GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003"

Transkript

1 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

2 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde ekstraordinære møder. Jeg vil, i den skriftlige beretning, begynde med nogle overordnede betragtninger. Der har i løbet af året været stillet spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsens beslutninger har været nævnt på generalforsamlingen. I den forbindelse er det vigtigt at påpege, at såvel den skriftlige som den mundtlige beretning angiver en status over det forgangne år i foreningen, samt angiver nogle af de initiativer, som vil blive udført i løbet af det kommende år. Derfor er det vigtigt, at der bliver en god og konstruktiv debat på generalforsamlingerne, da det er på baggrund af indlæggene på generalforsamlingen, at bestyrelsen prioriterer sit arbejde. Et andet område, som jeg finder vigtigt at nævne, er områdemandens arbejdsopgaver. Vi har flere gange i løbet af året oplevet, at grundejerforeningens medlemmer har følt sig som arbejdsgivere i forhold til de opgaver, der er blevet løst. Man kan altid spørge vores områdemand om gode råd og vejledning i forhold til praktisk talt næsten alt, men når det kommer til prioritering af arbejdsopgaver, er det alene bestyrelsen, der kan udstikke arbejdsopgaver til områdemanden. Derfor er det ikke retfærdigt, at beskylde områdemanden for både det ene og det andet, da han kun handler ud fra bestyrelsens retningslinier. Har man spørgsmål eller forståelsesproblemer i forhold til opgaverne, er det derfor en god ide først at tage kontakt til formanden! Den sidste overordnede betragtning i forhold til bestyrelsens arbejder er vedligeholdelse af områder, legepladser, kloakker m.v. Det er først indenfor de sidste 4 år, at der på generalforsamlingerne er blevet afsat penge til vedligeholdelse i grundejerforeningen. Vi har vejfonden, hvortil vi betaler kr. 100,- pr. år, samt overskud fra snerydning. Legepladsfonden, som var en midlertidig indbetaling, er stoppet pr. 1. september 2003 og var på kr. 65,- i kvartalet. Antennefonden, der blev vedtaget på sidste års generalforsamling på kr. 150,- i kvartalet. Dermed er vi bagud med indbetalinger til de store renovationsopgaver, som venter på p-pladserne, kloakker og områderne. I bestyrelsen oplever vi en utålmodighed i forhold til renovationsopgaverne, og dertil kan kun siges, at opgaverne bliver løst i takt med, at vi får råd til opgaverne, desværre ikke i prioriteret rækkefølge, men alt efter hvor behovet er størst.

3 Parkerings- og vejarealerne Bestyrelsen forsøgte i foråret at finde en maling til opstregning af P-pladserne. Forsøgene viste sig hurtigt at være uholdbare, idet malingen hurtigt blev slidt af underlaget, da malingen ikke kun hæfte ordentligt. Dermed ser det ud til, at der venter en stor udgift til renovering af P-pladserne. Bestyrelsen har ikke gjort flere forsøg i denne omgang, da carportudvalget til generalforsamlingen vil komme med forslag om etablering af carporte på området. Det er dog et område, hvor vi lever på lånt tid i forhold til en renovering. I forhold til klager over beboernes manglende evne udi parkeringens svære kunst, må vi glædeligt konstatere, at vi i det forløbne år, ikke har fået nævneværdige antal klager. Om det skyldes at folk har givet op, eller om vi rent faktisk er blevet bedre til at parkere, vil stå hen i det uvisse. På sidste års generalforsamling blev det vedtaget, at vi fortsat skal have hastighedsdæmpende foranstaltninger på Søndertoften. Med mange ændringsforslag fik bestyrelsen frie hænder til, at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger bare de nuværende grimme kummer forsvandt. Kummerne er stadig nuværende, idet anden form for hastighedsdæmpende foranstaltninger i etableringsomkostninger vil koste mellem , ,- pr. stk. Bestyrelsen fandt det ikke rimeligt, at pålægge medlemmerne så store udgifter uden en direkte økonomisk beslutning på generalforsamlingen. Dette skal især ses i lyset af, at prisen for de nuværende var på samlet kr ,-. Derfor besluttede bestyrelsen, at beholde kummerne og beplante kummerne med planter, som med tiden vil dække kummerne ned til vejen. Sidste år havde renovationen et uheld med en vogn, som spildte hydraulikolie på de østvendte p-pladser. Der har været flere samtaler mellem grundejerforeningen og en kontaktperson fra renovationsselskabet, og det blev sidste år besluttet, at vente til efter sommerferien for at se skadernes omfang, og i den stærke sommervarme kunne bestyrelsen konstatere, at asfalten boblede op flere steder. Firmaet har anerkendt, at der er sket skade og lige nu forhandles om, hvordan skaderne repareres. I årets løb har bestyrelsen også haft fat i Post Danmark, idet vi ofte oplevede, at deres chauffører kørte meget stærkt, samt vendte bilerne ved at køre op på stierne. Post Danmark har irettesat deres chauffører, men vi oplever stadig, at bilerne vendes ved, at køre op på stierne. Det har fået bestyrelsen til at drøfte

4 og indstille, at vi henvender os til Post Danmark for at få flyttet postkassen væk fra Søndertoften. De sidste par år har der været opstillet posestativer til hunde hømhøm. Disse er blevet flittigt benyttet, så nu er der blevet opsat endnu 2 stativer på de nederste P-pladser mod Blåkilde. Området Storskrald Et af de store samtaleemner i bebyggelsen hen over sommeren har været storskraldsordningen. Vi har igennem året haft store problemer med, at affaldet ikke blevet taget med af renovationsfolkene fordi, det ikke var sorteret ordentligt eller fordi det ikke hørte til under storskraldsordningen. Samtidig har der været det problem, at klunsere har rodet i det udsatte storskrald, så en eventuelt sortering blev forpurret. Dertil kommer, at ude af øje er ude af sind for mange af beboerne, forstået på den måde, at når affaldet er væk fra egen matrikel, så er affaldet ikke længere den enkeltes ansvar! Problemet har været til stede længe, og har været nævnt på tidligere generalforsamlinger. Nu har vi været heldig stillet i grundejerforeningen ved, at områdemanden har fjernet affaldet. Da det ikke er en opgave for områdemanden, henstillede bestyrelsen til ham, at affald, der ikke blev fjernet ved storskrald, var den enkeltes ansvar og ikke grundejerforeningens. Hele problematikken kulminerede kort før sommerferien, hvor der praktisk talt ikke blev fjernet storskrald. Bestyrelsen drøftede situationen og besluttede, at udsende et brev til alle i foreningen, hvor der ikke blev lagt fingre imellem i forhold til vores holdning. Et brev, som bestyrelsen har modtaget meget ros for. Situationen medførte også, at vi indkaldte Vega til et møde om problematikken i august. I mødet deltog formanden og områdemanden for grundejerforeningen, og fra Vega deltog de ansvarlige for storskraldsordningen. På mødet blev der snakket ud om problematikken om, at medarbejderne var trætte af Søndertoften og ikke spor fleksible, samt at beboerne på Søndertoften blot kastede alt ud til storskrald, og fandt medarbejderne tvære, sure og mugne. Helt konkret har Høje-Taastrup kommune (HTK) 2 former for afhentning af storskrald.

5 A: Afhentning ved indkørsel B: Genbrugspladser. A: Afhentning ved indkørsel Storskrald skal placeres ved skel mod kørevej og let synligt fra vej. I spredt bebyggelse i landzone skal storskrald dog bringes frem til fælles, asfalteret, kørevej, hvor det er muligt at foretage afhentning med renovationsvogn. Affaldet skal i fornødent omfang emballeres (f.eks. papir i poser eller kasser, mindre metaldele i kasser o.s.v.). Vægten af de enkelte colli må ikke overstige 24 kg. Dog er tunge møbler, hårde hvidevarer og lignende undtaget fra vægtbegrænsningen. Er storskraldet ikke sorteret efter de anviste retningslinier, kan renovatøren afvise skraldet. B: Genbrugspladser B er etablering af genbrugspladser primært i almene nyttige boliger hvor storskrald afhentes efter behov. Der er på genbrugspladserne forskellige behov, men dog en minimum standard for hvad der skulle kunne afleveres på pladsen. Det er: Elektronik Pap/papir/flasker Haveaffald Brændbart stort og småt Metal Dertil kommer, at såfremt man ønsker det, kan der oprettes afdeling for miljøfarligt affald, men det kræver en uddannelse af 1 medarbejder. GF hører ikke under nogen af disse ordninger, hvilket er medvirkende til vore problemer. På mødet drøftede vi derfor muligheden for etablering af genbrugsplads i bebyggelsen. En beslutning om etablering af genbrugsplads henhører imidlertid under generalforsamlingen, så på mødet aftalte grundejerforeningen og Vega, at vi skulle have en her og nu løsning, der kunne være med til at genoprette samarbejdet mellem medarbejderne og beboerne. Da problemet med storskrald er størst ved enden af P-pladserne på østsiden, blev det på mødet aftalt, at vi forsøgsvis vil afspærre de nederste P-pladser fra onsdag middag, og at storskrald skulle placeres her. At problemet er særlig markant på østsiden af Søndertoften skyldes ikke, at beboerne her er dårligere

6 til at sortere affald end andre i bebyggelsen, men at der her skal være affald fra 2 rækker eller 28 husstande. Samtidig blev det også aftalt, at grundejerforeningen skulle undersøge muligheden og holdningen til etablering af genbrugsplads. Bestyrelsen bakker op om etablering af genbrugsplads, og har derfor stillet forslag om dette til generalforsamlingen. Afspærring af P-pladserne vil også i fremtiden ske ved afhentning af haveaffald, men en lille historie fra virkelighedens verden viser, at uanset hvilken foranstaltning bestyrelsen gennemfører, så er der altid nogle som ved bedre. I forbindelse med afhentning af haveaffald opdagede gartnerne, at en mand kom med en sæk haveaffald, som blev placeret ved p-pladsen. Da afhentningen var sket, gjorde gartneren manden opmærksom på, at det var for sent at sætte haveaffaldet ud. Hertil svarede manden kort og godt Det er jeg ligeglad med, nu sætter jeg den her, og så er der vel nogen, der fjerner den.. Legepladser Generalforsamlingen besluttede i 2000, at der skulle ske en renovering af legepladsområderne med udskiftning af legepladser, samt beplantning på områderne, og afsatte derfor midler gennem ekstraopkrævning via kontingentet. Strategien for arbejdet var følgende: de mest nedslidte legepladser rives ned først legepladserne skal opfylde de gældende sikkerhedsregler legepladserne etableres så billigt som muligt legepladserne gøres så spændende som muligt legepladserne vedligeholdes og males kun med udvalgets godkendelse (dette skyldes, at velmenende beboere gennem tiden har shinet legepladserne op med plastmaling, og de er efterfølgende gået i råd) legepladserne skal ikke være ens legepladserne forsøges sammensat efter aldersgrupper legepladserne genoprettes i størst muligt omfang af beboerne selv for at spare penge legepladserne anlægges på en måde, så det altid er uproblematisk at trimme beplantningen og græsset i området ny beplantning skal tage hensyn til børnene (f.eks. ingen farlige bær)

7 Planen for områderne var følgende: Område 1 (ud mod Sydskellet) Legepladsen skal være for de store børn Den nuværende legeplads rives ned i efteråret 2002 eller foråret Allerede nu forberedes anlæggelsen af to nye asymmetriske jordvolde. Der indhentes tilbud på en udfordrende naturlegeplads, som er god at lege Tarzan på. Der sættes kanter på sandkassen. Gyngestativerne udskiftes evt. Bænkene udskiftes. Beplantningen justeres. Faldunderlag anlægges. Område 2 (mellem Vejtoften og Søndertoften Syd) Kant på sandkasse. Nye bænke. Vippedyr. Ryddes for ukrudt, der pakker sandet. Senere nyt faldunderlag. Rutschebanen har en forkert hældning, så man stopper midtpå! Gyngestativer placeret særdeles farligt, da det er tæt på rutschebanen. Stativet bør flyttes. Nye gummirør på gynger. På legepladsen kan evt. opstilles en flot træstamme med tykke grene, som man kan balancere og kravle på. Område 3 (mellem Vejtoften og Søndertoften Nord) Kant på sandkasse. Gummirør på gynger. Vippedyr sættes op. Beplantning justeres. Legepladsen slibes og males. Nyt klatrereb. Der ryddes for ukrudt (ukrudt pakker sandet, der er faldunderlag) Senere nyt faldunderlag. Fritstående gyngestativ bør fjernes og erstattes af en forhindringsbane eller lign. Område 6 (mellem Søndertoften og Løvtoften) Rutschebane udskiftes. Gummirør på gyngerne. Bord og bænk i sandkasse. Kanter på sandkasse. Evt. vippedyr. Nyt faldunderlag. Tovværk udskiftes. Klatrestativ er ikke helt lovligt (en anoraksnor kan sætte sig fast, der mangler faldunderlag). Område 7 (ved tv-antennen) Legepladsen skal være for de små. Nedrevet og udskiftet, nyt faldunderlag udgravet. Kanter på sandkasse er sat på. Bord og bænk i sandkasse og vippedyr opsat. Flisegenopretning. Kanter på faldområde. Bænke rettes op, nye brædder på bænkene. Ny beplantning etableres efterår 2002.

8 Status Der har i de forløbne 3 år været arbejdet ud fra ovenstående plan på legepladsdagene forår og efterår. Vi har til alt held oplevet, at der har været beboere, som gerne ville være med til at forskønne området. Derfor har der været taget fat på alle områderne ud fra deltagerantallet de enkelte dage mest med udgangspunkt i fjernelse af beplantning, samt vedligeholdelse og maling af legeredskaber. Arbejdet med renovering af områderne har været en langsom proces, og til tider har området lignet noget, som blot har været henlagt. Bestyrelsen besluttede før sommerferien, at legepladsdagen i efteråret var sidste omgang med nedbrydning, og der skulle arbejdes hen imod at få færdiggjort områderne over de næste par år. I sensommeren har vi fået lavet fliseopretning på legepladserne ved nr. 3 og 6. Samtidig er der bestilt beplantning af område 3 og 7. Område 3 med bøgehæk og mini bøgelabyrint, og område 7 med blandt andet piletræer til huler, flitsbuer m.v.. Dermed kan der gives et færdigstempel på disse områder dog med den bemærkning, at legeredskaberne på område 3 og 6 indenfor en kort årrække skal udskiftes, samt der løbende skal udskiftes sand i sandkasserne. Fokus for 2004 skal rettes på område 1 og 2, der begge skal total renoveres. Område 1 skal have en ny legeplads for de større børn. Det er bestyrelsens ønske, at etablere en naturlegeplads på dette område, men dette er en meget dyr affære. Område 2 skal have fjernet jord, lavet fliseopretning samt ny beplantning. Renovering og vedligeholdelse af legepladserne er en fortsat opgave, og bestyrelsen indstiller forslag til generalforsamlingen, at bidraget til legepladserne gøres permanent, så arbejdet kan fortsætte. Legepladsdagene i året bød også på en begyndende renovering af bænkene rundt om i bebyggelsen. Desværre viste det sig, at flere af bænkene var så rådne, at en udskiftning af ryg og sæde ikke var muligt. Flere af bænkene har hen over sommeren derfor stået uden ryglæn, da støtterne skulle udskiftes. Det var ikke en del af planen, men bestyrelsen har bestilt nye støtter, således at bænkene kan blive lavet.

9 I 2002 blev der fjernet jord på område 6, og kørt til område 1 for etablering af jordhøje her, og frem til sommeren lå disse ujævne og grimme. Jordhøjene er nu rettet til, og der er sået græs, så de passer ind i landskabet på området. I årets løb har områdeudvalget gennemgået området og mærket de træer, der var/er blevet for høje, eller hvis rødder skaber problemer for stierne. Træerne er mærket med et rødt kryds, og interesserede kan ved henvendelse til bestyrelsen få træet til brændeovnen mod, at de selv fælder det. De træer, som bliver stående, vil i den kommende tid blive beskåret, således at de danner krone. Det betyder, at vi i en kort periode må se på knapt så kønne træer, indtil kronen dannes. Desværre oplevede vi i løbet sommeren et tilfælde af graffiti på legepladserne, hvor nogle rødder skulle have et budskab af sted til kommunens SSP medarbejder. Graffitien blev politianmeldt og fjernet, efter at politiet havde taget de nødvendige billeder. Andre områder Antennen har i årets løb voldt de samme problemer med udfald, som i de foregående år, men eftersom generalforsamlingen sidste år besluttede oprettelse af en antennefond med det formål, at få penge til udskiftning i løbet af en årrække, vil jeg ikke bruge flere ord på det emne. Dog skal lige nævnes, at prisen på TV3 er steget med ca. 33 %, samt vi kan forvente store prisstigninger på andre betalingskanaler. Et emne, som derimod har sat fokus på grundejerforeningens forpligtigelser og bestyrelsens ansvar, har været hovedvandledningerne på lofterne. Frem til sommerferien var det bestyrelsens overbevisning, at hovedvandledningerne henhørte til de enkelte matrikelnumre, og at et brud på ledningen derfor hørte under husstandens egen forsikring. En tvist mellem en beboer og grundejerforeningen fik imidlertid skabt klarhed over ejerforholdet. Hovedvandledningerne er grundejerforeningens ansvar, og det er grundejerforeningens ansvar, at vedligeholde og reparere evt. brud. Det betyder, at vi har en tikkende bombe liggende over hovedet på såvel den enkelte ejer, som grundejerforeningens økonomi. Bestyrelsen vil frem til generalforsamlingen indhente tilbud på forsikring og komme med status i den mundtlige beretning.

10 I ovennævnte sag blev grundejerforeningen ligeledes pålagt, at betale sagsomkostningerne til beboerens advokat på kr ,-, da bestyrelsen i første omgang afslog at betale for reparationen. Det fik bestyrelsen til at se på konsekvenserne og bestyrelsesansvaret ved at være bestyrelsesmedlem. Som medlem af bestyrelsen kan man blive personlig ansvarlig for de beslutninger, som træffes i bestyrelsen, og man kan i værste fald blive nødsaget til at gå fra hus og hjem. Dette er dog forhold, som grundejerforeningen kan forsikre sig imod, ligesom det er muligt at tegne underslæbsforsikring. En forsikring af denne art er nødvendig, hvis der også i fremtiden skal være en bestyrelse for grundejerforeningen. Disse forsikringer er meget billige ved medlemskab af Grundejernes Landsorganisation, ligesom vi ved medlemskab her også får bedre forsikringer på områderne m.v. Bestyrelsen stiller derfor forslag om, at vi indmeldes i Grundejernes Landsorganisation. Fastelavnsfesten i februar havde stor tilslutning, og var en fornøjelig dag for både børn og voksne. I år havde vi taget ved lære af erfaringerne og indkøbt en paptønde til de mindste. Legepladsdagene har tidligere været nævnt i beretningen. Igennem årene har der været mange deltagere, men bestyrelsen oplever en faldende interesse for deltagelse i dagene. Legepladsdagene har foruden at bidrage til forskønnelse af området, også været en god social aktivitet. Det faldende deltagerantal gør, at der nu kun er en lille hård kerne tilbage, som ikke længer ønske at slide for alle dem, der ikke deltager. Bestyrelsen har derfor besluttet, at sætte legepladsdagene på standby, indtil vi får tilbagemeldinger om eventuel genoptagelse. Økonomi Grundejerforeningen kommer ud af regnskabsåret med et driftsunderskud på ca. kr ,-. Kassereren vil på generalforsamlingen redegøre for driften og næste års budget.

11 Fremtiden Normalt henhører dette ikke i en skriftlig beretning, men jeg vil dog lige nævne, at bestyrelsen i næste periode vil arbejde med følgende emner: Etablering af genbrugsplads, revidering af vedtægter og hushåndbogen, samt kigge kloakkerne nærmere efter i sømmene. I skrivende stund har 2 bestyrelsesmedlemmer meldt deres afgang fra bestyrelsen. Lars Dhyl, der er næstformand, har valgt at trække sig i utide, mens John Kristensen ikke længere ønsker, at deltage i arbejdet. Der er mange arbejdsopgaver i bestyrelsen, som foregår på frivilligt plan, og ofte hører man ikke andet end klager. Jeg vil derfor takke for det store stykke arbejde, som både Lars og John har gjort i bestyrelsen i gennem årerne. Samtidig skal der også lyde en tak for samarbejdet til resten af bestyrelsen, beboer-info, samt de aktive på legepladsdagene. 6. oktober 2003 Morten B. Christensen Formand Grundejerforeningen Søndervang

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI

Læs mere

Bestyrelsen indstillede Steen Hillebrecht nr. 72, der blev valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen indstillede Steen Hillebrecht nr. 72, der blev valgt uden modkandidater. 5HIHUDWIUDJHQHUDOIRUVDPOLQJL*UXQGHMHUIRUHQLQJHQ6 QGHUYDQJ 7RUVGDJGHQQRYHPEHUL7DDVWUXS.XOWXUFHQWHU Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og oplyste, at vedtægtsændringerne fra de ekstraordinære

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Gennemgang af RVP legepladser

Gennemgang af RVP legepladser Gennemgang af RVP legepladser Gennemgangen blev foretaget d. 30. oktober 2006 med Henka som konsulent. Generelt set er alle gynger ikke i overensstemmelse med tidens krav. De er tillige så dyre at få totalrenoveret

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Bilag I 6NULIWOLJ EHUHWQLQJ

Bilag I 6NULIWOLJ EHUHWQLQJ Bilag I 6NULIWOLJEHUHWQLQJ 6NULIWOLJEHUHWQLQJ *UXQGHMHUIRUHQLQJHQ6 QGHUYDQJ 2004 har ikke været et kedeligt år i Grundejerforeningen. Der har været masser af debat, holdningerne er blevet brudt, meninger

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32 Aktivitetsområde for hele familien på Fællesareal ved Kildeholm IV 1. november 2008 Page 1 of 32 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede formål og placering... 4 3. Udstyr og leverandør...

Læs mere

RG nyt Røjlevangens Grundejerforening Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 2630 Taastrup

RG nyt Røjlevangens Grundejerforening Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 2630 Taastrup Referat fra ordinær generalforsamling den 14.3.12 På mødet var 17 grundejere repræsenteret. 1 Valg af dirigent Jan Hansen Røjlevangen 82 blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamling den 23. marts 2010 kl. 1900 i Grundejerforeningen, Violvænget, Nordbyen.

Formandsberetning til generalforsamling den 23. marts 2010 kl. 1900 i Grundejerforeningen, Violvænget, Nordbyen. Formandsberetning til generalforsamling den 23. marts 2010 kl. 1900 i Grundejerforeningen, Violvænget, Nordbyen. Indledning: Endnu en gang velkommen til Grundejerforeningen Violvænget, Nordbyens generalforsamling.

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2011, den 28. november kl. 19.00 afholdtes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Camilla Schreiner-Frantzen

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Linda Andersen, Ejvind Wilms, Alice Dyssell

Læs mere

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015.

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015. Haraldsvej 66 8960 Randers SØ Til ejere og beboere af ejendomme i Skovparken 8240 Risskov E-mail: Web: Knud Jakobsen Mobil 2465 7805 knud@dapd.dk www.dapd.dk Randers 31. maj 2015 Grundejerforeningen Skovparken

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert.

Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen, Fløngvænget-Baveåsen, den 16. september 2008 kl. 19,30 på Fløng skole. Formanden bød velkommen og foreslog, at Mogens West, Fløngvænget 55 blev valgt

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Gyvelkædens ABC

Grundejerforeningen Gyvelkædens ABC Juni 2013, revideret april 2014 Grundejerforeningen Gyvelkædens ABC En lille oversigt over, hvad du som grundejer har gavn af at vide. Affald. Affaldet skal sorteres i mindst 4 fraktioner. Læs mere i kommunes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamlingen 7-6-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 7-6-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 7-6-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matrikel. Nr. 1.D.O Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdt

Læs mere

Grundejerforeningen Ibsgården

Grundejerforeningen Ibsgården Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer

Læs mere

Valg af dirigent: Thomas (43) Valg af referent: Henrik (47) Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt iflg. vedtægterne.

Valg af dirigent: Thomas (43) Valg af referent: Henrik (47) Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt iflg. vedtægterne. Deltagere: 22 fremmødte, samt 6 ved fuldmagt. Måløv den 29. april 2015 Punkt 1 Valg af dirigent: Valg af dirigent: Thomas (43) Valg af referent: Henrik (47) Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr.

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr. Taastrup 14/8 2009 Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. I forbindelse med bestyrelsens fremlæggelse af legepladsrapport, og bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling i G/F Valby Have

Generalforsamling i G/F Valby Have Onsdag den 30. juni 2010 kl. 19:00 22:00 i S1, K1, K2 & K3 s fælleslokale. Første punkt var valg af ordstyrer og referent. Ordstyre blev Mie Sand G/F Kirsebærparken 3, referent blev Rasmus Anker G/F Kirsebærparken

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21. i Ejby fodboldklub

Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21. i Ejby fodboldklub Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21 i Ejby fodboldklub Dagsorden: Vedtægtsændringer (se nedenfor). Afstemning vedr. Fællesareal (se bilag) Evt. Der vil være gløgg og æbleskiver til mødet NBNBNB: Denne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A 1. Afbud Nicoline Varberg, suppleant 2. Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt. 3. Godkendelse af referat fra forrige møde

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16 AAB Afdeling 16 april 2009 Beretning 2009 Afdeling 16 Postkasser Fra den 1. januar 2010 skal alle etageejendomme være udstyret med postkasser i stueplan. Afdelingen har modtaget et særdeles godt tilbud

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999.

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Forslag

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato: 10.12.2011 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 22. november 2011, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Ordensbestemmelser 2014 1 Ordensregler 1.1 Ved gentagne overtrædelser af ordensbestemmelserne træder 8 i vedtægterne i kraft. 1.2 Havelejeren er ansvarlig for enhver overtrædelse, der begås af havelejeren,

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere