Vedtægter for Andelsboligforeningen Virumvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Andelsboligforeningen Virumvang"

Transkript

1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Virumvang 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er: A/B Virumvang. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 7al Virum By, Virum, beliggende Frederiksdalsvej 77, Virum Torv 1-5 samt Grønnevej 65-69, 2830 Virum 3. MEDLEMMER. Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der har eller samtidig med optagelsen som medlem overtager brugsretten til lokaler i foreningens ejendom, jf. dog stk. 2. Medlemmet skal betale det til enhver tid fastsatte indskud. ESPLANADEN 14, 1263 KØBENHAVN K., TLF FAX , GIRO , CVR-NR

2 Lejere, der havde brugsret til lokaler i ejendommen ved foreningens stiftelse, og som ikke indmeldte sig på dette tidspunkt, kan senere optages som medlemmer efter bestyrelsens beslutning. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen. Hvert medlem må kun have brugsret til én bolig og er forpligtet til at benytte denne, jf. dog 12. Stk. 4. Hvis en udlejet beboelseslejlighed bliver ledig, skal bestyrelsen efter reglerne i søge den overdraget til en person, der optages som medlem af foreningen. Hvis udlejede erhvervslokaler bliver ledige, skal bestyrelsen virke for, at lokalerne overgår til personer, der optages som medlem af foreningen. 4. INDSKUD, HÆFTELSE OG ANDEL. For boliglejere, der indtræder ved stiftelsen, andrager indskuddet kr ,-/m 2 boligareal og for erhvervslejere kr. 500,-/m 2 erhvervsareal. Medlemmerne er dog berettiget til at modregne, hvad der ved stiftelsen indestår som depositum, forudbetalt leje og på lejlighedens konto for indvendig vedligeholdelse. Restindskuddet henstår rente- og afdragsfrit og forfalder til betaling ved videresalg af andelen. Medlemmer, der indtrådte ved stiftelsen, kan dog bytte lejligheder indbyrdes, uden at skyldigt restindskud forfalder til betaling. Ved optagelse af et nyt medlem efter stiftelsen skal der udover indskud betales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter 15 godkendes for andel og lejlighed. 5. Et medlem hæfter alene med sit indskud for forpligtelser, der vedrører foreningen, jf. dog stk. 2. 2

3 Har generalforsamlingen besluttet, at der i foreningens ejendom skal optages realkreditlån eller pengeinstitutlån, der er sikret ved pantebrev eller håndpant i et ejerpantebrev, hæfter medlemmerne kun personligt og pro rata for denne pantegæld, hvis kreditor udtrykkeligt har taget forbehold herom. Et medlem eller dettes bo hæfter efter stk. 1og 2 indtil ny andelshaver har overtaget boligen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. 6. Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til lejlighedernes værdi. 7. Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i vedtægternes For andelene udstedes et andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. 8. B0LIGAFTALE. Der oprettes ingen særskilt boligaftale, således at nærværende vedtægter, husorden og beslutninger truffet af generalforsamlingen og bestyrelse, regulerer forholdet mellem foreningen og medlemmerne samt medlemmerne indbyrdes. 3

4 9. BOLIGAFGIFT. Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen, der ligeledes kan foretage reguleringer af boligafgiften for de enkelte lejligheder, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse kommer til at svare til lejlighedens bruttoareal. Ved stiftelsen andrager boligafgiften kr. 480,-/m 2 for boliger, kr. 720,-/m 2 årligt for klinikker og kr. 960,-/m 2 årligt for butikker/bank. De indbyrdes forhold skal fastholdes ved fremtidige reguleringer af boligafgiften og kan kun ændres med samtykke fra erhvervsandelshaverne. Til visse boliger betales der yderligere moderniseringstillæg, der afvikles lineært over en 10årig periode. Som bilag A er vedhæftet en oversigt over de lejemål, der er påregnet et moderniseringstillæg, samt en specifikation for tillæggets størrelse og dets afvikling. Bestyrelsen bemyndiges til, på et hvilket som helst tidspunkt, at tillade indfrielse af forbedringstillægget og herunder aftale værdistigning og -afskrivning for andelen. 10. VEDLIGEHOLDELSE M.M. Den udvendige vedligeholdelse samt vedligeholdelse af fællesfaciliteter og fællesarealer påhviler foreningen. Foreningen har pligt til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af varmeanlæg, herunder radiatorer samt fælles forsyningsledninger, frem til den individuelle afgrening til lejemålet, dvs. alle lodrette strenge. Al vedligeholdelse inde i boligen påhviler andelshaveren. Andelshaverens vedligeholdelse omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, så som f.eks. udskiftning af gulve, køkkenborde, vask, vandlås samt afløb frem til faldstamme, el-kabler frem til måler, sanitet m.m., kort sagt alt inde for lejlighedens fire vægge. 4

5 Forsømmer en andelshaver groft sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke inden for den fastsatte frist, kan vedligeholdelsesarbejderne udføres af foreningen for andelshaverens regning eller andelshaveren kan ekskluderes efter reglerne i 23. Dog kan brugsretten først bringes til ophør ved 3 måneders varsel. 11. FORANDRINGER. Andelshaveren er berettiget til at foretage forandringer i boligen, jf. dog stk. 2. Enhver forandring af boligen skal inden den bringes til udførelse, forelægges for bestyrelsen. I tilfælde, hvor byggetilladelse er påkrævet, forevises den for bestyrelsen inden arbejdet iværksættes. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringer. Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter. Stk. 4. Iværksættelsen af udvendige forandringer skal godkendes af bestyrelsen. 12. FREMLEJE/UDLÅN. En andelshaver kan fremleje eller udlåne sin lejlighed uden bestyrelsens tilladelse i op til 2 år. Derudover kun med bestyrelsens samtykke. Evt. afslag skal begrundes skriftligt og kan indbringes for generalforsamlingen. Ret til fremleje opnås dog først efter 2 års medlemsskab/benyttelse af lejligheden. Bestyrelsen kan dog give dispensation efter særskilt ansøgning herom, f.eks. i tilfælde af sygdom, aftjening af værnepligt, studieophold, udstationering og lignende tilfælde. 5

6 Andelshaveren er i alle tilfælde ansvarlig for boligafgiftens betaling. Udleje/udlån af bolig samt enkeltværelse skal altid anmeldes til bestyrelsen. 13. HUSORDEN. Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle medlemmer fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.m., jf. dog stk. 3. Eksisterende husorden gælder indtil der er vedtaget ny husorden, dog bortset fra stk. 3. Et medlem har dog altid ret til at holde førerhund, selvom øvrige medlemmer er afskåret fra husdyrhold. 14. OVERDRAGELSE AF ANDELEN. Andelen overføres efter følgende rækkefølge, idet opmærksomheden henledes på bestemmelserne i 20 og 21: a) Til den, der indstilles af andelshaveren. For erhvervsandelshavere kræver brancheskift generalforsamlingens samtykke. b) Andre andelshavere har dernæst fortrinsret efter anciennitet blandt de interesserede andelshavere. Anciennitet regnes efter oprindelig indflytning i ejendommen. Overtages boligen af et andet medlem af foreningen, sker overdragelsen af den nu ledige bolig efter reglerne i b) til e). c) Andelshavernes forældre, børn, børnebørn og søskende efter lodtrækning blandt de interesserede. Hver andelshaver kan kun indstille 1 person/familie. 6

7 d) Andre personer, der indstilles af andelshaverne. Tildelingen sker efter lodtrækning blandt de indstillede. Hver andelshaver kan kun indstille 1 person/familie. e) Andre personer efter annoncering efter bestyrelsens valg. Overdragelsen efter b), c), d) og e) sker, hvis bestyrelsen råder over de ledigblevne lejligheder. 15. Ved overdragelse af en andel må prisen ikke overstige, hvad værdien af andel i foreningens formue, forbedringer i lejligheden/lokalerne, særligt tilpasset inventar og lejlighedens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge. Erhvervsdelen må endvidere beregne sig afståelse (goodwill). Værdien af andelen i foreningens formue sættes til den pris, der er fastsat på den seneste ordinære generalforsamling. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende indtil næste ordinære generalforsamling, selvom der kunne være fastlagt en højere pris. Værdien af forbedringer i lejligheden/lokalerne ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slidtage. Stk. 4. Værdien af inventar, der er særlig tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyn til anskaffelsespris, alder og slidtage. Stk. 5. Såfremt boligens vedligeholdelsestilstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes pristillæg respektivt prisnedslag under hensyn hertil. Stk. 6. Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Efter anmodning fra andelshaveren, en långiver eller en udlægshaver, skal bestyrelsen eller administrator til brug for tinglysning af et pantebrev eller retsforfølgning i en andel, afgive en erklæring om, 7

8 1. hvorvidt den som tinglysningsdokumentet vedrører, er den person, der er godkendt som andelshaver med brugsret til den pågældende lejlighed, 2. om andelsboligforeningen har stillet garanti for den pågældende andelshaver ved dennes køb af andelen, og i så fald a. hvem garantien er givet overfor, b. størrelsen af det garanterede beløb, samt c. hvornår garantien er afgivet. Stk. 7. Erklæringen afgives på en autoriseret blanket og afgives i den rækkefølge, som anmodningerne med behørig dokumentation er modtaget i. Andelsboligforeningen er forpligtet til at afgive erklæringen senest 3 uger efter anmodningen og behørig dokumentation er modtaget, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Som behørig dokumentation anses en kopi af det pantebrev, eller det dokument om pantsætning, som ønskes tinglyst samt en BBR-meddelelse, som skal indeholde oplysning om ejendommens ejerforhold og andelslejlighedens adresse. Mangler dokumentationen, anses anmodningen først for modtaget, når dokumentationen er præsteret. Stk. 8. Andelsboligforeningen kan kræve udgiften til forespørgsel til tingbogen, og alle øvrige positive udlæg og et rimeligt arbejdsvederlag til bestyrelsen og/eller administrators arbejde med erklæringens udfærdigelse, betalt af den, som fremsætter anmodningen om erklæringens afgivelse. Hvis det er andelshaveren, opkræves udgiften samtidig med opkrævningen af boligafgift. Manglende betaling heraf anses som eksklusionsgrund, jf. 23, stk. 1, nr a TVANGSSALG Hvor fogedretten har truffet beslutning om tvangssalg af en andel på begæring af en andelshavers kreditorer i overensstemmelse med andelsboligforeningslovens 6b og retsplejelovens regler om tvangssalg, igangsættes salgsproceduren af andelsboligforeningen, i overensstemmelse med vedtægternes Andelsboligforeningen skal inden 2 uger efter at underretning om fogedrettens salgsbeslutning er kommet frem til andelshaveren og foreningen, give andelshaveren mulighed for at angive sit pris- 8

9 forlangende og oplyse, hvem denne ønsker at indstille som køber af andelen, jf. 14, men skal i øvrigt samtidig igangsætte vurdering af lejligheden jf. 16, stk. 1. Snarest muligt efter vurderingen jf. 16, stk. 1 foreligger, skal andelsboligforeningen underrette andelshaveren, udlægshaveren og de øvrige rettighedshavere om den af foreningen godkendte eller fastsatte pris for andelen samt om, at de pågældende inden 2 uger fra modtagelsen af denne underretning, kan gøre indsigelse med specificeret angivelse af yderligere priskrav. Fremsættelse af sådan indsigelse hindrer ikke salg til den af foreningen godkendte eller fastsatte pris med forbehold om yderligere priskrav. Sker salg, selv om der er gjort indsigelse mod prisen, som beskrevet i denne bestemmelse, underretter foreningen den, der har gjort indsigelse. Ønsker den pågældende at fastholde kravet, skal den pågældende indlede retsforfølgning mod køberen inden 4 uger efter, at underretningen er kommet frem til den, som har gjort indsigelse. Andelshaveren skal give andelsboligforeningen og de i tvangssalget øvrige interesserede adgang til at besigtige den til andelen knyttede lejlighed, ligesom andelshaveren skal give adgang til den til andelen knyttede vurderingsmand for gennemførsel af vurdering af værdien af andelen samt for lovligheden af installationer, m.m. jf. 16, stk. 5. Stk. 4. Uden sælgende andelshavers tiltræden kan købers overtagelse af den til andelen knyttede brugsret ikke ske tidligere end den første i den måned, som følger 3 måneder efter det tidspunkt, da underretning om fogedrettens salgsbeslutning kom frem til foreningen og andelshaveren. Andelsboligforeningen skal underrette andelshaveren om overtagelsesdagen senest 4 uger før den aftalte overtagelsesdag, og andelshaveren har da pligt til at fraflytte og ryddeliggøre lejligheden senest 2 uger før overtagelsesdagen. Stk. 5. Er salg af andelen iht. nærværende bestemmelse ikke sket inden 15 uger eller en af fogedretten fastsat længere frist fra det tidspunkt, da underretning om fogedrettens salgsbeslutning kom frem til foreningen og andelshaveren, kan udlægshaveren forlange andelen solgt gennem fogedretten på tvangsauktion efter retsplejelovens regler herom. 9

10 16. En af bestyrelsen udpeget ekstern vurderingsmand fastsætter prisen for forbedringer, vedligeholdelse, særligt tilpasset inventar og løsøre samt nedslag/tillæg for mangelfuld/særlig god vedligeholdelsestilstand. Udgiften til vurderingsmand afholdes af den tilflyttende andelshaver (køber). Fastsættelse af prisen for forbedringer, vedligeholdelse, særligt tilpasset inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse af den fraflyttende andelshaver mod behørig dokumentation. Vurderingsrapporten, hvor prisberegningen specificeres og begrundes, skal forelægges bestyrelsen inden godkendelse af den nye andelshaver. Stk. 4. Kan parterne ikke acceptere den af bestyrelsen valgte vurderingsmands fastsatte pris for forbedringer, inventar eller løsøre samt de af vurderingsmanden fastsatte nedslag/tillæg for mangelfuld/- særlig god vedligeholdelsestilstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en ny skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening denne skønsmand. Kan parterne ikke blive enige herom, udpeges skønsmanden af ABF (Andelsboligforeningernes fællesrepræsentation). Skønsmanden skal ved besigtigelsen af boligen indkalde begge parter og bestyrelsen. Skønsmanden skal udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet fordeles mellem den fraflyttende andelshaver og køber, idet der herved tages hensyn til, hvem af parterne, der har fået medhold ved skønnet. Stk. 5. Sælger skal ved enhver overdragelse fremlægge erklæring fra ejendommens autoriserede VVS- og el-installatør om, at lejlighedens VVS- og el-installationer er synet og fundet i lovlig og brugbar stand. Udgiften til erklæring og eventuel lovliggørelse samt afhjælpning af mangler ved lejlighedens VVS/el-installationer, der foretages af ejendommens autoriserede VVS- og el-installatør i forbindelse med synet, betales af den fraflyttende andelshaver (sælger). 10

11 17. FREMGANGSMÅDE. Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, husorden samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget, en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Sælger skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køber bekendt med indholdet af bestemmelserne om prisfastsættelsen, om adgangen til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt bestemmelserne om straf i Lov om Andelsboliger og andre bofællesskaber. Endelig skal køber gøres bekendt med reglerne om fortrydelsesret. Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale. Overdragelsesaftalen udfærdiges af administrator, som er berettiget til at oppebære et ekspeditionsgebyr, der betales af den tilflyttende andelshaver (køber). Overdragelsesaftalen forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse efter stk. 3. Andelsboligforeningen kan kræve, at sælger refunderer udgiften til forespørgsel til tingbogen og alle øvrige positive udlæg, samt betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- og udlægshavere og ved tvangssalg eller auktion. Erhververen samt alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen. Godkendelsen skal foreligge inden 3 uger efter aftalens forelæggelse for bestyrelsen. Stk. 4. Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt. Stk. 5. Overdragelsessummen skal ved købers underskrivelse af købsaftalen indbetales kontant til foreningen. 11

12 I prioriteret rækkefølge anvendes provenuet herefter til dækning af: 1. andelsboligforeningens krav mod sælger, herunder muligt restvarmekrav, som først kan opgøres senere end den mellem køber og sælger aftalte overtagelsesdag 2. Et rimeligt beløb vedr. købers eventuelle krav i anledning af mangler ved overtagelsen, 3. Indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien 4. Øvrige rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere 5. Sælger. Udbetaling af restbeløbet til sælger skal videst muligt ske inden 3 uger efter overtagelsesdagen. Stk. 6. Såfremt en af parterne har rejst indsigelser i anledning af overdragelsen, skal administrator, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregning til sælger, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig parterne imellem er fastslået, hvem det tilkommer. 18. Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed efter 14, stk. 2 b) til e) samt de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i En andelshaver er uden at fraflytte lejligheden berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem, der i mindst 1 år har haft fælles husstand med andelshaveren. 20. DØDSFALD. Dør andelshaveren, har ægtefællen ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden. 12

13 Såfremt ægtefællen ikke ønsker at fortsætte medlemskabet og beboelse, har ægtefællen ret til efter reglerne i 14 at indstille, hvem der skal overtage andel og lejlighed. Hvis der ikke efterlades ægtefælle eller denne ikke ønsker at benytte sin ret i henhold til stk. 1og 2, skal der gives fortrinsret først til personer, som beboede lejligheden ved dødsfaldet, og som i mindst 1 år havde haft fælles husstand med andelshaveren, dernæst til personer, som af den afdøde andelshaver ved testamente eller skriftlig meddelelse til bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved andelshaverens død. Herefter gives fortrinsret til personer, der var beslægtet med den afdøde andelshaver i lige op- og nedstigende linje. 14, stk. 1 og 17 finder tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Lejligheden skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næst efter 3 månedersdagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, finder 18 tilsvarende anvendelse. 21. SAMLIVSOPHÆVELSE. Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller/samboende er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden. Såfremt en andelshaver i forbindelse med ophævelse af samliv fraflytter lejligheden, skal ægtefællen indtræde som medlem eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelse bevarer retten til boligen. I modsat fald bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed efter reglerne i

14 Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for husstandsmedlemmer, der i mindst 1 år har haft fælles husstand med andelshaveren. 22. OPSIGELSE. Andelshaverne kan ikke opsige deres medlemskab af foreningen og brugsret til lokalerne, men kan alene udtræde efter reglerne i 14 til 22 om overførelse af andel. Ved fraflytning sker anmodning om udtræden ved skriftlig underretning til bestyrelsens formand med mindst 3 måneders skriftlig varsel til den 1. i en måned. 23. EKSKLUSION. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe hans brugsret til ophør i følgende tilfælde: 1. Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 3 dage efter, at skriftligt opkrav herom er kommet frem til medlemmet. 2. Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftlig påkrav hermed er kommet frem til medlemmet. 3. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt. 4. Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter Lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet. 5. Når et medlem i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen. 6. Når et medlem misligholder et lån, som foreningen har garanteret for, jf. 15, stk Når et medlem groft og gentagne gange overtræder husordenen. 8. Når et medlem ikke efterkommer/udfører beslutninger fra generalforsamlingen. 14

15 9. Når et medlem fremlejer eller udlåner sin lejlighed uden bestyrelsens tilladelse, jf. 12, stk. 1. Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen hvem, der skal overtage andel og lejlighed efter 14, stk. 2 b) til e) samt de vilkår overtagelsen skal finde sted på, hvorefter afregning finder sted som anført i 17 over for den ekskluderede andelshaver. 24. GENERALFORSAMLING. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuelt revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af driftsbudget og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. 15

16 25. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Formanden foranlediger, at medlemmerne underrettes om indkomne forslag senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer, administrator samt revisor. En adgangsberettiget kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver, der har ret til at tage ordet på generalforsamlingen. Stk. 4. Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan give fuldmagt til en myndig person, der da i kraft af fuldmagten har adgang til generalforsamlingen. En andelshaver kan - udover sin egen stemme - højst afgive én yderligere stemme i henhold til modtaget fuldmagt. Rettighedshavere i en andel, herunder pant- og udlægshavere, har ingen stemmeret på generalforsamlingen. 26. Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning. Dog skal mindst 1/3 af foreningens medlemmer være repræsenteret. 16

17 Forslag om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med 2/3 flertal, uanset hvor mange, der er mødt. 27. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Administrator skriver referat af det på generalforsamlingen passerede. Referatet underskrives af dirigenten og den tilstedeværende bestyrelse, hvorefter det har fuld beviskraft. Referatet udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. 28. BESTYRELSEN. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse for foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. 29. Bestyrelsen består af 5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand og en sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter. 17

18 Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden + 2 medlemmer vælges i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen f.t. indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes der til en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode. 30. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse. Der føres referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Referatet fremlægges til godkendelse på næstfølgende bestyrelsesmøde. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. 18

19 31. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i hans forfald, af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller, i hans forfald, næstformandens stemme udslaget. 32. Foreningen tegnes af formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer. 33. Bestyrelsen er bemyndiget til at omprioritere ejendommen i det omfang bestyrelsen - i samråd med administrator - finder det økonomisk forsvarligt. Dog kan omprioritering af fastforrentet lån til variabelt forrentet lån ikke gennemføres uden generalforsamlingsbeslutning herom. 34. Bestyrelsen vælger en administrator til at forestå ejendommens almindelige, økonomiske og driftsmæssige forvaltning. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser. 19

20 35. REGNSKAB OG REVISION. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31/ Foreningens regnskab skal udarbejdes af revisor i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator, revisor og hele bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår i forbindelse med årsregnskabet hvilken metode, der skal anvendes ved fastsættelse af andelens værdi, samt hvilken værdi andelene herefter skal have. Som note til årsregnskabet oplyses om beslutning om andelenes værdi og om hvilken metode, der er anvendt ved fastsættelsen. 37. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret/registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. Bestyrelsen vælger af sin midte en intern revisor, der løbende modtager internt regnskab fra administrator. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 20

21 38. OPLØSNING. Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andeles størrelse o o o o o o Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 16. januar Senere ændret i henhold til beslutning på foreningens ordinære generalforsamling 21. marts 2005 og ekstraordinære generalforsamling 27. juni ( 7, stk. 1 15, stk. 6 15a 17, stk. 2 17, stk. 5 22, stk. 1 og 2 og 25, stk. 4) Senere ændret i henhold til beslutning på foreningens ordinære generalforsamling 18. marts 2010 og ekstraordinære generalforsamling 5. januar ( 33) I bestyrelsen: Som dirigent på generalforsamlingen 5/1 2011: 21

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. --------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- Navn, formål og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Istedgade 66-84. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 - Navn, hjemsted...2 2 - Foreningens formål...2 3 - Medlemmer...2 4 - Indskud...2 5 - Hæftelse...3 6 - Andel...3 7 - Andelsbevis...3 8 - Boligaftale...3 9 - Boligafgift...3 10 - Vedligeholdelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen JÆTTESTUEN Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Andelsboligforeningen Frederik Referat Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Referat ekstra ordinær generalforsamling i A/B Frederik Lørdag den 30. maj

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 22-033-00 LBC/ 070824 Version 2 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N G O D T H Å B S V E J 18 A-D/20 A-D

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N G O D T H Å B S V E J 18 A-D/20 A-D V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N G O D T H Å B S V E J 18 A-D/20 A-D 2/17 N a v n o g h j e m s t e d (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 18 A-D/20

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

UDKAST. Vedtægter for. A/B Lindøhusene

UDKAST. Vedtægter for. A/B Lindøhusene Bilag 7 UDKAST Vedtægter for A/B Lindøhusene Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 22.228-00 Version 2 080526 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften,

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening 27. december 2006 Sag B-5783-398 /nyh Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Indledning Andelsboligloven indeholder kun ganske få bestemmelser, som regulerer forholdet mellem andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59

Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59 Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59 Vedtægter for AB Nordre Frihavnsgade 81/Strandbpuldevarden 59 Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj. l Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Himmelhøj (1.2) Foreningens hjemsted er i Visse, Aalborg kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BILLE BRAHE vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 8. maj 2012

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BILLE BRAHE vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 8. maj 2012 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BILLE BRAHE vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 8. maj 2012 NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN BILLE BRAHE. Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19.

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.2 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR

VEDTÆGTER FOR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR VEDTÆGTER FOR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR Juni 2016 Stefansgade 46, st. tv. 2200 København N Telefon: 35838118 Telefax: 77330696 e-mail: abmerkur@abmerkur.dk Kontortid: tirsdage

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Jæger. Ajourført juli 2011

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Jæger. Ajourført juli 2011 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Jæger Ajourført juli 2011 OBS: For enkelte paragraffer gælder midlertidige dispensationer, som kan findes bagest i vedtægterne. De berørte paragraffer er markeret med

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter Andelsboligforeningen. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter Revideret november 2010 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål...3 3 Medlemmer...3 4 Indskud...4 5 Hæftelse...4 6 Andel...4 7 Boligaftale...5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Andelsboligforeningen Matrosvænget Nord. Revideret april 2016

VEDTÆGTER FOR. Andelsboligforeningen Matrosvænget Nord. Revideret april 2016 VEDTÆGTER FOR Revideret april 2016 April 2016 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er 1 Foreningens hjemsted er i Esbjerg Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden.

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden. VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovgaarden, beliggende Skovbrynet 2 / Prins Christiansgade 10. (1.2) Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang 1 Hjemsted Foreningens navn er Parcelforeningen Kongevang (P/F Kongevang). Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Andelsboligforeningen KORSIKA & MILANOGARDEN.

VEDTÆGTER FOR Andelsboligforeningen KORSIKA & MILANOGARDEN. A nd e"~b(l1l9tqrenlnll VEDTÆGTER FOR Andelsboligforeningen KORSIKA & MILANOGARDEN. Revideret 16. februar 2015 Udarbejdet af AIS Korsika & Milanogården, København Denne udgave erstatter alle tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012

VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012 VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012 Andelsboligforeningen Møgelhøj, Kronosvej 100-156, 9210 Aalborg SØ 1. Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Bülowsvej 32

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Bülowsvej 32 Vedtægter for Andelsboligforeningen Bülowsvej 32 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bülowsvej 32, beliggende Bülowsvej 32 A-C, 1870 Frederiksberg C. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET 30.september 2005 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dalglimt 3, Skibet. (1.2) Foreningens hjemsted er i Vejle kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægterne er i overensstemmelse med: Normalvedtægt for en privat Andelsboligforening, udarbejdet af Boligstyrelsen (j.nr. BO 1.5-5-80), med tilføjelser

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Grønnehøj Baunehøjvej 12-22, Sorgenfrigårdsvej 61-69 og Carlshøjvej 19-27, 2800 Lyngby 2009

Vedtægter for Andelsboligforeningen Grønnehøj Baunehøjvej 12-22, Sorgenfrigårdsvej 61-69 og Carlshøjvej 19-27, 2800 Lyngby 2009 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 Vedtægter for Andelsboligforeningen Grønnehøj Baunehøjvej 12-22, Sorgenfrigårdsvej 61-69 og Carlshøjvej

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN SØREN NORBY FOR UDGAVE VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 24. MAJ 2006

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN SØREN NORBY FOR UDGAVE VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 24. MAJ 2006 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØREN NORBY UDGAVE VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 24. MAJ 2006 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Søren Norby. 1.2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Tunnelvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Tunnelvej Vedtægter for Andelsboligforeningen Tunnelvej 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er: A/B Tunnelvej. Foreningens hjemsted er Glostrup kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Herluf Trolles Gade 16-16a

Vedtægter For Andelsboligforeningen Herluf Trolles Gade 16-16a Vedtægter For Andelsboligforeningen Herluf Trolles Gade 16-16a Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Herluf Trolles Gade 16-16A. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Margueritten

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Margueritten Vedtægter for Andelsboligforeningen Margueritten Januar 2016 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Margueritten. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II.

V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen TJØRNEGAARDEN II. 1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGT for andelsboligforeningen Uvelse Have

VEDTÆGT for andelsboligforeningen Uvelse Have VEDTÆGT for andelsboligforeningen Uvelse Have 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Uvelse Have (1.2) Foreningens hjemsted er i Hillerød kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet Stativlauget Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C 1 Navn og hjemsted: 1.1. Fællesskabets navn er Administrationsfællesskabet Stativlauget. 1.2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LINDEPARKEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LINDEPARKEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LINDEPARKEN matr.nr.107 e, Ballerup by, 2750 Ballerup, Lindevænget 2-18 og Bydammen 30-32. A/B Lindeparken 13. april 2011 Navn og hjemsted... 2 Formål... 2 Medlemmer...

Læs mere

Vedtægter. for. A B Rosenhaven

Vedtægter. for. A B Rosenhaven Vedtægter for A B Rosenhaven 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Rosenhaven Indhold: Kapitel 1 Andelsboligforeningen 3 Kapitel 2 Medlemmer 3 Kapitel 3 Overdragelse af andelen 4 Kapitel 4 Dødsfald eller

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III Navn, hjemsted og formål 1. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III 2. Foreningens hjemsted er Solrød Kommune 1. Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. 14 dh Jersie

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 2 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er "Andelsboligforeningen Søtoften. Foreningens hjemsted er i Skanderborg Kommune. 2. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 VEDTÆGTER A/B Rosenåen Beliggende Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 28. oktober 2009 hvor 12 stk. 3 vedr. forældrekøb er tilføjet. Side 1 af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. VEDTÆGTER for A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bjergbakken. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune)

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) Vedtægten taget fra hjemmesiden NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er AB Søndertoften. Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) 2. Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Lyngby Delebil

Vedtægter for Lyngby Delebil Vedtægter for Lyngby Delebil 1 Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Lyngby Delebil FMBA. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2 Formål 2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Vedtægter for A/B Hannover

Vedtægter for A/B Hannover Vedtægter for A/B Hannover Side 1 af 12 Indhold: Side 1 Navn og Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 3/4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift 4 9 Vedligeholdelse 4 10 Forandringer

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1)

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16. november 2005 VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16-11-05 Vedtægter for A/B Roarsvej 5-7 Side 1 af 20 2 Indhold: 1-2 Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 4-6 Indskud, hæftelse og andel 7 Boligaftale

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø Vedtægter Vedtægter for A/B Fiskedammen Revideret september 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter Navn og hjemsted 1

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25. Foreningens hjemsted er i Århus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "ANDELSBOLIGFORENINGEN STOVESBERG"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN STOVESBERG VEDTÆGTER FOR "ANDELSBOLIGFORENINGEN STOVESBERG" NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er "AB Stovesberg". Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 1. FORMÅL: Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

OVERDRAGELSES PROCEDUREN

OVERDRAGELSES PROCEDUREN OVERDRAGELSES PROCEDUREN a. Sælger og køber udarbejder sammen denne aftale om overdragelse af en andel i Centerparken, med den tilknyttede boligret. Den udarbejdes i 1 eksemplar. Ønsker køber og sælger

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 jcn/idj GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 8 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 8. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Mysundegade 11-13. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen"

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Ulfbuen 1.7.2011 V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen" (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 12, 20, 21, 23, 30, 34

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN 1 Navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er: Smedelunden Foreningens hjemsted er Holbæk kommune Foreningens mål er at erhverve, eje og drive

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildehøjen

Andelsboligforeningen Kildehøjen Andelsboligforeningen Kildehøjen V E D T Æ G T E R Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er: Andelsboliforeningen Kildehøjen Foreningens hjemsted er: Assens Kommune. 2. Foreningens formål er, at

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN.

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. Navn, hjemsted og formål. l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lygten, beliggende Lygten 61-65 /Landsdommervej 1-5. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere