Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K"

Transkript

1 Blad: 06-19/02.01 Gruppe: Vægge Lecaterm -blokke Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K 330 mm brede U-værdi 0,32 W/m 2 K Dansk Leca A/S, Hingeværket har: Kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 9002:1994 Miljøstyringssystem efter DS/EN ISO 14001:1996 Begge systemer er certificeret af Det Norske Veritas.

2 Generelt Denne brochure omhandler Lecaterm-blokkes anvendelse i fundamenter og ydervægge. Projektering og udførelse med Lecatermblokke skal følge forskrifterne i»bygningsreglement 1995«med tillæg og»bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«med tillæg samt»norm for murværkskonstruktioner DS 414, 5. udgave«.»sbi-anvisning 189«indeholder vejledninger om dimensionering og udførelse af almindelige småhuse til og med 2 etager. Anvendelsen af Lecaterm-blokke strækker sig fra boliger, kontorer og skoler til industri og landbrug. Alle steder hvor der er brug for kraftigt isolerende, robuste og billige fundamenter og ydervægge. Lecaterm-blokke giver konstruktioner uden kuldebroer og med sikkerhed mod frostskader, råd, svamp og insektangreb. Produkt Lecaterm-blokke fremstilles af LECA letklinkerbeton og celleplast, der sammenstøbes ved en patenteret proces. Celleplastkernen er lavet med svalehaler, der ved indstøbning sikrer en fastlåsning i for- og bagmurvangerne. I den færdige blok stikker celleplasten ca. 5 mm ud i begge ender. LECA letklinkerbeton er det lette og stærke materiale, der danner de bærende for- og bagmurvanger. Densiteten er 600 kg/m 3, og den deklarerede trykstyrke er 3,0 MPa. LECA letklinker har i mere end 60 år indgået i fremstillingen af blokke og mursten til fundamenter, kældervægge, skillevægge, ydervægge m.m. Celleplasten er den isolerende kerne i Lecaterm-blokken. Der anvendes polystyren (EPS) med en isoleringsværdi λ p = 0,036 W/mK. Den anvendte polystyren er tilsluttet varmeisoleringskontrollen BVQI/VIK. Blokbredder mm Bloktype (L x H) mm Vægt Ligeblok Hjørneblok Ligeblok Hjørneblok Ligeblok Hjørneblok 490 x x x x ,5 kg 15,6 kg 17,8 kg 8,9 kg Opmuring af hjørner med 330 mm og 350 mm Lecaterm-blokke. Lecaterm - nu i tre typer Lecaterm-blokke produceres nu i tre standard bredder. De velkendte 350 mm og 390 mm blokke er nu suppleret med en 330 mm bred blok. Lecaterm-blokke findes som ligeblokke og som hjørneblokke. Se format i skema. Den del af vangerne, der kan belastes, er i 330 mm, 350 mm og 390 mm blokkene henholdsvis 120 mm, 130 mm og 150 mm brede. Det betyder, at der er mulighed for at anvende op til 150 mm brede bagmure i forbindelse med Lecaterm-blokke i fundamenterne. 2 Opmuring af hjørner med 390 mm Lecaterm-blokke. Den specielle 390 mm hjørneblok opfylder kravene i»norm for murværkskonstruktioner DS 414, 5.udgave«med hensyn til forbandt. Når hjørnerne opmures, begynder arbejdet med en hjørneblok. Hermed er normens krav om mindst en kvart bloklængdes forskydning af studsfugerne opfyldt.

3 Styrkeforhold Murværk af Lecaterm-blokke Normal kontrolklasse Normal sikkerhedsklasse Mørteltrykstyrke > 7 MPa Blokstyrke f b 3,0 Basistrykstyrke Karakteristisk f cnk f cnd 2,50 1,36 f cnd 1,36 Vederlagstryk Ved koncentrerede laster, hvor omgivende murværk yder tilstrækkelig sidestøtte f cnd 1,77 Bøjningstrækstyrke i liggefuger Karakteristisk f tlk f tld 0,20 0,10 Bøjningstrækstyrke i studsfuger Karakteristisk f tsk f tsd 0,45 0,23 Elasticitetsmodul 5 % fraktil Karakteristisk E 0k E 0d Radon»Bygningsreglement 1995«og»Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«stiller krav om, at bygningskonstruktioner mod undergrunden skal udføres lufttætte for at forhindre, at radon trænger op i bygningen fra undergrunden.»sbi-anvisning 189«, der indeholder vejledninger om, hvordan konstruktioner kan udføres, så de opfylder»bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«, nævner bl.a.:»da der er tale om lufttrykforskelle på op til 0,1 atmosfære, kan indtrængning af radon kun undgås ved at trykudligne det kapillarbrydende lag til atmosfæren, samtidig med at terrændækket gøres så lufttæt som muligt«. Lufttætningen mellem sokkel og terrændæk udføres, ved trægulve på strøer, lettest ved at føre murpappen ind på gulvbetonen og fastklæbe eller fastsvejse pappen. Trykudligning af terrændækket udføres for eksempel gennem fundamentet til omfangsdrænets filterelement. Brandsikkerhed Klinkerbeton og mørtel er i henhold til EUkommisionens beslutning begge opstillet på listen af byggevarer, der henhører under klasse A1»intet bidrag til brand«. Murværk af LECA-blokke er således klassificeret som klasse A1 (ubrændbart) og behøver ikke at blive prøvet med hensyn til reaktion ved brand. I henhold til»dansk Brandteknisk Institut, Brandteknisk vejledning nr. 30«kan en ikke bærende væg af LECA-blokke med en højde op til 3,0 meter klassificeres som en BS-væg 60. En bærende væg af LECA-blokke med højde op til 2,6 meter kan ligeledes klassificeres som BS-væg 60. En 150 mm bærende væg af LECA-blokke i en højde op til 3,8 meter kan i henhold til vejledningen klassificeres som en BS-væg 120. Andre løsninger findes i vor brochure»radonsikring af terrændæk«, som gerne tilsendes. Bærende væg Ikke bærende væg Lecaterm 33 og 35 Lecaterm 39 BS-60 BS-120 BS-60-3

4 Ydervægsfundamenter Gennem mange år har LECA-blokke og Lecaterm-blokke været anvendt som»den lune ramme«om husets gulve. LECA-blokke eller Lecaterm-blokke har vist sig at være en god løsning til at isolere husets fundament. Med sine brede, stabile for- og bagmurvanger er Lecaterm-blokke velegnede til anvendelse under bagmurselementer, skalmure, facademure, hulmure og ydermure af Lecaterm. Med de tre typer Lecaterm-blokke, 330 mm, 350 mm og 390 mm, er murtykkelser fra 330 mm til 410 mm dækket ind med Lecaterm i fundamenterne. I samlingen mellem terrændækket og ydervæggen har varmetabet traditionelt været begrænset ved at afslutte fundamentet med to skifter LECA-blokke. Beregninger, der er udført i forbindelse med de nye tillæg, viser, at løsninger med»den lune ramme«er næsten optimale.»den lune ramme«beskytter effektivt gulv og bagmur mod kulde i det kritiske område ud for gulvbetonen. Samtidig brydes den kuldebro mellem terrændæk, bagmur og jorden under huset, som et betonfundament udgør. 4 Lecaterm anvendes øverst i fundamentet, men må ud over de to øverste skifter ikke anvendes i fundamenter uden nærmere statisk vurdering. Til yderligere skifter i fundamenter og jordtrykspåvirkede konstruktioner anvendes massive LECA-blokke. Opmuring af fundament Fundamenter af Lecaterm-blokke opmures med en mørtelstyrke 10 MPa. Mørtelen udlægges således, at fugerne er helt udfyldte, undtagen den del der optages af fugeisoleringen. Arbejdet kan lettes en del ved at anvende en mørtelslæde. En 2 kg klaphammer er en god hjælp, når blokkene skal rettes ind. Hammeren må kun bruges umiddelbart efter, at blokkene er lagt i mørtelen. Yderligere oplysninger om anvendelse af massive LECA-blokke i disse konstruktioner findes i LECA-brochurerne»LECA fundamenter, Linietabskrav og udførelse«og»kældervægge«, som gerne tilsendes. Kuldebroisolering Indtil 1. august 2001 har»bygningsreglement 1995«og»Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«stillet krav om, at den energimæssige virkning af kuldebroer skal medtages i beregning af de enkelte bygningsdeles U-værdi. Fra 1. august 2001 stilles der nu også krav til linietabet det maksimale varmetab fra kuldebroer i Tillæg 2 af 4. januar 2001 til»bygningsreglement 1995«og i Tillæg 1 af 4. januar 2001 til»bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«. -7 C -1 C Temperaturkurve med Lecaterm i fundament. 17 C 11 C 5 C -7 C -1 C Temperaturkurve med betonfundament. 17 C 11 C 5 C»Den lune ramme«med udgivelse af»tillæg 4«til»Dansk Standard DS 418, Beregning af bygningers varmetab«og de nye krav i 2001 tillæggene til»bygningsreglement 1995«og»Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«er der varmeteknisk sat fokus på samlinger mellem bygningsdele. Den klassiske løsning er at afslutte fundamentet med 2 skifter LECA-blokke. Denne løsning har været brugt i mange år og opfylder stadig det generelle krav til linietab i fundamenter for terrændæk uden gulvvarme og med U-værdi 0,20 W/m 2 K. Hvis der er tale om terrændæk med gulvvarme, opfylder løsningen med et skifte Lecatermblokke og et skifte LECA-blokke det generelle krav til linietabet, når U-værdien af terrændækket er 0,15 W/m 2 K. Ønskes et ekstra godt isoleret fundament, kan der anvendes 2 Lecaterm-blokke over en massiv blok. Med denne konstruktion vil der i gulve, som er isoleret til en U-værdi 0,15 W/m 2 K, kunne opnås et linietab Ψ f 0,14 W/m K.

5 Løsninger Uden gulvvarme (U-værdi 0,20 W/m 2 K.) Skillevægsfundamenter Bærende skillevægge med LECA-blokke som den øverste del af skillevægsfundamentet beskytter væggens nederste del mod afkøling og kondens. max. 300 mm Et uisoleret betonfundament kan danne kuldebro til jorden under bygningen. Fundamenter til lydisolerende dobbeltvægge, (R w 55dB) skal deles lydmæssigt med mineraluld ned til mindst 200 mm under gulvbetonens overside. Fundamentet herunder kan være fælles for de to vægge. min. 330 mm Ψ f 0,25 W/m K Alle skillevægsfundamenter holdes adskilt fra den tilstødende gulvbeton med murpap eller isoleringsstrimler. Med gulvvarme (U-værdi 0,15 W/m 2 K.) max. 300 mm min. 290 mm Ψ f 0,19 W/m K Ikke-bærende skillevægge, der kun er en etage høje, kan uden fundamentsklods anbringes på terrændæk med betonlag udstøbt direkte på LECA let 8-22 coated eller LECA-nødder coated uden mellemliggende isoleringsplader. max. 300 mm min. 290 mm Ψ f 0,14 W/m K For beregning af varmetab gennem skillevægsfundamenter henvises til brochuren»leca fundamenter, Linietabskrav og udførelse«, som gerne tilsendes. 5

6 Ydervægge Med Lecaterm-blokke kombineres formur, isolering og bagmur i én blok og én arbejdsgang. Efter opmuringen mangler kun overfladebehandling, før væggen er færdig. Blokkens ru overflade er ideelt underlag for en lang række moderne overfladebehandlinger til maskinel påføring - men selvfølgelig også til traditionel pudsning. LECA letklinkerbetonen, der udgør den indvendige vange, er let at bearbejde, når der skal udføres skjulte el-installationer. Til fastgørelse i Lecaterm-blokke er plastankre og dybler velegnede, metalekspansionsbolte kan ikke anbefales. Klæbeankre er også velegnede til Lecaterm-blokke. Anvendes der Lecaterm 33 eller Lecaterm 35, skal bygningens varmeisolering beregnes ved benyttelse af energirammen eller varmetabsrammen. Benyttes energirammen eller varmetabsrammen, må U-værdien for en tung ydervæg højst være 0,40 W/m 2 K. Varmetabsrammen er det dimensionerende varmetab, ved transmission, beregnet ved en referencebygning, hvis bygningsdele har U-værdier, og Ψ-værdier som angivet i»bygningsreglement 1995«og»Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«. Energirammen er det samlede varmebehov til rumopvarmning og ventilation opgjort i MJ/m 2 pr. år. Beregningen af energirammen er beskrevet i»bygningsreglement 1995«og»Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«. Varmeakkumulering I den færdige væg fungerer Lecaterm-blokkenes indvendige vanger som effektiv varmeakkumulator. LECA letklinkerbetonen bidrager væsentligt til et behageligt indeklima ved at udjævne temperatursvingninger i forbindelse med solindfald eller udluftning. Varmeisolering»Bygningsreglement 1995«og»Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«angiver, at ydervægge med vægt over 100 kg/m 2, der normalt opvarmes til mindst 18 C, skal udføres med en U-værdi, der højst er 0,30 W/m 2 K. Det er derfor normalt ikke nødvendigt med klimaanlæg til udjævning af temperatursvingninger. Denne U-værdi kan opnås ved at anvende Lecaterm 39. Blokbredde U-værdi 6 Lecaterm mm 0,32 W/m 2 K Lecaterm mm 0,31 W/m 2 K Lecaterm mm 0,29 W/m 2 K

7 Opmuring af ydervægge Til opmuring af Lecaterm-blokke som ydervægge anvendes mørtelstyrke 7 MPa. Opmuringen foregår, som ved fundamenter, let med en 2 kg klaphammer og en mørtelslæde. Under normale forhold er det lettest at stille blokkene klar nær brugsstedet. Blokkene stilles på endefladen, så det er let at slå studsfugernes mørtel på. For at forebygge revner som følge af bygningssvind og temperaturbevægelser, indlægges en gennemgående fugearmering i hvert 3. skifte. Der ilægges desuden armering i fugerne over og under muråbninger samt i væggens øverste skifte. Afhængig af miljøklassen foreskriver»norm for murværkskonstruktioner DS 414, 5. udgave«de i tabellen angivne mindste dæklag samt tolerancetillæg. Mørtelen skal udlægges således, at fugerne er helt udfyldte, på nær den del der optages af fugeisoleringen. Dæklag Passivt miljø Ikke korrosionsfast armering 10 mm korrosionsfast armering Tolerance tillæg 10 mm min. 5 mm Dilatationsfuger»Norm for murværkskonstruktioner DS 414, 5. udgave«foreskriver, at der skal placeres dilatationsfuger eller træffes andre foranstaltninger i et sådan omfang, at temperatur- og fugtbevægelser kan foregå, uden at der opstår svækkende revnedannelser. I almindelighed bør ydervægge af Lecaterm opdeles i felter på højst 36 m 2. Samtidig bør murfelternes længde, afhængig af mørteltypen, ikke være større end 8-10 meter. Længderne gælder såvel plane flader som rundt om et hjørne. Væggene skal på normal vis beskyttes mod vejrligsskader. Fugeindlæg Ud over blokkene består Lecaterm-systemet af fugeisolering, fugearmering og murbindere. Fugeisolering af mineraluld 60 x 20 mm anbringes ved opmuringen i alle liggefuger for at sikre ubrudt isoleringslag i hele væggen. I studsfugerne er blokkene forsynet med udragende ender af celleplast, der blot skal stødes tæt sammen. Ved delte blokke, hvor den udragende kerne mangler, anbringes i stedet et stykke fugeisolering. Moderat miljø Aggressivt miljø 20 mm 10 mm min. 5 mm 30 mm 10 mm min. 5 mm Kravet om korrosionsfasthed kan for armeringsstål i aggressivt og moderat miljø regnes opfyldt ved benyttelse af rustfast stål efter SS , W. 4301/Aisi 304 eller tilsvarende. Til passivt miljø, f.eks. murværk i opvarmede, tørre lokaler, kan anvendes Bi-stål eller armeringsstål KS 550 TS. Som fugearmering kan anvendes 6 mm armeringsstål eller Bi-stål 40. Murbindere Bindere indlægges mellem for- og bagmurvangerne i henhold til»norm for murværkskonstruktioner DS 414, 5. udgave«og»sbi anvisning 157, Trådbindere til forankring af skalmure og hule mure«. Der anvendes 3 mm korrosionsfaste Z - murbindere 50 x 200 x 50 mm til alle typer Lecaterm-blokke. Der anbringes 1 binder pr. blok i hvert andet skifte. Desuden anbringes 1 binder i hvert skifte ved lodrette false og ud for tværvægge. I skiftet ud for etageadskillelser placeres 3 bindere pr. blok. 7

8 Deling og skæring Deling af Lecaterm-blokke kan udføres med en almindelig blokklipper, når man først gennemskærer celleplasten med en kraftig håndstiksav. Til nøjagtig tilpasning, smigskæring m.v. er en fukssvans med hårdmetalklinge bedst egnet. Den er let at arbejde med, arbejdet svarer nogenlunde til at save i træ. Mærkning Hver palle Lecaterm-blokke er forsynet med kontrolmærke, producentnummer og datokode. Overfladebehandling Mure af Lecaterm-blokke skal tætnes mod regn, vind og lydgennemgang, før bygningen tages i brug. Valget af overfladebehandling afhænger af de miljøpåvirkninger, væggen bliver udsat for. Varierende klimapåvirkninger, såsom opfugtning og udtørring, frost og tø samt aggressive stoffer og vindpåvirkning, udgør de miljøpåvirkninger, som Lecaterm murværket udsættes for. Med til vurderingen hører også beskyttelse af murværket ved hjælp af konstruktiv beskyttelse, som afdækninger og tagudhæng. Lecaterm-blokke er altid deklareret i styrkeklasse 3,0. Afhængig af miljøpåvirkningerne kan der vælges et- eller flerlags-behandlinger. Anvisninger på valg og udførelse af overfladebehandlinger på Lecaterm-blokke kan findes i brochuren»overfladebehandling af blokmurværk«, som gerne tilsendes. Hensigten med brochuren er at videregive nyttige erfaringer om LECA-produkternes egenskaber og anvendelse. Informationerne er udarbejdet som forslag til brug for de ansvarlige ved den enkelte opgaves projektering og udførelse. LECA-Byggeinformation påtager sig ikke ansvar for dimensionering, projektering eller noget juridisk ansvar for de vejledende informationer indeholdt i denne brochure. LECA produceres hos Dansk Leca A/S og er underlagt både intern og ekstern kvalitetskontrol. LECA og Lecaterm er registrerede varemærker, der ejes af Leca Trading & Concession A/S i København. Patentet til Lecaterm fremstilling indehaves af Leca Trading & Concession A/S i København. Dansk Leca A/S Tlf LECA-Byggeinformation 2450 København SV Vestre Teglgade 16 Fax LECA-Ekspedition 8900 Randers Randersvej 75 Fax København SV Vestre Teglgade 16 Fax Odense C Tolderlundsvej 115 Fax B

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge blokmure Ydermure Skillevægge Denne brochure omhandler blokkes og termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. Anvendelsesområderne spænder fra småhuse og boliger til kontorer og institutioner.

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2 Beslutning 13 Etablering af gulvvarme terrændæk og kældergulve i opvarmede kældre NB Dæk 6, 7, 8 og 9 er samtidig revideret ud fra ændrede før u-værdier og krav til øgede isoleringstykkelser ud fra BR

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse: Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: 13.1.1.5 Lecablokke

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement.

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement. Prøvningsrapport Sag nr. 7-115 Afprøvning af element til randfundament opbygget af EPS og fibercement egnet til lette ydervægge For: Jackon AS, Sørkilen 3, Gressvik, Postboks 11, N-1 Fredrikstad, Norge

Læs mere

Terrændæk Isolering over Gulvbeton Ingen 75 mm. Vægkonstruktion U [W/m²K] V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 0,820 0,735 0,729 0,313 0,237

Terrændæk Isolering over Gulvbeton Ingen 75 mm. Vægkonstruktion U [W/m²K] V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 0,820 0,735 0,729 0,313 0,237 Projektering / THERMOnomic Yervægge / Linietab Linietab Varmetab ve kulebroer (linietab) angivet i e efterfølgene tabeller er beregnet efter regler i DS418, 6.ugave, 2, DS/EN ISO 6946, DS/EN ISO 102111:1997

Læs mere

Håndtering og opmuring af blokke

Håndtering og opmuring af blokke Håndtering og opmuring af blokke ANVISNING: SfB (12)(21)(22) F f5 (12)(21)(22) E f2 1. udgave November 2005 Letklinkerblokke og udstøbningsblokke (fundablokke) blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

En-familiehuse med Ytong - rationelt, fleksibelt og økonomisk

En-familiehuse med Ytong - rationelt, fleksibelt og økonomisk En-familiehuse med Ytong - rationelt, fleksibelt og økonomisk Det skalmurede en-familiehus er danskernes foretrukne bolig Ytong forener alle krav fra myndigheder, bygherre, håndværker og boligejer Porebeton

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Produkt- og løsningspalette

Produkt- og løsningspalette Produkt- og løsningspalette 8 2 16 7 20 18 17 12 16 11 13 14 1 15 9 1 1. Letklinker 2. Letklinkerblokke 3. Isoleringsblokke 4. Udstøbningsblokke 5. Hvælvingsplader Overliggere 6. Murværk 7. Opmuring 8.

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri Lorem ipsum underoverskrift Leca Montagevejledning I denne montagevejledning vil du kunne finde oplysninger om, hvordan du bedst monterer facadesystemet. Systemet

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

JACKON DE LETTE LØSNINGER

JACKON DE LETTE LØSNINGER JACKON DE LETTE LØSNINGER Ì BYGNINGSREGLEMENT 2010 OG LØSNINGER VED U-VÆRDIER NED TIL 0,06W/M 2 K 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø! Nybyggeri - Opvarmet til over 15ºC 280mm 60 350mm

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper TYPEHUSET 1960-79 - katalog over typiske løsninger og principper Indhold Introduktion side 2 Udformning og byggeskik side 2 Fundament side 2 Kælderydervægge side 3 Ydervægge side 3 Tag side 4 Vinduer side

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring.

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Det nye fundament Indledning Med Bygningsreglement 20 der trådte endelig i kraft i 20, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Stramningerne gør det nødvendig

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser Henrik Tommerup Svend Svendsen Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-02 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD...

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet Manual 1 Beregningsprogrammet ISOVER Energi U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet 3 udgave, april 2007 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kom godt i gang 3 U-værdi 5 Transmissiontab

Læs mere

afsnit 4 Mur og væg Indhold: 4.1 Løsninger og produktområder... 50

afsnit 4 Mur og væg Indhold: 4.1 Løsninger og produktområder... 50 48 afsnit 4 Mur og væg Indhold: 4.1 Løsninger og produktområder... 50 Opmuring og mørtel: 4.2 Opmuring og mørtel...51 4.3 Den rigtige mørtel til den valgte sten...52-53 4.4 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...54-55

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005 Athena DIMENSION Varmetab 4 December 2005 1 Indledning...2 2 Beregningsgrundlag...2 3 Opstart...2 3.1 Installation...2 3.2 Konfiguration...2 3.3 Opstilling af sag...3 4 Appendix A. Varmetab 4 filer...5

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere