Indholdet af LTU s virksomhedsplan 2011 har været drøftet både i bestyrelsen og MEDudvalget i løbet af december 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdet af LTU s virksomhedsplan 2011 har været drøftet både i bestyrelsen og MEDudvalget i løbet af december 2010."

Transkript

1 LTUs Virksomhedsplan 2011(version ) En overgangsvirksomhedsplan fra skoleåret 2009/2010 til den kommende 2-årige virksomhedsplan, der skal være gældende for kalenderårene Indledning Specielt for LTU bør det bemærkes at der pga. af ledelsesskift medio 2009(nyt ledelsesteam var først på plads pr. d. 1/5, 2010) aldrig blev udarbejdet en virksomhedsplan for skoleåret Derfor er det aftalt med Børne- og Frtidsforvaltningen at LTU ikke skal forholde sig til de to første punkter i den centralt udsendte Skabelon til tillægget til Virksomhedsplan 2010/2011. Dvs. punkterne Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som videreføres i 2011 & Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som ikke videreføres til 2011, men der i mod primært skal kigge fremad med udgangspunkt i punktet Nye initiativer, blandt andet som følge af budget eller aktuelle centrale/decentrale udfordringer. Indholdet af LTU s virksomhedsplan 2011 har været drøftet både i bestyrelsen og MEDudvalget i løbet af december Initiativer med udgangspunkt i Børne- og Fritidsforvaltningens virksomhedsplan 2011 (med udgangspunkt i nedenstående punkter) B & F Tværgående indsatsområder: Kommunen og Civilsamfundet Rummelighed i dagtilbud, skole og klub(vha. modellen SAL) B & F Skoleafdelingen: Skoleudviklingsproces udarbejdelse af ny skolestrategi Rummelighed og inklusion(inkl. modellen SAL) Læsepolitik Øget inklusion specialområdet støtte til enkeltintegration i folkeskolen B & F Fritids- og Idrætsafdeling: Motion og bevægelse i det offentlige rum Klub Lyngby SSP handlingsplan klasse, kommunen & civilsamfundet Med udgangspunkt i 10.klasses deltagelse i projektet Kommunen & Civilsamfundet (marts 2010), undersøges muligheden for at gentage et lignende forløb i 2011, hvor 10.klasselever vejledte ældre medborgere i de mange muligheder på internettet fx Hotmail, Google Street View, Facebook mm. At der afvikles et projekt hvor mindst en af 10.klassecenterets linjer optræder som vejledere i forhold til fx ældre borgere og de mange muligheder der findes i den virtuelle verden Afdækning af hvilke linjer der ønsker at/kan indgå i ovennævnte projekt 1

2 Etablering af kontakt(er) til udvalgte mindre grupper/institutioner indenfor fx den ældre målgruppe evt. via den kommunale tovholder for projektet Fastsættelse af rammer for projektet/projekterne Opfølgning: Løbende opfølgning ved den daglige ledelse af 10.klasse i forhold til igangsætning af projekter, samt gennemførsel af evaluering efter hvert gennemført projekt. Tids- & aktivitetsplan: Der satses primært på at gennemføre projekter i oktober/november SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljø 10.klassecenteret har valgt et 2-årigt forløb i samarbejde med LTK-konsulent Anne Leopold. Skoleåret 2010/11 bliver dels brugt til opstart/indførelse af SAL i 10.klasse & M3/M4, dels fortsat implementering af SAL i 10. klasse & M3/M4. På lidt længere sigt vil det også være relevant at sprede SAL-tænkningen til Ungdomsskolen. At der ved opstarten af skoleåret 2011/12 kan etableres en praksis for at Systemisk Analyse af Læringsmiljøet er en del af arbejdsgrundlaget når den ansatte møder en elev i problemer. Færdiggørelse af uddannelsen til SAL-tovholdere(i alt 4 lærere/ledere) 3 planlagte arbejdsmøder i de etablerede SAL-team i løbet af foråret 2011 Aftaler om udmøntning af indsatsområdet i skoleåret Opfølgning: Implementering af SAL evalueres løbende dels i 10.klasses pædagogisk udvalg & pædagogisk råd, dels ved møder mellem ledelsen og de uddannede tovholdere, samt en aftalt møderække mellem ledelsen & skoleafdelingens ansvarlige SAL-konsulenter. Tids- & aktivitetsplan: Forår 2011 implementering, kommunal uddannelse og løbende evaluering Efterår 2011 fortsat implementering samtidig med at SAL er en synlig del af den daglige praksis. Endvidere fortsættes med løbende evaluering 2.3 Fremtidens skole i LTK Ledelsen har i 2010 deltaget i LTKs Skoleudviklingsprojekt Fremtidens skole i LTK, og vil i 2011 forsætte sin deltagelse i arbejdet frem mod udarbejdelsen af en række anbefalinger, der skal danne grundlag for den politiske vedtagelse af en ny skolestrategi for LTK. At ledelse, lærere, forældre og elever v. LTU bidrager bedst muligt til den fortsatte proces. I første omgang ved at ledelse samt indbudte lærere, forældre og elever deltager i den afsluttende konference om Fremtiden skole i LTK, januar

3 Dernæst ved at LTU som organisation bidrager til den efterfølgende udmøntning af den nye skolestrategi for LTK Afhængig af den politiske proces der følger efter skoleudviklingskonferencen i januar Læsepolitik på LTU På LTU er der i 2010 ansat en læsevejleder med henblik på at opstarte læsevejlederfunktionen på LTU samt påbegyndelse af en diplomuddannelse til Læsevejleder. Foråret 2010 blev brugt på funktionsafklaring, læsevejlederens rolle i forhold til linjeteam og faglærere, samt planlægning af køreplan for implementering af læsetest og læsevejlederlokale: I første uge af skoleåret bliver eleverne testet af læsevejlederen og klassens dansklærer. Efterfølgende retter klassens dansklærer læstetesten, og giver resultaterne til læsevejlederen. Læsevejlederen danner et overblik over generelle læsevanskeligheder på årgangen. Ledelsen og læsevejlederen afholder et møde, hvor resultaterne drøftes, samt hvilke tiltag der skal iværksættes. Efterfølgende afholder læsevejlederen møde med hvert enkelt linieteam og faglærere. På dette møde gennemgås resultaterne af testen, og elever med brug for støtte fremhæves. At elever som læsevejleder og lærere finder egnede til særlig hjælp/støtte, kontaktes med tilbud om ekstra hjælp til læsning. Tilbuddet formidles også telefonisk til hjemmet inden første skole/hjem samtale, og tilbuddet tages op til samtalen. At de udvalgte elever tilbydes at deltage 2 timer ugentligt på et af de to x-dansk hold, som oprettes med henblik på læsning. Timerne ligger uden for de obligatoriske timer, og tæller med i elevens samlede antal ugentlige lektioner. At den i 2010 udarbejdede Køreplan for implementering af læsetest & efterfølgende læsekurser evalueres og justeres med henblik på opstarten af det nye skoleår august Opfølgning: Den samlede indsats evalueres efter i alt 1½ års praksis ved udgangen af Tids- & aktivitetsplan: Forår 2011 primært læsekurser for de elever der i samråd med deres forældre, har ønsket at tage i mod tilbuddet. Medio 2011 evaluering af indsatsen i skoleåret August 2011 opstart af nyt skoleår med udgangspunkt i den justerede køreplan for læsetest & læsekurser Efterår 2011 igangsætning af nye læsekurser Ultimo 2011 evaluering af indsatsen 3

4 2.5 Inkluderende 10.klassesforløb på LTU Et forsøgsprojekt som i første omgang er etableret med henblik på skoleårene & Målgruppen for det nye tiltag er elever der har afsluttet det 9. skoleår i et af Lyngby-Taarbæk kommunes specielundervisningstilbud, og som ønsker at afslutte folkeskolen med et 10.klassesskoleår. Her tænkes primært på elever fra Heldagsskolen Fuglesanggård og Sorgenfriskolen samt div. gruppeordninger med det 9. skoleår, der som udgangspunkt skal tilbydes et Inkluderende 10.klassesforløb på Lyngby-Taarbæks 10. klassecenter, hvis de ønsker at fortsætte deres skolegang i 10.klasse. Tiltagets rammer vurderes at kunne inkludere op til 4 elever pr. skoleår, inden for målgruppen. Tiltagets ressourcer tillægges primært som ekstra lærerressource på 10. klassecenterets linje TEK10, således at ressourcen er synlig og ikke mindst effektiv i forhold til at støtte om op de ca. 2-4 elever pr. skoleår der ventes at benytte tiltaget. Det faglige indhold på TEK10 er i 10.klasse-folderen( ) beskrevet således: Linjen indeholder praktisk arbejde, og foregår i samarbejde med en erhvervsskole. Det betyder, at undervisningen en gang om ugen foregår på erhvervsskolen. Her vil du kunne afprøve forskellige fag, og blive undervist af undervisere fra erhvervsskolen. Samtidig deltager en lærer fra 10. klassecentret i forløbet på erhvervsskolen. På den måde kan I bedre planlægge undervisningen tilbage på 10. klassecentret, så du opnår de færdigheder, der skal til for at gennemføre en teknisk erhvervsfaglig uddannelse. At visitationsprocessen i et samarbejde mellem LTU, UU-Nord og de skoler/afdelinger der evt. skal afgive elever, fungerer så godt at alle elever & forældre inden for den potentielle målgruppe, føler sig godt informeret og vejledt, inden de træffer et valg for det evt. 10. skoleår At ovennævnte visitationsproces fører til at antal på 2-4 elever pr. skoleår, der vælger at benytte tilbuddet og efterfølgende også gennemfører deres 10. skoleår med et udbytte, der gør dem i stand til at starte på den ønskede ungdomsuddannelse efter 10. klasse Oplysning i samarbejde med UU-Nord, om tilbuddets indhold til relevante elever og deres forældre Fortsat udvikling af tilbudets form og indhold i et samarbejde mellem ledelse, de tilknyttede lærere, forældre og elever Opfølgning: Løbende evaluering frem mod en slutevaluering af forsøgsprojektet ved dets udløb medio 2012 Tids- & aktivitetsplan: Medio 2011 evaluering af forsøgsprojektet i skoleåret August 2011 opstart af nyt skoleår med udgangspunkt i justeringen af linjens form og indhold Medio 2012 slutevaluering af forsøgsprojektet med henblik på evt. at gøre tilbuddet permanent 4

5 2.6 Udendørs aktivitets- & sundhedsplads for unge Med udgangspunkt i B & Fs indsatsområdet Motion og bevægelse i det offentlige rum vil LTU undersøge muligheden for en evt. etablering af en udendørs aktivitets- & sundhedplads for unge(fx beliggende på LTUs område i den nuværende Atriumgård). Målsætning/ At det undersøges om det kan være relevant at medtænke en udendørs aktivitets- & sundhedplads for unge inden for det overordnede indsatsområde Motion og bevægelse i det offentlige rum Ultimo 2011 gøres der status på ovennævnte undersøgelse. 2.7 Ny Klubstruktur i LTK Ledelsen skal i første omgang deltage i den kommunale arbejdsgruppe der med deadline d. 1/3 2011, skal udarbejde et forslag til en ny klubstruktur der skal træde i kraft pr. d. 1/ Ledelsen vil i den forbindelse primært have fokus på den udvikling af ungdomsklubområdet, der skal sammentænkes med ungdomsskolen. At LTU bidrager med kompetencer og visioner til udarbejdelse af den bedst mulige klubstruktur for flest mulige unge i LTK I første omgang ved at ledelsen aktivt deltager i den nedsatte kommunale arbejdsgruppe frem mod at et forslag til en ny klubstruktur kan afleveres til det politiske niveau primo marts 2011 Dernæst ved at LTU både ledelse & medarbejder - deltager aktivt i den efterfølgende udmøntning af den nye klubstruktur i LTK frem mod en fuld implementering pr. d. 1/ Afhængig af den politiske proces der følger efter arbejdsgruppens aflevering af det udarbejdede forslag til en ny klubstruktur i LTK. 2.8 SSP-handlingsplan for LTK Ledelsens deltagelse i det kommunale SSP-udvalg i samt sin fortsatte deltagelse i udvalgets arbejde i 2011 har og vil også fremadrettet have det fokus, at være med til at sikre implementeringen af den kommunalt vedtagne SSP-handlingsplan(gældende fra d. 1/ til d. 1/8 2012). At LTU i samarbejde med det øvrige skolevæsen, i sær sikrer at de indsatsområder i SSP-handlingsplanen der direkte berører skoleområdet, bliver implemeteret bedst muligt indenfor skoleområdet At LTU ved deres bidrag til udarbejdelsen af en ny klubstruktur sikrer at det indtænkes hvordan det nye klubtilbud bedst muligt kan indgå i den generelle SSP forebyggelse 5

6 At sørge for at SSP-handlingsplanen bliver fremlagt og drøftet på et skoleledermøde i starten af 2011 At SSP-handlingsplanen bliver kendt lokalt på LTU, og især at den udarbejdede LTK SSP-enkeltsagsguide bliver præsenteret og drøftet på et pædagogisk rådsmøde når den færdige enkeltsagsguide foreligger fra SSP. Løbende evaluering dels internt, dels eksternt ved ledelsens deltagelse i de kvartalsmæssige møder i det kommunale SSP-udvalg 2.9 Børn- & Unge på Tværs i LTK Børn- og Unge på Tværs(BUT) sætter fokus på tidlig opsporing af udsatte børn og unge, og på hvordan der i indsatsen over for disse koordineres og samarbejdes på tværs af faggrænser. Dette med henblik på at styrke sammenhæng og kontinuitet omkring det enkelte barn/den enkelte unge og familien. Derudover sætter BUT fokus på at styrke den generelt forebyggende indsats, således at der også på strategisk niveau bliver arbejdet med at forebygge mistrivsel hos børn og unge og på at skabe nogle rammer, som kan rumme de børn og unge, som er udsatte. BUT omfatter en fælles forståelsesramme, som understøtter at vi nemmere kan tale sammen på tværs. BUT giver redskaber, der systematiserer opsporingsarbejdet. BUT beskriver Lyngby- Taarbæks faste samarbejdsstruktur, hvor fagpersonerne anvender samme metoder og arbejdsredskaber som grundlag for koordineringen af det tværfaglige samarbejde. Lyngby-Taarbæk Kommunes Børn og Unge på Tværs/BUT er udarbejdet i og har været gældende fra d. 15. november 2010, når det handler om det tværfaglige/tværsektorielle arbejde. BUT skal supplere/understøtte det arbejde, der allerede gøres i de enkelte enheder. At LTU internt & eksternt er med til at bakke op omkring nedenstående kommunale mål: Sikre en tidlig, aktuelt behovsafstemt og sammenhængende indsats over for udsatte børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune. Sikre at denne indsats samtidig er både effektfuld for barnet/den unge og effektiv ud fra en kommunal økonomisk betragtning. At BUT og især samarbejdsmodellen og handleinstrukser - bliver præsenteret yderligere samt drøftet på et pædagogisk rådsmøde, med henblik på fremadrettet at blive en del af den daglige praksis på LTU Ledelsen deltager i de kvartalsmæssige møder i det tværfaglige ledelsesteam Løbende evaluering dels internt, dels eksternt ved ledelsens deltagelse i det tværfaglige ledelsesteam. 6

7 3. LTU deltager der ud over i flg. eksterne arbejdsområder 3.1 Ungepakken i LTK Ledelsen har i 2010 deltaget i den kommunalt nedsat arbejdsgruppe vedr. Ungepakken, og har i den forbindelse budt ind på at være en del af den fremtidige udmøntning af de kommunale tiltag under Ungepakken primo 2011 og frem(ingen afklaring pr. d. 22/ ). 4. Initiativer med udgangspunkt i interne fokusområder 4.1 Modtageklasserne på LTU(M3/M4) Der har været udbudt Modtageklasser på Lyngby Taarbæk Ungdomsskole siden Eleverne er gennem tiden blevet henvist til tilbuddet fra henholdsvis LTKs Skoleafdeling, Jobcenter & Fritidsafdeling. I 2010 har været på at genbeskrive beskrive Modtageklassens(M3/M4) indhold & økonomiske ramme, med det formål fortsat at gøre tilbuddet attraktivt for Skoleafdelingen, Jobcentret & Fritidsafdelingen samt eventuelt også fra andre kommuner. At gøre M3/M4 så attraktivt for interne & eksterne samarbejdspartnere at tilbuddet kan vokse til og på længere sigt fastholde, en størrelse på elever, og således gøre tilbuddet mere alsidigt og fleksibelt for alle indskrevne elever. Udnytte den eventuelle større elevvolumen i M3/M4 til yderligere at målrette undervisningen i dansk for tosprogede i forhold til den enkelte elev Fortsat udvikling af det pædagogsisk læringsmiljø i M3/M4 ved både i forhold til elever og lærere, at fokusere på de mange muligheder i det daglige og strategiske samarbejde med LTUs 10.klassescenter Løbende evaluering af tilbuddet, dels ved statusmøder med interne & eksterne samarbejdspartnere(inkl. den kommunale tosprogskonsulent), dels ved årlige TUS & MUS samtaler med Modtageklassernes lærere. 4.2 Lyngby Taarbæk Ungdomscenter Med udgangspunkt i mandatet fra både LTUs MED-udvalg & bestyrelse fra starten af 2010, ønskes der fortsat fokus på anmodningen til Børne- & Ungdomsudvalget(via Børne- & Fritidsforvaltningen) om et officielt navneskift fra Ungdomsskole/10.klassecenter til Ungdomscenter dvs. Lyngby Taarbæk Ungdomscenter(LTU). At ønsket om ovennævnte navneskift bliver imødekommet politisk i løbet af 2011 Fornyet henvendelse til Børne- & Fritidsforvaltningen med ønsket om at ovennævnte navneskift bliver behandlet politisk i løbet af

8 Fokus på at ovennævnte navneskift kan træde i kraft ved næste skoleårs start(primo august 2011), eller senest ved årsskiftet(primo 2012), fx ved overgangen til en evt. ny klubstruktur i LTK. 4.3 Visionen om LTU I 2011 skal ledelse & medarbejdere fortsætte med at I-tale-sætte visionen om LTU Visionen om at LTU som organisation på alle (kommunale)niveauer kan inddrages/kontaktes i forhold til problemstillinger/emner indenfor uddannelse, kultur & fritid med relevans for de årige i Lyngby Taarbæk Kommune. Udarbejdet på vegne af Ledelsesteamet v. LTU Kenneth Brandt Skoleleder 8

LTU. Virksomhedsplan. [vers. 03022012]

LTU. Virksomhedsplan. [vers. 03022012] LTU Virksomhedsplan [vers. 03022012] Indhold 1. Indledning 2. Initiativer med udgangspunkt i Børne- og Fritidsforvaltningens virksomhedsplan 2012 2.1 Skoleudviklingsstrategi 2020 2.2 Implementering af

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser.

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser. Skolens navn: Vestre Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Vision for Vestre Skole Kvalitetsrapport Vestre Skole består af en Undervisningsafdeling og en Fritidsafdeling. Det er

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Familier og unge, som er i akut krise på baggrund af voldsomme sociale begivenheder i familien.

Familier og unge, som er i akut krise på baggrund af voldsomme sociale begivenheder i familien. Kvalitetsstandarder DUH, Strandmarken og Centervej Akutforløb (fortrinsvis Strandmarken) At yde hjælp til familier og unge, som har brug for hjælp akut eller med kort varsel. Familier og unge, som er i

Læs mere

Kort projektbeskrivelse:

Kort projektbeskrivelse: Kort projektbeskrivelse: 10.- klassecentret i Holbæk Kommune har udarbejdet et digitalt uddannelsesparathedsvurderingsredskab, uddannelsesparat.dk. Redskabet ønskes nu afprøvet på alle kommunens udskolingsskoler,

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 9.4.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 9.4.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Lisa (Skolerådsmøde), Jonas, Henriette, Torben, Bo, Birgit, Jeanette, elevråd Deltagere: Lotte, Louise, Carsten, Lauge 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser:

Læs mere

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler April 2013 1 Indledning Kvalitetsløftets overordnede mål om styrket faglighed, inklusion og forældretilfredshed skal lykkes, og det understøttes derfor af 11

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset 1 2 Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset Indholdsfortegnelse 1. Centeret for uddannelse og pædagogik: CUP 2. Taske force 3. Inklusion 4. Kastaniehusets pædagogiske Handleplan 5. Indsatsområder

Læs mere

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder ! Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder Dokumentnr.: 727-2015-137306 side 1 Uddannelsesplan 1. niveau Saksild Skole og børnehus - Odder Kultur og særkende: Sidst redigeret

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

Sammen om opgaveløsning. UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk

Sammen om opgaveløsning. UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk Sammen om opgaveløsning UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk UngSyds klubafdeling Forankret i ungdomsskolen UngSyd i Odense ca. 50 faste

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem:

Partnerskabsaftale mellem: Partnerskabsaftale mellem: Dansk Industri Rybners Handelsgymnasiet Ribe - Esbjerg Kommune Indledning: Parterne bag denne aftale, ønsker et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Esbjerg Kommune,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering

Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering Udarbejdet af: Niels Henrik Kolmos Anne Cecilie Andersen Chris Tollak Olesen Kia Madsen Pernille Pedersen (Borgerrepræsentanter)

Læs mere

Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen. At forældre, elever og ansatte er bevidste om, at deres handlinger. med værdigrundlaget

Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen. At forældre, elever og ansatte er bevidste om, at deres handlinger. med værdigrundlaget Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen Område Status Endeligt mål Mål 2005-2006 Handlinger Skolen overordnet: Værdier Intranettet Trivselsundersøgelsen Kompetenceudvikling Værdigrundlag for Strandskolen

Læs mere

Klubpolitik i Roskilde Kommune

Klubpolitik i Roskilde Kommune SKOLE- OG BØRNEFORVALTNINGEN Skole- og børnesekretariatet Brevid. 485864 Afsnit: Ref. JHC Dir. tlf. 46 31 40 15 janniehc@roskilde.dk 25. juni 2008 Klubpolitik i Roskilde Kommune Indledning Byrådet har

Læs mere

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler.

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Med indførelsen af folkeskolereformen og de politiske beslutninger i Halsnæs Kommune sker der forandringer i det tidligere SFO (0-3 klasse)

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 5: Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelse for alle elever i folkeskolen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet

Læs mere

Velkommen til LTU. Lyngby Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter

Velkommen til LTU. Lyngby Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter Velkommen til LTU Lyngby Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter Dagsorden Formål med 10. klasse Folkeskolereform i 10. klasse Om året i 10. klasse Vejledning i 10. klasse Værdier, ordens- og samværsregler

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Udviklingsstrategi for Assens Ungdomsskole 2010-2013

Udviklingsstrategi for Assens Ungdomsskole 2010-2013 Udkast til: Udviklingsstrategi for Assens Ungdomsskole 2010-2013 Den aktive ungdomsskole billede fra fremtidsdag med unge, marts 2010. Dagtilbud og Skole Assens Kommune 1 Indledning Sværme, netværk eller

Læs mere

Bekymrende fravær i folkeskolen

Bekymrende fravær i folkeskolen Bekymrende fravær i folkeskolen Pilotprojektet Op, lille Hans - i Distrikt Tarup Baggrund Når elever udebliver fra undervisning, er det tit og ofte udtryk for mistrivsel. De senere års erfaringer på området

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

Styrk de lokale folkeoplysende foreningers mulighed for at indgå i lokale partnerskaber

Styrk de lokale folkeoplysende foreningers mulighed for at indgå i lokale partnerskaber Styrk de lokale folkeoplysende foreningers mulighed for at indgå i lokale partnerskaber Rapport over udviklingsprojektets forløb og resultater September 2013 AOF, LOF og NETOP Indhold Resumé:... 2 Projektets

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger.

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger. Oplysninger om eksemplet Kommune/organisation: Nordfyns Kommune Afdeling: Børn og Unge forvaltningen Hvad er praksis primært til gavn for: Andet: Forberede forældrene til forældrerollen. Hvordan gavner

Læs mere

Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag

Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Plan for målfastsættelse og evaluering Afsæt 2012 14 Lokale strategiplaner

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

En guide til arbejdet med. elevplaner

En guide til arbejdet med. elevplaner En guide til arbejdet med elevplaner 2 En guide til arbejdet med elevplaner Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Arkivfotos: Marianne Andersen Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Redaktion: Pædagogisk

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION Århus Kommune Børn og Unge ELEVPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Skoleåret 2006/2007 er et læreår for arbejdet med elevplaner, hvor skolen skal arbejde med at finde en model

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder

Læs mere

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

Med baggrund i Undervisningsudvalgets beslutning kan skolerne således søge om midler til projekter, der ligger inden for følgende ramme:

Med baggrund i Undervisningsudvalgets beslutning kan skolerne således søge om midler til projekter, der ligger inden for følgende ramme: NOTAT Forsøgs- og udviklingsmidler, 2014/15 12. marts 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0012786-1 Skoleafdelingen Undervisningsudvalget råder over en særlig forsøgs- og udviklingspulje, som udvalget hvert

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 12.2.14 kl. 18.00 21.00 på Lellinge Skole

Skolebestyrelsesmøde 12.2.14 kl. 18.00 21.00 på Lellinge Skole Afbud til Lisa: Lauge, Krøyer Deltagere: Lisa, Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten 1. Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2. Meddelelser: a. Formand b.

Læs mere

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan Gymnasiet HTX Skjern Overgang til videregående uddannelse 2015 Baggrund for de iværksatte indsatser: Overgang til videregående uddannelse Gymnasiet HTX Skjern har, med udgangspunkt i opgørelsen

Læs mere

LEDER-TOVHOLDERTRÆF 22/1 16

LEDER-TOVHOLDERTRÆF 22/1 16 LEDER-TOVHOLDERTRÆF 22/1 16 Dagtilbud Holbæk VELKOMMEN OGSÅ TIL NYE TOVEHOLDERE AL 2016 NU SKAL VI SIKRE EN GOD FÆLLES OPSTART OG REALISTISK PLANLÆGNING AF AL I 2016 Fordi vi har lært hvad der er udfordrende:

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Pilotprojekter i Roskilde Kommune 2013-2014

Pilotprojekter i Roskilde Kommune 2013-2014 Pilotprojekter i Roskilde Kommune 2013-2014 Roskilde Kommune vil være ordentligt forberedt. Derfor gennemfører alle kommunens folkeskoler i 2013-2014 en række forsøg. Forsøgene evalueres første gang i

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for 2016. Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik

Læs mere

Team med fokus på. Eksterne Relationer. Hovedbestyrelsen. Program og Aktiviteter. Lederudvikling

Team med fokus på. Eksterne Relationer. Hovedbestyrelsen. Program og Aktiviteter. Lederudvikling Teambeskrivelser De grønne pigespejdere arbejder med en teamstruktur, hvor fokusteams udmønter hovedbestyrelsens beslutninger og strategiske fokus. Dette betyder at disse teams har at udvikle aktiviteter,

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Calle Jakobsen ved Specialcenter Bramdrup KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi ser som udgangspunkt

Læs mere

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015 4. februar 2015 Skolelederen Skolelederen Kære alle. I december skrev jeg, at sneen nok ville komme mellem jul og nytår, og der kom faktisk et lille drys de fleste steder, men nu er det for alvor blevet

Læs mere

Slut-evaluering. Side 1 af 7. 1. Vision: Skolevæsenet skal have tilbud for alle elever og være i stadig udvikling

Slut-evaluering. Side 1 af 7. 1. Vision: Skolevæsenet skal have tilbud for alle elever og være i stadig udvikling Side 1 af 7 Skolekonsulenterne og Udgår pga. ny arbejdstidsaftale Kommentar Vision og konkret mål Midtvejsevaluering Slut-evaluering 1. Vision: Skolevæsenet skal have tilbud for alle elever og være i stadig

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Dette er årsberetningen fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole, hvor vi redegør for de væsentligste opgaver, bestyrelsen har varetaget

Læs mere

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 Med afsæt i anbefalingerne fra 17, stk. 4 udvalget fra foråret 2011suppleret med de konkretiseringer

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE STILLINGSPROFILBESKRIVELSE FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER () Byrådet har den 27. august 2014 vedtaget en ny organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet

Læs mere

Målsætning Primæransvarlig for arbejdet med udsatte børn og unge og forebyggelse af vold på arbejdspladser. Målsætning. Målsætning

Målsætning Primæransvarlig for arbejdet med udsatte børn og unge og forebyggelse af vold på arbejdspladser. Målsætning. Målsætning BTI Bedre tverrfaglig Innsats Klækken Hotell, Norge Juni 2011 Bjarne Møller Socialt Udviklingscenter SUS Bjarne Møller Uddannet pædagog. Praksiserfaringer fra arbejde med udsatte børn og unge - børnehaver,

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Referat fra møde i MED-udvalget den 19. februar

Referat fra møde i MED-udvalget den 19. februar Varde 24.2..2013 dok 17375-13 sag 09/11072 kias Referat fra møde i MED-udvalget den 19. februar Medarbejderrepræsentanter: Vakant (HK, TR Ulla Rosendahl deltager), Michael Frandsen (DS), Heidi F. Jochumsen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

Moltrup Skole Kvalitetsrapport 2007 / 2008

Moltrup Skole Kvalitetsrapport 2007 / 2008 Moltrup Skole Kvalitetsrapport 2007 / 2008 Skolebestyrelsen juni 2008: Anna Grethe Smith, Formand Morten Finnemann, Næstformand Margit Jensen, Forældrerepræsentant Susanne Spindler, Forældrerepræsentant

Læs mere

Skoleleder til Glostrup Skole

Skoleleder til Glostrup Skole Job- og personprofil Center for Dagtilbud og Skole Skoleleder til Glostrup Skole 22. december 2015 1. Omgivelserne du skal navigere i Glostrup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2012. De fire gamle

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet

Læs mere

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget Kerneområde/ effektmål Flere kommer i uddannelse og job (Udvikling og Læring) Gennemførsel af ungdomsuddannelse Børn lærer mere og er mere kompetente (Udvikling og Læring) læring Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse

Læs mere

Vorup Børne- og Ungdomshus

Vorup Børne- og Ungdomshus Vorup Børne- og Ungdomshus AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

Folkeskolereform i København

Folkeskolereform i København Folkeskolereform i København Møde med skolebestyrelser d. 26. august 2013 Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen Trin 1 (fra skoleåret 2014/2015): Lektiehjælp og faglig fordybelse i ydertimerne frivillig

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Folkeskolereformen Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Glostrup Skole Skolen i skolen Involveringsprocessen Forankret i den strategiske ledelse & udviklingsenheden Afdelingslederne procesagenter

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Information til alle forældre på Humlebæk Skole. Nr. 7 juni 2012

Information til alle forældre på Humlebæk Skole. Nr. 7 juni 2012 Information til alle forældre på Humlebæk Skole Nr. 7 juni 2012 Kære forældre Vi nærmer os nu afslutningen på det første skoleår efter fusionen. Der har været mange praktiske problemstillinger, der skulle

Læs mere