Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark"

Transkript

1 Årsberetning 2010 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

2 2

3 Indhold Skemaoversigt... 5 FORORD 7 AFSNIT a. Patientklagenævnets sammensætning Antal sager og sagsfordeling 10 2a. Antal sager c. Antal afgørelser Sagsbehandlingstiden Antal møder, mødested m.v. 12 4a. Antal møder b. Mødernes fordeling mellem de enkelte psykiatriske afdelinger Deltagelse i patientklagenævnets møder af læge, patient og patientrådgiver/bistandsværge a. Mødedeltagelse i sagerne - læger Afgørelsernes udfald og omgørelsesprocenten a. Antal afgørelser og godkendelser b. Antal tilsidesættelser og omgørelsesprocenten Klager over patientklagenævnets afgørelser a. Antal klager b. Indbringelse for domstolene c. Klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn AFSNIT Principielle afgørelser Nævnets afgørelser Tvangsindlæggelse Ankeinstansernes afgørelser Bilag Klagens fremsendelse til Det Psykiatriske Patientklagenævn 25 Bilag Gennemgang af grundlag for tvangsbehandling 27 3

4 4

5 Skemaoversigt Antal sager i 2008, 2009, Sagernes fordeling i 2008, 2009, 2010 på hospitaler Mødernes fordeling mellem de enkelte psykiatriske centre i 2008, 2009, Mødedeltagelse for læger i 2008, 2009, Mødedeltagelse for patienter i 2008, 2009, Mødedeltagelse patientrådgivere/bistandsværger i 2008, 2009, Antal afgørelser og godkendelser i 2008, 2009, Antal tilsidesættelser og omgørelsesprocenten i 2008, 2009, Antal klager i 2008, 2009, Indbringelse for domstolene i 2008, 2009, Klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn i 2008, 2009,

6 6

7 FORORD Det Psykiatriske Patientklagenævn for Statsforvaltningen Syddanmark afgiver hermed sin årsberetning om nævnets virksomhed i 2010, jf. 39 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Beretningen tjener til formidling af viden om nævnets arbejde både til en bredere offentlighed samt mere specifikt til Psykiatrien i Region Syddanmark. Med henblik på en større ensartethed fastsatte Indenrigs- og Sundhedsministeriet i januar 2004 retningslinjer for de psykiatriske patientklagenævns udarbejdelse af årsberetninger. Årsberetningerne fra de 5 statsforvaltninger indeholder de samme statistiske oplysninger og er umiddelbart sammenlignelige. På grund af Statsforvaltningen Syddanmarks geografiske struktur med store afstande er der ud over hovedkontoret i Aabenraa afdelingskontorer i henholdsvis Ribe og Odense. For at sikre en effektiv opgavevaretagelse har Statsforvaltningen Syddanmark valgt at organisere sig sådan, at Det Psykiatriske Patientklagenævn har sekretariat både på hovedkontoret og på de 2 afdelingskontorer. Kontoret i Aabenraa har sekretariatsbetjening og behandler sager fra de psykiatriske afdelinger i Augustenborg og Haderslev. Kontoret i Ribe har sekretariatsbetjening og behandler sager fra de psykiatriske afdelinger i Esbjerg, Kolding og Ribe (Hviding). Kontoret i Odense behandler sager fra de psykiatriske afdelinger på Middelfart, Odense, Svendborg og Vejle. I årsberetningen for 2010 benævner vi det hidtidige Sundhedsvæsenets Patientklagenævn som Det Psykiatriske Ankenævn, som nævnet pr. 1. januar 2011 ændrede navn til. Statsforvaltningen Syddanmark, maj 2011 Ninna Würtzen Direktør 7

8 8

9 AFSNIT 1 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark 1a. Patientklagenævnets sammensætning Nævnet består af en formand (direktøren for statsforvaltningen eller en medarbejder udpeget af direktøren) samt to medlemmer, der beskikkes af indenrigs- og sundhedsministeren efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og Lægeforeningen. Formænd Nævnsmedlemmer i 2010: Ida Wille, Anne Mikkelsen, Bente Koudal Sørensen, Caroline Pinnerup, Henrik Simonsen, Marianne Gorrissen, Marianne Samuelsson, Pernille Ipsen og Henrik Fugl. Medlemmer Medlemsrepræsentanter for Danske Handicaporganisationer: Erik Kristensen, Ida Korreborg, Jan Olsen, Kate Arndal, Birgit Krag Nielsen, Joan Salberg, Jeppe Bruun-Petersen, Kirsten Bjerrum Petersen, Inger Harms, Anita Fjerbæk og Helle Johansson. Medlemsrepræsentanter for Lægeforeningen: Claus Sørensen, Torsten Sørensen, Jan Buttrup Larsen, Agnethe Bak Jensen, Niels Erik Petersen, Palle Rabjerg, Rikke Andersen Raun, Karen Rosendahl, Birgitte Outzen, Liselotte Hansen og Agnes Lauridsen. Sekretariatet Sekretariatet for Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark har været: Anne Mikkelsen, Sarah Ditlevsen, Gitte Andreasen, Jette Dose, Maria Fischer Lauritzen, Caroline Pinnerup, Henrik Simonsen, Marianne Gorrissen, Gerda Bossen, Jette Momme, Stine Hassenkam Rasmussen, Britt Egeskov og Helle Gaardsvig Madsen. 1b. Patientklagenævnets kompetencer og opgaver Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager over beslutninger om tvangsforanstaltninger i form af tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvangsbehandling, tvungen opfølgning efter udskrivning i henhold til 13 d, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer i forbindelse med indlæggelse. Det Psykiatriske Patientklagenævn i Statsforvaltning Syddanmark behandler klager fra patienter indlagt på Psykiatrisk Afdeling Ribe (Hviding), Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Psykiatrisk Afdeling Kolding, Psykiatrisk Afdeling Augustenborg, Psykiatrisk Afdeling Haderslev, Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetshospital, Psykiatrisk Afdeling Svendborg, Psykiatrisk Afdeling Vejle og Psykiatrisk Afdeling Middelfart. Patientklagenævnets sager fremkommer som klager fra patienter, der under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling har været udsat for en eller flere af de ovenfor anførte former for tvang. Klagen indgives typisk til den psykiatriske afdeling, som klagen vedrører. Afdelingen sørger herefter for, at klagen så hurtigt som muligt sendes til nævnet sammen med den lægelige redegørelse og andre relevante bilag. 9

10 Det Psykiatriske Patientklagenævns møder afholdes på den afdeling, som klagen relaterer sig til. I mødet deltager patienten, patientrådgiveren/bistandsværgen og overlægen/den behandlende læge på afdelingen, samt eventuelt andre relevante medarbejdere på den pågældende psykiatriske afdeling. Umiddelbart efter mødet træffer nævnet sin afgørelse, der tilstræbes udsendt samme dag til patienten, patientrådgiveren/bistandsværgen og den psykiatriske afdeling. Hvis patienten er udskrevet, har nævnet i enkelte sager afholdt mødet i statsforvaltningens lokaler. 2. Antal sager og sagsfordeling Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i 2004 udsendt Retningslinier for udarbejdelse af årsberetninger for det psykiatriske patientklagenævn. Afgrænsningen neden for af sagsbegrebet og afgørelsesbegrebet bygger på disse retningslinier. 2a. Antal sager En sag er defineret som en patients klage, der er optaget som et punkt på nævnets dagsorden på et bestemt møde. Det gælder, uanset om klagen indeholder et eller flere klagepunkter. Hvis en patient klager flere gange i løbet af året, vil der være tale om flere sager. Hvis en patient før eller under nævnsmødet tilbagekalder sin klage, opgøres dette for sig. 10

11 te/afviste Realitetsbehandlede handlede Tilbagekald- Sager i alt te/afviste Realitetsbe- handlede Tilbagekald- Sager i alt te/afviste Realitetsbe- Tilbagekald- Sager i alt Skema 1 Antal sager % % ri od aab total % antal indkomne sager i kalenderåret antal sager, modtaget, men ej behandlet i foregående kalenderår - antal tilbagekaldte sager antal afviste sager antal sager modtaget men ej behandlet i Kalenderåret = antal sager med realitetsafgørelse Med hensyn til tilbagekaldte sager er der ofte tale om sager, som først trækkes tilbage umiddelbart inden nævnsmødet. Nævnet har således typisk allerede brugt tid på at udsende sagen og på at forberede sagen. Skema 2 Sagernes fordeling på de psykiatriske afdelinger Psyk. afdeling Haderslev Psyk. afdeling Augustenborg Psyk. afdeling OUH Psyk. afdeling Middelfart Psyk. afdeling Svendborg Psyk. afdeling Vejle Psyk. afdeling Esbjerg Psyk. afdeling Kolding Psyk. afdeling Hviding I alt c. Antal afgørelser En afgørelse er defineret som en godkendelse eller en tilsidesættelse af et tvangsindgreb. Patientklagenævnets vurdering af ét tvangsindgreb kan føre til, at der træffes to afgørelser vedrørende dette ene tvangsindgreb. Denne definition betyder, at en sag kan indeholde flere afgørelser. Hvis en nævnsafgørelse indeholder både en godkendelse og en tilsidesættelse af et tvangsindgreb, tæller nævnsafgørelsen statistisk som 2 afgørelser. Det kan være tilfældet, hvis selve iværksættelsen af tvangsindgrebet, men ikke tvangsindgrebets opretholdelse, godkendes. 11

12 Træffer nævnet afgørelse vedrørende flere ensartede tvangsindgreb, fx. 5 tvangsfikseringer, tæller nævnsafgørelsen statistisk som 5 afgørelser. Nævnet traf i 2010: 272 afgørelser, som er nærmere beskrevet neden for i punkt 6a og skema Sagsbehandlingstiden Patientklagenævnet skal efter psykiatrilovens 36, stk. 3, træffe afgørelse snarest muligt. Er der ikke truffet afgørelse inden 14 dage efter klagens modtagelse, skal klageren underrettes om grunden hertil. Ved klager over tvangsbehandling, hvor klagen er tillagt opsættende virkning, skal nævnet træffe afgørelse inden 7 hverdage efter klagens modtagelse. Det bemærkes, at sagsbehandlingstiden udregnes automatisk af sagsstyringsprogrammet, således at sagsbehandlingstiden beregnes fra det tidspunkt, hvor sekretariatet modtager klagen, og indtil sekretariatet afsender afgørelsen til patienten. I sagsbehandlingstiden indgår således også lørdage samt søn- og helligdage. Patientklagenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid har i 2010 været 11 dage mod 10 dage i Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2010 er således steget med 1 dag. Dette skal blandt andet ses i sammenhæng med, at nævnet i en sag traf 14 afgørelser, der alle havde en sagsbehandlingstid på 42 dage. Årsagen til den lange sagsbehandlingstid var, at overlægens erklæring var ufyldestgørende og på mødet med patientklagenævnet kunne overlægen ikke redegøre for de manglende oplysninger i erklæringen. Blandt andet var det uklart, hvornår fikseringerne var påbegyndt og ophævet. Nævnet besluttede derfor, at afgørelsen skulle udsættes på overlægens udfærdigelse af en supplerende erklæring. Hvis der ses bort fra denne sag, ville nævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2010 således have været 9,5 dage. 4. Antal møder, mødested m.v. 4a. Antal møder Det samlede antal møder har i 2010 været 123, og nævnet har i møderne behandlet i alt 138 klagesager. 12

13 4b. Mødernes fordeling mellem de enkelte psykiatriske afdelinger Skema 3 Mødernes fordeling mellem de enkelte Psykiatriske Afdelinger Psykiatrisk afdeling Haderslev Psykiatrisk afdeling Augustenborg Psykiatrisk afdeling Odense Universitetshospital * Psykiatrisk afdeling Middelfart Psykiatrisk afdeling Svendborg Psykiatrisk afdeling Vejle * Psykiatrisk afdeling Esbjerg Psykiatrisk afdeling Kolding ** Psykiatrisk afdeling Hviding Møder i alt *Et af disse møder blev afholdt på Statsforvaltningens afdelingskontor i Odense, da patienten var udskrevet. **Heraf blev klagen i en sag tilbagekaldt under et møde, og i en anden sag blev sagen afvist i forbindelse med et møde. 5. Deltagelse i patientklagenævnets møder af læge, patient og patientrådgiver/bistandsværge Det fremgår af nævnets afgørelser, om der har deltaget læge, patient og patientrådgiver/bistandsværge i behandlingen af en sag på nævnsmødet. Hvis en patientrådgiver/bistandsværge ikke har deltaget i mødet, er det tillige anført, hvorvidt der er meddelt afbud, eller om der er tale om en udeblivelse uden afbud. Mødedeltagelsesprocent er udregnet som antallet af sager (med realitetsafgørelser), hvori den pågældende gruppe har deltaget i forhold til det samlede antal sager. 13

14 procent Deltagelsesprocent Ikke deltaget Deltaget procent Deltagelses- Ikke deltaget Deltaget Deltagelses- Ikke deltaget Deltaget procent Deltagelsesprocent Ikke deltaget Deltaget procent Deltagelses- Ikke deltaget Deltaget Psyk. afdeling Haderslev Psyk. afdeling Augustenborg Psyk. afdeling Odense Universitetshospital Psyk. afdeling Middelfart Psyk. afdeling Svendborg Psyk. afdeling Vejle Psyk. afdeling Esbjerg Psyk. afdeling Kolding Psyk. afdeling Hviding I alt Deltagelses- Ikke deltaget Deltaget 5a. Mødedeltagelse i sagerne - læger Skema 4 Mødedeltagelse for læger Skema 5 Mødedeltagelse for patienter Psyk. afdeling Haderslev Psyk. afdeling Augustenborg Psyk. afdeling Odense Universitetshospital Psyk. afdeling Middelfart Psyk. afdeling Svendborg Psyk. afdeling Vejle Psyk. afdeling Esbjerg Psyk. afdeling Kolding Psyk. afdeling Hviding I alt

15 procent Deltagelsesprocent Ikke deltaget Deltaget procent Deltagelses- Ikke deltaget Deltaget Deltagelses- Ikke deltaget Deltaget Skema 6 Mødedeltagelse patientrådgivere/bistandsværger Psyk. afdeling Haderslev Psyk. afdeling Augustenborg Psyk. afdeling Odense Universitetshospital Psyk. afdeling Middelfart * 56* Psyk. afdeling Svendborg Psyk. afdeling Vejle Psyk. afdeling Esbjerg Psyk. afdeling Kolding Psyk. afdeling Hviding I alt *I en af sagerne fra Middelfart tilkendegav patienten ved mødets start, at hun ikke ønskede, at patientrådgiveren var til stede. Patientrådgiveren var mødt. Hvis patientrådgiveren havde fået lov at deltage i mødet, var patientrådgivernes/bistandsværgernes deltagelsesprocent i Middelfart blevet 67, i stedet for 56. Patientrådgiveren/bistandsværgen deltog således ikke i mødet i 32 af de 138 realitetsbehandlede sager. I 26 ud af de 32 sager meldte patientrådgiveren/bistandsværgen afbud forud for mødet. I de resterende 6 sager var der ikke meldt afbud. 6. Afgørelsernes udfald og omgørelsesprocenten Efter 14, stk. 1, i bekendtgørelse om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn kan nævnets afgørelser gå ud på, at tvangsindgrebet godkendes, eller at indgrebet findes foretaget med urette. En klage over et tvangsindgreb afgøres normalt ved enten en godkendelse eller en tilsidesættelse af den besluttede tvangsforanstaltning (en afgørelse), men kan også indebære både en godkendelse og en tilsidesættelse, f.eks. godkendelse af iværksættelsen af en tvangsindlæggelse, men tilsidesættelse af den fortsatte tvangsindlæggelse. I sidstnævnte tilfælde tælles statistisk to afgørelser. Ligeledes kan der i en sag være klaget over gentagne tvangsfikseringer. Hver enkelt tvangsfiksering er statistisk beregnet som én afgørelse, også selvom de indgår i samme sag. Der tælles således mindst én afgørelse for hvert påklaget tvangsindgreb. Nedenstående tabel viser antallet af afgørelser, antallet af tilsidesættelser og omgørelsesprocenten fordelt på de tvangsforanstaltninger, der i 2010 har været behandlet af patientklagenævnet. Omgørelsesprocenten er beregnet som antallet af tilsidesættelser i forhold til antallet af afgørelser. 15

16 I tabellen indgår alene realitetsbehandlede klager. Pr. 1. oktober 2010 blev der foretaget flere ændringer i lov om tvang i psykiatrien. Blandt andet blev der indført en mulighed for, at overlægen kan træffe beslutning om tvungen opfølgning i indtil 3 måneder efter udskrivning. Dette indebærer, at patienten efter udskrivning fra psykiatrisk afdeling, kan pålægges at møde til medicinering på en psykiatrisk afdeling på sygehuset. Hvis patienten ikke møder op, kan overlægen beslutte, at patienten skal afhentes af politiet. Overlægen kan træffe beslutning om at forlænge opfølgningsperioden indtil 3 gange af 3 måneder, således at tvungen opfølgning højest kan foregå i 12 på hinanden følgende måneder. Patientklagenævnet i Statsforvaltningen Syddanmark har i 2010 ikke haft sager om tvungen opfølgning. En anden ændring, der blev foretaget i lov om tvang i psykiatrien pr. 1. oktober 2010 var, at patienterne kun har krav på maksimalt 3 dages motivationsperiode forud for tvangsbehandling. Hidtil har praksis været, at patienten skulle motiveres i 7-14 dage. Som det kan læses af skema 8 er den totale omgørelsesprocent for beslutninger om tvangsbehandling 22 % i 2010 mod 21 % i I årsberetningen for 2009 beskrev vi, at tilsidesættelserne om tvangsbehandling efter nævnets opfattelse havde sammenhæng med, at enkelte psykiatriske afdelinger ikke havde tilstrækkelig indsigt i psykiatrilovens regler om tvangsbehandling. Nævnet har i 2010 tilsidesat 5 afgørelser vedr. tvangsbehandling, hvor der i 3 af sagerne blev lagt vægt på, at der ikke var fuldstændig lighed mellem de præparater og den dosis, der var motiveret for, og de præparater og den dosis der blev truffet beslutning om tvangsbehandling med. I de sidste to sager var det ikke tilstrækkelig dokumenteret, at der dagligt var motiveret for de konkrete præparater, der blev truffet beslutning om tvangsbehandling med. I en anden sag blev beslutning om tvangsbehandling med tabletter godkendt, men idet der ikke var angivet noget alternativt injektions præparat, kunne beslutningen ikke praktisk gennemføres overfor den meget medicinvægrende patient. Patienten kunne således fortsat ikke medicineres uanset beslutning om tvangsbehandling. Patientens behandling blev hermed yderligere udskudt, idet overlægen efterfølgende opstartede en ny motivationsperiode forud for en ny beslutning om tvangsbehandling med et injektionspræparat, som nævnet senere godkendte. Patientklagenævnet og Psykiatrien i Region Syddanmark har efterfølgende holdt samarbejdsmøder, hvor blandt andet ovenstående problemstilling er drøftet. Patientklagenævnet er i den forbindelse fremkommet med en række indstillinger i forhold til erfaringerne med omstødelser af tvangsordinationer fra nogle bestemte afdelinger. Psykiatrien i Region Syddanmark har taget indstillingerne til efterretning og har på baggrund heraf foretaget en række handlinger til at forstærke de enkelte afdelingers kendskab til kriterierne for anvendelse af tvang. Psykiatriens ledelse har og vil fortsat være i tæt kontakt med de konkrete afdelinger omkring enkeltafgørelser. Herudover vil generelt informationsmateriale angående kriterierne for anvendelsen af tvang i henhold til psykiatriloven blive udarbejdet og formidlet til afdelingerne, eventuelt med tilbud om undervisning til de relevante fagpersoner. Eksempler på fyldestgørende læ- 16

17 geerklæringer til brug ved Patientklagenævnets behandling af klager over tvang vil endvidere blive samlet i et anonymiseret katalog og sendt til afdelingerne med det formål at ensrette udformningen af disse erklæringer, således at de opfylder de krav for dokumentation af grundlaget for tvang, som Patientklagenævnet har behov for i sin behandling af sagerne. Med henblik på at forbedre den fremtidige behandling af sager om tvang efter psykiatriloven henvises til årsberetningens bilag 1 om klagens fremsendelse til nævnet bilag 2 om grundlaget for tvangsbehandling (Bilagene er revideret siden årsberetningen for 2009) 17

18 Total Aab Od Ri Total Aab Od Ri Godkendelser Antal afgørelser Godkendelser Antal afgørelser 6a. Antal afgørelser og godkendelser Skema 7 Antal afgørelser og godkendelser Antal afgørelser Godkendelser Mindste middel Tvangsindlæg gelse Tvangstilbageholdelse Tilbageførsel Tvangsfiksering Beskyttelsesfiksering Aflåsning af døre i afdelingen Tvangsbehandling, medicinsk Tvangsbehandling, ECT Tvangsbehandling, legemlig Fysisk magtanvendelse Beroligende medicin Personlig skærmning Andet I alt

19 Total Aab Od Ri Total Aab Od Ri Omgørelsesprocent Tilsidesættelser Omgørelsesprocent Tilsidesættelser 6b. Antal tilsidesættelser og omgørelsesprocenten Skema 8 Antal tilsidesættelser og omgørelsesprocenten Tilsidesættelser Omgørelsesprocent Mindste middel Tvangsindlæg gelse Tvangstilbageholdelse Tilbageførsel Tvangsfiksering Beskyttelsesfiksering Aflåsning af døre i afdelingen Tvangsbehandling, medicinsk Tvangsbehandling, ECT Tvangsbehandling, legemlig Fysisk magtanvendelse Beroligende medicin Personlig skærmning Andet I alt Alle afgørelserne i 2010 er truffet af et enigt nævn. 19

20 7. Klager over patientklagenævnets afgørelser Lovændringen den 1. januar 2007 betød, at klager over patientklagenævnets afgørelser vedrørende tvangsfiksering og beskyttelsesfiksering ikke som tidligere skulle påklages til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, men til retten. Nævnets afgørelse om aflåsning af dør i afdelingen skal ligeledes indbringes for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43a. Dette indebærer, at patientklagenævnets afgørelser vedrørende tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tvangstilbageførsel, tvungen opfølgning efter udskrivning i henhold til 13 d, tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering, aflåsning af døre i afdelingen oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland kan indbringes for retten, jf. psykiatrilovens 37, stk. 1 sammenholdt med retsplejelovens kapitel 43 a. Patientklagenævnets afgørelser vedrørende tvangsmedicinering, anvendelse af fysisk magt, personlig alarm, pejlesystemer, særlige dørlåse samt personlig skærmning, der varer mere end 24 timer, samt aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland kan påklages til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, jf. psykiatrilovens 38 sammenholdt med reglerne i kapitel 3 i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse. 7a. Antal klager Kolonnen Antal klager skal forstås som antal afgørelser, der klages over. Hvis en sag med 5 tvangsfikseringer påklages, vil det tælle som 5 klager. Der henvises til den definition af afgørelsesbegrebet, som fremgår under punkt 2C. 20

21 total Aab Od Ri total Aab Od Ri total Aab Od Ri Klageprocent Antal klager Antal afgørelser Klageprocent Antal klager Antal afgørelser Skema 9 Antal klager Antal afgørelser Antal klager Klageprocent Mindste middel Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse Tvangsfiksering Tvangsbehandling Fysisk magtanvendelse Beroligende medicin Personlig skærmning Andet I alt b. Indbringelse for domstolene Skema 10 Indbringelse for domstolene Ri Od Aab total Stadfæstet * ** 5 16 Tilsidesat Frafaldet af patient I alt *I 2 af disse sager, tiltrådte byretten patientklagenævnets vurdering af, at de formelle betingelser for at tvangstilbageholde patienten ikke var opfyldt i en kort periode. Med henvisning til, at patienten også i disse tidsrum blev vurderet som værende psykotisk og behandlingskrævende, fandt byretten, at de formelle fejl ikke kunne anses for at have haft afgørende betydning for patienten. Som følge heraf fandt retten, at tvangstilbageholdelsen og den fortsatte tvangstilbageholdelse i overensstemmelse med patientklagenævnets afgørelse var lovlig. Den ene af disse domme blev anket til Østre Landsret, der fastslog, at tvangstilbageholdelsen og den fortsatte tvangstilbageholdelse var lovlige, men at frihedsberøvelsen i 2 korte tidsrum var ulovlige, idet der ikke var revurderet rettidigt. 21

22 ** 3 af de stadfæstede afgørelser fra domstolene, som er modtaget i 2010 vedrører afgørelser, som patientklagenævnet har truffet i c. Klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Skema 11 Klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Ri Od Aab total Stadfæstet Tilsidesat Frafaldet af patient I alt

23 AFSNIT 2 Principielle afgørelser 2.1 Nævnets afgørelser Tvangsindlæggelse Patienten blev indlagt fra somatisk afdeling pga. selvmordsforsøg. Patienten, der er udviklingshæmmet, udtalte giftfrygt. Somatisk afdeling fandt, at patienten havde behov for indlæggelse på psykiatrisk afdeling, men udfærdigede ikke hverken røde eller gule indlæggelsespapirer, men lod det være indeholdt i journalen. Politiet ville ikke udfærdige de sædvanlige papirer om at ville medvirke til indlæggelsen, idet de mente, at det skulle de ikke i den situation. Efter at somatisk afdeling havde diskuteret problemet med politiet orienterede de psykiatrisk afdeling telefonisk. Resultatet blev derefter, at politiet mødte op på psykiatrisk afdeling med patienten uden hverken lægelige papirer eller politiets papirer om at ville medvirke. Psykiatrisk afdeling modtog patienten. Det fremgår af overlægens erklæring, at han ikke fandt psykiatrilovens regler om tvangsindlæggelse opfyldt, men at han fandt, at tvangsindlæggelse kunne ske efter straffelovens 14 om nødret. Ved indlæggelsen på psykiatrisk afdeling begærede patienten sig udskrevet. Overlægen benyttede fristen i psykiatrilovens 10, stk. 3, og knap et døgn efter indlæggelsen blev patientens udskrivningsønske imødekommet. Patienten klagede over frihedsberøvelsen. Nævnet kunne ikke godkende beslutningen om tvangsindlæggelse. Nævnet lagde vægt på, at der var tilstrækkeligt begrundet mistanke om, at patienten var sindssyg eller i en tilstand, der ganske må sidestilles hermed. Nævnet vurderede, at patienten frembød en væsentlig og nærliggende fare for sig selv. I mangel af lovbestemmelser herom vurderede nævnet, at uanset at det er mest hensigtsmæssigt at anvende de særlige blanketter (rød og gul blanket), gør manglende anvendelse heraf i sig selv ikke en tvangsindlæggelse ulovlig. Nævnet tog til efterretning, at politiet efterfølgende beklagede, at der ikke var udfærdiget skriftlig bestemmelse om politiets medvirken til indlæggelsen, og at lægeerklæringen ikke var medbragt ved indlæggelsen. Nævnet vurderede, at betingelserne for tvangsindlæggelse efter psykiatrilovens regler ikke var opfyldt, fordi der ikke ved indlæggelsen forelå erklæring fra den indlæggende læge eller dokumentation for politiets bestemmelse om at medvirke ved indlæggelsen. For så vidt angår indlæggelsen vurderede nævnet det alene efter psykiatriloven, idet en eventuel vurdering efter straffeloven henhører under domstolene. Eftersom overlægen efter knap et døgns betænkningstid imødekom anmodningen om udskrivning, har nævnet for så vidt angår tvangstilbageholdelsen alene vurderet, om betænkningstidens længde har været rimeligt begrundet. Det fandtes den at være 23

24 pga. oplysninger om patientens giftfrygt og selvmordstrusler og på grund af sagens usædvanlige forløb. 2.2 Ankeinstansernes afgørelser Patientklagenævnet har i 2010 ikke modtaget afgørelser fra ankeinstanserne, som var af principiel karakter. Patientklagenævnet vil dog henvise til det daværende Sundhedsvæsenets Patientklagenævns nyhedsbrev nr. 4 i 2010, hvor der beskrives en principiel sag om tvangsbehandling. Sagen blev i første instans behandlet af patientklagenævnet i Syddanmark i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn refererer i nyhedsbrevet til den konkrete afgørelse, og skriver: at en beslutning om tvangsbehandling som også indeholdt en beslutning om samtidig indtagelse af et nødvendigt måltid krævede, at det var dokumenteret, at patienten ud over motivation for det konkrete præparat og dosis også var motiveret for samtidig indtagelse af et konkret måltid. Se eventuelt hele nyhedsbrevet på 24

25 Bilag 1 Klagens fremsendelse til Det Psykiatriske Patientklagenævn Klage afleveres til personalet på sygehuset, der videresender klagen og det lægelige materiale til brug for nævnets behandling af klagen. Vi anbefaler, at sygehuset i sin klagevejledning til patienten orienterer om denne procedure, så lovens 7 og 14 dages frister kan overholdes. Klagen sendes sammen med følgende materiale til nævnet: I alle sager medsendes: Erklæring fra overlægen Kopi af tvangsprotokol Behandlingsplan Patientrådgivers/bistandsværgens navn Herudover medsendes: Tvangsindlæggelse: Den indlæggende læges erklæring. Såfremt patienten ikke er tvangsindlagt eller tvangstilbageholdelig og fikseringen samtidig har varet i mere end 5 timer, skal erklæringen også indeholde overlægens vurdering af, om betingelserne for frihedsberøvelse er opfyldt Dokumentation for politiets medvirken. Tvangsbehandling: Oplysning om hvorvidt klagen er tillagt opsættende virkning Dokumentation for daglig motivation. Tvangsfiksering: Dokumentation for den løbende lægelige vurdering mindst fire gange i døgnet, jævnt fordelt Dokumentation for ekstern lægelig vurdering, hvis fikseringen har varet mere end 48 timer Hvis der som led i fikseringen anlægges remme, skal det anføres, hvorfor der er behov for at anlægge en eller flere remme Dokumentation for fast vagt Tvungen opfølgning: Dokumentation for, at patienten i de seneste 3 år forud for den aktuelle indlæggelse er blevet tvangsindlagt mindst tre gange Dokumentation for at patienten i de seneste 3 år forud for den aktuelle indlæggelse i mindst ét tilfælde har undladt at følge den behandling, der er anført i en udskrivningsaftale eller koordinationsplan, 25

26 Dokumentation for at patienten i forbindelse med den aktuelle indlæggelse blev tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt og Dokumentation for at patienten inden for det sidste halve år forud for den aktuelle indlæggelse har været ordineret opsøgende behandling ved et udgående psykiatriteam, men har undladt at følge den ordinerede medicinske behandling Beskrivelse af, hvor og hvornår patienten skal møde til opfølgning/behandling Erklæringen fra overlægen skal indeholde: resumé af tvang/ klage relevant anamnese (somatisk) (socialt) aktuelle indlæggelse klinisk indtryk (objektivt psykisk) diagnose konklusion : tvang/ klage i overskrifter begrundelse for nødvendigheden af tvangsforanstaltning beskrivelse af konsekvenser af ikke at iværksætte en tvangsforanstaltning Erklæringen tager udgangspunkt i psykiatrilovens begreber: findes sindssyg udsigt til helbredelse eller betydelig og afgørende bedring ellers vil blive væsentligt forringet nærliggende og væsentlig fare udsætter andre for fare på legeme eller helbred afgørende betydning for bedring af meget urolig tilstand Det psykiatriske patientklagenævn maj Statsforvaltningen Syddanmark 26

27 Bilag 2 Gennemgang af grundlag for tvangsbehandling tvangstilbageholdelig patient - indlagt på psykiatrisk afdeling overlægebeslutning om et konkret behandlingstilbud - lægefaglig beslutning med angivelse af det valgte præparat/dosering - beslutningen forelægges patienten - hvis patienten ikke umiddelbart ønsker at modtage tilbudet, danner beslutningen grundlag for motivation af patienten motivationsperiode - patienten motiveres for at gå i gang med det konkrete behandlingstilbud. Patienten og patientrådgiveren skal være fuldt informeret om behandlingens formål, virkninger og mulige bivirkninger, for så vidt angår samtlige præparater, som vil indgå i beslutningen om tvang. Dette skal dokumenteres i journalen - Patienten har kun krav på maksimalt 3 dages motivationsperiode forud for tvangsbehandling - når motivationsperioden er udløbet uden positivt resultat, tager overlægen stilling til anvendelse af tvang overlægebeslutning om anvendelse af tvang til iværksættelse af det konkrete behandlingstilbud - tvangsprocedure, herunder tvangsprotokol iværksættes - klagevejledning klage fra patienten (eller vægring, der må ligestilles med klage) - klagen har opsættende virkning, medmindre omgående gennemførelse af behandlingen er nødvendig. overlægebeslutning om eventuel manglende opsættende virkning i forbindelse med klagen tvangsbehandlingen afventer patientklagenævnets behandling eller igangsættes straks afhængig af overlægebeslutning om opsættende virkning i forbindelse med klagen patientens klage sendes hurtigst muligt sammen med overlægens erklæring og sagens relevante akter til patientklagenævnet klagebehandling i patientklagenævnet af overlægebeslutning om anvendelse af tvang til iværksættelse af det konkrete behandlingstilbud og evt. overlægebeslutning om manglende opsættende virkning i forbindelse med klagen Nævnets afgørelse om tvangsbehandling kan påklages til Det Psykiatriske Ankenævn 27

28 Det Psykiatriske Patientklagenævn maj 2011 Statsforvaltningen Syddanmark 28

29 Statsforvaltningen Syddanmark Storetorv Aabenraa Tel

Orientering om Årsberetning 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn

Orientering om Årsberetning 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn Orientering om Årsberetning 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn Indledning Dette notat er en gennemgang af de vigtigste punkter i årsberetningen 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn i Statsforvaltningen

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Indhold Skemaoversigt... 4 Forord... 5 AFSNIT 1... 7 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark...7

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold FORORD... 2 AFSNIT 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 4 3. Sagsbehandlingstiden... 6 4.

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ÅRSBERETNING 200 1 Indhold Forord... 3 AFSNIT 1... 4 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 4 2. Sagsantal... 5 3. Sagsbehandlingstiden...

Læs mere

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 211 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark ÅRSBERETNING 211 2 Indhold Skemaoversigt... 4 FORORD... 5 AFSNIT 1... 6 1a. Patientklagenævnets sammensætning... 6 2.

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Indhold Skemaoversigt... 3 Forord... 4 AFSNIT 1... 5 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark...5

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2014 og 2015 Maj 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 4 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 18 Offentligt ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Udgivet af Statsforvaltningen Midtjylland

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Vestsjælland Indhold Forord...1 Skemaoversigt...2

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn I medfør af 43, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark

Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark Retssager i psykiatrien Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark 1. Indledning... 3 2. Definition af retssager i psykiatrien... 3 3. Status på retssagerne...

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Indhold Skemaoversigt... 4 Forord... 5 AFSNIT 1... 7 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark...7

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 6 3. Sagsbehandlingstiden... 7 4.

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2010 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2011 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD 2 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland..4 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

Retssager i psykiatrien

Retssager i psykiatrien Retssager i psykiatrien Årsrapport 2010-2011 Udgivet september 2011 af Ulla Wernberg-Møller, juridisk specialkonsulent i Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 1 AFSNIT 1... 2 1. Det Psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen...2 2. Sagsantal...3 3. Sagsbehandlingstiden...4 4. Antal

Læs mere

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 5 A. Patientklagenævnets

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Årsberetning 2012. Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 82 Offentligt

Årsberetning 2012. Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 82 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 82 Offentligt Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden 2010 ÅRSBERETNING 1 Indhold Forord...

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 212 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark ÅRSBERETNING 212 2 Indhold Skemaoversigt... 4 FORORD... 5 AFSNIT 1... 6 1a. Patientklagenævnets sammensætning... 6 2.

Læs mere

Det Psykiatriske Ankenævn. Praksissammenfatning vedrørende. Psykiatriske ankesager 1997-2011

Det Psykiatriske Ankenævn. Praksissammenfatning vedrørende. Psykiatriske ankesager 1997-2011 Det Psykiatriske Ankenævn Praksissammenfatning vedrørende Psykiatriske ankesager 1997-2011 Januar 2012 Fuldmægtig, cand.jur., Louise Kjerulff Oleander Fuldmægtig, cand.jur., Farhan S. Asghar Specialkonsulent,

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Psykiatriret Helle Bødker Madsen sammen med Jens Garde Psykiatriret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Helle

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Årsberetning 2013. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2013. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2013 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 6 2a. Antal sager... 7 2b. Sagernes fordeling på de enkelte regioner... 8 2c. Sagernes

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Årsberetning 2014. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2014. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2014 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 6 1a. Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning ultimo 2014... 6 1b. Det Psykiatriske

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. januar 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 om anvendelse af tvang i psykiatrien(*) som ændret ved L 2013-06-12 nr. 647 og L 2015-05-04 nr. 579 Kap. 1. Lovens område mv(1) 1. Indlæggelse, ophold og behandling

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 3 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland.... 5 1.1. Patientklagenævnets

Læs mere

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 Baggrund Som følge af lov nr. 1372 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1729 af 02/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1007755 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Adgang til telefonering

Adgang til telefonering FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. januar 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 7. juni 2001 af Psykiatrisk Afdeling i Haderslev og Gerontopsykiatrisk Afdeling, afsnittet i Haderslev.

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler.

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K E-mail: sum@sum.dk Cc: sbpe@sum.dk 20. august 2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 25 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Organisering af området... 6 Sekretariatet... 6 Sagsgangen i abortsager... 7 Afholdelse

Læs mere

Klager over Psykiatrien

Klager over Psykiatrien September 2014 Klager over Psykiatrien Information om klagebehandling i Psykiatrien i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Vejledning om klagemuligheder Forslag, kritik og klager er en værdifuld hjælp

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

(Til psykiatriske afdelinger)

(Til psykiatriske afdelinger) Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger (Til psykiatriske afdelinger) 1.

Læs mere

2012 Udgivet den 2. maj 2012. 11. april 2012. Nr. 385.

2012 Udgivet den 2. maj 2012. 11. april 2012. Nr. 385. 173 Lovtidende A Kunngerðablaðið B 2012 Hefti 7 ISSN 0907-905X 2012 Udgivet den 2. maj 2012 11. april 2012. Nr. 385. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af lov om anvendelse

Læs mere

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger)

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger) Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsnr.: 1502905 Dok. nr.: 1742700 Dato: 3. juli 2015 UDKAST 03072015 Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 1 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland...3 1a. Patientklagenævnets sammensætning i 2009...3 1.b.

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

Udviklingen i brugen af tvang

Udviklingen i brugen af tvang Område: Administrationen Udarbejdet af: Lotte Østergaard Kristensen Afdeling: Planlægning E mail: Lotte.Ostergaard.Kristensen@rsyd.dk Journal nr.: 11/31737 Telefon: 9944492 Dato: 16. januar 214 Notat Udviklingen

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sygehusregion Overafdeling/afdeling Afdeling Nord Afdeling Nord Afdeling Syd Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger)

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger) Sundhedsudvalget, Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 SUU alm. del Bilag 276, 71 alm. del Bilag 88 Offentligt Den fulde tekst Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering

Læs mere

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2011 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 4 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland... 4 1a. Patientklagenævnets sammensætning

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

2009 Hefti oktober Nr. 957.

2009 Hefti oktober Nr. 957. 637 Kunngerðablaðið B 2009 Hefti 18 ISSN 0907-905X 7. oktober 2009. Nr. 957. Bekendtgørelse for Færøerne om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien I medfør

Læs mere