Indholdsfortegnelse - indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse - indledning"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse - indledning Indledning...2 Resultatoversigt...3 Sammenfatning/konklusion...4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. august Finansiering...4 Driftsudgifter...4 Renter...6 Anlæg...6 Kapitalposter...6 Brugerfinansieret område...6 Reguleringer...7 Servicevækst...7 Likviditetsudviklingen...7 Tillægsbevillinger...9 Oversigt tværgående puljer...10 Status budgetforlig...10 Befolkningsudvikling

2 Indholdsfortegnelse - indledning Indledning Formålet med budgetopfølgning og økonomirapportering er at sikre, at Økonomiudvalg og Byråd har et aktuelt overblik over kommunens økonomi. Herved gives mulighed for at agere, således at nødvendige eller ønskelige initiativer kan iværksættes så tidligt som muligt, med det mål at fastholde målsætningerne i den økonomiske politik. Ved økonomiopfølgningen for 2007 er det vigtigt at have for øje, at der er tale om en ny organisation med mange nye opgaver, og som følge heraf mange budgetmæssige ændringer. Hertil kommer, at mange medarbejdere har fået nye arbejdsopgaver i forbindelse med kommunesammenlægningen. Resultatoversigten pr. 31. august 2007 viser det vedtagne budget og det korrigerede budget 2007 sammenholdt med direktørområdernes forventninger til regnskab I korrigeret budget er indarbejdet overførsler fra 2006, som i alt udgør 149,9 mio. kr. I det forventede regnskabsskøn har direktørområderne indarbejdet en forventet overførsel til 2008 på 60,7 mio. kr. Økonomiafdelingen har ud fra erfaringer fra tidligere regnskabsår opjusteret dette skøn med 71,4 mio. kr. De samlede overførsler til 2008 skønnes herefter til 132,1 mio. kr. Forskellen mellem overførslerne fra 2006 og forventede overførsler til 2008 medfører et likviditetstræk i 2007 på 17,8 mio. kr. I takt med realisering af budgettet, vil skønnet over overførslerne til 2008 blive mere sikkert. I forhold til økonomirapporten for maj vil resultatoversigten ikke længere vise udviklingen i forventet regnskab. Fremover forklares afvigelsen mellem korrigeret budget og forventet regnskab, dvs. at der i højere grad fokuseres på bevillingsoverholdelsen. Ved opgørelse af kommunens likviditet er der taget højde for de mer-/mindreforbrug, der indgår i det forventede regnskab. Ligeledes er de anførte mer-/mindreforbrug indarbejdet i budget I den forventede beholdning ultimo 2007, der er lagt til grund i budget 2008, er der ikke eller kun delvis taget højde for eventuelle merudgifter på ældreområdet, børn- og ungeområdet og det tekniske område (IT-udgifter) i Såfremt disse merudgifter realiseres, vil ultimobeholdningen alt andet lige reduceres tilsvarende. Endvidere er der ikke taget højde for likviditetsforskydningen i forbindelse med ældreboligbyggeri, hvor der overføres mindreforbrug på 50 mio. kr., mens lånoptagelse på 66 mio. kr. udskydes til Herved reduceres ultimobeholdningen 2007 med 16 mio. kr., men da der alene er tale om en likviditetsforskydning påvirker det ikke ultimobeholdningen

3 Resultatoversigt Resultatoversigt pr. 31. august 2007 Resultatopgørelse Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Maj 2007 budget budget regnskab Alle beløb i mio. kr Indtægter Skatter , , ,2 0,0 Udligning af moms 0,0 0,0 0,0 0,0 Generelle tilskud -735,4-735,4-736,4-1,0 Indtægter i alt , , ,6-1,0 Serviceudgifter Udvalget for Miljø og Teknik 106,7 117,3 123,0 5,8 Erhvervsudvalget 59,7 66,4 66,6 0,2 Udvalget for Kultur og Plan 121,2 130,5 131,1 0,6 Udvalget for Børn og Unge 847,7 871,0 872,8 1,8 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 208,0 212,0 212,0 0,0 Socialudvalget 626,3 615,1 644,4 29,3 Økonomiudvalget 111,9 117,1 111,3-5,8 Serviceudgifter i alt 2.081, , ,2 31,9 Overførselsudgifter 492,7 491,7 491,0-0,6 Korrektion overførsler inkl. renter 0,0 0,0-48,0-48,0 Driftsudgifter i alt 2.574, , ,2-16,8 Renteudgifter 7,9 13,9-3,8-17,7 Resultat af ordinær virksomhed -60,5-7,6-43,2-35,6 Anlægsudgifter, netto Udvalget for Miljø og Teknik 68,7 101,7 87,2-14,6 Erhvervsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Kultur og Plan 4,2 20,8 19,1-1,7 Udvalget for Børn og Unge 24,3 46,9 25,6-21,3 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0,0 15,1 1,4-13,8 Socialudvalget 5,3 89,4 38,6-50,8 Økonomiudvalget 5,0 16,4 16,4 0,0 Korrektion overførsler 0,0 0,0-22,6-22,6 Anlægsudgifter i alt 107,5 290,4 165,6-124,8 Kapitalposter Afdrag på lån 61,3 784,1 786,9 2,8 Afdrag kraftvarme (statuspostering) -22,7-22,7-22,7 0,0 Optagne lån -10,9-684,5-691,9-7,4 Kapitalposter i alt 27,7 76,9 72,4-4,6 Resultat af det skattefinansierede omr. 74,7 359,7 194,8-164,9 Det brugerfinansierede område Drift -54,7-17,0-7,6 9,4 Anlæg 43,4 3,2 3,2 0,0 Låneoptagelse -1,5 0,0 0,0 0,0 Afdrag kraftvarme (statuspostering) 22,7 22,7 22,7 0,0 Korrektion anlægsoverførsler 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af brugerfinansieret område 9,9 8,8 18,2 9,4 Reguleringer Finansforskydninger 3,1-175,5-129,9 45,7 Kursregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 Reguleringer i alt 3,1-175,5-129,9 45,7 Ændring af likvide aktiver 87,7 193,1 83,2-109,9 + = udgifter, - = indtægter 3

4 Sammenfatning/konklusion Resultatoversigt pr. 31. august 2007 På baggrund af forbruget i årets første 8 mdr. forventes et samlet mindreforbrug på 109,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskabsresultat er i høj grad påvirket af overdragelsen til Svendborg Spildevand, hvor der i det forventede regnskab er medtaget en nettoindtægt på 66,6 mio. kr. Hertil kommer at korrigeret budget indeholder overførsler fra 2006, hvorimod overførsler til 2008 ikke er indeholdt. Budgetforliget fokuserer på 2007 og tager udgangspunkt i en økonomisk målsætning om et driftsoverskud på mindst 40 mio. kr., en skattefinansieret kassebeholdning på mindst 60 mio. kr. og et anlægsbudget på maksimalt 80 mio. kr. Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed udviser et forventet overskud på 43,2 mio. kr., mod 60,5 mio. kr. i vedtaget budget. I det forventede regnskab indgår en engangsindtægt på 12,6 mio. kr. vedr. overtagelse af tjenestemandsforpligtelsen for Svendborg Vand. Det forringede resultat kan primært henføres til manglende kompensation i forbindelse med overtagelse af amtsopgaver på socialområdet, merudgifter på it-området samt merudgifter vedr. børnepasning. På det skattefinansierede anlægsområde udviser forventet regnskab et forbrug på 165,6 mio. kr. I forhold til korrigeret budget forventes et mindreforbrug på 124,8 mio. kr., som primært vedrører overførsler til Den skattefinansierede kassebeholdning forventes ultimo 2007 at udgøre 108,8 mio. kr., hvilket er 27,3 mio. kr. lavere en den beholdning, der er lagt til grund i budget 2008, jf. foran. Bemærkninger til resultatoversigten 31. august 2007 Bemærkningerne til resultatoversigtens poster er udarbejdet på baggrund af et resumé af udvalgenes budgetkontrol, som har været forelagt fagudvalgene. Finansiering For skatter udligning og tilskud forventes en samlet merindtægt på 1,0 mio. kr. Heraf vedrører 4,6 mio. kr. merindtægt vedr. midtvejsregulering for Lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuel udgiftsvirkning er omfattet af den økonomiske rapportering under de respektive politiske udvalg. Fra mindreindtægten fragår en mindreindtægt på 2,0 mio. kr., der vedrører særligt tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud, som er budgetlagt som et generelt tilskud, jf. bestemmelserne i budgetvejledningen skal konteres på hovedkonto 5 under Udvalget for Børn og Unge. Endelig er der mindreindtægt 1,5 mio. kr. som følge af, at "særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner", som fordeles efter ansøgning, blev på 9,5 mio. kr. mod budgetteret 11,0 mio. kr. Tilsagn blev givet samme dag som budgettet blev vedtaget, hvorfor den ændrede forudsætning ikke har kunnet indarbejdes. Driftsudgifter De skattefinansierede driftsudgifter er opdelt i henholdsvis serviceudgifter og overførselsudgifter. Overførselsudgifterne henhører politisk både under Erhvervs- og Økonomiudvalget, men er i resultatoversigten og nedenstående bemærkninger samlet under ét. Udvalget for Miljø og Teknik På det skattefinansierede område forventes en merudgift på ca. 5,8 mio. kr. Afvigelsen kan primært henføres til IT-området, hvor der forventes et merforbrug på ca. 6,3 mio. kr. vedrørende KMDaftale, Microsoft Office licenser og Wan (CityMan-aftalen) m.m. Eventuelle finansieringsmuligheder undersøges pt. Erhvervsudvalget På Erhvervsudvalgets område forventes på nuværende tidspunkt overholdt. Udvalget for Kultur og plan For Kultur- og Planlægningsudvalgets område forventes netto et merforbrug på 0,7 mio. kr. 4

5 Resultatoversigt pr. 31. august 2007 Merforbruget vedrører Svendborg Svømmeland, hvor der forventes en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. samt ESDH-projektet, hvor der et merforbrug på 0,7 mio. kr. På institutionsområdet forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som primært vedrører biblioteket. Udvalgt for Børn og unge Samlet set forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. I forhold til økonomirapporten for maj er der indarbejdet merudgifter som følge af de igangsatte initiativer til overholdelse af pladsgarantien. På skoleområdet udgør befordring af skolebørn i forbindelse med øget kørsel til Odense skoler samtidig med et bortfald af den amtslige medfinansiering af befordringsområdet for centerklasseelever 2,9 mio. kr., samt entreprenøraftale med Odense kommune på sygehusundervisning på 0,5 mio. kr. Endvidere er der en stigning i elevtallet til privat- og efterskoler, hvilket udmønter sig i en merudgift på ca. 2 mio. kr. Herudover forventes der øgede udgifter på dagtilbudsområdet på i alt 8 mio. kr., som primært knytter sig til pladsgarantien. Herudover er der et akkumuleret underskud på syge- og barselsvikarpuljen fra tidligere år på 1,6 mio. kr. På familieområdet forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. Merforbruget vedrører primært sikrede døgninstitutioner. PPR området viser en forventet merudgift på 9,7 mio. kr. hvilket skyldes entreprenøraftaler med Odense kommune omkring specialrådgivning for småbørn, samt betaling af børn i Kolibrien. Vedr. specialinstitutionerne forventes en merindtægt på 25,3 mio. kr., som skyldes, at budgettet ikke er tilrettet i forhold til de enkelte institutioner. I beløbet indgår beregnet overhead på 11,4 mio. kr., der medgår til finansiering af ovennævnte udgifter. Sundheds- og forebyggelsesudvalget Der er fortsat usikkerhed vedr. medfinansieringen af sygehusvæsenet, men på det foreliggende grundlag forventes budgettet overholdt, eventuelt med et lille mindreforbrug. Budgettet for de kommunale opgaver træning, tandpleje, sundhedstjeneste m.m. forventes ligeledes overholdt, mens der forventes mindreforbrug på puljen vedr. sundhedsfremme. Socialudvalget Samlet set forventes et merforbrug på 29,3 mio. kr. På ældreområdet forventes et merforbrug på 4,8 mio. kr., som primært skyldes merudgifter vedr. mellemkommunale betalinger, hjælpemidler og på fritvalgspuljen samt refusionsændring vedr. dyre enkeltsager. Merudgifterne er indarbejdet i budget På Socialområdet forventes et merforbrug på 24,5 mio. kr., hvortil der er søgt tillægsbevilling i Socialudvalget den 12. september og som efterfølgende er godkendt i Byrådet den 8. oktober Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes samlet set et mindreforbruget på 5,8 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug vedr. kommunens forsikringsfond, hvor der forventes overført 6,6 mio. kr. til Overførselsudgifter: For overførselsudgifterne forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr Vedrørende aktivering forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Mindreforbruget omhandler primært introduktionsprogram, jobtræningsordningen og beskæftigelsesordninger, 5

6 Resultatoversigt pr. 31. august 2007 Vedrørende sociale ydelser, som omhandler kontanthjælp og revalidering og fleksjob forventes samlet set et mindreforbrug på 7,0 mio. kr., som primært kan henføres til kontanthjælp og revalideringsydelser. På sygedagpengeområdet forventes et merforbrug på 17 mio. kr., hvor der har været en stigende tendens i de første 8 måneder af 2007, primært i antallet af langvarigt sygemeldte. Det vurderes, at der er en sammenhæng mellem den høje beskæftigelse og det stigende antal af sygemeldte, en tendens der også ses på landsplan. Der er siden 1. juli 2007 investeret offensivt ved køb af anden aktør til varetagelse af opfølgningsindsatsen og sikring af rettidigheden i indsatsen, hvilket har nedbragt sagsantallet for den enkelte medarbejder væsentligt, pt. er det ikke muligt at aflæse effekten af anden aktørs opfølgningsindsats. Der udføres i oktober måned 2007, ved eksternt bistand, en sagsgennemgang af 80 sager med varighed over 52 uger, med det formål, at få statistisk viden om sagerne og spotte årssagssammenhænge samt at få en konkret handlingsvejledning i hver enkelt sag. Vedr. Økonomisk sikring, pensioner forventes en samlet mindreudgift/merindtægt på 5,8 mio. kr. De væsentligste afvigelser er mindreudgifter til alle former for personlige tillæg med 1,1 mio. kr. førtidspensionsområdet hvor færre tilkendelser betyder mindreudgifter på 2,3 mio. kr., en tendens der også ses på landsplan. Mellemkommunale betalinger vedr. førtidspensioner giver en merindtægt på kr. 3,0 mio. kr. Renter På rentesiden forventes samlet set et nettomerindtægt på 17,7 mio. kr., hvoraf 18,4 mio. kr. forventes overført til Merindtægten kan primært henføres til valutapuljen, hvor der forventes en merindtægt på 14,0 mio. kr. Hertil kommer at der forventes en merindtægt på 3,0 mio. kr. vedr. swapaftaler. Der er pt. et urealiseret kurstab på obligationer på 2,0 mio. kr. Anlæg På det skattefinansierede anlæg forventes et mindreforbrug på 124,8 mio. kr. Heraf forventes 131,2 mio. kr. overført til På vejområdet forventes et netto merforbrug på 7,5 mio. kr., som skyldes erstatninger i forbindelse med Nyborgvejs forlægning ved havnen. Endvidere forventes der et mindreforbrug vedr. jordforsyning på 1,0 mio. kr. De forventede overførsler til 2008 på 131,2 mio. kr. kan bl.a. henføres til vejområdet, hvor der forventes overført 21 mio. kr. Under Udvalget for Børn og Unge forventes overført 13,7 mio. kr. vedr. Lundby Skole samt 6,7 mio. kr. vedr. ny daginstitution på Klostervænget. På Social og Sundhedsområdet forventes overført 13,7 mio. kr. vedr. ny tandklinik. Vedr. ombygning af Stenstrup og Ollerup Plejehjem forventes overført 50 mio. kr. til Ombygningen finansieres løbende ved at der optages byggelån, hvor der forventes overført 66,4 mio. kr. til 2008 jf. bemærkninger under reguleringer. Kapitalposter Samlet set forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. som kan henføres til et merforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. afdrag på lån og en merindtægt på 7,4 vedr. låneoptagelse. Brugerfinansieret område Drift: På det brugerfinansierede område forventes en netto merudgift på ca. 9,4 mio. kr. Da Svendborg Kraftvarme har solgt gasmotordelen fra til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a, har dette bevirket en ændring i budgetterne og heraf taksterne for Svendborg Affald. Som følge 6

7 Resultatoversigt pr. 31. august 2007 heraf forventes en merudgift for Svendborg Affald på i alt 1,0 mio. kr., hvortil der er søgt om tillægsbevilling på Udvalget for Miljø og Teknik s møde 2. oktober På Svendborg Kraftvarme er gasmotordelen pr overdraget til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.A., men budgettet er ikke tilpasset (i øjeblikket et merforbrug på 0,3 mio. kr.), idet der pt. foregår en opgørelse over det endelige resultat pr , herunder refusionsopgørelse. For affaldsdelen forventes jvf. byrådsbehandling den 27. august 2007 et merforbrug på 8,5 mio. kr. Perioderegnskab pr forventes forelagt Udvalget for Miljø og Teknik på mødet den 30. oktober Anlæg: På anlæg forventes ingen pt. ingen afvigelser. Reguleringer Vedr. reguleringer forventes en merudgift på 45,7 mio. kr. Under Pantebreve forventes et merforbrug på 12,8 mio. kr. Årsagen er primært deponering vedr. forsyningsvirksomhedernes overskud med 11,3 mio. Det resterende merforbrug kan henføres til lån til betaling af ejendomsskatter, hvor der pt. forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Denne udgift er låneberettiget. Det skal bemærkes, at kommunen i forbindelse med Mærskgården i august har deponeret 13,2 mio. kr. Under forskydninger i kortfristede tilgodehavender og gæld forventes en samlet merudgift på 32,8 mio. kr. Der forventes en merindtægt på 13,7 mio. kr. vedr. udlodning af FBS-midler til landets kommuner. I forlængelse af aflæggelse af regnskab for 2006 kunne det konstateres, at primo kassebeholdningen 2007 var ekstraordinær lav. Som følge heraf er der foretaget en revurdering af praksis i de 3 gamle kommuner vedr. kontering af betalinger hen over årsskiftet hvilket har givet anledning til, at ultimobeholdningen 2008 kan opreguleres med en merindtægt på 20 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er taget højde herfor i det vedtagne budget Finansiering af ombygning af Stenstrup og Ollerup Plejehjem sker ved løbende optagelse af byggelån med en måneds forskydning i forhold til, hvornår anlægsudgiften forfalder. Der forventes overført en mindreindtægt på 66,4 mio. kr. i manglende låneoptagelse, hvor der tilsvarende forventes overført 50 mio. kr. under anlæg. Der vil således ultimo 2007 være et træk på kassebeholdningen 2007 på 16,4 mio. kr. Servicevækst For 2007 er der mellem Regeringen og KL aftalt, at væksten i serviceudgifterne maksimalt må udgøre 0,2 procent for kommunerne under ét. Det forventede regnskab 2007 udviser pt. en vækst i serviceudgifter på ca. 1,5 procent, hvilket primært skyldes merudgifter til børnepasning og sociale udgifter. Likviditetsudviklingen Med udgangspunkt i budget- og likviditetskontrollen pr. 31. august 2007 er nedenfor vist udviklingen i kommunens likviditet opdelt på henholdsvis en skattefinansieret og brugerfinansieret beholdning. Ultimobeholdningen 2007 forventes nu at udgøre 72,2 mio. kr., hvilket er 4,0 mio. kr. mere end budgetkontrollen for maj måned. 7

8 Udviklingen i kommunens likviditet: Resultatoversigt pr. 31. august 2007 Kassebeholdning Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Mio. kr jf. vedt. budget iflg. Maj iflg. August Skattefinansieret 61,6 98,8 108,8 Brugerfinansieret -19,0-30,6-36,6 I alt 42,6 68,2 72,2 Ultimobeholdningen 2007 forventes på baggrund af budgetkontrollen for august måned at udgøre 72,2 mio. kr. Beholdningen er opgjort inkl. deponering i 2006 og 2007 på henholdsvis 18,9 mio. kr. og 11,3 mio. kr. vedr. forsyningsvirksomhedernes overskud, samt 13,2 mio. kr. vedr. Mærskgården. I forbindelse med salg af Gasmotordelen har kommunen søgt IM om frigivelse af deponerede midler vedr. Gasmotordelens overskud i 2005 og IM har den 19. september meddelt, at de har imødekommet ansøgningen og primo oktober er der overført 11,6 mio. kr. Ved opgørelsen af ultimolikviditeten 2007 er der i den skattefinansierede beholdning medtaget de økonomiske konsekvenser, som følge af tvisten mellem Kraftvarme og Svendborg Varmeforsyning. Ved udgangen af 2006 udgjorde mellemværendet 39,7 mio. kr. (mod 27,5 mio. kr. ved udgangen af 2005), og det forventes uændret i De deponerede midler samt tvisten mellem Kraftvarme og Varmeforsyningen udgør i alt 83,1 mio. kr., som i princippet ikke er til rådighed Det er forudsat, at der ved opgørelsen af amtets nettoformue tilføres kommunen 23 mio. kr. til færdiggørelse af Ring Nord. Herudover tilføres aktiver i form af bygninger, grunde m.m. samt forholdsmæssig andel af amtets langfristede gæld. Amtets forventede 2006-regnskab indebærer, at nettoformuen reduceres med 950 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i delingsaftalen. Det indebærer, at kommunen skal overtage en større gæld, men først den endelige genberegning af delingsaftalen vil vise, om regnskabsresultatet vil få konsekvenser for kommunens likviditet. 8

9 Tillægsbevillinger - puljer Tillægsbevillinger Nedenfor er givet en oversigt over givne tillægsbevillinger, som berører kassen. og som er indarbejdet i det korrigerede budget pr. 31. august Skattefinansieret område inkl. konto 7 og 8 Bevilling kr. Note Ydelser på lån vedr. Hjortøboen 116 Tilretning af budget Udvidelse af Mariasøstrenes Børnehave med 12 pladser 3000 Legepladser 162 Udvidelse af pladser på børnepasningsområdet 1000 Indfrielse af lån vedr. SIMAC -230 Overførsler fra 2006 vedr. drift og konto 7/ Overførsler fra 2006 vedr. anlæg Overdragelse af lån til Svendborg Vand Køb af DSB-areal ved havnen 181 Mærskgården udbygning/renovering I alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver merindtægt/mindreudgift Brugerfinansieret område Bevilling kr. Note Udbygning af bassin på Pasopvej 712 Ledningsudvidelser Overførsler fra 2006 vedr. anlæg 3153 I alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver merindtægt/mindreudgift 9

10 Oversigt tværgående puljer Tillægsbevillinger - puljer Status Udviklingspuljen Der blev i forbindelse med budgetforliget for budget 2007 afsat en årlig pulje på 10,0 mio. kr. i budget 2007 og frem. Puljen er afsat til erhvervs- og udviklingsinitiativer, og skal benyttes til at skabe et godt afsæt for udvikling i den nye Svendborg Kommune. Puljen er pr disponeret fuldt ud. Der er politisk bevilget midler til nedenstående projekter i : Projekt Bevilling i Fynske udviklingsprojekter: Havørredprojekt Miljøforum Fyn Brobyggerprojektet Cykelturisme Sport Event Fyn Film Fyn Ny designlinie Projekt Tankefuld Kommuneplan strategi Tilskud til Naturturisme Tilskud til Spil Svendborg sammen Sponsoraftale med Svendborg Rabbits I alt Som det ses er der pr disponeret 10,2 mio. kr. til projekter i Merudgiften i forhold til den budgetlagte pulje forventes overført og trukket fra puljen i Her er der indtil videre bevilget ca. 6,3 mio. kr. i 2008 og 5,1 mio. kr. i I 2010 plus 2011 er der bevilget godt 4,0 mio. kr. årligt. Anlægspulje vedr. infrastruktur Under Økonomiudvalget er der afsat en anlægspulje på 5,0 mio. kr. til infrastrukturprojekter. Beløbet er endnu ikke disponeret. Status budgetforlig Til Økonomiudvalgets orientering vedlægges en status over de forskellige initiativer, der indgår i budgetforliget for budget

11 Befolkning Befolkningsudvikling Befolkningsudviklingen befolkningsudvikling indbyggere jan 1.feb 1.marts 1.april 1.maj 1.juni 1.juli 1.aug 1.sep 1.okt 1.nov 1.dec 31.dec måned 2007 prognose 2006 Bemærk at der på grund af periodiseringer i registreringen i Det Centrale Person Register, kan forekomme små justeringer af 2007 tallene. Pr kan der konstateres en samlet stigning i indbyggertallet for 2007 på i alt 240 personer. Det samlede indbyggertal udgør pr , personer, mod ved årets start. Udviklingen i børnetallene Alder Difference Prognose årige (1911) 3-5 årige (1933) 6-16 årige Tallene i parentes angiver forudsætningerne for udbygningen på børnepasningsområdet Bemærk at fødsler, flyttemønstre osv. ikke fordeler sig ligeligt året igennem. Tendenser i ovennævnte udvikling kan derfor ikke umiddelbart fremskrives til årsvirkninger, hvorfor tallene skal tages med dette forbehold. Befolkningsprognose Befolkningsprognosen for årene er udarbejdet. Der forventes en samlet vækst i befolkningstallet i 2007 på 200 personer. Sidste års befolkningstilvækst (de tre gamle kommuner) var på i alt 222 personer, 47 mere end forventet i prognosen. Generelt forventes der en jævn vækst i befolkningstallet frem til 2013, hvorefter det stagnerer for så at falde en smule igen. I år 2021 forventes befolkningen at udgøre personer, hvilket er 866 personer mere end pr Forventet befolkningsudvikling fordelt på alder Alder årige årige årige årige årige I alt

12 Befolkning Bemærk forskydningen i alderssammensætningen. F.eks. går gruppen af 67+ årige fra at udgøre 15% i dag til 19% i år 2021, mens de årige går fra at udgøre 65% i dag, til at udgøre 62 % af befolkningen i år

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Acadre 09/12485

Indholdsfortegnelse. Acadre 09/12485 Acadre 09/12485 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...4 Likviditetsudviklingen...7 Tillægsbevillinger...9 Befolkningsudvikling...10

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Økonomi 2010. Økonomirapport. Januar / Februar 2010. Acadre 09/43635 1

Økonomi 2010. Økonomirapport. Januar / Februar 2010. Acadre 09/43635 1 Økonomi 2010 Økonomirapport Januar / Februar 2010 Acadre 09/43635 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 Forventet regnskab 2010 sammenholdt med vedtaget budget 2010...6 Fokusområder...8 Udvalget for Miljø og

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2 Acadre 09/18403 1 Sammenfatning Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...5 Likviditetsudviklingen...8 Tillægsbevillinger...10 Befolkningsudvikling...11 Udvalget for

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet. Økonomicentret # 52.267-14

Frederikshavn Kommune. Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet. Økonomicentret # 52.267-14 Frederikshavn Kommune Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet Økonomicentret # 52.267-14 Indhold Regnskabsresultatet 2013 - Sammendrag... 3 Hovedtallene i regnskab 2013 balancen i regnskabet...

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport pr. 30. april INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Side 7 BILAGSLISTE:

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Generelt om Socialudvalget

Generelt om Socialudvalget Generelt om Socialudvalget Socialudvalgets samlede regnskab udgjorde 652,4 mio. i 2007. Regnskabet dækker over følgende områder: Ældreområdet Ældreområdet omfatter tilbud om serviceydelser i form af hjemmepleje,

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådets økonomiske politik, og dermed den årlige budgetlægning tager udgangspunkt i en økonomisk politik, som blev vedtaget d. 30. april 2014. Af politikken fremgår det bl.a.,

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

1000 kr. 2013 2014 2015 2016 Forskydninger i likvide aktiver -4.000-5.000-12.000-21.000 Forskydninger i kortfristede

1000 kr. 2013 2014 2015 2016 Forskydninger i likvide aktiver -4.000-5.000-12.000-21.000 Forskydninger i kortfristede 1.000 kr. B udget B udget overs lag lø bende priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 234.43 9 3 9.8 17 32. 822 23.82 6 Indtæ gt 57.28 5 5 7.2 85 57. 285 57.28 5 Refusion 235.99 1 4 2.3 97 42. 431 42.46 5 Nett

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. december 2014

Økonomioverblik pr. 1. december 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 08-12-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. december 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. november 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. Januar kvartal 2012

Svendborg Kommune. Økonomirapport. Januar kvartal 2012 Svendborg Kommune Økonomirapport Januar kvartal 2012 (Pr. 31. marts 2012) Acadre 12-472 Side 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Resumé...3 Sammenfatning...5 Udvikling i den gennemsnitlige likviditet...7

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere