FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009"

Transkript

1 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige lodrette ikke bærende fuldglas vægge. Formålet er at: - give vejledning som er baseret på krav i bygningsreglementet og standarder. - beskrive metoder og princip - løsninger. - give vejledning til bygherrer og rådgivere. Korrekt valg af glas, øvrige materialer og rigtige konstruktionsprincipper, er sammen med korrekt montering forudsætningerne for en tilfredsstillende funktion af fuldglasvægge. 2. Anvendelsesområder Vejledningen gælder alene for de eksempler, som er vist for ikke bærende fuldglasvægge uden brandmod - stands evne. 3. Konstruktionsforudsætninger 3.1 Dokumentation BR 08 Bestemmelse Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal udføres og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod person skader. BR 08 Vejledning Bestemmelsen omfatter udførelse og dimensionering af glas i tage, vægge, facader, døre, vinduer, lofter, værn m.v.. Glaspartier i vægge samt glasdøre og glaspartier ved døre bør afmærkes tydeligt eller afskærmes. Afmærkningen skal ske i en højde, så alle personer med synshandicap tilgodeses. Såfremt der ved glaspartier benyttes værn til sikring mod personskader, bør disse udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 3. Der henvises endvidere til DS/INF 119, Bygningsglas Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas - Personsikkerhed. Hvis der ikke er udført anden statisk beregning eller på anden måde er sandsynliggjort, at anvendte glas - tykkelse er tilstrækkelig, anbefales det, at der anvendes glastykkelser i overensstemmelse med de i tabellerne angivne. I disse tabeller er den maksimale spændvidde angivet i forhold til anvendte glastype, samt belastninger som angivet i tabel 1 og i afsnit 3.5. I BR08s vejledning DS/INF119:2007 siges det i Emne og anvendelsesområde, at ved niveauforskelle gælder efterfølgende krav til sikkerhed for alle bygningsværker: Niveauforskelle i tilfælde, hvor glas benyttes som afskærmning ved niveauspring, og hvor der kan være fare for, at personer ved brud af glaspartier kan styrte ned, skal der tages særlige hensyn.

2 FULDGLASVÆGGE SIDE 2 Dette er gældende, hvor der er store niveauforskelle (over 0,5 m) mellem gulvet på begge sider af en glasvæg, et vindue, der går til gulv, et værn af glas, balusterglas i trapper m.v. I ovennævnte tilfælde skal der benyttes en type sikkerhedsglas, som foruden at sikre mod snitsår også sikrer, at brudstykkerne bliver siddende i ruden i forbindelse med kollision med glasset, således at nedstyrtning i forbindelse med eller efter kollision med glasset i videst muligt omfang undgås. Dette kan sikres ved, at der benyttes lamineret glas eller tilsvarende, der forbliver fastholdt efter glasbrud. 3.2 Produktforudsætninger Glastyper Hærdet glas forudsættes iht. DS/EN12150 og lamineret glas iht. DS/EN For yderlige oplysninger henvises til Glasindustriens datablade: Termisk hærdet glas og glas på Glaskanter Alt glas forudsættes udført med minimum grov slebne vandrette kanter og polerede lodrette kanter. Dette gælder også skjulte kanter. Der henvises til Glasindustriens datablad Termisk hærdet glas og SBi-anvisning 215:2008 Dimensionering af glas i klimaskærmen. Tolerancer Mål afvigelser må accepteres og dermed kunne optages i befæstigelserne og i sammenbygningsdetaljerne. Tolerancer for hærdet glas ses i DS/EN12150 og for lamineret glas i DS/EN Glas tykkelse og vægt Alle glastykkelser er nominelle og an - gi vet i mm. For lamineret glas er den totale tykkelse angivet med 1 decimal. Glas vejer (uanset hærdet eller lamineret) 2,5 kg/m 2 pr mm glastykkelse. 3.3 Monteringsforudsætninger Anvisninger fra glas,- profil- og beslagleverandøren skal følges nøje i forbindelse med montering af glasset. Det skal sikres, at glas og metaldele ikke kommer i berøring med hinanden i hele konstruktionens levetid. Bæreklodser skal være fremstillet af et formbestandigt ikke fugt - absorberende materiale, f.eks. kunststof med en hårdhed af shore A. Glas indbygget i U-skinne mod loft, tilstødende bygningsdele og gulv skal afsluttes med forsegling med fugemasse eller tætningsbånd iht. leverandørens anvisning. Glassets vederlag i profilerne bør være minimum 12mm. Glassets tolerancer skal kunne optages i beslag og profiler. Bygningssætninger: Tolerancer og bevægelser fra øvrige bygningskonstruktioner må ikke påvirke de ikke bærende fuldglasvægge. Dimensionering og indbygning af døre skal vurderes særskilt iht. dørleverandørens anvisninger.

3 FULDGLASVÆGGE SIDE Arbejdsmiljøforhold Ved montage af glas i fuldglasvægge skal der som udgangspunkt ved håndtering af glasstykker altid anvendes tekniske hjælpemidler til transport, både vandret og lodret, samt til montage, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, hvilket gøres ved, at indarbejde de nødvendige forudsætninger i projekterings- og planlægningsfasen. Leverandøren Glasleverandøren skal altid udarbejde anvisninger, som indeholder: vægtangivelser og evt. specielle løfte anvisninger samt mærke alle individuelle glasstykker med label som indeholder glasdimension, glasnummer, tykkelse, mv., således at identifikation på byggepladsen er entydig. BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg giver relevant information om arbejdsmiljø inden for bygge og anlæg på Projekterende Den projekterende skal i projektmate - rialet bl. a. sikre, at: arbejdsmiljøloven kan overholdes i forbindelse med arbejdets udførelse og den efterfølgende vedligeholdelse der er den fornødne plads og mulighed for at kunne anvende tekniske hjælpemidler Det betyder blandt andet, at: tidsplaner nøje skal planlægges, be skrives og indarbejdes i hele projektet adgangs-, transport- og monteringsarealer etableres og dimensioneres til opgaven glas placeres hensigtsmæssigt, både i forhold til indbygningsstedet samt adgangs- og kørearealer for tekniske hjælpemidler Entreprenøren Med udgangspunkt i projektmaterialet og egne erfaringer skal arbejdet planlægges og tilrettelægges sikkerhedsog sundhedsmæssigt korrekt, herunder udarbejdes en APV for det konkrete arbejde.

4 FULDGLASVÆGGE SIDE Last- og beregnings - forudsætninger Laster Det forudsættes, at de ikke bærende fuldglasvægge udelukkende påvirkes af den horisontale nyttelast fra personer, 1200 mm over gulvkoten, i henhold til retningslinierne i EuroCode eller indvendig vindlast, som angivet i tabel 1. Vindlasten er fastlagt i henhold til retningslinierne i EuroCode for en placering i forstads- eller bymæssigområde på baggrund af en bygningshøjde på max. 10 m, som angivet i tabel 1. Ved højere vindbelastede fuldglasvægge end den i tabel 1 oplyste, herunder vægge med vindlast fra dominerende åbninger, skal vindlast og glasset vurderes særskilt. B C C1 C2 C3 Kontorarealer Arealer hvor mennesker samles (med undtagelse af arealer defineret under kategori A, B og D). Arealer med borde os., fx arealer i skoler, cafeer, restauranter, spisesale, læsesale, receptioner. Arealer med faste siddepladser. Fx arealer i kirker, teatre eller biografer, konferencerum, forelæsningslokaler, samlehaller, ventesale, ventesale på stationer. Arealer uden hindringer for folks bevægelse, fx arealer i museer, udstillingslokaler osv. samt adgangsveje i offentlige bygninger og administrations bygninger, hoteller, hospitaler, stationsbygninger. Glasbredder Det anbefales, at glasbredden er minimum 0,9-1,0 m. Mindre glasbredde kan anvendes uden niveauforskel ved ikke udsatte vægge samt en nærmere vurdering af stivhed og påvirkning. Udover de horisontale personlaster vurderes fuldglasvæggen påvirket af en horisontal vindlast på glasset. Lasterne forudsættes ikke virkende samtidig. Brugskategorier I tabel 1 dækker bogstaverne i kolonnen Kategori i ht. DS/EN :2007 over følgende brugskategorier : C4 Arealer med mulighed for fysiske aktivitet, fx dansehaller, gymnastiksale, scener. C5 Arealer, hvor der kan samles man - ge mennesker, fx i bygninger til offentlige begivenheder, som fx koncerthaller, sportshaller, herun - der tribuner, terrasser samt ad - gangsveje og perroner på stationer. D D1 D2 Butiksarealer Arealer i almindelige detailforretninger. Arealer i stormagasiner. A Arealer til boligformål og tilsvarende. Værelser i beboelseslejligheder og huse, værelser og vagtstuer i hospitaler, soveværelser i hoteller og herberger, køkkener og toiletter.

5 FULDGLASVÆGGE SIDE 5 Udbøjning Udbøjningen af indvendig fuldglasvægge for de aktuelle belastninger bør ikke være til ubehag ved berøring eller have en udbøjning der er så stor at beslaget ikke kan fastholde glasset. Det anbefales, at de ikke bærende indvendige fuldglasvægge for personlast har en maksimal udbøjning i niveau med en eventuel håndliste, dvs mm over gulvkoten, på 25 mm for fuldglasvægge med niveauforskel, og 3x glastykkelsen, dog max. 35 mm, for fuldglasvægge uden niveauforskel. Udbøjning midt på fuldglasvægge med niveauforskel for henholdsvis personlast og indvendig vindlast bør ikke være større end 30 mm for den aktuelle indvendige vindlast. For ikke bærende fuldglasvægge uden niveauforskel og højde over ca. 3 m bør udbøjningen for den aktuelle indvendig vindlast vurderes nærmere, da denne kan være dimensionsgivende. tabel 1 og en maksimal tilladelig udbøjning på ca. 1/70 af højden. Ovenstående anbefalinger er grundlaget for data i tabel 2 og 3. Glas Beregning af glas foretages i henhold til retningslinierne i SBi-anvisning 215:2008 Dimensionering af glas i klimaskærm, herunder glasstyrker og reduktion i glastykkelserne for lamineret glas ved personlast (nyttelast). Ved fastlæggelse af reduceret glastykkelse for lamineret glas og personlast anvendes friktionskoefficient for folie på 0,2 jf. pren , og spændingerne vurderes på baggrund af den tilladelige spænding for lastgruppe C jf. SBi Glasvægstyper Der er vist to typer af indvendige ikke bærende fuldglasvægge fastholdt i top og bund. De angivne højder for fuldglasvægge uden niveauforskel er vurderet på baggrund af den indvendige vindlast i Tabel 1 Laster Kategori Horisontal linielast Indv. vindlast DS/EN :2007, DS/EN :2007 og DS/EN :2007 tabel 6.1. EN DK NA, , 2. udgave, tabel 6.12 (kn/m) (kn/m²) A, B og C1 0,5 0,28 C2 - C4 samt D1 og D2 1,0 0,28 C5 3,0 0,28

6 FULDGLASVÆGGE SIDE Glas som indvendige lodrette fuldglasvægge uden niveauforskel og uden værnfunktion entydigt fastholdt i top og bund Glas som indvendige lodrette fuldglasvægge uden værnfunktion. Glasvæggen skal dimensioneres for en linielast, q k, i henhold til tabel 1. Denne vandrette last forudsættes ikke højere end 1200 mm (h r < 1200 mm). I tabel 2 er denne højde valgt til 1200 mm, og lasten påført direkte på glasset. Tegnforklaring: 1 loft 2 glas 3 gulv 4 fastholdelse af glas q k linjelast i henhold til tabel 1 h r højde for horisontallast 1200 mm h højde/spænd på glasvæggen 3 Figur 1 Indvendige fuldglasvægge uden niveauforskel og uden værnfunktion entydigt fastholdt i top og bund Tabel 2 Laster på glas i fuldglasvægge fra tabel 1 Glassets største højde, h (mm) Baseret på forudsætningerne umiddelbart oven for og i henhold til afsnit 3 float+float hærdet+hærdet Hærdet Glastykkelse (mm) 10,4 12,4 16,4 10,8 12,8 16, Kategori A, B og C1 C2 til C4 samt D1 og D2 C Det forudsættes endvidere, at der ikke er niveauforskel og der ikke er bevægelser mv. fra andre bygningsdele, som kan påvirke glasset. Horisontal linielast er 1,2 m fra glassets underkant/gulv. Naverland 2 DK-2600 Glostrup Tlf: Fax: mail: For omfattende informationer om glas besøg:

7 FULDGLASVÆGGE SIDE Glas som indvendige fuldglas - vægge med niveauforskel og med værnfunktion entydigt fastholdt i top og bund Glas som indvendige fuldglasvægge lodret fra gulv til loft med værn - funktion. Tegnforklaring: 1 loft 2 glas 3 gulv 4 fastholdelse af glas q k linjelast i henhold til tabel 1 h r højde for horisontallast 1200 mm h højde/spænd på glasvæggen Glasvæggen skal dimensioneres for en linielast, q k, i henhold til tabel 1. Denne vandrette last forudsættes ikke højere end 1200 mm (h r < 1200 mm). I tabel 3 er denne højde valgt til 1200 mm og lasten påført direkte på glasset. Ved niveauforskelle over 0,5m skal der bruges lamineret glas iht. DS/INF119:2007. Niveauforskel over 0,5 m Figur 2 Indvendige fuldglasvægge med niveauforskel og med værnfunktion entydig fastholdt i top og bund Tabel 3 Laster på glas i fuldglasvægge fra tabel 1 Glassets største højde, h (mm) Baseret på forudsætningerne umiddelbart oven for og i henhold til afsnit 3 float+float hærdet+hærdet Glastykkelse (mm) 10,4 12,4 16,4 10,8 12,8 16,8 20,8 Kategori A, B og C1 C2 til C4 samt D1 og D Det forudsættes endvidere, at der er niveauforskel, at glasbredde er minimum 0,9-1,0 m og der ikke er bevægelser mv. fra andre bygningsdele, som kan påvirke glasset. Horisontal linielast er 1,2 m fra glassets underkant/gulv. Naverland 2 DK-2600 Glostrup Tlf: Fax: mail: For omfattende informationer om glas besøg:

SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD

SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD Valg og montering af sikringsglas Udarbejdet af Glasindustrien Revideret marts 2014 (2) VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner,

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: Bygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1-års eftersyn: Indhold Forord... 4 2 Ubebyggede

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 1999 Version 3 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 39 Korroderede trådbindere i murværk Korroderede trådbindere

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere