Arealreduktionen har bevirket at Nordlyskatedralen i sin nuværende form kommer til at indeholde følgende funktioner:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealreduktionen har bevirket at Nordlyskatedralen i sin nuværende form kommer til at indeholde følgende funktioner:"

Transkript

1 Plandisponering Kirkens overordnede plandisponering er i hovedsag bibeholdt siden de ændringer som blev foretaget efter konkurrencen i den efterfølgende tilretning af skitseprojektet. Den vigtigste ændring af kirkens plandisponering, som fremkom i forbindelse med det tilrettede skitseprojekt, var at det uderum som i konkurrenceforslaget kilede sig ind mellem administrationsafsnittet og kirkerummet forsvandt til fordel for en direkte sammenhæng mellem administration og kirkerummet dette plangreb betyder at alle funktionsarealer er ensidigt belyste men disponeringen åbner samtidig op for en mere effektiv og fleksibel brug af arealerne. For at bibeholde kirkens spiralbevægelse op mod kirketårnet er det nu ydermuren og ikke selve volumenet som udgør denne opadstigende bevægelse, som en konsekvens heraf blev ideen om en fritstående mur som viderefører bevægelsen ned mod terræn en realitet. Den fritstående mur definerer et indre gårdrum i tilknytning til administrationsafsnittet som på den måde får en privatiseret have. Den nuværende plandisponering giver en både klar og fleksibel funktionsopdeling af kirken, hvor de forskellige funktioner og afsnit ligger sig omkring kirkerummets volumen og tilsammen omkranser husets vigtigste rum. Kirkens to hovedplaner er i hovedtræk indrettet således at administrative og undervisningsmæssige faciliteter ligger i bygningens1.etage mens kirkerummet med tilhørende tillægsfunktioner ligger placeret på kirkens 2.etage. Plangrebet indeholder en potentiel udvidelsesmulighed i kirkens afslutning mod den indre kirkehave som ligger i forbindelse med administrationsafsnittet. Ligeledes er der skitseret på en mulig tilføjelse af en mindre foyer-pavillon i tilknytning til en senere anvendelse af det disponible areal under kirkerummet. I løbet af august/september 2008 har kirken været igennem en areal- og volumenreduktion for at optimere projektet i forhold til den vedtagne økonomiske ramme på 90 mill. nkr. Denne reduktion har bevirket at Nordlysstua er taget væk og at kirketorget/ menighedssalen samt undervisningsafsnittet er reduceret i areal jf. vedlagte arealskema. Arealreduktionen har bevirket at Nordlyskatedralen i sin nuværende form kommer til at indeholde følgende funktioner: 1 etage: - Administration og personalerum - Café/ allaktivitetsrum - Undervisningsafsnit med både aktivitetsrum og undervisningsrum - Tekniske rum/ servicerum - Disponibelt areal til fremtidig brug 2 etage: - Kirkerum med plads til ca. 355 personer - Menighedssal - Kirketorv - Køkken/kiosk - Sakresti, dåbsventerum samt toiletter 3 etage: - Balkon i kirkerum - Galleri/inspektionsgang Side 7

2 - Plantegninger og arealskema redegør detaljeret for arealbrugen og disponeringen af kirken. Kirkekonsulent Kirkekonsulent Finn Bårdsen er blevet orienteret undervejs i forprojektet og planerne er løbende blevet korrigeret og tilrettet efter hans kommentarer og anvisninger. Denne proces tænkes videreført i detailprojektet med hovedfokus på selve kirkerummet og alter/korpartiet samt placeringen af de liturgiske møbler. Kunst Den anerkendte danske kunstner Peter Brandes blev i 2007 udpeget som ansvarlig for den kunstneriske udsmykning af kirkerummet sam. Gennem hele forprojektet har vi haft et tæt samarbejde med Peter med sigte på en integreret udsmykning. Orgel Pladsering og integrering af orgelet i kirkerummet har vært drøftet med orgelkonsulenten. Vi har på den baggrund valgt at flytte orgelet længere bag i kirkerummet. Spillepulten placeres på kirkegulvet som en integreret del af væggen. Den skitserede løsning hvor orgelpiperne placeres over spillepulten i samme niveau som balkonen, baserer sig på en løsning med mekanisk overføring fra spillepult til orgelhuset. Det er tanken at piperne placeres på en måde som gør at de bliver en integreret i samme liv som den indre væg og bliver en del af den samlede udsmykning af vægfladen. Lys Til udformning af belysningen i kirkerummet og kirketorvet/ menighedssalen har vi engageret belysningskonsulent Jan Bjarnhoff fra Bjarnhoff belysning som også har en samarbejdspartner i Oslo. Gennem dialog har vi sammen fundet frem til en belysningsstrategi for den kunstige belysning som bygger på en vision om at lyset anvendes til at understrege kirkens arkitektur og formål. Bjarnhoff: Dagslysaspektet i området er meget viktig, da vi har en plassering av bygget som er ekstrem i sine kontraster, fra mørke vintermåneder til helt lyse sommere. I samsvar med dette er det viktig å definere det kunstige lyset til hvilket nivå man ønsker at interiøret og eksteriøret skal fremheves. En av utfordringene vi ser i dette prosjektet blir å finne ut hvor lite lys man klarer seg med., men allikevel understryke de tanker som arkitekten har og de behov som er nødvendige. Der er en ønske fra vår side at man implementerer lyset på en meget forsiktig måte, da huset har en viktig funksjon i området. I tilegg har arkitekturen et veldig tydelig formspråk der vi ønsker å integrere lyset slik at færrest mulig armaturer er synlige. Fokuset for de gjeldende arealene vil være å skape et indirekte lys som vasker materialene og de former vi har å spille på. Armaturvalget blir i store deler lineære lyskilder med variasjon fra gulv, vegg og himling. Himlingen vil ikke nødvendigvis være det naturlige stedet for plassering av lysarmaturer. Dagslyset vil også spille en vigtig rolle i kirkerummet. Det meste af dagslyset vil opleves som indirekte belysning fra skjulte ovenlys i taget. Det jobbes nå med et forslag der overlyset over kirkerommet erstattes av vertikalt lysinntak bestående av slisser i den indre og ytre betongveggen. Side 8

3 Akustik De foreløbige akustikske beregninger førte til at der i detailprojektet ble arbeidet med at tilpasse himlingen i kirkerummet så der opnås en optimal akustisk situation. Båtformen på himlingen ble erstattet av en skrå himling. Væggene i kirkerummet ble også bearbeidet så behovet for lydspredende flader og muligheden for variabel akustik tilgodeses. Materialevalg: Facader/ formudtryk I konkurrenceforlaget var facadeudtrykket på kirken kendetegnet ved en udvendig beklædning med vertikale trælister, som fulgte spiralformen op mod tårnets åbne konstruktion. I løbet af tilretningen af skitseprojektet blev ideen om en beklædning med titanium præsenteret ud fra en vision om at kirken i sit ydre skulle afspejle solens cyklus gennem året. I løbet af vinterhalvåret anvendes belysning i terræn til at fremhæve titaniumfacadens lysreflekterende egenskaber og kirken vil fremstå som en varm lysende bygning i vintermørket. Ydervægge Stedstøbt betonkonstruktion med 5 grader hældning udgør det bærende system i kirken og isoleres på ydersiden med 25 cm mineraluld. Nederste 80 cm brystningsparti påstøbes en udvendig betonfacade som visuelt og materialemæssigt fremstår som en sammenhængende del af den fritstående mur i terræn. Et vinduesbånd med en højde på 100 cm løber rundt om bygningen frem til afslutningen af værksted for vagtmester. Vinduerne fremstår som aluprofiler med 2 lags energiglas med argonfyldning og mindst ét gående vindue pr. rum. Fra afslutningen af vinduesbånd og op til tagkanten beklædes facaderne med titanium-plader i små formater som fiskeskæl, et beklædningsmønster som kendes helt tilbage fra stavkirkerne. Titanium er et metalmateriale som vil reflektere solen på en human og spændende måde, som eksempel henvises til Guggenheimmuseet i Bilbao. Vinduespartier i den titaniumbeklædte del af facaden udføres som 60 cm smalle vertikale vindues bånd som går fra gulvet på 2.etage til toppen af facaden og et stykke ind over taget. Denne løsning vil give et spændende facadeudtryk og lysindtag til menighedssalen og øvrige rum som køkken og sakristi. Disse vinduesbånd fremstår også som aluprofiler med 2 lags energiglas med argonfyldning. Den fritstående betonvæg i terræn, udføres også som stedstøbt beton, med glat forskalling. Rampen som leder op til hovedindgangen til kirken vil fremstå som en svævende betonskive understøttet af det nødvendige antal søjler. Belysning integreres på undersiden af rampen for at understrege den svævende effekt. Kirketårnet Kirketårnet har tilsvarende selve kirken ændret udtryk og materialitet. Den åbne konstruktion med vertikale trælister som blev præsenteret i konkurrenceudkastet er nu erstattet med en tættere beklædning med samme udtryk som den øvrige del af facaden således at beklædning fra facaden snor sig rundt om tårnet i spiralens opadstræbende bevægelse og ender i en spids. Side 9

4 Udover at sikre en bedre arkitektonisk helhedsvirkning har den tættere beklædning af tårnet også til formål at skjule den bagvedliggende mastekonstruktion som bærer klokkerne. Det er i denne forbindelse vigtigt at pointere at tårnets beklædning selvfølgelig åbnes op i det omfang som kræves for at sikre optimal spredning af lyden fra klokkerne. Tagflade Undertaget frem til kirkerummet består af beton,og isoleres udvendigt med cm isolering lagt i fald og tætning med pap. Da kirkens tag vil være synligt fra store dele af byen er det vigtigt at overfladen ikke fremstår som pap, derfor dækkes taget af Sedum eller tilsvarende begrønning af tagfladen. Taget over kirkerummet bliver båret af gitterdragere i malet stål med varierende højder. Den udvendige tagopbygning er den samme som det øvrige tag. Indvendige vægge Indersiden af alle bærende vægge fremstår som stedstøbt beton med en glat overflade og udføres i en kvalitet som generelt ikke kræver efterbehandling, eventuelle fejl i betonen spartles efterfølgende. Indvendige betonvægge i kirkerummet gives en behandling i form af 3-5cm dybe lodrette spor i overfladen som både indgår som en del af den kunstneriske udsmykning og samtidigt virker som akustisk lydspredende flader. I det omfang det viser sig nødvendigt perforeres/ åbnes den indre betonvæg i samme lodrette rytmik ud til den bagvedliggende udvendige betonvæg så muligheden for at etablere akustiks regulerende paneler i mellemrummet mellem de to betonvægge tilgodeses. Bagvedliggende indre betonvægge i kirkerummet fremstår som det i det øvrige kirkebyggeri med glatte stedstøbte betonvægge. Øvrige skillevægge inklusiv den buede væg i kirketorvet og menighedssalen bygges op som stålstendere beklædt med 10 cm isolering og to lag 13mm gips på hver side, efterfølgende spartlet og malet. Væggenes tilslutning til den stedstøbte betonkonstruktion udføres som transparente glaspartier, som gør at man visuelt kan følge betonskærmen videre rundt. Vægge i tilknytning til vådrum bygges op i letklinkebeton med fliser på vådrumssiden og pudset på den anden side. Samtlige vægge brandsikres i henhold til brandstrategien for bygningen. Lofter Lofter i 1.og 2. etage udføres som nedhængte akustisk regulerende gipslofter uden synligt skinnesystem. Lofterne nedhænges i en højde som sikrer at teknikiske føringer, ventilationsrør, konstruktioner m.m. skjules. Loftet i kirkerummet var i utgangspunktet tænkt udført i lyst træ med form som kølen på et skib. Etter en ny akustisk vurdering fra SINUS i detaljprosjektet fikk loftet gennemgå en yderligere designproces med sigte på at opnå en optimal akustisk situation i kirkerummet. Dette førte til at skibsformen ble erstattet av en skrå himling. Utførelsen i lyst tre ble beholdt. Rundt langs med siderne af taget i kirkerummet etableres der ovenlys som vil få himlingen til at flyde i et hav af lys. Side 10

5 Gulve På 1 etage og 2.etage beklædes alle gulvene med betongulve som gives en glittet overflade eller epoxy. Gulvet i kirkerummet udføres som massivt klodsgulv i lerk eller tilsvarende lys træsort. Døre Udvendigt Alle udvendige døre udføres som glasdøre. Døren i hovedindgangen udføres i lerk med to sidedører i glass og aluminium. Døråbningen til hovedindgangen beklædes med skrå sider i sortmalet metal som kiler ind mod selve dørpartiet i en tragtform. Indvendigt: I de skrå betonvægge etableres dørene som midterstillede sortlakerede trædøre med dybe karme som optager de skrå hældninger. Indgangsdøren til kirkerummet udføres som massiv trædør i birk eller tilsvarende lys træsort evt. med integreret kunst/ glasparti. Karmen rundt om indgangspartiet til kirkerummet sortlakeres tilsvarende. Den mobile væg i tilslutningen mellem menighedssalen og kirkerummet tænkes udført som en lydvæg bestående af lodretstillede individuelle dørpartier på hver ca. 1 meters bredde og med overflade i birketræ eller tilsvarende lys træsort evt. med integreret kunst. Dørelementerne sammenføjes stykvist gennem et klik-system og afmonteres ligeledes stykvist og køres bort på rullevogn når kirkerummet har behov for udvidelse mod menighedssalen. Øvrige døre/ skydedøre i skillevægge udføres som kompaktdører med højtrykslaminat som overflade. Side 11

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet SBi 2011:13 Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Claus Bech-Danielsen SBi 2011:13 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Vill. Boligdrømm start her

Vill. Boligdrømm start her a Vill r Boligdrømm e? start her Tak fordi du tager dig tid til, at kigge i vores katalog Jeg håber, at du vil tage dig rigtig god tid. For det er en både vigtig og spændende rejse som du skal ud på, når

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik...

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik... 2 8.O KTOB ER 2 01 0 Indholdsfortegnelse Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4 ATRA arkitekter a/s Vestergade 6 7500 Holstebro Tlf: 97 42 05 11 Kontaktperson: Sigurd Jakobsen Arkitekt M.A.A

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf. Rapportnr: 134 Firmanr: 58 Dato: 01-09-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf.nr 23241157 BOLIGEJER Dorthe

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11. KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.2013 1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Læs mere

Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger

Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger B Y F O R N Y E L S E Grøn Støj Bygningsrenovering i støjbelastede boliger 1 Grøn støj Rapporten er udgivet af: Socialministeriet Rapporten er udarbejdet af: Anna Højlund Rasmussens Tegnestue Wissenberg

Læs mere

udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843

udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843 udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG HISTORIK: Arkitekten bag Falkonergårdens Gymnasium og har skabt velproportionerede og nt sammensatte bygninger, som

Læs mere

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen - eksempelsamling indhold indledning... to ombyggede ejendomme... på taget... facaden... påbygninger... trapper og adgangsrum... badeværelser og køkkener... byøkologien...

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning Arkitekt maa Jens Erik Gram Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning 1 Parcelhusets om- og tilbygninger er byggeprojekter, man som parcelhusejer er meget involveret i. Ofte bliver et tilbygningsprojekt

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF RØDOVRE RÅDHUS

ENERGIFORBEDRING AF RØDOVRE RÅDHUS ENERGIFORBEDRING AF RØDOVRE RÅDHUS En energiminimeringsstrategi for et fredet bygningsværk. Udarbejdet af studerende ved Kunstakademiets Arkitektskole, kandidatprogram for Kulturarv, Transformation og

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke-tekniske resumé Del 3 VVM-redegørelse - Bilag 4 Visualiseringsrapport Visualiseringsrapport Amagerforbrænding

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere