Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus"

Transkript

1 Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget medlem. Kl bød formand Birgitte Gothen velkommen, og beklagede at ikke hele bestyrelsen var samlet, men det havde ikke været muligt at finde en dag, hvor alle bestyrelsesmedlemmer kunne deltage. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af tre stemmetællere. 4. Formandens beretning. 5. Kasseren forelægger regnskabet til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 6. Bestyrelsen forelægger arbejdsplan og budget for det kommende år. 7. Behandling af økonomiske relationer til DKK. 8. Behandling af indkomne forslag. 9. Bekendtgørelse af valgets resultater. 10. Valg af to kritiske revisorer. 11. Eventuelt. 1 Valg af dirigent Poul-Erik Rise blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 1 Valg af referent Camilla Gothen blev foreslået og valgt. 2 Valg af tre stemmetællere Mette Krohn, Jan Søderberg og Arne Stig Andersen blev valgt. 4. Formandens beretning Formanden tilføjede til beretningen, at det er en kedelig situation med undertal i bestyrelsen men kunne oplyse, at Bettina Jensen fra Vordingborg havde givet tilsagn om at hjælpe til med praktiske opgaver. Hun vil ikke være bestyrelsesmedlem men en hjælper i bestyrelsen. Birthe Møller Hansen mente, at i en sådan situation må man indkalde på ny, der skal være et valg med urafstemning. Birthe Møller Hansen har forhørt sig om dette med Freddie Klindrup (formand for Lovudvalget i DKK). Birgitte Gothen oplyste, at hun har forhørt sig hos Kurt Sørensen (sekretær i Lovudvalget). Birthe Møller Hansen mener ikke, dette er i orden. Dirigenten brød ind og sagde, at når ingen er stillet op, ville det være fjollet at have afstemning igen.

2 Arne Stig Andersen spurgte, om bestyrelsen har forsøgt at rekruttere kandidater. Til dette svarede bestyrelsen, at det havde man i høj grad. Birthe Møller Hansen var uenig i, at man kan fortsætte med 6 personer i bestyrelsen. Dirigenten foreslog derfor en afstemning om, hvorvidt der skal ske en fornyet afstemning til bestyrelsen. Claes Mørch oplyste, at bestyrelsen forsøger at være pragmatiske. Vi ved, at Bettina Jensen ikke kan få ansvar som bestyrelsesmedlem, men vi tager imod al hjælp, vi kan få. Vi skal måske bruge en masse resurser på en ny afstemning, når vi har andet at tage os til. Vi holder fast i at lade Bettina Jensen hjælpe os. Birthe Møller Hansen ville vide, hvordan bestyrelsesmøder skulle håndteres. Vil Bettina Jensen skulle deltage i møderne? Birthe Møller Hansen fandt, at bestyrelsen bøjer lovene meget firkantet. Claes Mørch fortsatte med, at bestyrelsen må se på de muligheder, den har. Vi står i en ikke optimal situation og må forsøge at løse problemet. Når en melder sig til at hjælpe til, er det oplagt at tage imod. Dirigenten oplyste om, at i lovenes 14, stk 1a står, at generalforsamlingen afgør, om urafstemning skal finde sted. Palle Møller Hansen henholdte til, at bestyrelsen består af 7 medlemmer Birgitte Gothen spurgte, hvordan bestyrelsen rent praktisk skulle gøre det. Birthe Møller Hansen oplyste, at man i næstkommende Newfpost indkalder kandidater, hvorefter man afholder ekstraordinær generalforsamling. Lone Rise syntes, at når det er så svært at få bestyrelsesmedlemmer, må man tage imod den hjælp, Bettina Jensen tilbyder. Mette Krohn mente, det selvfølgelig er skidt, at der ikke er 7 medlemmer i bestyrelsen, og opfordrede til, at hvis der sidder nogen her, der gerne vil i bestyrelsen, bør de komme frem. Birthe Møller Hansen mente, at der er mange, der gerne vil ind. Mette Krohn spurgte, hvor de var. Susanne Søderberg syntes, at uanset hvor fjollet det er, at man skal afholde ny afstemning, så findes der love, vi må holde os til. Dirigenten oplyste, at skal der holdes ny afstemning, skal der indkaldes til en ny generalforsamling. Claes Mørch sagde, at hvis der er ønske om afstemning, holder vi en.

3 Jan Søderberg ønskede at vide, hvad bestyrelsen gør ved afstemninger, når den består af et lige antal personer. Dirigenten kunne oplyse, at hvis et forslag står lige, falder det. Birthe Møller Hansen syntes, at klubbens love burde have været tilgængelige her på generalforsamlingen. Hun ønskede endvidere at vide, hvordan det går med Newkontakten, da der går rygter om, at man bliver vurderet, hvis man har en hund, der skal videreformidles. Birthe Møller Hansen oplyste, at hun har læst korrespondancen mellem Newfkontakten og et af klubbens medlemmer og ville høre, hvem der bestemmer, om man kan få sin hund på formidlingslisten. Anne S. Ejby ønskede ikke kommentere personsager, men oplyste, at der ikke sorteres i hunde, der skal finde et nyt hjem, men at bestyrelsen samtidig skal kunne stå inde for de hunde, der formidles. Palle Møller Hansen undrede sig over de to nye dommeraspiranter, DKK har indstillet, da han aldrig set de to personer ved en newfring. Palle Møller Hansen spurgte, om bestyrelsen har kontaktet DKK og uden videre accepteret de to nye gruppedommere. Birgitte Gothen mente, det skyldes nye kræfter i dommerudvalget og oplyste, at bestyrelsen ikke har spurgt til det. Palle Møller Hansen ønskede endvidere at vide, hvad bestyrelsen vil gøre omkring albuerne at 3 erne ikke må anvendes i avl. Birgitte Gothen informerede om, at bestyrelsen er ved at udarbejde en skrivelse til DKK, hvor der vil være forslag til forbedringer af avlsrestriktionerne. Vi vil forsøge at forhindre de kommende restriktioner. Arne Stig Andersen kommenterede i forbindelse med Newfkontakten, at det kan være farligt at pålægge restriktioner. Anne S. Ejby var enig og svarede, at bestyrelsen derfor vil diskutere problematikken. Hvis man kender til en hund, der har haft et alvorligt sygdomsforløb, er det ok at tale om det. Anne S. Ejby oplyste, at Newfkontakten i øvrigt går fint der er stille for tiden. Herefter blev forslaget om ekstraordinær generalforsamling sendt til afstemning. Resultatet blev: 4 for forslaget og et stort flertal imod. Birthe Møller Hansen påpegende endnu en gang, at hun var uenig i denne beslutning. Dirigenten foreslog bestyrelsen, at man til næste års generalforsamling skulle overveje en vedtægtsændring, hvor generalforsamlingen kunne vælge de resterende bestyrelsesmedlemmer, samt evt. suppleanter, i det omfang der ikke blev valgt nok ved en urafstemning. Formandens beretning blev herefter enstemmigt vedtaget. 5. Kasseren forelægger regnskabet til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed Anne S. Ejby oplæste sin beretning for året 2006:

4 Som kasserer for Newfoundlandklubben i Danmark er det tilfredsstillende at konstatere, at året 2006 endte med et underskud på , idet vi havde budgetteret med et underskud på ca. kr ,-. Heldigvis har vores udstillinger igen i 2006 givet et rigtig fint overskud og bidraget positivt til klubbens økonomi. Regioner og dressur ender igen i år med et pænt overskud. Som man kan læse i det udsendte generalforsamlingsmateriale har bestyrelsen fremsat et ændringsforslag til de gældende love, som vil medføre, at regnskabet fremover skal tilstilles en autoriseret revisor til kritisk revision i stedet for som nu til interne revisorer valgt blandt klubbens medlemmer. Dette skal blandt andet ses i lyset af de senere års skærpede krav til regnskabsførelsen samt af den generelt faldende interesse for klubarbejde med deraf følgende tids- og arbejdspres for de tilbageværende. Disse faktorer er medvirkende til, at det er særdeles svært, når bestyrelse, regnskabsfører og revisorerne skal finde op til flere mødedatoer, hvor regnskabet kan gennemgås og revideres inden for den temmelig korte periode, som er til rådighed med de gældende frister. Omkostningerne hertil vil ikke være væsentlig større end dem, vi har nu til kørsel, fortæring osv. for de involverede parter. Vi har besluttet at hæve kontingentet med 20 kr. fra og med Dette skyldes dels ekstra omkostninger til porto pga. en ekstra Post og dels, at vi har behov for at investere i forskelligt inventar til klubben. Vi har længe haft problemer med at få fragtet ringe, tæpper og øvrigt materiel rundt på udstillingerne, og vi har derfor indkøbt en lukket trailer til formålet. Endvidere har vi besluttet at købe 5 el-tavler med tilhørende kabler mere, så vi forhåbentlig helt kan undgå strømproblemer på Gold Cup fremover. Endelig er der behov for en ny PC til brug for vores webmaster samt en ny skærm. Til sidst en kæmpe til Birthe Hareskov for hendes store og utrættelige arbejde med vores regnskab. Det er en kæmpe stor og helt uvurderlig hjælp samt tak til mine bestyrelseskolleger for godt og hyggeligt samarbejde. Anne Søndergaard Ejby Kasserer Dirigenten spurgte til spørgsmål eller kommentarer, hvilket der ikke var, og regnskabet blev herefter godkendt, og ansvarsfrihed blev enstemmigt vedtaget. 6. Bestyrelsen forelægger arbejdsplan og budget for det kommende år Birgitte Gothen fremlagde bestyrelsens arbejdsplan for 2007: Vi må erkende, at der ikke er den samme opmærksomhed og vilje/lyst til at engagere sig i foreningsarbejde som i tidligere år. Det viser den trængte bemandingssituation i bestyrelse såvel som i regionsstyrelser. Derfor må vi med kritiske øjne se på, hvad der reelt er muligt at nå uden at ambitionsniveauet forværrer bemandingssituationen yderligere. Vi vil derfor i foreningsåret arbejde for følgende tiltag: Lave en aftale om at anvende DKKs on-line tilmeldingssystem til vores egne udstillinger. Fra og med udstillingen i Svendborg den 8. og 9. september vil denne type tilmeldinger være eneste mulighed for tilmelding til Newfoundlandklubben i Danmarks udstillinger.

5 For at lette udstillingssekretæren i jobevaretagelsen, tildeles udstillingssekretæren en jobtelefon. Oprette en SoR-hitliste Tage en dialog med DKK om HD/AD problematikken, herunder muligheden for at anvende en højere indeks-faktor frem for D/E+3 restriktionerne. Gennemføre en dommerkonference Gennemføre udstillinger Støtte regions-, dressur- og vanddressurarbejdet i muligt omfang. Yderligere udbygge og vedligeholde hjemmesiden Rettelse til arbejdsplanens første punkt: Da det efterfølgende er kommet frem, at der ved brug af DKK s on-line tilmelding ikke kan vedhæftes en kopi af stambogen, når udenlandske udstillere tilmelder on-line igennem DKK, vil det stadigt være muligt at tilmelde pr. post til udstillingssekretæren. Indtil videre vil dette vil også gælde danske udstillere for at give en "blid" overgang til on-line systemet. Muligheden for on-line tilmelding vil blive påbegyndt til Svendborgudstillingen. Palle Møller Hansen spurgte, om man til nogen af vores egne udstillinger ikke kunne køre med kortere tilmeldingsfrist. I disse online-tider burde man kunne have en kortere frist. Det er et levn fra gammel tid, at fristen er 5 uger. Karina Sørensen oplyste om, at DKK kører klubbens edb-kørsel, og de skal have det 5 uger før. En kortere frist bliver nok svært at få igennem. Birthe Møller Hansen spurgte til, hvad bestyrelsen vil gøre med dem, der ikke har internet. Karina Sørensen svarede, at det må bestyrelsen se på. Igen har det noget med underbemandingen at gøre. Jobbet som udstillingssekretær er stort, og muligheden for online-tilmelding vil være en stor hjælp. Men lige nu er der problem med udenlandske udstillere, som ikke kan vedhæfte stamtavler. Claes Mørch tilføjede, at bestyrelsen eventuelt kunne bruge DKK s system, som siger, at har man ikke netadgang, skal man anvende DKK s særlige blanketter. Naturligvis skal dem uden internet have lov at udstille. Karina Sørensen supplerede med, at der kommer en blød overgang for at vænne folk til at anvende onlinetilmelding. Vores system bliver det samme som DKK s, som de fleste udstillere formodes at kende allerede. Birthe Møller Hansen spurgte bestyrelsen, om der er fundet ny dato for dommerkonferencen.

6 Birgitte Gothen svarede, at den bliver den 19. januar Det har været svært at finde mulige lokaler. Dernæst gennemgik Anne S. Ejby udkast til budget for 2007: Budget 2007 Hovedposter - Forslag: Budget 2006 Budget 2007 Indtægter: Kontingent Renter Kursgevinster Udstillinger Annoncer Hvalpeliste Rosetsponsorer Regioner og dressur I alt Udgifter: Newfposten Administration Regionsmøde Adfærdsseminar Dommerkonference Anskaffelser* I alt Over/underskud * Trailer til transport af klubbens udstyr, fladskærm til medlemskartotek, bærbar PC til sekretær/webmaster, printer, jobtelefon, software til redaktøren af Newfoundland Posten. Der blev gjort opmærksom på, at dommerkonferencen udgår, da den først bliver afholdt i Birthe Møller Hansen sagde, at under revision fortalte kassereren, at der ikke ville blive sendt rykkere ud. Kan det ikke betale sig? Anne S. Ejby svarede, at det vidste man ikke, men tidligere har bestyrelsen faktisk modtaget henvendelser fra folk, som blev sure over, at de fik en rykker. De havde med vilje ikke fornyet kontingent.

7 Claes Mørch supplerede med, at nu har bestyrelsen prøvet det. Det var et forsøg, og måske skal det gøres anderledes næste år. Det er en afvejning, og selvfølgelig vil bestyrelsen evaluere på de henvendelser, der er kommet ang. dette. Arne Stig Andersen spurgte, om bestyrelsen har kunnet måle medlemsantallet. Anne S. Ejby svarede, at det ikke var sket endnu, men det ville blive gjort. Karina Sørensen tilføjede i den forbindelse, at DKK med deres nye it-system kan køre medlemskartotek for specialklubberne med alt hvad det indebærer, men det skal de have 4000 kr. for. Uffe Søndergaard spurgte bestyrelsen, om de regnede med, der ville være penge til klubbens 50- års jubilæum, da der ikke har været overskud i nogle år. Dertil svarede Anne S. Ejby ja. Claes Mørch slog fast, at kontingentet ikke har været hævet i mange år. Birthe Møller Hansen henledte bestyrelsen til at passe på, for klubben tømte sin pengekasse ved sit 25-års jubilæum. Anne S. Ejby sagde, at bestyrelsen passer på og gør tingene så billigt som muligt. Traileren er en god investering, da der også blev brugt mange penge på fragt. 7. Behandling af økonomiske relationer til DKK. Ingen 8 Behandling af indkomne forslag. Forslag 1 stillet af bestyrelsen: Ændringsforslag af 11 pkt 3. Claes Mørch motiverede yderligere ændringsforslaget med behovet for at sikre det høje niveau i regnskabsførelsen samt efterfølgende fremsatte bestyrelsens reviderede ændringsforslag, som kom til at lyde således: Senest den 8. februar skal det afsluttede regnskab sendes til en ekstern revisor valgt af generalforsamlingen, til kritisk revision, hvorefter det tilbageleveres til bestyrelsen med revisionspåtegning. Som en konsekvens heraf ændres det efterfølgende ændringsforslag til: Generalforsamling 13 punkt 5- dagsorden stk. 10: Valg af ekstern revisor. Endelig fastslog Claes Mørch, at den samlede bestyrelse opfattede dette ændringsforslag som et kabinetsspørgsmål. Såfremt ændringsforslaget falder, betragter den samlede bestyrelse det som et udtryk for manglende tillid til bestyrelsens administration af klubben, hvorfor den samlede bestyrelse som følge her af vil træde tilbage. Palle Møller Hansen mente, at fremsætter man forslaget, er det lig med en ommer. Han er mangeårigt medlem, og der har ikke været mange kasserer. Hvad skal man bruge ekstern revisor til?

8 Hvis man fører regnskabet, er det egentlig rimelig nemt. Det kræver tid, men det er til at overkomme. Går man ind i bestyrelsen, er det for at udføre et stykke arbejde. Dirigenten kommenterede, at til ethvert forslag kan man stille ændringsforslag - også fra bestyrelsen. Birthe Møller Hansen slog fast, at det under alle omstændigheder er generalforsamlingen, der bestemmer. Birthe Møller Hansen mente, at det var pga. påtegningerne, dette forslag var kommet, og dermed er det kommet for sent. Kassereren er ansvarlig for regnskabet, og vores spørgsmål vil kassereren også få af en ekstern revisor. Vores påtegninger er kommet, fordi regnskabet ikke var klart til tiden. Arne Stig Andersen syntes ikke, den reelle grund for forslaget kom frem. Hvorfor vælger bestyrelsen at træde tilbage, hvis det ikke går igennem? Claes Mørch svarede, at der er stillet store krav til regnskabsførelsen i den senere tid. Vi får måske ikke det høje niveau fremover, og det er det, vi vil sikre. Arne Stig Andersen spurgte, om disse krav kunne præciseres. Claes Mørch svarede, at det er vigtigt for bestyrelsen at bevare og fastholde det høje niveau. Når der er mange påtegninger og stigende krav, mener vi ikke, vi gør det godt nok og vil ikke være med til det. Arne Stig Andersen sagde, at vores revisorer vel altid har været kritiske. Hvorfor skulle kravene blive mindre og ved bestyrelsen, hvor meget en ekstern revisor vil koste? Anne S. Ejby svarede, at hun regnede med ca kr. Uffe Søndergaard mente, at beløbet ville komme op på kr. Claes Mørch svarede, at der nu var redegjort for sagen Birthe Møller Hansen pointerede, at bestyrelsen skal være glad for den måde, Uffe og hun påtegner på. Vi betragtede ikke regnskabet som færdigt. Havde vi haft en dag mere, havde påtegningen kun lydt på de få ting. Der ligger mange ting i, og bestyrelsen kan ikke tillade sig at komme med den pression. Jeg behøver ikke at genopstilles som revisor. Jan Søderberg kunne godt forstå, at man kan betale sig fra noget, når der er begrænset tid, ligesom det er sket med hjemmesiden. Han efterlyste et tilbud på, hvad det koster, da vi nu hører to vidt forskellige tal. Arne Stig Andersen mente ikke, at økonomien holder i det og opfordrede til mægling. Kan man ikke nærme sig hinanden og rense luften og få det til at køre som de sidste 40 år? Uffe Søndergaard sagde, at i så fald må bestyrelsen lave nyt budget, da man ikke får revisor til 5000 kr.

9 Arne Stig Andersen syntes, bestyrelsen stillede et ubehageligt ultimatum. Hvad bliver det næste? Forslaget blev herefter sendt til skriftlig afstemning. Resultatet blev ud af 22 indkomne stemmesedler: 17 ja, 4 nej, 1 blank. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringen blev dermed vedtaget. Forslag 2 stillet af Jan Marker: Håndbog for hvalpekøbere. Birgitte Gothen kommenterede forslaget med, at det var et udmærket forslag, men en håndbog med jævnlig redigering er tidskrævende. Er der nogle opdrættere i klubben, der vil lave den, er de velkomne. DKK har udgivet ny dvd til nye hundeejere, og de udgiver adskillige foldere i forbindelse med køb af hvalp. Der er egentlig tilstrækkeligt materiale. Berit Boye sagde, at det vel er opdrætteren, der er forpligtet til at lave en form for håndbog til sine hvalpekøbere. Birthe Møller Hansen kunne fremvise et gammelt eksemplar af en folder om newfoundlænderen og foreslog en opdatering. Birgitte Gothen sagde, at bestyrelsen mægtig gerne vil udgive en folder, men vi føler ikke, vi har tid til det. Vi fik heller ingen tilmeldinger til et jubilæumsudvalg. Birte Møller Hansen sagde, at hun har tilbudt sin hjælp med papirarbejde til udstillingerne. Dirigenten sendte herefter forslaget til afstemning. Et stort flertal var imod, og forslaget blev forkastet. Forslag 3 stillet af Jan Marker: Opdrættere tilpligtes til at indmelde nye hvalpekøbere. Birgitte Gothen kommenterede forslaget med, at bestyrelsen godt kunne se, det var ment i en god mening, men i det øjeblik det bliver tvang, skal vi holde øje med, om det nu bliver gjort. Det vil være nye regler, som vi har svær mulighed for at kontrollere. Lone Rise oplyste, at vandfolket stiller krav om medlemskab til dem, der vil træne. På den måde kan man vende det om og sige, at vil man træne med sin hund, skal man være medlem. Birthe Møller Hansen ville vide, hvad en godkendt opdrætter er. Birgitte Gothen svarede, at det har vi ikke noget, der hedder. Mette Krohn mente at det jo ville være at tvinge et andet menneske til noget, hvilket ikke ville føles særlig rart som opdrætter. Susanne Søderberg syntes ikke om dette forslag. Hun kunne fortælle, at da hun sidste år købte en petit basset, blev hun tvunget ind i deres klub. Det har været ok i dette tilfælde, men man har ikke mulighed for at sige ja eller nej. Vi spørger vores købere, om de er interesserede i et medlemskab men vil ikke tvinge dem. Dirigenten påpegede, at forslaget ligger på kanten af, hvad der er lovligt. Man kan ikke påtvinge et andet menneske et kontingent.

10 Herefter satte dirigenten forslaget til afstemning, og det blev forkastet med samtlige stemmer imod. 9. Bekendtgørelse af valgets resultater Intet 10. Valg af to kritiske revisorer Dirigenten slog fast, at da det nye forslag egentlig først er gældende, når generalforsamlingen er slut, skal vi vælge to kritiske revisorer. Anne S. Ejby sagde, at bestyrelsen gerne vil nå at indhente et tilbud på ekstern revision. Bestyrelsen blev herefter bedt om at finde revisionsfirma, som vælges til næste års generalforsamling. Birthe Møller Hansen oplyste om, at det nye lovforslag skal godkendes hos DKK. Nye forslag kan ikke træde i kraft i dag, og dagsordenen skal derfor følges. Uffe Søndergaard og Birthe Møller Hansen blev foreslået. Der var ingen andre forslag, og disse to er stadig revisorer frem til næste års generalforsamling. 12. Eventuelt Birthe Møller Hansen roste bestyrelsen for de gode udstillinger. Der er tjek på det. Især Vejen, hvor der ikke var meget plads, kørte udmærket. Bestyrelsen modtog i den forbindelse klapsalver. Arne Stig Andersen syntes også, klubben har flotte udstillinger og ville vide, om det er en tilfældighed, at udstillingerne ikke længere ligger sammen med DKK s. Birgitte Gothen svarede, at det er det ikke. Det er et forsøg at få den gode stemning, som bl.a. ses i Tyskland. Vi vil have folk til at blive samme sted i to dage. At kombinere specialudstilling med DKK-udstilling er et levn fra Storebæltsfærgens tid. Desuden er det et problem at få ringpersonale, når DKK har udstillinger. Nu vil vi prøve noget nyt, så der er tid til at hygge os på udstillingerne. Arne Stig Andersen ønskede at delagtiggøre forsamlingen i en afgørelse ang. DKK s behandling af hd-fotografering. Arne Stig Andersen har klaget over en DKK-bedømmelse og har netop fået ret i Nordisk Ankenævn, hvilket resulterede i, at fra at hunden først ikke kunne indgå i avl, vil den nu kunne anvendes i avl. Et eller andet sted kan det jo dreje sig om liv og død for hunden, så det kan godt betale sig at anke. Birthe Møller Hansen syntes, det var fint med dobbeltudstillinger, men påpegede, at det er dyrt at leje campingvogne, hvilket kunne have betydning for udstillingerne. Birthe Møller Hansen gav et eksempel på leje af campingvogn ifm. Gold Cup, som dog er højsæson. Lone Rise takkede for den store opbakning i forbindelse med vandarbejdet. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. Birgitte Gothen takkede for fremmødet. Bestyrelsen ser frem til godt jubilæumsår og mange hyggelige timer. Vi vil se på afholdningen af næste år generalforsamling, måske er dette måden at gøre det på.

11 Birthe Møller Hansen foreslog, at hvis der havde været udstilling dagen efter, ville der nok være flere deltagere. Birgitte Gothen lovede at se på det og takkede til sidst dirigenten. Generalforsamlingen var slut kl

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Til stede var Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand Birgitte Gothen Lars Højdam Kristensen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag den 12. maj 2007 kl. 18.00 Sted: ÅFS Centret, Paludan Müllersvej 110 8200 Århus N (www.aafs.dk) Dagsorden:

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81

VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81 VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81 1 Benævnelse 1.1 Foreningens navn er Hvalsø Badminton Club = HBC 81. 1.2 Foreningen er stiftet den. 27. januar 1981. 1.3 Foreningens hjemsted er Lejre Kommune.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere