BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDTEKNISK DOKUMENTATION"

Transkript

1 Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro

2 Klasse: BKHO71P-S13 1

3 1. Forord Dette speciale er lavet som en del af min afslutning på uddannelsen som bygningskonstruktør. Jeg har valgt emnet Brandteknisk dokumentation, fordi jeg i min praktik periode fik til opgave at udarbejde en sådan. Emnet var for mig meget interessant og udfordrende. Jeg opdagede, at emnet brand ikke blot er noget man bør have et væsentligt kendskab til. I min optik er det et krav for at kunne arbejde og projektere som bygningskonstruktør. Den nødvendige viden bliver kun skærpet, hvis man, som jeg, har ambitioner om også at arbejde med større byggerier end blot enfamilieshuse. Den endelige beslutning om emnevalget tog jeg, da jeg for anden gang i mit praktikophold blev bedt om at lave en brandteknisk dokumentation til myndighederne. Jeg kunne se, at det var en opgave, der med jævnlige mellemrum kunne forekomme, når man, som jeg, gerne vil arbejde på en tegnestue. Jævnfør Bygningsreglementet 2010 vil det for mere komplekse byggerier ofte være en fordel at udføre en brandteknisk dimensionering. Jeg vil i dette speciale lave en brandteknisk dokumentation over et traditionelt erhvervsbyggeri. Jeg kan derfor, jævnfør Bygningsreglementet 2010, anvende eksempelsamlingen. Målet i dette speciale er at udarbejde et redskab, som jeg i fremtiden vil kunne læne mig op af, når jeg skal udarbejde en brandteknisk dokumentation. Jeg er fra myndighederne blevet gjort bekendt med, at en brandteknisk dokumentation kan udarbejdes ved at følge Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 kapitel ( Indhold af den brandtekniske dokumentation pkt Som udgangspunkt vil jeg følge dette i mit speciale. Jeg vil dog sideløbende anvende bogen Brandsikring af byggeri samt Bygningsreglementet 2010, som ligger til grund for de to førnævnte bøger. Disse 3 bøger bliver bærende i dette speciale. Jeg har i dette speciale valgt, at der for materialer, beklædninger, gulvbelægninger, tagdækninger, bærende, ikke-adskillende bygningsdele, bærende, adskillende bygningsdele, ikke-bærende adskillende bygningsdele og for brandøre benyttes de nye europæiske brandklasser. De hidtidige danske brandklasser angives i parentes. 2. Abstrakt Jeg har valgt at udarbejde en brandteknisk dokumentation på et konkret byggeri. Begrundelsen for mit emnevalg er, at jeg mener, at det er et værktøj, som jeg i fremtiden vil kunne bruge i erhvervslivet. Samtidig er brand et vigtigt element i arbejdet som projekterende bygningskonstruktør. Jeg har tidligere erfaret, at man ved arbejdet med brandprojektering ofte kan komme i nogle gråzoner rent lovgivningsmæssigt. Jeg går derfor i nogle tilfælde bevidst til grænsen i dette Klasse: BKHO71P-S13 2

4 speciale. Det skyldes, at jeg afslutter specialet med et interview med myndighederne, hvor denne problematik diskuteres. Formålet med emnevalget er at få et redskab til og viden om udarbejdelse af en fremtidig brandteknisk dokumentation samt at tilegne mig en generel viden om brand. Mit teoretiske grundlag vil hovedsageligt være Bygningsreglementet 2010, Eksempelsamlingen 2012 og Brandsikring af byggeri 3. udgave. Derudover vil jeg som førnævnt lave et interview med myndighederne. Interviewet har til formål at give mig viden om hvordan myndighederne behandler emnet brand ved byggesagsbehandlingen og herved også en brandteknisk dokumentation, som jeg vil tage udgangspunkt i i mit projekt. I have decided to prepare a fire-technical documentation on a concrete building. The reason for my choice of topic is that I believe it is a tool I will be able to use in business in the future. At the same time fire is a very important element to take into consideration in the work as a building constructor. Earlier, I have experienced that working with brand topics often causes grey zones legislatively. Therefore, I have chosen to go to the limit in some cases on purpose. This because I will finish the thesis with an interview with the authorities, where these issues will be discussed. The aim of my topic choice is to have a tool for and knowledge about the development of a future fire technical documentation and to acquire myself a general knowledge of fire. My thesis will theoretically be based on Bygningsreglementet 2010, Eksempelsamlingen 2012 and Brandsikring af byggeri 3rd edition. In addition, I will do an interview with authorities. The purpose of this interview is to provide myself with more knowledge of how the authorities are handling the fire issue at the building casework. Klasse: BKHO71P-S13 3

5 3. Indholdsfortegnelse 1. Forord Abstrakt Indholdsfortegnelse Indledning med problemformulering Baggrundsinformation og præsentation Begrundelse for emnevalg og præsentation af emne Problemformulering Afgrænsning Konkretisering Valg af teoretisk grundlag og kilder Valg af metode og empiri Rapportens struktur og læsevejledning Brandteknisk dokumentation af Birkmosevej Indledning Bygningens anvendelse Placering af bygning på grunden Passivbrandsikringstilta Flugtvejsforhold Aktive brandsikringstiltag Redningsberedskabets indsatsmuligheder Drift og vedligehold Diskussion Interview med myndigheder Konklusion Perspektivering Billede liste Kilde og Litteraturliste Bilag Klasse: BKHO71P-S13 4

6 4. Indledning med problemformulering 4.1 Baggrundsinformation og præsentation Opgaven laves som et afgangs speciale i forbindelse med mit sidste semester i uddannelsen som bygningskonstruktør. Specialets røde tråd er Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 kapitel Indledning 2. Bygningens anvendelse 3. Placering af bygningen på grunden 4. Flugtvej 5. Passiv brandsikring 6. Aktiv brandsikring 7. Redningsberedskabets indsatsmuligheder 8. Drift og vedligehold Jeg har i samarbejde med min vejleder valgt at bytte punkt 4 om med punkt 5. Jeg mener ikke, at jeg kan fastlægge flugtveje mv. før jeg har inddelt min bygning i brandsektioner og brandceller. For at få en brandteknisk dokumentation, som på alle tænkelige måder minder mest om det jeg kan blive udsat for i den virkelige verden, har jeg valgt et projekt fra mit praktiksted. Projektet jeg har valgt, er ikke et byggeri, som jeg har arbejdet med. Dette er en bevidst beslutning, da jeg mener, at et ubekendtskab til bygningen giver mig en større udfordring. Samtidig er jeg ikke på nogen måde præget, hvilket jeg ser som en fordel. Jeg kan udelukkende forholde mig til lovstof og vejledninger. 4.2 Begrundelse for emnevalg og præsentation af emne Jeg har valgt emnet Brandteknisk dokumentation fordi jeg to gange i min praktikperiode fik til opgave at udarbejde en brandteknisk dokumentation til myndighederne. Jeg har under hele uddannelsen som bygningskonstruktør betragtet emnet brand som et af de vigtigste elementer at have en grundviden om under projektering. Interesserne og forståelsen af vigtigheden er kun blevet skærpet i min praktikperiode. Specialeemnet brandteknisk dokumentation giver mig mulighed for at arbejde intenst med emnet i en længere periode. Jeg vil tilegne mig en væsentlig viden inden for emnet og derved få et kort mere på hånden, som forhåbentlig kan gøre mig mere attraktiv til et fremtidigt job. Selve projektet omhandler et erhvervsbyggeri i henholdsvis 1 og 2 plan på 3946 m² beliggende på adressen: Birkemose vej Ringkøbing. Byggeriet er opført i Jeg er i mit arbejde med brandteknisk dokumentation ofte stødt på eksempler, hvor bygningernes afstande, inddeling, materialevalg med videre efter min mening bevæger sig i en gråzone i forhold til lovgivning. Jeg har også oplevet, at myndighederne har givet lov til noget, som jeg mener ligger Klasse: BKHO71P-S13 5

7 på kant med lovgivningen. Derfor vil jeg bevidst forsøge at bevæge mig på grænsen til hvad jeg kan finder er ansvarligt i forhold til lovgivningen. Dette vil give anledning til en god og lærerig diskussion med myndighederne til sidst i specialet. 4.3 Problemformulering Analyse af brandforhold omkring en erhvervsejendom. Hvordan brandforhold er og/eller bør være og hvorfor. 4.4 Afgrænsning Mit speciale omhandler udelukkende ovennævnte traditionelle byggeri. Jeg er klar over, at der ved mere komplicerede og utraditionelle byggerier oftest anvendes en brandteknisk dimensionering i henhold til erhvervs- og byggestyrelsens information. Bygninger, hvor mange mennesker samles, bygninger med brandfarlig produktion eller brandfarlig oplagring er tillige omfattet af beredskabslovgivningen. De forskellige typer af farlige virksomheder kan ses på beredskabsstyrelsens hjemmeside 1 Jeg har i samråd med min vejleder besluttet, at punkt 7 redningsberedskabets indsatsmuligheder og punkt 8 drift og vedligehold i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri kun behandles overfladisk. 4.5 Konkretisering Jeg vil i dette speciale udarbejde en brandteknisk dokumentation på et erhvervsbyggeri beliggende på adressen Birkemose vej Ringkøbing. Specialet har til formål at give mig en generel og bred viden om brand ved traditionelt byggeri. Jeg vil som afslutning på mit speciale lave et interview af myndighederne om nogle konkrete og generelle problemstillinger, som jeg er stødt på under udarbejdelsen af den brandtekniske dokumentation. Jeg vil i mit interview erhverve mig viden om hvilke overvejelser myndighederne gør sig ved eventuelle afvigelser fra for eksempel eksempelsamlingens vejledninger. Jeg vil tage udgangspunkt i mit projekt. De spørgsmål jeg vil stille myndighederne i mit afsluttende interview er udarbejdet på baggrund af emner jeg er uforstående overfor eller ønsker løst på en anden måde end hvad der står i vejledende bøger. Det kan også være emner jeg blot finder interessant og lærerigt at diskutere. 4.6 Valg af teoretisk grundlag og kilder Jeg vil i dette speciale anvende følgende litteratur (i prioriteret rækkefølge): 1. SBi- anvisning 230. Anvisning om Bygningsreglementet Kilde: BR10 s 151 Klasse: BKHO71P-S13 6

8 2. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Brandsikring af byggeri 3. udgave 1. oplæg April DBI 4. DBI vejledninger 30 Brandtekniske eksempler Der udover vil jeg, som før nævnt, lave et interview med myndighederne Jeg har etableret kontakt til Ringkøbing-Skjern kommune. Ovennævnte skal danne teknisk grundlag for min brandbehandling af bygningen. 4.7 Valg af metode og empiri Under mit praktikophold blev jeg af myndighederne gjort opmærksom på at kapitel i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri kunne ligge til grund for en brandteknisk dokumentation. Derfor har jeg valgt at følge denne bog og anvende denne dokumentationsmetode til at dokumentere, at min bygning er indrettet, så brugeren opnår en tilfredsstillende tryghed mod brand, brandspredning samt en forsvarlig mulighed for rednings- og slukningsarbejderne. For at kunne lave dette speciale om brandteknisk dokumentation, vil jeg analysere og brandbehandle en erhvervskontorbygning i Ringkøbing. Denne bygning bliver grundlaget for min brandtekniske dokumentation. 4.8 Rapportens struktur og læsevejledning Specialet er delt op i 4 hovedkategorier. 1. Indledning med problemformulering. 2. Hovedafsnit, hvor den brandtekniske dokumentation fremtræder. Denne kategori skitseres i punktform efter Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. 3. Interview med myndighederne med delkonklusioner. 4. Konklusion. Litteraturliste med mere. Signatur forklaring af forkortelser Forkortelser Forklaring Klasse: BKHO71P-S13 7

9 BR10 SBi 230 Anvisning om bygningsreglementet 2010 Eks. B.a.b. F.eks. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Brandsikring af byggeri 3. udgave 1. oplæg april 2012 Udgivet af DBI For eksempel DBI 30 DBI vejledninger 30 Brandtekniske eksempler 2.udgave sep Pkt. Stk. Jf. Nr. Dvs. Mv. Pers. Punkt Styk Jævnfør Nummer Det vil sige Med videre Person Henvisninger til bilag vil blive gjort som følger: Se bilag x Kildehenvisninger sker ved, at sætningen afsluttes med et nummer og kildehenvisningen vil stå i bunden af siden. Nummeret er fortløbende antal kildehenvisninger. Jeg vil anvende denne metode når jeg sammenskriver regler og anvisninger ind i mit projekt eller blot vil begrunde mit valg med en henvisning. Grunden til dette er, at jeg i dette speciale vil berøre meget lovstof og mange retningslinjer, som jeg ikke ønsker at citere direkte, men blot sammenskrive eller henvise til. Ved at anvende denne metode kan jeg forholde mig mere konkret til mit projekt og blot lave en kort begrundelse med en sammenskrivning eller henvisning til hvad der ligger til grund for mit valg. Det er mit håb, at specialet bliver mere forståeligt og konkret ved brug af denne metode. Eksempel: Flugtvejsgangen mellem brandsektion 1 og 2 mod vest skal min have en fribredde på 130 cm 2 2 Kilde: BR10 s 160 figur 29 Klasse: BKHO71P-S13 8

10 Citater skrives med skrifttype Calibri kursiv med skriftstørrelse 11. Citater vil også afsluttes med en kildehenvisning lige efter citatets afslutning. Eksempel: Et bygningsafsnit skal henføres til en anvendelseskategori afhængigt af bygningsafsnittets anvendelse. BR10 kap stk. 1 Overskrifter skrives med skrifttype Constantia, fed med skriftstørrelse Brandteknisk dokumentation af Birkmosevej Indledning Den omhandlende bygning er beliggende på Birkmosevej 20, 6950 Rinkøbing. Bygningen er opført i henholdsvis 1 og 2 etager og etageadskillelsen er placeret ca. 4 meter over terræn. Bygningens grundplan er udformet som en regulær firkant. Total højden er ca. 8,5 meter over terræn. 1. sal er udformet med nogle udragende karnapper og 2 altaner. Bygningen er godkendt til erhverv, butik, lager og kontor. Der er ikke givet tilladelse til, at bygningen må anvendes til brandfarlig produktion eller oplagring. Stueplan er i hovedtræk indrettet med: Foyer, minielevator, erhvervsarealer, forretningsarealer, lager, kontor, trappeopgang, små depoter, og små kantiner. 1.sal er i hovedtræk indrettet med: Minielevator, åben kontorlandskab, kontorer, trappeopgang, depoter, arkiver, reception, mødelokaler, kopirum, små kantiner og ventilationsrum. Byggeriet er opført med velkendte traditionelle byggemetoder. Det bør nævnes at det bærende hovedsystem hovedsageligt består af beton. Fundament og terrændæk er udført med beton. Sokkel er udført med leca blokke Ydervægge er opført i sandwichelementer med for- og bagplade af beton Bærende skillevægge er opført i betonelementer. Letteskillevægge er opført i en let stålkonstruktion med isolering beklædt med gips Tagkonstruktionen er udført med bærende TTS elementer, imellem er der monteret tagkassetter. Udragende karnapper på 1.sal er lavet i en træ- og stålkonstruktion. 5.2 Bygningens anvendelse Virksomhed Bygningen er delt op i flere lejemål. Nedenfor har jeg dannet mig et overblik over de forskellige lejemål samt hvilke virksomhedstyper jeg tiltænker der. Se også bilag 2 og 2 Klasse: BKHO71P-S13 9

11 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 3 Figur 1 Inddeling af lejemål Stueplan Nr. 10 Nr. 11 Figur 2 Inddeling af lejemål 1. sal Klasse: BKHO71P-S13 10

12 Lejemål nr. 1: Erhvervslager med kontor samt lille velfærdsafdeling. Lejemål nr. 2: Erhvervslager med lille velfærdsafdeling. Lejemål nr. 3 Erhvervslager og butik med velfærdsafdeling. Lejemål nr. 4 Erhvervslager og butik i ét med velfærdsafdeling. Lejemål nr. 5 Erhvervslager og butik med velfærdsafdeling. Lejemål nr. 10 kontor, mødelokal med velfærdsafdeling. Lejemål nr. 11 kontor, mødelokal med velfærdsafdeling. Personbelastning og personernes placering i bygningen. Personbelastningen i anvendelseskategori 1, 2, 4, 5 og 6 skal fastsættes af bygherre, det er dette antal personer bygningen bliver godkendt til. Personbelastningen i anvendelseskategori 3 kan fastsættes som følger: 1. Salgslokaler, Udstillinger, butikker mv. 0,3-1 pers. Pr. m² gulvareal 2. Restauranter mv., forsamlingslokaler, diskoteker, selskabslokaler, kirker mv. 1 pers. Pr. m² gulvareal 3. Dansegulve, områder foran scener, barer og lignende hvor der ikke er stoleopstillinger 3-5 pers. Pr. m² gulvareal 3 RUM NR M² Udregning Antal makspersoner: 1.01 lager kontor velfærd 11 I alt lager velfærd 30 6 I alt lager butik velfærd 22 3 Kilde: eks s 32 Klasse: BKHO71P-S13 11

13 I alt *0, lager/butik velfærd 30 I alt *0, Lager/butik *0, Kantine Kontorlandskan Ventilationrum EDB Arkiv 21, Kontor 24, Mødelokale Mødelokal 22, Kantine Kontor Kontor Kontor Kontor 21, Kontor Reception Kontorlandskab Chef kontor Mødelokal Kontor 15 3 Personers kendskab til bygningen Klasse: BKHO71P-S13 12

14 Personer på lagre og kontorer vil være faste brugere af huset og dermed kende bygningens indretning og flugtveje. Personer i butikslokaler vil ikke nødvendigvis være faste brugere af huset og dermed ikke nødvendigvis kende bygningens indretning og flugtveje. Personbelastning pr. brandsektion: Brandsektion nr. 1 (Anvendelseskategori 1) Brandsektionens maximale personbelastning er 27 personer jf. personbelastningsskema Brandsektion nr. 2 (Anvendelseskategori 1) Ca. 15 personer jf. personbelastningsskema Brandsektion nr. 3 (Anvendelseskategori 3) Ca. 80 personer jf. personbelastningsskema Brandsektion nr. 4 (Anvendelseskategori 3) Ca. 0 personer jf. personbelastningsskema Brandsektion nr. 5 (Anvendelseskategori 3) Ca. 233 personer jf. personbelastningsskema Brandsektion nr. 6 (Anvendelseskategori 3) Ca. 180 personer jf. personbelastningsskema Brandsektion nr. 7 (Anvendelseskategori 1) Ca. 31 personer jf. personbelastningsskema Brandsektion nr. 8 (Anvendelseskategori 3) 0 personer jf. personbelastningsskema I alt ca. 566 personer Klasse: BKHO71P-S13 13

15 Personers mobilitet Som udgangspunkt er bygningen indrettet handicapvenligt. Der vil på nuværende tidspunkt dog ikke være nogle brugere som lider af noget handicap. Der regnes derfor med, at alle personer kan bringe sig selv i sikkerhed ved egen hjælp. Dette gælder for hele bygningen. Bygningen skal ikke anvendes til natophold. Fastsættelse af anvendelseskategori(er) Jvf. BR10 kap stk 1: Et bygningsafsnit skal henføres til en af følgende anvendelseskategorier afhængigt af bygningsafsnittets anvendelse. Jvf. B.a.b s 19 beskriver anvendelseskategori 1 som følger: Anvendelseskategori 1 indeholder typisk bygningsafsnit som anvendes til kontor, industri- og lagerbygninger. Karakteristisk for denne type af er, at bygningsafsnittet er indrettet til dagophold. De personer som normalt opholder sig i bygningsafsnittet, her kendskab til flugtvejene og kan bringe sig selv i sikkerhed ved egen hjælp. For brandsikring af denne type af byggeri skal kapitlerne 0,1,7 og 8 i nærværende håndbog anvendes. Jvf. B.a.b s 20 beskriver anvendelseskategori 3 som følger: Anvendelseskategori 3 indeholder typisk bygningsafsnit som anvendes til butikker, forsamlingslokaler, kantiner, biografer, restaurationer, selskabslokaler, visse dele af skoler, idrætshaller, kirker, diskoteker, teatre, garageanlæg ved for eksempel indkøbscentre, møderum, koncertsale, udstillingslokaler, og andre rum beregnet til mere end 50 personer. Karakteristisk for denne type af anvendelser er, at bygningsafsnittet er indrettet til dagophold for mange personer i hvert rum. De personer som opholder sig i bygningsafsnittet har ikke nødvendigvis kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, men de kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp. For brandsikring af denne type af byggeri skal kapitlerne 0, 3, 7 og 8 i nærværende håndbog anvendes. Ud fra ovenstående bestemmelser kan jeg nu fastlægge hvilke anvendelseskategorier de forskellige lejemål skal henføres til. Til anvendelseskategori 1 henføres: Lejemål nr. 1, 2 10 og 11 Til anvendelseskategori 3 henføres: Lejemål nr. 3, 4, og 5 Fastlæggelse af anvendelseskategorierne i lejemålende er dog ikke ensbetydende med, at det er denne anvendelseskategori lejemålet skal brandsikres efter. Det skyldes, at man ikke alene kan se på lejemålets anvendelse. Det er sektionsinddelingen og sammensætning der bestemmer den endelige anvendelseskategori. Det vil sige hvis f.eks. lejemål nr. 2 (Anvendelseskategori 1) og lejemål nr. 4 (anvendelseskategori 3) placeres i samme brandsektion skal hele sektionen indrettes efter reglerne i anvendelseskategori 3. herved opgraderes lejemål nr. 2 fra anvendelseskategori 1 Klasse: BKHO71P-S13 14

16 til anvendelseskategori 3 4. Da jeg ikke har fastsat sektionsinddelingen endnu kan jeg komme ud for en korrigering af anvendelseskategorierne på et senere tidspunkt. 5.3 Placering af bygning på grunden Da hovedparten af maximal antal personer i bygningen forekommer fra butikslokalerne følger jeg anvisningerne til anvendelseskategori 3 for placering af bygning på grunden 5. Situationsplan, herunder bygningens placering Bygningen er placeret 6 m fra skel som det nærmeste punkt (Se bilag 1), hvillet betyder mindste krav. 6 Brandmæssige adskillelser i forhold til skel og i forhold til andre bygninger på samme grund Denne bygning skal derfor have en udvendig overflade der mindst overholder klasse K1 10 d-s2,d2 (Klasse 2 beklædning) 7 Placering og udførsel af brandvægge Ingen krav til brandvægge i mit projekt pga. afstand til skel. Vinkelsmitte Jeg har 2 steder på 1.sal hvor jeg ved en karnap ikke kan overholde kravende på 2.5m for at undgå vinkel smitte imellem 2 sektioner. Her monteres brandgals EI 60( BD 60) i opl vinduesparti. Se også bilag 4 og 5. Ydervæggene der indgår i denne 2,5 m skal udføres mindst som klasse REI 60 eller EI 60 (BD-bygningsdel 60) 8 4 Kilde: Eks. s 20 5 Kilde: B.a.b s Kilde b.a.b s Kilde: B.a.b s 118 tabel Kilde: B.a.b s 70 Klasse: BKHO71P-S13 15

17 Figur 3 Vinkelsmitte ikke overholdt. 5.4 Passivbrandsikringstilta Afstande til andre bygninger på samme grund Der findes ingen andre bygninger på den aktuelle grund. Bygninger der opføres nærmere end 5 m fra anden bygning på samme grund betragtes brandmæssig som én bygning.( med hensyn til inddeling i brandsektioner og brandceller. 9 Figur 4 Krav til afstande mellem to bygninger på samme grund. Placering og udførsel af udvendige overflader I en bygning med mere end 1 etage skal de udvendige overflader udføres mindst som beklædnings klasse k1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning) b.a.b pkt s 127 Enhver tagdækning på enhver bygning skal udføres mindst som tagdækning klasse B roof(t2) (Klasse T beklædning) b.a.b pkt Hvis der er mere end 10 m. til skel må tagdækningen dog være ringere end B roof(t2) f.eks stråtag Eks. pkt s.104. Placering og udførsel af brandmæssige enheder, herunder brandsektioner, brandceller og andre brandadskillende bygningsdele 9 Kilde B.a.b s. 127 Klasse: BKHO71P-S13 16

18 Brandsektioner Bygninger skal opføres så en brand kan begrænses til den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået. Spredning af brand og røg til andre brandmæssige enheder skal forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats. BR 10 Pkt. 5.5 stk. 1 Som tidligere beskrevet har jeg i mit projekt flere anvendelseskategorier, anvendelseskategori 1 for kontor og lager og anvendelseskategori 3 for butikslokaler. I min konkrete inddeling vil jeg bruge eksempelsamlingen tabel 5.4. Klasse: BKHO71P-S13 17

19 Figur 5 Eksempler på udførsel af brandsektionsstørrelser. Eks. tabel 5.4 s Det maksimale areal for kontor afsnit (Anvendelseskategori 1) uden sprinkleranlæg er 2000 m² i en bygning med mere end 1 etage viser tabellen. Dette kan jeg overholde, da mit maksimale areal i Klasse: BKHO71P-S13 18

20 én brandsektion i denne anvendelseskategori er 1111 m². (Se Bilag 4) Bærende brandsektionsvægge skal her overholde bygningsdel klasse REI 60 A2-s1,d0. Ikke bærende brandsektionsvægge skal overholde bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0. En brandsektionsvæg kan alternativt udføres som bygningsdel REI 60 D-s2.d2 eller bygningsdel EI 60 D-s2.d2 (BD-bygningsdel 60)(klasse B materiale) udført med beklædningsklasse K2 60 A2-s,d0 (60 minutters brand beskyttelsessystem) 10. Bygningen er inddelt i 8 brandsektioner (Se bilag 4 & 5) 3 Brandsektioner i anvendelseskategori 1. Sektions nr. 1, 2 og 7 alle under 2000 m² 5 Brandsektioner i anvendelseskategori 3. Sektions nr. 3,4,5 6 og 8 alle under 1000 m² Der stilles ved disse brandsektioners størrelser ingen krav til brandbelastningen ved hverken anvendelseskategori 1 eller anvendelseskategori 3 11 Brandsektionsvægge skal udføres med brandkarm eller brandkarmserstatning. Brandkarmserstatning føres min. 1 meter ud til hver side fra brandsektionsvæggen. Brandkarmserstatningen udføres mindst som en bygningsdel klasse EI 60 (BD-bygningsdel 60). I mit projekt anvender jeg begge metoder. Sektionsvægge i stueplan som går til etageadskillelse danner en brandkarmserstatning fordi etageadskillesen er udført i beton som overholder en bygningsdel klasse EI 60( BD-bygningsdel 60). Brandsektionsvæggene, der føres fra gulv til tagkonstruktion løses med brandkarm eller brandkarmserstatning, afhængigt af om de rammer midt i en TTS betonbjælke eller i en tagkassette. De vægge, der rammer midt i TTS bjælkerne skal gøres brandtætte hertil. TTS én kan her danne en brandkarmserstatning, da der er beton ca mm på hver side af brandsektionsvæggen. Brandsektionsvæggene, der rammer tagkonstruktionen i tagkassette, skal føres min 30 cm over tag, og derved danne en traditionel brandkarm. Jeg mener ikke det er praktisk fornuftig at udforme en brandkarmserstatning i en tagkassette. 12 Se bilag 6 og 7 Brandcelleinddelinger En brandcelle kan højst strække sig over 2 etager. Enhver brandcelle skal være adskilt fra omkringliggende brandceller, med bygningsdele mindst som bygningsdel klasse REI 60 eller EI 60 (BD-bygningsdel 60). Dog kan væg- og loftkonstruktion mod tagrum, der ikke er udnyttet, udføres 10 Kilde: B.a.b. pkt s Kilde: B.a.b. s 67 & s Kilde: B.a.b s 130 Klasse: BKHO71P-S13 19

21 som bygningsdel klasse EI 30 (BD-bygningsdel 30) 13 Eksempler på enheder, hvor det anbefales at udføre rummet som en selvstændig brandcelle 14. Gang, der er flugtvej. Kontorlokale Et eller flere kontorlokaler mindre end 150 m² hvis alle lokaler har direkte adgang til flugtvej. Butik med mindre lagerrum Lagerrum Personalerum Kantine Teknikrum, ventilationsrum, rum med større El-tavle Brandcelle inddelingen af mit projekt kan ses på bilag 4 & 5 Brandsektion Nr. 1 Anvendelseskategori 1 Brandcelle Nr m² Max 2 pers jf. kap. 5.2 Kontor Brandcelle Nr m² Max 10 pers jf. kap. 5.2 Lager Brandcelle Nr m² Max 15 pers jf. kap. 5.2 Lager Brandcelle Nr m² Max 6 pers jf. kap. 5.2 Velfærd 13 BR 10 s Kilde: Eks pkt s. 90 Klasse: BKHO71P-S13 20

22 Brandsektion Nr. 2 Anvendelseskategori 1 Brandcelle Nr m² Max 34 pers jf. kap. 5.2 Kontor Brandsektion Nr. 3 Anvendelseskategori 3 (Brandsektion) & Brandcelle Nr m² Max 80 pers jf. kap. 5.2 Butik og lager Brandsektion Nr. 4 Anvendelseskategori 3 Nr m² Max 130 * Fælles flugtvej *Personbelastningen vil jeg vurdere bliver: halvdele fra brandcelle nr. 3.1 ca. 40 pers. Halvdelen fra brandcelle nr. 1.3 ca. 8 pers. Og en tredjedel fra brandcelle nr. 5.1 ca. 80 pers. Tilsammen ca. 130 pers. Brandsektion Nr. 5 Anvendelseskategori 3 Nr m² Max 233 pers jf. kap. 5.2 Butik Nr m² Max 6 pers* Velfærd Vurderet andel af de 233 pers Brandsektion Nr. 6 Anvendelseskategori 3 Nr m² Max 233 pers jf. kap. 5.2 Butik Brandsektion Nr. 7 Anvendelseskategori 1 Nr m² Max 12 pers jf. kap. 5.2 Velfærd Nr m² Max 12 pers jf. kap. 5.2 Åben kontor Nr m² 0 Ventilationsrum Klasse: BKHO71P-S13 21

23 Nr m² 0 EDB rum Nr ,5 m² 0 Arkiv Nr ,5 m² Max 2 pers jf. kap. 5.2 Kontor Nr m² Max 10 pers jf. kap. 5.2 Stormødelokale Nr ,5 m² Max 5 pers. jf. kap. 5.2 Lille mødelokale Nr m² Max 15 pers jf. kap. 5.2 Køkken og kantine Nr m² Max 4 pers jf. kap. 5.2 Kontor Nr ,5 m² Max 4 pers jf. kap. 5.2 Kontor Nr m² Max 2 pers jf. kap. 5.2 Kontor Nr ,5 m² Max 2 pers jf. kap. 5.2 Kontor Nr m² Max 2 pers jf. kap. 5.2 Kontor Nr ,5 m² Max 31 pers* Flugtvejsgang *Sammentælling fra brandcellerne flugtvejsgangen betjener. Brandsektion Nr. 8 Anvendelseskategori 3 Nr m² Max 100 pers* Flugtvejstrappe * Jeg vurdere at max personbelastningen vil blive ca halvdelen fra brandsektion nr. 7 ca. 16 pers. Og en tredje del af personbelastningen fra brandsektion nr. 6 ca. 80 pers. Tilsammen ca. 100 personer. Klasse: BKHO71P-S13 22

24 Placering og udførsel af indvendige overflader og gulvbelægninger Indvendige overflader skal udføres på en sådan måde, at de ikke bidrager væsentligt til brand- og røgudvikling i den tid, som personer, der opholder sig i rummet, skal bruge til at få sig i sikkerhed. BR 10 pkt stk 1 Anvendelseskategori 1: Brandsektion 1,2, og 7 Vægoverflader Beklædning klasse: Loftoverflader Beklædning klasse: Gulvoverflader Klasse: Flugtveje og flugtvejstrapper. K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) D fl-s1 (klasse G gulvbeklædning) Brandsektion nr. 1 K1 10 B-s-2,d2 (klasse 2 beklædning) Brandsektion nr. 2 K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) K1 10 B-s-2,d2 (klasse 2 beklædning) K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) INGEN KRAV INGEN KRAV Brandsektion nr. 7 dog ikke brandcelle nr. 7.2 K1 10 B-s-2,d2 (klasse 2 beklædning) K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) INGEN KRAV Brandcelle nr. 7.2 (Brandsektion nr. 7) K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) INGEN KRAV 15 Industri og lagerbygninger med ydervægge, som udelukkende består af materiale klasse B-s1,d0 (klasse A materiale), anses at opfylde de brandtekniske krav til ydervæggene. B.a.b. Pkt s.73 tabel 1.4 & 1.5 Anvendelseskategori 3: Brandsektion 3,4,5 og 6 Vægoverflader Beklædning klasse: Loftoverflader Beklædning klasse: Gulvoverflader Klasse: Flugtveje og flugtvejstrapper. K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) D fl-s1 (klasse G gulvbeklædning) Brandsektion nr. 3,5 og 6 (Brandcellerne er større end 150 m²) K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) D fl-s1 (klasse G gulvbeklædning) Brandsektion nr. 4 & 8 Fælles flugtvejsgang. K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) D fl-s1 (klasse G gulvbeklædning) Kilde: b.a.b pkt s Kilde: B.a.b pkt s 135 Klasse: BKHO71P-S13 23

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær.

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. 7. semester speciale Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Aarhus Forfatter: Lasse Lyng Pedersen Vejleder: Henning

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation JOHAN FUNN Brandteknisk dokumentation Afgangsspeciale på bygningskonstruktøruddannelsen TITELBLAD TEKNISK-MEKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: Brandteknisk dokumentation (Brand) VEJLEDE: Torben Clausen FOFATTE:

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo Branddokumentation Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Vestlige del ændres til Erhvervsformål Revisionsdato : 03.06.2016 Revision

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Dokument A.X.02 - REVISION A 12. december 2011 1. Indledning Brandteknisk dokumentation Byggeriet omfatter opførelsen af en ny friskole i Ugelbølle. Bygningen opføres i 2 etager med et samlet bruttoetageareal

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold Januar 2006 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt Brandkam

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Brandteknisk dokumentation En rapport om Rønde Idrætscenter Christian lund øster 04-04-2014 7. semester speciale, omhandlende et tilbygningsprojekt på Rønde Idrætscenter. TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Lars Bækgaard 4. semester valgdel Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Henning Baunsgaard Hansen Via University College Århus Dato: 04-11--2013

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen.

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Granskning af brand Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Træ 66 Generelt Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? s. 4 Afstand til

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2012 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2012 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 Tekniske forskrifter

Læs mere

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Af Torsted skole Udført af Bygningskonstruktør studerende Palle Thøisen 7. Semester, foråret 2011 VIA University College, Horsens TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af )

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af ) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af 01.01.2016) 5.1 Generelt 5.2 Flugtveje og redningsforhold 5.3 Konstruktive forhold 5.4 Brandtekniske

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Damhavens Skole, Vejle Udført af Kasper Dybdal Terney Hansen 7. semester, 16/05-2010, Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Ove Bjerregaard Borch VIA University

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Brandteknisk dokumentation. Bachelor speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af: Tommy Johansen Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forår 2013

Brandteknisk dokumentation. Bachelor speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af: Tommy Johansen Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forår 2013 Bachelor speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af: Tommy Johansen Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forår 2013 Titelblad Speciale titel: Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forfatter: Tommy Johansen Dato/underskrift:

Læs mere

Brandteknisk Byggesagsbehandling

Brandteknisk Byggesagsbehandling 2013 Brandteknisk Byggesagsbehandling Vejen Kommune Andst Skole & Børnecenter 7. Semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Horsens Vejleder: 25 10 2013 Ove Bjerregaard Broch

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013 Nye regler om højlagre FKB-temadage 2013 Arbejdsgruppen vedr. fremtidig regulering af højlagre 2009 Arbejdsgruppens anbefalinger 2010 Ændrede regler angående højlagre Oprettelse af en følgegruppe, som

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

SPECIALE TITEL: Brandteknisk byggesagsbehandling

SPECIALE TITEL: Brandteknisk byggesagsbehandling BRANDTEKNISK BYGGESAGSBEHANDLING BYENS HUS JELLING SKREVET AF: MADS BOMHOLDT BACH VIA U. C. CAMPUS HORSENSS AFLEVERINGSDATO 13 MAJ 2013. VEJLEDER: : OVE BJERREGAARD BROCH. Titelblad TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard

Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard Dette er et 7 semester afsluttende speciale på bygningskonstruktøruddannelsen. Specialet er en brandteknisk dokumentation udarbejdet efter Eksempelsamlingen om

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Brandkompendium for installatøruddannelsen

Brandkompendium for installatøruddannelsen Brandkompendium for installatøruddannelsen Resume: Brandkompendium for installatøruddannelsen er en tilegnelse af viden og færdighed i udarbejdelse af Brandteknisk Rapport for de studerendes byggeprojekter

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10301 5705673000771 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

AAB - HORSENS VESTERPORT BRANDSTRATEGI

AAB - HORSENS VESTERPORT BRANDSTRATEGI Til Bygningsmyndighederne Dokumenttype Brandstrategirapport Dato december 2015 Bygherre Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 Horsens Afdeling Vesterport AAB - HORSENS VESTERPORT BRANDSTRATEGI Revision

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1771

Godkendelse MK 6.10/1771 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad næringsområde N-3174 Revetal Telefon +47 3330 6690 Telefax +47 3330

Læs mere

Facadeløsning med polystyren og puds

Facadeløsning med polystyren og puds APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning med polystyren og puds BRANDTEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning

Læs mere

Nørregadeforbindelsen

Nørregadeforbindelsen Brandstrategi T Nørregadeforbindelsen Brand strå teg i Version 1 08-12-2010 BSCEEID Nørregadeforbindelsen Brandstrategi Ref. 10696018 LDOOOlO-l-TONC Version 1 Dato 08-12-2010 Udarbejdet af TONC Kontrolleret

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Vare nr. Navn Dimension EAN 10301 FireFree B790 Brandbøsning 55 Ø55 mm 5705673000771 10303 FireFree B790 Brandbøsning 82 Ø82 mm 5705673000788 10305 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Frederiksborgcentret - træningsafsnit

Frederiksborgcentret - træningsafsnit Bilag 04-1 Side 1 Frederiksborgcentret A/S Frederiksborgcentret - træningsafsnit Rev. 1 Juli 2015 Udgivelsesdato : 12. november 2014, Rev. 1: 14. juli 2015 Projekt nr. : 16.7000.01 Udarbejdet : Gitte Reng

Læs mere

Brand dokumentation 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen

Brand dokumentation 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Brand dokumentation 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Brand dokumentation Danny Eriksen Vejlederen: Anders Mølgaard VIA University College, Campus Horsens 29/11 2010 TEKNISK-MERKANTIL

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 20.10.2015 Sagsnr. : 15.05.111 Udarbejdet af : Niels Callø Carstensen

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage.

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage. Til den ansvarlige for kommunens byggesagsbehandling 23. juni 2016 Orientering om nye muligheder for byggeri med stråtag Smukke stråtage af god kvalitet og med lang levetid Ud over at kunne glæde sig over

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1724

Godkendelse MK 6.10/1724 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. Betegnelse: System Protecta EX Gipsmørtel GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad Næringsområde N-3174 Revetal

Læs mere

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8 Materialer klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser Side 1 af 8 Indhold Forudsætninger 3 MK-godkendelsesordningen 4 Ansøgning om MK-godkendelse 4 Prøvning 6 Krav 6 Mærkning 7 Kontrol 7 Bemærkninger

Læs mere

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale.

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale. Notat vedrørende den forebyggende myndighedsdel. Nedenstående notat er udarbejdet med baggrund i de ønskede kvalitets krav til model 2. EKSEMPEL Samarbejdsaftale mellem beredskabet og de 6 kommuners byggesagsafdelinger.

Læs mere

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Når du har en Landbrugsforsikring hos os, giver vi dig råd og vejledning om, hvordan du forebygger skader. Jo sikrere dit landbrug er, jo mindre er risikoen

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri På side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end 22

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Alabu Bolig, afd. 10 PRÆKVALIFIKATION. Brandstrategi. Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej Dato:

Alabu Bolig, afd. 10 PRÆKVALIFIKATION. Brandstrategi. Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej Dato: Alabu Bolig, afd. 10 Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej 1 39. PRÆKVALIFIKATION Brandstrategi Dato: 18.11.2016 Dato rev: Arkitektfirmaet NORD as Kjellerupsgade 22 9000 Aalborg Tlf.:

Læs mere

RENOVERING OG OMBYGINNG AF AFDELING 2 UFFESVEJ 20 TIL 26

RENOVERING OG OMBYGINNG AF AFDELING 2 UFFESVEJ 20 TIL 26 RENOVERING OG OMBYGINNG AF AFDELING 2 UFFESVEJ 20 TIL 26 ARBEJDS OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE BRANDSTRATEGI RAPPORT Totalrådgiver/ingeniør Ingeniør ne Sivlandvænget 27B 5260 Odense S T +45 7518 0111 www.ingenior-ne.dk.dk

Læs mere

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S MK 6.00/001 8. udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

BRANDNOTAT. Udkast til hovedprincipper for brandsikring. 1. Formål. 2. Projektet

BRANDNOTAT. Udkast til hovedprincipper for brandsikring. 1. Formål. 2. Projektet BRANDNOTAT Projekt Lillerupparken Plejeboliger og offentlige faciliteter Notat nr. 01, rev. 7 Dato 2016-09-23 Til Fra Kontrol Kopi til Syddjurs Kommune Agnete Banner Pedersen (AGPE), Christina Söderlind

Læs mere

SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI

SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI Bygherre: Superbrugsen Marie Madalene Emne: Tilbygning og ombygning Adresse: Vestergade 63, 8550 Ryomgård Sag nr.: 14.035 Dato: 24.04.2014

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere