Studieordning. Specifik del for Skov- og landskabsingeniøruddannelsen D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning. Specifik del for Skov- og landskabsingeniøruddannelsen D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T"

Transkript

1 D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning Specifik del for Skov- og landskabsingeniøruddannelsen Gældende fra august 2008 Revideret august 2014

2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. UDDANNELSENS PLACERING, FORMÅL OG KOMPETENCEPROFIL Indledning Uddannelsens formål Uddannelsens overordnede profil Uddannelsens erhvervssigte Uddannelsens kompetenceprofil Viden Færdigheder Kompetencer... 4 KAPITEL 2. UDDANNELSENS INDHOLD Indledning Indhold Første uddannelsesår Andet uddannelsesår Tredje uddannelsesår Fjerde uddannelsesår Førsteårsprøven Uddannelsesmodel samlet Overgangsregler KAPITEL 3. ADGANG TIL VIDERE UDDANNELSE PÅ KANDIDATNIVEAU

3 Kapitel 1. Uddannelsens placering, formål og kompetenceprofil 1.1. Indledning I medfør af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør fastsættes nedenstående studieordning for skov- og landskabsingeniøruddannelsen med virkning fra Studieordningen er revideret august Ved væsentlige ændringer i denne studieordning skal censorformandskabet (fra 2015 Uddannelsesudvalget) høres inden fastsættelse af en revideret studieordning. Væsentlige ændringer træder i kraft ved et studieårs begyndelse. Uddannelsen giver ret til betegnelsen skov- og landskabsingeniør (professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør) og den engelske betegnelse Bachelor of Forest and Landscape Engineering. Studieordningens lovgrundlag fremgår af kapitel 12 i den fælles del for professionsbacheloruddannelserne på SCIENCE Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen til professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør er, jf. uddannelsens bekendtgørelse 1, at kvalificere den uddannede til at tilrettelægge, gennemføre, kvalitetssikre og lede planlægnings-, tilsyns-, drifts- og plejeopgaver inden for skovbrug og naturforvaltning samt at kunne udvikle, formidle og markedsføre områderelaterede projekter, produkter og serviceydelser. Arbejdsområderne er skove, det åbne land og bynære grønne områder både i offentligt og i privat eje. Uddannelsen skal i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt aftagernes behov kvalificere de studerende til handlingsorienteret at udøve professionen nationalt og internationalt. 1.3 Uddannelsens overordnede profil Uddannelsens overordnede profil er baseret på områderne økologi, økonomi, ledelse, kommunikation, teknik og jura, som giver et teoretisk grundlag for de professionsrettede kurser i drift og forvaltning af skov, natur og grønne områder. Som overordnet ledetråd indgår disse områder i kurser på forskellige niveauer og med forskelligt fagindhold både før og efter virksomhedspraktikken, hvor omsætning af de grundfaglige kompetencer udfordres af konkret samspil med praktikvirksomhedens opgaver og problemstillinger. I uddannelsesforløbet søges den studerendes ansvarlighed og professionelle bevidsthed styrket gennem studievejledning, evaluering og samarbejdstræning gennem gruppeøvelser og projektarbejder. 1.4 Uddannelsens erhvervssigte Uddannelsens erhvervssigte retter sig mod et professionsrettet virke som leder, specialist, rådgiver eller selvstændig inden for såvel privat som offentlig virksomhed med udgangspunkt i skovbrug, natur, grønne områder eller det åbne land. Endvidere opnås faglige, pædagogiske og formidlingsmæssige kompetencer, som mere bredt giver erhvervsmulighed inden for bl.a. undervisnings- og formidlingsområdet. 3

4 Uddannelsen giver også et grundlag for internationale jobmuligheder, særligt inden for udviklingslandenes udnyttelse og forvaltning af naturressourcer. Endelig giver uddannelsen grundlag for videre uddannelse på kandidatniveau inden for det grønne område og med sigte på mere administrative jobområder inden for private og offentlige virksomheder. 1.5 Uddannelsens kompetenceprofil Viden Skov- og landskabsingeniøren har viden om: 1) anvendt praksis inden for skovbrugets produktioner samt landskabs- og naturforvaltningsopgaver omfattende beskrivelse, registrering og kortlægning samt planlægning og gennemførelse af retablerings-, anlægs-, pleje- og driftsopgaver, 2) anvendt teori vedrørende planters, træers og træagtige væksters samspil såvel indbyrdes som med forskellige vækstlokaliteters vilkår, herunder menneskeskabte og naturlige påvirkninger, 3) anvendt teori og praksis inden for driftsøkonomi, regnskab, bogføring og priskalkulation, anvendt teori og praksis inden for ledelse, samarbejde, organisation og projektstyring, anvendt teori og praksis inden for kommunikation og rådgivning i og mellem virksomheder samt markedsføring og innovation, og 4) relevant lovgivning og retspraksis inden for erhvervs- og naturforvaltningsjura, og skov- og naturforvaltningsområdets vilkår, interessenter og virksomhedstyper nationalt og internationalt Færdigheder Skov- og landskabsingeniøren kan: 1) vælge og anvende de bedst egnede eller bedst tilpassede naturvidenskabelige, tekniske og økonomiske metoder og handlinger til løsning af skov- og landskabsområdets produktionsmæssige eller naturrettede anlægs-, pleje- og driftsopgaver, 2) udøve kontekstafhængig problemløsning, herunder udvikle løsningsforslag samt vurdere og perspektivere løsningsforslags implementering på et bæredygtigt grundlag, 3) varetage ledelse og ressourcestyring af opgaver inden for skov- og landskabsområdet, herunder planlægge, budgettere, implementere og evaluere opgaverne ved inddragelse af tidssvarende itbaserede værktøjer, 4) indsamle og bearbejde geografiske, fysiske og biologiske data som grundlag for arealforvaltning, 5) beskrive og formidle praksisnære faglige problemstillinger, projekter og handlemuligheder til brugere og beslutningstagere samt samarbejdspartnere på forskellige organisatoriske niveauer og 6) selvstændigt varetage drifts-, kommunikations- og forvaltningsopgaver i skov- og landskabsområdets private og offentlige virksomheder og institutioner, internt og eksternt i forhold til samarbejdspartnere, beslutningstagere og brugere Kompetencer Skov- og landskabsingeniøren kan: 1) håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver, projekter og situationer inden for skov- og landskabsområdets praksis, herunder dokumentere, formidle og markedsføre opgaver og projekter, 2) omsætte praksiserfaring, viden og relevante forskningsresultater til løsninger og resultater, 3) indgå i ledelsesmæssige, rådgivningsmæssige, faglige og tværfaglige funktioner og samarbejdsrelationer, der er relevante for professionsområdet samt 4) identificere egne læringsbehov samt udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer inden for professionsområdet 4

5 Kapitel 2. Uddannelsens indhold 2.1 Indledning På første semester af uddannelsen understøttes professionsprofilen dels af et indledende kursus (Profession og praksis) omfattende erhvervsvilkår og opgaveområde, professionsudøvelse og jobmuligheder samt udvikling af egen identitet og kompetence, dels af et grundlæggende kursus i skovforståelse. Samlet sætter disse kurser fokus på professionsorientering og begrebsdannelse som grundlag for den videre læringsproces. På uddannelsens sidste år udbygges de teoretiske og erhvervsrettede kompetencer yderligere, dels gennem kurserne Projektstyring, Innovation og markedsføring, International naturforvaltning samt Rådgivning og kommunikation, dels gennem valgkurser inden for professionens hovedområder: Skov, åbent land og bynære grønne områder. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, der udarbejdes på grundlag af praksisnære problemstillinger inden for det grønne erhvervsområde, evt. relateret til en konkret virksomhed. 2.2 Indhold Skov- og landskabsingeniøruddannelsen er normeret til 4 år inklusive virksomhedspraktik og samlet svarende til 240 ECTS-point (European Credit Transfer System). Som andre uddannelser på KU-SCIENCE er uddannelsen organiseret i en blokstruktur og for denne uddannelse bestående af 16 blokke, hver af 9 ugers varighed. Mellem blokkene er skemafrie uger, som især bruges til reeksamen. Beskrivelse af de enkelte kursers mål og pointmæssige vægtning fremgår af kursusbeskrivelserne på Alle kurser undervises med dansk som hovedsprog. Uddannelsen er opbygget af en række obligatoriske studieaktiviteter, som fremgår af de følgende afsnit. På 3. år og 4. år skal den studerende selv vælge studieaktiviteter svarende til 22,5 ECTS-point. Disse 22,5 valgfrie ECTS-point kan være valgkurser udbudt på skov- og landskabsingeniøruddannelsen eller kurser udbudt ved det øvrige SCIENCE, KU eller ved en anden videregående dansk eller international uddannelsesinstitution efter konkret meritansøgning jf. kap 6.5. Alternativt kan den studerende vælge at skrive et virksomhedsprojekt på 15 ECTS-point eller udskifte ét valgkursus á 7,5 ECTS-point med en pointopgave. På fjerde år blok 1 skal den studerende vælge mellem kurserne Skovdrift og samfund og Naturforvaltning og samfund. På fjerde år blok 2og 3 skal den studerende vælge mindst 2 ud af de 3 kurser Projektstyring, Innovation og markedsføring og Rådgivning og kommunikation. 5

6 Første uddannelsesår Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Profession og praksis Økologi Skovforståelse Kort og GIS Ledelse og organisation Kursusnummer Kursustitel Obligatorisk Eksamensform LSLS10035U Profession og Ja Skriftlig, praksis LSLS10081U Skovforståelse Ja Skriftlig, LSLS10037U Kort og GIS Ja Skriftlig portfolio, LSLS10038U Økologi Ja Mundtlig, LSLS10039U Ledelse og Ja Skriftlig og organisation mundtlig, og gruppe Karakter Censur Prøver ECTS -point Bestået Intern 1 15,0 Bestået Intern 1 7,5 7-skala Ekstern 1 15,0 7-skala Ekstern 1 15,0 I alt 5 60, Andet uddannelsesår Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jura Byens grønne områder Skovdyrkning Driftsøkonomi Natur- og landskabspleje 6

7 Kursusnummer Kursustitel Obligatorisk Eksamensf orm LSLS10040U Driftsøkonomi Ja Mundtlig portfolio, LSLS10041U Jura Ja Skriftlig, LSLS10045U Byens Ja Mundtlig, grønne områder LSLS10046U Skovdyrknin Ja Mundtlig, g LSLS10047U Natur- og landskabsplej e Ja Mundtlig, Karakter Censur Prøver ECTS -point 7-skala Ekstern 1 15,0 7-skala Ekstern 1 15,0 7-skala Ekstern 1 15,0 I alt 5 60, Tredje uddannelsesår Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Valgblok A Klimatilp. og planlæg. Formidling Græsdrift Planteanvendelse 15 ECTS Valgkurser på Skovskolen, SCIENCE eller andet universitet Virksomhedspraktik Kursusnummer LSLS10053U Kursustitel Virksomhed spraktik Obligatorisk Ja Eksamens -form Skriftlig, Karakter Censur Prøver ECTSpoint Bestået Intern 1 45, Valgfag udbudt på Skovskolen Kursusnummer Kursustitel Obliga torisk Eksamensform Karakter Censur Prøver ECTSpoint LSLS10048U LSLS10084U Virksomhedsprojekt (SLing) Juletræer og pyntegrønt Nej Nej *) Skriftlig og mundtlig, Skriftlig, 7-skala Ekstern (1) (15,0) 7-skala Intern (1) (7,5) 7

8 LSLS10051U Formidling Nej **) Mundtlig, LSLS10093U 3 i praksis- Naturbeskyttelsesl Nej *) Skriftlig, portfolio, oven LSLS10087U Planteanvendelse Nej **) Mundtlig og skriftlig, LSLS10085U Græsdrift Nej **) Mundtlig, LSLS10078U Klimatilpasning og Nej **) Mundtlig, planlægning LSLS10094U Studietur (SLing) Nej Kursusdelta else LSLS10088U Træproduktion Nej *) Skriftlig, LSLS10092U Grønne Tage Nej *) Skiftlig, LSLS10090U Studietur HOPI Nej Kursusdelta gelse Bestået Intern (1) (7,5) 7-skala Intern (1) (5) 7-skala Ekstern 1 (7,5) 7-skala Ekstern 1 (7,5) 7-skala Ekstern 1 (7,5) Bestået Intern (1) (2) 7-skala Ekstern (1) (5) 7-skala Intern (1) (7,5) Bestået Intern (1) (2) LSLS10091U Wildlife Management in densely populated areas (Nordnatur) Nej***) Skriftlig portfolio, Bestået Intern 1 (5) LSLS10054U Vildtpleje og vildtforvaltning Nej *) Skriftlig, Bestået Intern 1 (7,5) LFKB10267U Intensive GIS course (Nordnatur) Nej***) Skriftlig portfolio, Bestået Intern 1 (7,5) LSLS10082U GIS (sommerkursus) Nej *) Skriftlig, portfolio, Bestået Intern (1) (7,5) NIGB13520U Pointopgave Nej Skriftlig, eller gruppe NIGB13518 Pointopgave Nej Skriftlig, eller gruppe Bestået Intern (1) (7,5) Bestået Intern (1) (2,5) *) Udbydes som sommerkursus, blok 5 **) Udbydes I Blok 1 ***) Udbydes i 2. semester, forår/sommer 8

9 Fjerde uddannelsesår Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Valgblok B Skovdrift og samfund Valgblok C Projektstyring International naturforvaltning Naturforvaltning og samfund Innovation og markedsføring Valgblok C Rådgivning og kommunikation Bachelorprojekt Kursusnummer Kursustitel Obligatorisk Eksamen s-form LSLS10056 Skovdrift og Nej Mundtlig, samfund (note 1) LSLS10057 Naturforvaltning Nej Mundtlig, og samfund (note 1) LSLS10059 Projektstyring Nej Skriftlig, (note 2) LSLS10060 Innovation og Nej Mundtlig, markedsføring (note 2) gruppe LSLS10061 International Ja Mundtlig, naturforvaltning LSLS10062 Rådgivning og Nej Skriftlig kommunikation (note 2) portfolio, LSLS10063 Bachelorprojekt Ja Skriftlig og Mundtlig, Note 1) Note 2) Karakter Censur Prøver ECTSpoint 7-skala Ekstern (1) (15,0) 7-skala Ekstern (1) (15,0) 7-skala Ekstern 1 15,0 Ialt 6 60,0 I blok 1 skal der vælges mellem Skovdrift og samfund eller Naturforvaltning og samfund Der skal vælges mindst 2 ud af de 3 kurser Projektstyring, Innovation og markedsføring og Rådgivning og kommunikation. 2.3 Førsteårsprøven For studerende optaget 2010 og fremefter består førsteårsprøven af kurserne Skov- og landskabsforståelse (LSLS10036) (fra sep i stedet Skovforståelse (LSLS10081U), Kort & GIS (LSLS10037U), Økologi (LSLS10038U) og Ledelse og organisation (LSLS10039U) - i alt 45 ECTS. For studerende optaget 2008 og 2009 består førsteårsprøven af kurserne Profession og praksis (LSLS10035U) og Skov- og landskabsforståelse (LSLS10036) i alt 22,5 ECTS. 9

10 Reglerne for beståelse af førsteårsprøven fremgår af kap 5.2. I henhold til eksamensbekendtgørelsen skal den studerende indstille sig til og deltage ved de prøver, som efter studieordningen er en del af førsteårsprøven inden udgangen af 2. semester (blok 4, 1. år). Disse kurser skal bestås inden udgangen af 4. semester (blok 4, 2. år). 10

11 2.4 Uddannelsesmodel samlet 11

12 2.5 Overgangsregler Såfremt en studerende på gammel uddannelsesmodel ikke har bestået et eller flere af uddannelsens kurser eller har / opnår ret til omprøve efter reglerne i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse indstilles denne bedst muligt til prøve i den aktuelle uddannelsesmodels kursusudbud. Studerende, som har påbegyndt uddannelsen senest i 2007, som har eller får meddelt orlov, og som ikke kan genoptage studiet efter gammel uddannelsesmodel, indpasses, når uddannelsen genoptages, bedst muligt i den aktuelle uddannelsesmodel og således, at den studerende opnår i alt minimum 4 års studium, heraf højst 1 års praktik. Der vil i de fleste tilfælde blive udarbejdet en uddannelsesplan i samarbejde med kursus- og uddannelsessekretariatet. 12

13 Kapitel 3. Adgang til videre uddannelse på kandidatniveau Skov- og landskabsingeniøren har mulighed for at videreuddanne sig på en kandidatuddannelse, en masteruddannelse eller tilsvarende. På KU-SCIENCE er der adgang til følgende uddannelser: MSc Programme in Forest and Nature Management (direkte adgang) MSc Programme in Agricultural Development (direkte adgang) MSc Programme in Nature Management (direkte adgang) MSc Programme in Landscape Architecture (direkte adgang) Yderligere oplysninger om KU-SCIENCEs kandidatuddannelser kan fås hos Studie- og karrierevejledningen. Telefon: Mail: Læs mere om åbningstider mm. på Endvidere kan der søges om optagelse på andre overbygningsuddannelser. Endvidere kan der søges om optagelse på andre overbygningsuddannelser 13

STUDIEORDNING Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen

STUDIEORDNING Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen Skovskolen August 2014 STUDIEORDNING Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen Gældende fra august 2010 (Revideret august 2014) Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Uddannelsens placering, formål og

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration September 2007 Forslag til studieordning: Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Sigter mod studiestart i september 2008 Indhold Forord... 4 1. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning SERVICEØKONOM (AK) Studieordning 2015 til 2017 Vinter Januar 2015 Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer INDHOLDFORTEGNELSE 1 Studieordningens indhold... 5 UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 5

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere