GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003"

Transkript

1 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

2 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde ekstraordinære møder. Jeg vil, i den skriftlige beretning, begynde med nogle overordnede betragtninger. Der har i løbet af året været stillet spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsens beslutninger har været nævnt på generalforsamlingen. I den forbindelse er det vigtigt at påpege, at såvel den skriftlige som den mundtlige beretning angiver en status over det forgangne år i foreningen, samt angiver nogle af de initiativer, som vil blive udført i løbet af det kommende år. Derfor er det vigtigt, at der bliver en god og konstruktiv debat på generalforsamlingerne, da det er på baggrund af indlæggene på generalforsamlingen, at bestyrelsen prioriterer sit arbejde. Et andet område, som jeg finder vigtigt at nævne, er områdemandens arbejdsopgaver. Vi har flere gange i løbet af året oplevet, at grundejerforeningens medlemmer har følt sig som arbejdsgivere i forhold til de opgaver, der er blevet løst. Man kan altid spørge vores områdemand om gode råd og vejledning i forhold til praktisk talt næsten alt, men når det kommer til prioritering af arbejdsopgaver, er det alene bestyrelsen, der kan udstikke arbejdsopgaver til områdemanden. Derfor er det ikke retfærdigt, at beskylde områdemanden for både det ene og det andet, da han kun handler ud fra bestyrelsens retningslinier. Har man spørgsmål eller forståelsesproblemer i forhold til opgaverne, er det derfor en god ide først at tage kontakt til formanden! Den sidste overordnede betragtning i forhold til bestyrelsens arbejder er vedligeholdelse af områder, legepladser, kloakker m.v. Det er først indenfor de sidste 4 år, at der på generalforsamlingerne er blevet afsat penge til vedligeholdelse i grundejerforeningen. Vi har vejfonden, hvortil vi betaler kr. 100,- pr. år, samt overskud fra snerydning. Legepladsfonden, som var en midlertidig indbetaling, er stoppet pr. 1. september 2003 og var på kr. 65,- i kvartalet. Antennefonden, der blev vedtaget på sidste års generalforsamling på kr. 150,- i kvartalet. Dermed er vi bagud med indbetalinger til de store renovationsopgaver, som venter på p-pladserne, kloakker og områderne. I bestyrelsen oplever vi en utålmodighed i forhold til renovationsopgaverne, og dertil kan kun siges, at opgaverne bliver løst i takt med, at vi får råd til opgaverne, desværre ikke i prioriteret rækkefølge, men alt efter hvor behovet er størst.

3 Parkerings- og vejarealerne Bestyrelsen forsøgte i foråret at finde en maling til opstregning af P-pladserne. Forsøgene viste sig hurtigt at være uholdbare, idet malingen hurtigt blev slidt af underlaget, da malingen ikke kun hæfte ordentligt. Dermed ser det ud til, at der venter en stor udgift til renovering af P-pladserne. Bestyrelsen har ikke gjort flere forsøg i denne omgang, da carportudvalget til generalforsamlingen vil komme med forslag om etablering af carporte på området. Det er dog et område, hvor vi lever på lånt tid i forhold til en renovering. I forhold til klager over beboernes manglende evne udi parkeringens svære kunst, må vi glædeligt konstatere, at vi i det forløbne år, ikke har fået nævneværdige antal klager. Om det skyldes at folk har givet op, eller om vi rent faktisk er blevet bedre til at parkere, vil stå hen i det uvisse. På sidste års generalforsamling blev det vedtaget, at vi fortsat skal have hastighedsdæmpende foranstaltninger på Søndertoften. Med mange ændringsforslag fik bestyrelsen frie hænder til, at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger bare de nuværende grimme kummer forsvandt. Kummerne er stadig nuværende, idet anden form for hastighedsdæmpende foranstaltninger i etableringsomkostninger vil koste mellem , ,- pr. stk. Bestyrelsen fandt det ikke rimeligt, at pålægge medlemmerne så store udgifter uden en direkte økonomisk beslutning på generalforsamlingen. Dette skal især ses i lyset af, at prisen for de nuværende var på samlet kr ,-. Derfor besluttede bestyrelsen, at beholde kummerne og beplante kummerne med planter, som med tiden vil dække kummerne ned til vejen. Sidste år havde renovationen et uheld med en vogn, som spildte hydraulikolie på de østvendte p-pladser. Der har været flere samtaler mellem grundejerforeningen og en kontaktperson fra renovationsselskabet, og det blev sidste år besluttet, at vente til efter sommerferien for at se skadernes omfang, og i den stærke sommervarme kunne bestyrelsen konstatere, at asfalten boblede op flere steder. Firmaet har anerkendt, at der er sket skade og lige nu forhandles om, hvordan skaderne repareres. I årets løb har bestyrelsen også haft fat i Post Danmark, idet vi ofte oplevede, at deres chauffører kørte meget stærkt, samt vendte bilerne ved at køre op på stierne. Post Danmark har irettesat deres chauffører, men vi oplever stadig, at bilerne vendes ved, at køre op på stierne. Det har fået bestyrelsen til at drøfte

4 og indstille, at vi henvender os til Post Danmark for at få flyttet postkassen væk fra Søndertoften. De sidste par år har der været opstillet posestativer til hunde hømhøm. Disse er blevet flittigt benyttet, så nu er der blevet opsat endnu 2 stativer på de nederste P-pladser mod Blåkilde. Området Storskrald Et af de store samtaleemner i bebyggelsen hen over sommeren har været storskraldsordningen. Vi har igennem året haft store problemer med, at affaldet ikke blevet taget med af renovationsfolkene fordi, det ikke var sorteret ordentligt eller fordi det ikke hørte til under storskraldsordningen. Samtidig har der været det problem, at klunsere har rodet i det udsatte storskrald, så en eventuelt sortering blev forpurret. Dertil kommer, at ude af øje er ude af sind for mange af beboerne, forstået på den måde, at når affaldet er væk fra egen matrikel, så er affaldet ikke længere den enkeltes ansvar! Problemet har været til stede længe, og har været nævnt på tidligere generalforsamlinger. Nu har vi været heldig stillet i grundejerforeningen ved, at områdemanden har fjernet affaldet. Da det ikke er en opgave for områdemanden, henstillede bestyrelsen til ham, at affald, der ikke blev fjernet ved storskrald, var den enkeltes ansvar og ikke grundejerforeningens. Hele problematikken kulminerede kort før sommerferien, hvor der praktisk talt ikke blev fjernet storskrald. Bestyrelsen drøftede situationen og besluttede, at udsende et brev til alle i foreningen, hvor der ikke blev lagt fingre imellem i forhold til vores holdning. Et brev, som bestyrelsen har modtaget meget ros for. Situationen medførte også, at vi indkaldte Vega til et møde om problematikken i august. I mødet deltog formanden og områdemanden for grundejerforeningen, og fra Vega deltog de ansvarlige for storskraldsordningen. På mødet blev der snakket ud om problematikken om, at medarbejderne var trætte af Søndertoften og ikke spor fleksible, samt at beboerne på Søndertoften blot kastede alt ud til storskrald, og fandt medarbejderne tvære, sure og mugne. Helt konkret har Høje-Taastrup kommune (HTK) 2 former for afhentning af storskrald.

5 A: Afhentning ved indkørsel B: Genbrugspladser. A: Afhentning ved indkørsel Storskrald skal placeres ved skel mod kørevej og let synligt fra vej. I spredt bebyggelse i landzone skal storskrald dog bringes frem til fælles, asfalteret, kørevej, hvor det er muligt at foretage afhentning med renovationsvogn. Affaldet skal i fornødent omfang emballeres (f.eks. papir i poser eller kasser, mindre metaldele i kasser o.s.v.). Vægten af de enkelte colli må ikke overstige 24 kg. Dog er tunge møbler, hårde hvidevarer og lignende undtaget fra vægtbegrænsningen. Er storskraldet ikke sorteret efter de anviste retningslinier, kan renovatøren afvise skraldet. B: Genbrugspladser B er etablering af genbrugspladser primært i almene nyttige boliger hvor storskrald afhentes efter behov. Der er på genbrugspladserne forskellige behov, men dog en minimum standard for hvad der skulle kunne afleveres på pladsen. Det er: Elektronik Pap/papir/flasker Haveaffald Brændbart stort og småt Metal Dertil kommer, at såfremt man ønsker det, kan der oprettes afdeling for miljøfarligt affald, men det kræver en uddannelse af 1 medarbejder. GF hører ikke under nogen af disse ordninger, hvilket er medvirkende til vore problemer. På mødet drøftede vi derfor muligheden for etablering af genbrugsplads i bebyggelsen. En beslutning om etablering af genbrugsplads henhører imidlertid under generalforsamlingen, så på mødet aftalte grundejerforeningen og Vega, at vi skulle have en her og nu løsning, der kunne være med til at genoprette samarbejdet mellem medarbejderne og beboerne. Da problemet med storskrald er størst ved enden af P-pladserne på østsiden, blev det på mødet aftalt, at vi forsøgsvis vil afspærre de nederste P-pladser fra onsdag middag, og at storskrald skulle placeres her. At problemet er særlig markant på østsiden af Søndertoften skyldes ikke, at beboerne her er dårligere

6 til at sortere affald end andre i bebyggelsen, men at der her skal være affald fra 2 rækker eller 28 husstande. Samtidig blev det også aftalt, at grundejerforeningen skulle undersøge muligheden og holdningen til etablering af genbrugsplads. Bestyrelsen bakker op om etablering af genbrugsplads, og har derfor stillet forslag om dette til generalforsamlingen. Afspærring af P-pladserne vil også i fremtiden ske ved afhentning af haveaffald, men en lille historie fra virkelighedens verden viser, at uanset hvilken foranstaltning bestyrelsen gennemfører, så er der altid nogle som ved bedre. I forbindelse med afhentning af haveaffald opdagede gartnerne, at en mand kom med en sæk haveaffald, som blev placeret ved p-pladsen. Da afhentningen var sket, gjorde gartneren manden opmærksom på, at det var for sent at sætte haveaffaldet ud. Hertil svarede manden kort og godt Det er jeg ligeglad med, nu sætter jeg den her, og så er der vel nogen, der fjerner den.. Legepladser Generalforsamlingen besluttede i 2000, at der skulle ske en renovering af legepladsområderne med udskiftning af legepladser, samt beplantning på områderne, og afsatte derfor midler gennem ekstraopkrævning via kontingentet. Strategien for arbejdet var følgende: de mest nedslidte legepladser rives ned først legepladserne skal opfylde de gældende sikkerhedsregler legepladserne etableres så billigt som muligt legepladserne gøres så spændende som muligt legepladserne vedligeholdes og males kun med udvalgets godkendelse (dette skyldes, at velmenende beboere gennem tiden har shinet legepladserne op med plastmaling, og de er efterfølgende gået i råd) legepladserne skal ikke være ens legepladserne forsøges sammensat efter aldersgrupper legepladserne genoprettes i størst muligt omfang af beboerne selv for at spare penge legepladserne anlægges på en måde, så det altid er uproblematisk at trimme beplantningen og græsset i området ny beplantning skal tage hensyn til børnene (f.eks. ingen farlige bær)

7 Planen for områderne var følgende: Område 1 (ud mod Sydskellet) Legepladsen skal være for de store børn Den nuværende legeplads rives ned i efteråret 2002 eller foråret Allerede nu forberedes anlæggelsen af to nye asymmetriske jordvolde. Der indhentes tilbud på en udfordrende naturlegeplads, som er god at lege Tarzan på. Der sættes kanter på sandkassen. Gyngestativerne udskiftes evt. Bænkene udskiftes. Beplantningen justeres. Faldunderlag anlægges. Område 2 (mellem Vejtoften og Søndertoften Syd) Kant på sandkasse. Nye bænke. Vippedyr. Ryddes for ukrudt, der pakker sandet. Senere nyt faldunderlag. Rutschebanen har en forkert hældning, så man stopper midtpå! Gyngestativer placeret særdeles farligt, da det er tæt på rutschebanen. Stativet bør flyttes. Nye gummirør på gynger. På legepladsen kan evt. opstilles en flot træstamme med tykke grene, som man kan balancere og kravle på. Område 3 (mellem Vejtoften og Søndertoften Nord) Kant på sandkasse. Gummirør på gynger. Vippedyr sættes op. Beplantning justeres. Legepladsen slibes og males. Nyt klatrereb. Der ryddes for ukrudt (ukrudt pakker sandet, der er faldunderlag) Senere nyt faldunderlag. Fritstående gyngestativ bør fjernes og erstattes af en forhindringsbane eller lign. Område 6 (mellem Søndertoften og Løvtoften) Rutschebane udskiftes. Gummirør på gyngerne. Bord og bænk i sandkasse. Kanter på sandkasse. Evt. vippedyr. Nyt faldunderlag. Tovværk udskiftes. Klatrestativ er ikke helt lovligt (en anoraksnor kan sætte sig fast, der mangler faldunderlag). Område 7 (ved tv-antennen) Legepladsen skal være for de små. Nedrevet og udskiftet, nyt faldunderlag udgravet. Kanter på sandkasse er sat på. Bord og bænk i sandkasse og vippedyr opsat. Flisegenopretning. Kanter på faldområde. Bænke rettes op, nye brædder på bænkene. Ny beplantning etableres efterår 2002.

8 Status Der har i de forløbne 3 år været arbejdet ud fra ovenstående plan på legepladsdagene forår og efterår. Vi har til alt held oplevet, at der har været beboere, som gerne ville være med til at forskønne området. Derfor har der været taget fat på alle områderne ud fra deltagerantallet de enkelte dage mest med udgangspunkt i fjernelse af beplantning, samt vedligeholdelse og maling af legeredskaber. Arbejdet med renovering af områderne har været en langsom proces, og til tider har området lignet noget, som blot har været henlagt. Bestyrelsen besluttede før sommerferien, at legepladsdagen i efteråret var sidste omgang med nedbrydning, og der skulle arbejdes hen imod at få færdiggjort områderne over de næste par år. I sensommeren har vi fået lavet fliseopretning på legepladserne ved nr. 3 og 6. Samtidig er der bestilt beplantning af område 3 og 7. Område 3 med bøgehæk og mini bøgelabyrint, og område 7 med blandt andet piletræer til huler, flitsbuer m.v.. Dermed kan der gives et færdigstempel på disse områder dog med den bemærkning, at legeredskaberne på område 3 og 6 indenfor en kort årrække skal udskiftes, samt der løbende skal udskiftes sand i sandkasserne. Fokus for 2004 skal rettes på område 1 og 2, der begge skal total renoveres. Område 1 skal have en ny legeplads for de større børn. Det er bestyrelsens ønske, at etablere en naturlegeplads på dette område, men dette er en meget dyr affære. Område 2 skal have fjernet jord, lavet fliseopretning samt ny beplantning. Renovering og vedligeholdelse af legepladserne er en fortsat opgave, og bestyrelsen indstiller forslag til generalforsamlingen, at bidraget til legepladserne gøres permanent, så arbejdet kan fortsætte. Legepladsdagene i året bød også på en begyndende renovering af bænkene rundt om i bebyggelsen. Desværre viste det sig, at flere af bænkene var så rådne, at en udskiftning af ryg og sæde ikke var muligt. Flere af bænkene har hen over sommeren derfor stået uden ryglæn, da støtterne skulle udskiftes. Det var ikke en del af planen, men bestyrelsen har bestilt nye støtter, således at bænkene kan blive lavet.

9 I 2002 blev der fjernet jord på område 6, og kørt til område 1 for etablering af jordhøje her, og frem til sommeren lå disse ujævne og grimme. Jordhøjene er nu rettet til, og der er sået græs, så de passer ind i landskabet på området. I årets løb har områdeudvalget gennemgået området og mærket de træer, der var/er blevet for høje, eller hvis rødder skaber problemer for stierne. Træerne er mærket med et rødt kryds, og interesserede kan ved henvendelse til bestyrelsen få træet til brændeovnen mod, at de selv fælder det. De træer, som bliver stående, vil i den kommende tid blive beskåret, således at de danner krone. Det betyder, at vi i en kort periode må se på knapt så kønne træer, indtil kronen dannes. Desværre oplevede vi i løbet sommeren et tilfælde af graffiti på legepladserne, hvor nogle rødder skulle have et budskab af sted til kommunens SSP medarbejder. Graffitien blev politianmeldt og fjernet, efter at politiet havde taget de nødvendige billeder. Andre områder Antennen har i årets løb voldt de samme problemer med udfald, som i de foregående år, men eftersom generalforsamlingen sidste år besluttede oprettelse af en antennefond med det formål, at få penge til udskiftning i løbet af en årrække, vil jeg ikke bruge flere ord på det emne. Dog skal lige nævnes, at prisen på TV3 er steget med ca. 33 %, samt vi kan forvente store prisstigninger på andre betalingskanaler. Et emne, som derimod har sat fokus på grundejerforeningens forpligtigelser og bestyrelsens ansvar, har været hovedvandledningerne på lofterne. Frem til sommerferien var det bestyrelsens overbevisning, at hovedvandledningerne henhørte til de enkelte matrikelnumre, og at et brud på ledningen derfor hørte under husstandens egen forsikring. En tvist mellem en beboer og grundejerforeningen fik imidlertid skabt klarhed over ejerforholdet. Hovedvandledningerne er grundejerforeningens ansvar, og det er grundejerforeningens ansvar, at vedligeholde og reparere evt. brud. Det betyder, at vi har en tikkende bombe liggende over hovedet på såvel den enkelte ejer, som grundejerforeningens økonomi. Bestyrelsen vil frem til generalforsamlingen indhente tilbud på forsikring og komme med status i den mundtlige beretning.

10 I ovennævnte sag blev grundejerforeningen ligeledes pålagt, at betale sagsomkostningerne til beboerens advokat på kr ,-, da bestyrelsen i første omgang afslog at betale for reparationen. Det fik bestyrelsen til at se på konsekvenserne og bestyrelsesansvaret ved at være bestyrelsesmedlem. Som medlem af bestyrelsen kan man blive personlig ansvarlig for de beslutninger, som træffes i bestyrelsen, og man kan i værste fald blive nødsaget til at gå fra hus og hjem. Dette er dog forhold, som grundejerforeningen kan forsikre sig imod, ligesom det er muligt at tegne underslæbsforsikring. En forsikring af denne art er nødvendig, hvis der også i fremtiden skal være en bestyrelse for grundejerforeningen. Disse forsikringer er meget billige ved medlemskab af Grundejernes Landsorganisation, ligesom vi ved medlemskab her også får bedre forsikringer på områderne m.v. Bestyrelsen stiller derfor forslag om, at vi indmeldes i Grundejernes Landsorganisation. Fastelavnsfesten i februar havde stor tilslutning, og var en fornøjelig dag for både børn og voksne. I år havde vi taget ved lære af erfaringerne og indkøbt en paptønde til de mindste. Legepladsdagene har tidligere været nævnt i beretningen. Igennem årene har der været mange deltagere, men bestyrelsen oplever en faldende interesse for deltagelse i dagene. Legepladsdagene har foruden at bidrage til forskønnelse af området, også været en god social aktivitet. Det faldende deltagerantal gør, at der nu kun er en lille hård kerne tilbage, som ikke længer ønske at slide for alle dem, der ikke deltager. Bestyrelsen har derfor besluttet, at sætte legepladsdagene på standby, indtil vi får tilbagemeldinger om eventuel genoptagelse. Økonomi Grundejerforeningen kommer ud af regnskabsåret med et driftsunderskud på ca. kr ,-. Kassereren vil på generalforsamlingen redegøre for driften og næste års budget.

11 Fremtiden Normalt henhører dette ikke i en skriftlig beretning, men jeg vil dog lige nævne, at bestyrelsen i næste periode vil arbejde med følgende emner: Etablering af genbrugsplads, revidering af vedtægter og hushåndbogen, samt kigge kloakkerne nærmere efter i sømmene. I skrivende stund har 2 bestyrelsesmedlemmer meldt deres afgang fra bestyrelsen. Lars Dhyl, der er næstformand, har valgt at trække sig i utide, mens John Kristensen ikke længere ønsker, at deltage i arbejdet. Der er mange arbejdsopgaver i bestyrelsen, som foregår på frivilligt plan, og ofte hører man ikke andet end klager. Jeg vil derfor takke for det store stykke arbejde, som både Lars og John har gjort i bestyrelsen i gennem årerne. Samtidig skal der også lyde en tak for samarbejdet til resten af bestyrelsen, beboer-info, samt de aktive på legepladsdagene. 6. oktober 2003 Morten B. Christensen Formand Grundejerforeningen Søndervang

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening.

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Vejene 2013/14 1. Vinter Sne og regn i vinteren 2013/2014 var minimal, så selvom snerydningen kun blev til en enkelt gang, vil vi

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016.

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. 2015 har været året, hvor vi igangsatte en større fysisk genopretning af området.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Dato. 14. april 2012 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og foreslog,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i GF Lindehave torsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning

Generalforsamling i GF Lindehave torsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning Generalforsamling i GF Lindehave torsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning Som i år er slået sammen med næstformandens beretning Efter sidste års generalforsamling 13. marts konstituerede bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2007

Bestyrelsens Beretning 2007 Grundejerforeningen MOSEDE BYPARK Bestyrelsens Beretning 2007 I henhold til foreningens vedtægter skal bestyrelsen på generalforsamlingen afgive beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. I

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 03 OKT 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 03 OKT 2004 Side 1 Viborg den 03 OKT 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Regningslinjer for legepladserne i dagplejen.

Regningslinjer for legepladserne i dagplejen. Regningslinjer for legepladserne i dagplejen. Juli 2011 Indledning På baggrund af særlig fokus på legepladssikkerhed på børneområdet i Svendborg Kommune, har Kommunens sikkerhedskoordinator været ude og

Læs mere

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til nye beboere i grundejerforeningen Mosede Bypark Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til Grundejerforeningen Mosede Bypark. Vi håber at du/i bliver glade for at bo her. Grundejerforeningen:

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t. Sted: Solrød Bibliotek lokale E24

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t. Sted: Solrød Bibliotek lokale E24 Grundejerforeningen Vasegården Dato for møde: 15. marts 2011 Tidspunkt: Kl. 19.30 Sted: Solrød Bibliotek lokale E24 Ansvarlig: Bestyrelsen Referat udarbejdet af: Bjarni Raj Mortensen Fremmødte parceller:

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A 1. Afbud Nicoline Varberg, suppleant 2. Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt. 3. Godkendelse af referat fra forrige møde

Læs mere

Rettet for beregningsfejl

Rettet for beregningsfejl Forslag 4.2.1 Særlig vedligeholdelse grønne områder Grundejerforeningen har indtil den ekstraordinære generalforsamling i april 2009, stået for al den udvendige vedligeholdelse af medlemmernes huse. Det

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning 2014 2015

Bestyrelsens årsberetning 2014 2015 Ejerforeningen Bangsbo Bakker Bestyrelsens årsberetning 2014 2015 Hermed fremlægges bestyrelsens årsberetning for perioden 2014 2015 for Ejerforeningen Bangsbo Bakker til godkendelse af nærværende generalforsamling.

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Linda Andersen, Ejvind Wilms, Alice Dyssell

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Referat 14

Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Referat 14 Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat 14 Dato: 03-05-2010 Møde Konstituerende møde efter afholdt general forsamling 2010 Deltagere Henrik (Formand), Peter (Sekretær), Michael Larsen (Suppleant),

Læs mere

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale.

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 1. juni (hos Niels) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Siden sidst a. Høns Preben har sendt bestyrelsens svar til Jytte Sonne vedr.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online.

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online. Referater 2008-2009. Referat bestyrelsesmøde d. 10. februar 2009 Til stede: Frank, Karina, Grete, Jakob og Pia Information til Gården: Vi har skiftet administrator, det er fremover DATEA der er ansvarlig

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Duemosen.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Duemosen. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Duemosen. Torsdag d. 12. april 2012 kl. 19:00 Rejsestanden, 3630 Jægerspris. Bestyrelsesmedlemmer repræsenteret på generalforsamlingen: Cathrine Axelsen,

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Bestyrelsen indstillede Steen Hillebrecht nr. 72, der blev valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen indstillede Steen Hillebrecht nr. 72, der blev valgt uden modkandidater. 5HIHUDWIUDJHQHUDOIRUVDPOLQJL*UXQGHMHUIRUHQLQJHQ6 QGHUYDQJ 7RUVGDJGHQQRYHPEHUL7DDVWUXS.XOWXUFHQWHU Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og oplyste, at vedtægtsændringerne fra de ekstraordinære

Læs mere

Månedsbalancen blev godkendt.

Månedsbalancen blev godkendt. Mødested/-dato: Fællesrummet den 27-10-2012 Referent: Mødedeltagere: Distribution: Kenneth Bente, Kenneth og Ulla Ab hjemmeside samt i gangen ved vaskeri Dagsorden 1. Nyt fra AB (orienteringsbreve og månedsbalance

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden.

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Ulleroden forår 2009 Fastelavns-hygge på Drosselvænget Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Det er blevet tid til forårets mange små og større istandsættelsesprojekter for

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Regnskab: Regnskabet er tilbage fra 2012-2013 da Kærlodden og fællesgrundejerforeningen har forskellige regnskabsår.

Regnskab: Regnskabet er tilbage fra 2012-2013 da Kærlodden og fællesgrundejerforeningen har forskellige regnskabsår. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 29.4.2014 Deltagere: 23 fremmødte, ingen ved fuldmagt. Punkt 1 Valg af dirigent: Valg af dirigent: Thomas (43) Valg af referent: Henrik (47) Dirigenten

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Resume af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 6. januar 2010.

Resume af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 6. januar 2010. Resume af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 6. januar 2010. 1) Sidste referat 2) Fastelavn 3) Generalforsamling 4) Lokalplanforslag for Vejlgårdsparken 5) Restancer 6) Regnskab 7) Snerydning

Læs mere

Formandsberetning Ved generalforsamlingen Den 20. februar 2012

Formandsberetning Ved generalforsamlingen Den 20. februar 2012 Formandsberetning Ved generalforsamlingen Den 20. februar 2012 20/2/2012 Der er nu atter gået et år, og jeg vil prøve at klarlægge, hvad der er sket i grundejerforeningen det sidste års tid. 1 Med hensyn

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 6. april 2016 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på Krebsen, nr.: 3, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Formandens beretning Y2004

Formandens beretning Y2004 Y2004 Pga. hospitalsindlæggelse kunne jeg desværre ikke deltage i den ordinære generalforsamling den 31/3 2004. Denne beretning dækker perioden oktober 2003 august 2004. Grundejerforeningens hjemmeside

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Gennemgang af RVP legepladser

Gennemgang af RVP legepladser Gennemgang af RVP legepladser Gennemgangen blev foretaget d. 30. oktober 2006 med Henka som konsulent. Generelt set er alle gynger ikke i overensstemmelse med tidens krav. De er tillige så dyre at få totalrenoveret

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Dato: 28. maj 2012 Referat fra generalforsamlingen den 16. april 2012 Fremmøde: 33 husstande Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fremlæggelse af budget

Læs mere

Agenda/Referat. Prioritering Konklusion/actionpunkt:

Agenda/Referat. Prioritering Konklusion/actionpunkt: Møde: Bestyrelsesmøde Agenda/Referat Formål med mødet: Overdragelse af opgaver til de nye bestyrelsesmedlemmer Mødeleder: Buk & Heco Referent: Heco Dato: 18.04.2017 Mødedeltagere: 1. Heco (137), Bladt

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere