Vedtægter for foreningen Alea

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for foreningen Alea"

Transkript

1

2 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet til rollespil og lignende medier. Stk. 2 - Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og rollespil for interesserede. Stk. 3 - Foreningens afholder hvert år en årlig spilkongres. 3 - Medlemskab Stk. 1 - Som medlem optages enhver, der anerkender foreningens vedtægter, betaler det fastsatte kontingent og deltager aktivt i foreningens virke. Stk. 2 - Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer, som virker til skade for foreningen. Stk. 3 - Et flertal af medlemmerne kan ved en afstemning på en generalforsamling underkende en beslutning begrundet i stk. 2.

3 4 - Kontingent Stk. 1 - Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. 5 - Drift Stk. 1 - Foreningens drift finansieres ved medlemskontingent samt eventuel overskud ved afholdelse af arrangementer.

4 6 - Generalforsamling Stk. 1 - Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2 - Der afholdes generalforsamling en gang årligt. Generalforsamlingen afholdes i juli eller august måned på en af bestyrelsen fastsat dato. Indkaldelse af medlemmerne - vedhæftet det overordnede regnskab - skal foretages skriftligt senest tre uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden og det reviderede regnskab udsendes en uge før generalforsamlingen. Stk. 3 - Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er: 1. Valg af dirigent og referent som ikke må være medlem af foreningens bestyrelse. 2. Bestyrelsens beretning. - Herunder en beretning om kongressen. 3. Fremlæggelse af regnskab - Herunder fremlæggelse af kongressens regnskab. 4. Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Fastsættelse af forretningsorden for den årlige spilkongres. Kongressens hovedansvarlige præsenterer et oplæg. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af to suppleanter og revisor, samt eventuel opsupplering af bestyrelsesmedlemmer. 10. Evt. Stk. 4 - Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden udsendes en uge før generalforsamlingen. Stk. 5 - Alle medlemmer har stemmeret. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal dog med undtagelse af vedtægtsændringer og forslag om foreningens opløsning. Blot ét medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt. Ved stemmelighed foretages omvalg. Der kan ikke stemmes in absentia til generalforsamlingen. Stk. 6 - Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde. 7 - Bestyrelsen Stk. 1 - Bestyrelsen består af formand, kasserer, næstformand, sekretær og et almindeligt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

5 Stk. 2 - Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for en toårig periode. På lige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer, og på ulige år vælges to. Hvis bestyrelsen efter valg stadig ikke er fuldtallig, kan der fortages opsupplering af bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter, revisor og opsupplerede bestyrelsesmedlemmer vælges for en etårig periode. Suppleanter der indtræder som fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen, sidder der i resten af den periode, som det medlem der bliver erstattet, skulle have siddet i bestyrelsen. Stk. 3 - Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne og varetager foreningens daglige ledelse. Stk. 4 - Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Stk. 5 - Bestyrelsens beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 6 - Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Stk. 7 - Det er bestyrelsens opgave at udarbejde en årsberetning samt indkalde til generalforsamling en gang om året. Stk. 8 - Der afholdes bestyrelsesmøder når formanden finder det fornødent, eller hvis tre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelsen sker med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

6 8 - Regnskab Stk. 1 - Budgettet udarbejdes hvert år af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen. Stk. 2 - Regnskabsåret starter 1. juli. Regnskabet underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Stk. 3 - Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningens til enhver tid gældende krav. Den interne revisor kan til enhver tid kræve at se det sidst opdaterede regnskab med bilag, og skal endvidere revidere regnskabet, inden det sendes ud med indkaldelsen til generalforsamlingen. 9 - Tegningsregler og hæftelse Stk. 1 - Foreningen tegnes økonomisk af formand og kasserer, hvoraf en af disse sammen med mindst et andet bestyrelsesmedlem kan indgå aftaler på foreningens vegne. Stk. 2 - Bestyrelsens medlemmer hæfter kun personligt for et tilskud, som foreningen har modtaget, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Stk. 3 - Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

7 10 - Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1 - Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 100 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det. De punkter, der ønskes behandlet, skal være angivet i begæringen og indkaldelse. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 hverdage efter begæringens modtagelse. Stk. 2 - På den ekstraordinære generalforsamling, gælder de - i 6 skrevne vedtægter for generalforsamling, med mindre andet er angivet i 10. Stk. 3 - Dagsordenen på den ekstraordinære generalforsamling er: 1. Valg af dirigent og referent som ikke må være medlem af foreningens bestyrelse. 2. Behandling af forslag fra begæringen for den ekstraordinære generalforsamling. 3. Evt. Stk. 4 - Til den ekstraordinære generalforsamling, kan der ikke indsendes forslag som beskrevet i 6 stk. 4. Stk. 5 - På ekstraordinær generalforsamling kan der ikke gennemføres vedtægtsændringer, med undtagelse af 2. behandling for foreningens opløsning i.f. 12 eller hvis der ved lov bliver fare for foreningens virke.

8 11 - Vedtægtsændringer Stk. 1 - Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget Foreningens opløsning Stk. 1 - Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på to hinanden følgende generalforsamlinger. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen. Stk. 2 - Har foreningen overskud ved foreningens opløsning, fordeles dette til lokale almennyttige rollespilsaktiviteter eller foreninger efter en beslutning truffet på den opløsende generalforsamling Spilkongressen Stk. 1 - Kongressen omhandler rollespil, brætspil og relaterede aktiviteter og henvender sig bredt til alle rollespilsinteresserede. Stk. 2 - Kongressen er et almennyttigt, non-profit foretagende. Stk. 3 - Som hovedansvarlig af spilkongressen er man ansvarlig overfor hele arrangementet overfor foreningens vedtægter. Den hovedansvarlige fordeler opgaver og ansvarsområder. Stk. 4 - Kongressens hovedansvarlige og økonomiansvarlige udpeges af Alea s bestyrelse.

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Bestyrelse: Formand Kenneth Fritze Flink Kasserer Bo Grubbe Jensen Bestyrelsesmedlem Jan Rasmussen Bestyrelsesmedlem Lasse Andersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

LOLLAND FALSTER RC KLUB

LOLLAND FALSTER RC KLUB LOLLAND FALSTER RC KLUB 1. Navn og hjemsted. KLUBBENS navn er: Lolland Falster RC klub (LFRC) Foreningen har hjemsted på Gartnervej 3 4800 Nykøbing F. 2. Foreningens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere