Egen Vinding og Datter ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egen Vinding og Datter ApS"

Transkript

1 Egen Vinding og Datter ApS Haslevvej Ringsted Tlf Fax Dokumentationsrapport for demonstrationsprojektet: Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten. Projektet gennemføres som et led i energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering under projektnummeret 75664/ Demonstrationsprojektet er beliggende: Havrebjergvej 34, Ringsted November 2001 Projektet gennemføres i et samarbejde imellem firmaerne Egen Vinding & Datter ApS samt Bygge- og Miljøteknik ApS

2 Dokumentationsrapport vedrørende byggetekniske løsninger for byggeriet Havrebjergvej 34, Ringsted Et projekt under energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering November 2001 Forord Denne dokumentationsrapport har til formål at beskrive de byggetekniske løsninger, som skulle skabe et byggeri med et meget sort antal løsninger, som i dag betragtes som værende på forkant af udviklingen når det gælder miljørigtige tiltag. Den væsentligste interesse har dog i det af Energistyrelsen finansierede projekt været koncentreret om anvendelsen af celluloseuld i ydervægge uden dampspærre og en lerjordstensvæg som bagvæg.. I rapporten beskrives de bygge- og installationsmæssige løsninger samt de overvejelser som har ligget til grund for de valgte løsninger. Fra husets blev færdigt (indflyttet) i sommeren 2000 og indtil sommeren 2002 gennemføres en række målinger af fugtforhold i de cellulose- og høruldisolerede ydervægge og indeklimaet i huset måles med datalogger i længere varende perioder i to vintersæsoner. Disse målinger pågår og vil blive rapporteret særskilt efter målingernes afslutning i sommeren Midler til gennemførelse af projektet er stillet til rådighed igennem energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering under projektnummeret 75664/ November 2001 David Udbjørg Cand. Ark Egen Vinding og Datter ApS Georg Christensen Civilingeniør Bygge- og Miljøteknik ApS 2

3 Indholdsfortegnelse Baggrund Husets disponering Teknikere Konstruktionsdele a. Fundamenter og terrændæk b. Ydervægge c. Indervægge d. Etageadskillelse e. Tagkonstruktion f. Vinduer og døre Tekniske anlæg a. Regnvandsopsamling b. Toiletter c. Gråt spildevand d. Opvarmningssystem e. Solfanger Relationer til myndigheder Byggeriets forløb Afslutning Baggrund En familie var i besiddelse af en grund beliggende i landzone nær Ringsted, hvor der var mulighed for at opføre et enfamiliehus som erstatning for et meget forfaldent husmandssted. Familien ønskede ved byggeriet i størst mulig udstrækning at anvende materialer der tog deres udgangspunkt i miljømæssige synspunkter, herunder også anvendelsen af celluloseisolering som isoleringsmateriale i klimaskærmen. Ved formuleringen af byggeprogrammet gjorde bygherren det klart for de projekterende, at de anvendte materialer og konstruktioner ikke nødvendigvis behøvede at være fuldt gennemprøvede og have været så længe på markedet, at deres funktionsevne var endelig eftervist. Bygherren var således villig til at medvirke i et eksperimentbyggeri for at opnå et så miljørigtigt byggeri som muligt. Husets disponering Huset er på i alt 249 m2 fordelt på 2 plan. På fig. 1 er vist en plan af stueetagen med angivelse af de isolerede vægpartier. I stueetagen findes køkken/alrum med en masseovn. Mod syd findes et stort fordelingsrum med stort glasareal. I dette findes endvidere opgang til første sal. Mod vest og nord findes to værelser. Teknikrum, indgangsparti samt toilet/bad findes mod nord. På første sal findes to store rum som kan opdeles samt endnu et toilet/bad. Husets planløsning tager hensyn til den bedst mulige udnyttelse af varmen afgivet fra den centralt placerede masseovn. Teknikere Huset er tegnet af arkitekt m.a.a. Kirsten Bierch, som i mange år har undervist på arkitektskolen i Århus. Ingeniør på konstruktioner, bygningsfysiske, installationsmæssig og miljøtekniske forhold, har været ingeniør Erik Hansen. Huset er opført af entreprenørfirmaet Egen Vinding og Datter ApS. 3

4 Konstruktionsdele a. Fundamenter og terrændæk Der er anvendt et traditionelt ringfundament af betonblokke med Leca-blokke i de to øverste skifter til brydning af kuldebroen ved fundament. Under huset findes et varmelager af et ca. 1m tykt sandlag hvori der i midten løber Pexslanger pr 300mm. Dette varmelager er isoleret ved alle kanter og mod bund med 160mm polystyren. Som låg er udlagt en 100mm tyk armeret betonplade, der danner underlag for det ovenover liggende trægulv på strøer. Der er ingen isolering i gulvet da opvarmningen i stueetagen i nogen grad kommer fra varmelagret under gulvet. Gulvet består af genbrugsgulvbrædder af fyr. I våde rum og i teknikrum samt i indgangsparti er anvendt klinkebelægning. Bortset fra en fundamentspap imellem Lecablokke og ydervæg er der ikke anvendt fugtspærrer i gulvkonstruktionen. b. Ydervægge Husets bærende vægge består af en træskeletkonstruktion i både facader og gavle med stolpedimensioner på 195 x 45mm. Fodremmen er trykimprægneret og har ligeledes en dimension på 195 x 45mm. For at lette indblæsningen af isoleringsmateriale er der ikke anvendt løsholter. På ydervæggenes indvendige side er den traditionelle pladebeklædning erstattet af en væg opbygget af komprimerede lerjordsten med en tykkelse på 150mm. Lerjordstenene har således ingen bærende funktion men har til formål at give en stor fugt- og varmeakkumulering til udjævning af svingninger i indeklimaet. Lerjordstenene giver endvidere en passende diffusionsmodstand idet denne er ca. 5 gange den diffusionsmodstand som findes i den yderste pladebeklædning, som er en 9mm vindgips. Hulrummet i væggene er isoleret med 195mm indblæst celluloseisolering. Der er tilsigtet en rumvægt på 55 kg/m 3. I et enkelt ydervægsparti mod nord er der i stedet for celluloseisolering indblæst høruld. Denne afvigelse har til formål specielt at undersøg hørulds fugttekniske virkemåde til sammenligning med celluloseuld. Som tidligere omtalt afrapporteres resultaterne af denne undersøgelse på et senere tidspunkt. Uden på vindgipsen findes 25 x 50mm afstandslister og herpå 19 x 38mm lægter som underlag for facadebeklædningen, som er en lodret bræddebeklædning 19 x 125mm lærketræ med dækket med 16 x 38mm lærketræslister. På figur 2 er vist et principsnit i vægkonstruktionerne, hvor der i det bredeste vægfelt mod nord (indgangssiden) er anvendt høruldgranulat, medens der i alle andre vægpartier er anvendt celluloseuld. Ydervæggene er på indersiden behandlet med en diffusionsåben linoliemaling eller en lerpuds. I ydervæggene er der mod alle fire verdenshjørner indbygget i alt 45 fugtmåleceller, som befinder sig træværket i vægkonstruktion, i isoleringsmaterialet og i lerstenene. c. Indervægge Indervæggene er opbygget af komprimerede lerjordsten i en tykkelse på 90mm eller 140mm. Overfladebehandlingen er som for ydervæggene diffusionsåben, således at der kan drages nytte af lermaterialets evne til at udjævne fugtforholdene i opholdsrummene. 4

5 d. Etageadskillelse Etageadskillelsen består af et traditionelt træbjælkelag med bjælkedimensioner på 45 x 200mm. På første sal består gulvet af genbrugsgulvbrædder af fyrretræ og på undersiden er anvendt en 13mm gipsplade opsat på spredt forskalling. I hulrummet er udblæst 100mm celluloseisolering. e. Tagkonstruktion Tagkonstruktionen består af traditionelle præfabrikerede hanebåndsspærfag. På undersiden af skrålofter og hanebånd er opsat 13mm gipsplader på spredt forskalling. Udvendig på spærfaget er anvendt 9mm undertagsplade af gipskartonplader. Der er indblæst 195mm celluloseuld med en tilsigtet rumvægt på 45 kg/m 3 i skråvæggene. På hanebåndsloftet er udblæst 250mm celluloseuld med en tilsigte rumvægt på 35 kg/m 3 i en højde på 250mm efter sætning. Tagrummet er traditionelt ventileret. Der er ingen dampspærre eller dampbremse i hverken skråloft og eller hanebåndsloft, men der er ved anvendelse af tape og spartling lagt vægt på at opnå lufttæthed i tagkonstruktionen. f. Vinduer og døre Alle vinduer og døre er fabriksfremstillede og består af kærnetræ i fyr, som er linolieimprægneret og senere overfladebehandlet med maling på linoliebasis. Alle vinduer er lavenergiruder med en U-værdi på 1,1 W/m 2 C. Tekniske anlæg a. Regnvandsopsamling Tagvand opsamles og ledes til en nedgravet tank. Herfra bliver vandet gennem et separat ledningssystem ledt til toiletter for urinskyld og til vaskemaskine. I regnfattige perioder er det muligt at anvende vand fra den kommunale vandforsyning. b. Toiletter Der anvendes separationstoiletter, hvor det faste affald føres til en kompostbeholder som tømmes en gang om året. Urin føres til et sandfilter og herfra videre til et nedsivningsanlæg. c. Gråt spildevand Det grå spildevand fra køkken og bryggers føres til et sandfilter og videre til et nedsivningsanlæg. d. Opvarmningssystem Det primære opvarmningssystem består af en ca. to tons tung finsk masseovn. Kernen i denne er opbygget af ildfaste sten, som afgrænser selve brændkammeret. Over brændkammeret ledes de varme røggasser igennem en labyrint af kanaler til hulrummet imellem brændkammer og den ydre skal. Røggasserne trækkes til bunden af hulrummet og videre op igennem skorstenen som har aftræk fra bunden af ovnen. Det anslås, at omkring 95% af den indfyrede energi bliver afgivet som varme til huset. 5

6 Ved forbrændingen opnås en temperatur på ca grader i forbrændingsluften med en udledningstemperatur på kun ca. 27 grader. Den høje forbrændingstemperatur sikrer imod lugtgener fra røggasserne. Det er bemærkelsesværdigt, at overfladen på masseovnen aldrig bliver mere end håndvarm og at varme afgives så langsomt, at indfyring kun er nødvendig én gang i døgnet. Ovnen er i øvrigt også knyttet til et traditionelt vandbåret opvarmningssystem med radiatorer i de rum, som ikke umiddelbart opvarmes når ovnene er i drift. e. Solfanger På tagfladen mod syd er anvendt en 14 m 2 solfanger fra Aidt Miljø. Varmen føres herfra primært til sandlagret under gulvet men der kan også leveres varme til både radiatorsystemet og til det varme brugsvand. I solfattige tider er det muligt at aktivere en el-patron til det varme brugsvand. Relationer til myndigheder Relationer til myndighederne har ikke givet anledning til særlige problemer idet fx valg af brændbart isoleringsmateriale og udeladelse af dampspærre umiddelbart er blevet accepteret af kommunen. I amtet har man endvidere været tilfredse med en løsning med sandfilter og nedsivning til spildevandet. Men har dog endnu ikke givet endelig tilladelse til ibrugtagning af anlægget idet man afventer at en nabo med egen vandboring skal tilslutte sig den kommunale vandforsyning. De kommunale myndigheder har på nuværende tidspunkt ikke givet tilladelse til anvendelse af komposttoiletterne, som dog fungerer provisorisk indtil tilladelsen foreligger. Byggeriets forløb Ved efterårsstormen i december 1999 væltede det næsten færdige hus og bygningen blev totalskadet. Byggeriet lå herefter stille i 3 måneder inden forsikringsspørgsmålet blev afgjort med et for bygherren gunstigt resultat. Da byggeriet blev genoptaget forløb det planmæssigt og indbygning af de mange fugtmåleceller i ydervæggene foregik uden problemer i takt med byggeriets fremadskriden. Afslutning Det her beskrevne byggeri med anvendelse af en betydelig grad af utraditionelle materialer, konstruktioner og installationer er gennemført med opfyldelse af bygherrens intentioner. Igennem alle faser af byggeforløbet har der været en positiv og konstruktiv dialog imellem bygherre, rådgivere og entreprenører, som alle havde den fornødne evne og vilje til at gennemføre et byggeri med mange nye miljørigtige løsninger. Resultater af fugtmålinger i ydervæggene samt registrering af indeklimaet vil blive publiceret på et senere tidspunkt. 6

7

8

9 Bilag 3

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader By og Byg Dokumentation Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Tove Andersen Peder Fynholm Morten Hjorslev Hansen Asta Nicolajsen

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG. LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport

EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG. LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport Evaluering af projekter med særlige miljøtiltag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1. Organisatoriske forhold...

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Forbedring af 70 er huse

Forbedring af 70 er huse Energirenovering Forbedring af 70 er huse Skrevet af, Peter Smidt Pløk Andersen 18-11-2013 TITELBLAD RAPPORT TITEL: Energirenovering VEJLEDER: Jacob Strunge FORFATTER: Peter Smidt Pløk Andersen DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Stenagervænget 12. Verdens første fuldmurede passivhus

Stenagervænget 12. Verdens første fuldmurede passivhus Stenagervænget Projektudvikler Thyholm Murer A/S Floulevej 6 7790 Thyholm Telefon 97 87 15 55 www.thyholm-murer.dk Ingeniør Ellehauge & Kildemoes Vestergade 48H, 2.tv 8000 Århus C Telefon 86 13 20 16 www.elle-kilde.dk

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere