Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus"

Transkript

1 Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget medlem. Kl bød formand Birgitte Gothen velkommen, og beklagede at ikke hele bestyrelsen var samlet, men det havde ikke været muligt at finde en dag, hvor alle bestyrelsesmedlemmer kunne deltage. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af tre stemmetællere. 4. Formandens beretning. 5. Kasseren forelægger regnskabet til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 6. Bestyrelsen forelægger arbejdsplan og budget for det kommende år. 7. Behandling af økonomiske relationer til DKK. 8. Behandling af indkomne forslag. 9. Bekendtgørelse af valgets resultater. 10. Valg af to kritiske revisorer. 11. Eventuelt. 1 Valg af dirigent Poul-Erik Rise blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 1 Valg af referent Camilla Gothen blev foreslået og valgt. 2 Valg af tre stemmetællere Mette Krohn, Jan Søderberg og Arne Stig Andersen blev valgt. 4. Formandens beretning Formanden tilføjede til beretningen, at det er en kedelig situation med undertal i bestyrelsen men kunne oplyse, at Bettina Jensen fra Vordingborg havde givet tilsagn om at hjælpe til med praktiske opgaver. Hun vil ikke være bestyrelsesmedlem men en hjælper i bestyrelsen. Birthe Møller Hansen mente, at i en sådan situation må man indkalde på ny, der skal være et valg med urafstemning. Birthe Møller Hansen har forhørt sig om dette med Freddie Klindrup (formand for Lovudvalget i DKK). Birgitte Gothen oplyste, at hun har forhørt sig hos Kurt Sørensen (sekretær i Lovudvalget). Birthe Møller Hansen mener ikke, dette er i orden. Dirigenten brød ind og sagde, at når ingen er stillet op, ville det være fjollet at have afstemning igen.

2 Arne Stig Andersen spurgte, om bestyrelsen har forsøgt at rekruttere kandidater. Til dette svarede bestyrelsen, at det havde man i høj grad. Birthe Møller Hansen var uenig i, at man kan fortsætte med 6 personer i bestyrelsen. Dirigenten foreslog derfor en afstemning om, hvorvidt der skal ske en fornyet afstemning til bestyrelsen. Claes Mørch oplyste, at bestyrelsen forsøger at være pragmatiske. Vi ved, at Bettina Jensen ikke kan få ansvar som bestyrelsesmedlem, men vi tager imod al hjælp, vi kan få. Vi skal måske bruge en masse resurser på en ny afstemning, når vi har andet at tage os til. Vi holder fast i at lade Bettina Jensen hjælpe os. Birthe Møller Hansen ville vide, hvordan bestyrelsesmøder skulle håndteres. Vil Bettina Jensen skulle deltage i møderne? Birthe Møller Hansen fandt, at bestyrelsen bøjer lovene meget firkantet. Claes Mørch fortsatte med, at bestyrelsen må se på de muligheder, den har. Vi står i en ikke optimal situation og må forsøge at løse problemet. Når en melder sig til at hjælpe til, er det oplagt at tage imod. Dirigenten oplyste om, at i lovenes 14, stk 1a står, at generalforsamlingen afgør, om urafstemning skal finde sted. Palle Møller Hansen henholdte til, at bestyrelsen består af 7 medlemmer Birgitte Gothen spurgte, hvordan bestyrelsen rent praktisk skulle gøre det. Birthe Møller Hansen oplyste, at man i næstkommende Newfpost indkalder kandidater, hvorefter man afholder ekstraordinær generalforsamling. Lone Rise syntes, at når det er så svært at få bestyrelsesmedlemmer, må man tage imod den hjælp, Bettina Jensen tilbyder. Mette Krohn mente, det selvfølgelig er skidt, at der ikke er 7 medlemmer i bestyrelsen, og opfordrede til, at hvis der sidder nogen her, der gerne vil i bestyrelsen, bør de komme frem. Birthe Møller Hansen mente, at der er mange, der gerne vil ind. Mette Krohn spurgte, hvor de var. Susanne Søderberg syntes, at uanset hvor fjollet det er, at man skal afholde ny afstemning, så findes der love, vi må holde os til. Dirigenten oplyste, at skal der holdes ny afstemning, skal der indkaldes til en ny generalforsamling. Claes Mørch sagde, at hvis der er ønske om afstemning, holder vi en.

3 Jan Søderberg ønskede at vide, hvad bestyrelsen gør ved afstemninger, når den består af et lige antal personer. Dirigenten kunne oplyse, at hvis et forslag står lige, falder det. Birthe Møller Hansen syntes, at klubbens love burde have været tilgængelige her på generalforsamlingen. Hun ønskede endvidere at vide, hvordan det går med Newkontakten, da der går rygter om, at man bliver vurderet, hvis man har en hund, der skal videreformidles. Birthe Møller Hansen oplyste, at hun har læst korrespondancen mellem Newfkontakten og et af klubbens medlemmer og ville høre, hvem der bestemmer, om man kan få sin hund på formidlingslisten. Anne S. Ejby ønskede ikke kommentere personsager, men oplyste, at der ikke sorteres i hunde, der skal finde et nyt hjem, men at bestyrelsen samtidig skal kunne stå inde for de hunde, der formidles. Palle Møller Hansen undrede sig over de to nye dommeraspiranter, DKK har indstillet, da han aldrig set de to personer ved en newfring. Palle Møller Hansen spurgte, om bestyrelsen har kontaktet DKK og uden videre accepteret de to nye gruppedommere. Birgitte Gothen mente, det skyldes nye kræfter i dommerudvalget og oplyste, at bestyrelsen ikke har spurgt til det. Palle Møller Hansen ønskede endvidere at vide, hvad bestyrelsen vil gøre omkring albuerne at 3 erne ikke må anvendes i avl. Birgitte Gothen informerede om, at bestyrelsen er ved at udarbejde en skrivelse til DKK, hvor der vil være forslag til forbedringer af avlsrestriktionerne. Vi vil forsøge at forhindre de kommende restriktioner. Arne Stig Andersen kommenterede i forbindelse med Newfkontakten, at det kan være farligt at pålægge restriktioner. Anne S. Ejby var enig og svarede, at bestyrelsen derfor vil diskutere problematikken. Hvis man kender til en hund, der har haft et alvorligt sygdomsforløb, er det ok at tale om det. Anne S. Ejby oplyste, at Newfkontakten i øvrigt går fint der er stille for tiden. Herefter blev forslaget om ekstraordinær generalforsamling sendt til afstemning. Resultatet blev: 4 for forslaget og et stort flertal imod. Birthe Møller Hansen påpegende endnu en gang, at hun var uenig i denne beslutning. Dirigenten foreslog bestyrelsen, at man til næste års generalforsamling skulle overveje en vedtægtsændring, hvor generalforsamlingen kunne vælge de resterende bestyrelsesmedlemmer, samt evt. suppleanter, i det omfang der ikke blev valgt nok ved en urafstemning. Formandens beretning blev herefter enstemmigt vedtaget. 5. Kasseren forelægger regnskabet til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed Anne S. Ejby oplæste sin beretning for året 2006:

4 Som kasserer for Newfoundlandklubben i Danmark er det tilfredsstillende at konstatere, at året 2006 endte med et underskud på , idet vi havde budgetteret med et underskud på ca. kr ,-. Heldigvis har vores udstillinger igen i 2006 givet et rigtig fint overskud og bidraget positivt til klubbens økonomi. Regioner og dressur ender igen i år med et pænt overskud. Som man kan læse i det udsendte generalforsamlingsmateriale har bestyrelsen fremsat et ændringsforslag til de gældende love, som vil medføre, at regnskabet fremover skal tilstilles en autoriseret revisor til kritisk revision i stedet for som nu til interne revisorer valgt blandt klubbens medlemmer. Dette skal blandt andet ses i lyset af de senere års skærpede krav til regnskabsførelsen samt af den generelt faldende interesse for klubarbejde med deraf følgende tids- og arbejdspres for de tilbageværende. Disse faktorer er medvirkende til, at det er særdeles svært, når bestyrelse, regnskabsfører og revisorerne skal finde op til flere mødedatoer, hvor regnskabet kan gennemgås og revideres inden for den temmelig korte periode, som er til rådighed med de gældende frister. Omkostningerne hertil vil ikke være væsentlig større end dem, vi har nu til kørsel, fortæring osv. for de involverede parter. Vi har besluttet at hæve kontingentet med 20 kr. fra og med Dette skyldes dels ekstra omkostninger til porto pga. en ekstra Post og dels, at vi har behov for at investere i forskelligt inventar til klubben. Vi har længe haft problemer med at få fragtet ringe, tæpper og øvrigt materiel rundt på udstillingerne, og vi har derfor indkøbt en lukket trailer til formålet. Endvidere har vi besluttet at købe 5 el-tavler med tilhørende kabler mere, så vi forhåbentlig helt kan undgå strømproblemer på Gold Cup fremover. Endelig er der behov for en ny PC til brug for vores webmaster samt en ny skærm. Til sidst en kæmpe til Birthe Hareskov for hendes store og utrættelige arbejde med vores regnskab. Det er en kæmpe stor og helt uvurderlig hjælp samt tak til mine bestyrelseskolleger for godt og hyggeligt samarbejde. Anne Søndergaard Ejby Kasserer Dirigenten spurgte til spørgsmål eller kommentarer, hvilket der ikke var, og regnskabet blev herefter godkendt, og ansvarsfrihed blev enstemmigt vedtaget. 6. Bestyrelsen forelægger arbejdsplan og budget for det kommende år Birgitte Gothen fremlagde bestyrelsens arbejdsplan for 2007: Vi må erkende, at der ikke er den samme opmærksomhed og vilje/lyst til at engagere sig i foreningsarbejde som i tidligere år. Det viser den trængte bemandingssituation i bestyrelse såvel som i regionsstyrelser. Derfor må vi med kritiske øjne se på, hvad der reelt er muligt at nå uden at ambitionsniveauet forværrer bemandingssituationen yderligere. Vi vil derfor i foreningsåret arbejde for følgende tiltag: Lave en aftale om at anvende DKKs on-line tilmeldingssystem til vores egne udstillinger. Fra og med udstillingen i Svendborg den 8. og 9. september vil denne type tilmeldinger være eneste mulighed for tilmelding til Newfoundlandklubben i Danmarks udstillinger.

5 For at lette udstillingssekretæren i jobevaretagelsen, tildeles udstillingssekretæren en jobtelefon. Oprette en SoR-hitliste Tage en dialog med DKK om HD/AD problematikken, herunder muligheden for at anvende en højere indeks-faktor frem for D/E+3 restriktionerne. Gennemføre en dommerkonference Gennemføre udstillinger Støtte regions-, dressur- og vanddressurarbejdet i muligt omfang. Yderligere udbygge og vedligeholde hjemmesiden Rettelse til arbejdsplanens første punkt: Da det efterfølgende er kommet frem, at der ved brug af DKK s on-line tilmelding ikke kan vedhæftes en kopi af stambogen, når udenlandske udstillere tilmelder on-line igennem DKK, vil det stadigt være muligt at tilmelde pr. post til udstillingssekretæren. Indtil videre vil dette vil også gælde danske udstillere for at give en "blid" overgang til on-line systemet. Muligheden for on-line tilmelding vil blive påbegyndt til Svendborgudstillingen. Palle Møller Hansen spurgte, om man til nogen af vores egne udstillinger ikke kunne køre med kortere tilmeldingsfrist. I disse online-tider burde man kunne have en kortere frist. Det er et levn fra gammel tid, at fristen er 5 uger. Karina Sørensen oplyste om, at DKK kører klubbens edb-kørsel, og de skal have det 5 uger før. En kortere frist bliver nok svært at få igennem. Birthe Møller Hansen spurgte til, hvad bestyrelsen vil gøre med dem, der ikke har internet. Karina Sørensen svarede, at det må bestyrelsen se på. Igen har det noget med underbemandingen at gøre. Jobbet som udstillingssekretær er stort, og muligheden for online-tilmelding vil være en stor hjælp. Men lige nu er der problem med udenlandske udstillere, som ikke kan vedhæfte stamtavler. Claes Mørch tilføjede, at bestyrelsen eventuelt kunne bruge DKK s system, som siger, at har man ikke netadgang, skal man anvende DKK s særlige blanketter. Naturligvis skal dem uden internet have lov at udstille. Karina Sørensen supplerede med, at der kommer en blød overgang for at vænne folk til at anvende onlinetilmelding. Vores system bliver det samme som DKK s, som de fleste udstillere formodes at kende allerede. Birthe Møller Hansen spurgte bestyrelsen, om der er fundet ny dato for dommerkonferencen.

6 Birgitte Gothen svarede, at den bliver den 19. januar Det har været svært at finde mulige lokaler. Dernæst gennemgik Anne S. Ejby udkast til budget for 2007: Budget 2007 Hovedposter - Forslag: Budget 2006 Budget 2007 Indtægter: Kontingent Renter Kursgevinster Udstillinger Annoncer Hvalpeliste Rosetsponsorer Regioner og dressur I alt Udgifter: Newfposten Administration Regionsmøde Adfærdsseminar Dommerkonference Anskaffelser* I alt Over/underskud * Trailer til transport af klubbens udstyr, fladskærm til medlemskartotek, bærbar PC til sekretær/webmaster, printer, jobtelefon, software til redaktøren af Newfoundland Posten. Der blev gjort opmærksom på, at dommerkonferencen udgår, da den først bliver afholdt i Birthe Møller Hansen sagde, at under revision fortalte kassereren, at der ikke ville blive sendt rykkere ud. Kan det ikke betale sig? Anne S. Ejby svarede, at det vidste man ikke, men tidligere har bestyrelsen faktisk modtaget henvendelser fra folk, som blev sure over, at de fik en rykker. De havde med vilje ikke fornyet kontingent.

7 Claes Mørch supplerede med, at nu har bestyrelsen prøvet det. Det var et forsøg, og måske skal det gøres anderledes næste år. Det er en afvejning, og selvfølgelig vil bestyrelsen evaluere på de henvendelser, der er kommet ang. dette. Arne Stig Andersen spurgte, om bestyrelsen har kunnet måle medlemsantallet. Anne S. Ejby svarede, at det ikke var sket endnu, men det ville blive gjort. Karina Sørensen tilføjede i den forbindelse, at DKK med deres nye it-system kan køre medlemskartotek for specialklubberne med alt hvad det indebærer, men det skal de have 4000 kr. for. Uffe Søndergaard spurgte bestyrelsen, om de regnede med, der ville være penge til klubbens 50- års jubilæum, da der ikke har været overskud i nogle år. Dertil svarede Anne S. Ejby ja. Claes Mørch slog fast, at kontingentet ikke har været hævet i mange år. Birthe Møller Hansen henledte bestyrelsen til at passe på, for klubben tømte sin pengekasse ved sit 25-års jubilæum. Anne S. Ejby sagde, at bestyrelsen passer på og gør tingene så billigt som muligt. Traileren er en god investering, da der også blev brugt mange penge på fragt. 7. Behandling af økonomiske relationer til DKK. Ingen 8 Behandling af indkomne forslag. Forslag 1 stillet af bestyrelsen: Ændringsforslag af 11 pkt 3. Claes Mørch motiverede yderligere ændringsforslaget med behovet for at sikre det høje niveau i regnskabsførelsen samt efterfølgende fremsatte bestyrelsens reviderede ændringsforslag, som kom til at lyde således: Senest den 8. februar skal det afsluttede regnskab sendes til en ekstern revisor valgt af generalforsamlingen, til kritisk revision, hvorefter det tilbageleveres til bestyrelsen med revisionspåtegning. Som en konsekvens heraf ændres det efterfølgende ændringsforslag til: Generalforsamling 13 punkt 5- dagsorden stk. 10: Valg af ekstern revisor. Endelig fastslog Claes Mørch, at den samlede bestyrelse opfattede dette ændringsforslag som et kabinetsspørgsmål. Såfremt ændringsforslaget falder, betragter den samlede bestyrelse det som et udtryk for manglende tillid til bestyrelsens administration af klubben, hvorfor den samlede bestyrelse som følge her af vil træde tilbage. Palle Møller Hansen mente, at fremsætter man forslaget, er det lig med en ommer. Han er mangeårigt medlem, og der har ikke været mange kasserer. Hvad skal man bruge ekstern revisor til?

8 Hvis man fører regnskabet, er det egentlig rimelig nemt. Det kræver tid, men det er til at overkomme. Går man ind i bestyrelsen, er det for at udføre et stykke arbejde. Dirigenten kommenterede, at til ethvert forslag kan man stille ændringsforslag - også fra bestyrelsen. Birthe Møller Hansen slog fast, at det under alle omstændigheder er generalforsamlingen, der bestemmer. Birthe Møller Hansen mente, at det var pga. påtegningerne, dette forslag var kommet, og dermed er det kommet for sent. Kassereren er ansvarlig for regnskabet, og vores spørgsmål vil kassereren også få af en ekstern revisor. Vores påtegninger er kommet, fordi regnskabet ikke var klart til tiden. Arne Stig Andersen syntes ikke, den reelle grund for forslaget kom frem. Hvorfor vælger bestyrelsen at træde tilbage, hvis det ikke går igennem? Claes Mørch svarede, at der er stillet store krav til regnskabsførelsen i den senere tid. Vi får måske ikke det høje niveau fremover, og det er det, vi vil sikre. Arne Stig Andersen spurgte, om disse krav kunne præciseres. Claes Mørch svarede, at det er vigtigt for bestyrelsen at bevare og fastholde det høje niveau. Når der er mange påtegninger og stigende krav, mener vi ikke, vi gør det godt nok og vil ikke være med til det. Arne Stig Andersen sagde, at vores revisorer vel altid har været kritiske. Hvorfor skulle kravene blive mindre og ved bestyrelsen, hvor meget en ekstern revisor vil koste? Anne S. Ejby svarede, at hun regnede med ca kr. Uffe Søndergaard mente, at beløbet ville komme op på kr. Claes Mørch svarede, at der nu var redegjort for sagen Birthe Møller Hansen pointerede, at bestyrelsen skal være glad for den måde, Uffe og hun påtegner på. Vi betragtede ikke regnskabet som færdigt. Havde vi haft en dag mere, havde påtegningen kun lydt på de få ting. Der ligger mange ting i, og bestyrelsen kan ikke tillade sig at komme med den pression. Jeg behøver ikke at genopstilles som revisor. Jan Søderberg kunne godt forstå, at man kan betale sig fra noget, når der er begrænset tid, ligesom det er sket med hjemmesiden. Han efterlyste et tilbud på, hvad det koster, da vi nu hører to vidt forskellige tal. Arne Stig Andersen mente ikke, at økonomien holder i det og opfordrede til mægling. Kan man ikke nærme sig hinanden og rense luften og få det til at køre som de sidste 40 år? Uffe Søndergaard sagde, at i så fald må bestyrelsen lave nyt budget, da man ikke får revisor til 5000 kr.

9 Arne Stig Andersen syntes, bestyrelsen stillede et ubehageligt ultimatum. Hvad bliver det næste? Forslaget blev herefter sendt til skriftlig afstemning. Resultatet blev ud af 22 indkomne stemmesedler: 17 ja, 4 nej, 1 blank. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringen blev dermed vedtaget. Forslag 2 stillet af Jan Marker: Håndbog for hvalpekøbere. Birgitte Gothen kommenterede forslaget med, at det var et udmærket forslag, men en håndbog med jævnlig redigering er tidskrævende. Er der nogle opdrættere i klubben, der vil lave den, er de velkomne. DKK har udgivet ny dvd til nye hundeejere, og de udgiver adskillige foldere i forbindelse med køb af hvalp. Der er egentlig tilstrækkeligt materiale. Berit Boye sagde, at det vel er opdrætteren, der er forpligtet til at lave en form for håndbog til sine hvalpekøbere. Birthe Møller Hansen kunne fremvise et gammelt eksemplar af en folder om newfoundlænderen og foreslog en opdatering. Birgitte Gothen sagde, at bestyrelsen mægtig gerne vil udgive en folder, men vi føler ikke, vi har tid til det. Vi fik heller ingen tilmeldinger til et jubilæumsudvalg. Birte Møller Hansen sagde, at hun har tilbudt sin hjælp med papirarbejde til udstillingerne. Dirigenten sendte herefter forslaget til afstemning. Et stort flertal var imod, og forslaget blev forkastet. Forslag 3 stillet af Jan Marker: Opdrættere tilpligtes til at indmelde nye hvalpekøbere. Birgitte Gothen kommenterede forslaget med, at bestyrelsen godt kunne se, det var ment i en god mening, men i det øjeblik det bliver tvang, skal vi holde øje med, om det nu bliver gjort. Det vil være nye regler, som vi har svær mulighed for at kontrollere. Lone Rise oplyste, at vandfolket stiller krav om medlemskab til dem, der vil træne. På den måde kan man vende det om og sige, at vil man træne med sin hund, skal man være medlem. Birthe Møller Hansen ville vide, hvad en godkendt opdrætter er. Birgitte Gothen svarede, at det har vi ikke noget, der hedder. Mette Krohn mente at det jo ville være at tvinge et andet menneske til noget, hvilket ikke ville føles særlig rart som opdrætter. Susanne Søderberg syntes ikke om dette forslag. Hun kunne fortælle, at da hun sidste år købte en petit basset, blev hun tvunget ind i deres klub. Det har været ok i dette tilfælde, men man har ikke mulighed for at sige ja eller nej. Vi spørger vores købere, om de er interesserede i et medlemskab men vil ikke tvinge dem. Dirigenten påpegede, at forslaget ligger på kanten af, hvad der er lovligt. Man kan ikke påtvinge et andet menneske et kontingent.

10 Herefter satte dirigenten forslaget til afstemning, og det blev forkastet med samtlige stemmer imod. 9. Bekendtgørelse af valgets resultater Intet 10. Valg af to kritiske revisorer Dirigenten slog fast, at da det nye forslag egentlig først er gældende, når generalforsamlingen er slut, skal vi vælge to kritiske revisorer. Anne S. Ejby sagde, at bestyrelsen gerne vil nå at indhente et tilbud på ekstern revision. Bestyrelsen blev herefter bedt om at finde revisionsfirma, som vælges til næste års generalforsamling. Birthe Møller Hansen oplyste om, at det nye lovforslag skal godkendes hos DKK. Nye forslag kan ikke træde i kraft i dag, og dagsordenen skal derfor følges. Uffe Søndergaard og Birthe Møller Hansen blev foreslået. Der var ingen andre forslag, og disse to er stadig revisorer frem til næste års generalforsamling. 12. Eventuelt Birthe Møller Hansen roste bestyrelsen for de gode udstillinger. Der er tjek på det. Især Vejen, hvor der ikke var meget plads, kørte udmærket. Bestyrelsen modtog i den forbindelse klapsalver. Arne Stig Andersen syntes også, klubben har flotte udstillinger og ville vide, om det er en tilfældighed, at udstillingerne ikke længere ligger sammen med DKK s. Birgitte Gothen svarede, at det er det ikke. Det er et forsøg at få den gode stemning, som bl.a. ses i Tyskland. Vi vil have folk til at blive samme sted i to dage. At kombinere specialudstilling med DKK-udstilling er et levn fra Storebæltsfærgens tid. Desuden er det et problem at få ringpersonale, når DKK har udstillinger. Nu vil vi prøve noget nyt, så der er tid til at hygge os på udstillingerne. Arne Stig Andersen ønskede at delagtiggøre forsamlingen i en afgørelse ang. DKK s behandling af hd-fotografering. Arne Stig Andersen har klaget over en DKK-bedømmelse og har netop fået ret i Nordisk Ankenævn, hvilket resulterede i, at fra at hunden først ikke kunne indgå i avl, vil den nu kunne anvendes i avl. Et eller andet sted kan det jo dreje sig om liv og død for hunden, så det kan godt betale sig at anke. Birthe Møller Hansen syntes, det var fint med dobbeltudstillinger, men påpegede, at det er dyrt at leje campingvogne, hvilket kunne have betydning for udstillingerne. Birthe Møller Hansen gav et eksempel på leje af campingvogn ifm. Gold Cup, som dog er højsæson. Lone Rise takkede for den store opbakning i forbindelse med vandarbejdet. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. Birgitte Gothen takkede for fremmødet. Bestyrelsen ser frem til godt jubilæumsår og mange hyggelige timer. Vi vil se på afholdningen af næste år generalforsamling, måske er dette måden at gøre det på.

11 Birthe Møller Hansen foreslog, at hvis der havde været udstilling dagen efter, ville der nok være flere deltagere. Birgitte Gothen lovede at se på det og takkede til sidst dirigenten. Generalforsamlingen var slut kl

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag den 12. maj 2007 kl. 18.00 Sted: ÅFS Centret, Paludan Müllersvej 110 8200 Århus N (www.aafs.dk) Dagsorden:

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere