BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDTEKNISK DOKUMENTATION"

Transkript

1 Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro

2 Klasse: BKHO71P-S13 1

3 1. Forord Dette speciale er lavet som en del af min afslutning på uddannelsen som bygningskonstruktør. Jeg har valgt emnet Brandteknisk dokumentation, fordi jeg i min praktik periode fik til opgave at udarbejde en sådan. Emnet var for mig meget interessant og udfordrende. Jeg opdagede, at emnet brand ikke blot er noget man bør have et væsentligt kendskab til. I min optik er det et krav for at kunne arbejde og projektere som bygningskonstruktør. Den nødvendige viden bliver kun skærpet, hvis man, som jeg, har ambitioner om også at arbejde med større byggerier end blot enfamilieshuse. Den endelige beslutning om emnevalget tog jeg, da jeg for anden gang i mit praktikophold blev bedt om at lave en brandteknisk dokumentation til myndighederne. Jeg kunne se, at det var en opgave, der med jævnlige mellemrum kunne forekomme, når man, som jeg, gerne vil arbejde på en tegnestue. Jævnfør Bygningsreglementet 2010 vil det for mere komplekse byggerier ofte være en fordel at udføre en brandteknisk dimensionering. Jeg vil i dette speciale lave en brandteknisk dokumentation over et traditionelt erhvervsbyggeri. Jeg kan derfor, jævnfør Bygningsreglementet 2010, anvende eksempelsamlingen. Målet i dette speciale er at udarbejde et redskab, som jeg i fremtiden vil kunne læne mig op af, når jeg skal udarbejde en brandteknisk dokumentation. Jeg er fra myndighederne blevet gjort bekendt med, at en brandteknisk dokumentation kan udarbejdes ved at følge Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 kapitel ( Indhold af den brandtekniske dokumentation pkt Som udgangspunkt vil jeg følge dette i mit speciale. Jeg vil dog sideløbende anvende bogen Brandsikring af byggeri samt Bygningsreglementet 2010, som ligger til grund for de to førnævnte bøger. Disse 3 bøger bliver bærende i dette speciale. Jeg har i dette speciale valgt, at der for materialer, beklædninger, gulvbelægninger, tagdækninger, bærende, ikke-adskillende bygningsdele, bærende, adskillende bygningsdele, ikke-bærende adskillende bygningsdele og for brandøre benyttes de nye europæiske brandklasser. De hidtidige danske brandklasser angives i parentes. 2. Abstrakt Jeg har valgt at udarbejde en brandteknisk dokumentation på et konkret byggeri. Begrundelsen for mit emnevalg er, at jeg mener, at det er et værktøj, som jeg i fremtiden vil kunne bruge i erhvervslivet. Samtidig er brand et vigtigt element i arbejdet som projekterende bygningskonstruktør. Jeg har tidligere erfaret, at man ved arbejdet med brandprojektering ofte kan komme i nogle gråzoner rent lovgivningsmæssigt. Jeg går derfor i nogle tilfælde bevidst til grænsen i dette Klasse: BKHO71P-S13 2

4 speciale. Det skyldes, at jeg afslutter specialet med et interview med myndighederne, hvor denne problematik diskuteres. Formålet med emnevalget er at få et redskab til og viden om udarbejdelse af en fremtidig brandteknisk dokumentation samt at tilegne mig en generel viden om brand. Mit teoretiske grundlag vil hovedsageligt være Bygningsreglementet 2010, Eksempelsamlingen 2012 og Brandsikring af byggeri 3. udgave. Derudover vil jeg som førnævnt lave et interview med myndighederne. Interviewet har til formål at give mig viden om hvordan myndighederne behandler emnet brand ved byggesagsbehandlingen og herved også en brandteknisk dokumentation, som jeg vil tage udgangspunkt i i mit projekt. I have decided to prepare a fire-technical documentation on a concrete building. The reason for my choice of topic is that I believe it is a tool I will be able to use in business in the future. At the same time fire is a very important element to take into consideration in the work as a building constructor. Earlier, I have experienced that working with brand topics often causes grey zones legislatively. Therefore, I have chosen to go to the limit in some cases on purpose. This because I will finish the thesis with an interview with the authorities, where these issues will be discussed. The aim of my topic choice is to have a tool for and knowledge about the development of a future fire technical documentation and to acquire myself a general knowledge of fire. My thesis will theoretically be based on Bygningsreglementet 2010, Eksempelsamlingen 2012 and Brandsikring af byggeri 3rd edition. In addition, I will do an interview with authorities. The purpose of this interview is to provide myself with more knowledge of how the authorities are handling the fire issue at the building casework. Klasse: BKHO71P-S13 3

5 3. Indholdsfortegnelse 1. Forord Abstrakt Indholdsfortegnelse Indledning med problemformulering Baggrundsinformation og præsentation Begrundelse for emnevalg og præsentation af emne Problemformulering Afgrænsning Konkretisering Valg af teoretisk grundlag og kilder Valg af metode og empiri Rapportens struktur og læsevejledning Brandteknisk dokumentation af Birkmosevej Indledning Bygningens anvendelse Placering af bygning på grunden Passivbrandsikringstilta Flugtvejsforhold Aktive brandsikringstiltag Redningsberedskabets indsatsmuligheder Drift og vedligehold Diskussion Interview med myndigheder Konklusion Perspektivering Billede liste Kilde og Litteraturliste Bilag Klasse: BKHO71P-S13 4

6 4. Indledning med problemformulering 4.1 Baggrundsinformation og præsentation Opgaven laves som et afgangs speciale i forbindelse med mit sidste semester i uddannelsen som bygningskonstruktør. Specialets røde tråd er Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 kapitel Indledning 2. Bygningens anvendelse 3. Placering af bygningen på grunden 4. Flugtvej 5. Passiv brandsikring 6. Aktiv brandsikring 7. Redningsberedskabets indsatsmuligheder 8. Drift og vedligehold Jeg har i samarbejde med min vejleder valgt at bytte punkt 4 om med punkt 5. Jeg mener ikke, at jeg kan fastlægge flugtveje mv. før jeg har inddelt min bygning i brandsektioner og brandceller. For at få en brandteknisk dokumentation, som på alle tænkelige måder minder mest om det jeg kan blive udsat for i den virkelige verden, har jeg valgt et projekt fra mit praktiksted. Projektet jeg har valgt, er ikke et byggeri, som jeg har arbejdet med. Dette er en bevidst beslutning, da jeg mener, at et ubekendtskab til bygningen giver mig en større udfordring. Samtidig er jeg ikke på nogen måde præget, hvilket jeg ser som en fordel. Jeg kan udelukkende forholde mig til lovstof og vejledninger. 4.2 Begrundelse for emnevalg og præsentation af emne Jeg har valgt emnet Brandteknisk dokumentation fordi jeg to gange i min praktikperiode fik til opgave at udarbejde en brandteknisk dokumentation til myndighederne. Jeg har under hele uddannelsen som bygningskonstruktør betragtet emnet brand som et af de vigtigste elementer at have en grundviden om under projektering. Interesserne og forståelsen af vigtigheden er kun blevet skærpet i min praktikperiode. Specialeemnet brandteknisk dokumentation giver mig mulighed for at arbejde intenst med emnet i en længere periode. Jeg vil tilegne mig en væsentlig viden inden for emnet og derved få et kort mere på hånden, som forhåbentlig kan gøre mig mere attraktiv til et fremtidigt job. Selve projektet omhandler et erhvervsbyggeri i henholdsvis 1 og 2 plan på 3946 m² beliggende på adressen: Birkemose vej Ringkøbing. Byggeriet er opført i Jeg er i mit arbejde med brandteknisk dokumentation ofte stødt på eksempler, hvor bygningernes afstande, inddeling, materialevalg med videre efter min mening bevæger sig i en gråzone i forhold til lovgivning. Jeg har også oplevet, at myndighederne har givet lov til noget, som jeg mener ligger Klasse: BKHO71P-S13 5

7 på kant med lovgivningen. Derfor vil jeg bevidst forsøge at bevæge mig på grænsen til hvad jeg kan finder er ansvarligt i forhold til lovgivningen. Dette vil give anledning til en god og lærerig diskussion med myndighederne til sidst i specialet. 4.3 Problemformulering Analyse af brandforhold omkring en erhvervsejendom. Hvordan brandforhold er og/eller bør være og hvorfor. 4.4 Afgrænsning Mit speciale omhandler udelukkende ovennævnte traditionelle byggeri. Jeg er klar over, at der ved mere komplicerede og utraditionelle byggerier oftest anvendes en brandteknisk dimensionering i henhold til erhvervs- og byggestyrelsens information. Bygninger, hvor mange mennesker samles, bygninger med brandfarlig produktion eller brandfarlig oplagring er tillige omfattet af beredskabslovgivningen. De forskellige typer af farlige virksomheder kan ses på beredskabsstyrelsens hjemmeside 1 Jeg har i samråd med min vejleder besluttet, at punkt 7 redningsberedskabets indsatsmuligheder og punkt 8 drift og vedligehold i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri kun behandles overfladisk. 4.5 Konkretisering Jeg vil i dette speciale udarbejde en brandteknisk dokumentation på et erhvervsbyggeri beliggende på adressen Birkemose vej Ringkøbing. Specialet har til formål at give mig en generel og bred viden om brand ved traditionelt byggeri. Jeg vil som afslutning på mit speciale lave et interview af myndighederne om nogle konkrete og generelle problemstillinger, som jeg er stødt på under udarbejdelsen af den brandtekniske dokumentation. Jeg vil i mit interview erhverve mig viden om hvilke overvejelser myndighederne gør sig ved eventuelle afvigelser fra for eksempel eksempelsamlingens vejledninger. Jeg vil tage udgangspunkt i mit projekt. De spørgsmål jeg vil stille myndighederne i mit afsluttende interview er udarbejdet på baggrund af emner jeg er uforstående overfor eller ønsker løst på en anden måde end hvad der står i vejledende bøger. Det kan også være emner jeg blot finder interessant og lærerigt at diskutere. 4.6 Valg af teoretisk grundlag og kilder Jeg vil i dette speciale anvende følgende litteratur (i prioriteret rækkefølge): 1. SBi- anvisning 230. Anvisning om Bygningsreglementet Kilde: BR10 s 151 Klasse: BKHO71P-S13 6

8 2. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Brandsikring af byggeri 3. udgave 1. oplæg April DBI 4. DBI vejledninger 30 Brandtekniske eksempler Der udover vil jeg, som før nævnt, lave et interview med myndighederne Jeg har etableret kontakt til Ringkøbing-Skjern kommune. Ovennævnte skal danne teknisk grundlag for min brandbehandling af bygningen. 4.7 Valg af metode og empiri Under mit praktikophold blev jeg af myndighederne gjort opmærksom på at kapitel i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri kunne ligge til grund for en brandteknisk dokumentation. Derfor har jeg valgt at følge denne bog og anvende denne dokumentationsmetode til at dokumentere, at min bygning er indrettet, så brugeren opnår en tilfredsstillende tryghed mod brand, brandspredning samt en forsvarlig mulighed for rednings- og slukningsarbejderne. For at kunne lave dette speciale om brandteknisk dokumentation, vil jeg analysere og brandbehandle en erhvervskontorbygning i Ringkøbing. Denne bygning bliver grundlaget for min brandtekniske dokumentation. 4.8 Rapportens struktur og læsevejledning Specialet er delt op i 4 hovedkategorier. 1. Indledning med problemformulering. 2. Hovedafsnit, hvor den brandtekniske dokumentation fremtræder. Denne kategori skitseres i punktform efter Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. 3. Interview med myndighederne med delkonklusioner. 4. Konklusion. Litteraturliste med mere. Signatur forklaring af forkortelser Forkortelser Forklaring Klasse: BKHO71P-S13 7

9 BR10 SBi 230 Anvisning om bygningsreglementet 2010 Eks. B.a.b. F.eks. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Brandsikring af byggeri 3. udgave 1. oplæg april 2012 Udgivet af DBI For eksempel DBI 30 DBI vejledninger 30 Brandtekniske eksempler 2.udgave sep Pkt. Stk. Jf. Nr. Dvs. Mv. Pers. Punkt Styk Jævnfør Nummer Det vil sige Med videre Person Henvisninger til bilag vil blive gjort som følger: Se bilag x Kildehenvisninger sker ved, at sætningen afsluttes med et nummer og kildehenvisningen vil stå i bunden af siden. Nummeret er fortløbende antal kildehenvisninger. Jeg vil anvende denne metode når jeg sammenskriver regler og anvisninger ind i mit projekt eller blot vil begrunde mit valg med en henvisning. Grunden til dette er, at jeg i dette speciale vil berøre meget lovstof og mange retningslinjer, som jeg ikke ønsker at citere direkte, men blot sammenskrive eller henvise til. Ved at anvende denne metode kan jeg forholde mig mere konkret til mit projekt og blot lave en kort begrundelse med en sammenskrivning eller henvisning til hvad der ligger til grund for mit valg. Det er mit håb, at specialet bliver mere forståeligt og konkret ved brug af denne metode. Eksempel: Flugtvejsgangen mellem brandsektion 1 og 2 mod vest skal min have en fribredde på 130 cm 2 2 Kilde: BR10 s 160 figur 29 Klasse: BKHO71P-S13 8

10 Citater skrives med skrifttype Calibri kursiv med skriftstørrelse 11. Citater vil også afsluttes med en kildehenvisning lige efter citatets afslutning. Eksempel: Et bygningsafsnit skal henføres til en anvendelseskategori afhængigt af bygningsafsnittets anvendelse. BR10 kap stk. 1 Overskrifter skrives med skrifttype Constantia, fed med skriftstørrelse Brandteknisk dokumentation af Birkmosevej Indledning Den omhandlende bygning er beliggende på Birkmosevej 20, 6950 Rinkøbing. Bygningen er opført i henholdsvis 1 og 2 etager og etageadskillelsen er placeret ca. 4 meter over terræn. Bygningens grundplan er udformet som en regulær firkant. Total højden er ca. 8,5 meter over terræn. 1. sal er udformet med nogle udragende karnapper og 2 altaner. Bygningen er godkendt til erhverv, butik, lager og kontor. Der er ikke givet tilladelse til, at bygningen må anvendes til brandfarlig produktion eller oplagring. Stueplan er i hovedtræk indrettet med: Foyer, minielevator, erhvervsarealer, forretningsarealer, lager, kontor, trappeopgang, små depoter, og små kantiner. 1.sal er i hovedtræk indrettet med: Minielevator, åben kontorlandskab, kontorer, trappeopgang, depoter, arkiver, reception, mødelokaler, kopirum, små kantiner og ventilationsrum. Byggeriet er opført med velkendte traditionelle byggemetoder. Det bør nævnes at det bærende hovedsystem hovedsageligt består af beton. Fundament og terrændæk er udført med beton. Sokkel er udført med leca blokke Ydervægge er opført i sandwichelementer med for- og bagplade af beton Bærende skillevægge er opført i betonelementer. Letteskillevægge er opført i en let stålkonstruktion med isolering beklædt med gips Tagkonstruktionen er udført med bærende TTS elementer, imellem er der monteret tagkassetter. Udragende karnapper på 1.sal er lavet i en træ- og stålkonstruktion. 5.2 Bygningens anvendelse Virksomhed Bygningen er delt op i flere lejemål. Nedenfor har jeg dannet mig et overblik over de forskellige lejemål samt hvilke virksomhedstyper jeg tiltænker der. Se også bilag 2 og 2 Klasse: BKHO71P-S13 9

11 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 3 Figur 1 Inddeling af lejemål Stueplan Nr. 10 Nr. 11 Figur 2 Inddeling af lejemål 1. sal Klasse: BKHO71P-S13 10

12 Lejemål nr. 1: Erhvervslager med kontor samt lille velfærdsafdeling. Lejemål nr. 2: Erhvervslager med lille velfærdsafdeling. Lejemål nr. 3 Erhvervslager og butik med velfærdsafdeling. Lejemål nr. 4 Erhvervslager og butik i ét med velfærdsafdeling. Lejemål nr. 5 Erhvervslager og butik med velfærdsafdeling. Lejemål nr. 10 kontor, mødelokal med velfærdsafdeling. Lejemål nr. 11 kontor, mødelokal med velfærdsafdeling. Personbelastning og personernes placering i bygningen. Personbelastningen i anvendelseskategori 1, 2, 4, 5 og 6 skal fastsættes af bygherre, det er dette antal personer bygningen bliver godkendt til. Personbelastningen i anvendelseskategori 3 kan fastsættes som følger: 1. Salgslokaler, Udstillinger, butikker mv. 0,3-1 pers. Pr. m² gulvareal 2. Restauranter mv., forsamlingslokaler, diskoteker, selskabslokaler, kirker mv. 1 pers. Pr. m² gulvareal 3. Dansegulve, områder foran scener, barer og lignende hvor der ikke er stoleopstillinger 3-5 pers. Pr. m² gulvareal 3 RUM NR M² Udregning Antal makspersoner: 1.01 lager kontor velfærd 11 I alt lager velfærd 30 6 I alt lager butik velfærd 22 3 Kilde: eks s 32 Klasse: BKHO71P-S13 11

13 I alt *0, lager/butik velfærd 30 I alt *0, Lager/butik *0, Kantine Kontorlandskan Ventilationrum EDB Arkiv 21, Kontor 24, Mødelokale Mødelokal 22, Kantine Kontor Kontor Kontor Kontor 21, Kontor Reception Kontorlandskab Chef kontor Mødelokal Kontor 15 3 Personers kendskab til bygningen Klasse: BKHO71P-S13 12

14 Personer på lagre og kontorer vil være faste brugere af huset og dermed kende bygningens indretning og flugtveje. Personer i butikslokaler vil ikke nødvendigvis være faste brugere af huset og dermed ikke nødvendigvis kende bygningens indretning og flugtveje. Personbelastning pr. brandsektion: Brandsektion nr. 1 (Anvendelseskategori 1) Brandsektionens maximale personbelastning er 27 personer jf. personbelastningsskema Brandsektion nr. 2 (Anvendelseskategori 1) Ca. 15 personer jf. personbelastningsskema Brandsektion nr. 3 (Anvendelseskategori 3) Ca. 80 personer jf. personbelastningsskema Brandsektion nr. 4 (Anvendelseskategori 3) Ca. 0 personer jf. personbelastningsskema Brandsektion nr. 5 (Anvendelseskategori 3) Ca. 233 personer jf. personbelastningsskema Brandsektion nr. 6 (Anvendelseskategori 3) Ca. 180 personer jf. personbelastningsskema Brandsektion nr. 7 (Anvendelseskategori 1) Ca. 31 personer jf. personbelastningsskema Brandsektion nr. 8 (Anvendelseskategori 3) 0 personer jf. personbelastningsskema I alt ca. 566 personer Klasse: BKHO71P-S13 13

15 Personers mobilitet Som udgangspunkt er bygningen indrettet handicapvenligt. Der vil på nuværende tidspunkt dog ikke være nogle brugere som lider af noget handicap. Der regnes derfor med, at alle personer kan bringe sig selv i sikkerhed ved egen hjælp. Dette gælder for hele bygningen. Bygningen skal ikke anvendes til natophold. Fastsættelse af anvendelseskategori(er) Jvf. BR10 kap stk 1: Et bygningsafsnit skal henføres til en af følgende anvendelseskategorier afhængigt af bygningsafsnittets anvendelse. Jvf. B.a.b s 19 beskriver anvendelseskategori 1 som følger: Anvendelseskategori 1 indeholder typisk bygningsafsnit som anvendes til kontor, industri- og lagerbygninger. Karakteristisk for denne type af er, at bygningsafsnittet er indrettet til dagophold. De personer som normalt opholder sig i bygningsafsnittet, her kendskab til flugtvejene og kan bringe sig selv i sikkerhed ved egen hjælp. For brandsikring af denne type af byggeri skal kapitlerne 0,1,7 og 8 i nærværende håndbog anvendes. Jvf. B.a.b s 20 beskriver anvendelseskategori 3 som følger: Anvendelseskategori 3 indeholder typisk bygningsafsnit som anvendes til butikker, forsamlingslokaler, kantiner, biografer, restaurationer, selskabslokaler, visse dele af skoler, idrætshaller, kirker, diskoteker, teatre, garageanlæg ved for eksempel indkøbscentre, møderum, koncertsale, udstillingslokaler, og andre rum beregnet til mere end 50 personer. Karakteristisk for denne type af anvendelser er, at bygningsafsnittet er indrettet til dagophold for mange personer i hvert rum. De personer som opholder sig i bygningsafsnittet har ikke nødvendigvis kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, men de kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp. For brandsikring af denne type af byggeri skal kapitlerne 0, 3, 7 og 8 i nærværende håndbog anvendes. Ud fra ovenstående bestemmelser kan jeg nu fastlægge hvilke anvendelseskategorier de forskellige lejemål skal henføres til. Til anvendelseskategori 1 henføres: Lejemål nr. 1, 2 10 og 11 Til anvendelseskategori 3 henføres: Lejemål nr. 3, 4, og 5 Fastlæggelse af anvendelseskategorierne i lejemålende er dog ikke ensbetydende med, at det er denne anvendelseskategori lejemålet skal brandsikres efter. Det skyldes, at man ikke alene kan se på lejemålets anvendelse. Det er sektionsinddelingen og sammensætning der bestemmer den endelige anvendelseskategori. Det vil sige hvis f.eks. lejemål nr. 2 (Anvendelseskategori 1) og lejemål nr. 4 (anvendelseskategori 3) placeres i samme brandsektion skal hele sektionen indrettes efter reglerne i anvendelseskategori 3. herved opgraderes lejemål nr. 2 fra anvendelseskategori 1 Klasse: BKHO71P-S13 14

16 til anvendelseskategori 3 4. Da jeg ikke har fastsat sektionsinddelingen endnu kan jeg komme ud for en korrigering af anvendelseskategorierne på et senere tidspunkt. 5.3 Placering af bygning på grunden Da hovedparten af maximal antal personer i bygningen forekommer fra butikslokalerne følger jeg anvisningerne til anvendelseskategori 3 for placering af bygning på grunden 5. Situationsplan, herunder bygningens placering Bygningen er placeret 6 m fra skel som det nærmeste punkt (Se bilag 1), hvillet betyder mindste krav. 6 Brandmæssige adskillelser i forhold til skel og i forhold til andre bygninger på samme grund Denne bygning skal derfor have en udvendig overflade der mindst overholder klasse K1 10 d-s2,d2 (Klasse 2 beklædning) 7 Placering og udførsel af brandvægge Ingen krav til brandvægge i mit projekt pga. afstand til skel. Vinkelsmitte Jeg har 2 steder på 1.sal hvor jeg ved en karnap ikke kan overholde kravende på 2.5m for at undgå vinkel smitte imellem 2 sektioner. Her monteres brandgals EI 60( BD 60) i opl vinduesparti. Se også bilag 4 og 5. Ydervæggene der indgår i denne 2,5 m skal udføres mindst som klasse REI 60 eller EI 60 (BD-bygningsdel 60) 8 4 Kilde: Eks. s 20 5 Kilde: B.a.b s Kilde b.a.b s Kilde: B.a.b s 118 tabel Kilde: B.a.b s 70 Klasse: BKHO71P-S13 15

17 Figur 3 Vinkelsmitte ikke overholdt. 5.4 Passivbrandsikringstilta Afstande til andre bygninger på samme grund Der findes ingen andre bygninger på den aktuelle grund. Bygninger der opføres nærmere end 5 m fra anden bygning på samme grund betragtes brandmæssig som én bygning.( med hensyn til inddeling i brandsektioner og brandceller. 9 Figur 4 Krav til afstande mellem to bygninger på samme grund. Placering og udførsel af udvendige overflader I en bygning med mere end 1 etage skal de udvendige overflader udføres mindst som beklædnings klasse k1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning) b.a.b pkt s 127 Enhver tagdækning på enhver bygning skal udføres mindst som tagdækning klasse B roof(t2) (Klasse T beklædning) b.a.b pkt Hvis der er mere end 10 m. til skel må tagdækningen dog være ringere end B roof(t2) f.eks stråtag Eks. pkt s.104. Placering og udførsel af brandmæssige enheder, herunder brandsektioner, brandceller og andre brandadskillende bygningsdele 9 Kilde B.a.b s. 127 Klasse: BKHO71P-S13 16

18 Brandsektioner Bygninger skal opføres så en brand kan begrænses til den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået. Spredning af brand og røg til andre brandmæssige enheder skal forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats. BR 10 Pkt. 5.5 stk. 1 Som tidligere beskrevet har jeg i mit projekt flere anvendelseskategorier, anvendelseskategori 1 for kontor og lager og anvendelseskategori 3 for butikslokaler. I min konkrete inddeling vil jeg bruge eksempelsamlingen tabel 5.4. Klasse: BKHO71P-S13 17

19 Figur 5 Eksempler på udførsel af brandsektionsstørrelser. Eks. tabel 5.4 s Det maksimale areal for kontor afsnit (Anvendelseskategori 1) uden sprinkleranlæg er 2000 m² i en bygning med mere end 1 etage viser tabellen. Dette kan jeg overholde, da mit maksimale areal i Klasse: BKHO71P-S13 18

20 én brandsektion i denne anvendelseskategori er 1111 m². (Se Bilag 4) Bærende brandsektionsvægge skal her overholde bygningsdel klasse REI 60 A2-s1,d0. Ikke bærende brandsektionsvægge skal overholde bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0. En brandsektionsvæg kan alternativt udføres som bygningsdel REI 60 D-s2.d2 eller bygningsdel EI 60 D-s2.d2 (BD-bygningsdel 60)(klasse B materiale) udført med beklædningsklasse K2 60 A2-s,d0 (60 minutters brand beskyttelsessystem) 10. Bygningen er inddelt i 8 brandsektioner (Se bilag 4 & 5) 3 Brandsektioner i anvendelseskategori 1. Sektions nr. 1, 2 og 7 alle under 2000 m² 5 Brandsektioner i anvendelseskategori 3. Sektions nr. 3,4,5 6 og 8 alle under 1000 m² Der stilles ved disse brandsektioners størrelser ingen krav til brandbelastningen ved hverken anvendelseskategori 1 eller anvendelseskategori 3 11 Brandsektionsvægge skal udføres med brandkarm eller brandkarmserstatning. Brandkarmserstatning føres min. 1 meter ud til hver side fra brandsektionsvæggen. Brandkarmserstatningen udføres mindst som en bygningsdel klasse EI 60 (BD-bygningsdel 60). I mit projekt anvender jeg begge metoder. Sektionsvægge i stueplan som går til etageadskillelse danner en brandkarmserstatning fordi etageadskillesen er udført i beton som overholder en bygningsdel klasse EI 60( BD-bygningsdel 60). Brandsektionsvæggene, der føres fra gulv til tagkonstruktion løses med brandkarm eller brandkarmserstatning, afhængigt af om de rammer midt i en TTS betonbjælke eller i en tagkassette. De vægge, der rammer midt i TTS bjælkerne skal gøres brandtætte hertil. TTS én kan her danne en brandkarmserstatning, da der er beton ca mm på hver side af brandsektionsvæggen. Brandsektionsvæggene, der rammer tagkonstruktionen i tagkassette, skal føres min 30 cm over tag, og derved danne en traditionel brandkarm. Jeg mener ikke det er praktisk fornuftig at udforme en brandkarmserstatning i en tagkassette. 12 Se bilag 6 og 7 Brandcelleinddelinger En brandcelle kan højst strække sig over 2 etager. Enhver brandcelle skal være adskilt fra omkringliggende brandceller, med bygningsdele mindst som bygningsdel klasse REI 60 eller EI 60 (BD-bygningsdel 60). Dog kan væg- og loftkonstruktion mod tagrum, der ikke er udnyttet, udføres 10 Kilde: B.a.b. pkt s Kilde: B.a.b. s 67 & s Kilde: B.a.b s 130 Klasse: BKHO71P-S13 19

21 som bygningsdel klasse EI 30 (BD-bygningsdel 30) 13 Eksempler på enheder, hvor det anbefales at udføre rummet som en selvstændig brandcelle 14. Gang, der er flugtvej. Kontorlokale Et eller flere kontorlokaler mindre end 150 m² hvis alle lokaler har direkte adgang til flugtvej. Butik med mindre lagerrum Lagerrum Personalerum Kantine Teknikrum, ventilationsrum, rum med større El-tavle Brandcelle inddelingen af mit projekt kan ses på bilag 4 & 5 Brandsektion Nr. 1 Anvendelseskategori 1 Brandcelle Nr m² Max 2 pers jf. kap. 5.2 Kontor Brandcelle Nr m² Max 10 pers jf. kap. 5.2 Lager Brandcelle Nr m² Max 15 pers jf. kap. 5.2 Lager Brandcelle Nr m² Max 6 pers jf. kap. 5.2 Velfærd 13 BR 10 s Kilde: Eks pkt s. 90 Klasse: BKHO71P-S13 20

22 Brandsektion Nr. 2 Anvendelseskategori 1 Brandcelle Nr m² Max 34 pers jf. kap. 5.2 Kontor Brandsektion Nr. 3 Anvendelseskategori 3 (Brandsektion) & Brandcelle Nr m² Max 80 pers jf. kap. 5.2 Butik og lager Brandsektion Nr. 4 Anvendelseskategori 3 Nr m² Max 130 * Fælles flugtvej *Personbelastningen vil jeg vurdere bliver: halvdele fra brandcelle nr. 3.1 ca. 40 pers. Halvdelen fra brandcelle nr. 1.3 ca. 8 pers. Og en tredjedel fra brandcelle nr. 5.1 ca. 80 pers. Tilsammen ca. 130 pers. Brandsektion Nr. 5 Anvendelseskategori 3 Nr m² Max 233 pers jf. kap. 5.2 Butik Nr m² Max 6 pers* Velfærd Vurderet andel af de 233 pers Brandsektion Nr. 6 Anvendelseskategori 3 Nr m² Max 233 pers jf. kap. 5.2 Butik Brandsektion Nr. 7 Anvendelseskategori 1 Nr m² Max 12 pers jf. kap. 5.2 Velfærd Nr m² Max 12 pers jf. kap. 5.2 Åben kontor Nr m² 0 Ventilationsrum Klasse: BKHO71P-S13 21

23 Nr m² 0 EDB rum Nr ,5 m² 0 Arkiv Nr ,5 m² Max 2 pers jf. kap. 5.2 Kontor Nr m² Max 10 pers jf. kap. 5.2 Stormødelokale Nr ,5 m² Max 5 pers. jf. kap. 5.2 Lille mødelokale Nr m² Max 15 pers jf. kap. 5.2 Køkken og kantine Nr m² Max 4 pers jf. kap. 5.2 Kontor Nr ,5 m² Max 4 pers jf. kap. 5.2 Kontor Nr m² Max 2 pers jf. kap. 5.2 Kontor Nr ,5 m² Max 2 pers jf. kap. 5.2 Kontor Nr m² Max 2 pers jf. kap. 5.2 Kontor Nr ,5 m² Max 31 pers* Flugtvejsgang *Sammentælling fra brandcellerne flugtvejsgangen betjener. Brandsektion Nr. 8 Anvendelseskategori 3 Nr m² Max 100 pers* Flugtvejstrappe * Jeg vurdere at max personbelastningen vil blive ca halvdelen fra brandsektion nr. 7 ca. 16 pers. Og en tredje del af personbelastningen fra brandsektion nr. 6 ca. 80 pers. Tilsammen ca. 100 personer. Klasse: BKHO71P-S13 22

24 Placering og udførsel af indvendige overflader og gulvbelægninger Indvendige overflader skal udføres på en sådan måde, at de ikke bidrager væsentligt til brand- og røgudvikling i den tid, som personer, der opholder sig i rummet, skal bruge til at få sig i sikkerhed. BR 10 pkt stk 1 Anvendelseskategori 1: Brandsektion 1,2, og 7 Vægoverflader Beklædning klasse: Loftoverflader Beklædning klasse: Gulvoverflader Klasse: Flugtveje og flugtvejstrapper. K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) D fl-s1 (klasse G gulvbeklædning) Brandsektion nr. 1 K1 10 B-s-2,d2 (klasse 2 beklædning) Brandsektion nr. 2 K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) K1 10 B-s-2,d2 (klasse 2 beklædning) K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) INGEN KRAV INGEN KRAV Brandsektion nr. 7 dog ikke brandcelle nr. 7.2 K1 10 B-s-2,d2 (klasse 2 beklædning) K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) INGEN KRAV Brandcelle nr. 7.2 (Brandsektion nr. 7) K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) INGEN KRAV 15 Industri og lagerbygninger med ydervægge, som udelukkende består af materiale klasse B-s1,d0 (klasse A materiale), anses at opfylde de brandtekniske krav til ydervæggene. B.a.b. Pkt s.73 tabel 1.4 & 1.5 Anvendelseskategori 3: Brandsektion 3,4,5 og 6 Vægoverflader Beklædning klasse: Loftoverflader Beklædning klasse: Gulvoverflader Klasse: Flugtveje og flugtvejstrapper. K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) D fl-s1 (klasse G gulvbeklædning) Brandsektion nr. 3,5 og 6 (Brandcellerne er større end 150 m²) K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) D fl-s1 (klasse G gulvbeklædning) Brandsektion nr. 4 & 8 Fælles flugtvejsgang. K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) K1 10 B-s-1,d0 (klasse 1 beklædning) D fl-s1 (klasse G gulvbeklædning) Kilde: b.a.b pkt s Kilde: B.a.b pkt s 135 Klasse: BKHO71P-S13 23

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Lars Bækgaard 4. semester valgdel Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Henning Baunsgaard Hansen Via University College Århus Dato: 04-11--2013

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Brandteknisk dokumentation En rapport om Rønde Idrætscenter Christian lund øster 04-04-2014 7. semester speciale, omhandlende et tilbygningsprojekt på Rønde Idrætscenter. TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er:

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er: Efter det europæiske klassifikationssystem kan byggevarers og bygningsdeles (eksklusive gulvbelægningers og tagdækningers) reaktion på brand inddeles i følgende primærklasser: A1 byggevarer, som ikke medvirker

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen Høring af Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 4. november 2010 1 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Indholdsfortegnelse Forord EKSEMPELSAMLING OM BRANDSIKRING

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen 11. november 2005 ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

De nye europæiske brandklasser

De nye europæiske brandklasser De nye europæiske brandklasser Januar 2008 ED/af 1. Baggrund I februar 2002, med ikrafttrædelse den 1. marts 2002, udsendte Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Tillæg

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Infobrochure Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Working Indledning Denne projekteringsguide tager udgangspunkt i DS428 og beskriver en række løsningsmuligheder, der skal

Læs mere

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side?

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? Frederikke Ekstrand Schmidt COWI Fire 1 24 SEPTEMBER 2014 HVORDAN SER BYGGESAGSBEHANDLING UD Frederikke Ekstrand Schmidt Akademiingeniør og Master i

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Etageboligbyggeri Konservesfabrikken - Odense

Etageboligbyggeri Konservesfabrikken - Odense Forord Projektforslag udviklet på baggrund af dispositionsforslaget Boliger - Konservesfabrikken Odense oprindeligt udviklet af Kuben, Nordicom og Creo Arkitekter. Dette projektforslag omhandler blok B

Læs mere

Vejledning om frosthøjlagre HISTORISK

Vejledning om frosthøjlagre HISTORISK HISTORISK Brandforebyggelse Tillæg til vejledning nr. 13 HISTORISK Vejledning om frosthøjlagre Brandforebyggelse, tillæg til vejledning nr. 13 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for forebyggelse Datavej

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun

Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun BRANDSIKRING AF HISTORISKE BYGNINGER ark.maa. Lammert Flokstra S080172 Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Vejleder: Professor Kristian Hertz Maj 2011 DTU BYG Unavngivet Sven Bruun Historiske

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage...

Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... kpk-information - nr. 35 - maj 2013 Her får du sidste nyt med fokus på sikkerhed. For dig og dine kunder. Der er meget, der er sikkert.

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Gunnar Friborg, bips bips konference 16. september 2013, Nyborg Strand Agenda for gennemgangen arkitekt og konstruktion Hvorfor CCS klassifikation

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Brandklasser. Hidtidlige danske klassifikationssystem og de nye europæiske klassifikationer

Brandklasser. Hidtidlige danske klassifikationssystem og de nye europæiske klassifikationer Klasser: Hidtidlige danske klassifikationssystem og de nye europæiske klassifikationer Både klasse 1- og klasse 2 skal i et vist tidsrum, fastsat til 10 minutter, kunne beskytte brændbart materiale bag

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere