Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K"

Transkript

1 Blad: 06-19/02.01 Gruppe: Vægge Lecaterm -blokke Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K 330 mm brede U-værdi 0,32 W/m 2 K Dansk Leca A/S, Hingeværket har: Kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 9002:1994 Miljøstyringssystem efter DS/EN ISO 14001:1996 Begge systemer er certificeret af Det Norske Veritas.

2 Generelt Denne brochure omhandler Lecaterm-blokkes anvendelse i fundamenter og ydervægge. Projektering og udførelse med Lecatermblokke skal følge forskrifterne i»bygningsreglement 1995«med tillæg og»bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«med tillæg samt»norm for murværkskonstruktioner DS 414, 5. udgave«.»sbi-anvisning 189«indeholder vejledninger om dimensionering og udførelse af almindelige småhuse til og med 2 etager. Anvendelsen af Lecaterm-blokke strækker sig fra boliger, kontorer og skoler til industri og landbrug. Alle steder hvor der er brug for kraftigt isolerende, robuste og billige fundamenter og ydervægge. Lecaterm-blokke giver konstruktioner uden kuldebroer og med sikkerhed mod frostskader, råd, svamp og insektangreb. Produkt Lecaterm-blokke fremstilles af LECA letklinkerbeton og celleplast, der sammenstøbes ved en patenteret proces. Celleplastkernen er lavet med svalehaler, der ved indstøbning sikrer en fastlåsning i for- og bagmurvangerne. I den færdige blok stikker celleplasten ca. 5 mm ud i begge ender. LECA letklinkerbeton er det lette og stærke materiale, der danner de bærende for- og bagmurvanger. Densiteten er 600 kg/m 3, og den deklarerede trykstyrke er 3,0 MPa. LECA letklinker har i mere end 60 år indgået i fremstillingen af blokke og mursten til fundamenter, kældervægge, skillevægge, ydervægge m.m. Celleplasten er den isolerende kerne i Lecaterm-blokken. Der anvendes polystyren (EPS) med en isoleringsværdi λ p = 0,036 W/mK. Den anvendte polystyren er tilsluttet varmeisoleringskontrollen BVQI/VIK. Blokbredder mm Bloktype (L x H) mm Vægt Ligeblok Hjørneblok Ligeblok Hjørneblok Ligeblok Hjørneblok 490 x x x x ,5 kg 15,6 kg 17,8 kg 8,9 kg Opmuring af hjørner med 330 mm og 350 mm Lecaterm-blokke. Lecaterm - nu i tre typer Lecaterm-blokke produceres nu i tre standard bredder. De velkendte 350 mm og 390 mm blokke er nu suppleret med en 330 mm bred blok. Lecaterm-blokke findes som ligeblokke og som hjørneblokke. Se format i skema. Den del af vangerne, der kan belastes, er i 330 mm, 350 mm og 390 mm blokkene henholdsvis 120 mm, 130 mm og 150 mm brede. Det betyder, at der er mulighed for at anvende op til 150 mm brede bagmure i forbindelse med Lecaterm-blokke i fundamenterne. 2 Opmuring af hjørner med 390 mm Lecaterm-blokke. Den specielle 390 mm hjørneblok opfylder kravene i»norm for murværkskonstruktioner DS 414, 5.udgave«med hensyn til forbandt. Når hjørnerne opmures, begynder arbejdet med en hjørneblok. Hermed er normens krav om mindst en kvart bloklængdes forskydning af studsfugerne opfyldt.

3 Styrkeforhold Murværk af Lecaterm-blokke Normal kontrolklasse Normal sikkerhedsklasse Mørteltrykstyrke > 7 MPa Blokstyrke f b 3,0 Basistrykstyrke Karakteristisk f cnk f cnd 2,50 1,36 f cnd 1,36 Vederlagstryk Ved koncentrerede laster, hvor omgivende murværk yder tilstrækkelig sidestøtte f cnd 1,77 Bøjningstrækstyrke i liggefuger Karakteristisk f tlk f tld 0,20 0,10 Bøjningstrækstyrke i studsfuger Karakteristisk f tsk f tsd 0,45 0,23 Elasticitetsmodul 5 % fraktil Karakteristisk E 0k E 0d Radon»Bygningsreglement 1995«og»Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«stiller krav om, at bygningskonstruktioner mod undergrunden skal udføres lufttætte for at forhindre, at radon trænger op i bygningen fra undergrunden.»sbi-anvisning 189«, der indeholder vejledninger om, hvordan konstruktioner kan udføres, så de opfylder»bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«, nævner bl.a.:»da der er tale om lufttrykforskelle på op til 0,1 atmosfære, kan indtrængning af radon kun undgås ved at trykudligne det kapillarbrydende lag til atmosfæren, samtidig med at terrændækket gøres så lufttæt som muligt«. Lufttætningen mellem sokkel og terrændæk udføres, ved trægulve på strøer, lettest ved at føre murpappen ind på gulvbetonen og fastklæbe eller fastsvejse pappen. Trykudligning af terrændækket udføres for eksempel gennem fundamentet til omfangsdrænets filterelement. Brandsikkerhed Klinkerbeton og mørtel er i henhold til EUkommisionens beslutning begge opstillet på listen af byggevarer, der henhører under klasse A1»intet bidrag til brand«. Murværk af LECA-blokke er således klassificeret som klasse A1 (ubrændbart) og behøver ikke at blive prøvet med hensyn til reaktion ved brand. I henhold til»dansk Brandteknisk Institut, Brandteknisk vejledning nr. 30«kan en ikke bærende væg af LECA-blokke med en højde op til 3,0 meter klassificeres som en BS-væg 60. En bærende væg af LECA-blokke med højde op til 2,6 meter kan ligeledes klassificeres som BS-væg 60. En 150 mm bærende væg af LECA-blokke i en højde op til 3,8 meter kan i henhold til vejledningen klassificeres som en BS-væg 120. Andre løsninger findes i vor brochure»radonsikring af terrændæk«, som gerne tilsendes. Bærende væg Ikke bærende væg Lecaterm 33 og 35 Lecaterm 39 BS-60 BS-120 BS-60-3

4 Ydervægsfundamenter Gennem mange år har LECA-blokke og Lecaterm-blokke været anvendt som»den lune ramme«om husets gulve. LECA-blokke eller Lecaterm-blokke har vist sig at være en god løsning til at isolere husets fundament. Med sine brede, stabile for- og bagmurvanger er Lecaterm-blokke velegnede til anvendelse under bagmurselementer, skalmure, facademure, hulmure og ydermure af Lecaterm. Med de tre typer Lecaterm-blokke, 330 mm, 350 mm og 390 mm, er murtykkelser fra 330 mm til 410 mm dækket ind med Lecaterm i fundamenterne. I samlingen mellem terrændækket og ydervæggen har varmetabet traditionelt været begrænset ved at afslutte fundamentet med to skifter LECA-blokke. Beregninger, der er udført i forbindelse med de nye tillæg, viser, at løsninger med»den lune ramme«er næsten optimale.»den lune ramme«beskytter effektivt gulv og bagmur mod kulde i det kritiske område ud for gulvbetonen. Samtidig brydes den kuldebro mellem terrændæk, bagmur og jorden under huset, som et betonfundament udgør. 4 Lecaterm anvendes øverst i fundamentet, men må ud over de to øverste skifter ikke anvendes i fundamenter uden nærmere statisk vurdering. Til yderligere skifter i fundamenter og jordtrykspåvirkede konstruktioner anvendes massive LECA-blokke. Opmuring af fundament Fundamenter af Lecaterm-blokke opmures med en mørtelstyrke 10 MPa. Mørtelen udlægges således, at fugerne er helt udfyldte, undtagen den del der optages af fugeisoleringen. Arbejdet kan lettes en del ved at anvende en mørtelslæde. En 2 kg klaphammer er en god hjælp, når blokkene skal rettes ind. Hammeren må kun bruges umiddelbart efter, at blokkene er lagt i mørtelen. Yderligere oplysninger om anvendelse af massive LECA-blokke i disse konstruktioner findes i LECA-brochurerne»LECA fundamenter, Linietabskrav og udførelse«og»kældervægge«, som gerne tilsendes. Kuldebroisolering Indtil 1. august 2001 har»bygningsreglement 1995«og»Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«stillet krav om, at den energimæssige virkning af kuldebroer skal medtages i beregning af de enkelte bygningsdeles U-værdi. Fra 1. august 2001 stilles der nu også krav til linietabet det maksimale varmetab fra kuldebroer i Tillæg 2 af 4. januar 2001 til»bygningsreglement 1995«og i Tillæg 1 af 4. januar 2001 til»bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«. -7 C -1 C Temperaturkurve med Lecaterm i fundament. 17 C 11 C 5 C -7 C -1 C Temperaturkurve med betonfundament. 17 C 11 C 5 C»Den lune ramme«med udgivelse af»tillæg 4«til»Dansk Standard DS 418, Beregning af bygningers varmetab«og de nye krav i 2001 tillæggene til»bygningsreglement 1995«og»Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«er der varmeteknisk sat fokus på samlinger mellem bygningsdele. Den klassiske løsning er at afslutte fundamentet med 2 skifter LECA-blokke. Denne løsning har været brugt i mange år og opfylder stadig det generelle krav til linietab i fundamenter for terrændæk uden gulvvarme og med U-værdi 0,20 W/m 2 K. Hvis der er tale om terrændæk med gulvvarme, opfylder løsningen med et skifte Lecatermblokke og et skifte LECA-blokke det generelle krav til linietabet, når U-værdien af terrændækket er 0,15 W/m 2 K. Ønskes et ekstra godt isoleret fundament, kan der anvendes 2 Lecaterm-blokke over en massiv blok. Med denne konstruktion vil der i gulve, som er isoleret til en U-værdi 0,15 W/m 2 K, kunne opnås et linietab Ψ f 0,14 W/m K.

5 Løsninger Uden gulvvarme (U-værdi 0,20 W/m 2 K.) Skillevægsfundamenter Bærende skillevægge med LECA-blokke som den øverste del af skillevægsfundamentet beskytter væggens nederste del mod afkøling og kondens. max. 300 mm Et uisoleret betonfundament kan danne kuldebro til jorden under bygningen. Fundamenter til lydisolerende dobbeltvægge, (R w 55dB) skal deles lydmæssigt med mineraluld ned til mindst 200 mm under gulvbetonens overside. Fundamentet herunder kan være fælles for de to vægge. min. 330 mm Ψ f 0,25 W/m K Alle skillevægsfundamenter holdes adskilt fra den tilstødende gulvbeton med murpap eller isoleringsstrimler. Med gulvvarme (U-værdi 0,15 W/m 2 K.) max. 300 mm min. 290 mm Ψ f 0,19 W/m K Ikke-bærende skillevægge, der kun er en etage høje, kan uden fundamentsklods anbringes på terrændæk med betonlag udstøbt direkte på LECA let 8-22 coated eller LECA-nødder coated uden mellemliggende isoleringsplader. max. 300 mm min. 290 mm Ψ f 0,14 W/m K For beregning af varmetab gennem skillevægsfundamenter henvises til brochuren»leca fundamenter, Linietabskrav og udførelse«, som gerne tilsendes. 5

6 Ydervægge Med Lecaterm-blokke kombineres formur, isolering og bagmur i én blok og én arbejdsgang. Efter opmuringen mangler kun overfladebehandling, før væggen er færdig. Blokkens ru overflade er ideelt underlag for en lang række moderne overfladebehandlinger til maskinel påføring - men selvfølgelig også til traditionel pudsning. LECA letklinkerbetonen, der udgør den indvendige vange, er let at bearbejde, når der skal udføres skjulte el-installationer. Til fastgørelse i Lecaterm-blokke er plastankre og dybler velegnede, metalekspansionsbolte kan ikke anbefales. Klæbeankre er også velegnede til Lecaterm-blokke. Anvendes der Lecaterm 33 eller Lecaterm 35, skal bygningens varmeisolering beregnes ved benyttelse af energirammen eller varmetabsrammen. Benyttes energirammen eller varmetabsrammen, må U-værdien for en tung ydervæg højst være 0,40 W/m 2 K. Varmetabsrammen er det dimensionerende varmetab, ved transmission, beregnet ved en referencebygning, hvis bygningsdele har U-værdier, og Ψ-værdier som angivet i»bygningsreglement 1995«og»Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«. Energirammen er det samlede varmebehov til rumopvarmning og ventilation opgjort i MJ/m 2 pr. år. Beregningen af energirammen er beskrevet i»bygningsreglement 1995«og»Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«. Varmeakkumulering I den færdige væg fungerer Lecaterm-blokkenes indvendige vanger som effektiv varmeakkumulator. LECA letklinkerbetonen bidrager væsentligt til et behageligt indeklima ved at udjævne temperatursvingninger i forbindelse med solindfald eller udluftning. Varmeisolering»Bygningsreglement 1995«og»Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«angiver, at ydervægge med vægt over 100 kg/m 2, der normalt opvarmes til mindst 18 C, skal udføres med en U-værdi, der højst er 0,30 W/m 2 K. Det er derfor normalt ikke nødvendigt med klimaanlæg til udjævning af temperatursvingninger. Denne U-værdi kan opnås ved at anvende Lecaterm 39. Blokbredde U-værdi 6 Lecaterm mm 0,32 W/m 2 K Lecaterm mm 0,31 W/m 2 K Lecaterm mm 0,29 W/m 2 K

7 Opmuring af ydervægge Til opmuring af Lecaterm-blokke som ydervægge anvendes mørtelstyrke 7 MPa. Opmuringen foregår, som ved fundamenter, let med en 2 kg klaphammer og en mørtelslæde. Under normale forhold er det lettest at stille blokkene klar nær brugsstedet. Blokkene stilles på endefladen, så det er let at slå studsfugernes mørtel på. For at forebygge revner som følge af bygningssvind og temperaturbevægelser, indlægges en gennemgående fugearmering i hvert 3. skifte. Der ilægges desuden armering i fugerne over og under muråbninger samt i væggens øverste skifte. Afhængig af miljøklassen foreskriver»norm for murværkskonstruktioner DS 414, 5. udgave«de i tabellen angivne mindste dæklag samt tolerancetillæg. Mørtelen skal udlægges således, at fugerne er helt udfyldte, på nær den del der optages af fugeisoleringen. Dæklag Passivt miljø Ikke korrosionsfast armering 10 mm korrosionsfast armering Tolerance tillæg 10 mm min. 5 mm Dilatationsfuger»Norm for murværkskonstruktioner DS 414, 5. udgave«foreskriver, at der skal placeres dilatationsfuger eller træffes andre foranstaltninger i et sådan omfang, at temperatur- og fugtbevægelser kan foregå, uden at der opstår svækkende revnedannelser. I almindelighed bør ydervægge af Lecaterm opdeles i felter på højst 36 m 2. Samtidig bør murfelternes længde, afhængig af mørteltypen, ikke være større end 8-10 meter. Længderne gælder såvel plane flader som rundt om et hjørne. Væggene skal på normal vis beskyttes mod vejrligsskader. Fugeindlæg Ud over blokkene består Lecaterm-systemet af fugeisolering, fugearmering og murbindere. Fugeisolering af mineraluld 60 x 20 mm anbringes ved opmuringen i alle liggefuger for at sikre ubrudt isoleringslag i hele væggen. I studsfugerne er blokkene forsynet med udragende ender af celleplast, der blot skal stødes tæt sammen. Ved delte blokke, hvor den udragende kerne mangler, anbringes i stedet et stykke fugeisolering. Moderat miljø Aggressivt miljø 20 mm 10 mm min. 5 mm 30 mm 10 mm min. 5 mm Kravet om korrosionsfasthed kan for armeringsstål i aggressivt og moderat miljø regnes opfyldt ved benyttelse af rustfast stål efter SS , W. 4301/Aisi 304 eller tilsvarende. Til passivt miljø, f.eks. murværk i opvarmede, tørre lokaler, kan anvendes Bi-stål eller armeringsstål KS 550 TS. Som fugearmering kan anvendes 6 mm armeringsstål eller Bi-stål 40. Murbindere Bindere indlægges mellem for- og bagmurvangerne i henhold til»norm for murværkskonstruktioner DS 414, 5. udgave«og»sbi anvisning 157, Trådbindere til forankring af skalmure og hule mure«. Der anvendes 3 mm korrosionsfaste Z - murbindere 50 x 200 x 50 mm til alle typer Lecaterm-blokke. Der anbringes 1 binder pr. blok i hvert andet skifte. Desuden anbringes 1 binder i hvert skifte ved lodrette false og ud for tværvægge. I skiftet ud for etageadskillelser placeres 3 bindere pr. blok. 7

8 Deling og skæring Deling af Lecaterm-blokke kan udføres med en almindelig blokklipper, når man først gennemskærer celleplasten med en kraftig håndstiksav. Til nøjagtig tilpasning, smigskæring m.v. er en fukssvans med hårdmetalklinge bedst egnet. Den er let at arbejde med, arbejdet svarer nogenlunde til at save i træ. Mærkning Hver palle Lecaterm-blokke er forsynet med kontrolmærke, producentnummer og datokode. Overfladebehandling Mure af Lecaterm-blokke skal tætnes mod regn, vind og lydgennemgang, før bygningen tages i brug. Valget af overfladebehandling afhænger af de miljøpåvirkninger, væggen bliver udsat for. Varierende klimapåvirkninger, såsom opfugtning og udtørring, frost og tø samt aggressive stoffer og vindpåvirkning, udgør de miljøpåvirkninger, som Lecaterm murværket udsættes for. Med til vurderingen hører også beskyttelse af murværket ved hjælp af konstruktiv beskyttelse, som afdækninger og tagudhæng. Lecaterm-blokke er altid deklareret i styrkeklasse 3,0. Afhængig af miljøpåvirkningerne kan der vælges et- eller flerlags-behandlinger. Anvisninger på valg og udførelse af overfladebehandlinger på Lecaterm-blokke kan findes i brochuren»overfladebehandling af blokmurværk«, som gerne tilsendes. Hensigten med brochuren er at videregive nyttige erfaringer om LECA-produkternes egenskaber og anvendelse. Informationerne er udarbejdet som forslag til brug for de ansvarlige ved den enkelte opgaves projektering og udførelse. LECA-Byggeinformation påtager sig ikke ansvar for dimensionering, projektering eller noget juridisk ansvar for de vejledende informationer indeholdt i denne brochure. LECA produceres hos Dansk Leca A/S og er underlagt både intern og ekstern kvalitetskontrol. LECA og Lecaterm er registrerede varemærker, der ejes af Leca Trading & Concession A/S i København. Patentet til Lecaterm fremstilling indehaves af Leca Trading & Concession A/S i København. Dansk Leca A/S Tlf LECA-Byggeinformation 2450 København SV Vestre Teglgade 16 Fax LECA-Ekspedition 8900 Randers Randersvej 75 Fax København SV Vestre Teglgade 16 Fax Odense C Tolderlundsvej 115 Fax B

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven Fundamenter... side 4-5 Boligfundament Garagefundament Punktfundament

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring.

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Det nye fundament Indledning Med Bygningsreglement 20 der trådte endelig i kraft i 20, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Stramningerne gør det nødvendig

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Marts 2006 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON Stort tema om den uundværlige beton, kældre og radonsikring STØBNING GLED SOM I OLIE Sådan bygger man et 70 meter højt betontårn på 14 dage midt i København NYT PRODUKT:

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Lydisolering HÆFTE NR. APR. 008 LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Referencer.... Lydbestemmelser... -5. Boliger

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 39 Korroderede trådbindere i murværk Korroderede trådbindere

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

MONTERING Fugtspærre i murværk

MONTERING Fugtspærre i murværk monteringsvejledning MONTERING Fugtspærre i murværk Samt radonsikring af terrændæk Indholdsfortegnelse Forord side 3 Fugtspærrens funktioner side 4 Murpap PF 2000 side 5 Murfolie side 6 Klæbeasfalt side

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere