1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB."

Transkript

1 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september Foreningens hjemsted er: Aarhus kommune. 1.4 Foreningens mødested er på Folkestedet, Aarhus, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C. 1.5 Foreningen er tilsluttet Danske Døves Landsforbund og er som følge heraf forpligtet til at følge landsforbundets love og andre bestemmelser. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE. 2.1 Foreningens formål er: På ethvert område at varetage medlemmernes interesser (fritid, kulturelt og socialt). 2.2 Foreningens virkeområde er: Aarhus kommune og Region Midtjylland. 2.3 Foreningen har følgende udvalg: Aarhus Døves Whistudvalg Midtjyske Døves Lystfiskere 2.4 Foreningen er i samarbejde med AROS Idrætsforening Aarhus Døves Pensionistklub Åkanden Døvblindeudvalg DHO Døves Menighedsråd Globen Sport 3 MEDLEMSSKAB. Aktive medlemmer 3.1 Som aktive medlemmer af de tilsluttede foreninger kan optages enhver, der kan tilslutte sig Danske Døves Landsforbunds formålsparagraf. Støttemedlemmer 3.2 Som støttemedlemmer kan optages firmaer, organisationer eller institutioner. Æresmedlemmer 3.3 Æresmedlemmer kan udnævnes efter en enstemning vedtagelse af den samlede bestyrelse. Kontingent - 1 -

2 3.4 Kontingent for akt ive medlemmer fastsættes af Danske Døves Landsforbunds landsmøde. 3.5 Kontingent for støttemedlemmer fastsættes af bestyrelsen. 3.6 Æresmedlemmer er kontingentfrie. 3.7 Medlemmer, der er i 4 måneder i restance med deres kontingent, kan slettes af foreningen med mindre bestyrelsen giver længere henstand. 3.8 Et medlem, der er slettet for restance, kan atter optages mod at betale skyldigt kontingent samt et af generalforsamlingens fastsat gebyr. 3.9 Fraflytning/overførsel eller udmeldelse skal meddeles skriftligt til foreningens kasserer inden 1. november. 4 GENERALFORSAMLINGEN. 4.1 Kun generalforsamlingen, der er den højeste myndighed, kan give, ophæve og forandre foreningens love. 4.2 Foreningens ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse 4.3 En ordinær generalforsamling, med angivelse af dagsorden, skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 måneders varsel ved bekendtgørelse på mindst en af følgende måder: a) i Århus Nyt/nyhedsbrev b) i Døvebladet c) ved skriftlig meddelelse til hvert medlem d) hjemmesiden 4.4 Generalforsamlingens årsberetninger og regnskaber skal udsendes til medlemmerne mindst 14 dage før generalforsamlingen. 4.5 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinær generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse. 4.6 Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forsamlingen. 4.7 Bestyrelsen har ret til at indbyde en dirigent udefra. Foreningen betaler for dirigentens udgifter, f.eks. rejse og diæter. 4.8 Bestyrelsen har ret til at indbyde gæster til generalforsamlingen, men de har ikke stemmeret. 4.9 Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal Den ordinær generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende - 2 -

3 punkter: 1. a. Valg af dirigent. b. Valg af referent. c. Valg af 2 bisiddere. d. Valg af 2 stemmetællere. 2. Årsberetningerne fremlægges til godkendelse. 3. De reviderede årsregnskaber fremlægges til godkendelse. 4. a. Orientering om budget. b. Orientering om kontingent. c. Gebyr 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 6. Valg af bestyrelse: a. Valg af formand (hvert år) b. Valg af kasserer (lige år) c. Valg af 1. repræsentant (ulige år) d. Valg af 2. repræsentant (lige år) e. Valg af 3. repræsentant (ulige år) f. Valg af 2 suppleanter (hvert år) 7. a) Valg af revisor (hvert år) b) Valg af revisorsuppleant (hvert år) Rettigheder 4.11 Kun aktive medlemmer af Aarhus Døveforening har stemmeret. Medlemmer over 18 år er valgbare til foreningens bestyrelse Et medlem kan ikke få skriftlig fuldmagt til at stemme for medlemmer, der ikke deltager i generalforsamlingen Støttemedlemmer har taleret ved generalforsamlinger, men har ikke stemmeret og er ikke valgbare til foreningens bestyrelse Medlemmer, som ikke har betalt kontingent inden 31.december året før, har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen Hvis et medlem, der er på valg til en bestyrelsespost, ikke er tilstede, kan bestyrelsen indhente en fuldmagt fra den pågældende. Fuldmagten skal udleveres til dirigenten, som undersøger, om den er gyldig med angivelse af dato og underskrift. Afstemning 4.16 På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal af de afgivne stemmer, undtagen ændringer eller tilføjelser til foreningens vedtægter, der kræver 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede

4 4.17 Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutninger, der er i strid med de for Danske Døves Landsforbund gældende vedtægter, så længe foreningen er tilsluttet Landsforbundet Afstemninger kan foretages ved håndsoprækning eller skriftligt.skriftligt afstemning skal dog ske, når mindst et medlem ønsker det. Ligeledes skal skriftligt afstemning finde sted ved personvalg. Stemmelighed ved personvalg 4.19 Der foretages en ny afstemning. Hvis der stadig er stemmelighed, foretages lodtrækning. Stemmelighed ved forslag 4.20 Forslaget bortfalder. Protokol 4.21 Ved generalforsamlingen føres en protokol, der inden 14 dage efter generalforsamlingen skal godkendes og underskrives af dirigenten og protokolføreren Protokollen er offentligt tilgængelig og skal på opfordring udleveres til et medlem, som ønsker at få en kopi af protokollen. 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 5.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder dette ønskeligt, eller når mindst 50 af de navngivne og aktive medlemmer skriftligt fremsætter forslag herom og samtidig angiver nøjagtige forhandlingsemner. 5.2 En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel ved skriftligt meddelelse til hvert medlem senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig forlangende herom. 5.3 Bliver en ordinær generalforsamling afbrudt, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter, at en ordinær generalforsamling blev ophævet. Indkaldelsen skal foregå skriftligt og skal være medlemmerne i hænde senest 1 uge før den ekstraordinær generalforsamlings afholdelse. 6 BESTYRELSEN. 6.1 Foreningens bestyrelse består af en formand, en kasserer og tre repræsentanter, der alle vælges på generalforsamlingen repræsentant fra hver klub eller udvalg i følge forretningsordenen kan deltage i fællesrådsmøder. 6.3 Repræsentanterne fra klubberne vælges hvert år lige efter deres årsmøder, og dette meddeles til foreningen senest 14 dage før generalforsamlingen. Samtidig udpeges en stedfortræder

5 6.4 Bestyrelsen nedsætter forskellige udvalg i samarbejde med klubrepræsentanterne. 6.5 Genvalg kan finde sted. 6.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og leder foreningens virksomhed i henhold til foreningens vedtægter og er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler. 6.7 Bestyrelsen er forpligtet til at forvalte foreningens formue på bedste måde i følge forretningsordenen. 6.8 Bestyrelsen kan til aflastning for foreningens kasserer antage en hjælpekasserer. 6.9 En fra den valgte bestyrelse kan ved formandens fravær varetage formandens funktioner Bestyrelsen kan udpege en rådgiver Bestyrelsen afgør, hvor mange delegerede foreningen skal sende til Danske Døves Landsforbunds landsmøde/repræsentantskabsmøde Desuden afgør bestyrelsen, hvem der skal repræsentere foreningen og antallet af stemmer for hver enkelt af foreningens delegerede Hvis formanden afgår i utide, overtager en af de tre repræsentanter normalt formandsposten indtil førstkommende ordinær generalforsamling Afgår kassereren eller en repræsentant i utide, må bestyrelsen supplere posten efter bedste skøn og 1. suppleant indtræder indtil førstkommende ordinær generalforsamling. I tilfælde af at suppleringen ikke lader sig gennemføre, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling Et medlem, der er sat i karantæne, kan ikke have sæde i bestyrelsen. Tegningsret 6.16 Foreningen tegnes af formanden og kassereren. 7 UDVALGENE OG KLUBBER. Forretningsudvalget 7.1 Den valgte bestyrelse kan oprette på sit konstituerende fællesrådsmøde et forretningsudvalg bestående af formanden og kassereren. 7.2 Forretningsudvalget har ansvaret for foreningens daglige virksomhed, såvel administration som økonomi. 7.3 Forretningsudvalget behandler alle sager af større betydning, herunder hastesager og står til ansvar overfor den samlede bestyrelse

6 Klubberne 7.4 Klubberne fungerer som en klub med de rettigheder og forpligtelser, der hører med til med egen bestyrelse og selvstændigt regnskab. 7.5 Klubberne skal hvert år til foreningens bestyrelses budgetmøde ansøge om tilskud til det kommende års aktiviteter. 7.6 Klubberne skal sammen med årsberetningen indsende evt. forslag til foreningens bestyrelse senest 21 dage før generalforsamlingen. 8 REGNSKAB OG REVISION 8.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 8.2 Kassereren fører foreningens regnskaber og afgiver senest 15. januar til foreningens revisor, som skal have sit arbejde tilendebragt senest 1 måned før generalforsamlingen. 8.3 Generalforsamlingen vælger 1 revisor hvert år. 9 KARANTÆNE 9.1 Vedrørende eksklusion og karantæne henvises der til Danske Døves Landsforbunds vedtægter. 9.2 Bestyrelsen kan med kvalificeret flertal tildele det enkelte medlem en tidsbestemt karantæne som følge af medlemmets utilbørlige opførsel. 10 OPLØSNING AF FORENINGEN 10.1 Foreningen kan kun opløses, når 7/8 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er herfor på 2 ordinære generalforsamlinger, der holdes mindst 3 måneders mellemrum Foreningens værdier kan aldrig deles mellem medlemmerne. De opbevares hos Danske Døves Landsforbund i 10 år. Hvis ikke lykkes at oprette en ny døveforening i området, overtages værdierne af landsforbundet, men som skal anvendes til gavn indenfor foreningens område. 11 VEDTAGELSE OG IKRAFTRÆDEN 11.1 Hvor disse vedtægter intet foreskriver, må bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen træffe beslutning efter bedste skøn Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 1994 og gennemgået ændringer den 28. marts 2008 og den 21. marts 2009 og træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen

7 11.3 Vedtægterne er gældende, indtil nye vedtægter eller ændringer til nærværende vedtægter vedtages af en senere generalforsamling. Ændret den 23. marts

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 66 9 LO 16 LOL09$,Z 1 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere