuel handling Overordnede bemærkninger: Handicaprådet finder besparelserne og de reducerede serviceniveauer i kvalitetsstandarderne meget foruroligende. Der mangler sammenhæng mellem Socialstrategien og de beskrevne kvalitetsstandarder samt refleksion over, hvordan kvalitetsstandarderne knytter sig til kommunens handicappolitik. Størrelsesordenen af besparelseskravet ligger fast, og forvaltningens arbejde med kvalitetsstandarderne er sket inden for rammen heraf. Kvalitetsstandarderne er udarbejdet på baggrund af forvaltningens faglige viden og erfaringer, og der er i arbejdet lagt vægt på at skabe en sammenhængende strategi, så den mest omfattende støtte gives til borgere med størst behov. Hensigten med kvalitetsstandarderne er at imødekomme og tilrettelægge varetagelsen af borgernes støttebehov på bedst mulig vis inden for den givne økonomiske ramme. Ved at reducere niveauet bredt på en række ydelsesområder, der har forskelligartede målgrupper, er det forsøgt at sprede den negative påvirkning, som besparelseskravet medfører, og derved mindske konsekvenserne for den enkelte borger. Kvalitetsstandarderne relaterer sig til både Socialstrategien og Handicapstrategien bl.a. i kraft af, at der inden for den givne økonomiske ramme er lagt vægt på at formulere langsigtede løsninger, hvor indsatserne ses i sammenhæng med hinanden. Hensigten er, at kvalitetstandarderne kan være et led i at skabe en robust organisation med sikker drift, der er i stand til at finde de bedst mulige løsninger inden for den givne ramme, så borgerne i så høj grad som muligt kan leve et godt, værdigt og selvstændigt liv med tryghed, omsorg, deltagelse i fællesskaber, en meningsfuld hverdag, selvhjulpenhed samt mestring af eget liv.

3 Side 3 af 10 Specifikke kommentarer: Afløsning og aflastning på børneområdet, kvalitetsstandard 4.1 Handicaprådet finder det bekymrende, at der lægges op til, at forældre og familier vil få endnu mindre støtte, særligt da afløsning og aflastning er forebyggende tiltag. Dertil kommer, at to planlagte timer pr. uge langt fra kan kompensere for, at søskende til børn med handicap altid kommer i anden række. Handicaprådet påpeger, at fastsættelsen af et udgangspunkt om fx et bestemt antal timer pr. uge fremstår som en modsætning til, at der skal være tale om en konkret individuel vurdering af familiens behov. De to ugentlige timer for afløsning, som er angivet i kvalitetsstandarden, beskriver det nuværende niveau i praksis og er således ikke reduceret. arbejder på at udvikle nye forebyggende indsatser med formålet om at styrke familiernes mestring af hverdagen med handicap og forebygge, at deres støttebehov øges. En del af disse tiltag er knyttet op på arbejdet i Familiehuset i Borgercenter Handicap. I Familiehuset er der i forvejen et stort fokus på søskende til børn med handicap, som på forskellig vis tilbydes støtte, bl.a. i form af samtalegrupper for søskende. Fastsættelsen af et udgangspunkt om fx et bestemt antal timer pr. uge, skal forstås som et vejledende niveau, og som det, der i langt de fleste tilfælde vil være gældende. Med udgangspunkt i det vejledende niveau i Forvaltningen vil fortsætte sit arbejde med at udvikle nye tidlige og forebyggende indsatser samt have fokus på at yde støtte til søskende til børn med handicap. Såfremt kvalitetsstandarderne godkendes, vil kvalitetsstandarden, foretages der en konkret anlægge en og individuel vurdering af, om der skal praksis omkring, i hvilke ganske tildeles et højere eller lavere ydelsesniveau, særlige tilfælde der kan ske eller om det vejledende niveau skal afvigelser fra de beskrevne fastholdes. Den konkrete og individuelle niveauer i vurdering vægter altid højest. Der skal dog være tale om ganske særlige forhold, som kan vise sig i fx adfærd, særlige sociale vanskeligheder, observationer mv., før der evt. kan afviges fra niveauet i Såfremt kvalitetsstandarderne godkendes, vil anlægge en praksis omkring, i hvilke ganske særlige tilfælde, der kan ske afvigelser fra de beskrevne niveauer. Handicaprådet påpeger, at det s økonomiske ramme beskrives, at det reducerede betyder, at man er nødt til at tilpasse

4 Side 4 af 10 serviceniveau må forventes at serviceniveauet på handicapområdet. Der føre til flere klager og dermed må som udgangspunkt altid forventes en kræve ekstra stigning i antallet af klagesager, når niveauet sagsbehandlingsressourcer. for service reduceres. Handicaprådet finder det meget beklageligt, at Omvendt er det også forventningen, at det borgercentret hellere vil vil virke i modgående retning, at der bruge de knappe ressourcer kommer mere klarhed over på klagesagsbehandling frem serviceniveauerne. for støtte til familier med børn med handicap via afløsning og aflastning. Specifikke kommentarer: Socialpædagogisk støtte, kvalitetsstandard 4.2 Handicaprådet finder det ikke realistisk, at op mod 85 % af de borgere, som i dag får støtte efter 85 i serviceloven kan klare sig med en lavere grad af støtte. I forhold til socialpædagogisk støtte efter 85 efter serviceloven vurderes det, at mellem % af den nuværende målgruppe fremadrettet vil kunne klare sig med en mindre indsats. Ved en implementering af kvalitetsstandarden vil denne gruppe borgere få tilbudt andre indsatser, som er anderledes i indhold og omfang, og forvaltningen vil løbende have opmærksomhed på disse borgere med henblik på at følge deres trivsel og udvikling. Forvaltningen vil have opmærksomhed på trivslen og udviklingen hos de borgere, der fremadrettet vil modtage andre former for støtte end efter 85 i serviceloven. Handicaprådet er bekymret for, at borgere, som efter voksenudredningsmetoden ligger på A, B og C(1) slet ikke vil komme i betragtning til 85-støtte efter serviceloven: for dem kan man vel ikke tale om, at deres støttebehov beror på en individuel og konkret vurdering, hvis de end ikke kommer i betragtning til støtten? Jf. kvalitetsstandarden er målgruppen for en Forvaltningen præciserer 85-indsats som udgangspunkt borgere med målgruppebeskrivelsen i en VUM-udredning på minimum C3 kvalitetsstandarden. (moderat støttebehov). I særlige tilfælde kan borgere med en udredning på fx C2 som udgangspunkt også være omfattet. Forvaltningen medgiver, at målgruppebeskrivelsen i kvalitetsstandarden på visse punkter kan læses som om, at borgere udredt til andre VUM-niveauer helt er udelukket fra ydelsen. Dette er ikke tilfældet. Kvalitetsstandarderne, herunder målgruppebeskrivelserne, er vejledende og viser det niveau, som i langt de fleste tilfælde vil være gældende. Den konkrete og

5 individuelle vurdering vægter dog altid højest, og der kan derfor i ganske særlige tilfælde afviges fra fx målgruppebeskrivelsen i kvalitetsstandarden, såfremt særlige forhold taler herfor. vil på baggrund af høringssvaret præcisere dette i kvalitetsstandarden. Side 5 af 10 Nogle af de borgere, som jf. kvalitetsstandarden ikke vil blive vurderet til at være i målgruppen for socialpædagogisk støtte efter 85 i serviceloven, vil i stedet få tilbud om fx rådgivning og vejledning efter 12 i serviceloven eller andre former for støtte, fx efter 82 a og 82 b i serviceloven. Borgercenter Handicap arbejder i den forbindelse på at udvikle nye tidlige og forebyggende indsatser, som bl.a. denne gruppe borgere vil kunne gøre brug af. Specifikke kommentarer: Beskyttet beskæftigelse, kvalitetsstandard 4.3 og Aktivitets- og samværstilbud, kvalitetsstandard 4.4 Handicaprådet er meget bekymret for, at reduktionen i antallet af dage vil betyde en ringere livskvalitet for borgere med handicap i forhold til at være en del af fællesskaber og have en meningsfuld hverdag. Der savnes i høj grad en reel sammenhæng med målet om et værdigt og selvstændigt liv. vil være opmærksom på, hvilken betydning reduktionen i antallet af dagtilbudsdage får for borgernes livskvalitet. Forvaltningen gør samtidig opmærksom på, at reduktionen gælder for borgere i botilbud og ikke borgere i egen bolig. Begge målgrupper vil fortsat kunne have et dagtilbud. Dagtilbuddet bortfalder ikke for borgere i botilbud, men reduceres i omfang. For de borgere, som har et dagtilbud efter 104 i serviceloven, vil der i et mindre omfang blive skemalagt en aktivitet på borgerens botilbud på dage, hvor borgeren ikke er i dagtilbuddet. Årsagen til, at reduktionen ikke gælder borgere i egen bolig, er, at de ikke nødvendigvis har andre personer omkring vil være opmærksom på, hvilken betydning reduktionen i antallet af dagtilbudsdage får for borgernes livskvalitet.

6 sig i hjemmet, som det er tilfældet med borgerne i botilbud, der har medarbejdere og andre beboere omkring sig. Antallet af dagtilbudsdage reduceres derfor som udgangspunkt ikke for borgere i eget hjem. har i arbejdet med kvalitetsstandarderne forsøgt at finde nogle løsninger, som påvirker borgernes livskvalitet mindst muligt under de givne rammer. Side 6 af 10 Handicaprådet mener, at indførslen af et lavere serviceniveau ift. beskyttet Det beskrevne niveau i kvalitetsstandarden medfører ikke en reduktion i antallet af borgere i beskyttet beskæftigelse, men en beskæftigelse modarbejder det beskrevne tegn på succes reduktion i omfanget af dage. vil have fokus på at støtte borgernes under Socialstrategiens I kvalitetsstandarden fastholdes det oplevelse af at leve et fokusområde et selvstændigt nuværende niveau af antal dage i beskyttet selvstændigt liv under de givne liv : Flere borgere med særlige behov er i beskæftigelse eller beskæftigelse for borgere i egen bolig. For rammer. borgere i botilbud, vil kvalitetstandarden medføre en reduktion i antallet af dage, og uddannelse. Handicaprådet forvaltningen er opmærksom på, at det kan finder reduktionen af antallet påvirke borgernes oplevelse af at leve et af dage uacceptabelt. selvstændigt liv. vil have fokus på at støtte borgerne i forhold til dette. Handicaprådet ser en stor risiko for, at borgere med handicap vil opleve lukningen af eksisterende tilbud som meget utryg, og at venskaber og fællesskaber etableret på tværs af byen vil blive umuliggjort. Specifikke kommentarer: Midlertidigt ophold i botilbud, kvalitetsstandard 4.5 og Længerevarende botilbud, kvalitetsstandard 4.6 Handicaprådet er bekymret for de menneskelige omkostninger ved de beskrevne servicereduktioner. Forvaltningen er opmærksom på, at lukningen af tilbuddene kan være vanskelig for de berørte borgere. De berørte borgere vil få et tilbud om et nyt dagtilbud, og forvaltningen vil have fokus på at støtte dem bedst muligt i at indgå i nye fællesskaber og etablere nye venskaber i deres nye dagtilbud. s økonomiske ramme på handicapområdet gør det nødvendigt at anlægge et reduceret niveau i Det er en afledt Forvaltningen vil have fokus på at støtte de berørte borgere bedst muligt i at indgå i nye fællesskaber og etablere nye venskaber i deres nye dagtilbud.

7 Og for, at borgere der i dag vurderes at have behov for et botilbud, ikke længere vil vurderes hertil, men i stedet vil modtage støtte i egen bolig. konsekvens heraf, at nogle borgere, som tidligere er blevet vurderet til et botilbud, fremadrettet vil blive vurderet til at kunne bo i egen bolig med støtte. Med baggrund i kvalitetsstandarderne og ud fra en konkret og individuel vurdering vil der blive tilknyttet relevant støtte til borgeren i egen bolig. Side 7 af 10 Handicaprådet mener, at de beskrevne servicereduktioner efterlader en række spørgsmål: 1) Er der passende boliger til rådighed? 2) Er personalet klædt på til at hjælpe disse borgere i eget hjem? 3) Hvad bliver de pårørendes rolle? 4) Hvordan vil det påvirke trivsel og udvikling hos borgerne? Handicaprådet er bekymret for, at svarene på disse spørgsmål er underordnede, fordi det handler om, hvor mange penge der kan spares. I fastlæggelsen af niveauerne i kvalitetsstandarderne har forvaltningen lagt sig op af anbefalingerne i Visitationskompasset, som blev udviklet i 2011 i et samarbejde mellem Socialministeriet, KL og fire kommuner. Heraf fremgår det bl.a., at det som udgangspunkt alene er borgere med en VUM-udredning på minimum D, der visiteres til botilbud efter servicelovens 107 og 108, mens borgere med en VUMudredning på eller lavere end C får andre tilbud. Ad. 1: vil støtte de berørte borgere i at opnå en passende bolig i form af en almennyttig bolig, en ældre- eller handicapvenlig bolig, eller støtte til at komme på den sociale anvisningsliste til en bolig. Ad. 2: Det stiller nogle andre krav til personalet, hvis den pågældende gruppe af borgere skal bo i egen bolig, frem for i botilbud. Forvaltningen har fokus herpå og på at sikre, at personalet har de fornødne kompetencer til at kunne håndtere de ændrede arbejdsopgaver og rammer for arbejdet. I budgetforslagene til 2020 indgår kompetenceudvikling i forhold til at støtte borgere, der skal i egen bolig. Derudover vil noget af indholdet i de løbende kompetenceudviklingsplaner blive tilpasset i forhold til at kunne støtte borgere, der skal have hjælp i egen bolig. Ad 3: bakker op omkring, at pårørende støtter borgere med Forvaltningen vil tilrettelægge kompetenceudviklingsaktiviteter i forhold til at kunne støtte den pågældende målgruppe i egen bolig. Forvaltningen vil fortsætte arbejdet med at udvikle nye tidlige og forebyggende indsatser. Såfremt kvalitetsstandarderne implementeres, vil fokus på borgernes trivsel og udvikling fortsat have høj prioritet.

8 handicap, og samarbejder meget gerne med pårørende. Forvaltningen er opmærksom på at inddrage pårørende, herunder forældre, i arbejdet med at finde den bedst mulige balance i indsatser til de borgere, som har brug for støtte. En sådan balance indebærer, at forvaltningen ikke uden videre skal overtage opgaver, som det er almindeligt, at fx forældre varetager. Samtidig må det ikke blive for stor en opgave at være pårørende til en borger med handicap. I kvalitetsstandarderne lægges der op til, at borgere i eget hjem vil kunne tilbydes op til fem ugentlige dage i beskyttet beskæftigelse efter 103 i serviceloven eller aktivitets- og samværstilbud efter 104 i serviceloven. Det kan styrke borgernes livskvalitet og bidrage til at aflaste de pårørende. Jf. kvalitetsstandarden, og efter en individuel og konkret vurdering, vil borgere i eget hjem også i nogle tilfælde kunne ydes socialpædagogisk støtte efter 85 i serviceloven. Dertil kommer, at forskellige former for tidlige og forebyggende indsatser evt. vil kunne tilbydes. Side 8 af 10 Ad 4: Forvaltningen har som et gennemgående element fokus på borgernes trivsel og udvikling. Hvis kvalitetsstandarderne implementeres, vil dette fokus fortsat have høj prioritet. Niveauet i kvalitetsstandarderne er vejledende og udtryk for det, som i langt de fleste tilfælde vil være gældende. Der kan dog i ganske særlige tilfælde afviges herfra. Borgerens trivsel og udvikling indgår som en del af den konkrete og individuelle vurdering, der altid skal vægte højest i udmålingen af indsatserne. Såfremt kvalitetsstandarderne godkendes, vil forvaltningen bestræbe sig på, at implementeringen af kvalitetsstandarderne sker under størst mulige hensyn til borgernes trivsel og udvikling under de givne rammer.

9 Handicaprådet er meget kritisk over for, at omlægningen af visitationspraksissen kommer til at betyde, at borgere med specialiserede behov ikke længere kan få tilbudt det mest optimale botilbud, men må nøjes med det, der er til rådighed i kommunen. Det stiller desuden bl.a. store krav til personalet på et botilbud at skulle arbejde med meget forskellige målgrupper. Side 9 af 10 Der vil fortsat blive købt eksterne botilbudspladser til borgere, der har støttebehov, som kommunen ikke kan Såfremt imødekomme i et internt botilbud. I kvalitetsstandarderne vedtages, beslutningen af, om der skal købes et og målgruppen af borgere i eksternt botilbud, vil der bl.a. indgå en botilbud som en følge deraf vurdering af, om et internt botilbud vil ændrer sig, vil forvaltningen kunne rumme borgerens særlige have fokus på at støtte problemstillinger og være i stand til at skabe botilbuddene i håndteringen trygge rammer for både borgeren, de øvrige heraf. beboere samt personalet. Der er således tale om en helhedsorienteret vurdering. I kraft af at målgruppen for de interne botilbud ændrer sig, såfremt kvalitetsstandarderne vedtages, vil medarbejderne få ændrede arbejdsopgaver. vil have fokus på at støtte botilbuddene i håndteringen af dette. Generelle kommentarer: Handicaprådet er bekymret for, at det reducerede faglige råderum kan blive en hæmsko for, at sagsbehandlere kan foretage en faglig begrundet og helhedsorienteret indsats. Handicaprådet er bekymret for, at det store fokus på voksenudredningsmetoden, indsatstrappen samt visitationskompasset vil trumfe det individuelle skøn og resultere i en generel og skemabaseret vurdering af borgerens behov. Handicaprådet finder det bekymrende, at indsatserne, der udarbejdes kvalitetsstandarder for, er udvalgt ud fra, hvor der ses størst muligt potentiale for at indhente et provenu, frem for at udvælgelsen er baseret på, hvor store konsekvenser Såfremt kvalitetsstandarderne, og herunder de relaterede redskaber for arbejdet, godkendes, vil anlægge en praksis omkring, i hvilke ganske særlige tilfælde, der kan ske afvigelser fra de beskrevne niveauer. Niveauet i kvalitetsstandarderne er vejledende og vil være gældende i langt de fleste tilfælde. Det vil fungere som et udgangspunkt i tildelingen af ydelser. Såfremt ganske særlige forhold taler herfor, vil der dog kunne afviges fra det beskrevne niveau. Disse ganske særlige forhold kan komme til udtryk i den konkrete og individuelle vurdering, som altid vægter højest. For at realisere provenuet har det været nødvendigt at udarbejde kvalitetsstandarder for alle større indsatsområder, der ikke i de senere år har været genstand for omstilling. Omfanget af besparelseskravet er fastlagt på forhånd, og de udvalgte indsatser, som der er udarbejdes kvalitetsstandarder for, påvirker ikke dette. Når indsatserne bl.a. er valgt ud fra, at der er tale om områder med Såfremt kvalitetsstandarderne godkendes, vil forvaltningen anlægge en praksis omkring, i hvilke ganske særlige tilfælde, der kan ske afvigelse fra det beskrevne niveau i Punktet har givet anledning til en ændring i ordlyden i bilag 1 med henblik på at præcisere baggrunden for udvælgelsen af indsatser, der er udarbejdet kvalitetsstandarder for.

10 forringelsen af serviceniveauerne har for borgernes livskvalitet. en relativ stor økonomisk volumen, er det således ikke med henblik på at øge provenuet. Det er derimod med hensigten om at skabe mulighed for en sammenhængende strategi samt at begrænse de negative følger bedst muligt for borgerne, ved at lægge besparelsen der, hvor der er et stort beløb at tage den fra. Side 10 af 10 Handicaprådet er bekymret Forvaltningen planlægger at udarbejde for, hvor mange borgere der borgerrettede versioner af reelt vil få læst så mange kvalitetsstandarderne, som vil være lettere sider, som tilgængelige både i omfang og indhold. kvalitetsstandarderne udgør, med forholdsvist tungt indhold, og mener, at en mere borgerrettet udgave vil bidrage til, at borgere kan få størst muligt udbytte heraf. Handicaprådet finder, at de Ingen bemærkninger. reducerede serviceniveauer er en meget bekymrende og nedslående retning for københavnere med handicap, der allerede i dag modtager en ringere service i sammenligning med borgere i de øvrige 6-byer. Såfremt kvalitetsstandarderne godkendes, vil forvaltningen udarbejde borgerrettede versioner af dem.

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive

Læs mere

Kvalitetsstander og grundlaget for arbejdet i indsatserne standard eller kvalitet?

Kvalitetsstander og grundlaget for arbejdet i indsatserne standard eller kvalitet? LEV Københavns bestyrelse er omkring årsskiftet blevet præsenteret for Socialforvaltningens nye rapport Kvalitetsstandarder og grundlaget for arbejdet i indsatserne. I forordet fremgår det, at skrivelsen

Læs mere

Kommunikationsplan: Kvalitetsstandarder på handicapområdet

Kommunikationsplan: Kvalitetsstandarder på handicapområdet Kommunikationsplan: Kvalitetsstandarder på handicapområdet På baggrund af den politiske beslutning om at indføre handicapområdet, jf. effektiviseringsforslaget HA01 Serviceniveauer på handicapområdet,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84. Du kan søge

Læs mere

Økonomitilpasning, socialudvalgets område. Endelig udgave, HHJ/- Helårseffekt. Nr. Forslag Konsekvens. Bemærkninger. Kalundborg komm.

Økonomitilpasning, socialudvalgets område. Endelig udgave, HHJ/- Helårseffekt. Nr. Forslag Konsekvens. Bemærkninger. Kalundborg komm. Økonomitilpasning, socialudvalgets område Endelig udgave, 30.8.2010 HHJ/- Nr. Forslag Konsekvens Del I, Direktionens forslag Helårseffekt Andre Kalundborg komm.* Bemærkninger 43 Socialpsykiatri og Misbrug:

Læs mere

Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84

Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Introduktion Greve Kommune bevilger aflastning efter Lov om Social Service 84. Kvalitetsstandarden for aflastning beskriver det politisk

Læs mere

Høringssvar Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud

Høringssvar Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Høringssvar Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Hvidovre, den 11. august 2016 Handicaprådet finder det meget beklageligt, at vi

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud efter servicelovens 108 For Mariagerfjord kommune

Kvalitetsstandard for botilbud efter servicelovens 108 For Mariagerfjord kommune Ændringer på kvalitetsstandard for botilbud er ændret den 27. maj 2008 af Deborah Roed, fagkonsulent i sundhed og omsorg. Kvalitetsstandard for botilbud efter servicelovens 108 For Mariagerfjord kommune

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard For Lov om social service 104 Aktivitets og samværstilbud Vedtaget af Byrådet, d 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Forudsætninger... 4 1.1 Lovgrundlag

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 bobudene Godkendt af Byrådet den Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Bobud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder på handicapområdet

Kvalitetsstandarder på handicapområdet Bilag 2 Kvalitetsstandarder på handicapområdet Borgercenter Handicap Side 2 af 72 Den 12. februar 2019 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2. Faglig og metodisk ramme for kvalitetsstandarderne...5

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for visiteret aktivitets-

Læs mere

NOTAT. Høringssvarets afsnit Generelle bemærkninger. Sagens titel. Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud.

NOTAT. Høringssvarets afsnit Generelle bemærkninger. Sagens titel. Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen 15.08.2016 Sagens titel Høringssvar fra På udvalg Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Handicaprådet Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 2. behandling

Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 2. behandling Punkt 3. Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 2. behandling 2019-022847 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, at de vejledende serviceniveauer

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107. Kvalitetsstandarden for

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Serviceniveau-reduktioner

Serviceniveau-reduktioner CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Fælles serviceniveau for SEL 85 Bostøtte i egen bolig - 1. behandling - godkendelse af høringsgrundlag.

Fælles serviceniveau for SEL 85 Bostøtte i egen bolig - 1. behandling - godkendelse af høringsgrundlag. Punkt 3. Fælles serviceniveau for SEL 85 Bostøtte i egen bolig - 1. behandling - godkendelse af høringsgrundlag.. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og handicapforvaltningen indstiller til

Læs mere

Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud

Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud Indledning Velkommen til Ishøj Kommuners ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud. I dette ydelseskatalog har Ishøj

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks.

Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks. Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet Rapport undertitel (maks. 2 linjer) Maj 2019 1. Indledning Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 19. december Serviceloven 12, 82a, 82b og 85. Lovgrundlag Servicelovens 12:

Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 19. december Serviceloven 12, 82a, 82b og 85. Lovgrundlag Servicelovens 12: Kvalitetsstandard for støtte til et selvstændigt liv Gruppebaseret og individuelt tidsbegrænset forløb efter servicelovens 82a og 82b samt støtte efter servicelovens 85 Kvalitetsstandarden er vedtaget

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sorø Kommune

Ankestyrelsens brev til Sorø Kommune Ankestyrelsens brev til Sorø Kommune Tilsynsudtalelse om Sorø Kommunes indførelse af rammestyring på området for socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 [A] har den 27. november 2016 skrevet til

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Servicelovens 108 2019 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104

Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Introduktion Greve Kommune bevilger aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Egenbetaling til kommunale akutpladser

Egenbetaling til kommunale akutpladser Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 B 13 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Egenbetaling til kommunale akutpladser Baggrund Kammeradvokaten har i notat af 16. november 2018 vurderet de lovgivningsmæssige

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem 2 Kvalitetsstandard for forsorgshjem Formålet med hjælpen Forsorgshjem er et midlertidigt botilbud,

Læs mere

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2018

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2018 Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2018 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarderne på det sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019

Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019 Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019 December 2018 Økonomistaben/Susanne Tilma 1. Baggrund for forandringen Der kan på landsplan fortsat

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Faxe Kommunes kvalitetsstandard for Servicelovens 85 Socialpædagogisk indsats. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Botilbud Hjørring Kommune

Kvalitetsstandarder Botilbud Hjørring Kommune Kvalitetsstandarder Botilbud Hjørring Kommune Forord Kvalitetsstandarder for botilbud omhandler Hjørring Kommunes tilbud til borgere over 18 år, der på grund af betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Vejledende serviceniveau for ophold i midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Indholdsfortegnelse Vejledende serviceniveau for midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Læs mere

Afgørelsen er skrevet, men ikke sendt til xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Vi sender afgørelsen til xxxxxxxxxxxxx, som repræsenterer xxxxxxxxxxxx i sagen.

Afgørelsen er skrevet, men ikke sendt til xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Vi sender afgørelsen til xxxxxxxxxxxxx, som repræsenterer xxxxxxxxxxxx i sagen. Afgørelsen er skrevet, men ikke sendt til xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Vi sender afgørelsen til xxxxxxxxxxxxx, som repræsenterer xxxxxxxxxxxx i sagen. Afgørelse J.nr. Du har klaget over Herlev Kommunes afgørelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

POLITIK FOR SÅRBARE VOKSNE OG ÆLDRES VELFÆRD

POLITIK FOR SÅRBARE VOKSNE OG ÆLDRES VELFÆRD POLITIK POLITIK FOR SÅRBARE VOKSNE OG ÆLDRES VELFÆRD indledning I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en politik? Kommunalbestyrelsen fastsætter, fordeler

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om

Læs mere

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat Bilag 4 Kommentarer til de modtagne høringssvar Der er modtaget 56 høringssvar til indstillingen Styrket økonomistyring på socialområdet fra Region Midtjylland, en række kommunale råd, interesseorganisationer

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk 19. januar 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social service,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Serviceniveau. for Voksen / Handicap

Serviceniveau. for Voksen / Handicap Serviceniveau for Voksen / Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen 2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 PRINCIPPER FOR INDSATSEN... 3 STØTTE TIL MESTRING AF EGET LIV 3 EN SAMMENHÆNGENDE

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Støtte til voksne. Kvalitetsstandarder 2020

Støtte til voksne. Kvalitetsstandarder 2020 Støtte til voksne Kvalitetsstandarder 2020 Indholdsfortegnelse FORORD...3 HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG HAR BEHOV FOR STØTTE?...4 PRAKTISKE INFORMATIONER...4 HVAD ER EN KVALITETSSTANDARD?...6 PERSONLIG

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem 2 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem Formålet med hjælpen Forsorgshjem er et midlertidigt botilbud, hvor du kan bo og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 juli 2019 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...3 Værdier

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Høringssvar fra Myndighed for Handicap

Høringssvar fra Myndighed for Handicap Høringssvar Vedrørende: Ny bostøttemodel på socialområdet 2016 Skrevet af: Myndighed for handicap Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Høringssvar fra Myndighed for Handicap Som udgangspunkt har det været

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og Godkendelse Revidering Acadre dokument nr. 174406-17 myndighed

Læs mere