Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015"

Transkript

1 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015

2 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar er vores vision om at skabe økonomisk grundtryghed for hele Danmark. Som led heri støtter ATP fortsat op om Global Compacts ti principper indenfor områderne Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Anti-korruption. Som arbejdsplads har ATP i 2014 fortsat arbejdet med at integrere Global Compact og de ti principper i vores forretningsstrategi, kultur og daglige arbejde. Dette beskrives nærmere i denne fremskridtsrapport. Vi forpligtiger os samtidig til at dele disse informationer med vores interessenter via vores primære kommunikationskanaler. ATP s arbejde med samfundsansvar i relation til Koncernens investeringer er afrapporteret i en særskilt rapport (struktureret efter de FN-støttede Principper for Ansvarlige Investeringer). Hillerød den 23. januar Carsten Stendevad, Direktør. Menneskerettigheder Som arbejdsplads søger ATP at støtte op om menneskerettighedsforhold, hvor det er relevant og muligt. ATP har valgt at fokusere sit arbejde med menneskerettigheder som arbejdsplads på relationen mellem ledere og medarbejdere. Det understøtter samtidigt en af ATP s fire grundlæggende værdier Arbejdsglæde der er formuleret i en fælles proces mellem ATP s ledelse og medarbejdere. Medarbejdere: ATP arbejder målrettet på at skabe en arbejdsplads hvor toppræstationer og arbejdsglæde går hånd i hånd. I 2014 har ATP bl.a. arbejdet på dette ved at have fokus på understøttelse af suveræn ledelse samt kompetenceudviklingsaktiviteter. Som led heri er ATP s medarbejdersamtalekoncept blevet revideret. Den årlige perspektivsamtale mellem leder og medarbejder er blevet suppleret med kvartalsvise pitstopsamtaler og der er udviklet nye samtaleskabeloner. I det reviderede samtalekoncept er der øget fokus på medarbejdernes motivation og arbejdsglæde og samtidig lægges op til en tydelig forventningsafstemning om mål, resultater og udvikling. Perspektiv- og pitstopsamtalerne bidrager derved løbende til at have fokus på præstationer, trivsel og udvikling gennem tydelig feedback. ATP foretager hvert år i 3. kvartal en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU). Formålet er at måle effekten af de indsatser, der medvirker til at højne medarbejdernes arbejdsglæde, engagement og motivation. ATP har tre indsatsområder, hvor målet er at nå indeks 80 (på en skala fra 0-100). I 2014 opnåede ATP følgende resultater: Arbejdsglæde (76), Nærmeste leder (84) og Det daglig arbejde (76). Der ses en mindre tilbagegang på arbejdsglæde ift ne følges op af lederne i form af dialog med medarbejderne samt udarbejdelse af handlingsplaner. Hvad angår kompetenceudviklingsaktiviteter udbyder ATP løbende kurser med fokus på udvikling af personlige og faglige kompetencer. I løbet af 2014 er der afholdt knap 200 kurser med ca deltagere, hvilket er flere kurser end i 2013, hvor der blev afholdt omkring 150 kurser. 1

3 Arbejdstagerrettigheder ATP lever op til gældende dansk lovgivning og overenskomster på området. Koncernen har tradition for et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere samt med de faglige organisationer. Dette er bl.a. forankret i ATP s personalepolitik, arbejdsmiljøpolitik og politik for mangfoldighed. I 2014 har ATP s aktiviteter på området haft fokus på indsatser i forhold til social ansvarlighed og arbejdsmiljø. Derudover har ATP løbende fokus på at skabe en mangfoldig arbejdsplads herunder andelen af kvinder i ATP s ledelse. Udsatte grupper: FASE+ er en afdeling i ATP for udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Målet er at hjælpe udsatte grupper til at blive selvforsørgende, og dermed i stand til at klare et job eller uddannelse på almindelige eller særlige vilkår. FASE+ etableres i samarbejde med lokalsamfundet f.eks. via jobcentret eller produktionsskoler. Som led i ATP s arbejde for at skabe en rummelig arbejdsplads har ATP også i 2014 haft et samarbejde med virksomheden Specialisterne. Dette er en konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig i at ansætte medarbejdere med autismediagnoser. Kønssammensætningen i ATP s øverste ledelse: ATP s bestyrelse har fastsat et måltal for kønssammensætningen i den øverste ledelse. Målsætningen er at der skal være mindst 1/3 af hvert køn i henholdsvis ATP s repræsentantskab (mindst 11) og ATP s bestyrelse (mindst 5). Målet skal være opfyldt senest den 1.april Kvinder i ledelse ATP har løbende fokus på at øge andelen af kvinder i ledelse. Målene er opsat i ATP s politik for mangfoldighed. Hvad angår andelen af kvindelige ledere er målet at minimum 45 pct. af lederne er kvinder. Derudover er målet at minimum 30 pct. af direktørerne er kvinder. Målene søges opnået gennem fokus og prioritering af mangfoldighedshensyn i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere samt en fokuseret indsats på rekruttering og udvikling af interne talenter i ATP s talentprogram. Arbejdsmiljø: Som led i at sikre høj produktivitet og trivsel er ATP s centre i Hillerød og Allerød arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Der gennemføres årligt en intern og ekstern audit mhp. at sikre at ATP lever op til kravene i arbejdsmiljøcertificeringen. I 2014 beskæftigede FASE+ 51 medarbejdere fordelt på bl.a. kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk, psykisk syge og udsatte unge under 30 år. ATP har i 2014 fortsat arbejdet med udvikling af FASE+ på tværs af alle centre. Bl.a. er der i centrene i Hillerød og Allerød etableret en intern vikarordning, hvor FASE+ indgår aftaler med forretningen om løsning af tidsbegrænsede opgaver. Og i ATP Frederikshavn har man samarbejdet med Frederikshavn Produktionsskole og haft elever fra erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Eleverne har varetaget opgaver i henholdsvis centersekretariat, service og i kantinen. Hvad angår ATP s samarbejde med specialisterne var der i 2014 tilknyttet i alt 5 konsulenter. Konsulenterne arbejder typisk med databehandling og test og bidrager til at løse kerneopgaver flere steder i forretningen. Dette frigør ressourcer hos andre medarbejdere i ATP, således de kan fokusere mere på egne kernekompetencer. ATP s mål for kønssammensætningen i den øverste ledelse blev opfyldt for repræsentantskabet med 12 kvinder i 2014 (41,4 pct.), og bestyrelsen arbejder fortsat hen imod målet, hvor der i

4 var 4 kvinder (30,8 pct.). Dermed er der sket en mindre øgning i andelen af kvinder set i forhold til 2013, hvor der var henholdsvis 11 kvinder i bestyrelsen og 3 kvinder i repræsentantskabet. I 2014 var der 51 pct. kvindelige ledere, mens antallet af kvindelige direktører var 34 pct., hvilket er samme antal som i Begge mål blev således igen opfyldt i Som led i ATP s mangfoldighedsarbejde er det også blevet drøftet om der kan være et potentiale i fremadrettet at arbejde på at skabe en ny mangfoldighedsdiskurs internt i organisationen. I stedet for at sætte mål for ligebehandling og repræsentation overvejes det at sætte fokus på at undgå homogenitet af en dominerende gruppe. Dermed problematiseres majoritet i stedet for minoritet, og mangfoldighed ses som en ressource snarere end en udfordring. I forbindelse med eksternt auditbesøg 2014 er der udarbejdet en auditrapport, der dokumenterer at ATP s centre i Hillerød og Allerød lever op til kravene i OHSAS ATP har en målsætning om at centrene i Vordingborg, Haderslev, Holstebro og Frederikshavn ligeledes skal arbejdsmiljøcertificeres efter OHSAS i løbet af Miljø Med udgangspunkt i Global Compacts miljøprincipper arbejder ATP løbende på at nedsætte virksomhedens energiforbrug og klimabelastning, der hvor det er muligt. I forhold til ATP s aktiviteter er det naturligt at have fokus på dette i forbindelse med bygningsdrift, indkøb og transportadfærd. I løbet af 2014 har ATP ikke gjort yderligere tiltag på området. Fokus har fortsat været på at implementere driften af fem bygninger, som ATP overtog i efteråret ATP følger løbende udviklingen i virksomhedens energiforbrug ift. el, varme og transport. Med ibrugtagningen af fem nye bygninger i 2012 udgør 2013 således baseline, når ATP fremadrettet følger udviklingen i forbruget. Virksomhedens samlede forbrug i 2014 var følgende: Udvikling i el-forbrug : El-forbrug i alt (Mwh) Samlet CO 2 emission (ton) I 2014 er el-forbruget lavere end i ATP arbejder fremadrettet på at fastholde det lavere energiforbrug. Udvikling i varmeforbrug : Varmeforbrug i alt (Mwh) Samlet CO 2 emission (ton) Gennemsnitstemperatur 6,6 4,5 Graddage* (*Graddage indikerer det sandsynlige forbrug af energi til opvarmning af husene; jo større graddageantal, desto større forbrug.) Der ses et fald i varmeforbruget, hvilket svinger i takt med gennemsnitstemperaturerne og graddagene. Derudover har optimering af varmeanlæg i ATP s hus i Hillerød bidraget positivt til lavere varmeforbrug. 3

5 Udvikling i transport : Kilometer flyrejser (1.000 km) CO 2 emission fra flyrejser (ton) Kilometer erhvervsmæssig kørsel (1.000 km) CO 2 emission fra erhvervsmæssig kørsel (ton) Samlet CO 2- emission fra transport i alt (ton) Den samlede distance for flyrejser og erhvervsmæssig bilkørsel i 2014 er steget. Set i forhold til 2013 er CO 2 -emissionen fra transport derved steget med 65 ton. Anti Korruption ATP arbejder for at modvirke alle former for korruption og har retningslinjer for fortrolighed, gaver og interessekonflikter, personlige relationer, intern viden samt whistleblower-politik. Retningslinjerne og politikken gælder for alle medarbejdere. Der er formuleret Retningslinjer for god forretningsadfærd, som er i overensstemmelse med dansk lovgivning, og indeholder retningslinjer for gaver, frokoster/middage og kurser/arrangementer. Retningslinjerne for personlige relationer omfatter såvel nære relationer som øvrige relationer. Derudover har ATP formuleret Retningslinjer om intern viden, værdipapirhandel, kursmanipulation og spekulation m.v., ligesom alle medarbejdere har skærpet tavshedspligt jf. ATP-lovgivningen. ATP etablerede i 2014 en whistleblower-ordning, der giver mulighed for at medarbejdere og medlemmer af ATP s bestyrelse anonymt kan rapportere, hvis man har mistanke om eller oplever, at der foregår kritisable og direkte ulovlige forhold i organisationen. Ved en ændring af ATPloven, der trådte i kraft den 1. september 2014, er whistleblower-ordningen udvidet til også at omfatte mindre overtrædelser af den finansielle lovgivning eller mistanke herom. Indrapportering kan ske via link på Alle indrapporterede forhold modtages og overvåges af en ekstern advokat. ATP foretager årligt complianceundersøgelser i relevante forretningsområder mhp. at følge op på hvorvidt koncernens politikker og retningslinjer på området efterleves. Koncernjura kvalitetssikrer og styrer processen og rapporterer om eventuelle fejl, risici og efterlevelse af reglerne. På baggrund af Koncernjuras undersøgelser er der ikke fundet nogle overtrædelser af ATP s politikker og retningslinjer på området. ATP arbejder fortsat fremadrettet på jævnligt at informere alle medarbejdere om gældende politikker og retningslinjer. ATP s Revisionsudvalg sikrer, at der sker en årlig rapportering omkring brugen af whistleblowerordningen til ATP s bestyrelse. Den årlige rapportering vil også blive drøftet i ATP s Koncernvirksomhedsudvalg. Whistleblower-ordningen har været testet i 2014, og den aftalte forretningsgang har vist sig egnet til behandling af indkomne sager. 4

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2013

Klima- og miljøregnskab 2013 Klima- og miljøregnskab 2013 Indhold Indledning v/ Bente Overgaard... 3 Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020... 4 Klima og miljø - Nykredits kunder...5 Privatkunder... 5 Vindmøllefinansiering...

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2 Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 4 Skoler, viden og innovation...

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility CSR 2014 1 Corporate Social Responsibility Investering i fremtiden Indhold Året der gik 3 Vores fokusområder 4 Mennesker 6 Skræddersyet kompetenceudvikling 7 Fokus på diversitet 8 Samfund 10 Viden skal

Læs mere

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2013 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2013 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere