STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK"

Transkript

1 pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra 1920 erne og fremefter kan opmuringsmørtlen i nogle tilfælde også indeholde cement. Cementen var dog på daværende tidspunkt ret dyr, hvorfor anvendelsen af denne var begrænset. Cement i den yderste skal af fugen (2-4 mm) kan observeres i byggerier fra 1880 erne og fremefter. Funktionen af denne skal er en klimabeskyttelse af den bagvedliggende svage fuge. Såfremt der for disse murede byggerier skal udføres renoveringer/ombygninger/tilbygninger etc., der ændrer de statiske forhold, skal konstruktionen dimensioneres, hvilket kan være noget vanskeligt, da bæreevnen i mange tilfælde kun vanskeligt kan eftervises for den eksisterende konstruktion selv før renoveringen. Renoveringen kan fx være: Etablering af nye/større åbninger i vægge Montering af altaner på facaden Udnyttelse af tagrum til bolig Ekstra last i form af nye etager eller ny anvendelse af etagearealet I en række tilfælde kan der lokalt laves forstærkninger, hvor det eftervises, at bæreevnen af forstærkningen som minimum er den samme som fx vægstykket, der fjernes ifm etablering af en større åbning. På denne måde kan bæreevnen eftervises uden at der skal foretages større statiske beregninger, lastbestemmelse, etc. Såfremt dette ikke er muligt, skal der udføres en statisk beregning. Dette notat omhandler forskellige forhold relevant for disse beregninger. 2. Styrkeparametre 2.1 Trykstyrke og elasticitetsmodul For murværk opmuret med kalkmørtel kan der normalt altid regnes med følgende minimumsværdier: f k = 2,4 MPa (1) E 0k = 355 MPa Disse værdier er oprindeligt angivet i Københavns Kommunes altannotat 1. Beregning af ældre murværk. Ver 0.7

2 En mere nøjagtig værdi, gældende for murværk opmuret med massive sten, kan opnås ved at måle stentrykstyrken (f b ) for det aktuelle murværk, hvorefter f k kan bestemmes som: f k = 0,49 f b 0,7 (2) Baggrunden for formeludtrykket er nøjere beskrevet i Ældre murværks mekaniske egenskaber 2 Dvs. måles stentrykstyrken eksempelvis til: f b = 30 MPa fås: f k = 0, ,7 = 5,30MPa Sammenlignes (1) og (2), svarer (1) til, at der er anvendt en stentrykstyrke f b = 10 MPa. Udtrykket i (2) svarer til EC6 3 formel 3.1, hvor er anvendt følgende udtryk for f m = 0,68 MPa. Det vil sige: f k = 0,55 f b 0,7 0,68 0,3 = 0,49 f b 0,7 At f m altid kan regnes > 0,68 MPa skyldes, at fugen fastholdes ved friktion til stenene, hvilket betyder, at selvom der (som et tænkt tilfælde) anvendes fx rent sand (uden bindemiddel) som opmuringsmørtel, vil byggeriet, når først det står færdigt, besidde en trykstyrke svarende til (2) Måling af mørteltrykstyrken (f m ) Såfremt der er tale om en mørtel stærkere end en sædvanlig kalkmørtel, fx en mørtel med et hydraulisk bindemiddel (dvs. cement, hydraulisk kalk), kan mørteltrykstyrken specifikt bestemmes via X-boret. Med denne metode fås en konservativ værdi for f m. Denne værdi har naturligvis kun relevans, såfremt f m bestemmes til en værdi større end 0,68 MPa (for massive sten). Beregning af ældre murværk. Ver 0.7 2

3 Figur 1. Bestemmelse af mørteltrykstyrken med X-bor Med en eksperimentelt bestemt værdi for f b og f m bestemmes f k på sædvanlig vis ud fra EC6 til: f k = 0,55 f b 0,7 f m 0,3 (3) Elasticitetsmodulet beregnes ud DS/INF For fx kalkmurværk fås: E 0k = 150 f m f k I det aktuelle eksempel (hvor f b = 30 MPa) fås: E 0k = 150 0,68 f k = 150 0,68 5,30 = 541 MPa Der foretages som minimum 10 prøvninger. Såfremt fugen i områder skønnes nedbrudt i fuld dybde implementeres dette i resultaterne (som forholdsmæssigt sættes til 0). Dette er nøjere beskrevet i metodebeskrivelsen. Ved prøvningen skal byggeriets omfang og eventuelt varierende tilstand fra facade til facade vurderes. Såfremt byggeriet fx er flere karreer bygget på forskellige tidspunkter, skal der tages flere sæt prøver. Det skal endvidere vurderes om bagmur og formur kan henregnes til samme sæt af prøvninger eller der skal tages separate prøvninger af bagmuren Måling af stentrykstyrken (f b ) Dette foretages iht. EN Beregning af ældre murværk. Ver 0.7 3

4 Der udtages minimum 6 sten spredt repræsentativt over det aktuelle område. Såfremt der er tale om flere bebyggelser, hvor det vurderes, at stentypen afviger, skal der foretages flere prøvninger. Såfremt der i samme facade er foretaget et tydeligt skift i sten, foretages også flere prøvninger. Det skal også her vurderes om bagmur og formur kan henregnes til samme sæt af prøvninger eller der skal foretages separate prøvninger af bagmuren. Bagmuren kan være opbygget af en anden stentype end formuren, hvilket i sagens natur medfører, at der i projektmaterialet skal redegøres for disse forhold. Antallet af nødvendige prøvninger fastlægges i det enkelte projekt ud fra en ingeniørmæssig vurdering. For anvendelse af EN på genbrugssten skal det sikres, at partiet tilhører samme batch og ikke er en blanding af fx bagmurssten og frostfaste formurssten. Såfremt genbrugsstenene tilhører flere forskellige batch kan stentrykstyrken ikke umiddelbart bestemmes iht. denne standard. 2.2 Vedhæftningsstyrker Såfremt mørtlen i det aktuelle murværk er ren kalkmørtel, kan der normalt ikke regnes med nogen vedhæftning. Det vil sige, for murværk opmuret med ren kalkmørtel gælder: f xk1 f xk2 f vk0 = 0 MPa = 0 MPa = 0 MPa Den manglende vedhæftning ses tydeligt, når der skæres ud til huller i gammelt kalkmurværk. Sten og mørtel falder simpelthen fra hinanden under processen, hvilket i princippet illustrerer den manglende vedhæftning. Såfremt der skæres ud i murværk, hvori der er anvendt cement, sidder stenene normalt fast i større felter, hvilket omvendt viser, at der kan regnes med en vedhæftning. Værdier for vedhæftningsstyrker i eksisterende murværk, der kan anvendes til noget fornuftigt i den praktiske projektering, kan næsten kun bestemmes via forsøg. Enkleste metode er at bestemme f xk1 på stedet og f b som beskrevet ovenstående, og via formlerne i DS/INF167 bestemme f xk2 og f vk0. (afsnit (2), tabel 3 og tabel 4d). Værdien for f xk1 bestemmes via mobil fugeknækker som illustreret efterfølgende: Beregning af ældre murværk. Ver 0.7 4

5 Figur 2. Bestemmelse af f xk1 via mobil fugeknækker Omfanget af denne prøvning følger de samme retningslinier som for X-boret, angivet i afsnit Partialkoefficienter Partialkoefficienter for styrkeparametre baseret på in-situ målinger foretaget på det aktuelle byggeri, der er under projektering, kan, i henhold til beslutning i S1996 (normudvalget), reduceres med en faktor 0,9. Det vil for eksempel sige, at partialkoefficienten for trykstyrken bestemt på baggrund af målinger for f b og f m bliver: γ c = 0,9 1,6 = 1, Tilsyneladende værdier f xk1,app og f xk2,app Såfremt vedhæftningsstyrkerne er 0, er der kun den lodrette last fra egenvægten til at stabilisere vægfelterne for horisontal last. Den lodrette last tages i regning ved hjælp af de tilsyneladende (apparent) styrker: f xk1,app og f xk2,app, som er beskrevet efterfølgende: f xd1,app For bøjningstrækstyrken om liggefugen er udtrykket angivet i EN (6.16): hvor: f xd1,app = f xd1 + σ d (6.16) f xd1 er den regningsmæssige bøjningstrækstyrke af murværk med brudplanet parallel med liggefugerne (for murværk opmuret med ren kalkmørtel: 0 MPa). σ d er den regningsmæssige trykspænding på muren for det aktuelle lasttilfælde. Såfremt σ d svarer til en værdi, hvor normalkraften er større end 0,15 N Rd, skal vægfeltet tillige undersøges for søjlevirkning. Dette er dog sjældent nødvendigt for ældre murværk, hvor væggene er relativt tykke eller udført med faste bindere. Beregning af ældre murværk. Ver 0.7 5

6 2.4.2 f xk2,app f xk2,app er den tilsyneladende bøjningstrækstyrke om studsfugen, som fremkommer ved, at normalspændingen introducerer friktion i liggefugerne ved brud om lodret akse. f xk2,app, kan bestemmes iht. DS/INF udg. tabel 4.d som beskrevet i 2. note: Tabel 4 d: Basisbøjningstrækstyrken f xk2 i MPa bestemt ud fra bøjningstrækstyrken f xk1 og byggestenenes normaliserede trykstyrke f b. f xk1 Byggestenenes normaliserede trykstyrke f b MPa MPa ,10 0,29 0,32 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,15 0,32 0,39 0,44 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,36 0,43 0,48 0,54 0,60 0,64 0,66 0,66 0,66 0,25 0,40 0,47 0,52 0,59 0,64 0,69 0,74 0,79 0,82 0,30 0,44 0,51 0,57 0,63 0,68 0,73 0,78 0,84 0,89 0,35 0,49 0,56 0,61 0,67 0,73 0,77 0,82 0,88 0,93 0,40 0,53 0,60 0,65 0,71 0,77 0,82 0,87 0,92 0,98 2. Note: Ved lodret belastning på murværket kan som indgangsværdi i stedet for f xk1 anvendes (f xk1 + 0,25 σ d ), hvor σ d er en eventuel regningsmæssig trykspænding i snit parallel med liggefugerne fra den aktuelle lastkombination, konstruktionen undersøges for. Ved bestemmelse af σ d tages normalt udgangspunkt i p effektiv, hvor p effektiv er spændingen i det effektive tværsnit fraregnet døre og vinduer. Se efterfølgende skitse. Figur 3. Illustration af effektivt tværsnit Såfremt σ d = 0,40 MPa anvendes som indgangsværdi: Beregning af ældre murværk. Ver 0.7 6

7 f xk1,app = 0 + 0,4 0,25 = 0,1 MPa Dvs. første linje i tabel 4.d. Såfremt f b = 30 MPa aflæses: f xk2,app til 0,34 MPa I tabel 4d repræsenterer f xk1 vedhæftningen. Såfremt der ingen vedhæftning er fås f xk1 = f xk2 = 0 MPa, hvorved tabellen kunne udvides med en ekstra række 0 er. Det vurderes derfor rimeligt, at der i alle tilfælde kan ekstrapoleres mod værdien 0,0 (den i DS/INF 167 beskrevne værdi på 0,06 er kun medtaget for at tabellen skal være konsistent med tabel 4c og repræsenterer som sådan ikke nogen nedre grænse). 3. Vindlaster Beregning af laster, herunder vindlaster foretages på sædvanlig vis efter EN Bemærk dog følgende specielle forhold: 3.1 Reduktion af vindlast i bymæssig bebyggelse Mht. projektering i tæt bymæssig bebyggelse kan fænomenet displacement height tages i regning. Dette betyder i praksis, at når bygningerne står tæt, så reduceres den formelle højde, ud fra hvilken vindlasten beregnes. Beregning af ældre murværk. Ver 0.7 7

8 Modellen er beskrevet i EN Anneks A.5 som er gengivet nedenstående. Figur 4. Fra EN Vindlast i kortere periode Såfremt en konstruktion er under renovering og formuren fx er fjernet, skal bæreevnen naturligvis være tilstrækkelig i byggeperioden. Iht. EN kan den karakteristiske vindlast for korterevarende tidsperioder bestemmes iht. vejrudsigten. Det karakteristiske hastighedstryk kan dog ikke sættes lavere end 0,2 kn/m 2. Dette betyder, at værdien i praksis bliver 0,2 kn/m 2, da den faktiske vindhastighed svarende til 0,2 kn/m 2 sjældent optræder. En prognose på Hård vind kan dog regnes som værende grænsen (svarende til de 0,2 kn/m 2 ), hvorved der tages hensyn til meteorologiske usikkerheder, mm. Beregning af ældre murværk. Ver 0.7 8

9 I praksis kan korterevarende renoveringer således udføres og dimensioneres efter et karakteristisk hastighedstryk på 0,2 kn/m 2, når der løbende følges med på 5-døgnsvejrudsigten. Såfremt der varsles hård vind eller mere, skal konstruktionen afstives yderligere. Der bør således for disse byggesager udføres en plan for afstivning i forbindelse med projekteringen. 4. Understøtninger 4.1 Afstivende tværvægge De lodrette understøtninger udgøres normalt af gavlvægge eller indvendige tværvægge. Der kan dog være risiko for at de indvendige tværvægge bliver revet ned, reduceret, flyttet eller ombygget til lette vægge. Såfremt de indvendige tværvægge tages i regning som lodrette understøtninger, bør det sikres, at bygherren gøres opmærksom på, at de pågældende vægge er bærende og ikke må fjernes. I projektmaterialet skal det endvidere præciseres at vægge er bærende. Det vil dog altid være bygherren/rådgiveren, der er ansvarlig for en eventuel senere fejlagtig nedrivning af de bærende vægge. Det skal sikres, at reaktionskapaciteten i tværvæggen er tilstrækkelig. Reaktionskapaciteten kan bestemmes som R d,cap = 0,85 p d,tværvæg µ d Se efterfølgende for uddybning af udtrykket. Figur 5. Afstivende tværvægge. Reaktionskapacitet. ¼ stens forbandt Beregning af ældre murværk. Ver 0.7 9

10 Tværvægge er normalt muret i ¼-stens forbandt med facaden og reaktionskapaciteten bestemmes af friktionsbidraget i tværvæggen. Det ses, at der i hvert skifte er en længde på 228/4 = 57 mm, hvor den aktuelle friktion bidrager til reaktionskapaciteten. Højde af hvert skifte er 67 mm, hvilket medfører, at den samlede højde, hvor der kan regnes friktion fås til: 57/67 h = 0,85 h. Værdien for p d,tværvæg kan inkludere skillevæggens egenvægt til midt væg. Ved bestemmelse af p d,tværvæg skal der regnes med til gunst virkende laster For følgende værdier: p d,tværvæg = 10 kn/m µ d = 0,6/1,2 fås: R d,cap = 0,85 10 kn/m 0,6/1,2 = 4,25 kn/m 4.2 Afstivende etageadskillelser Såfremt den afstivende etageadskillelse blot består af et træbjælkelag med vederlag på pap, på den yderste ½ sten kan der ikke regnes med større reaktion end svarende til friktionen ved vederlaget svarende til egenlasten (til gunst). Det forudsættes således implicit, at der rundt om bjælken er luft, selvom hulrummet sædvanligvis er fyldt med mørtel. Dette kan dog ikke tages i regning på nogen måde, men udgør blot en ekstra sikkerhed i forbindelse med forankring i etageadskillelsen. Figur 6. Afstivende etageadskillelse. Konservativ antagelse om samling Såfremt der er behov for reaktionskapacitet ved etageadskillelsen i form af træk, kan i første omgang Københavns Kommunes altannotat 1 anvendes. Her står, bl.a.: Beregning af ældre murværk. Ver

11 Ved trækpåvirkning lokalt i murværket skal der redegøres for hvordan murværket kan overføre trækkraften til etageadskillelsen. Hvor trækkraften via murværket kan fordeles til mindst 3 etagebjælker kan det højst forventes, at der kan overføres 4 kn træk. Såfremt den regningsmæssige trækkraft er større end 4 kn, vil det være relevant at åbne ind til træbjælkelaget udefra for at konstatere, om løsningen er udformet anderledes end forudsat. Såfremt samlingen er løst anderledes, kan det være relevant at beregne den eventuelt større kapacitet for den aktuelle samling. Alternativt kan der åbnes ind til træbjælkelaget udefra og forankres hertil via egnet stålbeslag. 5. Beregning af horisontal belastede vægfelter 5.1 Generelt Generelt skal horisontalt belastede vægfelter beregnes ud fra brudlinjeteorien som angivet i EC6 afsnit 6.3. I EC6 skelnes der ikke mellem en horisontal jævn fordelt last eller en horisontal punktlast. I alle tilfælde skal beregningen foretages ud fra brudlinjeteorien. I programmet er der kun mulighed for at påsætte en jævn fordelt belastning, hvorfor vægfelter påvirket af kraftige punktlaster må gennemregnes manuelt (eller med andet egnet edb-program). Den manuelle beregning illustreres med et eksempel som er vist i bilag Udtræksstyrke af bolte Denne værdi kan næppe bestemmes teoretisk, men de forskellige producenter (ex. Expandet.dk; Hilti.dk; Strongtie.dk) angiver forskellige udtræksstyrker for deres produkter. Bemærk: I enkelte kommuner kræves alle indborede bolte afprøvet (til en last = 1,1 den regningsmæssige last). I andre kommuner er det tilstrækkeligt at afprøve et mindre antal. 6. Korrosionsbeskyttelse Korrosionsbeskyttelse af ståldele udføres iht. normen og de anerkendte fortolkninger. 6.1 Mindre ståldele For mindre ståldele, så som konsoller, bindere, armering, armeringssystemer etc. skal der anvendes rustfast stål. Fx austenitisk rustfast stål efter Yderligere oplysninger i DS/INF 167 i afsnit Supplerende bygningsdele og armering (bagest). Beregning af ældre murværk. Ver

12 De skrappe krav er indført, da ståldelene er direkte indbygget i mørtelfugen, som kan være ret aggressiv (kemisk) i kombination med, at murværket ikke giver megen beskyttelse for vandindtrængning. 6.2 Stålsøjler og bjælker Det er ikke praktisk muligt at udføre stålsøjler og bjælker som rustfast stål, hvorfor kravet om rustfast stål for disse komponenter er lempet til C5-I. I nogle tilfælde kan kravet lempes til C4, når der er etableret effektiv adskillelse mellem stål og murværk samt supplerende fugtbeskyttelse ved sokkel. Yderligere oplysninger kan ses her: 7. Litteratur 1. Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen, konstruktion. Opsætning og renovering af altaner på eksisterende bygninger, rev. 17. feb Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut Ældre Murværks mekaniske egenskaber EN Eurocode 6 Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk 4. DS/INF 167. Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6 Beregning af ældre murværk. Ver

13 Bilag 1 Side 1 af 4 Eksempel Parametre for det aktuelle eksempel er angivet på nedenstående figur. Figur B1. Geometri, regningsmæssig laster, etc. (Tegning fremkommer senere i bedre kvalitet) Tykkelse af væg: Stentrykstyrke (f b ): Højde mellem etageadskillelser (h): Bredde af vægfelt (b): Placering af brudlinje: 348 mm (massiv væg) 25 MPa 3200 mm 3000 mm x, y (optimeres ud fra de aktuelle parametre) For et 3-sidet understøttet vægfelt kræves en max værdi for b < 3,33/2 h iht. EN Dvs. b < 5328 mm, hvilket er opfyldt for det aktuelle vægfelt. Den vandrette last regnes at fremkomme fra en skrå kraft, der tillige har en lodret komposant. De regningsmæssige laster sættes til: P d,vand : P d,lodr : 8 kn 5 kn Bemærk: Nedenstående beregninger omhandler ikke udtræksstyrke/forankringen af den enkelte, men bæreevnen af hele vægfeltet over for den aktuelle punktlast samt nedenstående vindlast beregnet ved hjælp af brudlinjeteorien. Den regn. vindlast (q d ): 0,67 kn/m 2 Beregning af ældre murværk. Ver 0.7

14 Bilag 1 Side 2 af 4 Beregninger Den permanente lodrette regningsmæssige linjelast ved overkant væg til gunst for konstruktionen er bestemt til: 25 kn/m. På grund af åbninger bestemmes lasten midt i væggen (jf. princip tidligere vist i fig. 3) til: 35 kn/m, heri er inkluderet ½-delen af egenlasten af den aktuelle væg. Beregningerne er ikke gennemgået her, da de er trivielle, men kan afhænge af andre åbninger på begge sider af det aktuelle vægfelt. Forholdet h ef /t ef undersøges: Dette bestemmes til: h ef /t ef : 3200 mm/348 mm 9,2 Med den aktuelle lodrette last regnes søjlevirkningen negligibel. Iht. EN beregnes vægfeltet ud fra brudlinjeanalogien. Selve beregningerne i form af opstilling af arbejdsligningerne og optimering af placeringen af brudlinjerne er ikke detaljeret beskrevet i dette eksempel, da det alligevel skal foretages via et regneark eller lignende. Til dette notat er udviklet et regneark der kan beregne det aktuelle eksempel og andre tilsvarende konstruktioner. Styrkeparametre Indledningsvis beregnes den lodrette permanente normalspænding til gunst. Denne fås til: σ d : 35 kn/m/348 mm 0,1 MPa I henhold til afsnit 2.3 fås følgende regningsmæssige styrkeparametre: f xd1,app : 0 + 0,1 MPa 0,1 MPa 0,25 σ d : 0,025 MPa f xk2,app : 0,34 MPa/4 0,085 MPa (ekstrapolation fra punktet (0,10; 0,34) mod (0,0) f xd2,app : 0,085 MPa/1,7 0,05 MPa På baggrund af de 2 tilsyneladende parametre bestemmes bæreevnen for det aktuelle vægfelt vha. brudlinjeteorien. Det indre arbejde Momentkapaciteten bestemmes til: m xd1 : 0,1 t 2 /6 m xd2 : 0,05 t 2 / Nmm/mm 1009 Nmm/mm Det indre arbejde bestemmes på sædvanlig vis, hvor der tages hensyn til eventuelle indspændingsgrader, fx ved den lodrette understøtning. Beregning af ældre murværk. Ver 0.7

15 Bilag 1 Side 3 af 4 Det ydre arbejde Det ydre arbejde bestemmes dels for vindlasten og punktlasten. Punktlasten giver 2 bidrag, dels et momentbidrag fra den lodrette komposant parallel med forside af vægfeltet, dels et bidrag fra den vandrette komposant. De 2 bidrag er optegnet på efterfølgende figur. Figur B2. Bidrag fra punktlast til det ydre arbejde Bemærk: Momentbidraget fra P lodr vil være positivt eller 0 såfremt y < h 1. Såfremt y > h 1 vil momentbidraget være negativt eller 0. I begge tilfælde afhængig af hvilken pladedel enkeltlasten er placeret på. Såfremt momentbidraget er positivt, bidrager dette til det ydre arbejde og er således til ugunst for konstruktionen. Konservativt regnes altid med: et positivt momentbidrag fra den lodrette til ugunst når y < h 1. ingen momentbidrag fra den lodrette når y > h 1. Bestemmelse af x og y Placeringen af brudlinjen skal naturligvis optimeres således, at udnyttelsesgraden (α) bliver størst mulig. Bæreevnen er tilstrækkelig såfremt udnyttelsesgraden α = A y /A i < 1,0 Beregning af ældre murværk. Ver 0.7

16 Bilag 1 Side 4 af 4 Praktisk udførelse af beregningerne I praksis udføres beregningerne nemmest via et regneark. I det aktuelle tilfælde fås den mindste bæreevne for: x: 2,0 m y: 2,0 m Det ses at α: 0,97 og dermed er bæreevnen tilstrækkelig for de aktuelle laster. Kopi af regneark er vedlagt i bilag 2. Beregning af ældre murværk. Ver 0.7

17 Bilag 2 Side 1 af 1 Udskrift af regneark Teknologisk instititut Beregning af skrå punktlast på 3 - sidet understøttet vægfelt Version 0.3 Inddata Iteration Geometri vægfelt Brudlinieplacering Højde (h) 3200 mm x 2000 mm Bredde (b) 3000 mm y 2000 mm Tykkelse (t) 348 mm α 0,97 Geometri punktlast (P d ) Mellemregninger h mm P d vinkel 32 gr b mm m xd Nmm/mm Regningsmæssig punktlast m xd Nmm/mm P d,vand 8 kn P d,lodr 5 kn x < b x > b A y vind(trekant) Nmm Regningsmæssig vindlast A y vind(firkant) Nmm q d 0,67 kn/m 2 A y P_vand 0 Nmm Hvis h 1 > y A y P_lodr 0 Nmm - Styrkeparametre A y P_vand 8000 Nmm Hvis h 1 < y f xd1,app 0,1 MPa A y P_lodr 435 Nmm - f xd2,app 0,05 MPa ΣA y Nmm Indspændingsgrad A i - Nedre rand Nmm Bund 0 A i - Øvre rand Nmm Top 0 A i - Lodret rand Nmm Lodret kant 1 ΣA i Nmm h x1 h x2 h x mm mm 1800 mm Sum check 0 Rotationsbidrag Nmm Beregning af ældre murværk. Ver 0.7

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk KOGEBOG TIL BEREGNING AF MURVÆRK

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER 1. Indledning Murværksnormen DS 414:005 giver ikke specifikke beregningsmetoder for en række praktisk forekomne konstruktioner som

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Notat Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Indledning Dette notat omhandler sikkerheden under vindpåvirkning af 2 højhuse

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge Anvendelsesområde Denne håndbog gælder både for A2.05win og A2.06win. Med A2.05win beregner man kun system af enkelte separate vægge. Man får som resultat horisontalkraftsfordelingen

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Termoblokken. Termoblokken. Teknisk information. Dato 05.11.2009 Side 1

Termoblokken. Termoblokken. Teknisk information. Dato 05.11.2009 Side 1 Dato 05.11.2009 Side 1 Teknisk information Dato 05.11.2009 Side 2 Dato 05.11.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog U-0,13 Stærkt bærende Stor brandsikkerhed Super lavenergi På kun 40 cm!

Læs mere

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September 2012 4. udgave SfB (21) (22) Ff5 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side : 1 af 27 MBJ A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER A. Konstruktionsdokumentation A 1. Projektgrundlag Status: Projektnavn: Adresse Projekt nr.: Udgivet GULDLYST, FREDERICIA HAVN - GULDREGNEN A University College

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER Stålkvalitet S355 Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på undersiden Lavet i henhold til Eurocodes Opsvejste konsolbjælker - Stålkvalitet S355 - Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Vejledning forundersøgelser. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Energirenovering af murede facader Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Betonplader. august 2011

Betonplader. august 2011 Betonplader august 2011 Indhold 1... 4 Indledning 2... 4 Beregningsgrundlag 2.1 Beregning... 4 - beton 2.1.1 Beregning... af isotroppe plader 4 2.1.2 Beregning... af anisotroppe plader 6 2.1.3 Beregning...

Læs mere

TEMPERATUR- OG FUGTBEVÆGELSE R

TEMPERATUR- OG FUGTBEVÆGELSE R TEKNISK RAPPORT 184/8 8 TEMPERATUR- OG FUGTBEVÆGELSE R I MURVÆRK Carsten Bredahl Nielse n Laboratoriet for Bygningsmateriale r Danmarks Tekniske Højskol e maj 1988 Indhold : Indlednin g Resume sid e Baggrund

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

Isokorb referencer WE KNOWHOW

Isokorb referencer WE KNOWHOW Isokorb referencer KNOWHOW WE Lighthouse Lighthouse er et byggeprojekt egnet til beboelse og erhverv, opført på Aarhus havnefront. Byggeriet består af 3 faser. Fase 1 og 2 omfatter almene boliger samt

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

UDFØRELSE AF BLANKT FORLAGET TEGL MURO L 37 G E T

UDFØRELSE AF BLANKT FORLAGET TEGL MURO L 37 G E T Murstens egenskaber Murværksbjælker og overliggere Mørtel Murbindere samt øvrig armering Ståldele Saltsyre CE-mærkning Projektering Konstruktiv beskyttelse Store, ikke-sugende partier Konstruktive forhold

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 39 Korroderede trådbindere i murværk Korroderede trådbindere

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Bygningskonstruktør UCN Aalborg 5. semester speciale efterår 2014

Bygningskonstruktør UCN Aalborg 5. semester speciale efterår 2014 1.1 FORORD Denne rapport omhandler dimensionering af bjælker og søjler i stål, hvor metoderne bliver gennemgået, derudover bliver der også regnet på en case. På konstruktøruddannelsen bliver studerende

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Helvægge af letklinkerbeton

Helvægge af letklinkerbeton Statik Helvægge af letklinkerbeton Projekteringsanvisning for beregning og anvendelse af letklinkerelementer. Bæreevne og stabilitet Hæfte 2 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April

Læs mere