Etageadskillelse - nabostøj 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etageadskillelse - nabostøj 2004"

Transkript

1 Etageadskillelse - nabostøj

2 Indhold Etageadskillelse... 3 Træbjælkelag... 4 Jernbjælkelag... 5 Kappedæk... 6 Massive betondæk... 7 Hulstensdæk... 8 Præfabrikeret huldæk Trapper SIDE 2 AF 11

3 Etageadskillelse Etageadskillelser er enten udført som bjælkelag eller som dækskiver af beton. De forskellige typer af etageadskillelser er ens opbygget, uanset om bygningen har langsgående eller tværgående bærende vægge. Forskelle er alene at finde i samlingen med sådanne vægge. Bjælkelag med bjælker af træ eller jern er i princip ens opbygget og med træ som overvejende sekundært materiale: gulv-, indskuds- og forskallingsbrædder. Bjælkelag af jernbjælker findes også udfyldt med murværk (kappedæk) eller beton. Dæk af jernbeton er enten massive plader støbt på stedet eller skiver bestående af præfabrikerede, større elementer. Betondæk kan også være opbygget af mindre enheder med andre indgående materialer og samlet/udstøbt på stedet (kombinerede dæk/hulstensdæk). SIDE 3 AF 11

4 Træbjælkelag Bjælker er normalt tømmer med kvadratisk tværsnit evt. lidt højere end bredt og oplagt med en indbyrdes gennemsnitlig afstand på lidt under 1 meter. Med almindelige husdybder på 9-10 meter, med spænd fra facade til facade og mellemunderstøttet på langsgående (hoved-) skillevæg, er bjælkedimensionen 17,5 x 17,5 (i det tidlige byggeri) eller 20 x 20 cm. Bjælker med halv bredde kan forekomme, hvor bjælkeafstanden er mindre end den normale typisk op mod grundmurede, tværgående vægge. Normaletagernes bjælkelag i boligbyggeriet består i øvrigt af gulv, indskud og loft. Gulvbrædder er samlet med fer og not, og har sædvanligvis en tykkelse på knapt 3 cm Mellem bjælkerne er anbragt (indskudt) et bræddelag af 2,5 cm tykkelse, som enten hviler i noter i bjælkesiderne eller på påsømmede lægter. På dette bræddelag er udlagt et 5 cm tykt lerdække, der oprindelig skulle tjene som brandhæmmende foranstaltning. Med indførelsen af lukkede ildsteder, senere centralvarme og elektrisk belysning blev indskuddet tillagt andre funktioner (varme- og lydisolering), og lerlaget blev ofte erstattet af andre materialer. På bjælkelagets underside er opsat brædder af ca. 2 cm tykkelse som spredt forskalling og beklædt med rør(væv), hvorpå der er pudset. Ved bjælkelag over kældre er der sædvanligvis blot opsat rør og pudset direkte på indskudsbrædderne, når kælderen alene skulle tjene til opbevaring. I bygninger med indvendige, tværgående vægge af bindingsværk indgår bjælker i disse vægge. Ved gavlvægge og indvendige, tværgående vægge af grundmur er bjælker placeret op til og som støtte for væggene. I det tidlige byggeri er bjælker aflagt på en gennemgående rem af træ (murlægte) i de bærende vægge såvel i facader som hovedskillevægge i det senere på rem af profiljern eller mindre stykker træ til fordeling af lasten. Som fugtsikring af indmurede bjælkeender ses undtagelsesvis anvendt omvikling med tjærepap, ellers er det normalt blot at undgå tæt ommuring omkring bjælkerne. Bjælker er i det tidlige byggeri som oftest gennemgående i ét stykke fra facade til facade. Senere er det mere almindeligt med samling over hovedskillevæggen. En del af bjælkerne gerne hver 3. (lovkrav) tjener som støtte for facaderne og er derfor forsynet med indmuringsankre af jern. Det samme gælder bjælker placeret op til og langs med gavlvægge, hvor ankre er anbragt med en tilsvarende afstand. Hvor bjælker ikke kan aflægges i mur, er foretaget udveksling (typisk ved skorstene og i trappers reposer), men også ved højtsiddende vinduer, f.eks. i en kælderetage. SIDE 4 AF 11

5 Jernbjælkelag Bjælkelag med trægulv, indskud og pudset loft, og hvor alle bjælker er af jern, forekommer sjældent. Eksempler herpå skal især findes i 1930 ernes byggeri. Derimod indgår jernbjælker ofte i træbjælkelag, hvor der af belastningsmæssige årsager har været brug for større bæreevne. Det gælder typisk ved karnapkonstruktioner og delvis ved altaner. Men også ved forskellige rumdybder enten indenfor samme bygningstværsnit eller et varierende, og med samtidig krav om ensartet tykkelse af etageadskillelserne i alle rum. Brug af jernbjælker partielt i træbjælkelag findes ellers ved baderum med vandtætte gulve. Her er underlaget for den normalt brugte terrazzobelægning udstøbning med beton mellem jernbjælker. Partielt brugt er sådanne jernbjælker stort set udført tilsvarende træbjælkelag. Forskelle er at finde i jernbjælkernes anderledes materiale og deres I-formede tværsnit, og dermed nødvendig brug af flangetræ i forskellige udformninger til bæring af gulv, indskud og forskalling. Forskelle i øvrigt hænger sammen med jerns og træs egenskaber i forbindelse med fugt- og brandpåvirkning, og derfor i afvigende metoder ved aflægning i bærende mure og udformning af udvekslinger omkring storstene. SIDE 5 AF 11

6 Kappedæk Jernbjælkelag med murede, flade hvælv som spænder mellem bjælkerne, blev brugt fra slutningen af 1800-tallet som alternativ til træbjælkelag over (særlig fugtige) kældre eller som dæk i port- eller gårdrum. Sådanne konstruktioner benævnes også kappedæk. Jernbjælkelag med udstøbning af beton mellem bjælkerne som brugt i baderumsgulve, men i større partier afløste gradvis kappedækket i de første årtier af 1900-tallet. Kappedæk - her vist med murede hvælv mellem bjælkerne. Forekommer også med beton udstøbt mellem bjælker. (Husbygningslære I, Murarbejde, Kaare Kristensen 1917) Betondæk generelt Modsat bjælkelag er det bærende element her en plade. Opstilling af indvendige, ikke-bærende skillevægge er derfor ikke forbundet med supplerende konstruktive elementer. Det kan ske ensartet og overalt forudsat en dimensionering af dækket som svarer hertil. Udlægning af trægulve er ligeledes enkel, og gulvbræddernes tykkelse afpasset afstand mellem strøer udlagt på dækket og sædvanligvis opklodset punktvis til plan overflade. Vandtætte gulvbelægninger (baderum) er opbygget direkte på betondækket evt. uden fugtstandsende membran i de tidligste udgaver, hvor terazzo-belægningen var almindelig og blev betragtet som helt tæt. Lofter er i reglen påført et pudslag ved såvel pladsstøbte, massive dæk som ved hulstenskonstruktioner på grund af de unøjagtigheder, der er sammenhængende med arbejder udført på en byggeplads. Først med fremkomsten af egentlige, præfabrikerede dækelementer støbt på fabrik og med stålforme, kunne pudsning af lofter undgås. Såvel gulve som lofter er først udlagt/færdigbehandlet efter opsætning af indvendige skillevægge. SIDE 6 AF 11

7 Massive betondæk Dæk som massive jernbetonplader og støbt på stedet findes som enkelt- eller krydsarmerede dæk - afhængig af mængde og placering af de bærende vægge. I det almindelige boligbyggeri med spænd på op til 5 meter er pladerne cm tykke. Dimensioneringen er foretaget efter beregninger i hvert enkelt tilfælde, og i modsætning til dimensionering af bjælkelag, hvor blot tabeller over bæreevne af bjælker blev brugt. Vederlagsdybde for jernbetondæk i det murede byggeri er almindeligvis ½-sten. I ydervægge er udlagt asfaltpap i vederlagene. Mindre huller til f.eks. gennemføring af rør er afsat ved formarbejdet og evt. svækkelse modvirket ved indlæg af ekstra jern. Større huller er understøttet af bjælker støbt samtidig med dækket, hvilket også gælder kantforstærkninger. Med massive jernbetondæk optrådte et nyt problem, kondens på dækkenes underside op mod ydervægge. Som løsning er derfor (sædvanligvis) lagt et ca. 50 cm bredt lag kork (2-3 cm tykt) eller træuldbeton (5 cm) i formen inden støbning. Samme løsning er brugt ved altaner udført som udkragende dækplader. SIDE 7 AF 11

8 Hulstensdæk Massive dæk af beton støbt på stedet krævede et omfattende og bekosteligt forskallingsarbejde: støbeflader af kantskårne, tætliggende brædder og kraftigt understøttet på gr. af vægten. Som alternativ til sådanne dæk fremkom der en del konstruktioner i 1930 ernes og efterkrigstidens byggerier. De er alle karakteriseret ved en gennem tiden stadig forenkling og billiggørelse af forskallingsarbejdet. Det skete ved brug af stadig større færdigfremstillede elementer og i øvrigt forenkling af arbejdet på byggepladsen. Disse typer omtales over en bred kam som hulstensdæk, hvor de fabriksfremstillede elementer er af tegl eller beton af forskellig rumvægt alt efter konstruktionernes virkemåde. Elementerne udlægges på forskalling, som afhængig af deres størrelse spænder helt fra brædder pr. 25 cm til planker pr. 2-3 meter. Sidstnævnte er delvis selvforskallende. Efter udlægning placeres armeringsjern, og der udstøbes mellem elementerne, evt. også over. Elementerne er udformet efter, og det anvendte materiale er bestemt af, om de indgår som trykoptagende eller blot udfyldende i det færdige dæk. Aflægning på bærende vægge, udførelse af åbninger og andre forhold, eksempelvis ved altaner, er system- eller fabrikantafhængige. Men alle bygger på princippet i jernbeton om tryk på beton/tegl og træk i jern. I starten af 1950 erne var følgende typer/fabrikater markedsført: Oplagt på spredt forskalling (c/c brædder 25 cm): RØSELER, BAUMA, MAMMUT, SPERLE og NYBO alle med elementer af tegl, som indgår trykoverførende i konstruktionen. HC og DANA med elementer af beton - HC s elementer er kun udfyldende og støbning af overbeton nødvendig, DANA s er trykoverførende. LM er med elementer af letbeton (Leca) og kun udfyldende. Hulstensdæk oplagt med større spænd: DURISOL med elementer af letbeton (træbaseret), som kun er udfyldende, og som under udstøbning kun behøver at understøttes pr. 50 cm. STÅLTEGL med elementer af tegl, dels i form af bjælker og dels som udfyldende, som dog i den færdige konstruktion også indgår som trykoverførende. LIND s dæk med elementer af jernbeton i form af bjælker og udfyldende elementer af tegl, påstøbning af overbeton er derfor nødvendig understøtning af bjælker helt op til 300 cm. KALLTON-dæk svarer til LIND s blot med udfyldende elementer af beton. SIDE 8 AF 11

9 ROMA-dæk består af teglelementer, armerede og udformet som 25 cm brede bjælker og med spænd helt op til 6 meter er fabriksfremstillede. BISON-dæk svarer til ROMA, men er udført i beton, støbt i færdig længde og med spænd tilsvarende. De to sidste dæktyper behøver ikke undrstøtning under oplægningen. Begge typer kan ses som de første egentlige præfabrikerede dækelementer. SIDE 9 AF 11

10 Præfabrikeret huldæk Dæk udført af elementer fremstillet på fabrik og med så stor en størrelse/vægt, at kranmontage var nødvendig, fandt anvendelse allerede i 1950 ernes eksperimenterende byggerier. Dækkene var tillempet den enkelte entreprenørs system. Med 1960 ernes modulbaserede byggeri og ønsker/krav om generelt anvendelige bygningsdele i hele landet kom industrielt fremstillede dækelementer. Dækelementerne havde en standardbredder på 120 og 240 cm og med standardlængder som multiplum af 30/60 cm, i begrænset omfang udgående fra 240 cm. Udformning og detailløsninger af sådanne elementer og deres forhold til andre bygningsdele har ikke undergået større forandringer siden hen. Det har fremstillingsprocessen derimod. I dag er dækelementer produceret i løbende længder afskåret efter ønsket mål i længden og med standardbredde 12M (120 cm). SIDE 10 AF 11

11 Trapper Trapper er enten af træ eller beton. Trætrapper forekommer både som såkaldte hovedtrapper og bi-/køkkentrapper. Undtagelsesvis og kun i det lavere etagebolibyggeri kan forekomme én trappe af træ. Trapper af beton blev brugt fra starten af 1930 erne, som ubrændbare konstruktioner godkendt som enetrapper. Hovedtrapper er altovervejende 2-løbs trapper trapper med flere løb og af træ hører til i tiden før. Trapper af beton og med mere end 2 løb fremkom igen i det senere etageboligbyggeri men i begrænset omfang. 2-løbs trapper af træ er enten med indstemmmede eller opsadlede trin sidstnævnte kun i det mere påkostede byggeri. Bi- eller køkkentrapper har både større stigning og mindre grund end hovedtrapper. De er også tildelt mindre plads og er som regel udført med ét svunget løb fra etage til etage. Trapper (hovedtrapper) af beton findes sjældent som pladsstøbte, men er udført mere eller mindre præfabrikerede. I tiden frem til den kranbetjente byggeplads, var præfabrikerede enheder bestemt af manuel håndtering hvad angår størrelse/vægt. Den typiske betontrappe er derfor opbygget af fabriksfremstillede trin, som dels er oplagt i trappevægge, dels på underliggende trin/repose. Reposer er støbt på stedet evt. med en præfabrikeret kantbjælke tilpasset trin. I det senere byggeri er såvel løb som reposer fuldt færdigtilvirkede elementer. SIDE 11 AF 11

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK DANSK BYGGESKIK Etagebyggeriet gennem 150 år Jesper Engelmark Arkitekt, lektor emeritus,

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme ,,5BI-?aD~ Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme SBI ANVISNING 131. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1982 Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme KAARE KJERULF STATENS RVGr;FFOR~I{NINr,RINSTITUT

Læs mere

POUL BECHER civilingeniør, dr. techn. VAGN KORSGAARD civilingeniør STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT DK 699.8 NORGES BYGGFORSKNINGSINSTITUTT

POUL BECHER civilingeniør, dr. techn. VAGN KORSGAARD civilingeniør STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT DK 699.8 NORGES BYGGFORSKNINGSINSTITUTT " STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT (Borgergade 20, Kobenhavn K. Tif. Mil/eYva 5630) er m selvslændig institution, der ledes af en bestyrelse udpeget af boligministeren, er oprellel ved lov nr. 123 af 19. marts

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON Stort tema om den uundværlige beton, kældre og radonsikring STØBNING GLED SOM I OLIE Sådan bygger man et 70 meter højt betontårn på 14 dage midt i København NYT PRODUKT:

Læs mere

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 2 BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER

Læs mere

Landhus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1850-1920

Landhus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1850-1920 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Landhus Opført i perioden: ca. 1850-1920 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Typehus 1960-1976. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-1976

Typehus 1960-1976. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-1976 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Typehus 1960-1976 Opført i perioden: ca. 1960-1976 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere