ORDENSREGLEMENT. for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDENSREGLEMENT. for"

Transkript

1 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt, at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både dig og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne skulle samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand, og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. I denne forbindelse vil det være af stor betydning, at forældrene husker at vejlede deres børn, og foregå dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv, der gennem huslejen skal betale for istandsættelsen af det der ødelægges. NÅR DU FLYTTER IND, BØR DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE : ANTENNER - Tilslutning til fællesantenne må kun foretages med originale kabler og stik. Tal med ejendomsfunktionæren herom. Parabolantenner må IKKE opsættes udvendigt på bygningen. FORSIKRINGER - Boligforeningen har IKKE tegnet glas og kummeforsikring. Denne forsikring skal derfor tegnes af den enkelte beboer selv. Hvis du selv eller dine børn slår en rude i stykker uden for din lejlighed, er ansvaret dit, men under normale omstændigheder vil en sådan skade blive dækket af din familieansvarsforsikring. Vi gør dig opmærksom på, at vandskade på indbo som følge af rør - eller radiatorsprængninger IKKE er dækket af afdelingens forsikringer. KØLESKABE, KOMFURER, VENTILATION OG ANDRE TEKNISKE INSTALLATIONER I LEJLIGHEDEN - For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør du sætte dig ind i brugsanvisningerne for disse. I tvivlstilfælde kan du rådføre dig med varmemesteren. Emhætter skal være med kulfilter. Det må ikke tilsluttes ventilationsanlægget. Opvaskemaskine skal placeres på spildbakke. 1

2 Vaskemaskiner må ikke placeres på gæstetoilettet, på grund af manglende afløb. BEMÆRK!! Boligforeningen afholder udgiften til reparation og udskiftning af installationer ved almindelig slidtage. Såfremt der er beboere som selv ønsker at få udskiftet VVS installation, f.eks. toilet eller blandingsbatteri SKAL der rettes henvendelse til varmemesteren for nærmere oplysninger om hvilke standardmærker der må anvendes. Hvis en beboer har opsat en installation som ikke er standardinstallation, vil hele udgiften til udskiftning til standardinstallation blive pålagt beboeren. NAVNESKILTE - Navneskilte må, for at skåne dørene, kun opsættes i den udførelse, der er godkendt af Boligforeningen. I DIN LEJLIGHED GÆLDER FØLGENDE : BAD OG TOILET - For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende MÅ ALDRIG kastes i toiletkummen. Rensning af afløbsrør og kloakker er både besværligt og bekosteligt. Eventuelle utætheder i installationer skal straks meldes til ejendomsfunktionæren. HØJ MUSIK OG STØJENDE VÆRKTØJ MASKINER - Boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke benyttes efter kl på hverdage. Lørdag må dette værktøj kun anvendes mellem kl og kl Aldrig om søndagen. Vaskemaskiner og tørretumblere bør ikke benyttes efter kl MUSIK - Benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon, CD, Båndoptager og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. I de sene aftentimer skal der vises hensyn til de omkringboende ved at dæmpe ned, således at du ikke forstyrrer andre beboeres ønske om nattero. Der må IKKE spilles musik for åbne vinduer. I særlige tilfælde, f.eks. ved festlige lejligheder, er det venligt at orientere naboerne således, at man er indforstået med at der kan være støj efter kl UDLUFTNING - For at undgå fugtdannelse og dermed følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling, og for at opnå det bedste klima i lejligheden må der foretages en effektiv udluftning gennem vinduer og døre. Helst flere gange dagligt, ca minutter ad gangen. Se i øvrigt pjecen "LUFT UD" som er indsat længere fremme i mappen. 2

3 VANDHANER OG CISTERNER - Utætte vandhaner og cisterner medfører et stort og fordyrende merforbrug af vand, ligesom defekte haner kan være til lydmæssig gene for andre beboere. Reparation og vedligeholdelse betales af Boligforeningen, hvorimod ødelagte ting betales af dig. VINDUER OG DØRE - Beboerne skal selv sørge for, vinduerne i lejligheden er forsynede med hele ruder. Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker og lignende. ÆNDRING AF LEJLIGHED - Beboerne har fuld råderet over deres lejemål. Ved ønske om ændringer, skal varmemesteren kontaktes. Ændringer der godkendes skal være håndværksmæssig korrekt udført. Hvis godkendelse ikke foreligger, skal lejemålet sættes tilbage til oprindelig stand ved fraflytning for lejerens regning. FRAVÆR I LÆNGERE TID - Såfremt du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette varmemesteren eller kontoret herom. Varmemesteren eller andre har dog ingen pligt til at holde boligen under opsyn. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste eventuelle indbrudstyve. UDEN FOR DIN LEJLIGHED GÆLDER FØLGENDE : AFFALD - Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, f.eks. i aviser eller affaldsposer, som skal være lukkede. HUSK!! ALDRIG køkkenaffald i containeren til storskrald!!! HUSK!! Sortering miljø- og restaffald (grøn- og rød affald) se i øvrigt pjecen om affaldssortering. Aviser og blade lægges i aviscontaineren. Hvis du har større ting som skal køres væk, f.eks. møbler og lignende, bedes du i forvejen tale med ejendomsfunktionæren herom. VINDUER OG ALTANER - Det er ikke tilladt at have f.eks. tørresnore og andet over rækværkets højde. Udluftning og bankning af dyner og tæpper er ikke tilladt fra vinduer eller altaner. Der henvises til de opsatte bankestativer. BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, LEGEREDSKABER M.V. - Disse ting må ikke henstilles således, at de kan være til gene for andre, men må kun henstilles på de pladser og i de rum, der er indrettet hertil. 3

4 CYKEL OG BARNEVOGNSRUM - Her kan du stille din cykel, knallert, barnevogn og klapvogn. Det er kun beboerne i din opgang, der har nøgle til de to rum. Husk at luk døren efter brug. Ophold i og brug af rummene til andet formål, er ikke tilladt. LEG OG BOLDSPIL - Børns leg eller ophold på trappeopgange, i kældre og på P-pladsen er ikke tilladt. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg. Børns leg med bue og pil, luftbøsser, salonrifler og lignende er meget farligt og må derfor ikke finde sted på Boligforeningens område. PARKERING OG MOTORKØRSEL - Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted på boligområdet udenfor de etablerede parkeringspladser. Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet og uden særlig tilladelse heller ikke på afdelingens parkeringspladser. Af hensyn til børnenes sikkerhed anmoder vi beboerne om at køre med forsigtighed på boligvejene. KNALLERTKØRSEL - Er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gang-, sti- og græsarealer. Overtrædelse af reglerne, kan medføre opsigelse af lejemålet, for den pågældende familie. PULTERRUM OG KÆLDERRUM - Da disse rum som regel er indrette i de sikringsrum, som kræves i henhold til lovgivningen, kan Boligforeningen i givet fald kræve rummet ryddet med kort varsel. Rummene skal, selv om de ikke benyttes, være aflåsede, og eventuelle vinduer holdes lukkede. TRAPPEVASK - Uanset om trappevask påhviler beboerne eller Boligforeningen henstilles det, at beboerne ikke sætter flasker, fodtøj eller lignende på trapperne. Endvidere henstilles det, at beboerne udviser hensyn over for den der vasker trapper ved at tage måtten ind på de dage hvor trappevask finder sted. SKÅN DE GRØNNE ANLÆG - Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis voksne og børn til daglig vil gøre deres til at værne om beplantninger og de kollektive anlæg, kan man fortsat have en pæn bebyggelse. FODRING AF DYR - På Boligforeningens områder er fodring af fugle, vilde katte og andre dyr ikke tilladt. HAVEAREAL TIL STUELEJLIGHEDERNE - Haverne skal vedligeholdes af lejeren og fremstå pæn og ryddeligt uden opmagasinering af affald el. lignende. Tilbygninger skal godkendes af Varmemesteren samt Administrator (kontoret, Lundeparken 2. st.). Mindre skure og bygninger, 4

5 må ikke være højre end plankeværket, der omkranser haven. Der må ikke opsættes markise, samt en mindre fast overdækning på bygningen. (skal godkendes). Beplantningen må kun bestå af mindre træer, som ikke overstiger 250 cm i højden og div. planter, blomster der passer til en lille have. Poppel-, Piletræer og Efeu med stort rodnet, må ikke plantes, af hensyn til kloakrør under haverne. Plankeværket skal holdes fri af beplantningen, af hensyn til vedligeholdelse og for at undgå råd i træet. HAVEGRILL - Er tilladt, men kun gas- eller el-grill må benyttes. Der skal udvises hensyn, og må ikke være til gene for de øvrige beboere. HUSDYR - 1. Der skal gives tilladelse af VARMEMESTEREN inden man anskaffer sig et husdyr. Der må kun holdes en hund eller kat. Hunderacerne - Pitbull, Rottweiler, Dobbermann samt alle racer og blandinger af muskel- og kamphunde, er ikke tilladt. Der må ikke holdes krybdyr, såsom slanger, edderkopper og insekter, hvorimod der kan gives tilladelse til at holde mindre skildpadder. 2. Det påhviler enhver boligtager, der holder husdyr, at sørge for, at dette ikke ved støj, herunder langvarig gøen og hylen, eller ved lugt, hærværk, bidsk optræden eller på anden måde er til gene for ejendommens eller for de øvrige beboere. 3. Intet husdyr må løbe frit omkring på ejendommens friarealer, legepladser, gade- og fortovsarealer, trapper, gange eller andre fælles lokaliteter. 4. En hund eller kat skal altid udenfor boligen bære halsbånd, som er forsynes med et skilt, der angiver ejerens navn og adresse. 5. Hvis tilladelsen vedrører en hund, skal denne stadighed være forsikret, således at alle eventuelle skader, som hunden direkte eller indirekte forvolder, bliver erstattet. Ved tilladelse til husdyrhold gives oplysninger, som kan identificere dyret, såsom race, farve, alder og navn. Der skal forevises kopi af lovpligtig forsikring. Kopi af vaccinationskort (kat, hund). Hunde og katte skal være øremærket. Feriehund skal meddeles til varmemesteren med dato, max. 14 dage i træk, ellers vil det blive betragtet som permanent boende husdyr. 6. En hund må ikke luftes på legepladser, og boligtageren er ansvarlig for, at en hund ikke forurener bebyggelsens trappeopgange, fortove, friarealer og grønne områder. Såfremt en hund forretter sin nødtørft et af de nævnte steder, påhviler det boligtageren at fjerne den efterladenskaber samt på trapper og gange tillige at foretage rengøring. Der er opstillet hundetoiletter, som skal benyttes. 5

6 7. En kat skal holdes på en sådan måde, at den ikke er til gene for naboer og de øvrige beboere, og den skal føres i bånd udenfor boligens område. 8. I tilfælde af berettiget klage over husdyret vil tilladelsen umiddelbart blive ophævet. 9. Hvis tilladelsen til husdyrhold tilbagekaldes som følge af berettigede klager er boligtageren forpligtet til straks at sørge for, at dyret fjernes fra ejendommen. Såfremt boligtageren ikke efterkommer påbud om at fjerne et husdyr, betragtes dette som misligholdelse af boligoverenskomsten, således at boligforeningen kan opsige eller ophæve denne til ophør med øjeblikkelig virkning. VI HJÆLPER DIG GERNE! Som det fremgår af det du netop har læst, vil du i mange situationer kunne hente råd og vejledning hos Varmemesteren. I den nævnte træffetid er han til disposition for beboerne. Det er også ham, der vil påtale. hvis du eller dine børn kommer til at overtræde reglerne. Tag ham det ikke ilde op - det er en del af hans arbejde. Afdelingsbestyrelsen i nr. 25. er ligeledes til rådighed for spørgsmål. Du er naturligvis velkommen på Boligforeningens kontor, adressen er Lundeparken 2,st., hvis der skulle opstå problemer, som din varmemester ikke kan hjælpe dig med. Vedtaget på beboermødet den 17. januar Afdelingsbestyrelsen. 6

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere