Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12."

Transkript

1 Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Autorisationsdokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Beskyttende foranstaltninger Stillads Arbejdets planlægning Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Opretning Arbejdsmiljø Bygningsdelsbeskrivelser jf. tilbudslisten Nedbrydninger Tunge nedbrydninger og skæringsarbejder Særlige nedbrydninger, asbest Bilag 1 Udbudskontrolplan... 22

3 1. Orientering Side : 2/22 1. Orientering 1.1 Generelt Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger/bygningsmodeller gælder frem for kapitel 3. Generelle specifikationer. I forbindelse med renovering anvendes punkt Demontering, punkt Opretning og til færdiggørelse anvendes punkterne og frem. 1.2 Definitioner Gennemsyn defineres som en handling, hvor noget ses igennem og kommenteres. Godkendelse defineres som en handling, hvor noget gennemgås og der efterfølgende foreligger en erklæring om, hvorvidt det gennemgåede er godkendt eller kasseret. Renovering defineres som istandsættelse og/eller fornyelse af eksisterende bygværker. Renovering omfatter også vedligehold, ombygning og modernisering. Genopretning defineres som demontering, opretning og færdiggørelse. Opretning defineres som det at bringe eksisterende bygningsdele op til et bestemt niveau eventuelt som grundlag for en færdiggørelse. Færdiggørelse defineres i forbindelse med genopretning som det at afslutte/supplere eksisterende bygningsdele med nye bygningsdele til færdigt afleveringsniveau.

4 2. Omfang Side : 3/22 2. Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter de i punkt 2.2 Bygningsdele nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegningerne/bygningsmodellerne. Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af bygningsdelene. For demontering, opbrydninger, nedrivninger og nedbrydninger gælder, at samtlige bygningsdele, der ikke skal sættes i depot, betragtes som eget affald. Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Nedbrydninger Tunge nedbrydninger og skæringsarbejder Særlige nedbrydninger 2.4 Byggeplads Ved renoveringsarbejde skal entreprenøren udarbejde en plan for beskyttende foranstaltninger. Planen skal fremsendes til byggeledelsens og arbejdsmiljøkoordinatorens gennemsyn i 4 eksemplarer senest 10 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Der henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed, , i det følgende nævnt som PSS Generelt Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: Tagplader indeholder eternit, asbestholdigt Støvpartikler fra beton og øvrige støbte konstruktioner Støv, partikler fra gips og mineraluld mv Midlertidige påvirkninger Projektmaterialet tilgodeser funktion af bygningsdelene over for de påvirkninger, de er beregnet for i det færdige bygværk. Under udførelsen kan bygningsdelenes funktion og/eller påvirkningerne være anderledes end i det færdige bygværk afhængig af fx den valgte udførelsesrækkefølge og/eller særlig påvirkning i byggeperioden. De udførelsesmåder, der påtænkes anvendt, skal gennemtænkes, og der skal tages de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden til stedse er sikret, og at uacceptable forhold i forbindelse med udførelsen udelukkes.

5 2. Omfang Side : 4/22 Byggeledelsen kan forlange dokumentation for, at ovenstående krav vil blive overholdt Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Håndtering af asbest Håndtering af tunge bortskåret betonelementer og betonskæringer generelt Håndtering af nedbrydningsmateriel Arbejder i højden Der henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS. Arbejde på tage Ved arbejdet på taget skal der være en afskærmning, som med sikkerhed kan standse en person, som skrider ned ad taget. Ved oplægning af tage skal man sikre sig, at underlaget kan bære. Vær opmærksom på, at der findes en brancheaftale om mærkning, kontrol og brug af taglægter, som det pålægger entreprenøren at kende Rækværker og afdækning Stilladsgulve, gangbroer o.l. er mere end 2 meter over terræn, skal der opsættes et rækværk eller anden afspærring. Åbne facader og huller i dæk skal altid afdækkes. Øvrige arbejder ifbm renoveringsarbejdet Der henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS. Nedrivning Nedrivningsarbejde skal ledes og overvåges af en erfaren person. Inden nedrivningen går i gang, skal bygningen eller konstruktioner gennemgås for at sikre sig mod bl.a. sammenstyrtning, farlige materialer og forurening. Mineraluld Der skal altid bruges åndedrætsværn og øjenværn ved arbejde med mineraluld. Spild og affald skal løbende pakkes væk, og arbejdsstedet skal gøres grundigt rent. De ansatte skal have adgang til omklædningsrum og bad. Loftsrum mv. Arbejdet i loftsrum er forbundet med bl.a. store fysiske belastninger, og arbejdet må derfor kun ske i kortere perioder, og der skal være adgang til frisk luft eller åndedrætsværn 2.6 Omgivende miljø Autorisationsdokumentation Varmt arbejde Der henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS.

6 2. Omfang Side : 5/22 Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre varmt arbejde, er certificerede hertil. Certifikat for samt tilladelsesblanket til at udføre varmt arbejde skal leveres til byggeledelsen gennemsyn inden arbejdet påbegyndes, da den skal underskirves af bygherre. Asbest Der henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS. Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre arbejde med asbest, har den fornødne uddannelse iht. Asbest, AT-vejledning inden arbejdet påbegyndes. For særligt farligt arbejder henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS, afsnit Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 10 projektgennemgangsmøder. Før udførelse af arbejdet påbegyndes, skal der udarbejdes fornødne arbejdsdokumenter i form af arbejdstegninger, arbejdsinstruktioner, beskrivelser, opmålinger, beregninger mv. der viser, at de i projektmaterialet angivne specifikationer vil blive overholdt under udførelsen. På anmodning skal arbejdsdokumenter leveres til gennemsyn hos byggeledelsen. Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelse. 2.9 Undersøgelser Undersøgelser, herunder prøveudtagninger, der er gængs praksis og/eller krævet i normer og standarder, er ikke oplistet Rengøring Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet for et efterfølgende arbejde være rengjorte.

7 3. Generelle specifikationer Side : 6/22 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv. Leverancer og ydelser, der falder ind under et eller flere direktiver, der er implementeret i Danmark, skal være mærkede i overensstemmelse hermed. Mærkningen skal omfatte både CE-mærkning og eventuelle andre mærkningskrav Byggeplads Dokumentation skal afleveres til byggeledelsen hvis krævet Maskiner/anlæg Dokumentation for de øvrige arbejders delmaskiner og/eller selvstændige maskiner til brug for den afsluttende EF-overensstemmelseserklæring iht. BEK om maskiner udleveres af byggeledelsen Beskyttende foranstaltninger Der henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS. Beskyttende foranstaltning dækker enhver form for afdækning, inddækning, overdækning, støvvægge og lignende interimsforanstaltninger. Materiale til beskyttende foranstaltninger skal være egnet til formålet. Beskyttende foranstaltninger skal fjernes umiddelbart inden aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde. Beskyttende foranstaltninger skal bortskaffes efter endt brug og på en sådan måde, at blivende bygningsdele ikke beskadiges. For renoveringsarbejde gælder desuden følgende: Plan for beskyttende foranstaltninger skal angive hvilke beskyttende foranstaltninger der vil blive udført, herunder: Foranstaltningstype Materialer Eventuel rengøring inden etablering af beskyttende foranstaltning Hvordan samlinger udføres herunder samlinger mod tilstødende bygningsdele Hvordan vedligehold sikres Periode for den beskyttende foranstaltning. Beskyttende foranstaltninger skal etableres inden arbejdet påbegyndes. Beskyttende foranstaltninger skal udføres således, at tilstødende bygningsdele ikke beskadiges. Det beskyttede skal om nødvendigt rengøres inden den beskyttende foranstaltning etableres.

8 3. Generelle specifikationer Side : 7/22 Samlinger i beskyttende foranstaltninger og mod tilstødende bygningsdele skal udføres så kravene til den beskyttede foranstaltning opfyldes. Beskyttende foranstaltninger skal løbende vedligeholdes Stillads Se byggepladsarbejder under byggesagsbeskrivelse Stillads defineres som en midlertidig konstruktion, der enten kan fungere som understøtning, afstivning, fastgørelse mv. for de permanente konstruktioner indtil disse kan bære sig selv, og/eller virke som adgangsvej for personale, transport af materialer mv. og platform hvorpå og fra der udføres arbejder. Et arbejdsstillads defineres som et stillads hvis primære funktion er, at der udføres et arbejde på og/eller fra stilladset. Tekniske hjælpemidler knyttet til arbejdsstilladser er at opfatte som en del af arbejdsstilladset, hvis disse er forankret i arbejdsstilladset. Dette gælder eksempelvis i forhold til totaloverdækninger, adgangsveje, fx trappetårne, og sikringer mod nedstyrtning. Arbejdsstilladser skal indrettes på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Arbejdsstilladser skal opstilles i overensstemmelse med almindelig praksis herfor, fx som angivet i stilladsleverandørens brugsanvisning og relevante branchevejledninger. Efterfølgende gælder alene for stilladser, der fungerer som understøtning, afstivning, fastgørelse mv. for de permanente konstruktioner, indtil disse kan bære sig selv. Stilladser skal dimensioneres og dokumenteres iht. relevante Eurocodes og DS/EN Anvendte begreber for last og sikkerhed er i overensstemmelse med DS/EN 1990 og DS/EN For dimensioneringen gælder reglerne i DS 2427, anneks C. Den statiske dokumentation skal udarbejdes og være kontrolleret i henhold til bestemmelserne i DS 2427, kapitel Arbejdets planlægning Der henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS, afsnit 9.1. Arbejdet må ikke påbegyndes før byggeledelsens kommentarer eller erklæringer foreligger i forbindelse med et gennemsyn eller en godkendelse.

9 3. Generelle specifikationer Side : 8/ Referencer Hvor intet andet er angivet specifikt vil kommentarer eller erklæringer fra byggeledelsen foreligge senest 5 arbejdsdage fra modtagelsen Generelt Hvis basisbeskrivelser er gjort gældende for nærværende arbejde, er referencerne i disse basisbeskrivelser gældende for de dele af arbejdet, som er henført til disse basisbeskrivelser og gentages derfor ikke i nærværende beskrivelse. Referencer, der indeholder byggelovgivning, er kun medtaget i nedenstående lister, hvor det er fundet hensigtsmæssigt; oplistning af byggelovgivning er således ikke udtømmende. De i referencerne anførte vejledninger, noter, anbefalinger, råd mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller på tegninger/bygningsmodeller eller er aftalt med byggeledelsen. Ved henvisning til en reference i arbejdsbeskrivelsen, anvendes ikke nødvendigvis referencens fulde titel, men ofte en forkortet titel eller anden entydig identifikation som fx publikationsnummer. Ved henvisning til en Eurocode eller standard gælder, at dette samtidig er en reference til det tilknyttede danske nationale anneks/nationale bestemmelse Referencer der er generelt gældende for arbejdet Brandteknisk Vejledning nr. 31 Brandtætninger 2. udgave April 2005 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Renovering Asbest AT-vejledning C.2.2 Juli 2008 Arbejdstilsynet. Arbejde med isoleringsmaterialer Juli 2009 BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge og Anlæg. Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer Juli 2010 BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg.

10 3. Generelle specifikationer Side : 9/ Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Efterfølgende er en oversigt over de referencer, der gøres brug af i arbejdsbeskrivelsen. De angivne referencer, eller dele heraf, er specifikt angivet de steder i arbejdsbeskrivelsen, som referencen vedrører. Stillads Afstivninger Ydeevnekrav og konstruktion DS/EN 12812:2008 Dansk Standard. Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN i Danmark DS 2427 EN 13670:2011 Dansk Standard. Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DS/EN 1990 Godkendt /A1 godkendt /A1/AC godkendt Dansk Standard. Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, Nationalt Anneks EN 1990 DK NA Godkendt Tillæg 1 godkendt Erhvervs- og Byggestyrelsen. Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner: a) Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger DS/EN Godkendt /AC godkendt b) Del 1-2: Generelle laster Brandlast DS/EN Godkendt /AC godkendt c) Del 1-3: Generelle laster Snelast DS/EN Godkendt /AC godkendt d) Del 1-4: Generelle laster Vindlast DS/EN Godkendt /A1 godkendt /AC godkendt

11 3. Generelle specifikationer Side : 10/22 e) Del 1-5: Generelle laster Termiske laster DS/EN Godkendt /AC godkendt f) Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse DS/EN Godkendt /AC godkendt g) Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast DS/EN Godkendt /AC godkendt Dansk Standard. Eurocode 1: Last på bygværker, Nationale Annekser: a) Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger EN DK NA , 2. udgave Tillæg 1 godkendt b) Del 1-2: Generelle laster Brandlast EN DK NA c) Del 1-3: Generelle laster Snelast EN DK NA Godkendt d) Del 1-4: Generelle laster Vindlast EN DK NA Godkendt Tillæg 1 godkendt e) Del 1-5: Generelle laster Termiske laster EN DK NA , 2. udgave Tillæg 1 godkendt f) Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse EN DK NA , 2. udgave g) Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast EN DK NA , 2. udgave Tillæg 1 godkendt Erhvervs- og Byggestyrelsen Mål og tolerancer Det er kun mål, der er af særlig betydning for sammenbygning eller særlige brugskrav, der er forsynet med toleranceangivelse. Andre mål skal overholdes med en nøjagtighed under hensyntagen til målets størrelse og tilstødende/efterfølgende bygningsdele.

12 3. Generelle specifikationer Side : 11/22 De enkelte bygningsdele skal placeres efter målafsætningslinjer, således at fejlophobninger undgås. Målmarkeringer skal udføres således, at disse, når de fjernes, ikke giver anledning til nogen form for beskadigelse af bygningsdele eller forringelse af synlige overflader. Målmarkeringer skal være fjernet ved arbejdets afslutning. På tegninger/bygningsmodeller samt i beskrivelse kan være angivet mål til eksisterende bygningsdele. Sådanne mål skal kontrolleres på stedet Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Åbenstående gennemføringer i brandcelle og/eller brandsektion må ikke forekomme, med mindre brandcellens eller brandsektionens normale funktion er ude af drift. Midlertidige lukninger skal udføres iht. Brandteknisk Vejledning nr. 31, Brandtætninger Demontering Demontering skal ske på en sådan måde, at blivende bygningsdele samt bygningsdele, der skal sættes i depot, ikke beskadiges. Demontering af en bygningsdel omfatter tillige samtlige bygningsdelens fastgørelsesmidler, opklodsninger mv. Demonterede materialer og produkter skal løbende bortskaffes eller sættes i depot i takt med demonteringen. Demonterede bygningsdele, der sættes i depot, skal være rensede og rengjorte. Alle demonterede dele, der skal genmonteres på den oprindelige placering, skal mærkes. Ved delvis demontering forstås, at kun specificerede dele af en bygningsdel skal demonteres. Arbejde med demontering samt bortskaffelse af asbestholdige materialer skal ske iht. Asbest, AT-vejledning. Arbejde med demontering samt bortskaffelse af isoleringsmateriale skal ske iht. Arbejde med isoleringsmaterialer Opretning Punktet Opretning må alene anvendes ved renovering af bygningsdele og ikke ved nye bygningsdele, herunder i forbindelse med eventuel udbedring af fejl og mangler. Opretning skal ske på en sådan måde, at blivende bygningsdele ikke beskadiges, fx ved afdækning.

13 3. Generelle specifikationer Side : 12/22 Hvor der i forbindelse med eksisterende bygningsdele er valgfrihed med hensyn til at renovere bygningsdelen på stedet eller demontere den, skal en demonteret bygningsdel sættes i depot, nødvendige interimsafdækninger indgå i arbejdet og bygningsdelen skal monteres til minimum samme stade, som da bygningsdelen blev demonteret. 3.8 Arbejdsmiljø Der henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS, særligt afsnit 9.1. Såfremt arbejde med sundhedsfarlige stoffer ikke kan undgås, skal det udføres af personer med relevant uddannelse. Andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet, må ikke opholde sig så nær arbejdsstedet, at de udsætter sig for sundhedsfarlig påvirkning. Arbejdsområdet skal afspærres for uvedkommende i nødvendigt omfang. Der skal opsættes advarselsskilte i nødvendigt omfang. Forringet luftkvalitet i lukkede rum, som følge af emission fra arbejdet, skal søges begrænset ved ventilation og/eller regulering af temperatur og luftfugtighed. Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Skæring, nedbrydninger og bortskaffelser af: Beton, ind og ydervægge, etagedæk og terrændæk i parterre/kælder samt fundamenter for etablering af nye elevatorskakte Beton, ydervægge, etagedæk og terrændæk i parterre samt sokkel og fundamenter for etablering af nye parterrekarnapper Beton/sandwichelement for etablering af nye gavlvinduer Beton/sandwichelement for etablering af nye gennemgående alupartier i facaden indtil alle opgange Beton over -og sideknaster for etablering af større vinduer i samtlige vinduespartier på indgangssiden i 33 opgange 30 mm betonunderstøbninger under eksisterende boligdør indtil boliger fra trapperum for etablering af niveaufriadgange indtil samtlige boliger i 3 tilgængelige opgange Beton indervæg i opgange for etablering af breddere reposer indtil tilgængelige lejligheder Beton indervægge og åbninger i disse Opbrydning og bortskaffelse af: 12 cm slidlag i samtlige badeværelser 12 cm slidlag i samtlige vindfange i samtlige 33 opgange, 9 m² pr. vindfang Gulvklinker og vægfliser i samtlige badeværelser Gulvklinker/terrazzo belægning i samtlige vindfange i samtlige 33 opgange, 9 m² pr. vindfang

14 3. Generelle specifikationer Side : 13/22 Beton, ydervægge, etagedæk og terrændæk i parterre samt sokkel og fundamenter for etablering af nye parterrekarnapper Nedbrydninger, håndtering og korrekt bortskaffelser af: Eternit tagplader, stern og gavlbeklædninger indeholdende asbestmateriale

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/22 4. Bygningsdelsbeskrivelser jf. tilbudslisten Nedbrydninger 4.1 Orientering 4.2 Omfang Nedbrydninger og bortskaffelser af: Eksisterende indgangspartier/overdækkede indgangskonstruktioner, inkl alt. Eksisterende indvendig vindfangsdør og tilhørende let væg i samtlige opgange Nedsænket bræddeloft i samtlige vindfange i samtlige 33 opgange, 9 m² pr. vindfang Lette indvendige vægge Løst og fast inventar (køkken, skabe og garderober), alt inkl Eksisterende døre og snedker- og overparti, tilhørende notlister og inddækninger samt lysninger og indfatninger Trægulve i opgange med tilgængelige, - sammenlagte og parterreboliger Afdækninger og støvvægge for eget arbejde 4.3 Lokalisering Nedbrydning af eksisterende indgangspartier/overdækkede indgangskonstruktioner, inkl alt., 33 stk jf. foto 1 Nedbrydning af eksisterende indvendig vindfangsdør og tilhørende let væg i samtlige 33. stk opgange Nedbrydning af nedsænket bræddeloft i samtlige vindfange i samtlige 33 opgange, 9 m² pr. vindfang Nedbrydning af lette indvendige vægge, hvor det på nedbrydningsplaner er vist Nedbrydning af løst og fast inventar (køkken, skabe og garderober), alt inkl, hvor det på nedbrydningsplaner er vist Nedbrydning af eksisterende døre og snedker- og overparti, tilhørende notlister og inddækninger samt lysninger og indfatninger, hvor det på nedbrydningsplaner er vist Nedbrydning af trægulve i opgange med tilgængelige, - sammenlagte og parterreboliger, hvor det på nedbrydningsplaner er vist For korrekt prisafgivelse er et selvsyn på stedet nødvendigt 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Nedbrydning/eksisterende: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Oversigtstegninger: Snittegninger: 42-EBB > 42-EBB Koordinering Koordineres med bygherre for ønske om depotplacering

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/ Udførelse Generelt: Nedrivningsarbejdet udføres som selektiv nedrivning, således at materialer og affald udtages og sorteres med henblik på størst mulig genanvendelse og mindst mulig deponering, i overensstemmelse med Vejle kommunes regulativer for bygge- og anlægsaffald. Al bortskaffelse af nedbrudte materialer henhører under nærværende entreprise. Alle materialer fra nedrivningen sorteres på stedet i fraktioner, der skal holdes adskilt i fx containere. Mørtel til pudsreparation for tildannelse/efterreparation/genopretning af bygningsdel efter nedbrydning: Færdigblandet mørtel skal altid opfylde kvalitetskravene i DS 414, 4. udgave NORM FOR MURVÆRK, PKT Grovpuds KC 50/50/700 Finpuds udføres med fint korn, styrkemæssigt lidt svagere end grovpudsen. Afdækninger og støvvægge Der skal afdækkes og afskærmes med støvvægge, hvor der udføres nedbrydningsarbejder i åben forbindelse mod delvist uberørte områder (delvist uberørte områder er på plantegninger angivet med skravering). Hvor dette området benyttes som fælles adgangsvej eller anden sekundær passage, skal gulvet afdækkes og øvrige, af entreprenøren berørte flader, efterlades pæne og intakte. Udfaldskravet for støvvæggen er at den holder 100% tæt mod støv og snavs indtil de delvist uberørte områder. Nedbrydningsgenstande Med mindre andet er oplyst er de nedbrudte genstande entreprenørens ejendom. Tilbud Alle offentlige afgifter i forbindelse med deponering af bygningsaffald m.v. skal være indeholdt i tilbud. Ligeledes skal alle udgifter til nødvendige containere inkl. bortkørsel m.v. være indeholdt i tilbudet. Foto 1 (for præcist omfang er det nødvendigt med selvsyn på stedet)

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/ Orientering Tunge nedbrydninger og skæringsarbejder 4.2 Omfang Skæring, nedbrydninger og bortskaffelser af: Beton, ind og ydervægge, etagedæk og terrændæk i parterre/kælder samt fundamenter for etablering af nye elevatorskakte Beton, ydervægge, etagedæk og terrændæk i parterre samt sokkel og fundamenter for etablering af nye parterrekarnapper Beton/sandwichelement for etablering af nye gavlvinduer Beton/sandwichelement for etablering af nye franske altandøre Beton/sandwichelement for etablering af nye gennemgående alupartier i facaden indtil alle opgange Beton over -og sideknaster for etablering af større vinduer i samtlige vinduespartier på indgangssiden i 33 opgange 30 mm betonunderstøbninger under eksisterende boligdør indtil boliger fra trapperum for etablering af niveaufriadgange indtil samtlige boliger i 3 tilgængelige opgange Beton indervæg i opgange for etablering af breddere reposer indtil tilgængelige lejligheder Beton indervægge og åbninger i disse Afdækninger og støvvægge for eget arbejde Opbrydning og bortskaffelse af: 12 cm slidlag i samtlige badeværelser 12 cm slidlag i samtlige vindfange i samtlige 33 opgange, 9 m² pr. vindfang Gulvklinker og vægfliser i samtlige badeværelser Gulvklinker/terrazzo belægning i samtlige vindfange i samtlige 33 opgange, 9 m² pr. vindfang Beton, ydervægge, etagedæk og terrændæk i parterre samt sokkel og fundamenter for etablering af nye parterrekarnapper 4.3 Lokalisering Nedbrydning af beton, ind og ydervægge, etagedæk og terrændæk i parterre/kælder samt fundamenter for etablering af nye elevatorskakte, hvor disse etableres (3 stk.) Nedbrydning af beton, ydervægge, brystningselementer, etagedæk og terrændæk i parterre samt sokkel og fundamenter for etablering af nye parterrekarnapper, hvor disse etableres (5 stk.) Nedbrydning/skæring af beton/sandwichelement for etablering af nye gavlvinduer, hvor disse etableres (14 stk.) Nedbrydning af beton/sandwichelement for etablering af nye gennemgående alupartier i facaden indtil alle trappeopgange (33 stk.) Nedbrydning af beton over -og sideknaster (3 sider) for etablering af større vinduer i samtlige vinduespartier på indgangssiden i 33 opgange

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/22 Nedbrydning af 30 mm betonunderstøbninger under eksisterende boligdør indtil boliger fra trapperum for etablering af niveaufriadgange indtil samtlige boliger i 3 tilgængelige opgange (27 stk.) Nedbrydning af beton indervæg i opgange for etablering af breddere reposer indtil tilgængelige lejligheder, hvor det på nedbrydningsplaner er vist Nedbrydning af beton indervægge og åbninger i disse, hvor det på nedbrydningsplaner er vist Nedbrydning af 12 cm slidlag i samtlige badeværelser i etageboligblokkene Nedbrydning af 12 cm slidlag i samtlige vindfange i samtlige 33 opgange, 9 m² pr. vindfang Nedbrydning af gulv og sokkel og vægfliser i samtlige badeværelser i etageboligblokkene Nedbrydning af gulvklinker/terrazzo belægning i samtlige vindfange i samtlige 33 opgange, 9 m² pr. vindfang Nedbrydning af beton, ydervægge, etagedæk og terrændæk i parterre samt sokkel og fundamenter for etablering af nye parterrekarnapper, hvor det på nedbrydningsplaner er vist Nedbrydning af beton, hvor der udføres franske altandøre, skal der påregnes at hele brystningsfeltet, fra nærmeste skillevæg til nærmeste skillevæg, fjernes. Se facadetegninger, der udføres franske altandøre i stueetagen som vist på facadetegninger på alle altansidernes facader (kun boligblokke, hvor der ikke er parterreetage) For korrekt prisafgivelse er et selvsyn på stedet nødvendigt 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Nedbrydning/eksisterende: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Oversigtstegninger: Snittegninger: 42-EBB > 42-EBB Bygningsdelstegninger: , Detaljetegninger: Koordinering Koordineres med stål og murerarbejdet Udførelse Nedbrydning Nedrivningsarbejdet udføres som selektiv nedrivning, således at materialer og affald udtages og sorteres med henblik på størst mulig genanvendelse og mindst mulig deponering, i overensstemmelse med Vejle kommunes regulativer for bygge- og anlægsaffald. Al bortskaffelse af nedbrudte materialer henhører under nærværende entreprise. Alle materialer fra nedrivningen sorteres på stedet i fraktioner, der skal holdes adskilt i fx containere.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/22 Mørtel til pudsreparation for tildannelse/efterreparation/genopretning af bygningsdel efter nedbrydning: Færdigblandet mørtel skal altid opfylde kvalitetskravene i DS 414, 4. udgave NORM FOR MURVÆRK, PKT Grovpuds KC 50/50/700 Finpuds udføres med fint korn, styrkemæssigt lidt svagere end grovpudsen. Alle offentlige afgifter i forbindelse med deponering af bygningsaffald m.v. skal være indeholdt i tilbud. Ligeledes skal alle udgifter til nødvendige containere inkl. bortkørsel m.v. være indeholdt i tilbudet. Afdækninger og støvvægge Der skal afdækkes og afskærmes med støvvægge, hvor der udføres nedbrydningsarbejder i åben forbindelse mod delvist uberørte områder (delvist uberørte områder er på plantegninger angivet med skravering). Hvor der udføres særligt støvende arbejder, såsom skæring, skal der afskærmes uanset. Hvor dette området benyttes som fælles adgangsvej eller anden sekundær passage, skal gulvet afdækkes og øvrige, af entreprenøren berørte flader, efterlades pæne og intakte. Udfaldskravet for støvvæggen er at den holder 100% tæt mod støv og snavs indtil de delvist uberørte områder. Skæringer af tung væg for etablering af ny åbning Alle huller mærkes op på eksisterende vægge af entreprenøren inden skæring. Disse gennemgås, i samråd med, og godkendes af, den projekterende ingeniør inden skæring. Midlertidig understøtning af samt relaterede foranstaltninger underlægges den udførende entreprenørs ansvar. Hulskæringer i bærende vægge udføres ved at dækelementer og ovenliggende væg midlertidig understøttes mens huller skæres. Der skæres for stålbjælker med vederlag i siden af hullet. Der oplægges stålbjælker under murerarbejdet. Stålbjælkerne nedkiles på midten og der understoppes mellem stål og væg med jordfugtig cementmørtel. Når mørtlen er afhærdet kan afstivningen fjernes. Bjælkerne armeres med trådnet og omstøbes for brandsikring. Skæring af huller for gavlkarnapper Hullerne mærkes op på vægge af entreprenøren. 3 stk forplader der berøres af hullet fjernes sammen med isoleringsmateriale. Under stålarbejdet opsættes stålsøjler og bjælker på ydersiden som afstivning for vægdelene, der bevares. Dækelementer og ovenliggende væg understøttes midlertidigt mens hullet skæres. Der skæres for stålbjælker med vederlag i siden af hullet. Der oplægges stålbjælker under dette arbejde/ under murerarbejdet?? Stålbjælkerne nedkiles på midten og der understoppes mellem stål og væg med jordfugtig cementmørtel. Når mørtlen er afhærdet kan afstivningen fjernes. Bjælkerne armeres med trådnet og omstøbes for brandsikring.

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/22 Fjernelse af tunge vægge I tilgængelige boliger type 1 og 2 fjernes væg på 1 og 2 sal. Arbejdet startes i øverste etage med afstivning af dækelementer på hver side af væggen, hvorefter vægelementerne nedskæres i mindre stykker. Der skæres hul for bjælkevederlag ved hver ende. Stålbjælker leveres under stålarbejdet og oplægges under dette. Stålbjælkerne nedkiles på midten og der understoppes mellem stål og væg med jordfugtig cementmørtel. Når mørtlen er afhærdet kan afstivningen fjernes. Bjælkerne armeres med trådnet og omstøbes for brandsikring. Fjernelse af dækelementer Ved parterrekarnapper samt ved elevatorskakte fjernes 180 mm huldækelementer. Elementerne understøttes midlertidigt og skæres med diamantskær ved vederlag på væggene, så dækenderne er i flugt med nedenstående vægge. Der må ikke påregnes nedbankning af dækkene, da dette risikerer at ødelægge vederlaget for dækkene på den anden side af væggen samt understøtningen af ovenstående væg. Reetableringer af lysninger og øvrige efterreperationer Konstruktioner, som ikke nedbrydes skal under udførelsen sikres mod beskadigelse eller slidtage. Eventuelle skader på bygningsdele vil kræves udbedret af nærværende entreprenør for dennes egen regning.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere