Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K"

Transkript

1 Blad: 06-19/02.01 Gruppe: Vægge Lecaterm -blokke Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K 330 mm brede U-værdi 0,32 W/m 2 K Dansk Leca A/S, Hingeværket har: Kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 9002:1994 Miljøstyringssystem efter DS/EN ISO 14001:1996 Begge systemer er certificeret af Det Norske Veritas.

2 Generelt Denne brochure omhandler Lecaterm-blokkes anvendelse i fundamenter og ydervægge. Projektering og udførelse med Lecatermblokke skal følge forskrifterne i»bygningsreglement 1995«med tillæg og»bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«med tillæg samt»norm for murværkskonstruktioner DS 414, 5. udgave«.»sbi-anvisning 189«indeholder vejledninger om dimensionering og udførelse af almindelige småhuse til og med 2 etager. Anvendelsen af Lecaterm-blokke strækker sig fra boliger, kontorer og skoler til industri og landbrug. Alle steder hvor der er brug for kraftigt isolerende, robuste og billige fundamenter og ydervægge. Lecaterm-blokke giver konstruktioner uden kuldebroer og med sikkerhed mod frostskader, råd, svamp og insektangreb. Produkt Lecaterm-blokke fremstilles af LECA letklinkerbeton og celleplast, der sammenstøbes ved en patenteret proces. Celleplastkernen er lavet med svalehaler, der ved indstøbning sikrer en fastlåsning i for- og bagmurvangerne. I den færdige blok stikker celleplasten ca. 5 mm ud i begge ender. LECA letklinkerbeton er det lette og stærke materiale, der danner de bærende for- og bagmurvanger. Densiteten er 600 kg/m 3, og den deklarerede trykstyrke er 3,0 MPa. LECA letklinker har i mere end 60 år indgået i fremstillingen af blokke og mursten til fundamenter, kældervægge, skillevægge, ydervægge m.m. Celleplasten er den isolerende kerne i Lecaterm-blokken. Der anvendes polystyren (EPS) med en isoleringsværdi λ p = 0,036 W/mK. Den anvendte polystyren er tilsluttet varmeisoleringskontrollen BVQI/VIK. Blokbredder mm Bloktype (L x H) mm Vægt Ligeblok Hjørneblok Ligeblok Hjørneblok Ligeblok Hjørneblok 490 x x x x ,5 kg 15,6 kg 17,8 kg 8,9 kg Opmuring af hjørner med 330 mm og 350 mm Lecaterm-blokke. Lecaterm - nu i tre typer Lecaterm-blokke produceres nu i tre standard bredder. De velkendte 350 mm og 390 mm blokke er nu suppleret med en 330 mm bred blok. Lecaterm-blokke findes som ligeblokke og som hjørneblokke. Se format i skema. Den del af vangerne, der kan belastes, er i 330 mm, 350 mm og 390 mm blokkene henholdsvis 120 mm, 130 mm og 150 mm brede. Det betyder, at der er mulighed for at anvende op til 150 mm brede bagmure i forbindelse med Lecaterm-blokke i fundamenterne. 2 Opmuring af hjørner med 390 mm Lecaterm-blokke. Den specielle 390 mm hjørneblok opfylder kravene i»norm for murværkskonstruktioner DS 414, 5.udgave«med hensyn til forbandt. Når hjørnerne opmures, begynder arbejdet med en hjørneblok. Hermed er normens krav om mindst en kvart bloklængdes forskydning af studsfugerne opfyldt.

3 Styrkeforhold Murværk af Lecaterm-blokke Normal kontrolklasse Normal sikkerhedsklasse Mørteltrykstyrke > 7 MPa Blokstyrke f b 3,0 Basistrykstyrke Karakteristisk f cnk f cnd 2,50 1,36 f cnd 1,36 Vederlagstryk Ved koncentrerede laster, hvor omgivende murværk yder tilstrækkelig sidestøtte f cnd 1,77 Bøjningstrækstyrke i liggefuger Karakteristisk f tlk f tld 0,20 0,10 Bøjningstrækstyrke i studsfuger Karakteristisk f tsk f tsd 0,45 0,23 Elasticitetsmodul 5 % fraktil Karakteristisk E 0k E 0d Radon»Bygningsreglement 1995«og»Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«stiller krav om, at bygningskonstruktioner mod undergrunden skal udføres lufttætte for at forhindre, at radon trænger op i bygningen fra undergrunden.»sbi-anvisning 189«, der indeholder vejledninger om, hvordan konstruktioner kan udføres, så de opfylder»bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«, nævner bl.a.:»da der er tale om lufttrykforskelle på op til 0,1 atmosfære, kan indtrængning af radon kun undgås ved at trykudligne det kapillarbrydende lag til atmosfæren, samtidig med at terrændækket gøres så lufttæt som muligt«. Lufttætningen mellem sokkel og terrændæk udføres, ved trægulve på strøer, lettest ved at føre murpappen ind på gulvbetonen og fastklæbe eller fastsvejse pappen. Trykudligning af terrændækket udføres for eksempel gennem fundamentet til omfangsdrænets filterelement. Brandsikkerhed Klinkerbeton og mørtel er i henhold til EUkommisionens beslutning begge opstillet på listen af byggevarer, der henhører under klasse A1»intet bidrag til brand«. Murværk af LECA-blokke er således klassificeret som klasse A1 (ubrændbart) og behøver ikke at blive prøvet med hensyn til reaktion ved brand. I henhold til»dansk Brandteknisk Institut, Brandteknisk vejledning nr. 30«kan en ikke bærende væg af LECA-blokke med en højde op til 3,0 meter klassificeres som en BS-væg 60. En bærende væg af LECA-blokke med højde op til 2,6 meter kan ligeledes klassificeres som BS-væg 60. En 150 mm bærende væg af LECA-blokke i en højde op til 3,8 meter kan i henhold til vejledningen klassificeres som en BS-væg 120. Andre løsninger findes i vor brochure»radonsikring af terrændæk«, som gerne tilsendes. Bærende væg Ikke bærende væg Lecaterm 33 og 35 Lecaterm 39 BS-60 BS-120 BS-60-3

4 Ydervægsfundamenter Gennem mange år har LECA-blokke og Lecaterm-blokke været anvendt som»den lune ramme«om husets gulve. LECA-blokke eller Lecaterm-blokke har vist sig at være en god løsning til at isolere husets fundament. Med sine brede, stabile for- og bagmurvanger er Lecaterm-blokke velegnede til anvendelse under bagmurselementer, skalmure, facademure, hulmure og ydermure af Lecaterm. Med de tre typer Lecaterm-blokke, 330 mm, 350 mm og 390 mm, er murtykkelser fra 330 mm til 410 mm dækket ind med Lecaterm i fundamenterne. I samlingen mellem terrændækket og ydervæggen har varmetabet traditionelt været begrænset ved at afslutte fundamentet med to skifter LECA-blokke. Beregninger, der er udført i forbindelse med de nye tillæg, viser, at løsninger med»den lune ramme«er næsten optimale.»den lune ramme«beskytter effektivt gulv og bagmur mod kulde i det kritiske område ud for gulvbetonen. Samtidig brydes den kuldebro mellem terrændæk, bagmur og jorden under huset, som et betonfundament udgør. 4 Lecaterm anvendes øverst i fundamentet, men må ud over de to øverste skifter ikke anvendes i fundamenter uden nærmere statisk vurdering. Til yderligere skifter i fundamenter og jordtrykspåvirkede konstruktioner anvendes massive LECA-blokke. Opmuring af fundament Fundamenter af Lecaterm-blokke opmures med en mørtelstyrke 10 MPa. Mørtelen udlægges således, at fugerne er helt udfyldte, undtagen den del der optages af fugeisoleringen. Arbejdet kan lettes en del ved at anvende en mørtelslæde. En 2 kg klaphammer er en god hjælp, når blokkene skal rettes ind. Hammeren må kun bruges umiddelbart efter, at blokkene er lagt i mørtelen. Yderligere oplysninger om anvendelse af massive LECA-blokke i disse konstruktioner findes i LECA-brochurerne»LECA fundamenter, Linietabskrav og udførelse«og»kældervægge«, som gerne tilsendes. Kuldebroisolering Indtil 1. august 2001 har»bygningsreglement 1995«og»Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«stillet krav om, at den energimæssige virkning af kuldebroer skal medtages i beregning af de enkelte bygningsdeles U-værdi. Fra 1. august 2001 stilles der nu også krav til linietabet det maksimale varmetab fra kuldebroer i Tillæg 2 af 4. januar 2001 til»bygningsreglement 1995«og i Tillæg 1 af 4. januar 2001 til»bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«. -7 C -1 C Temperaturkurve med Lecaterm i fundament. 17 C 11 C 5 C -7 C -1 C Temperaturkurve med betonfundament. 17 C 11 C 5 C»Den lune ramme«med udgivelse af»tillæg 4«til»Dansk Standard DS 418, Beregning af bygningers varmetab«og de nye krav i 2001 tillæggene til»bygningsreglement 1995«og»Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«er der varmeteknisk sat fokus på samlinger mellem bygningsdele. Den klassiske løsning er at afslutte fundamentet med 2 skifter LECA-blokke. Denne løsning har været brugt i mange år og opfylder stadig det generelle krav til linietab i fundamenter for terrændæk uden gulvvarme og med U-værdi 0,20 W/m 2 K. Hvis der er tale om terrændæk med gulvvarme, opfylder løsningen med et skifte Lecatermblokke og et skifte LECA-blokke det generelle krav til linietabet, når U-værdien af terrændækket er 0,15 W/m 2 K. Ønskes et ekstra godt isoleret fundament, kan der anvendes 2 Lecaterm-blokke over en massiv blok. Med denne konstruktion vil der i gulve, som er isoleret til en U-værdi 0,15 W/m 2 K, kunne opnås et linietab Ψ f 0,14 W/m K.

5 Løsninger Uden gulvvarme (U-værdi 0,20 W/m 2 K.) Skillevægsfundamenter Bærende skillevægge med LECA-blokke som den øverste del af skillevægsfundamentet beskytter væggens nederste del mod afkøling og kondens. max. 300 mm Et uisoleret betonfundament kan danne kuldebro til jorden under bygningen. Fundamenter til lydisolerende dobbeltvægge, (R w 55dB) skal deles lydmæssigt med mineraluld ned til mindst 200 mm under gulvbetonens overside. Fundamentet herunder kan være fælles for de to vægge. min. 330 mm Ψ f 0,25 W/m K Alle skillevægsfundamenter holdes adskilt fra den tilstødende gulvbeton med murpap eller isoleringsstrimler. Med gulvvarme (U-værdi 0,15 W/m 2 K.) max. 300 mm min. 290 mm Ψ f 0,19 W/m K Ikke-bærende skillevægge, der kun er en etage høje, kan uden fundamentsklods anbringes på terrændæk med betonlag udstøbt direkte på LECA let 8-22 coated eller LECA-nødder coated uden mellemliggende isoleringsplader. max. 300 mm min. 290 mm Ψ f 0,14 W/m K For beregning af varmetab gennem skillevægsfundamenter henvises til brochuren»leca fundamenter, Linietabskrav og udførelse«, som gerne tilsendes. 5

6 Ydervægge Med Lecaterm-blokke kombineres formur, isolering og bagmur i én blok og én arbejdsgang. Efter opmuringen mangler kun overfladebehandling, før væggen er færdig. Blokkens ru overflade er ideelt underlag for en lang række moderne overfladebehandlinger til maskinel påføring - men selvfølgelig også til traditionel pudsning. LECA letklinkerbetonen, der udgør den indvendige vange, er let at bearbejde, når der skal udføres skjulte el-installationer. Til fastgørelse i Lecaterm-blokke er plastankre og dybler velegnede, metalekspansionsbolte kan ikke anbefales. Klæbeankre er også velegnede til Lecaterm-blokke. Anvendes der Lecaterm 33 eller Lecaterm 35, skal bygningens varmeisolering beregnes ved benyttelse af energirammen eller varmetabsrammen. Benyttes energirammen eller varmetabsrammen, må U-værdien for en tung ydervæg højst være 0,40 W/m 2 K. Varmetabsrammen er det dimensionerende varmetab, ved transmission, beregnet ved en referencebygning, hvis bygningsdele har U-værdier, og Ψ-værdier som angivet i»bygningsreglement 1995«og»Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«. Energirammen er det samlede varmebehov til rumopvarmning og ventilation opgjort i MJ/m 2 pr. år. Beregningen af energirammen er beskrevet i»bygningsreglement 1995«og»Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«. Varmeakkumulering I den færdige væg fungerer Lecaterm-blokkenes indvendige vanger som effektiv varmeakkumulator. LECA letklinkerbetonen bidrager væsentligt til et behageligt indeklima ved at udjævne temperatursvingninger i forbindelse med solindfald eller udluftning. Varmeisolering»Bygningsreglement 1995«og»Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«angiver, at ydervægge med vægt over 100 kg/m 2, der normalt opvarmes til mindst 18 C, skal udføres med en U-værdi, der højst er 0,30 W/m 2 K. Det er derfor normalt ikke nødvendigt med klimaanlæg til udjævning af temperatursvingninger. Denne U-værdi kan opnås ved at anvende Lecaterm 39. Blokbredde U-værdi 6 Lecaterm mm 0,32 W/m 2 K Lecaterm mm 0,31 W/m 2 K Lecaterm mm 0,29 W/m 2 K

7 Opmuring af ydervægge Til opmuring af Lecaterm-blokke som ydervægge anvendes mørtelstyrke 7 MPa. Opmuringen foregår, som ved fundamenter, let med en 2 kg klaphammer og en mørtelslæde. Under normale forhold er det lettest at stille blokkene klar nær brugsstedet. Blokkene stilles på endefladen, så det er let at slå studsfugernes mørtel på. For at forebygge revner som følge af bygningssvind og temperaturbevægelser, indlægges en gennemgående fugearmering i hvert 3. skifte. Der ilægges desuden armering i fugerne over og under muråbninger samt i væggens øverste skifte. Afhængig af miljøklassen foreskriver»norm for murværkskonstruktioner DS 414, 5. udgave«de i tabellen angivne mindste dæklag samt tolerancetillæg. Mørtelen skal udlægges således, at fugerne er helt udfyldte, på nær den del der optages af fugeisoleringen. Dæklag Passivt miljø Ikke korrosionsfast armering 10 mm korrosionsfast armering Tolerance tillæg 10 mm min. 5 mm Dilatationsfuger»Norm for murværkskonstruktioner DS 414, 5. udgave«foreskriver, at der skal placeres dilatationsfuger eller træffes andre foranstaltninger i et sådan omfang, at temperatur- og fugtbevægelser kan foregå, uden at der opstår svækkende revnedannelser. I almindelighed bør ydervægge af Lecaterm opdeles i felter på højst 36 m 2. Samtidig bør murfelternes længde, afhængig af mørteltypen, ikke være større end 8-10 meter. Længderne gælder såvel plane flader som rundt om et hjørne. Væggene skal på normal vis beskyttes mod vejrligsskader. Fugeindlæg Ud over blokkene består Lecaterm-systemet af fugeisolering, fugearmering og murbindere. Fugeisolering af mineraluld 60 x 20 mm anbringes ved opmuringen i alle liggefuger for at sikre ubrudt isoleringslag i hele væggen. I studsfugerne er blokkene forsynet med udragende ender af celleplast, der blot skal stødes tæt sammen. Ved delte blokke, hvor den udragende kerne mangler, anbringes i stedet et stykke fugeisolering. Moderat miljø Aggressivt miljø 20 mm 10 mm min. 5 mm 30 mm 10 mm min. 5 mm Kravet om korrosionsfasthed kan for armeringsstål i aggressivt og moderat miljø regnes opfyldt ved benyttelse af rustfast stål efter SS , W. 4301/Aisi 304 eller tilsvarende. Til passivt miljø, f.eks. murværk i opvarmede, tørre lokaler, kan anvendes Bi-stål eller armeringsstål KS 550 TS. Som fugearmering kan anvendes 6 mm armeringsstål eller Bi-stål 40. Murbindere Bindere indlægges mellem for- og bagmurvangerne i henhold til»norm for murværkskonstruktioner DS 414, 5. udgave«og»sbi anvisning 157, Trådbindere til forankring af skalmure og hule mure«. Der anvendes 3 mm korrosionsfaste Z - murbindere 50 x 200 x 50 mm til alle typer Lecaterm-blokke. Der anbringes 1 binder pr. blok i hvert andet skifte. Desuden anbringes 1 binder i hvert skifte ved lodrette false og ud for tværvægge. I skiftet ud for etageadskillelser placeres 3 bindere pr. blok. 7

8 Deling og skæring Deling af Lecaterm-blokke kan udføres med en almindelig blokklipper, når man først gennemskærer celleplasten med en kraftig håndstiksav. Til nøjagtig tilpasning, smigskæring m.v. er en fukssvans med hårdmetalklinge bedst egnet. Den er let at arbejde med, arbejdet svarer nogenlunde til at save i træ. Mærkning Hver palle Lecaterm-blokke er forsynet med kontrolmærke, producentnummer og datokode. Overfladebehandling Mure af Lecaterm-blokke skal tætnes mod regn, vind og lydgennemgang, før bygningen tages i brug. Valget af overfladebehandling afhænger af de miljøpåvirkninger, væggen bliver udsat for. Varierende klimapåvirkninger, såsom opfugtning og udtørring, frost og tø samt aggressive stoffer og vindpåvirkning, udgør de miljøpåvirkninger, som Lecaterm murværket udsættes for. Med til vurderingen hører også beskyttelse af murværket ved hjælp af konstruktiv beskyttelse, som afdækninger og tagudhæng. Lecaterm-blokke er altid deklareret i styrkeklasse 3,0. Afhængig af miljøpåvirkningerne kan der vælges et- eller flerlags-behandlinger. Anvisninger på valg og udførelse af overfladebehandlinger på Lecaterm-blokke kan findes i brochuren»overfladebehandling af blokmurværk«, som gerne tilsendes. Hensigten med brochuren er at videregive nyttige erfaringer om LECA-produkternes egenskaber og anvendelse. Informationerne er udarbejdet som forslag til brug for de ansvarlige ved den enkelte opgaves projektering og udførelse. LECA-Byggeinformation påtager sig ikke ansvar for dimensionering, projektering eller noget juridisk ansvar for de vejledende informationer indeholdt i denne brochure. LECA produceres hos Dansk Leca A/S og er underlagt både intern og ekstern kvalitetskontrol. LECA og Lecaterm er registrerede varemærker, der ejes af Leca Trading & Concession A/S i København. Patentet til Lecaterm fremstilling indehaves af Leca Trading & Concession A/S i København. Dansk Leca A/S Tlf LECA-Byggeinformation 2450 København SV Vestre Teglgade 16 Fax LECA-Ekspedition 8900 Randers Randersvej 75 Fax København SV Vestre Teglgade 16 Fax Odense C Tolderlundsvej 115 Fax B

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering

Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering Blad: 9-7/7.4 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering Der skal i henhold til myndighedskrav tages hensyn til varmetabet gennem kuldebroer. Skillevægsfundamenter

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Dette afsnit omhandler Leca blokkes og Leca termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge.

Dette afsnit omhandler Leca blokkes og Leca termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. 17/01/2018 PROJEKTERING Dette afsnit omhandler blokkes og termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. Anvendelsesområderne spænder fra småhuse og boliger til kontorer og institutioner. Arbejdet

Læs mere

Leca fundamenter. Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter. Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca

Leca fundamenter. Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter. Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca Dato: November 2009 Blad: 09-08 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca Leca blokke 600 Leca blokke 800

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Leca fundamenter. Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter

Leca fundamenter. Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter fundamenter Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter Brochuren omhandler forskellige typer blokke og deres anvendelse i fundamenter under ydervægge og indvendige vægge. blokke fremstilles af letklinker,

Læs mere

- i grunden det bedste underlag

- i grunden det bedste underlag - i grunden det bedste underlag 1 4. udgave Forord Gennem mere end 65 år er LECA brugt til at bygge sunde boliger, og LECA indgår som en naturlig del af lavenergibyggeri i Danmark. LECA letklinker produceres

Læs mere

afsnit 3 Kældervægge Indhold:

afsnit 3 Kældervægge Indhold: afsnit 3 Kældervægge Indhold: 3.1 Kælderydervægge.............. 34 3.2 løsninger....................... 35 3.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle................36 3.4 Forbrug.........................36

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

afsnit 3 Kældervægge Indhold:

afsnit 3 Kældervægge Indhold: 34 afsnit 3 Kældervægge Indhold: 3.1 Kælderydervægge...36 3.2 løsninger...37 3.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...38 3.4 Forbrug...38 3.5 Opmuring... 40-41 3.6 Overfladebehandling og fugtsikring...42

Læs mere

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge blokmure Ydermure Skillevægge Denne brochure omhandler blokkes og termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. Anvendelsesområderne spænder fra småhuse og boliger til kontorer og institutioner.

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Sådan får du det bedste terrændæk

Sådan får du det bedste terrændæk Gode tips og konkret vejledning om kombi-løsningen fra A-Z Kort om Dansk Leca A/S Dansk Leca A/S er en af Europas største producenter af R letklinker. Under det registrerede varemærke fremstilles og sælges

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord.

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. 19/12/2017 UDFØRELSE Leca terrændæk Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Skræddersyede konstruktioner og produkter fra A/S til - samlinger ved vinduer - fundamenter - terrændæk Værktøj til de nye varmetabskrav A/S har gjort det

Læs mere

C12. SfB ( ) Fh 2 Februar Side 1

C12. SfB ( ) Fh 2 Februar Side 1 C12 SfB ( ) Fh 2 Februar 2006 Side 1 Nyt navn BRICTEC-murværksarmering (bistål 37R) hedder nu MURTEC rustfrit bistål 37R, men stadig samme suveræne styrke. Indledning På disse sider gennemgås en række

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn)

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) UDE si 0,17 1 Generisk materiale Beton, medium densitet 1800 kg/m3 0,100 1,200 A 0,08 2 Generisk materiale Polystyren,

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.2 Udstøbningsblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Udstøbningsblokke kaldes også ofte fundablokke. Blokkene er betonblokke, som er hule med en forvange og en bagvange holdt sammen af tværvanger.

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Terrændæk Isolering over Gulvbeton Ingen 75 mm. Vægkonstruktion U [W/m²K] V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 0,820 0,735 0,729 0,313 0,237

Terrændæk Isolering over Gulvbeton Ingen 75 mm. Vægkonstruktion U [W/m²K] V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 0,820 0,735 0,729 0,313 0,237 Projektering / THERMOnomic Yervægge / Linietab Linietab Varmetab ve kulebroer (linietab) angivet i e efterfølgene tabeller er beregnet efter regler i DS418, 6.ugave, 2, DS/EN ISO 6946, DS/EN ISO 102111:1997

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G Jackon Siroc sokkel F U N D ER I N G Sokkelelement til fundering af terrændæk Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi 02-2008 erstatter 09-2007 Siroc sokkel Terrændæk på en enkel måde

Læs mere

Værd at vide om Leca letklinker

Værd at vide om Leca letklinker Dato: December 29 Blad: 1-1 Gruppe: Generelt Værd at vide om Leca letklinker LECA er forbogstaverne i den engelske betegnelse for det færdige produkt: Light Expanded Clay Aggregate Leca er et registreret

Læs mere

Mål og vægt PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE. Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele:

Mål og vægt PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE. Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele: 15/12/2017 PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele: bidrager væsentligt til varmeisoleringen og modvirker kuldebroer blokkene er ubrændbare blokkene er uorganiske

Læs mere

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2 Beslutning 13 Etablering af gulvvarme terrændæk og kældergulve i opvarmede kældre NB Dæk 6, 7, 8 og 9 er samtidig revideret ud fra ændrede før u-værdier og krav til øgede isoleringstykkelser ud fra BR

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Porotherm teglblokke. - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning

Porotherm teglblokke. - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning Porotherm teglblokke - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning Porotherm teglblokke en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning POROTHERM teglblokke fra Wienerberger er fremstillet af ler,

Læs mere

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse: Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: 13.1.1.5 Lecablokke

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Generelle projektinformationer

Generelle projektinformationer Projekt: Casa Negra 27. oktober 2009 Side 1/23 Generelle projektinformationer Projektdata Navn: Casa Negra Projekttype: Nybyggeri Vej: Kaprifolievej 6A By: 8400 Ebeltoft Bygherre Firma: Navn: Vej: By:

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Håndtering og opmuring af blokke

Håndtering og opmuring af blokke Håndtering og opmuring af blokke ANVISNING: SfB (12)(21)(22) F f5 (12)(21)(22) E f2 1. udgave November 2005 Letklinkerblokke og udstøbningsblokke (fundablokke) blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26.

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26. Tegningsnr. Emne Dato Dato rev. (96)01 Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)12.0 Niveaufri adgang (96)12.1 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 26.20-2012 04.03-2013 (96)21.0 Indvendig hjørnesamling

Læs mere

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement.

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement. Prøvningsrapport Sag nr. 7-115 Afprøvning af element til randfundament opbygget af EPS og fibercement egnet til lette ydervægge For: Jackon AS, Sørkilen 3, Gressvik, Postboks 11, N-1 Fredrikstad, Norge

Læs mere

Massivbyggeri med Ytong - god økonomi og enkle, rene linier

Massivbyggeri med Ytong - god økonomi og enkle, rene linier Massivbyggeri med Ytong - god økonomi og enkle, rene linier Massivbyggeri med Ytong understøtter moderne arkitektur med rene linier Enkelt og fleksibelt byggeri med massive ydervægge Nye, skærpede krav

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

(98)01. Dato rev: Tegningsnr. Emne Dato: Tegningsliste 2 sider (98)01. (98) Niveaufri adgang 27.

(98)01. Dato rev: Tegningsnr. Emne Dato: Tegningsliste 2 sider (98)01. (98) Niveaufri adgang 27. Tegningsnr. Emne Dato: (98)01 Tegningsliste 2 sider 27.01-2012 Dato rev: (98)12.100 Niveaufri adgang (98)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (98)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse Niels Hørby, EnergiTjenesten Tilbygning og ændret anvendelse Reglerne gælder for: Tilbygning Fx en ny tagetage eller udvidelse af en bygning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vægge, gulve og lofter 0 1 BYGNINGSDELE VÆGGE, GULVE OG LOFTER Registrering af vægge, gulve og lofter Registreringen omfatter følgende data for alle bygninger: beskrivelse

Læs mere

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT.  Lette løsninger for et bedre klima! JACKON SOKKELELEMENT Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI 02-2015 (1. revidering 06-2016) www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Terrændæk på en enkel måde Jackon

Læs mere

Letklinker- og udstøbningsblokke Håndtering og opmuring

Letklinker- og udstøbningsblokke Håndtering og opmuring Letklinker- og udstøbningsblokke Håndtering og opmuring Marts 2015 2. udgave SfB (21) (22) Ff5 Håndtering og opmuring 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Dansk Beton Blokgruppen Nørre Voldgade

Læs mere

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Ingeniørdocent, lic. techn. Bjarne Chr. Jensen Niels Bohrs Allé 1 5230

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Projektnavn: Rosenholm - Ny studestald Dato: 10-3-2015, side 1 af 8 Generelle projektinformationer Projektdata Projektnavn Rosenholm - Ny studestald Projektnummer 1352 Projekttype Tilbygning Vej By Bygherre

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv.

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af terrændæk Terrændæk i huse opført før 1998 er som regel dårligt isoleret (

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Murflex sokkelmembran Fugtspærre, membran, vandudleder og glideleje, der samtidig muliggør stor afstand mellem dilatationsfuger

Murflex sokkelmembran Fugtspærre, membran, vandudleder og glideleje, der samtidig muliggør stor afstand mellem dilatationsfuger Murflex D1 SfB (2-) Fh3 April 2007 sokkelmembran Fugtspærre, membran, vandudleder og glideleje, der samtidig muliggør stor afstand mellem dilatationsfuger Funktion og egenskaber Et murværk har behov for

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - den stærke hvide isolering Februar 2012 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Leca terrændæk. Terrændæk i boliger, kontorer, industri m.m.

Leca terrændæk. Terrændæk i boliger, kontorer, industri m.m. Leca terrændæk Terrændæk i boliger, kontorer, industri m.m. Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt

Læs mere

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri Bærende murværk bliver ofte udført med en række stabiliserende stålsøjler. Det er et fordyrende led, som kan føre til, at det fuldmurede byggeri fravælges.

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Produkt- og løsningspalette

Produkt- og løsningspalette Produkt- og løsningspalette 8 2 16 7 20 18 17 12 16 11 13 14 1 15 9 1 1. Letklinker 2. Letklinkerblokke 3. Isoleringsblokke 4. Udstøbningsblokke 5. Hvælvingsplader Overliggere 6. Murværk 7. Opmuring 8.

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Pressemeddelelse Funktionsmørtler

Pressemeddelelse Funktionsmørtler 18. januar 2001 Af: Civilingeniør Poul Christiansen Teknologisk Institut, Murværk 72 20 38 00 Pressemeddelelse Funktionsmørtler I 1999 blev begreberne funktionsmørtel og receptmørtel introduceret i den

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere