UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2010/2039(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om mindsteindkomstens betydning for bekæmpelse af fattigdom og fremme af et samfund med plads til alle (2010/2039(INI)) Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Ordfører: Ilda Figueiredo PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BEGRUNDELSE...7 PE v /14 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om mindsteindkomstens betydning for bekæmpelse af fattigdom og fremme af et samfund med plads til alle (2010/2039(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til traktatens artikel 4, 9, 14, 19, 151 og 153 om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948, som blev bekræftet på verdenskonferencen om menneskerettigheder i 1993, navnlig artikel 3, 16, 18, 23, 25, 26 og 29, der henviser til FN's internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder af 1966, der henviser til millenniumudviklingsmålene, som blev fastsat af FN i 2000, navnlig udryddelsen af ekstrem fattigdom og sult (første mål), opnåelse af grundlæggende uddannelse for alle (andet mål) og lige muligheder for mænd og kvinder (tredje mål), der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konventioner nr. 26 og 131 om fastlæggelse af mindsteløn, der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) globale jobpagt, der henviser til FN's og Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) dagsorden for anstændigt arbejde, der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig bestemmelserne om sociale rettigheder, der henviser til Rådets henstilling 92/441/EØF af 24. juni 1992 om fælles kriterier i forbindelse med sikring af tilstrækkelige indtægter og ydelser fra socialbeskyttelsesordninger (henstilling vedrørende mindsteløn) 3, der henviser til Rådets henstilling 92/442/EØF af 27. juli 1992 om overensstemmelse mellem målene og politikken for social beskyttelse 4, der henviser til EPSCO-Rådets konklusioner fra det møde den december , der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1098/2008/EF af 1 EFT C 364 af EFT C 364 af EFT L 245 af , s. 46 til EFT L 245 af , s. 49 til Rådet for Den Europæiske Union, pressemeddelelse, 16825/08 (Presse 358) s. 18. PR\ doc 3/14 PE v01-00

4 22. oktober 2008 om det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010) 1, der henviser til sin beslutning af 6. september 2006 om en europæisk social model 2, der henviser til sin beslutning af 9. oktober 2008 om fremme af social integration og bekæmpelse af fattigdom, herunder børnefattigdom, i EU 3, der henviser til sin beslutning af 6. maj 2009 om den nye sociale dagsorden 4, der henviser til sin beslutning af 6. maj 2009 om aktiv integration af mennesker, som er udstødt fra arbejdsmarkedet 5, der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020 En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" 6, der henviser til forretningsordenens artikel 48, A. der henviser til, at Kommissionens social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden kulminerede med udnævnelsen af 2010 til "Europæisk år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse", der har som et erklæret mål at besegle og styrke EU s politiske agenda, udtrykt i starten af Lissabonstrategien, om at træffe foranstaltninger som har en afgørende påvirkning på udryddelsen af fattigdom, B. der henviser til, at til trods for alle erklæringerne om at reducere fattigdommen, er den sociale ulighed blevet forværret, og 17 % af befolkningen (dvs. ca. 85 mio. mennesker) levede i slutningen af 2008 under fattigdomsgrænsen (selv efter overførsel af sociale ydelser 7 ), mens denne procentsats i 2005 var på 16 % og i 2000 på 15 % i EU15, C. der henviser til, at risikoen for at blive ramt af fattigdom er større for børn og unge op til 17 år end for den samlede befolkning, og nåede i 2008 op på 20 % i EU27, hvor de højeste tal blev registreret i Rumænien (33 %), Bulgarien (26 %), Italien og Letland (25 %), Spanien (24 %), Grækenland, Portugal, Litauen og Det Forenede Kongerige (23 % hver især) samt Polen (22 %), D. der henviser til, at ældre også er udsat for en højere risiko for fattigdom end befolkningen generelt; der henviser til, at ca. 19 % af befolkningen i EU27 på 65 år eller derover var ramt af fattigdom i 2008, E. der henviser til, at udbredelsen af beskæftigelse med usikre ansættelsesforhold og lave lønninger gør, at antallet af arbejdstagere, der er truet med fattigdom, stiger; der henviser til, at den gennemsnitlige procentsats for den befolkningsgruppe, som er i arbejde, og som 1 EUT L 298 af , s Vedtagne tekster, P6_TA(2006) EUT C 9E af , s Vedtagne tekster: P6_TA(2009) Vedtagne tekster: P6_TA(2009) KOM(2010)2020 af Fattigdomsgrænsen er beregnet i hvert land som 60 % af dette lands medianindkomst, hvilket er lavere end gennemsnitsindkomsten. PE v /14 PR\ doc

5 er truet af fattigdom, var 8 % i EU27 i 2008 med højere procentsatser i Rumænien (17 %), Grækenland (14 %), Polen og Portugal (12 % hver især), Spanien og Letland (11 % hver især), F. der henviser til, at størstedelen af den befolkningsgruppe, som er truet af fattigdom, er kvinder grundet arbejdsløshed, usikre ansættelsesforhold med dårlige lønninger, løndiskrimination og lavere pensioner, G. der henviser til, at det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse bør være med til at skabe opmærksomhed om den sociale eksklusion og til at styrke den aktive inklusion, hvilket kræver en rimelig indkomst- og formueforfordeling og forudsætter, at der træffes foranstaltninger, som sikrer en effektiv økonomisk og social samhørighed, H. der henviser til, at de vejledende målsætninger og principper for det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse er: anerkendelse af rettighederne, medansvar og deltagelse, samhørighed, engagement samt konkrete handlinger, I. der henviser til, at EU har forpligtet sig til at opfylde FN's millenniumsmål samt målene i erklæringen om det andet FN-årti til udryddelse af fattigdom ( ), J. der henviser til den flerdimensionelle natur i fattigdom og social udstødelse, eksistensen af særligt sårbare befolkningsgrupper (børn, kvinder og ældre), herunder også handicappede, indvandrere, familier med mange børn eller med kun én forælder, kronisk syge og hjemløse, samt nødvendigheden af at integrere forebyggelse og bekæmpelse af fattigdom og udstødelse i vores politikker, der skal garantere en universal adgang til offentlige ydelser, til kvalitetsbeskæftigelse med adgang til rettigheder og til en løn, som gør det muligt at leve et værdigt liv, K. der henviser til nødvendigheden af at fastsætte et globalt mål, som prioriterer den økonomiske og sociale samhørighed og forsvarer grundlæggende menneskerettigheder, hvilket betyder en balance mellem den økonomiske politik, arbejdsmarkeds- social- og miljøpolitikken samt en retfærdig formue- og indkomstfordeling, L. der henviser til nødvendigheden af at sikre anvendelsen, en større andel og en bedre brug af strukturfondene til at fremme social inklusion og til at skabe ordentlige arbejdspladser, M. der henviser til de sociale sikringssystemers rolle med henblik på at sikre det niveau for social samhørighed, der er nødvendigt for en kunne have en udvikling, som sigter på at garantere social inklusion, hvilket også omfatter at højne uddannelsesniveauet hos de mennesker, der er udelukket fra arbejdsmarkedet, og garantere lige muligheder i forbindelse med de grundlæggende rettigheder, N. der henviser til, at ifølge en nyere Eurobarometerundersøgelse om EU-borgernes holdning til fattigdom anser det store flertal (73 %) fattigdom for at være et stigende problem i EUlandene, 89 % kræver, at deres regeringer handler hurtigt for at bekæmpe den, og 74 % håber på, at EU også i denne sammenhæng vil spille en vigtig rolle, 1. fremhæver nødvendigheden af konkrete foranstaltninger, som virkelig kan reducere fattigdom og social udstødelse betydeligt samt fremme en retfærdig indkomst- og PR\ doc 5/14 PE v01-00

6 formuefordeling, og således også give det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og opfyldelse af millenniumsmålene betydning og indhold ved at indføre en garanti om en passende minimumsindtægt i hele EU; 2. understreger den flerdimensionelle natur i fattigdom og social udstødelse og insisterer på den sociale dimension og bæredygtighed i de makroøkonomiske politikker som en integreret del af strategien om at komne ud af krisen samt på den sociale dimension og bæredygtighed i den økonomiske og sociale samhørighed, hvilket betyder, at der skal ske en ændring i prioriteterne og i politikkerne, særligt i økonomi- og valutapolitikken, Stabilitets- og Vækstpagten, konkurrencepolitikken, politikkerne om det indre marked og i budget- og skattepolitikken; 3. insisterer på at fremme den sociale integration og inklusion i håb om at sikre overholdelsen af de grundlæggende menneskerettigheder og med tydelige forpligtelser over for EU's og nationalstaternes politik om bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse samt sikring af universal adgang til offentlige ydelser inden for sundhedsvæsenet, uddannelse og erhvervsuddannelser, boliger, social beskyttelse samt beskæftigelse med rettigheder, retfærdige lønninger, værdige pensioner og en rimelig indtægt til alle; 4. erindrer om, at Kommissionen i dokumentet: "EU 2020 Strategi" bebuder, at et af EU's fem mål er at få 20 mio. mennesker ud af en situation, hvor de er i risiko for at blive ramt af fattigdom; mener, at det er nødvendigt at fordoble dette mål og gøre det troværdigt gennem passende foranstaltninger; 5. mener, at de alsidige erfaringer med minimumsløn ledsaget af foranstaltninger inden for social indslusning viser, at dette er en afgørende komplementær vej til bekæmpelse af fattigdom og social eksklusion, og anmoder derfor Kommissionen om at tage et initiativ, der underbygger disse erfaringer, og som tager højde for optimal praksis og muliggør en passende minimumsløn i EU med universal dækning som en foranstaltning mod fattigdom og som en garanti for social retfærdighed og lige muligheder for alle, uden at hver enkelt medlemsstats specifikke kendetegn drages i tvivl; 6. understreger, at det haster med at udarbejde og anvende passende økonomiske og sociale indikatorer inden for forskellige områder (sundhed, bolig, uddannelse, indkomst, beskæftigelse), som gør det muligt at følge op på og måle fremskridtene i kampen mod fattigdom og for social inklusion, som skal præsenteres årligt i forbindelse med verdensdagen for bekæmpelse af ekstrem fattigdom (den 17. oktober), og hvor der skal være opmærksomhed på udviklingen og tages højde for køn, aldersgrupper, husstand, handicap, kronisk sygdom samt de forskellige indkomstgrupper (60 % af medianindkomsten, 50 % af medianindkomsten, 40 % af medianindkomsten), således at der tages højde for relativ fattigdom, ekstrem fattigdom samt de mest sårbare grupper; 7. insisterer på, at de mennesker, der er ramt af fattigdom og de respektive repræsentative organisationer medvirker i udformningen af politikker, foranstaltninger og indikatorer samt til deres gennemførelse på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan; 8. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes parlamenter og regeringer. PE v /14 PR\ doc

7 BEGRUNDELSE 1. Fattigdom og social udstødelse De sidste tal om fattigdom og social udstødelse blev publiceret af Eurostat 1 (januar 2010) og omhandler levevilkår i 2008 (se tabel I). Her kan man konstatere, at til trods for alle erklæringerne om at reducere fattigdommen er den sociale ulighed blevet forværret, og der findes omkring 85 mio. mennesker i EU, der er truet af fattigdom (17 % af de omkring 500 mio. indbyggere i EU levede i slutningen af 2008 under fattigdomsgrænsen, selv hvis man indberegner sociale overførsler 2 ), mens denne procentdel i 2005 var på 16 % og i 2000 på 15 % i EU15. Risikoen for at blive ramt af fattigdom er større for børn og unge op til 17 år end for den samlede befolkning, og nåede i 2008 op på 20 % i EU27. Hvert femte barn og ung er således ofre for fattigdom, og de højeste tal registreres i Rumænien (33 %), Bulgarien (26 %), Italien og Letland (25 %), Spanien (24 %), Grækenland, Portugal, Litauen og Det Forenede Kongerige (23 % hver især) samt Polen (22 %). De laveste tal var i Danmark (9 %), Slovenien og Finland (12 % hver især). Ældre er også udsat for en højere risiko for fattigdom end befolkningen generelt, og i 2008 var omtrent 19 % af befolkningen i EU27 på 65 år eller derover ramt af fattigdom, Imens stiger antallet af fattige arbejdstagere Over 19 mio. arbejdstagere kan betragtes som fattige. Det betyder, at selvom det forhold, at man har en beskæftigelse, mærkbart reducerer risikoen for fattigdom, betyder udbredelsen af beskæftigelse med usikre ansættelsesforhold og lave lønninger, at antallet af arbejdstagere, der er truet af fattigdom, stiger. Den gennemsnitlige procentsats for den befolkningsgruppe, som er i beskæftigelse, og som er truet af fattigdom var 8 % i EU27 i 2008, og de højeste tal sås i Rumænien (17 %), Grækenland (14 %), Polen og Portugal (12 % hver især), Spanien og Letland (11 % hver især). For at få et mere nuanceret billede af den sociale udstødelse i EU kan man sammenligne tallene for risikoen for at rammes af fattigdom, som er en relativ størrelse, med tallene for materielle mangler, der måler social udstødelse i mere absolutte værdier. Materielle mangler defineres som en ikkeønsket mangel på mindst tre materielle elementer ud af ni. De ni elementer, der indgår i denne indikator, er: - kapacitet til at imødegå en uplanlagt udgift - kapacitet til at holde en uges årlig ferie væk hjemmefra - eksistensen af udeståender (kredit til boligen, bilen eller andre ubetalte regninger) - kapaciteten til at indtage et måltid, der består af kød, fisk eller en vegetarret hver dag 1 Levevilkår i 2008 Eurostat den 18. januar Fattigdomsgrænsen er beregnet i hvert land som 60 % af medianindkomsten i dette land, hvilket er lavere end gennemsnitsindkomsten. PR\ doc 7/14 PE v01-00

8 - kapacitet til at opvarme ens værelse ordentligt - eje en vaskemaskine - eje et farvefjernsyn - eje en telefon - eje en personbil Som det kan ses i tabel II lå tallet for materielle mangler på EU-plan i 2008 også på 17 %, men var meget højere i ti af medlemsstaterne: 51 % i Bulgarien, 50 % i Rumænien, 37 % i Ungarn, 35 % i Letland, 32 % i Polen, 28 % i Slovakiet, 27 % Litauen, 23 % i Cypern og Portugal og 22 % i Grækenland. Det er afgørende at integrere forebyggelse og bekæmpelse af fattigdom og eksklusion i vores politikker, herunder garantien om universel adgang til offentlige ydelser og kvalitetsbeskæftigelse med rettigheder og indtægter, der gør det muligt at føre et værdigt liv. Dette medfører ændringer og brud med EU's nuværende politikker. Det er vigtigt ikke at glemme, at ifølge en nyere undersøgelse i Eurobarometeret om EUborgernes holdning til fattigdom anser det store flertal (73 %) fattigdom for at være et problem, der er stigende i de respektive lande, 89 % kræver af deres regeringer, at der med det samme bliver iværksat en handlingsplan for at bekæmpe den, og 74 % håber, at EU også i denne sammenhæng vil spille en vigtig rolle. 2. Europæisk år for bekæmpelse af fattigdom Kommissionens social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden for mundede ud i, at 2010 blev udnævnt som "Europæisk år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse", hvis erklærede målsætning er at styrke og forstærke EU's politiske engagement udtrykt i starten af Lissabonstrategien og at træffe foranstaltninger, "der har en betydelig indflydelse på udryddelse af fattigdom". Undersøgelsen fra Eurostat 1 om risikoen for fattigdom før og efter sociale overførsler opdelt efter alder og køn og med tal, der stammer fra 2007, konstaterer vigtigheden af sociale ydelser for at forebygge fattigdom, selvom kvinder og børn fortsat er mest udsatte grundet arbejdsløshed, usikre ansættelsesforhold til en dårlig aflønning, løndiskrimination og diskriminerende pensionsforhold (se tabellen forneden). 1 "Combating poverty and social exclusion a statistical portrait of the European Union 2010". PE v /14 PR\ doc

9 Før sociale overførelser risiko for fattigdom Under 18 år Over 65 år Mænd Kvinder EU27 33 % 24 % 25 % 27 % Efter sociale overførelser risiko for fattigdom Under 18 år Over 65 år Mænd Kvinder EU Det er vigtigt at erindre sig de vejledende målsætninger og principper i det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom. Disse er følgende: anerkendelse af rettigheder, medansvar og deltagelse, samhørighed, engagement og konkrete handlinger. Det er nødvendigt med konkrete foranstaltninger, for at disse målsætninger bliver integreret i de generelle politikker på EU-plan og i medlemsstaterne, samt at de inkluderes i de foranstaltninger, som skal afhjælpe den økonomiske og sociale krise, således at målsætningerne får et praktisk indhold og har konkrete virkninger på reduceringen af fattigdommen. Det er på den anden side vigtigt at påpege, at EU har forpligtet sig til at opfylde FN's millenniumsmålsætninger samt den resolution, der proklamerede FN's andet tiår for udryddelse af fattigdom ( ). Dette er beklageligvis ikke nedfældet i Kommissionens rapport "Europa 2020-strategien", som begrænser sig til at fastslå, at en af EU's fem målsætninger er, at få 20 mio. mennesker væk fra risikoen for at rammes af fattigdom. Dette forslag er dog ikke kun et tilbageskridt i forhold til de oprindelige målsætninger i Lissabonstrategien, men forhindrer også en tilnærmelse til millenniumsmålene om at reducere antallet af mennesker, som lever under fattigdomsgrænsen. Det er derfor vigtigt, at dette mål som minimum fordobles og gøres troværdigt gennem passende foranstaltninger. Det er nødvendigt at satse på at fremme social integration og inklusion i håb om at sikre overholdelsen af de grundlæggende menneskerettigheder og med tydelige forpligtelser over for formuleringen i EU's og nationalstaternes politikker om bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse ved at satse på at sikre universal adgang til offentlige ydelser inden for sundhedsvæsenet, uddannelse og erhvervsuddannelser, boliger og social beskyttelse udover beskæftigelse med rettigheder, retfærdige lønninger, værdige pensioner og en rimelig indtægt til alle; Den flerdimensionelle natur i fattigdom og social eksklusion kræver, at der er en social dimension, der sigter på social bæredygtighed i de makroøkonomiske politikker som en integreret del af strategien til at komme ud af krisen og på social bæredygtighed i den økonomiske og sociale samhørighed, hvilket betyder en ændring i prioriteterne og i politikkerne, først og fremmest i økonomi- og valutapolitikken, herunder Stabilitets- og Vækstpagten, konkurrencepolitikken, politikkerne í det indre marked samt budget- og skattepolitikken. Der bør ligeledes fastsættes en global målsætning, der prioriterer økonomisk og social samhørighed samt forsvaret for grundlæggende menneskerettigheder, hvilket giver en balance mellem den økonomiske politik og mellem beskæftigelses- social og miljøpolitikken samt en retfærdig formue- og indkomstfordeling. PR\ doc 9/14 PE v01-00

10 3. Mindsteindkomstens rolle i kampen mod fattigdom og for social inklusion Vi har allerede set, at den bedste måde at bekæmpe fattigdom og social udstødelse på er ved forebyggelse, hvilket kræver: - forbedring af kvaliteten i beskæftigelsen og bedre lønningerne, en afgørende faktor for udviklingen og for at komme ud af krisen, - indføring af en virkelig rettighed til indkomst, der betragtes som en grundlæggende social investering, - garanti for rimelige pensioner og familietilskud, - sikring af universal adgang til ordentlige offentlige ydelser. Samtidig med at kvalitetsbeskæftigelse med rettigheder og rimelige lønninger, der skal garantere alle, som arbejder, at komme ud af fattigdommen, prioriteres, er det nødvendigt at være opmærksom på, at over 23 mio. mennesker er arbejdsløse og udelukket fra arbejdsmarkedet, og det er nødvendigt at garantere dem en arbejdsløshedsunderstøttelse, som gør det muligt for dem at leve værdigt. Det er velkendt, at de sociale sikringssystemer har en vigtig rolle i sikringen af den sociale samhørighed, der er nødvendig for den økonomiske og sociale udvikling og for at garantere social inklusion, forbedre uddannelsesniveauet hos mennesker, der er udstødt fra arbejdsmarkedet, samt garantere udøvelsen af grundlæggende rettigheder og lige muligheder. De svage befolkningsgrupper, herunder handicappede, indvandrere, familier med mange børn eller eneforsørgere, kronisk syge og hjemløse, har brug for hjælp, der garanterer dem en værdig indkomst. Den mangfoldige erfaring med mindsteindkomster i størstedelen af EU ledsaget af foranstaltninger til social integration viser, at dette er en afgørende komplementær vej til forebyggelse af fattigdom og social udstødelse. Derfor kan mindsteindkomsten, som et centralt element i de sociale sikringssystemer, defineres som et beløb, der garanteres dem, som ikke kan opnå det uden hjælp. Retten til en mindsteindkomst er universal (gælder for alle borgere) og er uden bidragspligt (det er ikke nødvendigt med periodiske indbetalinger til en fond, såsom med forsikringerne). Dette system eksisterer i adskillige europæiske lande og karakteriseres ved i forskellige udformninger at garantere et niveau for en mindsteindkomst, der anses for helt nødvendig for borgernes subsistens, samtidig med at der udarbejdes incitamenter til, at modtagerne kan klare sig selv uden støtte. En sådan mindsteindkomst blev støttet af Rådets henstilling 92/441/EØF, som vedtog en definition af fælles kriterier om "tilstrækkelige midler og social assistance i de sociale sikringssystemer". I den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, trykt i februar 2005, gentog Kommissionen sin forpligtelse til at publicere en rapport om emnet, hvilket blev gjort i februar 2006, men kun i form af en høring. PE v /14 PR\ doc

11 Det er således på tide at vende tilbage til de tidligere forpligtelser, der går tilbage til 1992, komplementere dem og forbedre deres effektivitet, idet man bør passe på, at den såkaldte "aktive inklusion" ikke betyder tilbageskridt for alle dem, der har dårlige chancer for at komme ind på arbejdsmarkedet og få rettigheder og rimelige lønninger, hvilket betyder, at fattige og udstødte, arbejdstagere samt de sociale organisationer og fagforeninger, som repræsenterer dem, skal deltage i hele processen. PR\ doc 11/14 PE v01-00

12 Tabel I Fattigdomsgrænse og risiko for fattigdom Fattigdomsgrænse (Målt i købekrafts paritet) Procentsats for befolkningens risiko for at rammes af fattigdom: Total Alder fra 0 til 17 år Alder fra 65 eller over I beskæftigelse EU Belgien Bulgarien Den Tjekkiske Republik Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Italien Cypern Letland Litauen Luxemburg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige PE v /14 PR\ doc

13 Tabel II Materiel mangel, 2008 Materiel mangel Procentsatser for den befolkning, der ikke har midler til: En uges ferie væk fra hjemmet Passende opvarmning af huset Et fuldt måltid hver dag Personbil EU Belgien Bulgarien Den Tjekkiske Republik Danmark : 10 : 2 8 Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Italien Cypern Letland Litauen Luxemburg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede PR\ doc 13/14 PE v01-00

14 Kongerige PE v /14 PR\ doc

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

Fattigdom i EU-landene

Fattigdom i EU-landene Fattigdom i EU-landene EU har en lang tradition for at sætte fokus på fattigdom og social eksklusion. Fattigdomsbilledet i EU-landene er meget forskelligt, det gælder udbredelsen og niveauet. En forklaring

Læs mere

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Jon Kvist SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Oplæg på Dansk velfærdspolitik som model for EU? Bidrag til en europæisk høring, konference

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 25.2.2010 2009/2242(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.11.2009 KOM(2009) 635 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2014/2238(INI) 7.5.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET om erfaringerne med de statistiske undersøgelser af

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2010/0115(NLE) 8.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 Udkast til betænkning Csaba Őry (PE441.223v01-00) om forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler.

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler. Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2002 (30.09) (OR. en) PUBLIC 12026/02 LIMITE ELARG 267 A-PUNKTS-NOTE fra: De Faste Repræsentanters Komité til: Rådet Vedr.: UDVIDELSEN

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver)

Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver) P6_TA(2008)0230 EU-USA forhandlinger vedrørende visa Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver) Europa-Parlamentet, -

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Denmark Tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Danmarks Apotekerforening Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Farmaceutejerskab af apoteker er ikke blot et dansk fænomen. Knap 60 procent af EU-borgerne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.10.2001 KOM(2001) 565 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Morten Skov Christiansen Næstformand LO Dagsorden 1. Den aktuelle arbejdsmiljøsituation 2. Udfordringer ift. stigende tilbagetrækning. Hvad kan vi gøre?

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Denmark

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Denmark ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Denmark FL Tourism DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2002/2243(INI) 4. februar 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 20.6.2011 ARBEJDSDOKUMENT om de europæiske ligestillingspolitikkers bidrag til bekæmpelsen af ungdomskriminalitet Udvalget

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.6.2009 KOM(2009) 269 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU? " Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion

Kollokvium den 2. marts 2010: Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU?  Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Direktorat C - Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 5. marts 2010 Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. oktober 2008 /jlh Forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger:

videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger: Offentlig høring om "Forslag om at indføre et tjenesteydelsespas og fjerne reguleringsmæssige hindringer i sektoren for tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægssektoren og i sektoren for forretningsservice"

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002),

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002), P5_TA(2002)0594 Beskyttelse af forsøgsdyr Europa-Parlamentets beslutning om Rådets direktiv 86/609/EØF om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (200/2259(INI)) Europa-Parlamentet,

Læs mere