Vilkår for. Kollektiv ulykke UL Januar Forsikringsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale"

Transkript

1 Vilkår for Kollektiv ulykke UL Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service fremover samlet blive kaldt DLG. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring, individuel dødsulykkesforsikring og individuel supplerende invaliditetsulykkesforsikring. 1

2 1 Hvad kan forsikringen omfatte Fælles vilkår Forsikringen omfatter landbrugskunder af DLG Service og medlemmer af andelsgrovvareforeninger, som er tilsluttet DLG A.m.b.A's forsikringsordninger. Det fremgår af forsikringsbeviset, hvilken forsikring der er tegnet. A Dødsulykkesforsikring Kollektiv dødsulykkesforsikring. Forsikringssum på 2 x kr. Forsikringen betales af de medvirkende andelsgrovvareforeninger og DLG forretninger. B Tillægsforsikring Dødsulykkesforsikring. Der kan tegnes to tillægsforsikringer: Forsikringssum på 2 x kr. Præmien er 55 kr. Forsikringssum på 2 x kr. Præmien er 110 kr. C Tillægsforsikring Invaliditetsulykkesforsikring. Der kan tegnes to tillægsforsikringer: Forsikringssum på 2 x kr. Præmien er 190 kr. Forsikringssum på 2 x kr. Præmien er 380 kr. 2 Hvem er forsikret 3 Hvad dækker forsikringen Forsikringstager er DLG A.m.b.A og andelsgrovvareforeninger tilsluttet DLG's forsikringsordninger. Forsikringstager er også DLG Service og deres landbrugskunder og disses ægtefæller eller samboende partnere. Forsikringen dækker følger af et ulykkestilfælde. Et ulykkestilfælde er enhver pludselig hændelse, der forårsager personskade. Forsikringstager DLG A.m.b.A, DLG Service A/S og andelsgrovvareforeningerne tilsluttet DLG s forsikringsordninger. Forsikrede er: Landmandsmedlemmer og disse ægtefæller eller samboende partnere. DLG Service s landbrugs og landbo kunder og disses ægtefæller eller samboende partnere Udgifter til nødvendig transport fra ulykkesstedet til nærmeste skadestue eller lignende. 4 Hvornår dækkes Forsikringen dækker hele døgnet. 5 Hvor dækkes Forsikringen dækker i Danmark, Grønland og Færøerne. I den øvrige del af verden dækkes i indtil 2 år. 2

3 6 Hvis skaden sker A Sker der et ulykkestilfælde, skal DLG hurtigst muligt have en skriftlig anmeldelse med lægeattest. Blanketten fås hos DLG. B Den forsikrede skal være under nødvendig behandling og eventuelt lade sig undersøge hos en læge, som Tryg udpeger. C Hvis forsikrede på ulykkesdækningen dør, skal DLG hurtigst muligt underrettes, så obduktion kan foretages. D Forsikringen omfatter udgifterne til de lægeattester, undersøgelser m.m., Tryg forlanger. E Erstatningen udbetales når Tryg har de oplysninger, der er nødvendige for at kunne bedømme skadens blivende følger og fastslå erstatningens størrelse. F Erstatningsudbetalingen forrentes efter Forsikringsaftalelovens gældende regler. 7 Rådgivning Hvis skaden er sket, kan du kontakte DLG på telefon og få hjælp. 8 Hvilke skader er ikke dækket A Skader der skyldes slid og andre ikke pludseligt opståede lidelser. B Skader der skyldes smitte med sygdomme, vira (virus), bakterier, andre mikroorganismer eller lign. C Følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er bestående sygdomme eller sygdomsanlæg. Forværring af et ulykkestilfældes følger, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. D Følger af lægelig eller anden behandling, der ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. E Skade på tænder eller tandproteser uanset årsag. F Ulykkestilfælde der er fremkaldt af forsikrede med vilje. Dette gælder uanset forsikrede sindstilstand eller tilregnelighed. G Ulykkestilfælde, der er fremkaldt af forsikrede ved grov uagtsomhed eller selvforskyldt beruselse herunder påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer. Eventuel dødserstatning betales dog, hvis der efterlades ægtefælle, registeret partner eller umyndige børn og forsikringen i øvrigt har været i kraft i mindst 1 år. H Ulykkestilfælde, der skyldes forsikredes deltagelse i slagsmål eller forsikredes strafbare handlinger. I Ulykkestilfælde, der sker under træning eller deltagelse i: 1. Professionel sport (ved professionel sport forstås, at denne beskæftigelse er ens hovedbeskæftigelse). 2. Boksning, karate og lignende kampsport, bjergbestigning, faldskærmsudspring, drageflyvning, parasailing og motorløb af enhver art på bane eller andet afspærret område. 3. Dog dækkes under orienterings, præcisions, økonomiløb og rallies, der lovligt afholdes i Danmark uden for bane eller andet afspærret område. 3

4 9 Hvordan erstattes skaderne A Erstatning afhænger af forsikringens omfang og summer (se forsikringsbeviset), og fastsættes på grundlag af den gældende forsikringssum på ulykkestidspunktet jf. nedenstående punker. B Erstatning ved død 1. Erstatningen betales til forsikredes nærmeste pårørende, medmindre andet skriftligt er meddelt, eller policen er påtegnet herom af DLG. Ved nærmeste pårørende forstås den efterladtes ægtefælle/ registeret partner eller samlever i fast forhold. Ved samlever i fast forhold forstås samme folkeregisteradresse i mindst 2 år eller hvis parret bor sammen og har/har haft/venter barn sammen. Hvis der ikke efterlades ægtefælle/ registeret partner eller samlever, er nærmeste pårørende afdødes livsarvinger (børn og børnebørn). Ellers er nærmeste pårørende afdødes arvinger i henhold til testamente eller efter arveloven. 2. Var forsikrede fyldt 70 år, nedsættes erstatningen med 50% af forsikringssummen. 3. Et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning ved både invaliditet og død. Derfor fradrages det beløb, som eventuelt er betalt som invaliditetserstatning, i dødsfaldserstatningen. C Erstatning ved invaliditet (Godtgørelse for varigt mén) 1. Invaliditetserstatningen udgør lige så mange procent af forsikringssummen ved invaliditet, som méngraden er fastsat til. 2. Méngraden fastsættes efter reglerne i Lov om arbejdsskade paragraf 33 stk. 1 og 2 om godtgørelse for varigt mén. Erstatningen udbetales, hvis ulykken har medført, at forsikrede har fået et varigt mén på 40% eller derover. Méngraden fastsættes på grundlag af de lægelige oplysninger om ulykkestilfældes medicinske omfang uden hensyntagen til forsikredes nedsættelse af erhvervsevne, erhverv eller sociale situation. 3. Der udbetales ikke erstatning for invaliditet, der bestod før ulykkestilfældet. En i forvejen eksisterende invaliditet eller lidelse kan derfor ikke bevirke, at méngraden bliver fastsat højere, end hvis en sådan invaliditet eller lidelse ikke havde været til stede. 4. Var forsikrede fyldt 70 år på tidspunktet for ulykken, nedsættes erstatningen med 50% af forsikringssummen. 5. Invaliditetserstatningen beregnes efter méngraden og forsikredes alder på datoen for ulykkestilfældet. 10 Krig, naturkatastrofer Og atomskader Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: Det er en betingelse, at 1. der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de 4

5 A Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når de forsikrede er på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. anførte situationer. 2. de forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. B Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark inkl. Færøerne og Grønland. C Udløsning af atomenergi. 11 Klagemuligheder A Er du ikke enig i Tryg afgørelse/fastsatte méngrad og fører en fornyet skriftlig henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon ml Klagen til Ankenævnet skal sendes ind på et særligt klageskema og det koster et mindre gebyr. Gebyret betales tilbage, hvis den forsikrede får helt eller delvist medhold i klagen. Klageskema og girokort til brug for indbetaling af gebyr kan rekvireres hos: 1. Tryg 2. Ankenævnet for Forsikring B Visse erstatningsspørgsmål kan forsikrede få afgjort af Arbejdsskadestyrelsen. 12 Forelæggelse for Arbejdsskadestyrelsen 13 Lovgivning 14 Indeksregulering A Både forsikrede og Tryg kan forlange spørgsmålet om méngradens størrelse forelagt for Arbejdsskadestyrelsen ved uenighed om den af Tryg fastsatte méngrad. B Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, der er en voldgiftsafgørelse, er bindende for begge parter. Dansk lov, herunder lov om forsikringsvirksomhed og lov om forsikringsaftaler, danner grundlag for forsikringsaftalen og reguleringen af forhold mellem partnerne. Forsikringssummer og præmien indeksreguleres ikke. C Den af partnerne, der ønsker sagen forelagt Arbejdsskadestyrelsen, betaler de omkostninger, der er forbundet med forlæggelsen, herunder udgifter til yderligere lægeerklæringer. D Ændrer Arbejdsskadestyrelsen den af Tryg fastsatte méngrad til fordel for dig, betales omkostningerne altid af Tryg. 5

6 15 Forsikringens betaling A De kollektive forsikringer betales af de medvirkende andelsgrovvareforeninger og landbrugskunderne. Præmien betales til DLG. Præmien opkræves 1. juli. Sammen med præmien opkræves eventuel stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lov. B Forsikrede betaler alle udgifter ved opkrævningen. C Beløbet opkræves med angivelse af sidste betalingsdag. D Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal DLG underrettes hurtigst muligt. E Betales beløbet ikke rettidigt, sender DLG et rykkergebyr. For hvert rykkergebyr DLG udsender, opkræves gebyr. Herunder er DLG berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. F Betales beløbet ikke inden for den frist, der står i rykkerbrevet, ophører dækningen og retten til erstatning mistes. 16 Ændring af dækninger og præmier Tryg kan, med én måneds varsel til forfaldsdagen, ændre forsikringsdækningen og/eller præmie. Forsikringen fortsætter med den ændrede dækning og/eller præmie, når forsikringstageren betaler præmien for ny forsikringsperiode. 17 Opsigelse og varighed af forsikringen Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden) og fortsætter hvis ikke forsikringstageren, DLG A.m.b.A. og DLG Service A/S eller Tryg A/S opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringens udløb 1. juli. 6

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen... 3 5 Hvilken

Læs mere

Bilforsikring 1502121

Bilforsikring 1502121 Bilforsikring 1502121 Indhold FÆLLESBETINGELSER... 3 MOTORANSVAR... 8 MOTORKASKO... 9 MOTORBRAND... 11 ERSTATNINGSREGLER MOTOR... 13 MOTORULYKKE DØD/INVALIDITET... 16 ERSTATNINGSREGLER MOTORULYKKE... 18

Læs mere

Ulykke 65. Forsikringsbetingelser

Ulykke 65. Forsikringsbetingelser Ulykke 65 Forsikringsbetingelser 1 2 POLICEBETINGELSER FOR ULYKKE 65 1 Hvor dækker forsikringen 1.1 Forsikringen dækker - overalt i EU's medlemslande og i Norden, herunder Færøerne og Grønland - under

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser R303 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 7 Motoransvar Afsnit 15-16 Side 8 Motorkasko Afsnit 17-21

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Handicappedes Gruppeforsikring Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Ulykkesforsikring for handicappede 1 Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere