Let facade- og etagedæk-system. Let facade- og etagedæk-system til renovering. Projekt nr. 290

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Let facade- og etagedæk-system. Let facade- og etagedæk-system til renovering. Projekt nr. 290"

Transkript

1 Let facade- og etagedæk-system Let facade- og etagedæk-system til renovering Projekt nr. 290

2 Let facade- og etagedæk-system Let facade- og etagedæk-system til renovering

3 Forord Et af Projekt Renoverings overordnede mål var at afprøve nye byggesystemer. I denne rapport beskrives resultaterne af et projekt, hvor inddragelse af industrielle metoder i byggeprocessen har været i stand til at reducere byggetiden med 35%, og dermed den nødvendige genhusningstid tilsvarende opnå besparelser i håndværksomkostningerne på 10%. Samtidig er det opnået at skaffe plads til et fornuftigt køkken og bad i små lejligheder ved en forøgelse af bruttoarealet på blot 5 m 2 pr. lejlighed og nedlæggelse af bagtrappen. Disse resultater er opnået ved at kombinere kendte byggekoncepter på en ny måde, hvorved problemer med uforudsigelig råd og svamp i etageadskillelsen ved vådrum er undgået, dyr fundering er undgået ved anvendelse af lette byggekomponenter, samt følsomhed over for vejrlig er reduceret, idet færdiggørelse udvendigt og indvendigt sker uafhængigt af hinanden. Rapporten konkluderer, at målene for reduktion i byggetid, genhusningstid og håndværkeromkostninger er opnået, og sågar kan ventes øget ved fremtidige projekter, hvor erfaringerne fra dette projekt indarbejdes. Det fremgår af rapporten, at der findes et endog meget stort potentiale for den slags løsninger i København, Århus, Odense og Aalborg. I København udgør 1 og 2 værelselejligheder således op mod 50% af lejlighederne, hvoraf en stor del er uden tidssvarende køkken og bad. Det fremgår imidlertid også, at det er nødvendigt med omhyggelig planlægning og samarbejde mellem alle byggeriets parter for at opnå de ønskede forbedringer. Projektet er blandt de få projekter inden for Projekt Renovering, der omfatter ejerlejligheder. Ejerstrukturen og den dermed forbundne beslutningsproces har vist sig at kunne give planlægningsmæssige problemer i form af en langstrakt beslutningsproces. Rapporten peger på det - gennem flere analyser - efterhånden gennemgående tema, at fornyelse inden for byggesektoren ofte støder på næsten uovervindelige barrierer i form af den manglende incitamentsstruktur, idet besparelser gennemført af rådgiveren ved meget detaljeret projektering og planlægning straffes i form af lavere honorar, og de reducerede håndværksaktiviteter på byggepladsen skal flyttes til andre sektorer inden for industrien. Erhvervs- og Boligstyrelsen Marts 2004 For at opnå disse besparelser var det nødvendigt at gå forholdsvis radikalt til værks. Renoveringen omfattede således en total fjernelse af konstruktioner i bygningens våde kerne, dvs. toilet og køkken. 4

4 Forord Projektresumé Baggrund Faktuelle oplysninger Energiforskningsprojektet Planlægningsfasen Forsøgsprocessen Byggeriet Resultater Erhvervsmæssig perspektivering Samlet konklusion og anbefalinger Referencer Bilag 1. Indeksregulering af byggeprojekt Bilag 2. Projektansøgning Projekt Renovering Bilag 3.Tidsplan efter godkendelse af opstart i juli 98 Forsøgsprojektets parter og deltagere 4 7 Indhold

5 6 Stålrammen i øverste etage gøres klar til montage af spær.

6 Projektresumé Let facade- og etagedæk-system til renovering af små lejligheder ved køkken-/badtilbygninger. Målsætning Afprøvning af lette facade- og etageadskillelser med henblik på at afkorte byggetiden ved renovering af mindre lejligheder (typisk 2 værelser uden bad), hvor der ønskes etableret bad og forbedret køkken. Renoveringen gennemføres ved etablering af køkkentårn. En anvendelse af byggesystemet ventes at reducere prisen og byggetiden for renoveringer af denne ejendomstype, der fortsat findes i stort tal i København og andre større byer. Byggemetoden sikrer mod uforudsete udgifter til råd og svampeskader, idet hele den våde kerne i huset udskiftes. Facade mod Sdr. Boulevard før renovering. Bemærk sodsværtning af facade efter brand. Facade mod Sdr. Boulevard efter renovering. 7

7 Det oprindelige meget lille toiletrum se etageplanen side 11. Det nye badeværelse med håndvask og bruseniche med forsænket gulv se tegningerne side 29. Byfornyelsesprojektet Den renoverede ejendom ligger på Vesterbro i København (Sdr. Boulevard 18-20). Ejendommen indeholder 24 ejerlejligheder. Med støtte fra Projekt Renovering er anvendt en alternativ byggeproces og et andet materialevalg end oprindeligt planlagt. Den anvendte løsning udnytter lette byggesystemer, der i dag er kendt hver for sig, men som ikke tidligere har været anvendt i denne kombination i mere end nogle få tilfælde og ikke i et byfornyelsesprojekt i en ejendom af denne karakter. Renoveringen af ejendommen skete som led i en Boligforbedringsbeslutning efter Byfornyelsesloven. Ejendommen indeholder 2 opgange a 12 lejligheder på hver 43 m 2. Der var således tale om meget små lejligheder på 1 1 /2 værelse med et køkken så smalt, at en normal bredde af køkkenbord ikke var mulig. Lejlighederne havde alle skabskloset. Byfornyelsearbejderne på ejendommen omfattede etablering af nye køkkener og badeværelser som led i en total istandsættelse af bygningens konstruktioner og installationer. De eksisterende træetageadskillelser i køkken og entre blev fjernet og erstattet af en let gipsplade-stålkonstruktion. Der blev etableret tilbygninger i form af køkkentårne med et brutto areal på 5 m 2 (den normale grænse for at kunne få byggetilladelse i et byfornyelsesprojekt som dette). På grund af det lette byggesystems meget høje isoleringsevne opfyldes Bygningsreglementets krav til transmissionskoefficient for ydervægge med en vægtykkelse på blot 232 mm. Da projektet samtidig indebar, at bagtrapperne blev nedlagt, er det ved ombygningen lykkedes at etablere køkkener og badeværelser af tilfredsstillende størrelse og indretning. Der gennemførtes samtidig forsøg under Energiforskningsprogrammet (EFP) med lavtemperatur loftvarme med varmegenvinding, hvorved de meget pladskrævende lavtemperatur radiatorer undgås. Etableringen af loftvarmeanlægget blev også støttet som forsøgsprojekt af Bygge- og Boligstyrelsen. Brugsarealet i lejlighederne er således ved byfornyelsen blevet øget meget væsentligt, hvilket også afspejles i de høje salgspriser, der efterfølgende er set for disse ejerlejligheder. 8

8 Projektbeskrivelse Med udgangspunkt i et allerede principgodkendt byfornyelsesprojekt opstod under detailprojekteringen den idé at ændre de projekterede etagedæk fra en traditionel betonkonstruktion til et Danogips BS-60 system. Samtidig anvendes et af Danogips og Rockwool udviklet let facade system. Anvendelsen af disse nye lette byggesystemer betyder, at etablering af køkkentårne og udskiftningen af den nedslidte etageadskillelse bliver lettere og hurtigere at udføre. De bærende stålrammer er præfabrikerede og forsynet med montagebolte, der om nødvendigt tillader en præcis tilpasning til varierende etagehøjder. Råhuset i tilbygningen og den nye kerne er meget let - ca. en fjerdedel af en traditionel løsning, idet konstruktionsmaterialerne er stål, mineraluld og gips. De tungeste enkeltdele er stålrammerne, der vejer ca. 300 kg. De nye dæk i 5 etager vil kunne monteres på 5 arbejdsdage. Der er i forbindelse med projekteringen udarbejdet detailtegninger, specielt vedrørende samlinger mellem eksisterende konstruktion og tilbygning. Endvidere er der udført værkstedstegninger i stor målestok for de præfabrikerede konstruktionsdele. Der er gennemført en beregning af en sammenlignelig pris og tidsplan for det gennemførte projekt og for den mere traditionelle løsning, således at en direkte sammenligning kan gennemføres. Byggeriet startede i juli 1998 og blev afleveret i april Byggeriet kunne først påbegyndes mere end 9 måneder efter licitationen. Forsinkelsen skyldes lang sagsbehandlingstid i Stadsarkitektens Direktorat i Københavns Kommune (Organisationen af Københavns Kommunes Plan- og Ejendomsdirektorat blev under forløbet af projektet ændret. I april 1998 blev Stadsarkitektens Direktorat endvidere nedlagt som selvstændigt direktorat. I denne rapport er bibeholdt de oprindelige betegnelser for de kontorer, der har indgået i beslutningerne). Den forsinkede byggestart medførte, at de senere dele af byggeprocessen fandt sted i vinterperioden, hvilket både førte til ekstra udgifter og forlængelse af byggeperioden. Stålramme til køkkentårn. Rammehjørne med montageflig for gulvbjælke. 9

9 Gårdfacade før Gårdfacade efter 10

10 Etageplan før Etageplan efter 11

11 Gårdfacade efter rydning af vådrumskerne. Baggrund I dette afsnit behandles projektets baggrund, tidligere erfaringer med det anvendte byggesystem, projektets målgruppe og målsætning samt de erhvervsmæssige perspektiver. Der findes i dag et meget stort antal toværelses lejligheder i København, Frederiksberg, Århus og Aalborg. Mange af disse lejligheder er bygget omkring århundredeskiftet og har ingen eller meget interimistiske badefaciliteter. Der findes i dag et meget stort behov for moderne to-værelses lejligheder inden for bykernen, men der stilles samtidig krav om tidssvarende faciliteter i form af køkken og bad. Anvendelsesmuligheder Metoden er i princippet anvendelig ved alle mindre lejligheder (1-3 værelser). Det vil kræve nærmere undersøgelser, hvis metoden skal anvendes ved større lejligheder, idet der kan opstå problemer med hensyn til bygningens stabilitet og etagesystemets bæreevne ved større spændvidder. Langt det største potentiale for tilbygninger af denne art er imidlertid de små lejlighedstyper. Der er derfor ikke foretaget en analyse af andet end denne del af renoveringssektoren. Det har indtil i dag været uhyre vanskeligt at finde økonomisk sammenhæng i renovering af mange af disse lejligheder som følge af: store omkostninger til genhusning som følge af lang byggetid problemer med begyndende råd og svamp i etageadskillelse ved køkken/toilet problemer med overhovedet at få plads til et fornuftigt køkken og bad stor vægt af traditionel konstruktion har medført dyr fundering 12 følsomhed over for vejrlig, idet lukningen af bygningen har taget lang tid.

12 Erfaringer med de anvendte systemer I henhold til interview af produktchef for udvendig facade isolering hos Rockwool er der kun gennemført et lignende projekt i Nykøbing Sjælland (Algade 22) omkring Der havde ikke været gennemført opfølgning på anden vis, at end at Rockwool og Danogips meget omhyggeligt havde fulgt projektet (I den oprindelige ansøgning til Projekt Renovering var det foreslået, at følge op på dette og det senere nævnte projekt i Århus. Den del af projektet blev imidlertid ikke bevilget). Danogips' konsulent på området oplyste, at der også skulle være gennemført et projekt i Århus, der kan minde om det aktuelle projekt. Der forelå imidlertid heller ikke her nogen rapportering. De to producenter har fulgt og bistået projektet undervejs. Tilbygning af køkkentårne på ældre etagehuse er kendt gennem flere år. Boligministeriets rapportering har således dannet inspiration for den endelige udformning af denne del af byggeriet. Byggesystemet er endvidere anvendt i et par projekter inden for nybyggeri, idet systemet indgik som en central del af byggeprocessen i konsortiet Comfort-House i forbindelse med Erhvervsfremme Styrelsens udviklingsprojekt: Proces- og produktudvikling inden for byggeriet. Projektets mål Formålet med projektet er at afprøve det foreslåede system i forbindelse med et byfornyelsesprojekt på Vesterbro. Det foreslåede system forventes at resultere i en reduktion af byggetiden for renoveringer af denne type, samtidig forventes også byggeomkostningerne at blive lavere. Det er karakteristisk for projektet, at det i udstrakt grad anvender præfabrikerede bygningskomponenter, herunder et godkendt BS-60 etagedæk-system. Der er tale om en form for industrialisering af dele af byggeprocessen, bl.a. således at færdiggørelsen udvendigt kan ske uafhængigt af den indvendige færdiggørelse. Kvantificering af projektets mål. Efter udvikling og gennemprøvning på det aktuelle byggeprojekt på Sdr. Boulevard ventes det, at der ved en tilsvarende renoveringsopgave kan opnås følgende besparelser i forhold til de på tidspunktet for projekteringen forventede priser: Reduceret byggetid (ca. 35%) besparelse på byggerenter, 3 til 4 måneder: kr. Reduceret genhusningstid (50%), 3 måneder: kr. Besparelser på håndværkerudgifter (10%): kr. I alt: kr. Vådrumskerne under nedrivning. 13

13 Udviklingsprojektets økonomi I Bilag 2 er givet en samlet oversigt over udviklingsprojektets budget. Hovedtallene fremgår af nedenstående: kr. til ekstra projektering, kalkulation og tilsyn på byggepladsen kr. til rapportering kr. til ekstra håndværker- og rådgiveromkostninger forårsaget af, at det er første gang dette system anvendes. Heraf er kr. afsat til håndværkerudgifter. Der er således fra Projekt Renovering bevilget i alt kr. til udviklingsprojektet. Resultater Til vurdering af forskellen i pris mellem en mere traditionel løsning og den anvendte løsning har hovedentreprenøren gennemført en kalkulation. Der er regnet på en løsning baseret på betondæk udstøbt på stedet over filigran dækelementer. Facaderne har her en tykkelse på 390 mm og er opbygget af 15 cm betonelementer + 12,5 cm isolering + pudset halvstens skalmur. Den kalkulerede råhuspris for de to traditionelle køkkentårne inklusive indvendige gipsvægge blev: kr. De nye lette køkkentårne kostede: kr. Besparelsen er således: kr. svarende til 27%. 14

14 Erhvervsmæssige perspektiver Projektets målgruppe er boligselskaber, ejerlejligheds- og andelsboligforeninger, arkitekter og rådgivende ingeniører. Et færdigt udviklet byggesystem ventes at give mulighed for, at en stor del af Københavns og Frederiksberg Kommunes små toværelses lejligheder uden badefaciliteter og tidssvarende køkkener kan moderniseres for væsentligt lavere omkostning end forventet i dag. Besparelsen vil dels fremkomme som en reduktion i genhusningsomkostningerne og dels som direkte besparelse på håndværkeromkostningerne. 50% af Københavns Kommunes boliger er på 1 eller 2 værelser, og en meget stor del af disse er fortsat uden eget bad. Projektets gunstige forløb vil kunne bidrage til at forbedre boligstandarden, inden for de givne økonomiske rammer for byfornyelsen. Systemet vil relativt let kunne eksporteres. Ved mange byfornyelsesopgaver findes der begrænset motivation hos byggeriets parter til afprøvning af nye teknologier, der giver billigere byggeri. Årsagen er en større risiko, en mindre fortjeneste på kort sigt, samt at alle meromkostninger oftest kan væltes over på det offentlige. En række af ovennævnte barrierer vil kun kunne nedbrydes gennem afprøvning af systemet i praksis som i det aktuelle projekt. Herigennem vil der kunne komme et pres fra bygherrer for at anvende dette hensigtsmæssige system. De anførte barrierer er for de flestes vedkommende præcis de samme barrierer, som blev konstateret i Erhvervsfremme Styrelsens program: Proces- og produktudvikling inden for byggeriet. Barrierer Der ses følgende barrierer for systemets udbredelse: Manglende viden om systemet. Manglende lyst til at gå ind i systemet fra arkitekt/ingeniørside, idet systemet kræver lidt større indsats end ved traditionelle systemer samtidig med at byggeomkostningerne reduceres. Honoraret til teknikerne er ofte direkte afhængig af byggeudgiften. Der er derfor p.t. intet økonomisk incitament til nytænkning hos rådgiverne, der specialiserer sig i renoveringsprojekter. Lejelovgivningen betyder, at der er grænser for, hvor store renoveringsudgifter udlejeren kan få refunderet via huslejestigninger. Derfor vil denne type renovering i bl.a. København formodentlig kun finde sted i ejerboliger og andelsboliger samt ved statsstøttet renovering (byfornyelse). Vådrumskerne under nedrivning. Usikkerhed fra entreprenører ved tilbudsgivning, da systemet er nyt. Man kan derfor vente, at der indregnes et "usikkerhedstillæg", som reducerer konkurrencedygtigheden. Reducerede håndværkertimer på pladsen kan betyde, at nogle entreprenører ikke ønsker at arbejde med systemet, da fortjenesten kommer til at ligge hos andre. Ved byggerier med arkitektonisk interessant baghusfacade kan det måske kræves, at der findes en anden løsning end systemets pudsede facade. 15

15 Faktuelle oplysninger I renovering af ejendommen indgår som anført i næste afsnit en afprøvning af et nyudviklet loft varmesystem. Denne del af projektet indgår i et Energiforskningsprojekt (EFP) støttet af Energistyrelsen, og der er givet tilsagn om 100 % refusion af forsøgsomkostninger til varmesystemet. Den efterfølgende rapportering er, hvor intet andet er anført, relateret til den del af renoveringen, der hører under Projekt Renovering. Huset Ejendommen Sdr. Boulevard er opført i 1876 i traditionelt byggeri for den tid: indervægge i bindingsværk udfyldt med halvstens pudset murværk (Bærende vægge af bindingsværk blev først forbudt ved byggeloven af 1889). Facaden før og efter mod Sdr. Boulevard fremgår af fotos på side 7, og facaden i gården vises før og efter på side 44. Tegningerne side viser den ændring, der sker med facaden set mod gården. Ejendommen har 6 etager og indeholder to opgange med hver 12 ejerlejligheder på 43 m 2 fordelt på 2 værelser, køkken, toilet og entré. I de 4 øverst beliggende lejligheder har der været mulighed for at placere en brusekabine i tilslutning til køkkenet, idet toiletterne her var placeret anderledes end i de øvrige lejligheder. Afløbsinstallationerne har ikke været forsvarligt udført, hvilket tydeligt fremgik af fugtskader på lofterne i nogle af de underliggende lejligheder. Ejendommens lejligheder har efter at de blev udstykket som ejerlejligheder været genstand for en meget varierende anvendelse, der rækker fra prostitution, over "hotel" til almindelig beboelse. Ejendommen var opvarmet med gas-, petroleums- og elopvarmning. Ejendommen har tidligere været opdelt i op til 48 lejemål, idet der fra hver af de nuværende lejligheder er to døre til hovedtrappen. Bygherren Bygherren er Ejerlejlighedsforeningen for Sdr. Boulevard repræsenteret ved ejendommens daværende administrator: advokat Annelise Lemche. Projektet er et af de første byfornyelsesprojekter, der omfatter en ejendom med ejerlejligheder. Rådgivere Det rådgivende ingeniørfirma Löwenmark F.R.I har været totalrådgiver for bygherren. Löwenmark har i forbindelse med projektet anvendt en række underrådgivere vedrørende arkitektur, indretning, bærende konstruktioner og el-installationer. Se opgørelsen på indersiden af bagerste omslag. Konsulentfirmaet EMU, Energi & Miljø Undersøgelser (Nu SPOK ApS) har forestået koordineringen og rapportering af udviklingsprojektet. Det meget smalle oprindelige køkken tillod ikke et køkkenbord i rimelig bredde. Det nye køkken har fransk altan og tilstrækkelig plads til lille spisebord. 16

16 Kommunen I december 1992 vedtager Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune en beslutning om byfornyelse: Byfornyelsesbeslutning - karré 2. Beslutningen omfatter alle ejendomme i området afgrænset af Skydebanegade (8), Istedgade, Absalonsgade og Sdr. Boulevard. Se også side 53. Planlægningen af renoveringen af Sdr. Boulevard tog ganske lang tid, hvilket har flere årsager, hvorom der berettes i det følgende. Af samme årsag har planlægningen fået sit eget afsnit. Undervejs i forberedelsen af projektet glemmer kommunen tilsyneladende at forny beslutningen om byfornyelse, da den oprindelige beslutning forældes. Der kræves derfor en ny behandling i Borgerrepræsentationen, hvilket dog ikke giver anledning til specielle problemer. administrator med henblik på at få udarbejdet et byggeprojekt. I november 1993 forelægges projektet for første gang kommunen. Efterfølgende fremkommer en række krav fra kommunens side i forbindelse med brandforhold, facadeudformning og materialevalg. Disse krav indarbejdes i projektet og fornyede tegninger indsendes. I oktober 1994 godkendes dispositionsplanen. Efterfølgende udarbejdes et detailprojekt, hvor kommunens krav er indarbejdet. Renoveringens omfang Beslutningen om tvungen byfornyelse indebærer, at det offentlige betaler for den forbedring, der gennemføres. I modsætning til udlejningsejendomme er det ikke muligt at hæve huslejen efterfølgende, hvorfor der ved ejerlejligheder skal fastlægges et bidrag, som den enkelte lejlighed skal refundere til staten/kommunen. Stadsarkitektens Direktorat godkendte, at facader, køkkener, bad og toilet blev renoveret fuldstændigt inklusive udskiftning af vinduer. Derimod kunne udskiftning af enkelte gulve i lejlighedernes to værelser kun udføres i det omfang, det viste sig tvingende nødvendigt. Vægge og indvendige døre måtte kun istandsættes i begrænset omfang. I dette tilfælde, hvor der er tale om ejerlejligheder, foranlediger kommunen, at de nuværende lejligheders tilstand vurderes. Denne vurdering sammenholdt med den planlagte renovering indebærer en beregning af lejlighedernes værdiforbedring. Ved vurderingen i 1996 fastsættes beløbet til kr., som de enkelte ejere skal betale Københavns Kommune i form af et pantebrev. Tidsforløbet før udbudet Kort tid efter beslutningen om byfornyelse kontaktes Löwenmark af ejendommens Fugtskade i loft fra overliggende køkken. 17

17 Licitation Licitationen blev som anført afholdt i september 1997 og forhandlet på plads i oktober Resultatet viste en forholdsvis stor spredning, selv om der var tale om bud fra firmaer, der er vant til at arbejde med udviklingsprægede projekter. De store forskelle i budene kunne ikke begrundes ved systematiske afvigelser i enhedspriserne. Årsagen er rimeligvis, at NCC, Rasmussen & Schiøtz, der vandt licitationen, allerede havde erfaringer med tilsvarende lette byggesystemer, f.eks. Comfort-House. Tidsforløbet frem til byggestart I november 1997 oplyste kommunens Byggedirektorat, at der ikke var væsentlige indsigelser fra Stadsarkitektens Direktorat, hvorfor en byggetilladelse hurtigt kunne forventes. I januar 1998 afholdes møde med Stadsarkitektens Direktorat, hvor det kort forud er meddelt fra dette, at den valgte lette udformning af badeværelserne (Projektet var udformet jævnfør SBI anvisning 180 om lette badeværelser, det såkaldte eksempel 5. Dette forhold omtales mere udførligt efterfølgende) under ingen omstændigheder kan godkendes i Københavns Kommune. Selv en udformning som en let løsning som anvist i SBI 180 kunne ikke godkendes. Desuden meddeles, at projektets økonomi er uacceptabel. Der er i Bilag 1 redegjort for økonomien, der ikke havde ændret sig væsentligt, når der indregnes byggeprisernes udvikling i perioden og de krav til ændringer, som Stadsarkitektens Direktorat havde foreskrevet. Yderligere besparelsesforslag diskuteres herefter samtidig med at der findes en tung løsning af badeværelsesproblemet, der ved ihærdig indsats fra rådgiver og entreprenør kun fordyrer projektet uvæsentligt. Først i juni måned 1998 kan en entreprisekontrakt underskrives. Det var efter udløbet af entreprenørens tidsfrist for tilbudets opretholdelse. Ved velvillig indstilling fra hovedentreprenøren blev tilbudet fastholdt, men en forlængelse af byggeperioden måtte accepteres. I Bilag 3 er vist tidsplanen for projektet, som den er udarbejdet af entreprenøren kort efter kontraktens underskrift. Det fremgår heraf, at byggeriet starter i begyndelsen af juli Fuld fart i nedbrydningen! 18

18 Energiforskningsprojektet I august 1994 ansøgte Lövenmark F.R.I Energistyrelsen om støtte fra energiforskningsmidlerne (EFP) med henblik på afprøvning af et nyudviklet loftvarmesystem (3). Den grundlæggende idé bag det nye system er: at spare plads, hvilket opnås ved, at radiatorer undgås og rørfremføringen forenkles, at udnytte lavtemperaturvarme, som ellers kræver store radiatorflader, og at skabe et bedre indeklima og lavere energiforbrug, hvilket sker ved etablering af indblæsning med varmegenvinding fra afkastluften. Efter at have fået en positiv vurdering fra SBI, blev der i februar 1995 af Bygge- og Boligstyrelsen bevilget støtte til de ekstra omkostninger, der er forventelige ved en sådan første gangs etablering af en ny type varmeanlæg. Under forberedelsen af denne del af projektet stødte vi på en del problemer af psykologisk karakter, idet der var tale om et helt nyt og ukendt opvarmningssystem for de fleste beboere. Der kom spørgsmål af typen: I forbindelse med energiforskningsprojektet blev der gennemført en opfølgning til dokumentation for de energimæssige forhold i løbet af en fyringssæson. Målingerne blev gennemført af DTI, Energi. Det havde af forsøgstekniske grunde naturligvis været interessant, hvis den ene opgang var gennemført med et traditionelt system og den anden med det nye system. Vi var imidlertid bange for, at en sådan opsplitning i for høj grad ville fokusere på det forsøgs- og udviklingsmæssige og dermed skabe usikkerhed hos ejerne. Da det samtidig ikke er nødvendigt af energimæssige årsager (Variationen i energimæssig opførsel mellem beboere i lejligheder er erfaringsmæssigt så stor, at en sammenligning mellem energiforbruget hos to opganges beboere ikke vil være tilstrækkelig, når der kun er tale om 12 lejligheder i hver opgang) at gennemføre en sådan opdeling, blev den aldrig behandlet i dybden. Stigestrenge for loftvarmeanlæg er placeret sammen med vandledninger, afløbsledninger og udsugningskanal i rørskakte mellem bad og køkken. Hvad sker der, hvis det ikke virker? Hvorledes opleves loftvarme? Fryser man ikke om tæerne og bliver varm om hovedet? Loftvarme er hovedsageligt gennemført i parcelhussektoren og enkelte institutioner baseret på elpaneler (Det er strålingsbidraget fra elpaneler, der giver anledning til ovennævnte reaktioner vedrørende varme ved hovedet, idet strålingsbidraget ved uheldig placering og for høj overfladetemperatur kan opleves ubehageligt). Det var derfor umuligt at finde relevante referencer, som kunne forevises de tvivlende ejere, der naturligvis frygtede, at deres lejlighed skulle blive mindre værd. Det endte med, at ejerne selv fik mulighed for at vælge, om de foretrak det nye system, eller om de ville have et traditionelt vandbåret radiator system. En omfattende oplysningskampagne gennem beboermøder, suppleret med et gennemarbejdet teknisk dokumentationsmateriale, gjorde at alle valgte at tilslutte sig det nye system. 19

19 Planlægningsfasen I dette afsnit redegøres for de forhold af planlægningsmæssig karakter, der har haft betydning for byggeriets tidsforløb. Endvidere behandles de ændringer af projektet, der blev krævet af Stadsarkitektens Direktorat. Der er givet en forholdsvis detaljeret beskrivelse af sagsforløbet, fordi det tydeligt viser, at de administrative barrierer for indførelse af nye byggemetoder kan være høje, hvis kommunen ikke evner/ønsker at deltage positivt ved behandlingen af de forsøgsmæssige dele af renoveringsprojekter. Bygherren Lejlighedernes tilstand bar stærkt præg af, at mange ikke regelmæssigt havde været beboet. En del lejligheder var anskaffet af provinsfirmaer med henblik på billig overnatning for medarbejdere, når de var i København. Det har kompliceret beslutningsprocessen, at der har været store vanskeligheder med at få kontakt til samtlige ejere og beboere. Dette forhold vurderes som væsentligt forskelligt fra, hvad der gælder for udlejningsejendomme og andelsboligforeninger. Det har været en stor fordel for projektets gennemførelse, at ejerlejlighedsforeningens bestyrelse - personificeret gennem dens formand - gik meget aktivt ind i planlægningen. Kommunen Der opstod allerede fra projektets start en række forsinkelser. De to væsentligste årsager til forsinkelserne skyldes: Når der er tale om ejerlejligheder, er det vigtigt at notere sig, at det er de enkelte ejere, der har håndsret over lejlighederne. Det betyder, at administrator eller bestyrelse kun kan træffe beslutninger om væsentlige forhold, der på forhånd er aftalt. I forbindelse med et sådant projekt er der mange beslutninger, der er væsentlige for den enkelte. Det er vor opfattelse, at kommunens Plan- og Ejendomsdirektorat ikke har været tilstrækkelig opmærksom på dette forhold. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er ejerne selv, der har godkendt projektet og delvist betalt herfor samtidig med, at det udelukkende er ejerne, der kommer til at bøde for uhensigtsmæssige løsninger. Specielle forhold ved byfornyelse i København I Københavns Kommune er der som følge af gennemførelsen af en lang række byfornyelsessager efterhånden etableret en praksis for hvilke tekniske løsninger, der af Københavns Kommune anses for uhensigtsmæssige, og hvilke, der er acceptable. De pågældende regler og arbejdsgange er i et vist omfang kun beskrevet i interne notater. Dette betyder, at der kan være betydelige forskelle på gennemførelsen af et byfornyelseprojekt i København og i det øvrige land. Uskrevne regler og arbejdsgange medfører selvsagt problemer for rådgivere, der ikke har stor erfaring med gennemførelse af byfornyelsesprojekter i København. Tidsforsinkelser i planlægningsfasen kan opstå ved, at man ikke inden for rimelig tid får svar på fremsendte forslag og spørgsmål. I den aktuelle sag blev der endda i flere tilfælde ikke svaret på spørgsmål selv efter flere skriftlige rykkere. Det viste sig relativt sent i forløbet, at den korrekte procedure tilsyneladende var, at man skulle anmode om et møde, hvor man kunne fremkomme med sine forslag. Dette viste sig dog ikke tilstrækkeligt, idet en klar stillingtagen til forslag fremlagt på møderne ikke altid var mulig at opnå. Kommunen havde begrænset erfaring med byfornyelse af ejerlejligheder. Rådgiveren og administratoren tilhørte ikke den inderkreds af firmaer, der traditionelt beskæftiger sig med byfornyelsesprojekter, og som kommunen derfor har samarbejdet med tidligere. Endvidere var et byfornyelsesselskab ikke inddraget som ved mange af de øvrige byfornyelsesarbejder på Vesterbro. Ejerlejligheder 20

20 Specielle regler for badeværelsesudformning. Løsninger, der kan anvendes i landets øvrige kommuner, kan ikke altid anvendes i København. Således godkendes badeværelser i let udførelse ikke, på trods af at sådanne løsninger kan findes i SBI s anvisninger. Kun under helt specielle forhold, hvor de bærende konstruktioner eller funderingsforholdene giver problemer, kan der dispenseres. Da den lette badeværelsesløsning var et vigtigt element i det foreslåede byggekoncept, var hele konceptet ved at falde til jorden. Det lykkedes imidlertid at designe en forholdsvis let glasfiber beton badeværelsesbund, der kombineret med traditionel opmuring i gasbeton kunne godkendes. Herved blev projektet dyrere, bl.a. fordi den bærende konstruktion måtte forstærkes. Grundidéen kunne dog stadig afprøves i fuldt omfang, men der er altså muligheder for billigere løsninger uden for Københavns Kommune. Produktion af fiberbeton hos BB fiberbeton AS. Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad 21

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger - metode og dokumentation af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger metode og dokumentation 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2003 Forlagsredaktion: Thomas Rump,tr@nyttf.dk Omslag: Henning

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29] A. I dette afsnit opstilles de enkelte aktiviteters tidsforbrug. Dette gøres ud fra de i mæ ngdeberegningen fundne mængder. Udførelsestiderne, der benyttes, er fastsat ud fra dataene i kilden [Appendiks

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Revideret februar 2015 Bestyrelsen i A/B Jæger har fået udarbejdet nedenstående retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft 1.0 ANDELSBOLIGFORENING Geografi København Nørrebro Periode for udførelse 2005 2006 Lejlighedssammensætning Type 2V: 4 stk. 3V: 25 stk. 4V: 1 stk. 5V: 1 stk. Antal ialt 31 lejligheder Både før og efter

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

BBR-nr.: 461-642853 Energimærkning nr.: 200010914 Gyldigt 5 år fra: 25-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-642853 Energimærkning nr.: 200010914 Gyldigt 5 år fra: 25-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Guldsmedevænget 41 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-642853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

15 NYE TAGBOLIGER FREDERIKSSUNDSVEJ 68

15 NYE TAGBOLIGER FREDERIKSSUNDSVEJ 68 15 NYE TAGBOLIGER FREDERIKSSUNDSVEJ 68 1 FREDERIKSSUNDSVEJ 68 A-I OG PROVSTEVEJ 2 A-C Tagbolig.nu købte ejerforeningens lofter og etablerede 15 nye tagboliger med egne tagterrasser. Provenuet fra salg

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Lovgivning Byggeriets parter og det færdige byggeri skal overholde gældende love, reglementer og miljøkrav, cirkulærer, normer og standarder,

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen BYFORNYELSE I KØBENHAVN Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen Byfornyelse 1. Hvorfor og hvordan laver vi byfornyelse? 2. Støttemuligheder og støtteomfang 3. Kriterier og prioriteringer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gammelbro 60 7190 Billund Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. marts 2013 Til den 4. marts 2023. Energimærkningsnummer 310027953 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Resendalvej 21 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-014669 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

Passivhus - et eksempel fra Frederikssund. til KOMFORT HUS standard. Renovering af etageejendomme

Passivhus - et eksempel fra Frederikssund. til KOMFORT HUS standard. Renovering af etageejendomme Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del Bilag 185 Offentligt Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Passivhus et eksempel fra Frederikssund Domea Boligforeningen Rosenvænget

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Allégade 18 stuen og kælder

Allégade 18 stuen og kælder Allégade 18 stuen og kælder Skitseprojekt for udstykning af 3 lejligheder 11.03.2015 Allegade 18 Matr. nr. 30a Allegade 18 Allégade 18 stuen og kælder Ejendommen Beliggenhed: Allégade 18 stuen og kælder,

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torshaven 75 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-019777 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling

Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Danas Plads 19 m.fl. Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling den 23. maj 2016, klokken 19:00 i Skolen ved Søerne, Filippavej 2, 1928 Frederiksberg C vedrørende Altan beslutningsproces

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk Hus opført i betonelementer 24-01-2007 Ingeniørhuset i København Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V 1 Flemming knudsen Faglig uddannelse som tømrer Bygningsingeniør fra Odense Teknikum 1969 Ansat på

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-37 April 2012

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-37 April 2012 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-37 April 2012 BYGGERIET NU SKER DER NOGET! Byggeriet udføres som hovedentreprise af NCC Construction Danmark A/S. NCC har sat deres skurby op over garageanlægget og afspærret

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere