11/11. Teknisk kompendium. til projektering af Skalflex Bluclad. Tillæg til arbejdsvejledningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11/11. Teknisk kompendium. til projektering af Skalflex Bluclad. Tillæg til arbejdsvejledningen"

Transkript

1 11/11 Teknisk kompendium til projektering af Skalflex Bluclad Tillæg til arbejdsvejledningen

2 Underkonstruktion Bæreprofiler eller lister skal give afstand/hulrum til den bagvedliggende væg i forhold til facadepladen. Der kan anvendes lægter af træ, aluminium eller stål. Listerne monteres vertikalt for at opnå optimal ventilation. Ventilerende lister i træ skal have en bredde på min. 70 mm. Der skal tages hensyn til evt. bevægelser i bagvedliggende væg før valg af lister og montering af lister/plader. Dette gælder specielt ved nedbøjninger i taget, og på træhuse, hvor der kan opstå betydelig krympning i træet (afhængig af husets højde og træværkets fugtighed). Generelt anbefales det at listerne skrues fast på underlaget. Hulrummet skal være mindst 20 mm. Hvis der benyttes trælister direkte på massive vægge, bør listerne have tykkelsen >30 mm, da skruen er 42 mm lang. Listerne monteres med cc 600 mm. På bygninger højere end 22 meter kan det være aktuelt med cc 300 i randzoner og særlige beregninger. Randzoner er udvendige hjørner, hvor vindbelastningen kan kræve ekstra fastgørelse. Også i mekanisk udsatte områder anbefales at listerne monteres med cc 300 mm. Ved ujævnt underlag skal der benyttes afstandsstykker eller lignende. Det er vigtigt, at listens overflade bliver helt plan både vandret og lodret. Ventileringen sker vertikalt eller lodret bag Bluclad pladerne, og der skal tages hensyn til ventileringen i detaljerne; bl.a. nederst over terræn, øverst mod tag samt over og under vinduer. Sørg for at planlægge listernes placering i forhold til bl.a. vinduer, døre, hjørner og afslutninger. Det er ikke nødvendigt at montere vandrette tværstykker til fiksering af pladesamlinger. Bluclad pladen kan gå 40 mm forbi listen ved f.eks. sokler, vinduer og tagfod. Monteringspunkter til lamper, markiser og lignende planlægges på forhånd. Her monteres f.eks. ekstra liste(r) for sikker fastgørelse. Hvis underlaget til listerne er en letvæg, skal der sørges for nødvendig vindtæthed. Vindtætningen skal være fugtbestandig og med tilstrækkelig tæthed, så evt. vand bag Bluclad pladen drænes ned og ud. Ydervægge med ventileret facade Vejrligsbeskyttelsen adskilles konstruktionsmæssigt fra den ventilerede skal fra den bærende ydervæg, der kræver f.eks. varme- og brandsikring. Underkonstruktionen er det statiske bindeled mellem den bærende ydervæg og facadebeklædningen. Til underkonstruktionen kan anvendes materialer som aluminium og træ eller en kombination af begge. de indvirkende laster til ydervæggens primære bærende konstruktion. Hver facadekonstruktion, der ikke tages i anvendelse som afstivning, skal dokumenteres at kunne modstå egenlast og vindlast, samt eventuelle tryk på grund af termiske eller hygriske længdeforandringer. Fugtbeskyttelse Vægkonstruktioner, der består af en ventileret facade eller af facadesystemer med direkte beklædning, skal opfylde følgende tekniske krav: Vanddampdiffusion Vanddampkonvektion Beskyttelse mod slagregn For bygningsdele, der er lukket på begge sider, skal konstruktionen dokumentere en ekstra kalkulérbar udtørringsreserve 250 g/m². Vægelementernes lufttæthed skal udføres således, at der ikke kan opstå en uacceptabel høj fugtkoncentration i elementets indre på grund af konvektionsmæssig kondens. Den lufttætte udførelse mod rummets side skal også sikres ved gennemføringer, som f.eks. stikdåser og i samlingsområder. Facadens vigtigste funktion er at beskytte bygningen mod regn. Dette skal garanteres både på overfladen og i alle samlinger som lysninger ved åbninger etc. Det er dokumenteret, at ventilerede facader af Bluclad pudsbæreplader giver trækonstruktionen en sikker beskyttelse, der går op til den højeste klasse for slagregnsbeskyttelse. Lydisolering Normalt påvirker ventilerede facader med en udvendig trævæg lydisoleringen positivt. Såfremt trækonstruktionens andet vandudledningslag består af en hård plade, skal afstanden mellem de to forskallinger være mindst 40 mm for at undgå en negativ påvirkning, fremkaldt af isoleringens resonans. Uligheder og forskydninger af væggene kan udlignes absolut lod- og vandret. Udover at opfylde krav af byggefysisk og designmæssig karakter, skal facaden sikkert overføre

3 Vindtæthed Afhængigt af kantbetingelserne blev der beregnet de højst mulige vindbelastningsværdier for område A og B. Oplysningerne i nedenstående tabel, skal overholdes på grund af de stadigt sig ændrende vindretninger på alle sider af bygningen. Bredden e/5 kan være forskellig, afhængig af bygningens dimension. Fikseringsmidlerne til den bærende lægtning og bundlægtningen blev dokumenteret for kombinerede belastninger fra den ventilerede facades egenlast og vindsuget. Nr. Fikseringsmiddel/dimension (mm) Vindområder Fiksering pudsbæreplade Bluclad på lægter til variation 1 og 2 Afstand fikseringsmidler (mm) Tværdimension (mm) 1 Klammer iht. DIN 1052 i.f.m. godkendelse Z D n x l = 1,83 / 40 E k = 11,25 A + B Kantrigel e R 140 Midterrigel e M 125 db = 10 Variation 1: Bluclad på vertikal lægtning 2.1 Skruer Würth Assy Plus iht. Z , d1 x l = 2 Stk. 5 x 140 mm A Bærende lægtning NH S10 (C24); u m20 % 250 b TL x d TL Rillesøm iht. DIN 1052, d x l = 3 x 80 mm Bæreevneklasse 3/C Rillesøm iht. DIN 1052, d x l = 3 x 80 mm Bæreevneklasse 3/C 200 b TL x d TL 250 Variation 2: Bluclad på vertikal lægtning med horisontal bundlægtning 3.1 Skruer Würth Assy Plus iht. Z , d1 x l = 2 Stk. 5 x 140 mm 3.2 Fiksering med søm/klammer/ skruer på vægstolperne. Slutmontage med bærende lægtning og skruer A + B Bærende lægtning NH (C24); u 20 % 625 b TL /d TL Bærende lægtning NH (C24);u 20 % e vgl 625 b GL /d TL

4 Beregning af eksempel Vindbelastninger er variable og afhænger helt af bygningshøjde og form og skal tilsvarende overholdes iht. til gældende standarder (se side 3). Afhængigt af kantbetingelserne blev de højest mulige vindbelastninger beregnet for områderne A og B. I område A (hjørneområde) kræves en øget bæreevne for fikseringselementerne. Med følgende eksempel kan man beregne område A og B, der skal beregnes individuelt for hver bygning svarende til bygningens dimension. Vind Bygningseksempel Bygningens højde h = 7,70 m Bygningens dybde d = 10 m Bredde på tværs af vinden b = 12 m Bemærk: Til vindens effekt skal områderne A og B beregnes fra alle sider af bygningen. Der skal beregnes: Område A med forhøjede koefficienter for udvendigt tryk og område B Der foreligger: h = 7,70 m, d = 10 m, b = 12 m Først skal det afklares, om bygningen overholder kantbetingelserne: 1: Ligger bygningen i vindzone 1, 2 eller 3 og på fastlandet 2: Bygningens højde 10 m 3: Bygningens forhold for h/d< 1; 7,7 m / 10 m = 0,8 < l 4: Ligger e i forhold til d e 5d; e = b eller 2 x h. Den laveste værdi er af betydning. e 1 = b = 12 m; e 2 = 2 x h = 2 x 7,7 m = 14,40 m e = 12 m; d e 5d 10 m < 12 m < 50 m Såfremt alle kantbetingelser overholdes, kan område A og B beregnes. Område A = e/5 12 m / 5 m = 2,4 m Område B = d-e5 10 m 2,4 m = 7,7 m Brandsikring Kravene til ydervæggenes brandmodstandsevne fremgår af mønsterbyggereglementet (MBO) hhv. de forskellige landes specifikke byggeforordninger (LBO). Kravene til brandmodstandevne stilles afhængigt af bygningsklasse og anvendelsens art. Ved fritstående bygninger i bygningsklasse 1 (3 etager, undtaget er placering på skrænter) stilles der ingen krav om brandtekniske tiltag. Hvis samme bygning rejses som rækkehus i skel, kommer den ind under bygningsklasse 2. Udnyttes 400 m², eller øges udnyttelsesenhederne til 3, sker en klassificering til bygningsklasse 3. I bygningsklasse 2 og 3 skal bærende og afstivende vægge udføres i brandresistent udførelse som i F30-B efter gældende brandnorm (se side 3). Vægge, der lodret afslutter de enkelte boliger, skal i de bærende og afstivende dele i bygningsklasse 1 til 3 være udstyret efter (F30-B), og være modstandsdygtige overfor brand, og for bygningsdele udefra og ind, være udstyret med brandresistente bygningsdele (F90-B). Udførlig forklaring af de begreber, der findes i byggereglementet, fremgår af byggereguleringslisten, f.eks. kan den brandhæmmende konstruktion tilordnes brandmodstandsevneklasse F30-B. Da næsten alle almindelige ydervægs-trækonstruktioner mindst er brandhæmmende, kan Bluclad bruges som direkte beklædning i bygningsklasserne 1 3 og i et ventileret facadesystem op til bygningsklasse 5. Yderligere krav stilles til de til væggen anvendte byggematerialer, samt til ydervæggenes overflade og ydervæggens beklædning inkl. isoleringsmateriale og underkonstruktion. Disse skal enten være svært antændelige, eller ydervæggen skal udføres som en brandhæmmende konstruktion. Ved Bluclad, et CE-mærket byggeprodukt iht. EN 12467, sker brand-klassifikationen i forbindelse med overensstemmelsesdokumentationen. Bluclad blev klassificeret iht. DIN EN som A2-s1, d0. Det svarer til de byggetekniske krav om ikke brændbart. Til bærende vægge, der afslutter rum, f.eks. bygningernes vægge, kan konstruktioner med Bluclad anvendes op til 90 minutter.

5 GK 1a GK2 GK3 GK4 GK5 Fritstående bygning OKF 7 m 2 brugsenheder NE 400 m 2 Ikke fritstående bygning OKF 7 m 2 brugsenheder NE 400 m 2 Andre bygninger med en OKF 7 m OKF 13 m Brugsenheder med hver 400 m 2 Andre bygninger med undtagelse af specialbygninger OKF 22 m GK 1b Fritstående bygning til land- og skovbrug Brandvæsen skal kunne operere med løs stige Bygningsklasse iht. MBO 2002 Brandvæsen skal kunne operere med drejestige Tilordning af betegnelser til de byggetekniske krav (bygningsreguleringsliste 2009/1) Byggeteknisk krav Klasser Kort udgave Brandhæmmende Brandmodstandsklasse F 30 F 30-B Brandhæmmende og af ikke brændbare byggematerialer Høj brandresistens Brandresistent Brandresistent og af ikke brændbare byggematerialer Brandmodstandsklasse F 30 og af ikke brændbare byggematerialer Brandmodstandsklasse F 60 og i de væsentlige dele af og af ikke brændbare byggematerialer Brandmodstandsklasse F 60 og af ikke brændbare byggematerialer Brandmodstandsklasse F 90 og i de væsentlige dele af ikke brændbare byggematerialer Brandmodstandsklasse F 90 og af ikke brændbare byggematerialer F 30-A F 60-AB F 60-A F 90-AB F 90-A

6 Tekniske specifikationer Materialeegenskaber Mekaniske materialeparametre Fasthed N/mm 2 Elasticitetsmodul N/mm 2 Forklaringer Pladebelastning f fasthed Bøjning lodret på pladeniveau ƒ m moment m,90,k 10 E m,90,mean t træk (tension) ƒ m,0,k 15 E m,0,mean c tryk (compression) v spænding (shear strength) Skivebelastning k karakteristisk mean gennemsnit Bøjning i pladeniveau ƒ m,90,k 10 E m,90,mean ƒ m,0,k 15 E m,0,mean ) Elektro-Physik Aachen GmbH, testrapport nr. 6/2007 Træk i pladeniveau ƒ t,90,k 4,4 E t,90,mean Test af toksiske brandgasser ƒ t,0,k 6,6 E t,0,mean iht. gældende standarder (se Tryk i pladeniveau ƒ side 3) ved 400 C: De under c,90,k 19 E c,90,mean de valgte testbetingelser frigivne gasformede emissioner ƒ c,0,k 19 E c,0,mean Forskydning lodret på pladeniveau ƒ v,90,k 4,8 G 0,mean svarer stort set til dem, der frigives fra træ under samme ƒ v,0,k 4,8 G 90,mean betingelser. Byggefysiske materialeparametre Kort betegnelse Enhed Gennemsnit Råtæthed iht. iht. gældende standarder r 20/65,mean kg/m (se side 3) Vanddamp-diffusionsmodstandsværdi iht. gældende standard (se side 3) m dry-cup wet-cup Varmeledeevne, iht. gældende standarder (se side 3) l (kalkulationsværdi) W/(mK) 0,30 Termisk længdeændring a T mm/(mk) 5, Hygrisk længdeændring 30-9 % e hygr,30 til 95 mm/m 8, iht. iht. gældende standard (se side 3) (for hver % rel 2) Hygieneinstitut des Ruhrgebietes, Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin (institut for miljøhygiejne og miljømedicin), Gelsenkirchen, testrapport nr. A To Eluatanalyse. Med henblik på en eventuel nødvendig deponering af ikke genbrugsmateriale kan det konstateres, at eluat-tilordningsklasse for deponeringsklasse I fra affaldsaflejringsforordningen overholdes. Flere parametre ph-værdi Porøsitet % 40 Tykkelsestolerance mm ± 0,5 Længde- og breddetolerance mm ± 3,0 Retvinklethed mm/m 1 Test for toksiske brandgasser ved 400 C overholdt Test for udvaskning overholdt EN Fibercementpaneler til vægog dækbeklædning udenfor NT Bredde til mm Tykkelse 10 mm Klasse 2, kategori B Reaktion ved brand A2-s1,dO Værdi for gennemlogning (når skrue/søm trækkes gennem pladen): 11,0 N/mm 2 iht. DIN EN 1383

7 Økologisk balance Bygherrer, arkitekter og lejere efterspørger i stigende grad byggeproduktoplysninger, der har relation til miljø og helbred. Samtidigt stilles der krav til producenter af byggematerialer og byggeprodukter om, at alle relevante data skal stilles til rådighed i et velegnet informationssystem, en såkaldt EPD (Environmental Product Declaration). Disse er en sikker, forbindtlig informationsbase til byggeprodukters miljøvurdering. De anvendes til at finde flere kvalitets- og miljøindikatorer ved en vurdering af bygninger. Den økologiske balance blev gennemført iht. DIN ISO ff. Svarende til kravene i IBU-håndbogen til type- III-deklarationer. Som database blev der anvendt specifikke data fra de testede produkter, samt data fra databasen GaBi 4. Den økologiske balance omfatter råmaterialeog energiudvinding, samt produktets fremstilling, inkl. emballage og dennes bortskaffelse. Pudsbæreplade Bluclad (råmaterialer og fremstilling) Vurderingsstørrelse Enhed pr. kg Værdi Ikke vedvarende primærenergi MJ Vedvarende primærenergi MJ Drivhuspotentiale (GWP) kg CO 2 -Äqv. 700 Ozonnedbrydningspotentiale (ODP) kg R1 1 -Äqv. 31, Forsuringspotentiale (AP) kg SO 2 -Äqv. 1,29 Eutrofieringspotentiale (EP) kg PO 4 -Äqv. 0,183 Sommersmogpotentiale (POCP) kg Ethen-Äqv. 0,152

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage Opbygning. Powerpanel H 2 O er en cementbundet letbetonplade med sandwichstruktur og armering på begge sider under dæklagene i form

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Træarbejde med systemudvikling

Træarbejde med systemudvikling PERFEKTION I TRÆ INDHOLDSFORTEGNELSE Systemet og grundlaget 04 Fremstilling 05 Bæredygtighed 06 Individuel arkitektur 07 Nyt byggeri 08 Overbygning 09 Byfornyelse 10 Industri- og erhvervsbyggeri 11 Indretning

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Monteringsvejledning. Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen minimal vedligeholdelse

Monteringsvejledning. Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Monteringsvejledning Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Monteringsvejledning Denne monteringsvejledning er lavet til dig der har truffet det rigtige valg,

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Teknologisk Institut, Byggekomponenter, december 1999

Teknologisk Institut, Byggekomponenter, december 1999 Alternativ isolering i Tyskland Bent Lund Nielsen Mogens Pedersen Teknologisk Institut, Byggekomponenter, december 1999 Forside: Får + fåreuldsisolering, fa. Termolana Hamp + hampeuldsisolering, fa. Termohanf

Læs mere

1. Grundlæggende viden

1. Grundlæggende viden Service 22 Uanset om du er ingeniør, håndværker, forhandler eller rådgiver, så kan du her finde alt om befæstigelsesteknik: Hvilken dübel eller hvilket anker er det bedst at anvende. Kort og præcist -

Læs mere

Montagevejledning. Operal

Montagevejledning. Operal Montagevejledning Operal 2 Montagevejledning Denne montagevejledning er lavet til dig, der har truffet det rigtige valg: At få en flot facade med Operal. Hvorfor bruge tid på at montere et produkt, der

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015 fermacell Montagevejledning Lette væg og loftkonstruktioner Juni 2015 54 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4. Montagevejledning Indhold 4.1. Om denne vejledning 4.2. Introduktion af de 3 samlingsteknikker 4.2.1 Spartelkantsamling

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Obex brandbeskyttende blok 200 MONTERINGSVEJLEDNING BLOK BRAND BESKYTTENDE

Obex brandbeskyttende blok 200 MONTERINGSVEJLEDNING BLOK BRAND BESKYTTENDE Obex brandbeskyttende blok 200 MONTERINGSVEJLEDNING BRAND BLOK BESKYTTENDE 1 OBEX brandbeskyttende blok 200 Tætninger til blandede gennemføringer op til EI 120 for massive vægge, massive gulve og lette

Læs mere

Brandtætningsskum 2K

Brandtætningsskum 2K Brandtætningsskum 2K Brandmodstandsevnen for blandede tætninger er: Brandmodstandsevnen for kabel og rørgennemføringer er: EI 120 Side 1 af 16 for massive og flexible vægge og etageadæk ETA-11/0206 Tætninger

Læs mere

Veludført Træhåndværk - kundepjece

Veludført Træhåndværk - kundepjece 1 Udvendige beklædninger Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk - kundepjece - Om træ og andre byggematerialers tolerancer 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 1. udgave

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere