Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx."

Transkript

1 Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side 1 af 18

2 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for at udarbejde en tilstandsrapport. Spørgsmålene drejer sig navnlig først og fremmest om forhold, som den bygningssagkyndige ikke altid kan se, men som en sælger normalt vil have kendskab til. Du skal være opmærksom på, at den bygningssagkyndiges undersøgelse som udgangspunkt omfatter alle bygninger på grunden. Ud over beboelsesbygningen gælder det f.eks. garager, carporte, overdækkede terrasser, skure og udhuse m.v. Du skal derfor give oplysninger om alle bygninger på grunden. Det er vigtigt, at du ud fra dit kendskab til ejendommen besvarer spørgsmålene så præcist og korrekt som muligt. Det gælder ikke alenekun forhold ved ejendommen, som er opstået og/eller udbedret i din ejertid, men også hvis du har kendskab til forhold, som ligger forud for din ejertid. Der ydesfindes hjælpetekster i forbindelse med de enkelte spørgsmål, men du bør rådføre dig med den bygningssagkyndige, hvis du er i tvivl om forståelsen af et eller flere spørgsmål, herunder eventuelle fagudtryk. Det skyldes, at forkerte oplysninger efter omstændighederne vil kunne medføre et erstatningsansvar. Bemærk, at spørgsmålene er generelle. Det skyldes, at skemaet skal dække alle typer boliger. Der kan derfor være spørgsmål, som ikke er relevante for netop din ejendom. Der gøres samtidigdu skal være opmærksom på, at skemaet tilligeogså tilgår køber, og at sælgeroplysningsskemaet detikke nødvendigvis er dækkende for sælgers loyale oplysningspligt. Til køber: Spørgeskemaet er udfyldt på baggrund af sælgers kendskab til ejendommen. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at sælger ikke i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene ved ejendommen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor forholdene ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage. Du skal være opmærksom på, at sælgers besvarelse ikke har garantivirkning. Side 2 af 18

3 Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten* 0.1 Hvordan fandt du din bygningssagkyndig? (sær kun ét kryds) Via Via anden internetside Via familie, venner og bekendte Via en liste over bygningssagkyndige udleveret af min ejendomsmægler Min ejendomsmægler bad et forsikringsselskab om at finde én efter aftale med mig På anden vis, angiv hvilken: 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Hvis ja, hvem? Angiv venligst firmanavn og evt. lokalafdeling og adresse *Besvarelsen af spørgsmålene 0.1 og 0.2 skal alenekun bruges til statistik/analyse af huseftersynsordningen. Side 3 af 18

4 Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? Du skal regne det fra året, som du købte ejendommen. Det er ikke nødvendigt at angive måneder eller dage. 1.2 I hvilken periode har du boet på ejendommen? Hvis du har boet på ejendommen hele den periode du har ejet den, kan du f.eks. notere hele perioden. Drejer det sig om et sommerhus, kan du f.eks. notere, at du har brugt det hver weekend i sommerhalvåret eller lignende. Har du f.eks. ejet ejendommen i 10 år, men alenekun boet der i 5 år, skal du noteres den specifikke periode med angivelse af årstal og måned f.eks. fra maj 2000 april Har du kendskab til, at der er foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer af bygningerne? F&P: Indsættelse af tillægsspørgsmål: Er det sket med tilladelse fra bygningsmyndighederne? Hvis ja, hvilke og hvornår? Det kan f.eks. være, at der har været udskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning af køkken/bad/toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil m.v. 1.4 Har du kendskab til, at bygningerne eller dele af bygningerne er udført helt eller delvist som selvbyg eller medbyg? F&P: Ny formulering af spørgsmålet: Har du kendskab til, at bygningerne, dele af bygningerne eller installationerne i bygningerne er udført helt eller delvist som selvbyg eller medbyg af husets ejere eller af personer uden fagkundskaber/ikke professionelle? Hvis ja, hvilke? Side 4 af 18

5 Spørgsmålet handler om, bygningerne eller dele af bygningerne er udført helt eller delvist af husets ejere eller personer uden fagkundskaber/ikke-professionel. F&P: Ny formulering af hjælpetekst: Med selvbyg eller medbyg menes, at bygningerne eller dele af bygningerne er udført helt eller delvist af husets ejere eller af personer uden fagkundskaber/ikke-professionelle. F.eks. Total renovering af ejendommen, nyt badeværelse, el/vvs-arbejde eller fjernelse af bærende vægge. 1.5 Har du kendskab til, at grunden og/eller dele af bygningerne har været udsat for oversvømmelser? Ved ikke Hvis ja, hvornår og på hvilken måde? Har du gjort noget for at afhjælpe dette? Spørgsmålet handler om eventuelle oversvømmelser, som grunden og/eller dele af bygningerne har været udsat for. Der kan være tale om periodevise oversvømmelser eller oversvømmelser af enkeltstående karakter. F&P: Ny formulering af hjælpetekst: Med oversvømmelse menes, at store mængder vand samler sig på et sted, hvilket f.eks. kan ske efter skybrud, kraftig regn, hurtig snesmeltning, storme, der blæser vandet i en bestemt retning og ved oversvømmelser fra sø, å, vandløb eller hav. Det kan være oversvømmelser i perioder eller en enkeltstående hændelse. Side 5 af 18

6 Tage 2.1 Har du kendskab til, at taget/tagene er eller har været utætte? Hvis ja, hvor og hvornår? Har du gjort noget for at afhjælpe udbedre dette? Et tag kan bestå af f.eks. tagbelægning, undertag, inddækninger og skotrender. Det er således ikke alene tagbelægning, der spørges til. F&P: Ny formulering af hjælpetekst: Et tag kan bestå af f.eks. tagbelægning, undertag, inddækninger og skotrender. Det er således hele tagkonstruktionen, der spørges til. 2.2 Har du kendskab til, at der er eller har været utætte tagrender eller nedløb? Hvis ja, hvor og hvornår? Har du gjort noget for at afhjælpeudbedre dette? Hvis du har kendskab til, at tagrender eller nedløb er eller har været utætte, skal du oplyse nærmere om utætheden og om du har gjort noget for at afhjælpe dette. F&P: Ny formulering af hjælpetekst: Tagrender leder vandet fra tagfladen til regnvandsnedløb. Nedløbsrør leder vandet til terræn. 2.3 Har du kendskab til, at der er eller har været, skader i/ved skorsten? F&P: Indsættelse af to tillægsspørgsmål: Fungerer skorstenen? og Hvornår har en skorstensfejer sidst efterset skorstenen? Hvis ja, hvilke og hvornår? Har du gjort noget for at afhjælpeudbedre dette? Side 6 af 18

7 Skader i/ved skorsten kan f.eks. være løbesod, revner, utætheder eller afskallinger. 2.4 Har du kendskab til, at der er eller har været fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i tagenetagkonstruktionen? Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår? Har du gjort noget for at afhjælpeudbedre dette? Et tag kan bestå af f.eks. tagbelægning, undertag, inddækninger og skotrender. Det er således ikke alene tagbelægning, der spørges til. F&P: Ny formulering af hjælpetekst: En tagkonstruktion består f.eks. af tagbelægning, undertag, inddækninger og skotrender. Det er således hele tagkonstruktionen, der spørges til. 2.5 Har du kendskab til, om der er adgang til loft og/eller skunkrum? F&P: Bibeholdelse af gammel formulering af spørgsmål: Er adgangen til skunkrum blokeret? (Svarmuligheder:,, Ingen skunkrum ) Hvis ja, hvordan? Hvilke skunkrum er der ikke adgang til? Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? Er adgangen til tagrum blokeret? Hvis ja, hvordan? Hvis ja, hvor er adgangen placeret? Det er vigtigt for besigtigelsen at få adgang til loft og/eller skunkrum, hvis det findes. Du skal oplyse, om adgangen findes og hvor. Dette gælder, selv om adgangen eventuelt er blokeret. Yder- og indervægge / skillevægge Side 7 af 18

8 3.1 Har du kendskab til, at der er eller har været revner eller andre skader i yder- eller indervægge/skillevægge? Hvis ja, hvor? Spørgsmålet handler om revner og andre skader, som du har kendskab til, uanset om de er synlige eller dækket af møbler, billeder, tapeter o.l. Eksempel: der er revner i soklen under døren mod nord. F&P: Ny formulering af hjælpetekst: Udvendige revner kan være ved soklen, i murværket, over vinduer/døre, tæt på husets hjørner og ved fugerne. Indvendige revner kan være i vægge, mellem gulv og væg, mellem væg og loft eller i flisegulv. Du skal oplyse om revner uanset om de er synlige eller f.eks. dækket af udendørs beplantning eller af møbler, billeder o.l. 3.2 Har du kendskab til, at der er eller har været fugtpletter eller mug/skimmel på yder- eller indervægge/skillevægge? Hvis ja, hvor og hvornår? Spørgsmålet handler om fugtpletter eller mug/skimmel, som du har kendskab til, uanset om det er synligt eller dækket af møbler, billeder, tapeter o.l. Eksempel: der er fugtskjolder på væggen bag reolen mod badeværelset. F&P: Ny formulering af hjælpetekst: Fugtpletter ses ofte som fugtige og mørke plamager. Mug/skimmel ses som sorte, brune pletter. Du skal oplyse om fugt- og mugpletter uanset om de er synlige eller dækket af møbler, billeder o.l. 3.3 Har du kendskab til, at der er eller har været, fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i yder- eller indervægge/skillevægge? Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår? Her skal du oplyse, om dit kendskab til eventuelle fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i yder- eller indervægge/skillevægge. Det er uden betydning, hvilket omfang skaden har haft. F&P: Ny formulering af hjælpetekst: Fugtpletter ses ofte som fugtige og mørke plamager. Mug/svampe ses som sorte, brune pletter. Insektangreb ses ofte som huller i konstruktionen. Du skal oplyse om fugt- svampeog insektskader uanset om de er synlige eller dækket af møbler, billeder o.l. Side 8 af 18

9 Fundament / sokler 4.1 Har du kendskab til, at huset er piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Hvis ja, hvor? Besvarelsen skal kun forholde sig til pilotering eller ekstrafundering i forbindelse med opførelsen. 4.2 Har du kendskab til, at huset er piloteret eller efterekstrafunderet efter opførelsen? Hvis ja, hvor og hvornår? Besvarelsen skal kun forholde sig til pilotering eller efterekstrafundering efter opførelsen. 4.3 Har du kendskab til, at der er eller har været sætningsrevner/stabilitetsrevner? Hvis ja, hvor og hvornår? Er revnerne udbedret, og i så fald af hvem? Har du kendskab til, at der i den forbindelse er udarbejdet geoteknisk rapport? Side 9 af 18

10 Der kan forekomme forskellige typer revner. Der spørges her alene til sætningsrevner/stabilitetsrevner og ikke til svindrevner. En svindrevne er typisk blot en revne i det yderste lag, hvorimod en sætningsrevne (eller bevægelsesrevne) er en revne der går igennem selve væggen, murstenene, betonen mv. Geoteknisk rapport er en nøjere undersøgelse af jordbundsforholdene. Kælder / krybekælder 5.1 Er der kælder? Her skal du oplyse om, hvorvidt der findes kælder. Det er uden betydning for besvarelsen, om kælderarealet fremgå af BBR-meddelelsen Har du kendskab til, at der har været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafløb)? Hvis ja, hvor og hvor ofte? Spørgsmålet handler om eventuel vandindtrængning i kælderen. Eksempel: der har været trængt vand gennem kælderydervæggen mod nord ud for fyrrummet en enkelt gang. F&P: Ny formulering af hjælpetekst: Du skal oplyse, hvor vandet er trængt ind f.eks. i kælderydervæggen mod nord ud for fyrrummet en enkelt gang Har du kendskab til, at der er eller har været synlig fugt, råd-, svampe- eller insektskader i kælderen? Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår? _ Det er normalt, at fugtighed i kælderen er højere end i husets beboelsesrum. Mange kældre er fugtige på grund af forholdsvis fugtgennemtrængelige vægge og gulve samt fordi der om sommeren sker nedkøling af udeluften på de kolde overflader, hvilket bevirker, at den relative luftfugtighed stiger. Her skal du oplyse om dit kendskab til eventuelle fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i kælder. Det er uden betydning, hvilket omfang forholdet har eller har haft. F&P: Ny formulering af hjælpetekst: Fugtpletter ses ofte som fugtige og mørke plamager, og mug/svampe ses som sorte, brune pletter. Der vil typisk være en muggen lugt. Insektangreb ses ofte som huller i konstruktionen. Du skal oplyse om fugt- svampe- og insektskader uanset om de er synlige eller dækket af møbler, billeder o.l. Side 10 af 18

11 5.2 Har du kendskab til, at der erer der krybekælder? Krybekældre er betegnelsen for lave, ventilerede rum mellem bunddækket (kryberummets bund) og krybekælderdækket (husets nederste etageadskillelse). Betegnelsen krybekælder anvendes også, når hulrummet er ganske lavt og utilgængeligt Har du kendskab til, at der erer der adgang til krybekælder? Hvis ja, hvor? Der kan f.eks. være adgang gennem en lem. Du kan beskrive adgangen ved at oplyse, hvor den findes og i hvilken størrelse Har du kendskab til, at der er eller har været synlig fugt, råd-, svampe- eller insektskader i krybekælderen? Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår? Her skal du oplyse, om du har kendskab til, at der er eller har været egentlige fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i krybekælder. Det er uden betydning, hvilket omfang skaden har haft. Det er uden betydning hvilket omfang forholdet har haft. F&P: Ny formulering af hjælpetekst: Fugtpletter ses ofte som fugtige og mørke plamager. Mug/svampe ses som sorte, brune pletter med en lodden overflade. Insektangreb ses ofte som huller i konstruktionen. Du skal oplyse om fugt- svampe- og insektskader uanset skadernes omfang. 5.3 Har du kendskab til, at der er helt eller delvist dræn langs husets fundament? Hvis ja, hvor og hvornår er det etableret? Side 11 af 18

12 Omkring husets fundament kan der bygges dræn ved at nedlægge rør, som tjener til at bortlede nedsivende regnvand, således atså dette ikke trænger ind i huset. 5.4 Har du kendskab til, at der er en grundvandspumpe? Hvis ja, hvor ligger pumpen og virker den? Grundvandspumpe er en pumpe placeret i en brønd eller uden for huset, som fungerer med en flyder, der sætter denpumpen i gang, når vandet overstiger et vist niveau. Grundvandspumper vil som udgangspunkt holde kælderen uden oversvømmelse så længe den fungerer. Side 12 af 18

13 Gulve 6.1 Har du kendskab til, at der er eller har været fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i gulve? Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår? Her skal du oplyse, om du har kendskab til, at der er eller har været fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i gulve. Det er uden betydning, hvilket omfang skaden har haft. F&P: Ny formulering af hjælpetekst: Fugtpletter ses ofte som fugtige og mørke plamager. Mug/svampe ses som sorte, brune pletter. Insektangreb ses ofte som huller i konstruktionen. Du skal oplyse om fugt- svampe- og insektskader uanset om de synlige eller dækket af møbler o.l. 6.2 Har du kendskab til, at der er øvrige skader i gulvene? Hvis ja, hvilke og hvor? Du skal oplyse om eventuelle revner i gulvene og deres placering. Der kan være tale om synlige revner, men også om revner, som er dækket af møbler eller tæpper. Du skal også oplyse om dit kendskab til knirkelyde fra gulvene samt om gulvene giver efter eller er skæve. En indikator for skæve gulve, kan f.eks. være, at der er behov for at klodse møbler og/eller andet inventar op. Side 13 af 18

14 Vinduer og døre 7.1 Har du kendskab til, at der er punkterede termoruder? Hvis ja, hvor? Her skal du oplyse om du har kendskab til, at der er punkterede termoruder. Indikator på punkterede termoruder kan være, at der imellem lagene i glasset optræder dugdråber eller ruden er blevet hvidlig, hvilket ses bedst i sollys. 7.2 Har du kendskab til, at der er vinduer og døre, der ikke fungerer? Hvis ja, hvilke vinduer og døre fungerer ikke? Der kan eksempelvisf.eks. være tale om vinduer og døre, som ikke kan åbne og lukke uden at binde eller har defekte greb og låsetøj eller er utætte over for nedbør. 7.3 Har du kendskab til, at der er eller har været fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i vinduer/døre? Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår? Her skal du oplyse, om du har kendskab til, at der er eller har været egentlige fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i vinduer eller døre. Det er uden betydning, hvilket omfang skaden har haft. F&P: Ny formulering af hjælpetekst: Fugtpletter ses ofte som fugtige og mørke plamager. Mug/svampe ses som sorte, brune pletter. Insektangreb ses ofte som huller i konstruktionen. Du skal oplyse om fugt- svampe- og insektskader uanset skadens omfang. Side 14 af 18

15 Lofter / etageadskillelser 8.1 Har du kendskab til, at der udførter nedhængte lofter? Hvis ja, hvor? Et nedhængt loft er et nyt loft opsat under det oprindelige loft, og kan enten være ophængt i etageadskillelsen eller i de omgivende vægge. Det nedhængte loft kan være med eller uden elinstallationer. 8.2 Har du kendskab til, at der er eller har været fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i lofter/etageadskillelser? Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår? Etageadskillelsen er den samlede, vandrette adskillelse mellem to etager i en bygning (etager indbefatter også kældre, krybekældre og tagrum). Loftet er den nederste del af etageadskillelsen - som er synlig fra den nederste af de to etager. (Den øverste del af etageadskillelsen er gulvet.) Her skal du oplyse, om du har kendskab til, at der er eller har været egentlige fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i lofter/etageadskillelser. Det er uden betydning, hvilket omfang skaden har haft. F&P: Ny formulering af hjælpetekst: Etageadskillelsen er den samlede, vandrette adskillelse mellem to etager i en bygning. (etager indbefatter også kældre, krybekældre og tagrum.) Den nederste del af etageadskillelsen udgør loft, den øverste del af etageadskillelsen udgør gulv. Du skal oplyse om alle fugt- svampe- og insektskader uanset skadernes omfang. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Har du kendskab til, at der er eller har været problemer med afløb? Hvis ja, hvilke og hvor ofte? Side 15 af 18

16 Der kan eksempelvis være tale om stoppede afløbsrør eller opstigende kloakvand. Du skal ikke oplyse om evt. almindelige problemer med stoppet afløb i køkken eller i håndvasken på grund af opsamling af snavs i rørene. 9.2 Har du kendskab til, at der er løse/revnede fliser på gulv eller vægge? Hvis ja, hvor? _ Her skal du oplyse om du har kendskab til løse/revnede fliser. Eksempel: Der er 2 revnede fliser på gulvet i brusenichen. Side 16 af 18

17 VVS-installationer 10.1 Har du kendskab til, at der fyldes vand på varmeanlægget mere end en gang årligt? Hvis ja, hvor ofte fyldes der vand på? Et varmeanlæg består i princippet af en kedel, varmeveksler eller lignende samt diverse udstyr, ledninger og det udstyr som sørger for en korrekt fordeling af det varme vand og radiatorer, som afgiver varmen og det dertil nødvendige udstyr. Visse varmeanlæg kræver, at der fyldes vand på anlægget en gang i mellem. Her skal du oplyse, om der fyldes vand på varmeanlægget mere end en gang årligt, og i givet fald hvor ofte. Normalt foretages påfyldning gennem en vandhane installeret på den del af varmeanlægget, der ligger i et kælderrum eller et fyrrum eller lignende Har du kendskab til, at der er eller har været rørskader? Hvis ja, hvor og hvornår? F&P: Ekstra delspørgsmål: Hvis ja, er skaden udbedret? Her skal du oplyse, om du har kendskab til, at der er eller har været rørskader enten på synlige eller usynlige rør. Det er uden betydning, hvilket omfang skaden har haft. F&P: Ny formulering af hjælpetekst: Rørskader kan både være på synlige eller skjulte rør. Det er uden betydning, hvilket omfang skaden har haft Har du kendskab til, at der er eller har været problemer med kloakken i, under eller tæt på huset? Hvis ja, hvor og hvornår? Har du gjort noget for at afhjælpe dette? Der kan være tale om opstigende vand fra kloaksystemet, rørskader eller lignende problemer med kloak Har du kendskab til, at der er varmeinstallationer og/eller termostatventiler, der ikke virker? Hvis ja, hvor? Side 17 af 18

18 Eksempel: radiatoren i køkkenet virker ikke. F&P: Indsættelse af nyt spørgsmål: Har du kendskab til at VVS-installationerne er udført uden autorisation? Ved VVS-installationer menes vandinstallationer, varmeanlæg og afløb. At VVS-installationerne er udført uden autorisation betyder, at VVS-installationerne er udført helt eller delvist af personer uden VVS-faglige kundskaber/ikke professionelle. F&P: Indsættelse af følgende spørgsmål om el-installationer: El-installationer 11.1 Har du kendskab til, at el-installationen er udført uden autorisation? At el-installationen er udført uden autorisation betyder, at el-installationen er udført helt eller delvist af personer uden elfaglige kundskaber/ikke professionelle Har du kendskab til, at der er dele af el-installationen, der ikke fungerer? Det kan f.eks. være, at en stikkontakt ikke virker, eller at der ikke er strøm i et loftudtag, som kan skyldes en løs forbindelse e.l. F&P: Indsættelse af fritekstfelt: Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler på ejendommen. Dato Underskrift - ejer/sælger Side 18 af 18

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 18-09-2014. Lb. nr. H-14-00911-0029. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 18-09-2014. Lb. nr. H-14-00911-0029. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Margit Jensen m.fl. dresse Kaskelotvej 4 Postnr. 9480 Dato 18-03-2014 By Løkken Udløbsdato 18-09-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-31356 Matrikel/Ejerlav: 1BE Ulstrup By, Rubjerg Internt

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: jarne Roed-Petersen og Jytte Roed-Petersen dresse Hvidegårdsparken 55 Postnr. 2800 Dato 08-06-2015 y Kgs. Lyngby Udløbsdato 08-12-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 173-69138 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Villy Peter Brødsgaard dresse Hyldevej 3 Postnr. 9480 Dato 20-02-2014 By Løkken Udløbsdato 20-08-2014 H-14-00-0019 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27444 Matrikel/Ejerlav: 6L Lyngby By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ejvind og nn Hald dresse Kløvervangen 10 Postnr. 9620 Dato 11-03-2015 By alestrup Udløbsdato 11-09-2015 H-15-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 820-20885 Matrikel/Ejerlav: 6bh LESTRUP

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014 for ejendommen Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso dresse Kongevejen 94 Postnr. 3480 Dato 02-01-2014 y Fredensborg Udløbsdato 02-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 210-2372 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015 for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Valdemar Holmers Gade 45 Postnr. 2100 Dato 06-01-2015 By København Ø Udløbsdato 06-07-2015 H-15-00-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-604276 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skårup Fyn. Udløbsdato 14-08-2014. Lb. nr. H-14-00006-0037. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skårup Fyn. Udløbsdato 14-08-2014. Lb. nr. H-14-00006-0037. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse P Wedels Vej 2 Postnr. 5881 Dato 14-02-2014 y Skårup Fyn Udløbsdato 14-08-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-73287 Matrikel/Ejerlav: 15E Skårup y, Skårup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birgit & Finn Rygaard Adresse Plantevej 33 Postnr. 4700 Dato 21-11-2013 By Næstved Udløbsdato 21-05-2014 H-13-0-0300 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-27589 Matrikel/Ejerlav: 2GB Appenæs

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars Bjarne Christensen dresse Vintergækvej 7 Postnr. 8500 Dato 22-05-2015 By Grenaa Udløbsdato 22-11-2015 H-15-000-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-76674 Matrikel/Ejerlav: 20Æ Grenaa

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere