Håndtering og opmuring af blokke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndtering og opmuring af blokke"

Transkript

1 Håndtering og opmuring af blokke ANVISNING: SfB (12)(21)(22) F f5 (12)(21)(22) E f2 1. udgave November 2005 Letklinkerblokke og udstøbningsblokke (fundablokke) blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion

2 Udgiver Forord Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Dansk Byggeri Postboks København K Tlf.: Anvisningens anvendelse De forskellige anvisninger i hæftet er primært udarbejdet som vejledende information til byggebranchen i forbindelse med udførelsen af byggeri, hvor der anvendes letklinkerblokke eller udstøbningsblokke. Ansvaret for den konkrete udførelse ligger hos den udførende. BIB og medlemsvirksomhederne påtager sig således ikke noget juridisk ansvar i forbindelse med denne anvisnings informationer. November 2005 Letklinkerblokke og udstøbningsblokke kan sammen eller hver for sig med fordel anvendes til bl.a. følgende bygningsdele: Fundamenter og sokler Kældertrapper og lyskasser Kældervægge Støttemure Indvendige og udvendige vægge For at blokkenes gode egenskaber kan udnyttes optimalt i det færdige byggeri, er det vigtigt, at arbejdet med blokkene udføres korrekt. Derfor har Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion, BIB, udgivet denne anvisning med information om rigtig håndtering og opmuring af letklinkerblokke og udstøbningsblokke. Udstøbningsblokke anvendes også under betegnelserne fundablokke og forskallingsblokke. I anvisningen er der vist eksempler på udførelsen, ligesom der er givet beskrivelser af arbejdspladsen, transportvægt, materialetransport samt opmuring af forskellige konstruktioner. Der er lagt vægt på, at håndteringen af blokkene foregår, så sundhedsskadelige påvirkninger undgås under byggeprocessen.

3 Indholdsfortegnelse Arbejdspladsen 3 Side Arbejdspladsen 3 Transportvægte 4 Materialetransport 6 Opmuring af fundamenter med letklinkerblokke 7 Opsætning af udstøbningsblokke 10 Opmuring af kælderydervægge med letklinkerblokke 12 Opmuring af vægge med letklinkerblokke 14 Tildanning af blokke 17 BIB medlemsoversigt 19 Arbejdspladsen skal planlægges godt, så spildtid og for store fysiske belastninger undgås. Den skal indrettes hensigtsmæssigt for at undgå bl.a. kulde, fugt og træk. Underlaget, hvorfra der arbejdes, skal være plant og stabilt. Det skal være muligt at placere materialerne hensigtsmæssigt og så tæt på brugsstedet som muligt. Letklinkerblokkene og udstøbningsblokkene skal placeres på et tørt og plant underlag. Arbejdsstedet skal være overskueligt og med god og tilstrækkelig belysning. Snævre pladsforhold bør undgås. Mængden af blokke tilpasses forbruget, så håndtering af restblokke minimeres mest muligt.

4 4 Transportvægte Vægten ved leve ring før udtørring betegnes transportvægten. Står blokkene uden beskyttelse mod nedbør, kan blokkene få et fugtindhold på op til ca %. Transportvægten for letklinkermurbjælker er beregnet ud fra densiteten 1600 kg/m³. Transportvægten for udstøbningsblokkene er beregnet ud fra en densitet på 2300 kg/m³. Blokkene bør altid overdækkes, også efter at der er taget blokke fra pallerne. Overdækningen kan ske med presenning eller lignende. Når blokkene er indbygget, og udtørringen af byggeriet er afsluttet, vil blokkene have en middeltørdensitet indenfor deklarationerne for de enkelte bloktyper. Transportvægten for de enkelte blokke er angivet efterfølgende udfra de angivne middeltørdensiteter. Ved blokke med andre middeltørdensiteter (størrelsen af denne er så angivet i forbindelse med datomærkningen) må transportvægten reguleres tilsvarende. Letklinkerblokke og udstøbningsblokke leveres på paller. De er fra fa brik ken normalt beskyttet mod nedbør med hætter eller plastfolie. Ved levering vil blokkene dog stadig indeholde en del vand fra produktionsprocessen. Dette vand forsvinder først ved udtørring og fordampning i løbet af den første tid efter, at blokkene er indbygget i konstruktionen, og denne er beskyttet mod nedbør og anden fugtpåvirkning. Letklinkerblokkene vil således ved levering normalt have et fugtindhold på ca. 18% for blokklasse 500, ca. 15% for blokklasse 600 og ca. 11% for blokklasse 800. Manuelt løft af blokke foretaget af een person må maksimalt være 50 kg. Dette forudsætter, at der er optimale arbejds betingelser til stede bl.a., at håndteringen foregår midt for kroppen, tæt ved kroppen, med stabilt fodfæste, og at ryggen kan holdes rank og ikke vrides. Alle disse betingelser vil være svære at tilvejebringe ved opmuring af letklinkerblokke og udstøbningsblokke på en byggeplads. For at der ikke skal opstå sundhedsskader, bør blokke med vægt på over kg løftes med særlige hjælpemidler eller eventuelt af to mand. Det kan ligeledes være nødvendigt ved lavere blokvægte, hvis forhol dene på byggepladsen taler for det.

5 Transportvægte 5 Blokdimensionerne angives i cm som bredde x højde x længde. Letklinkerblokke (blokklasse 600, middeltørden sitet 600 kg/m³). Transportvægt (kg/stk.) 10 x 19 x 49 6,4 12 x 19 x 49 7,7 15 x 19 x 49 9,6 19 x 19 x 49 12,2 23 x 19 x 49 14,8 29 x 19 x 49 18,6 33 x 19 x 49 21,2 35 x 19 x 49 22,5 39 x 19 x 49 25,1 Letklinkerblokke (blokklasse 500, middeltørden sitet 500 kg/m³). Transportvægt (kg/stk.) 33 x 19 x 49 18,1 35 x 19 x 49 19,2 39 x 19 x 49 21,4 Letklinkerblokke (blokklasse 800, middeltørden sitet 800 kg/m³). Transportvægt (kg/stk.) 12 x 19 x 49 9,9 15 x 19 x 49 12,4 19 x 19 x 49 15,8 23 x 19 x 49 19,0 Letklinkerblokke med arme ringsspor (blokklasse 600, middeltørden sitet 600 kg/m³). Transportvægt (kg/stk.) 35 x 49 x 19 22,5 ligeblok 35 x 49 x 19 22,5 hjørneblok Termblokke (blokklasse 600, middeltørden sitet 600 kg/m³ for letklinkerdelen). Transportvægt (kg/stk.) ligeblok 33 x 19 x 49 16,7 35 x 19 x 49 17,9 39 x 19 x 49 20,5 hjørneblok 33 x 19 x 49 16,7 35 x 19 x 49 17,9 39 x 19 x 24 10,2 Letklinkermurbjælker Transportvægt (kg/m) Bjælkebredde, cm Udstøbningsblokke (fundablokke). Transportvægt (kg/stk.) 15 x 20 x x 20 x x 20 x x 20 x x 20 x x 20 x 50 25

6 6 Materialetransport Materialetransport ved maskinel og manuel håndtering Materialetransport til brugsstedet bør, så vidt det er muligt, udføres med kran, truck, palleløfter eller andet egnet hjælpemiddel. Materialerne skal læsses forsvarligt og stabilt, og med en højde så udsynet til transport vejen bevares. Blokkene placeres tæt på brugs stedet, så manuel håndtering minimeres. Ved midlertidig opmagasinering af blokkene på pladsen bør disse anbringes på en sådan måde, at de senere kan fl yttes med kran eller andet maskinelt udstyr f.eks. med pallegaffel. Transportveje skal både ved maskinel og manuel håndtering være plane, ryddelige og veloplyste med tilstrækkelig plads til at manøvrere. Underlaget skal være stabilt og må ikke være glat. Der skal anvendes egnet sikkerhedsfodtøj. Transport på trapper bør så vidt muligt undgås stiger skal undgås.

7 Opmuring af fundamenter med letklinkerblokke 7 Blokkene opmures direkte på den bærende fundamentbeton, som altid bør være bredere end eller lige så bred som blokkene. Blokkene løftes tæt på kroppen på en måde, så ryggen forbliver rank, og der undgås vrid. I forbindelse med de brede blokke bruges evt. egnet hjælpeværktøj, som f.eks. løftetang der betjenes af to mand. Egnede arbejdshandsker bør anvendes ved håndteringen. Der anvendes ikke murpap under letklinkerblokke, der indgår i fundamenter, da fugtsugningen fra underlaget er meget ringe grundet blokkenes struktur. Derfor skal letklinkerblokkene heller ikke forvandes før opmuringen. Ved delt fundament i 2 skifter, hvor terrændækkets betonplade støbes op til funda mentet, forankres den øverste blok under bagmuren til terrændækket, som beregnet og foreskrevet i det aktuelle projekt. Ellers for ankres her med minimum 1 stk. 3 mm korrosionsfast binder pr. blok. Er konstruktionen des uden uden skalmur i formuren samtidig med, at bagmuren er let (f.eks. letklinkerblokke, porebeton eller træskelet) skal forankringen i stedet udføres med 1 stk. 4 mm korrosionsfast binder pr. blok. Den beskedne sugning betyder endvidere, at der er bedre tid til at rette blokkene ind, hvilket man med fordel kan gøre med en 2 kg klaphammer. Dette skal gøres straks, og inden mørtelen suges død. Placering af ankre for forankring af tagkonstruktion, stikdræn m.m. fastlægges inden opmuringen af letklinkerblokkene starter. Ved delte fundamenter, hvor formur og bagmur står på hver sin blok adskilt af isolering, skal blokbredden under bagmuren være minimum 12 cm. Er fundamentet delt i 2 skifter i højden placeres som minimum 1 stk. 3 mm korrosionsfast binder pr. blok i de mellemliggende liggefuger.

8 8 Opmuring af fundamenter med letklinkerblokke Forankringen udføres ved at banke den ene ende af binderen ind i studsenden på blokken inden henmuringen eller indmure den i studsfugen. Den anden udragende ende af binderen omstøbes i forbindelse med, at terrændækkets beton plade udstøbes. Ved større lodret last på bagmuren, f.eks. ved etagebyggeri, kan disse bindere til terrændækket dog undværes. Støbes terrændækkets betonplade ud over bagmursfundamentet, kan denne fundamentdel ligeledes betragtes som stabil i sig selv. Ved høje sokler over terræn indlægges svindarmering i hvert skifte. Armeringstype og placering i liggefuge udføres som beskrevet efterfølgende under andre vægge (se side 16). Mørtelen udlægges normalt med murske. For at lette arbejdet ved lange stræk kan liggefugerne udlægges med mørtelslæde. Arbejdet lettes ved, at der altid er udlagt konstant og nødvendig mørtelmængde før blokkene lægges. Mørtelslæden kan nemt fremstilles på byggepladsen. Opmuringsmørtelen bør være som en kalkcementmørtel KC 20/80/550, cementmørtel C 100/400 eller en funktionsmørtel MC 4,5. Funktionsmørtel og KC mørtel er de smidigste og letteste at arbejde med. Der skal mures i forbandt, og studsfugerne skal forskydes mindst en kvart bloklængde. Der mures med fyldte fuger helt ud til blokfor kant. Til blokke, der er mindst 29 cm, kan der anvendes fuger med op til 5 cm bred luftspalte i midten, når der ved projekteringen er taget hensyn til reduktionen af det bærende tværsnit. Studsfugerne kan udføres som knasfuger, hvor blokkene stødes tæt sammen uden mørtel imellem og i maks. to skifters højde. I dette tilfælde skal de regningsmæssige spændinger, der ellers kunne regnes med, reduceres med en faktor 0,7. Der kan her ikke regnes med kraftoverførsel i studsfugerne eller trykfordeling på tværs af fugerne. Større kræfter må ikke uden nærmere undersøgelse føres ned i blokke i nærheden af et hushjørne. Delte fundamenter opmures altid med fyldte ligge- og studsfuger. Termblokke mures med ligge- og studsfuger, der er helt udfyldte, undtagen området mellem blokkenes celleplastkerner, hvor en isoleringsstrimmel af mineraluld (60 X 20 mm) placeres i liggefugen. I studsfugerne er blokkene forsynet med udragende ender af celleplast, der blot skal stødes tæt sammen. Ved brug af termblokke i fundamentet betragtes fundamentet som delt fundament med hensyn til placering af bindere m.m. (se side 7). Mørtelen blandes på maskine. Nye mørtelfuger i fundamenterne beskyttes mod eventuel frost f.eks. med vintermåtter.

9 Opmuring af fundamenter med letklinkerblokke 9 Mørtelforbruget angivet som nettoforbrug i liter pr. skifte og pr. løbende meter fundament ved 10 mm fyldte fuger: Bloktykkelse, cm Ligge- og studsfuger, l pr. m Letklinkerblokke Liggefuger alene, l pr. m 29 4,0 2,9 33 4,6 3,3 35 4,9 3,5 39 5,5 3,9 Termblokke 33 3,7-35 4,0-39 4,1 - Med hensyn til overfl adebehandling af sokler af letklinkerblokke henvises til BIB hæfte Overfl adebehand ling af blokmurværk.

10 10 Opsætning af udstøbningsblokke (fundablokke) Som armeringsstål anvendes ribbet armeringsstål. Antal og dimension vælges ud fra den aktuelle opgave. Vandret armering lægges i rillerne i tværvangerne. Armeringsstød skal forskydes mindst en bloklængde. Lodret armering placeres inden for den vandrette armering og bindes til den vandrette armering for hver 40 cm i højden. Bindepunktet forskydes et skifte for hver anden lodret armering. Armeringen tillades delt i passende længder, således at blokkene kan løftes op og sænkes ned over armeringen på en måde, så sundhedsskadelige påvirkninger undgås. Lodrette armeringsstød forskydes en blokhøjde. Inden udstøbning renses de aktuelle blokskifter for byggeaffald og lignende. Blokke og støbeskel forvandes, og der udstøbes med beton til det øverste skifte er ca. halvt fyldt. Be to nen vibreres omhyggeligt med stavvibrator. Det skal sik res, at armeringen er fuldt omstøbt. Udstøbningsblokke opsættes på et fast underlag af renselagsbeton eller betonfundament. Blokkene løftes tæt på kroppen på en måde, så ryggen forbliver rank, og der undgås vrid. Egnede arbejds handsker bør anvendes ved håndteringen. Eventuel anvendelse og højdeindstilling af stillads udføres, så de bedst mulige arbejdsstillinger opnås. Blokkene sættes ovenpå hinanden i et passende antal skifter valgt i forhold til blokbredden for at sikre en effektiv udstøbning. Ved 15 til 23 cm blokke sættes 2 skifter, ved 29 cm blokke og derover sættes 3 til 4 skifter. Blokkene forskydes i forbandt med en halv bloklængde fra skifte til skifte. Betonudstøbningen afdækkes altid mod udtørring f.eks. med afdækningsplast i sommerperioden, og beskyttes mod eventuel frost f.eks. med vintermåtter. Betonforbrug angivet som nettoforbrug i liter pr. blok: Udstøbningsblokke (fundablokke) Bloktykkelse, cm Nettoforbrug, l pr. blok Tolerancer ved opstilling af udstøbningsblokke: Afvigelse fra lodlinien: +/- 15 mm. Vægkrumning: Maks. 1/500 af højde og længde. Afvigelse fra den plane form: Maks. 5 mm på 2 m retskede. Spring mellem to blokke: Maks. 4 mm. Med hensyn til overfl adebehandling af udstøbningsblokke henvises til BIB hæfte Udstøbningsblokke.

11 11

12 12 Opmuring af kælderydervægge med letklinkerblokke Ved opmuring af kælderydervægge med letklinkerblokke opmures direkte på betonfundamentet uden mellemliggende murpap. Blokkene løftes tæt på kroppen på en måde, så ryggen forbliver rank, og der undgås vrid. Egnede arbejdshandsker bør anvendes ved håndteringen. Stillads anvendes og indstilles i højden, så de bedst mulige arbejdsstillinger opnås. Letklinkerblokkene skal ikke forvandes før opmuringen. Den beskedne sugning betyder, at der er bedre tid til at rette blokkene ind, hvilket man med fordel kan gøre med en 2 kg klaphammer. Dette skal gøres straks, og inden mørtelen suges død. Da kælderydervægge skal kunne modstå jordtryk, opmures sådanne vægge altid med fyldte fuger i hele væggens tykkelse med en mørtel som kalkcementmørtel KC 20/80/550 eller en funktionsmørtel MC 4,5. For at opnå bedst mulig vedhæftning over hele arealet udlægges mørtelen som to langsgående mørtelpølser i en sådan mængde, at mellemrummet mellem mørtelpølserne netop udfyldes ved opmuringen. Delt fuge er ikke tilladt i kælderydervægge. Mørtelen udlægges normalt med murske. Der skal mures i forbandt, og studsfugerne skal forskydes mindst en kvart bloklængde. Uarmerede kælderydervægge i tykkelserne 29, 33, 35 eller 39 cm opmures med svindarmering i hvert andet skifte i liggefugen. Armeringstype og placering udføres som beskrevet efterfølgende for andre vægge af letklinkerblokke (se side 16).

13 Opmuring af kælderydervægge med letklinkerblokke 13 Ca. mørtelforbrug angivet som nettoforbrug ved 10 mm fyldte fuger i liter pr. m² væg: Tykkelse, cm Nettoforbrug, l pr. m² Letklinkerblok Letklinkerblok med armeringsspor, lige Letklinkerblok med armeringsspor, hjørne Armerede kældervægge opmures af 35 cm letklinkerblokke med armeringsspor med 2 stk. armeringsstål 8 mm KS 550 TS i hvert skifte. I letklinkerblokke med armeringsspor giver sporene plads til den korrosionsbeskyttende omstøbning med mindst 15 mm mørtel. Armeringens placering sikres med almindelige plastafstandsholdere til 15 mm dæklag. Ved stød skal overlapningen på armeringen være mindst 60 cm og placeres på de lige murfl ugter. I hjørnerne er det lettest at bruge vinkelbukkede armeringsstål, der går mindst 60 cm ud i sporene på de tilstødende ligeblokke. Hjørneblokke i armeret murværk tilpasses til højre eller venstre anvendelse ved at fjerne opkanten ud for de tilstødende ligeblokkes armeringsspor. Tolerancer ved opmuring af letklinkerblokke: Fugetykkelse af en normalfuge: 10 mm +/- 4 mm Generel planhedsafvigelse: Maks. +/- 10 mm målt ved en retskede på 3,4 m. Lokal planhedsafvigelse: Maks. +/- 5 mm ved en retskede på 1 m. Lodline: Maks.10 mm fra toppunkt til fodpunkt (væghøjde maks. 3,4 m). Pilhøjde mellem fodpunkt og toppunkt: Maks. 10 mm. Under opmuringen skal væggene afstives forsvarligt afhængig af forholdene. Midlertidige afstivninger bør fremgå af projektet og må først fjernes, når blivende stabiliserende foranstaltninger er etableret. Med hensyn til udvendig overfl adebehandling af kælderydervægge af letklinkerblokke henvises til andre anvisninger fra leverandøren. Opkanten borthugges helt ned til bunden af hjørneblokkens hulhed. Når hjørnearmeringen er anbragt, skal hele hjørneblokkens hulhed udfyldes med mørtel. Mørtelen blandes på maskine. Nye mørtelfuger i kælderydervæggene beskyttes mod eventuel frost f.eks. med vintermåtter.

14 14 Opmuring af vægge med letklinkerblokke Under både ydervægge og skillevægge af letklinkerblokke på fundamenter udlægges normalt murpap. Pappen fugtisolerer og har desuden til opgave at danne glidelag for at optage små bevægelser fra bygningssvind og udtørring. For at forhindre radonholdig luft fra undergrunden i at trænge ind i bygningen ved fundamenterne, bør murpappen forlænges ind over gulvbetonen, så murpappen kan fastklæbes til denne. Blokkene løftes tæt på kroppen på en måde, så ryggen forbliver rank, og der undgås vrid. Egnede arbejds handsker bør anvendes ved håndteringen. Stillads anvendes og indstilles i højden, så de bedst mulige arbejdsstillinger opnås. Letklinkerblokkene skal ikke forvandes før opmuringen. Ved hulmure udlægges før opmuring yderligere en murpap, der bukkes op og ind i fugen over den første letklinkerblok i bagmuren. En tilsvarende murpap indlægges over muråbninger, hvor pappen bøjes op langs bagmuren, og murpappen føres mindst 15 cm ud i hulrummet på begge sider af muråbningen. Den beskedne sugning betyder, at der er bedre tid til at rette blokkene ind, hvilket man med fordel kan gøre med en 2 kg klaphammer. Dette skal gøres straks, og inden mørtelen suges død.

15 Opmuring af vægge med letklinkerblokke 15 Til opmuring anvendes i almindelighed mørtel som en kalkcementmørtel KC 35/65/650 til ydervægge og en kalkcementmørtel KC 50/50/700 til indervægge. Af styrkehensyn vil der ofte være foreskrevet stærkere mørtel f.eks. KC 20/80/550 til bærende vægge. Der skal mures i forbandt, og studsfugerne skal forskydes mindst en kvart bloklængde. Med en 10 cm blok startes med en pasblok for at opnå den nødvendige forskydning. Der mures med fyldte fuger. Skal væggen efterfølgende pudses, er det vigtigt, at fugen er fyldt helt ud til blokforkant, da manglende mørtel kan virke som revneanviser i pudslaget. Til blokke, der er mindst 19 cm, kan der anvendes fuger med op til 5 cm bred luftspalte i midten, når der ved projekteringen er taget hensyn til reduktionen af det bærende tværsnit. For at undgå sammenfl ydning af mørtel i hulrummet kan der med fordel indlægges isoleringsstrimler af mineraluld i både ligge- og studsfuger. Mørtelen udlægges normalt med murske. For at lette arbejdet ved lange stræk kan liggefugerne udlægges med mørtelslæde. Arbejdet lettes ved, at der altid er udlagt konstant og nødven dig mørtelmængde før blokkene lægges. Mørtel slæden kan nemt fremstilles på byggepladsen. I studsfugerne er blokkene forsynet med udragende ender af celleplast, der blot skal stødes tæt sammen. Mørtelen blandes på maskine. Nye mørtelfuger i væggene beskyttes mod eventuel frost f.eks. med vintermåtter. Ca. mørtelforbrug angivet som nettoforbrug ved 10 mm fyldte fuger i liter pr. m² væg: Tykkelse, cm Nettoforbrug, l pr. m² Letklinkerblok Termblok Termblokke mures med fuger, der er helt udfyldte, und tagen området mellem blokkenes celleplastkerner, hvor en isoleringsstrimmel af mineraluld 60 x 20 mm placeres i liggefugen.

16 16 Opmuring af vægge med letklinkerblokke Tolerancer ved opmuring af letklinkerblokke: Fugetykkelse af en normalfuge: 10 mm +/- 4 mm Generel planhedsafvigelse: Maks. +/- 10 mm målt ved en retskede på 3,4 m. Lokal planhedsafvigelse: Maks. +/- 5 mm ved en retskede på 1 m. Lodline: Maks.10 mm fra toppunkt til fodpunkt (væghøjde maks. 3,4 m). Pilhøjde mellem fodpunkt og toppunkt: Maks. 10 mm. Normal afvigelse ved placering (over/under etageadskillelse): Maks. 15 mm fra den i projektets forudsatte afstand. For at forebygge revner som følge af bygningssvind og temperaturbevægelser indlægges en gennemgående armering, når første skifte er henmuret, og her efter minimum i hvert tredje skifte. Ved hule yder mure indlægges dog armering i hvert andet skifte i formuren. Der indlægges tilsvarende armering i fugerne første skifte under og første skifte over muråbninger samt under væggens øverste skifte. Armeringen udføres i 10, 12 og 15 cm vægge af 1 stk. Bi-stål 40 eller 1 stk. ribbet armeringsstål 6 mm. Ved 19 cm eller tykkere vægge lægges 2 stk. i hver af de armerede fuger. Armeringen placeres i hver side af væggen med et dæklag til det fri på mindst 30 mm. Mørtelen udlægges således, at mørtelstriberne bliver helt udfyldte og fugearmeringen fuldstændigt omstøbt. Armeringen skal være korrosionsfast i den miljøklasse, hvori den anvendes. Det vil sige, at ved moderat eller aggressiv miljøklasse skal anvendes korrosionsbestandig armering. Ved lange vægge over 8-10 m bør der udføres dilatationsfuger, og fugearmeringen afbrydes. I hulmure placeres 1 stk. korrosionsfast binder pr. blok i hvert andet skifte (5 stk. pr. m²). Ved vinduesog døråbninger, samt ved tværvægge placeres 1 stk. ekstra binder pr. skifte. Ud for etageadskillelser placeres 3 stk. bindere pr. blok. Binderne skal være retlinede i murens hulrum. Letklinkermurbjælker oplægges over muråbninger, og vederlaget fordeles ligeligt. Murbjælker må ikke afkortes. Murbjælker er forsynet med løfteøjer og oplægges med kran eller andet egnet hjælpemiddel. Under opmuringen skal væggene afstives forsvarligt afhængig af forholdene. Midlertidige afstivninger bør fremgå af projektet og må først fjernes, når bliven de stabiliserende foranstaltninger er etableret. Med hensyn til overfl adebehandling af vægge af letklinkerblokke henvises til BIB hæfte Overfl adebehandling af blokmurværk.

17 Tildanning af blokke 17 Letklinkerblokke Ved tildanning af letklinkerblokke er det vigtigt, at dette gøres med det rigtige hjælpeværktøj. Tildanning udføres i de bedst mulige arbejdsstillinger, så sundhedsskader undgås. Letklinkerblokke er lette at dele med en almindelig blokklipper. Termblokke kan klippes, når man først gennemskærer celleplasten med en kraftig håndstiksav. Mindre tilpasninger kan udføres med økse eller murhammer. En håndsav med hårdmetaltænder er et godt værktøj til deling, smigskæring og tilpasning af letklinkerblokkene. Ofte kan man f.eks. til vinduesfalse eller døråbninger med fordel save 3 stk. 10 cm eller 2 stk. 15 cm blokke ad gangen. Blokken kan også deles og tilskæres ved at bruge en elektrisk bajonetsav med hårdmetalklinge.

18 18 Tildanning af blokke Ved større arbejder og til mere nøjagtig tilpasning anbefales det at anvende et skærebord med tørtarbejdende hårdmetalklinge f.eks. en ringsav. Rillefræsning, boring og lignende bearbejdning udføres let med almindeligt betonværktøj. Ved støvende arbejde skal anvendes åndedrætsværn med det rigtige partikelfi lter (min. P2), og arbejdsredskaberne skal så vidt muligt være tilsluttet støvsugeraggregat. I vægge af letklinkerblokke må der normalt uden nærmere undersøgelse udføres mindre udfræsede lodrette riller med størst dybde på 25 mm, og størst bredde på 50 mm, samt mindre udfræsninger til eldåser og el-kontakter. Udstøbningsblokke Tildanning af udstøbningsblokke udføres med skæreog boreværktøj til beton. Hammer og mejsel kan anvendes ved mindre bearbejdninger. Afspringende splinter kan give anledning til øjenskader, og der skal derfor altid benyttes sikkerhedsbriller. Ved støvende arbejde skal der også her anvendes åndedrætsværn med det rigtige partikelfi lter (min. P2).

19 Medlemsoversigt 19 Sekretariatet: Dansk Beton Industriforening Telefon: Telefax: AB Betonvarer Fabriksvej Klemensker Telefon: Telefax: A/S IBF Lysholt Allé Ikast Telefon: Telefax: Simested Cementstøberi ApS Eveldrupvej 30, Simested 9620 Aalestrup Telefon: Telefax: LECA-BYGGEINFORMATION Telefon: Telefax: Astrup Cementstøberi A/S Lecavej 6, Astrup 9510 Arden Telefon: Telefax: Karlshøj Bloksten Karlshøj Tappernøje Telefon: Telefax: Skagen Cementstøberi A/S Drogden Skagen Telefon: Telefax: Telefon: Telefax: CtO. Cementfabrikkernes tekniske Oplysningskontor Telefon: Telefax: Kvalitetssikring Alle producenter i Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion, BIB, er tilsluttet en af nedennævnte kontrol-/certifi ceringsordninger: Betonvarekontrollen (BVK) BVQI - Denmark A/S Dansk Beton Certificering Dansk Leca A/S Randersvej 75 Postboks Randers Telefon: Telefax: Frejlev Cementstøberi A/S Nibevej 331, Frejlev 9200 Ålborg SV Telefon: Telefax: Gammelrand Beton A/S Gl. Skovvej 6A 4470 Svebølle Telefon: Telefax: Hammershøj Betonvarefabrik ApS Gartnerbakken 4 Hammershøj 8830 Tjele Telefon: Telefax: maxit a.s Børglumvej Risskov Telefon: Telefax: Multiblok A/S Bisholt Strandvej Horsens Telefon: Telefax: Nørager Trælasthandel og Betonvarefabrik ApS Bredgade Nørager Telefon: Telefax: Schiedel Isokern A/S Industrivej Karup J Telefon: Telefax: Sunds-Alfa Betonvarefabrik A/S Navervej 27 Postboks Sunds Telefon: Telefax: Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S Stevnsvej Thisted Telefon: Telefax: Aarhus Cementvarefabrik A/S Flinthøj 1 Postboks Lystrup Telefon: Telefax:

20 Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Udstøbningsblokke. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004

Udstøbningsblokke. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004 Udstøbningsblokke ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004 blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Udgiver Forord Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Dansk Beton Industriforening

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K Blad: 06-19/02.01 Gruppe: Vægge Lecaterm -blokke Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K 330 mm brede U-værdi 0,32 W/m 2 K Dansk Leca A/S, Hingeværket

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge blokmure Ydermure Skillevægge Denne brochure omhandler blokkes og termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. Anvendelsesområderne spænder fra småhuse og boliger til kontorer og institutioner.

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September 2012 4. udgave SfB (21) (22) Ff5 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Delopgaver Klargøring af lokaler ( 50 m banen ) udføres den. 1/7-5/7 Bestilling af materialer udføres den. 1/7-4/7 Boksfundament udføres den. uge 28 (7-10

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Sandwichelementer Vedligehold Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle

Læs mere

Veludført Murerhåndværk

Veludført Murerhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Murerhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Murersektionen i Dansk Byggeri 1. udgave Juni 2008 Murersektionen i Dansk Byggeri Postboks

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Cembrit Poly. Murafdækninger, sålbænke, vinduesbundsstykker og skorstensafdækninger. www.cembrit.dk

Cembrit Poly. Murafdækninger, sålbænke, vinduesbundsstykker og skorstensafdækninger. www.cembrit.dk Cemrit Poly Murafdækninger, sålænke, vinduesundsstykker og skorstensafdækninger www.cemrit.dk Perfekt finish ude som inde Gode og holdare detaljer Cemrit Poly vinduesundstykker, sålænke og mur- og skorstens

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

JACKON Ì THERMOMUR THERMOMUR 200 350 350 SUPER. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre miljø! U = 0,17 U = 0,15

JACKON Ì THERMOMUR THERMOMUR 200 350 350 SUPER. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre miljø! U = 0,17 U = 0,15 JACKON Ì THERMOMUR Ì THERMOMUR Ì THERMOMUR THERMOMUR U = 0,17 200 350 350 SUPER U = 0,15 ETA-13/0614 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 01-2014 jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø! Hvad

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Vejledning forundersøgelser. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Energirenovering af murede facader Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Januar 2003 Indledning I april 1971 blev der på initiativ af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Betonelement-Foreningen nedsat et udvalg med det

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Udfordringer i byggeriet Forandring i projektering og byggefasen har påvirket vores byggeri på flere måder. Byggeriet er blevet mere komplekst, og har skabt kortere

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

afsnit 4 Mur og væg Indhold: 4.1 Løsninger og produktområder... 50

afsnit 4 Mur og væg Indhold: 4.1 Løsninger og produktområder... 50 48 afsnit 4 Mur og væg Indhold: 4.1 Løsninger og produktområder... 50 Opmuring og mørtel: 4.2 Opmuring og mørtel...51 4.3 Den rigtige mørtel til den valgte sten...52-53 4.4 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...54-55

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper TYPEHUSET 1960-79 - katalog over typiske løsninger og principper Indhold Introduktion side 2 Udformning og byggeskik side 2 Fundament side 2 Kælderydervægge side 3 Ydervægge side 3 Tag side 4 Vinduer side

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere