Sydbank A/S Rejseforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydbank A/S Rejseforsikring"

Transkript

1 Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank MasterCard Business Classic Police nr Vilkår nr Gældende fra juli Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 5. Hvilken dækning giver forsikringen? Sygdom Side 8 6. Hjemtransport Side Sygeledsagelse/tilkaldelse Side Hjemkaldelse Side Krisehjælp Side Kidnapning Side Evakuering Side Tilbageholdelse Side Eftersøgning Side Redning Side Sikkerhedsstillelse/kaution Side Privatansvar Side Retshjælp Side Afbestillingsforsikring Side Erstatningsrejse Side 25 Generelle forsikringsbetingelser 20. Hvad er forsikringssummerne? Side Undtagelser gældende for hele forsikringen Side Lovvalg og værneting Side Sikredes oplysningspligt Side Lægeundersøgelse og obduktion Side Hvilke regler gælder ved skadeopgørelsen? Side Udbetaling og erstatning Side Overdragelse af erstatningskrav Side Dækning fra anden side Side Regres Side Hvilke selvrisici er der? Side Skadeservice Side Hvad gør man, når skaden er sket? Side Hvilke muligheder er der for at klage? Side Hvilke definitioner er anvendt? Side

2 Forsikringsaftalen er tegnet i: If Skadeforsikring filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige Stamholmen Hvidovre i samarbejde med: Når forsikringspræmien er betalt, dækker forsikringen fra det tidspunkt sikrede forlader sin bopæl, sit opholdssted eller sin arbejdsplads i bopælslandet for at påbegynde rejsen. Rejseforsikringen ophører, når sikrede kommer hjem til sin bopæl, sit opholdssted eller sin arbejdsplads (eller når forsikringsperioden udløber, hvis dette sker før sikredes hjemkomst). Forsikringen dækker ikke under transport mellem bopæl og arbejdsplads og omvendt. Sydbank A/S Peberlyk 4 Postboks Aabenraa 1. HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker den person (sikrede), i hvis navn Sydbank MasterCard Business Classic er udstedt, samt dennes medrejsende ægtefælle/samlever/registrerede partner, som er tilmeldt folkeregisteret på sikredes adresse, samt børn/adoptivbørn/særbørn til og med det fyldte 23. år. Forsikringen dækker kun i de tilfælde, hvor en ægtefælle/samlever/registreret partner og børn deltager i en rejse sammen med sikrede. Forsikringen dækker på samme vilkår som forsikringen for sikrede. Det er en betingelse, at sikrede er omfattet af Den offentlige rejsesygesikring i Danmark, Norge eller Sverige, eller at sikrede har adgang til en lignende privat eller offentlig dækning i sikredes bopælsland indenfor Europa. Forsikringen dækker ikke personer med bopælsland udenfor Europa. 2. HVORNÅR TRÆDER FORSIKRINGEN I KRAFT? Forsikringen er i kraft i kortets gyldighedsperiode. Falder tidspunktet for forsikringens tegning senere end rejsens start, dækker forsikringen først fra dette senere tidspunkt, eller når Sydbank har opkrævet forsikringspræmien på sikredes Sydbank MasterCard Business Classic. Dækning forudsætter i alle tilfælde, at forsikringsaftalen mellem If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige, og Sydbank A/S er i kraft. 3. HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker erhvervs- og ferierejser i hele verden. Den maksimale varighed pr. rejse er 60 dage. Ved ferierejser inden for Europa af mere end 30 dages varighed (se punkt Lande inden for Europa ) træder denne forsikring i kraft, når dækningen efter 1 måned ophører via Den offentlige rejsesygesikring. Dog yder denne forsikring dækning for de under punkt 5.2. d og e nævnte dækninger i hele verden også på rejser inden for Europa i op til 60 dage pr. rejse. Følgende type rejser er ikke dækket af Den offentlige rejsesygesikring: Erhvervsrejser Erhvervsrejser eller studieophold kombineret med ferie Studieophold, når man er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet Udlandsrejser, hvor der søges arbejde Erhvervspraktik Øvrige rejser, hvor formålet ikke er ferie eller studierejse, f.eks. nødhjælpsarbejde, andet ulønnet/frivilligt hjælpearbejde Alle rejser, hvor der ydes økonomisk tilskud til f.eks. løn, transport, ophold, fortæring m.m Forsikringen dækker ikke: I det land, hvor sikrede har fast bopælsadresse og/eller ret til at modtage sociale ydelser. 4 5

3 4. REJSESERVICE Rejseservice består af en række serviceydelser, sikrede kan benytte sig af før og under rejsen Før afrejse-service Sikrede kan af SOS-International a/s få oplysninger om et rejsemåls sundhedsmæssige forhold, vaccinationsforhold, læger og hospitaler i området samt risikoforhold Medicinsk forhåndsvurdering Før en udlandsrejse har sikrede mulighed for at kontakte SOS-International a/s for at få afklaret, om en lidelse vil være omfattet af forsikringen. Henvendelsen til SOS-International a/s bør ske i god tid. Til brug for vurderingen skal sikrede indsende kopi af journal fra behandlende hospital eller en udtalelse fra egen læge, med følgende indhold: kunne føle sig presset til at efterkomme selv helt urimelige krav og indrømmelser. Det er meget vigtigt, at man ikke i sådanne tilfælde underskriver erklæringer eller indgår aftaler uden at have været i kontakt med SOS-International a/s. Kontakt derfor altid: SOS-International a/s Den lokale danske ambassade resp. det danske lokale konsulat på stedet Rejselederen, hvis rejsen er arrangeret via et rejsebureau Oplys: Navn, adresse, policenr. og CPR-nr. på den person, som har behov for hjælp. Derved kan man få henvisning til den nødvendige juridiske hjælp. Hvis man bliver tilbageholdt, vil det ofte være en fordel straks at kontakte det lokale konsulat eller den lokale ambassade. Sikredes navn, adresse og CPR-nr. Rejsemål og rejseperiode (afrejsedato og rejsens varighed) Diagnose og sygdomsdebut Sygdoms- og behandlingsforløb inden for de sidste 6 måneder Eventuelle ændringer i medicineringen Lægebesøg ud over almindelige kontrolbesøg Eventuel planlagt behandling 4.3. Medicinservice Hvis sikrede mister eller opbruger sin receptpligtige medicin under rejsen, kan SOS-International a/s hjælpe med at fremskaffe ny medicin eller sørge for at finde korrekt alternativ medicin på stedet Juridisk hjælp Når man rejser rundt i verden, kan man blive gjort ansvarlig for skader på personer og ting eller blive beskyldt for at overtræde lokale love Fremskaffelse af penge Såfremt sikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandet mister eller får stjålet alle sine kontanter, rejsechecks eller kreditkort, vil SOS-International a/s sørge for fremsendelse af kontanter til sikrede (maks DKK). Det faktiske fremsendte beløb hæves på sikredes konto, såfremt der ikke er tale om en dækningsberettiget skade. Man kan også selv blive påført en skade, som man gerne vil have erstatning for. Som følge af sprogproblemer samt kulturelle og politiske forskelle vil det ofte være svært at gennemskue, hvad der foregår, og hvordan man skal forholde sig. Man vil 6 7

4 Hvilken dækning giver forsikringen? 5. SYGDOM 5.1. Forsikringssum: Ubegrænset Selskabet yder dækning til sikredes sygeudgifter i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst opstået under rejser i hele verden Forsikringen dækker: Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til: a) Lægeordineret hospitalsophold efter normale takster for 1- eller 2-sengs-stue eller intensiv afdeling, medmindre andet er ordineret af SOS-International a/s' læge eller aftalt mellem behandlende læge og SOS-International a/s. b) Behandling af autoriseret læge. c) Lægeordineret medicin. d) Lægeordineret behandling hos fysioterapeut og kiropraktor med indtil 10 behandlinger. e) Akut, smertestillende tandbehandling, af autoriseret tandlæge med indtil DKK pr. person pr. skade. Det er en betingelse, at sikrede sender original erklæring fra tandlægen, hvoraf det fremgår, hvilken del af regningen der har været smertestillende. Behandlingen skal være påbegyndt i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt ske i bopælslandet. f) Dokumenteret lokal transport med taxa eller ambulance til og fra hospital, behandlende læge, apotek eller lufthavn. Både transporten og transportmidlet skal være ordineret af behandlende læge eller SOS- International a/s' læge. g) Sygetransport, som følge af behandlingssvigt, til nærmeste egnede behandlingssted. Det er en betingelse for dækning, at SOS-International a/s' læge vurderer, at en sådan sygetransport er nødvendig og forsvarlig. h) Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn indtil 1 måned før forventet fødselstidspunkt samt lægeordineret hospitalsophold eller hotelophold og udgifter til fortæring i forbindelse hermed. i) Lokal transport, læsestof mv. i tilfælde, hvor sikrede er hospitalsindlagt i mere end 24 timer. Der betales 500 DKK pr. uge pr. person pr. skade. Desuden dækkes telefonopkald, der foretages til If eller SOS- International a/s. j) Lægeordineret hotelophold og fortæring på et af SOS-International a/s godkendt hotel samt fortæring, hvis behandling, der ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, kan foregå ambulant. Dækningen gælder desuden efter endt hospitalsbehandling, og indtil hjemrejse, hjemtransport eller indhentning af den fastlagte rejserute kan finde sted. k) Behandling af kroniske og eksisterende sygdomme, medmindre sygdommen inden for de sidste 6 måneder før afrejsen har medført: 1. hospitalsindlæggelse, lægevurdering/-behandling, der ikke er et led i kontrol, 2. ændret medicinering, eller hvis den sikrede 3. ikke har søgt læge for sygdommen, 4. ikke har søgt læge ved forværring af sygdommen, 5. har afslået at få behandling for sygdommen, 6. har opgivet at få behandling for sygdommen, 7. er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling, 8. er udeblevet fra kontrolbesøg inden for de sidste 6 måneder, eller 9. har opgivet normale kontrolbesøg. Er der tvivl om, hvorvidt en eksisterende eller kronisk sygdom vil være omfattet af forsikringen, kan SOS- International a/s kontaktes for en bindende forhåndsvurdering af, om sygdommen vil være dækket, se punkt 4.2. Rejseservice Medicinsk forhåndsvurdering. 8 9

5 5.3. Forsikringen dækker ikke: a) Tandlidelser, der ikke er opstået på rejsen, og hvor tandbehandlingen ikke er midlertidig, smertestillende, og kan afvente hjemkomst til bopælslandet. Desuden dækkes udskiftning eller reparation af tandproteser ikke. b) Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre indgrebet er en følge af akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på rejsen. c) Behandling af kønssygdomme, aids, aids-relaterede sygdomme og sygdomme, som relaterer sig til hivantistoffer (hiv-positiv). d) Medicin, der ikke er lægeordineret. e) Syge- og fødselshjælp, der opstår efter svangerskabets 36. uge. f) Provokeret abort, der ikke er medicinsk betinget. g) Udskiftning eller reparation af briller, kontaktlinser, høreapparater, proteser eller andre hjælpemidler. h) Rekreations- eller kurophold. i) Alternativ behandling såsom akupunktur, zoneterapi, behandling hos naturlæger samt naturmedicin. j) Behandling eller hospitalsophold efter hjemkomsten til bopælslandet. k) Fortsat behandling eller ophold, såfremt sikrede nægter at lade sig overflytte eller hjemtransportere, når SOS-International a/s' læge og den behandlende læge har vurderet, at overflytningen/hjemtransporten er forsvarlig. l) Behandling og ophold i udlandet, når SOS-International a/s' læge har besluttet og behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente ankomst til eget hjemland. m)transport som følge af sikredes frygt for smittefare. n) Udgifter som følge af, at sikrede ikke følger de af behandlende læge og/eller SOS-International a/s' læges anvisninger. o) Udgifter, der er omfattet af Den offentlige rejsesygesikring Akut sygdom eller tilskadekomst I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst kan sikrede altid kontakte SOS-International a/s, som kan garantere eller formidle betaling for de dækningsberettigede udgifter til f.eks. lægebehandling og medicin Hospitalsophold Ved hospitalsophold, der formodes at vare over 3 dage, skal anmeldelse ske til SOS-International a/s, som kan garantere eller formidle betaling for de dækningsberettigede udgifter. Anmeldelsen skal ske straks efter indlæggelsen Ved ferierejser i Europa (se punkt 34.6.) Sikrede skal kontakte Den offentlige rejsesygesikring for at få oplyst, om en eventuel kronisk eller eksisterende sygdom vil være dækket på rejsen. (Adresse og tlf.nr. står på bagsiden af sygesikringsbeviset) Begrænsninger a) Det er en betingelse for at opnå erstatning, at sikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer erklæring indeholdende diagnose, samt at sikrede på anmodning giver SOS-International a/s' læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. b) Sikrede har pligt til at give SOS-International a/s alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originalbilag for udgifter, der ønskes refunderet, samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. c) Ved ferierejser omfattet af Den offentlige rejsesygesikring (se punkt 34.2.). Ferierejser af op til 30 dages 10 11

6 varighed inden for Europa, (se punkt 34.6.) henvises til Den offentlige rejsesygesikring. Den offentlige rejsesygesikring dækker udgifter til lægebehandling, medicin, syge- og eventuel hjemtransport på ferierejser i Europa. g) Forsikringen dækker kun for én hjemtransport i forbindelse med ét sygdomsforløb Forsikringen dækker ikke: a) Ny udrejse eller indhentning af rejserute efter hjemkomsten til bopælslandet. Forsikringen dækker dog de i punkt 5.2. d og e nævnte dækninger (akut smertestillende tandbehandling, fysioterapi og kiropraktor), idet disse udgifter ikke er dækket af Den offentlige rejsesygesikring. 6. HJEMTRANSPORT 6.1. Forsikringssum: Ubegrænset, dog maksimalt økonomiklasse Forsikringen dækker: a) Sikredes transport til hjemlandet eller til andet egnet behandlingssted, når SOS-International a/s læge har vurderet, at transporten er nødvendig og forsvarlig. b) Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det sted, hvor sikrede i henhold til den planlagte rejserute skulle befinde sig. c) Hjemrejse i de tilfælde, hvor planmæssigt rejseforløb er overskredet eller ikke kan genoptages af medicinske årsager. d) Ved død refunderes udgifter til hjemtransport af afdøde samt lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. Sikredes pårørende kan vælge imellem: 1. Kremering af afdøde og hjemtransport af urne eller 2. Hjemtransport af afdøde til bopælslandet. SOS-International a/s kan kræve, at afdøde hjemtransporteres f.eks. med henblik på obduktion. b) Forsikringen dækker ikke udgifter omfattet af Den offentlige rejsesygesikring Begrænsninger a) Hvis hjemtransporten arrangeres af sikrede uden kontakt til SOS-International a/s, dækker forsikringen maksimalt med et beløb svarende til de udgifter, SOS-International a/s ville have haft, hvis SOS-International a/s havde arrangeret hjemtransporten, og maksimalt økonomiklasse. Det er samtidig en betingelse, at SOS-International a/s læge finder hjemtransporten nødvendig og forsvarlig. b) Selskabet eller SOS-International a/s kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller restriktioner i forbindelse med transporten på grund af vejret, mekaniske problemer eller andre forhold, som If/SOS-International a/s ikke har indflydelse på. c) Sikrede har pligt til at give SOS-International a/s alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originalregninger mv., samt oplyse om en eventuel forsikring i andet selskab I tilfælde af skade a) Ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst, hvor hjemtransport kan blive aktuel, skal SOS-International a/s straks underrettes. SOS-International a/s læge vil sammen med behandlende læge/hospital træffe afgørelse om eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan transporten kan finde sted. e) Medrejsende børn under 23 år (tilhørende husstanden) er berettiget til hjemtransport, når forældre eller rejseledsager bliver hjemtransporteret på grund af sygdom, tilskadekomst eller død. f) Kontakt til SOS-International a/s. Ved ferierejse omfattet af Den offentlige rejsesygesikring henvises til Den offentlige rejsesygesikring. Den offentlige rejsesygesikring dækker syge- og hjemtransport på ferierejser inden for Europa af op til 30 dages varighed

7 7. SYGELEDSAGELSE/TILKALDELSE 7.1. Forsikringssum: Ubegrænset, dog maksimalt økonomiklasse Forsikringen dækker: a) Sygeledsagelse/tilkaldelse, hvis sikrede dør, bliver hospitalsindlagt eller syge-/hjemtransporteret som følge af alvorlig, akut sygdom. b) Sikrede kan vælge op til 2 personer eller nærmeste pårørende som ledsagere (se punkt ). c) Ved tilkaldelse skal såvel behandlende læge som SOS- International a/s læge vurdere, at hospitalsopholdet vil vare mindst 3 døgn, eller at sikredes tilstand er livstruende. d) Der ydes dækning af ledsagerens/ledsagernes flybillet(ter) tur-retur, maksimalt på økonomiklasse, samt rimelige, nødvendige udgifter til hotelophold, lokal transport og fortæring i op til 14 dage, som påføres ovennævnte personer, der efter aftale med SOS-International a/s bliver hos og/eller følger med sikrede. e) Dækningsberettigede rejseledsager(e) opnår dækning af returrejse, såfremt man ledsager sikrede, uanset om ledsageren er forsikret i selskabet. f) Denne rejseforsikrings dækninger træder automatisk i kraft, og dækker den eller de personer, som sygeledsager den sikrede. Dækningen ophører i samme øjeblik, sygeledsagelsen er tilendebragt Begrænsninger i dækningen a) Hvis både dækningen Sygeledsagelse og dækningen Tilkaldelse benyttes, dækker forsikringen op til 2 personer i alt. b) Det er en betingelse for at opnå erstatning, at sikrede indsender original dokumentation for alle afholdte ekstraudgifter til ophold, fortæring og transport for alle de personer, der har været sygeledsagere, samt oplyser, hvilke udgifter der ville være afholdt, såfremt sygeledsagelsen ikke havde fundet sted. c) Tilkaldelse til sikrede i udlandet skal ske fra sikredes bopælsland I tilfælde af skade I tilfælde af at sikrede ønsker at gøre brug af dækningen Sygeledsagelse / Tilkaldelse, skal SOS-International a/s straks underrettes. SOS-International a/s kan bl.a. være behjælpelig med at arrangere transport og hotelophold. 8. HJEMKALDELSE 8.1. Forsikringssum: Ubegrænset, dog maksimalt på økonomiklasse Forsikringen dækker, hvis hjemrejsen må fremskyndes på grund af: a) En nærmeste pårørendes (se punkt ) dødsfald eller pludselig opstået alvorlig sygdom eller tilskadekomst, der har medført hospitalsindlæggelse. b) Brand, oversvømmelse eller indbrud i sikredes private bolig eller egen virksomhed, såfremt politirapport foreligger. c) Bedrageriske handlinger i sikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, såfremt politirapport foreligger, og hvis sikredes tilstedeværelse er påkrævet. d) Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller uventet konkurs i forsikredes egen virksomhed, hvis sikredes tilstedeværelse er påkrævet Forsikringen dækker ikke: a) Hjemkaldelse, hvis den begivenhed, der er årsag hertil, er indtrådt før sikredes afrejse Begrænsninger a) Det er en betingelse for Ifs erstatningspligt, at forsikringsbegivenheden er indtrådt efter forsikredes afrejse og ikke kunne forudses eller forventes ved sikredes afrejse fra hjemlandet. b) Sikrede kan efter eget valg vælge én person på opholdsstedet som ledsager, såfremt sikrede rejser uden medforsikrede rejseledsagere

8 c) Hvis rejsen genoptages, dækkes rimelige ekstra rejseudgifter til returrejse, maksimalt økonomiklasse. Det forudsættes dog, at der er mindst 15 dage tilbage af den planlagte rejseperiode. d) Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet. Dokumentation herfor skal indsendes til If. e) Forsikringen dækker kun for én hjemkaldelse i forbindelse med én hændelse, herunder ét sygdomsforløb. f) Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemrejsen, hvis det er aftalt med SOS-International a/s. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen. g) Der ydes flybillet, dog maksimalt på økonomiklasse, samt rimelige, nødvendige ekstra rejseudgifter, der påføres sikrede og ledsager ved hjemkaldelse. 9. KRISEHJÆLP laveste kilometertakst. Transportomkostningerne pr. person kan udgøre indtil DKK pr. skadetilfælde. c) Juridisk rådgivning af en advokat med kontor i hjemlandet. Der betales for ½ times telefonisk rådgivning. d) Krisehjælp til pårørende (se punkt og ) til den/de sikrede person(er), der er kommet ud for en af ovennævnte hændelser. Forsikringssummen er DKK pr. begivenhed til de pårørende for hver af de sikrede personer I tilfælde af skade Ved behov for krisehjælp kontaktes SOS-International a/s, som vurderer behovet og træffer endelig beslutning vedrørende krisehjælp/udsendelse af kriseteam. 10. KIDNAPNING Hvis en forsikret person bliver kidnappet, dækker forsikringen rimelige ekstraudgifter til de nærmeste pårørende (se punkt ). Forsikringen omfatter krisehjælp til de sikrede, som under rejse, på grund af en livstruende hændelse, har en akut psykisk krise som følge af: 1. Krig eller krigslignende tilstande 2. Oprør eller borgerlige uroligheder 3. Andre voldelige begivenheder, herunder terror 4. Epidemier 5. Kidnapning/bortførelse 6. Røveri 7. Overfald eller trusler 8. Ulykke 9. Brand, eksplosion eller indbrud 10. Naturkatastrofe Forsikringen dækker: a) Konsultation hos en psykolog eller psykiater. Der betales indtil 10 behandlinger for hver forsikret person pr. skadetilfælde. b) Transportudgifter til det behandlingssted, der er aftalt med SOS-International a/s, når afstanden overstiger 15 km. Ved kørsel i egen bil betales statens Forsikringssum : DKK for hver kidnappet person pr. skade Forsikringen dækker: a) Rejseomkostninger, dog maksimalt økonomiklasse, til samling af familien et sted i nærheden af den kidnappede person. b) Tabt arbejdsfortjeneste til nærmeste pårørende Begrænsninger SOS-International a/s afgør, i hvilket omfang der skal iværksættes aktiviteter I tilfælde af skade Ved behov for krisehjælp kontaktes SOS-International a/s, som vurderer behovet og træffer endelig beslutning vedrørende krisehjælp/udsendelse af kriseteam. 11. EVAKUERING Forsikringen omfatter evakuering som følge af begivenheder, der begynder, efter at sikrede er kommet til stedet

9 11.1. Forsikringssum: Ubegrænset Forsikringen dækker udgifter til evakuering og/eller ekstraudgifter til eventuel hjemrejse fra et område, hvor der er overhængende fare for: a) Krig, borgerlige uroligheder, terroristaktivitet, militær undtagelsestilstand eller anden lignende tilstand i det område, hvor sikrede befinder sig. b) Livstruende epidemier i det område, hvor sikrede opholder sig, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af Udenrigsministeriet i Danmark. c) Naturkatastrofe. d) Tab af eller beskadigelse på bagage, som må efterlades som følge af en dækningsberettiget evakuering eller hjemrejse. c) Naturkatastrofe Forsikringssum: DKK pr. person pr. skade, jf. dog Forsikringen dækker: a) Dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter i op til 3 måneder. b) Med op til DKK til ophold og indenrigstransport. c) Med op til 500 DKK pr. døgn til ekstraudgifter til fortæring Begrænsninger a) Det er en forudsætning, at tilstanden er opstået efter sikredes udrejsetidspunkt til området Begrænsninger Det er en forudsætning for erstatning, at: a) Tilstanden er opstået efter sikredes udrejsetidspunkt til området. b) Udenrigsministeriet i Danmark, dansk ambassade eller lignende institution anbefaler en evakuering eller hjemrejse, samt at sikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge Udenrigsministeriets opfordring til evakuering. c) Transporten finder sted ved først givne lejlighed. Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket omfang en transport kan foregå, men vil samarbejde med Udenrigsministeriet i Danmark i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig. 12. TILBAGEHOLDELSE Forsikringen dækker ekstraudgifter, hvis sikrede i et land bliver tilbageholdt af myndighederne som følge af: a) Krig, borgerlige uroligheder, terroristaktivitet, militær undtagelsestilstand eller anden lignende tilstand i det område, hvor sikrede befinder sig. b) Livstruende epidemier i det område, hvor sikrede opholder sig, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af Udenrigsministeriet i Danmark. b) Det er en betingelse for dækning, at sikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge det danske udenrigsministeriums eller Statens Serum Instituts opfordring til evakuering. 13. EFTERSØGNING Forsikringssum: DKK pr. person pr. skade Forsikringen dækker: a) Udgifter, hvor lokale myndigheder stiller krav om betaling af eller garanti, inden en eftersøgning sættes i gang. b) Eftersøgning i op til 14 dage inden for en radius af 50 km fra det sted, sikrede sidst blev set Forsikringen dækker ikke udgifter til eftersøgning: a) I forbindelse med kidnapning, bortførelse og kapring. b) Hvis offentlige myndigheder dækker sådanne udgifter for usikrede personer. c) Hvis den sikrede person deltager i en ekspedition

10 14. REDNING Forsikringen dækker de udgifter, som lokale myndigheder stiller krav om betaling af eller garanti for, inden en redningsaktion sættes i gang Forsikringssum: DKK pr. person pr. skade Forsikringen dækker: Nødvendige udgifter til redning/afhentning Forsikringen dækker ikke udgifter til eftersøgning: a) I forbindelse med kidnapning, bortførelse og kapring. b) Hvis offentlige myndigheder dækker sådanne udgifter for usikrede personer. c) Hvis den sikrede person deltager i en ekspedition. 15. SIKKERHEDSSTILLELSE/KAUTION Forsikringssum: DKK pr. person pr. skade Forsikringen dækker: Betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive sikrede eller dennes personlige ejendele fra tilbageholdelse af lokale myndigheder Forsikringen dækker ikke sikkerhedsstillelse/ kaution i retssager, der vedrører: a) Kontrakt-, erhvervs- og arbejdsforhold b) Retssager om ansvar for benyttelse af motorkøretøjer c) Straffesager d) Sager, der ikke er opstået på rejsen Begrænsninger a) Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til If straks efter de pågældende myndigheders frigivelse af sikkerhedsstillelsen. b) Bliver sikkerhedsstillelsen ikke tilbagebetalt som følge af sikredes manglende betaling af idømt bøde eller erstatning, eller fordi den sikrede ikke møder op til retsmøder, eller sikrede på anden måde er ansvarlig for den udeblevne tilbagebetaling, betragtes den som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til If straks efter beslaglæggelsen. 16. PRIVATANSVAR Forsikringen yder erstatning, hvis sikrede under rejsen pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder Forsikringssum: DKK pr. år Forsikringen dækker a) Omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse. Udgifterne skal på forhånd være godkendt af If. b) Skade på hotel eller lejet bolig samt indbo heri med op til DKK pr. rejse. Der er en selvrisiko på DKK pr. forsikringsbegivenhed. c) De i policen anførte forsikringssummer danner øverste grænse for selskabets erstatningspligt inkl. enhver omkostning efter ét skadetilfælde, uanset om ansvaret pålægges flere, og uanset om der er dækning på en eller flere policer i If. d) Forsikringen dækker ikke sikredes erstatningsansvar: 1. I kontraktforhold. 2. I erhvervs- eller arbejdsforhold. 3. Som følge af, at sikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad sikrede ville være underlagt efter almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. 4. For skade på ting, som sikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund

11 5. For skade forvoldt af hunde. 6. For skade som følge af, at sikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom. 7. For skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping-/påhængsvogn, luftfartøj, søfartøjer, der er på mindst 3 meters længde med sejl eller motor, eller søfartøjer under 3 meters længde, hvis motorkraft overstiger 3 HK. 8. For skade forvoldt af sikrede som jæger. 9. For skader forvoldt med forsæt. 10. Bøder eller bodslignende krav. 11. Ansvar for skader forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika, når dette er en væsentlig årsag til skaden. Bemærk: Sikrede kan ikke med bindende virkning for selskabet helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade I tilfælde af skade a) I skadetilfælde skal der fra sikredes side øjeblikkeligt rettes henvendelse til SOS-International a/s, som træffer alle afgørelser i sagen. b) Sikrede har pligt til at give SOS-International a/s alle informationer, der kan belyse sagen, herunder: Original politirapport eller kvittering for anmeldelsen til politiet samt nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse på alle implicerede personer, oplysning om andre forsikringer, der kan dække skaden, vidneerklæringer, specificeret opgørelse af skaden. 17. RETSHJÆLP Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private retstvister, opstået på sikredes rejse på lige fod med sikredes eventuelle familieforsikring med retshjælpsdækning. Forsikringen dækker også for rejseomkostninger, hvis sikrede skal afhøres som vidne eller part i forbindelse med en sag i udlandet. For retshjælpsdækningen gælder Forsikring og Pensions Almindelige Betingelser for Retshjælp for Familieforsikringer med Indbodækning med nedenstående afvigelser i forbindelse med rets- og voldgiftssager udsprunget af tvister opstået under rejsen. Endvidere gælder de i Forsikring og Pensions Almindelige Betingelser for Retshjælp for Familieforsikringer med Indbodækning nævnte begrænsninger og undtagelser Forsikringssum: DKK Forsikringen dækker rimelige og nødvendige rejseomkostninger i forbindelse med rets- og voldgiftssag i følgende tilfælde: a) Sikrede skal være til stede, for at sagen kan gennemføres, og sikrede er indkaldt af retten for at afgive partsforklaring. b) Sikrede er indkaldt som vidne. Det er en forudsætning, at det ikke er muligt at give vidneforklaring i hjemlandet Selvrisiko Ved enhver skade omfattet af retshjælpsdækningen betaler den sikrede en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst DKK Forsikringen dækker ikke: a) Udgifter i forbindelse med rets- og voldgiftssager mellem sikrede og rejsebureau, rejsearrangør eller rejseformidler. b) Egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav I tilfælde af skade Sikrede har pligt til at give If alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtiget til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante, originale dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling mv. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab

12 Bemærk: Forsikring og Pensions Almindelige Betingelser for Retshjælp for Familieforsikringer med Indbodækning kan rekvireres hos If. 18. AFBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringssum: DKK pr. Sydbank MasterCard Business Classic pr. skade Forsikringen dækker a) Den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren kan kræves betalt, hvis en af nedennævnte begivenheder indtræder som følge af, at sikrede/medrejsende nærmeste pårørende (se punkt ) ikke kan påbegynde rejsen på grund af: Forsikringen dækker ikke: a) Hvis sygdommen eller tilskadekomsten, der var årsag til afbestillingen, var til stede før rejsens bestilling/ betaling. b) Erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring. Forsikringen er subsidiær i forhold til forsikring tegnet i rejsebureau Begrænsninger Det er en betingelse for at opnå erstatning, at sikrede fra behandlende læge i bopælslandet fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose, samt at sikrede på anmodning giver SOS-International a/s læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. b) Dødsfald eller akut opstået alvorlig sygdom eller tilskadekomst, for den sikrede eller en nærmeste pårørende (se punkt ). Hvis der ved alvorlig akut opstået sygdom eller tilskadekomst ikke er tale om hospitalsindlæggelse, skal der foreligge en lægelig vurdering af, at det er uforsvarligt at rejse, fordi det kan forværre sygdommen/tilskadekomsten væsentligt, eller i øvrigt skade helbredet alvorligt, eller at almentilstanden er sådan, at det er urimeligt at rejse. c) Brand, oversvømmelse eller indbrud i sikredes private bolig eller egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen, såfremt der foreligger politirapport. d) Bedrageriske handlinger begået af en medarbejder i sikredes egen virksomhed i bopælslandet umiddelbart inden afrejsen, såfremt der foreligger politirapport. e) Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i sikredes egen virksomhed opstået umiddelbart inden afrejsen I tilfælde af skade Sikrede har pligt til at give SOS-International a/s alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originalbilag for udgifter, der ønskes refunderet, samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. 19. ERSTATNINGSREJSE Dækninger gælder under ferierejse i hele verden Forsikringssum: DKK pr. person, dog maksimalt DKK pr. Sydbank MasterCard Business Classic pr. skade Hvilke personer er dækket? Forsikringen omfatter følgende persongrupper under ferierejser: a) Sikrede selv. f) At sikrede, som er omfattet af strejke og derfor ifølge overenskomsten ikke må holde ferie, jf. Ferielovens 13 stk. 3. g) At sikredes tilstedeværelse som vidne eller nævning i retten er nødvendig, og udsættelse er søgt og nægtet af retten. b) Forældre, der rejser med egne børn til og med det fyldte 23. år. Er et eller flere af familiens medlemmer berettiget til erstatningsrejse, jf. punkt a, 1-4, dækker forsikringen erstatningsrejse til hele familien. c) Sikrede samt op til 2 rejseledsagere, der er anført på samme faktura/rejsebevis som sikrede, eller som kan 24 25

13 dokumentere at have købt en rejse for at foretage den sammen med sikrede Forsikringen dækker: a) En ny rejse til sikrede og dennes medrejsende husstand eller op til 2 medsikrede rejseledsagere, hvis sikredes påbegyndte rejse bliver ødelagt som følge af, at sikrede: 1. Bliver hospitalsindlagt i mere end halvdelen af den planlagte, dokumenterede rejseperiode på grund af akut opstået sygdom eller tilskadekomst. Perioden beregnes fra første dokumenterede lægebesøg. 2. Bliver syge- eller hjemtransporteret af SOS- International a/s eller Den offentlige rejsesygesikring som følge af egen sygdom eller tilskadekomst opstået i første halvdel af den planlagte, dokumenterede rejseperiode. 3. Ordineres sengeleje eller indendørs ophold i ferieboligen af den behandlende læge i udlandet i mere end halvdelen af den planlagte, dokumenterede rejseperiode på grund af akut sygdom eller tilskadekomst. Perioden beregnes fra første dokumenterede lægebesøg. 4. Rejser hjem i første halvdel af den planlagte, dokumenterede rejseperiode som følge af en dækningsberettiget Hjemkaldelse. b) Der ydes dækning til de erstatningsberettigedes rejse og ophold. Erstatningen opgøres som følger: 1. Forsikringen dækker det beløb, de erstatningsberettigede har betalt for transport fra hjemlandet til rejsemålet og retur, samt leje af feriebolig, forudsat at udgifterne er betalt, før skaden er opstået og kan dokumenteres, samt at de ikke kan refunderes Forsikringen dækker ikke: a) Erstatningsrejse under Sydbank MasterCard Business Classic, når der er tale om forretningsrejser. b) Kompensation i forbindelse med mistet ferieformål. c) Erstatningsrejse ved skader, der medfører brud (fraktur), ledbåndsskade eller lignende, medmindre tilskadekomsten har medført hospitalsindlæggelse eller lægeordineret indendørs ophold i mere end halvdelen af den planlagte, dokumenterede rejseperiode. d) Visum og/eller forsikringer Begrænsninger a) Skaden skal være omfattet af forsikringen eller Den offentlige rejsesygesikring. b) Det er en betingelse, at sikrede fremskaffer en lægeerklæring fra den behandlende læge i udlandet. Lægeerklæringen skal indeholde en diagnose og angive perioden for sygeperioden/indendørsopholdet. c) I tvivltilfælde eller såfremt der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation fra lægen i udlandet vil afgørelsen blive truffet af SOS-International a/s /Ifs lægekonsulenter, som på baggrund af diagnosen vurderer, om sikrede er berettiget til en erstatningsrejse. d) For persongruppen, jf. pkt , ydes erstatning for samme periode som for den sikrede. 2. Er sikrede kørt på ferie i bil, dækkes transportudgifterne til og fra feriestedet ad nærmeste vej med maks. 1,00 DKK pr. km. Hvis ikke alle i bilen er berettiget til en erstatningsrejse, fordeles udgifterne forholdsmæssigt

14 Generelle forsikringsbetingelser Forsikringen er etableret i If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige CVR-nr: svensk reg.nr. (Finansinspektionen): HVAD ER FORSIKRINGSSUMMERNE? Ved enhver skade er det forsikringssummen på skadetidspunktet, der er gældende, dog jf. nedenstående: d) Når der er handlet groft uagtsomt. e) Under selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden. Dette gælder dog ikke for dækningerne hospitals-, læge- og tandlægeudgifter, Hjemtransport, Sygeledsagelse og Tilkaldelse. f) Under påvirkning af alkohol, narkotika eller misbrug af medicin, når skaden kan tilskrives rusmidlet. g) Under deltagelse i slagsmål/håndgemæng eller ulovligheder Overordnet dækningsbegrænsning: For denne forsikring gælder, at Ifs samlede forpligtelse i relation til samtlige udstedte Sydbank MasterCard Business Classic under nærværende police udgør DKK for policen i alt pr. skadebegivenhed pr. forsikringsår, uanset de maksimale forsikringssummer anført under de enkelte dækninger. Rejseforsikringen gælder i tilknytning til Sydbank MasterCard Business Classic udstedt af Sydbank A/S til kortholder, og forsikringsperioden følger gebyrperioden. Forsikringsperioden løber dog i maksimalt 12 måneder ad gangen, hvorefter aftalen automatisk fornyes for en ny 12 måneders forsikringsperiode. Rejseforsikringen tilknyttet Sydbank MasterCard Business Classic ophæves samtidig med ophævelsen af Sydbank MasterCard Business Classic, uanset om aftalen ophæves af Sydbank A/S eller af kortholder. Forsikringssummerne for denne forsikring indeksreguleres ikke. 21. UNDTAGELSER GÆLDENDE FOR HELE FORSIKRINGEN Dækningen omfatter ikke: a) Situationer fremkaldt af den sikrede. b) Ved en forsætlig handling (med vilje). c) Under selvmordsforsøg. Dette gælder uanset sikredes/nærmeste pårørendes (se punkt ) sindstilstand eller tilregnelighed i gerningsøjeblikket. h) Flypersonel, der er under træning/uddannelse til pilot eller lignende. i) Under befordring i luftfartøj uden nationalitetsbetegnelse. j) Skader, der direkte eller indirekte skyldes konflikter i form af krig, krigslignende tilstande, oprør eller borgerlige uroligheder, når konflikten var til stede ved indrejsen i det konfliktramte land, uanset om der er erklæret krig eller ikke. k) Skader, der direkte eller indirekte skyldes smitsomme sygdomme, når Statens Serum Institut inden indrejsen har frarådet indrejse og ophold i området. l) Skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter under alle forhold eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. m) Lægeattester, der ikke er rekvireret af If eller SOS- International a/s. n) Kosmetiske operationer og behandlinger. Forsikringen dækker dog i de tilfælde, hvor behandling/operation er medicinsk betinget og godkendt af If eller SOS- International a/s

15 o) Selvforskyldt legemsbeskadigelse. p) Rekreations- og kurophold. q) Forebyggende behandling, herunder vaccinationer. r) At sikrede modsætter sig eller ikke følger den behandlende læge og SOS-International a/s læges anvisninger. 24. LÆGEUNDERSØGELSE OG OBDUKTION Ved personskader har If og SOS-International a/s ret til at lade sikrede undersøge af en udpeget læge, ligesom If og SOS-International a/s ved dødsfald er berettiget til at forlange obduktion. Omkostningerne i forbindelse hermed betales af If. 25. HVILKE REGLER GÆLDER VED SKADEOPGØRELSEN? s) Behandling hos psykiater eller psykolog, medmindre der er tale om akut krisehjælp godkendt af SOS- International a/s. 22. LOVVALG OG VÆRNETING For forsikringen gælder dansk ret, herunder foruden police og forsikringsvilkår lov om Forsikringsaftaler i det omfang, den ikke er fraveget, samt lov om Forsikringsvirksomhed. Se dog også punkt SIKREDES OPLYSNINGSPLIGT Ved enhver skade skal skadeanmeldelsen udfyldes med nøjagtige oplysninger om skadeforhold, originalbilag samt dokumentation. Skadelidte har oplysningspligt til If og SOS-International a/s om alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at levere dokumenter såsom sygejournaler, regnskabsmateriale og kontoudskrifter samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. Ved personskade har If og SOS-International a/s til enhver tid ret til at få oplyst navn, adresse og telefonnummer på hospitaler, læger og andre, der har eller vil få kendskab til sikredes helbredstilstand. If og SOS- International a/s læge har ret til at søge oplysninger hos disse og eventuelt gøre de behandlende læger bekendt med det til selskabet oplyste. Lægelige oplysninger vil blive behandlet fortroligt. De specielle regler for skadeopgørelse fremgår under de enkelte dækninger. 26. UDBETALING OG ERSTATNING Erstatning udbetales, så snart If eller SOS-International a/s har modtaget de oplysninger, som anses for nødvendige til at fastslå Ifs forpligtelse og erstatningens størrelse. I tilfælde af udbetalinger indtræder If og SOS-International a/s i alle sikredes/forsikringstagers rettigheder. I det omfang If eller SOS-International a/s har stillet sikkerhed, indtræder If og SOS-International a/s i enhver henseende i sikredes eventuelle krav om frigivelse af sikkerhedsstillelsen eller eventuelle krav mod andre forsikringer om dækning af advokatomkostninger og/eller erstatningsydelser. 27. OVERDRAGELSE AF ERSTATNINGSKRAV Ingen kan uden selskabets samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen. 28. DÆKNING FRA ANDEN SIDE I det omfang sikrede kan opnå erstatning fra anden side, dækker forsikringen ikke, medmindre andet er aftalt. Dette gælder dog ikke for ulykkesforsikringen. I tilfælde af at anden forsikring har samme forbehold, deles skaden imellem selskaberne i forhold til dobbeltforsikringsreglerne

16 If gør ikke krav gældende over for sikredes familieforsikring, såfremt sikrede mister kernekundestatus eller får bonustab i forbindelse hermed. Denne bestemmelse anvendes, når en sag afgøres efter udenlandsk lov: Other insurance If, at the time that loss or damage insured by this certificate shall occur, there is any other insurance against such loss or damage or any part thereof, If PC Insurance shall be liable under this insurance for its proportionate share of loss or damage only. 29. REGRES I tilfælde af udbetalinger efter denne police indtræder If i alle sikredes rettigheder. I det omfang en dækningsberettiget hændelse skal afgøres efter anden lov end dansk lov, gælder følgende: Right of Subrogation If PC Insurance shall be fully and completely subrogated to the rights of the Insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate. If PC Insurance may at its own expense take over Insured s rights against third parties to the extent of its payment made. Insured shall cooperate with the If PC Insurance and provide such information and documentation reasonably required by If PC Insurance in order to collect and enforce its rights of subrogation. If PC Insurance may institute any proceedings at its own expense against such third parties in the name of the Insured. 30. HVILKE SELVRISICI ER DER? Retshjælp Ved enhver skade vedrørende retshjælpsdækningen betaler den sikrede en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst DKK Privatansvar Skade på hotel/lejet feriebolig samt indbo DKK. 31. SKADESERVICE På Rejseforsikringen er det SOS-International a/s, der yder assistance og direkte skadeservice. Forsikrede kan under rejsen få afgjort en dækningsberettiget skade helt eller delvist, herunder at effektiv skadehjælp omfatter den foreløbige behandling af alle skader. Skadehjælpen kan gives som en kontant erstatning på stedet og/eller som garanti for behandling over for lokale læger og hospital. Erstatningsudbetalingen vil være af begrænset omfang og være betinget af det øjeblikkelige behov for økonomisk hjælp. Den endelige skadebehandling vil ske, når sikrede kommer hjem fra rejsen. 32. HVAD GØR MAN, NÅR SKADEN ER SKET? I tilfælde af: akut sygdom, tilskadekomst eller dødsfald, hjemtransport, sygeledsagelse/tilkaldelse, indhentning af rejseruten, forsinket fremmøde/flyforsinkelse, erstatningsmedarbejder, krisehjælp, evakuering, sikkerhedsstillelse/kaution, akut økonomisk bistand, retshjælp, overfald eller ulykkestilfælde, der kræver lægehjælp eller anden form for akut assistance skal sikrede altid kontakte: SOS-International a/s Telefon: Fax: Svarer hver dag 24 timer i døgnet. I tilfælde, der ikke er akutte, skal sikrede kontakte: If Stamholmen Hvidovre Telefon: Fax: Åbent alle hverdage mellem kl og

17 33. HVILKE MULIGHEDER ER DER FOR AT KLAGE? Kundeombuddet hos If Indtil 6 måneder efter, at en sag er afgjort i If, kan man uden omkostninger henvende sig til Ifs kundeombud. Henvendelse kan ske direkte til Kundeombuddet via klik på kontakt Kundeombud eller på tlf.nr Kundepanel hos If Klage over afgørelser truffet af Kundeombuddet kan behandles af Kundepanelet. I Kundepanelet er kunderne i flertal. Panelet kan ikke træffe afgørelser om: Personskader, når der er tale om erstatningens størrelse Skyldsspørgsmål ved trafikuheld Sager, der vedrører arbejdsskade Krav fra andre selskaber Sager, hvor der er mistanke om forsikringssvindel Sager, der allerede er bragt ind for eksterne klageinstanser eller domstolene. Henvendelserne skal ske skriftligt til: If, att.: Kundepanelet Sekretariatet, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre Ankenævnet for Forsikring Hvis henvendelser til If ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan der klages til Ankenævnet. Der kan dog ikke klages over en invaliditetsgrads størrelse. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et gebyr, som er fastsat af Ankenævnet. Klageskema og girokort til betaling af gebyret kan bestilles hos: If Stamholmen 159, 2650 Hvidovre (mellem kl. 9 og 16). Ankenævnets sekretariat (telefontid mellem kl. 10 og 13) Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K 34. HVILKE DEFINITIONER ER ANVENDT? Akut sygdom: Ved akut, dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring af en bestående eller kronisk sygdom Den offentlige rejsesygesikring: Europæiske Rejseforsikring administrerer Den offentlige rejsesygesikring i Danmark, dvs. amterne samt Københavns og Frederiksberg Kommune. Den offentlige rejsesygesikring gælder i det geografiske Europa (se nedennævnte definition over lande inden for Europa). I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst på ferierejser eller studierejser for egen regning (eksklusive studieophold) dækker Den offentlige rejsesygesikring (det gule sygesikringsbevis) i den første måned som udgangspunkt udgifter til lægebehandling på opholdsstedet samt eventuel lægeordineret hjemtransport til Danmark. Hvis man ønsker at vide mere om Den offentlige rejsesygesikring, kan man ved henvendelse til Europæiske Rejseforsikring A/S få tilsendt brochuren Sygesikring ved Ferierejser i Europa. Man kan desuden læse mere om Den offentlige rejsesygesikring på Eksisterende lidelse: En sygdom, der enten er kendt af patienten eller diagnosticeret før afrejsetidspunktet Ekstraudgifter: Udgifter, som sikrede udelukkende får som følge af et skadetilfælde, der er dækningsberettiget. Skulle udgifterne have været afholdt uanset skadetilfældets indtræden, er der ikke tale om ekstraudgifter Erhvervsrejse: En erhvervsrejse defineres som rejse, hvor formålet ikke er ferie. Rejser, hvor der ydes en eller anden form for økonomisk tilskud til rejsen i form af løn, transport, ophold, fortæring m.m. Rejser betalt/delvis betalt af sikredes arbejdsgiver. Studierejser, f.eks. nødhjælpsarbejde, andet ulønnet/ frivilligt hjælpearbejde. Erhvervsrejser eller studieophold kombineret med ferie. Studieophold, når man er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet. Udlandsrejser, hvor der søges arbejde, samt erhvervspraktik i udlandet

18 34.6. Europa: Omfatter følgende lande (dækningsområdet for Den offentlige rejsesygesikring): Albanien, Algeriet, Andorra, Azorerne, Belgien, Bosnien- Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Egypten, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Hviderusland, Irland, Island, Israel, Italien, Jordan, Jugoslavien (Serbien og Montenegro), Kanariske Øer, Kroatien, Letland, Libanon. Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Makedonien, Malta, Marokko, Moldova, Monaco, Norge, Palæstina, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland (indtil Ural), San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Syrien, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig Medforsikret rejseledsager: En person, som er dækket af samme forsikring, og som rejser sammen med sikrede på hele rejsen Nærmeste pårørende: Hvor der i disse betingelser er nævnt nærmeste pårørende, menes: Ægtefælle/registreret partner/samlever, som er og har været tilmeldt samme adresse som sikrede i det danske folkeregister. Egne og ovennævnte børn/adoptivbørn/særbørn (ikke biologiske børn), børnebørn, forældre, bedsteforældre, svigerforældre, søskende, svigerinder eller svogre Feriebolig: En feriebolig defineres som hotelværelse, lejet lejlighed, lejet hytte, campingvogn eller mobilhome Ferierejse: En udlandsrejse, som ikke er defineret som en erhvervsrejse. Se definition på en erhvervsrejse punkt Sikrede: Indehaveren af forsikringen på Sydbank MasterCard Business Classic og dennes medrejsende nærmeste pårørende (se pkt ) Sikredes rejseledsager: En person, som er indtegnet på samme billet eller deltagerbevis som sikrede, eller som har købt rejsen for at foretage denne sammen med sikrede Krisehjælp: Ved krisehjælp forstås behandling af kriser, der er udløst af udefrakommende traumatiske begivenheder, f.eks. større ulykker, katastrofer, terrorhandlinger, overfald, røverier m.m. Udviklings- eller livskriser, f.eks. arbejdsløshed, jobskifte, skilsmisse, sygdom, dødsfald og lignende, vil ikke blive dækket af forsikringen. Telefon

19

20

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Vi er med dig. Forretningsrejse

Vi er med dig. Forretningsrejse Vi er med dig overalt Forretningsrejse Ændringsliste 2014 Ændringer til Betingelserne Artikel Fra 2013 Til 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes af virksomheder, organisationer og foreninger (forsikringstager),

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Gold Basic Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Sydbank MasterCard Private Banking Forsikringsbetingelser Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser Dækningsoversigter 6 Rejseforsikring 10 Forsikringen er tegnet i 10 Hvem er

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Private

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN SPIES SUPPLEMENT SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN SPIES SUPPLEMENT SIDE 2 SPIES SUPPLEMENT BETINGELSER NR. 891 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din SPIES SUPPLEMENT. Derefter de betingelser,

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Business Forsikringsbetingelser Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser Dækningsoversigter 6 Rejseforsikring 10 Forsikringen er tegnet i 10 Hvem er dækket

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard

Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard April 2012 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring 48 Version 2.0 gældende fra 1. april 2012 Version 2.0 gældende fra 1. april 2012 49 Dækningsoversigt for

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering ÆNDRINGSLISTE 2014 ÆNDRINGER TIL BETINGELSERNE ARTIKEL FRA 2013 TIL 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes og fornyes af selskaber (forsikringstager), der er registreret

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus REJSEFORSIKRING Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic, Gold og PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra

Læs mere

Ungdomsrejseforsikring

Ungdomsrejseforsikring tættere på Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr. 69-07 Almindelige vilkår gældende i tilknytning

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Forsikringsbetingelser April 2012 Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring 42 Version 2.0 gældende fra april 2012 Version 2.0 gældende fra april 2012 43

Læs mere

Travel Ung Rejseforsikring

Travel Ung Rejseforsikring tættere på Travel Ung Rejseforsikring Tilknyttet Stjerne MasterCard Travel Ung og Stjerne Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG-DEBIT Police nr. 69-100038 Almindelige vilkår gældende

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HJEMTRANSPORT (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER 145 Gyldig

Læs mere

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170 Tillægsforsikring TILLÆGSFORSIKRING 1 BAGAGE 1.0 Forsikringssum DKK 10.000,- pr. person. 1.1 Hvem dækkes udgifter for? 1.2 Hvilke genstande er omfattet af rejseforsikringen? Rejseforsikringen omfatter

Læs mere

Personforsikringer. Forsikringsbetingelser

Personforsikringer. Forsikringsbetingelser Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr. 69-08 Almindelige vilkår gældende i tilknytning

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-13 Ferierejseforsikringen er et tillæg til Trygds familieforsikring, og det fremgår af policen om ferierejseforsikring er tegnet.

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 VIGTIGT! Hvis du rejser uden for Europa eller rejser mere end 1 måned i Europa eller lande som ikke er omfattede af Sundhedskortet. Hvis du har en kronisk sygdom En

Læs mere

Visa Electron Ungdomsrejseforsikring

Visa Electron Ungdomsrejseforsikring Visa Electron Ungdomsrejseforsikring november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Sydbank Visa Electron Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring

Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring 116 117 Dækningsoversigt for MasterCard Ung i tilknytning til MasterCard Classic, Gold og Platinum (i DKK) Punkt Basisdækning for MasterCard Ung i tilknytning

Læs mere

Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest

Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest Årsrejseforsikring Hjemtransport (EU/EØS) For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER 145 ÅRSREJSEFORSIKRING

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen

Læs mere

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring Europa

Årsafbestillingsforsikring Europa Årsafbestillingsforsikring Europa ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Europa FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 4108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1.1 Hvilke dækninger indeholder

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring Bemærk Dette er forsikringsvilkårene for rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Det er ikke sikkert, at rejseforsikringen i de trykte forsikringsvilkår du har, har samme nummerrækkefølge, som svarer

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Ung Debit gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Ung Debit gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6696-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 4 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 4 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 4 4. Tilkøb af flere dækninger... 5 5. Varighed,

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. Januar 2009 6363.0309

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. Januar 2009 6363.0309 Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser Januar 2009 Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.)

Læs mere

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere