Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset"

Transkript

1 ONM, den Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør a) Konto 115 og 116 b) Frostskade på ventilationsanlæg i fælleshus c) Trafikproblemer på Ryhavevej d) Undersøgelse af etablering af gelændere e) Krav om flytning af postkasser f) Krav til redningsåbninger ved ombygninger g) Mulighed for tilskud til udskiftning af termostater h) Skade på gulv i fælleshus i) Indbrud j) Andet 5. Fortsat behandling af udkast til råderetskatalog (bilag) 6. Renovation a) Opslag om affaldssække og behov for yderligere information b) Afklaring omkring nedgravede skraldespande c) Andet 7. Udkast til følgeseddel til fælleshusnøgle (bilag) 8. Fortsat drøftelse af værdigrundlag 9. Budget Informationer fra udvalg, kasserer og formand a) Beboergruppe om renovering b) Miljøudvalg c) Informationsudvalg d) Velkomstudvalg e) Aktivitetsudvalg f) Kasserer g) Formand 11) Evt. 1

2 ONM, den Udkast revideret efter bemærkninger fra Flemming:: Råderet m.v. Den enkelte beboer har ret til at forbedre og forandre sin bolig. Det kan ske gennem - råderet i boligen - råderet uden for boligen - installationsret - kollektiv råderet/individuel modernisering. I en almen boligafdeling er vi fælles om meget, og mange beslutninger om vores boligforhold træffes i beboerdemokratisk fællesskab. Men råderet giver plads til forskellighed og individuel indretning. Vær dog opmærksom på, at der kan være begrænsninger for individuel råderet i regler som Bygningsreglementet eller i fysiske forhold som bærende vægge. Gå derfor aldrig i gang med at forbedre eller forandre din bolig uden at have søgt råd hos eller drøftet det med Inspektør eller Varmemester. Så undgår du problemer i forhold til begrænsninger, og du er sikker på at overholde de spilleregler, der gælder for at kunne gøre brug af råderetten. Råderet Lov om leje af almene boliger giver beboeren ret til at udføre forbedringer af boligen og ved fraflytning at få økonomisk godtgørelse for de afholdte udgifter. Både forbedringer inde i og uden for boligen er omfattet af råderetten. Dog gælder råderetsreglerne ikke for f.eks. hårde hvidevarer og paraboler. Her gælder reglerne om installationsret. Se nedenfor. Normalt betyder råderetsforbedringer, - at forbedringer efter råderetten ikke skal reetableres ved fraflytning, men vær opmærksom på, at forandringer uden forbedring kan være undtaget - at der er ret til økonomisk godtgørelse efter særlige regler herom ved fraflytning, men at det ikke gælder skillevægge, og at der kan være andre undtagelser, samt at særligt energiforbrugende installationer ikke giver ret til godtgørelse - at vedligeholdelse af en forbedring påhviler boligafdelingen, men at huslejen kan forhøjes svarende hertil. Loven giver beboeren ret til at foretage forbedringer efter reglerne om råderet i boligen. Uden for boligen kan reglerne om råderet kun anvendes ved forbedringer og forandringer besluttet af Afdelingsmødet. 1

3 Råderettens omfang og begrænsning Råderet med godtgørelse og fritagelse for reetablering omfatter forbedringer i boligen. Loven kræver, at forbedringer skal være rimelige og hensigtsmæssige, og at de ikke forhindrer genudlejning som almen bolig eller evt. som bolig med særlig indretning til f.eks. ældre eller handicappede. Desuden skal forbedringer udføres håndværksmæssigt korrekt, og gældende regler for autoriseret håndværksarbejde skal overholdes: Kontakt Inspektør/Varmemester for at få råd og vejledning, inden du gør brug af din råderet. Du må ikke bruge din råderet før anmeldelse til og svar fra Inspektør. Og en boligændring, som ikke er en forbedring, kræver en skriftlig ansøgning. Nedtagning, flytning eller opsætning af ikke-bærende skillevægge er omfattet af råderetten og fritaget for reetablering ved flytning, men giver ikke ret til godtgørelse ved flytning. Boligændringer med skillevægge skal overholde krav til redningsåbninger og andre bygningsregler: Forandringer af boligen ved skillevægge skal forelægges Inspektør med henblik på vurdering af overholdelse af gældende bygningsregler og af evt. behov for kommunal byggesagsbehandling. Andre forandringer i boligen end forbedringer kræver vedtagelse på Afdelingsmøde: Ryhaven har ikke sådanne vedtagne forandringer. Forbedringer og andre forandringer uden for boligen kræver vedtagelse på Afdelingsmøde, og Ryhavens Afdelingsmøde har vedtaget følgende: Beboerne anlægger og vedligeholder selv egen boligs have. Dog skal træer holde en afstand på mindst 5 m. fra bygninger. Eksisterende træer kan opretholdes indtil ændring i forbindelse med forestående renovering, men vil efter aftale med Varmemester kunne fjernes over Afdelingens drift. carport ved Anlæg i have som skur, terrasseoverdækning, faste legeredskaber, flagstang og må ikke ved opsætning forvolde skader på bygninger eller plankeværk. Spørg Inspektør inden opsætning. Anlæg i have fjernes ved fraflytning, med mindre ny beboer ønsker overtagelse. Dette gælder også anlæg, som fraflytter har overtaget sin indflytning. Der kan ikke kræves godtgørelse eller betaling for anlæg eller planter ved fraflytning. Skure i have må højst dække 10 m2 uden kommunal tilladelse ansøgt via Boligselskabet. Afdelingens standard plankeværker om haver vedligeholdes over afdelingens drift, men beboerne kan selv uden ret til godtgørelse eller pligt til reetablering foretage beplantning uden for plankeværker, hvor dette ikke kræver fjernelse af fliser eller 2

4 begrænsning af gang- og færdselsarealer. Beboerne vedligeholder selv anlagte beplantninger uden for egen have. Boligselskabet kan meddele tilladelse til udvidelse af have under forudsætning af, at udvidelsen ikke er til nogen form for ulempe for andre beboere, at udvidelsen ikke indebærer praktiske vanskeligheder eller udgifter for Afdelingens drift og vedligehold, og at udvidelsen ikke forringer oplevelser og brug af fællesarealer. Udgifter til etablering af indhegning i forbindelse med haveudvidelse afholdes af beboeren, men medfører ikke godtgørelse ved fraflytning. Der kræves ikke reetablering ved fraflytning. Indhegning sker med Afdelingens standard plankeværk eller med en løsning godkendt efter særlige omstændigheder ved en haveudvidelse. Afdelingen overtager vedligeholdelse af således opsat plankeværk. egen i Beboerne kan selv uden ret til godtgørelse eller pligt til reetablering foretage prydbeplantning uden for egen bolig, hvor dette ikke kræver fjernelse af fliser eller begrænsning af gang- og færdselsarealer. Prydbeplantning uden for egen bolig må ikke ved højde eller karakter berøre eller dække skalmur og dermed bidrage til fugtproblemer. Beboerne vedligeholder selv anlagte prydbeplantninger uden for bolig. Eksisterende beplantninger uden for boliger og haver kan opretholdes indtil ændring forbindelse med forestående renovering og vedligeholdes da, som de forefindes, af beboerne. Vær opmærksom på Afdelingens regler om vedligeholdelse, der kan indeholde bestemmelser svarende til begrænsninger i råderetten. Finansieringsordning Boligselskabet Præstehaven har en låneordning for beboere til nærmere angivne forbedringer af f.eks. køkken og bad. På grund af udsigt til renovering kan denne låneordning for tiden ikke benyttes af Ryhavens beboere. Godtgørelse Beboerudgifter til forbedringer og forandringer efter reglerne om råderet nedskrives over mindst 10 og højst 20 år. Hvis beboeren fraflytter inden for den periode, godtgøres beboeren for restbeløbet. Den nye beboer kan vælge at betale restbeløbet kontant eller som en lejeforhøjelse i resten af nedskrivningsperioden. Som følge af udsigt til renovering frarådes nye beboere i Ryhaven kontant betaling af restbeløbet, da restbeløb ved renoveringsstart betales ved renoveringen. Der ydes ikke godtgørelse for særligt energiforbrugende installationer. Godtgørelsen kan højst udgøre kr. løbende reguleret efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks ( kr. i 2008-niveau). 3

5 Kun dokumenterede udgifter kan godtgøres, ligesom udgifterne skal være rimelige. Fremgangsmåde ved brug af råderet Kontakt altid Varmemester eller Inspektør for råd og vejledning inden brug af råderet, og husk, at råderetsarbejde ikke må påbegyndes, før der foreligger skriftlig tilladelse eller svar fra Boligselskabet. Forbedringer inden for råderetten kræver anmeldelse eller ansøgning til Boligselskabet, og arbejdet må ikke sættes i gang, før svar fra Boligselskabet er modtaget inden for en frist på 8 uger (juli måned tæller ikke med i beregning af de 8 uger). Beboeren kan starte arbejdet, hvis skriftligt afslag ikke er modtaget inden for de 8 uger. Men hvis forbedringsarbejdet kræver kommunal sagsbehandling, skal kommunens sagsbehandling afventes. Uenighed mellem beboer og boligorganisation afgøres af Beboerklagenævnet. Og beboeren kan klage til Beboerklagenævnet over begrænsninger i råderet og over betingelser og krav i forbindelse med brug af råderet. Installationsret Installationsretten giver beboeren adgang til at sætte sædvanlige installationer ind i boligen. Det kan være hårde hvidevarer, telefonstik, it-forbindelser, antenner og paraboler. Forbedringer efter installationsretten giver ikke adgang til godtgørelse ved fraflytning, idet installationer betragtes som beboerens personlige ejendom, der kan tages med ved fraflytning. Det betyder også, at der kan kræves reetablering og depositum til dækning af reetableringsomkostninger. Installationer skal anmeldes til Inspektør, og der kan være anvisninger til installationsmåde, som skal iagttages. Beboeren har ligeledes ret til at installere hjælpemidler efter bestemmelserne i lov om social service. Men også her skal Inspektør have besked inden installering. Der kan kræves reetablering ved fraflytning og kommunal garanti for reetableringsudgifter. Beboeren er ansvarlig for skader forvoldt ved brug af installationsretten. Og der kan kræves forsikring eller anden garanti mod erstatningskrav som følge af skader. Installationsretten giver ikke ret til godtgørelse ved fraflytning. Kollektiv råderet/individuel modernisering Kollektiv råderet/individuel modernisering er forbedringsarbejder besluttet af Afdelingsmødet, som det står den enkelte beboer frit for at tilvælge mod hertil svarende huslejebetaling: Ryhaven har p.t. ingen forbedringer under kollektiv råderet/individuel modernisering. 4

6 Til låner af fælleshusets sal Ryhavens Afdelingsbestyrelse håber, du får glæde af det arrangement, du som beboer låner fælleshusets sal til. Samtidigt beder vi dig være opmærksom på, at kun beboere over 18 år kan låne fælleshusets sal, og at du selv skal være til stede ved det afholdte arrangement. Det gælder også, selv om arrangementet er en børnefødselsdag eller en fest med større børn under 18 år. Det er gratis for beboere at låne fælleshuset, men skader på fælleshus eller inventar dækkes af låner. Går glas eller andet service i stykker, vil det normalt kunne dækkes af det depositum på 250 kr., som skal lægges ved modtagelse af nøgle. Sørg for, at fyrfadslys og anden brug af ild ikke kan brænde huller i borde eller gulv. Det kan give skader, som du må betale for at få repareret. Det samme gælder f.eks. også -----(?) Hvis du ikke selv ønsker at gøre rent efter dit arrangement, kan du mod betaling bede Varmemesteren om at bestille rengøring. Vi beder dig om at aflevere fælleshusets sal i den rengøringsstand, du selv gerne vil modtage den i. Ligesom vi håber, at foregående bruger har vist dig det samme hensyn. Men udlån sker i den rengøringsstand, som forefindes efter rengøring ved seneste anvendelse. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Ved aflevering af nøgle bedes oplyst: Er service gået i stykker under dit lån? Nej Ja Hvis ja, hvilket: Er der sket andre skader under dit lån? Nej Ja Hvis ja, hvilke: Har du selv gjort rent efter dit lån? Nej Ja Hvis nej, erlægges betaling for rengøring til Varmemester. Underskrift: Navn: Dato: 1

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer...

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer... Indholds holdsfortegnelse: Indledning... side 3 Arbejder uden for boligen - forbedringer... side 4 - forandringer... side 5 Arbejder inden for boligen - forbedringer/forandringer... side 6 Side 2 Indledning

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

Husorden afdeling 3 - Ryhaven

Husorden afdeling 3 - Ryhaven Indhold Husorden... 1 1. Boligen... 2 2. Haven... 2 3. Fællesarealerne... 3 4. Affald og renovation... 3 5. Fælleshuset (Ryhaven 65)... 3 7. Motorkøretøjer... 4 8. Parkering... 5 9. Husdyr... 6 10. Musik

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen Vedtægter for Andelsboligforeningen Ulfbuen Indhold Forord... 2 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3. Andelshavere... 2 4. Indskud... 2 5. Hæftelse... 3 6. Andel... 3 7. Boligafgift... 3 8. Andelsboligforeningens

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. ANDELSHAVERE... 2 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 3 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFGIFT... 4

Læs mere