Let facade- og etagedæk-system. Let facade- og etagedæk-system til renovering. Projekt nr. 290

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Let facade- og etagedæk-system. Let facade- og etagedæk-system til renovering. Projekt nr. 290"

Transkript

1 Let facade- og etagedæk-system Let facade- og etagedæk-system til renovering Projekt nr. 290

2 Let facade- og etagedæk-system Let facade- og etagedæk-system til renovering

3 Forord Et af Projekt Renoverings overordnede mål var at afprøve nye byggesystemer. I denne rapport beskrives resultaterne af et projekt, hvor inddragelse af industrielle metoder i byggeprocessen har været i stand til at reducere byggetiden med 35%, og dermed den nødvendige genhusningstid tilsvarende opnå besparelser i håndværksomkostningerne på 10%. Samtidig er det opnået at skaffe plads til et fornuftigt køkken og bad i små lejligheder ved en forøgelse af bruttoarealet på blot 5 m 2 pr. lejlighed og nedlæggelse af bagtrappen. Disse resultater er opnået ved at kombinere kendte byggekoncepter på en ny måde, hvorved problemer med uforudsigelig råd og svamp i etageadskillelsen ved vådrum er undgået, dyr fundering er undgået ved anvendelse af lette byggekomponenter, samt følsomhed over for vejrlig er reduceret, idet færdiggørelse udvendigt og indvendigt sker uafhængigt af hinanden. Rapporten konkluderer, at målene for reduktion i byggetid, genhusningstid og håndværkeromkostninger er opnået, og sågar kan ventes øget ved fremtidige projekter, hvor erfaringerne fra dette projekt indarbejdes. Det fremgår af rapporten, at der findes et endog meget stort potentiale for den slags løsninger i København, Århus, Odense og Aalborg. I København udgør 1 og 2 værelselejligheder således op mod 50% af lejlighederne, hvoraf en stor del er uden tidssvarende køkken og bad. Det fremgår imidlertid også, at det er nødvendigt med omhyggelig planlægning og samarbejde mellem alle byggeriets parter for at opnå de ønskede forbedringer. Projektet er blandt de få projekter inden for Projekt Renovering, der omfatter ejerlejligheder. Ejerstrukturen og den dermed forbundne beslutningsproces har vist sig at kunne give planlægningsmæssige problemer i form af en langstrakt beslutningsproces. Rapporten peger på det - gennem flere analyser - efterhånden gennemgående tema, at fornyelse inden for byggesektoren ofte støder på næsten uovervindelige barrierer i form af den manglende incitamentsstruktur, idet besparelser gennemført af rådgiveren ved meget detaljeret projektering og planlægning straffes i form af lavere honorar, og de reducerede håndværksaktiviteter på byggepladsen skal flyttes til andre sektorer inden for industrien. Erhvervs- og Boligstyrelsen Marts 2004 For at opnå disse besparelser var det nødvendigt at gå forholdsvis radikalt til værks. Renoveringen omfattede således en total fjernelse af konstruktioner i bygningens våde kerne, dvs. toilet og køkken. 4

4 Forord Projektresumé Baggrund Faktuelle oplysninger Energiforskningsprojektet Planlægningsfasen Forsøgsprocessen Byggeriet Resultater Erhvervsmæssig perspektivering Samlet konklusion og anbefalinger Referencer Bilag 1. Indeksregulering af byggeprojekt Bilag 2. Projektansøgning Projekt Renovering Bilag 3.Tidsplan efter godkendelse af opstart i juli 98 Forsøgsprojektets parter og deltagere 4 7 Indhold

5 6 Stålrammen i øverste etage gøres klar til montage af spær.

6 Projektresumé Let facade- og etagedæk-system til renovering af små lejligheder ved køkken-/badtilbygninger. Målsætning Afprøvning af lette facade- og etageadskillelser med henblik på at afkorte byggetiden ved renovering af mindre lejligheder (typisk 2 værelser uden bad), hvor der ønskes etableret bad og forbedret køkken. Renoveringen gennemføres ved etablering af køkkentårn. En anvendelse af byggesystemet ventes at reducere prisen og byggetiden for renoveringer af denne ejendomstype, der fortsat findes i stort tal i København og andre større byer. Byggemetoden sikrer mod uforudsete udgifter til råd og svampeskader, idet hele den våde kerne i huset udskiftes. Facade mod Sdr. Boulevard før renovering. Bemærk sodsværtning af facade efter brand. Facade mod Sdr. Boulevard efter renovering. 7

7 Det oprindelige meget lille toiletrum se etageplanen side 11. Det nye badeværelse med håndvask og bruseniche med forsænket gulv se tegningerne side 29. Byfornyelsesprojektet Den renoverede ejendom ligger på Vesterbro i København (Sdr. Boulevard 18-20). Ejendommen indeholder 24 ejerlejligheder. Med støtte fra Projekt Renovering er anvendt en alternativ byggeproces og et andet materialevalg end oprindeligt planlagt. Den anvendte løsning udnytter lette byggesystemer, der i dag er kendt hver for sig, men som ikke tidligere har været anvendt i denne kombination i mere end nogle få tilfælde og ikke i et byfornyelsesprojekt i en ejendom af denne karakter. Renoveringen af ejendommen skete som led i en Boligforbedringsbeslutning efter Byfornyelsesloven. Ejendommen indeholder 2 opgange a 12 lejligheder på hver 43 m 2. Der var således tale om meget små lejligheder på 1 1 /2 værelse med et køkken så smalt, at en normal bredde af køkkenbord ikke var mulig. Lejlighederne havde alle skabskloset. Byfornyelsearbejderne på ejendommen omfattede etablering af nye køkkener og badeværelser som led i en total istandsættelse af bygningens konstruktioner og installationer. De eksisterende træetageadskillelser i køkken og entre blev fjernet og erstattet af en let gipsplade-stålkonstruktion. Der blev etableret tilbygninger i form af køkkentårne med et brutto areal på 5 m 2 (den normale grænse for at kunne få byggetilladelse i et byfornyelsesprojekt som dette). På grund af det lette byggesystems meget høje isoleringsevne opfyldes Bygningsreglementets krav til transmissionskoefficient for ydervægge med en vægtykkelse på blot 232 mm. Da projektet samtidig indebar, at bagtrapperne blev nedlagt, er det ved ombygningen lykkedes at etablere køkkener og badeværelser af tilfredsstillende størrelse og indretning. Der gennemførtes samtidig forsøg under Energiforskningsprogrammet (EFP) med lavtemperatur loftvarme med varmegenvinding, hvorved de meget pladskrævende lavtemperatur radiatorer undgås. Etableringen af loftvarmeanlægget blev også støttet som forsøgsprojekt af Bygge- og Boligstyrelsen. Brugsarealet i lejlighederne er således ved byfornyelsen blevet øget meget væsentligt, hvilket også afspejles i de høje salgspriser, der efterfølgende er set for disse ejerlejligheder. 8

8 Projektbeskrivelse Med udgangspunkt i et allerede principgodkendt byfornyelsesprojekt opstod under detailprojekteringen den idé at ændre de projekterede etagedæk fra en traditionel betonkonstruktion til et Danogips BS-60 system. Samtidig anvendes et af Danogips og Rockwool udviklet let facade system. Anvendelsen af disse nye lette byggesystemer betyder, at etablering af køkkentårne og udskiftningen af den nedslidte etageadskillelse bliver lettere og hurtigere at udføre. De bærende stålrammer er præfabrikerede og forsynet med montagebolte, der om nødvendigt tillader en præcis tilpasning til varierende etagehøjder. Råhuset i tilbygningen og den nye kerne er meget let - ca. en fjerdedel af en traditionel løsning, idet konstruktionsmaterialerne er stål, mineraluld og gips. De tungeste enkeltdele er stålrammerne, der vejer ca. 300 kg. De nye dæk i 5 etager vil kunne monteres på 5 arbejdsdage. Der er i forbindelse med projekteringen udarbejdet detailtegninger, specielt vedrørende samlinger mellem eksisterende konstruktion og tilbygning. Endvidere er der udført værkstedstegninger i stor målestok for de præfabrikerede konstruktionsdele. Der er gennemført en beregning af en sammenlignelig pris og tidsplan for det gennemførte projekt og for den mere traditionelle løsning, således at en direkte sammenligning kan gennemføres. Byggeriet startede i juli 1998 og blev afleveret i april Byggeriet kunne først påbegyndes mere end 9 måneder efter licitationen. Forsinkelsen skyldes lang sagsbehandlingstid i Stadsarkitektens Direktorat i Københavns Kommune (Organisationen af Københavns Kommunes Plan- og Ejendomsdirektorat blev under forløbet af projektet ændret. I april 1998 blev Stadsarkitektens Direktorat endvidere nedlagt som selvstændigt direktorat. I denne rapport er bibeholdt de oprindelige betegnelser for de kontorer, der har indgået i beslutningerne). Den forsinkede byggestart medførte, at de senere dele af byggeprocessen fandt sted i vinterperioden, hvilket både førte til ekstra udgifter og forlængelse af byggeperioden. Stålramme til køkkentårn. Rammehjørne med montageflig for gulvbjælke. 9

9 Gårdfacade før Gårdfacade efter 10

10 Etageplan før Etageplan efter 11

11 Gårdfacade efter rydning af vådrumskerne. Baggrund I dette afsnit behandles projektets baggrund, tidligere erfaringer med det anvendte byggesystem, projektets målgruppe og målsætning samt de erhvervsmæssige perspektiver. Der findes i dag et meget stort antal toværelses lejligheder i København, Frederiksberg, Århus og Aalborg. Mange af disse lejligheder er bygget omkring århundredeskiftet og har ingen eller meget interimistiske badefaciliteter. Der findes i dag et meget stort behov for moderne to-værelses lejligheder inden for bykernen, men der stilles samtidig krav om tidssvarende faciliteter i form af køkken og bad. Anvendelsesmuligheder Metoden er i princippet anvendelig ved alle mindre lejligheder (1-3 værelser). Det vil kræve nærmere undersøgelser, hvis metoden skal anvendes ved større lejligheder, idet der kan opstå problemer med hensyn til bygningens stabilitet og etagesystemets bæreevne ved større spændvidder. Langt det største potentiale for tilbygninger af denne art er imidlertid de små lejlighedstyper. Der er derfor ikke foretaget en analyse af andet end denne del af renoveringssektoren. Det har indtil i dag været uhyre vanskeligt at finde økonomisk sammenhæng i renovering af mange af disse lejligheder som følge af: store omkostninger til genhusning som følge af lang byggetid problemer med begyndende råd og svamp i etageadskillelse ved køkken/toilet problemer med overhovedet at få plads til et fornuftigt køkken og bad stor vægt af traditionel konstruktion har medført dyr fundering 12 følsomhed over for vejrlig, idet lukningen af bygningen har taget lang tid.

12 Erfaringer med de anvendte systemer I henhold til interview af produktchef for udvendig facade isolering hos Rockwool er der kun gennemført et lignende projekt i Nykøbing Sjælland (Algade 22) omkring Der havde ikke været gennemført opfølgning på anden vis, at end at Rockwool og Danogips meget omhyggeligt havde fulgt projektet (I den oprindelige ansøgning til Projekt Renovering var det foreslået, at følge op på dette og det senere nævnte projekt i Århus. Den del af projektet blev imidlertid ikke bevilget). Danogips' konsulent på området oplyste, at der også skulle være gennemført et projekt i Århus, der kan minde om det aktuelle projekt. Der forelå imidlertid heller ikke her nogen rapportering. De to producenter har fulgt og bistået projektet undervejs. Tilbygning af køkkentårne på ældre etagehuse er kendt gennem flere år. Boligministeriets rapportering har således dannet inspiration for den endelige udformning af denne del af byggeriet. Byggesystemet er endvidere anvendt i et par projekter inden for nybyggeri, idet systemet indgik som en central del af byggeprocessen i konsortiet Comfort-House i forbindelse med Erhvervsfremme Styrelsens udviklingsprojekt: Proces- og produktudvikling inden for byggeriet. Projektets mål Formålet med projektet er at afprøve det foreslåede system i forbindelse med et byfornyelsesprojekt på Vesterbro. Det foreslåede system forventes at resultere i en reduktion af byggetiden for renoveringer af denne type, samtidig forventes også byggeomkostningerne at blive lavere. Det er karakteristisk for projektet, at det i udstrakt grad anvender præfabrikerede bygningskomponenter, herunder et godkendt BS-60 etagedæk-system. Der er tale om en form for industrialisering af dele af byggeprocessen, bl.a. således at færdiggørelsen udvendigt kan ske uafhængigt af den indvendige færdiggørelse. Kvantificering af projektets mål. Efter udvikling og gennemprøvning på det aktuelle byggeprojekt på Sdr. Boulevard ventes det, at der ved en tilsvarende renoveringsopgave kan opnås følgende besparelser i forhold til de på tidspunktet for projekteringen forventede priser: Reduceret byggetid (ca. 35%) besparelse på byggerenter, 3 til 4 måneder: kr. Reduceret genhusningstid (50%), 3 måneder: kr. Besparelser på håndværkerudgifter (10%): kr. I alt: kr. Vådrumskerne under nedrivning. 13

13 Udviklingsprojektets økonomi I Bilag 2 er givet en samlet oversigt over udviklingsprojektets budget. Hovedtallene fremgår af nedenstående: kr. til ekstra projektering, kalkulation og tilsyn på byggepladsen kr. til rapportering kr. til ekstra håndværker- og rådgiveromkostninger forårsaget af, at det er første gang dette system anvendes. Heraf er kr. afsat til håndværkerudgifter. Der er således fra Projekt Renovering bevilget i alt kr. til udviklingsprojektet. Resultater Til vurdering af forskellen i pris mellem en mere traditionel løsning og den anvendte løsning har hovedentreprenøren gennemført en kalkulation. Der er regnet på en løsning baseret på betondæk udstøbt på stedet over filigran dækelementer. Facaderne har her en tykkelse på 390 mm og er opbygget af 15 cm betonelementer + 12,5 cm isolering + pudset halvstens skalmur. Den kalkulerede råhuspris for de to traditionelle køkkentårne inklusive indvendige gipsvægge blev: kr. De nye lette køkkentårne kostede: kr. Besparelsen er således: kr. svarende til 27%. 14

14 Erhvervsmæssige perspektiver Projektets målgruppe er boligselskaber, ejerlejligheds- og andelsboligforeninger, arkitekter og rådgivende ingeniører. Et færdigt udviklet byggesystem ventes at give mulighed for, at en stor del af Københavns og Frederiksberg Kommunes små toværelses lejligheder uden badefaciliteter og tidssvarende køkkener kan moderniseres for væsentligt lavere omkostning end forventet i dag. Besparelsen vil dels fremkomme som en reduktion i genhusningsomkostningerne og dels som direkte besparelse på håndværkeromkostningerne. 50% af Københavns Kommunes boliger er på 1 eller 2 værelser, og en meget stor del af disse er fortsat uden eget bad. Projektets gunstige forløb vil kunne bidrage til at forbedre boligstandarden, inden for de givne økonomiske rammer for byfornyelsen. Systemet vil relativt let kunne eksporteres. Ved mange byfornyelsesopgaver findes der begrænset motivation hos byggeriets parter til afprøvning af nye teknologier, der giver billigere byggeri. Årsagen er en større risiko, en mindre fortjeneste på kort sigt, samt at alle meromkostninger oftest kan væltes over på det offentlige. En række af ovennævnte barrierer vil kun kunne nedbrydes gennem afprøvning af systemet i praksis som i det aktuelle projekt. Herigennem vil der kunne komme et pres fra bygherrer for at anvende dette hensigtsmæssige system. De anførte barrierer er for de flestes vedkommende præcis de samme barrierer, som blev konstateret i Erhvervsfremme Styrelsens program: Proces- og produktudvikling inden for byggeriet. Barrierer Der ses følgende barrierer for systemets udbredelse: Manglende viden om systemet. Manglende lyst til at gå ind i systemet fra arkitekt/ingeniørside, idet systemet kræver lidt større indsats end ved traditionelle systemer samtidig med at byggeomkostningerne reduceres. Honoraret til teknikerne er ofte direkte afhængig af byggeudgiften. Der er derfor p.t. intet økonomisk incitament til nytænkning hos rådgiverne, der specialiserer sig i renoveringsprojekter. Lejelovgivningen betyder, at der er grænser for, hvor store renoveringsudgifter udlejeren kan få refunderet via huslejestigninger. Derfor vil denne type renovering i bl.a. København formodentlig kun finde sted i ejerboliger og andelsboliger samt ved statsstøttet renovering (byfornyelse). Vådrumskerne under nedrivning. Usikkerhed fra entreprenører ved tilbudsgivning, da systemet er nyt. Man kan derfor vente, at der indregnes et "usikkerhedstillæg", som reducerer konkurrencedygtigheden. Reducerede håndværkertimer på pladsen kan betyde, at nogle entreprenører ikke ønsker at arbejde med systemet, da fortjenesten kommer til at ligge hos andre. Ved byggerier med arkitektonisk interessant baghusfacade kan det måske kræves, at der findes en anden løsning end systemets pudsede facade. 15

15 Faktuelle oplysninger I renovering af ejendommen indgår som anført i næste afsnit en afprøvning af et nyudviklet loft varmesystem. Denne del af projektet indgår i et Energiforskningsprojekt (EFP) støttet af Energistyrelsen, og der er givet tilsagn om 100 % refusion af forsøgsomkostninger til varmesystemet. Den efterfølgende rapportering er, hvor intet andet er anført, relateret til den del af renoveringen, der hører under Projekt Renovering. Huset Ejendommen Sdr. Boulevard er opført i 1876 i traditionelt byggeri for den tid: indervægge i bindingsværk udfyldt med halvstens pudset murværk (Bærende vægge af bindingsværk blev først forbudt ved byggeloven af 1889). Facaden før og efter mod Sdr. Boulevard fremgår af fotos på side 7, og facaden i gården vises før og efter på side 44. Tegningerne side viser den ændring, der sker med facaden set mod gården. Ejendommen har 6 etager og indeholder to opgange med hver 12 ejerlejligheder på 43 m 2 fordelt på 2 værelser, køkken, toilet og entré. I de 4 øverst beliggende lejligheder har der været mulighed for at placere en brusekabine i tilslutning til køkkenet, idet toiletterne her var placeret anderledes end i de øvrige lejligheder. Afløbsinstallationerne har ikke været forsvarligt udført, hvilket tydeligt fremgik af fugtskader på lofterne i nogle af de underliggende lejligheder. Ejendommens lejligheder har efter at de blev udstykket som ejerlejligheder været genstand for en meget varierende anvendelse, der rækker fra prostitution, over "hotel" til almindelig beboelse. Ejendommen var opvarmet med gas-, petroleums- og elopvarmning. Ejendommen har tidligere været opdelt i op til 48 lejemål, idet der fra hver af de nuværende lejligheder er to døre til hovedtrappen. Bygherren Bygherren er Ejerlejlighedsforeningen for Sdr. Boulevard repræsenteret ved ejendommens daværende administrator: advokat Annelise Lemche. Projektet er et af de første byfornyelsesprojekter, der omfatter en ejendom med ejerlejligheder. Rådgivere Det rådgivende ingeniørfirma Löwenmark F.R.I har været totalrådgiver for bygherren. Löwenmark har i forbindelse med projektet anvendt en række underrådgivere vedrørende arkitektur, indretning, bærende konstruktioner og el-installationer. Se opgørelsen på indersiden af bagerste omslag. Konsulentfirmaet EMU, Energi & Miljø Undersøgelser (Nu SPOK ApS) har forestået koordineringen og rapportering af udviklingsprojektet. Det meget smalle oprindelige køkken tillod ikke et køkkenbord i rimelig bredde. Det nye køkken har fransk altan og tilstrækkelig plads til lille spisebord. 16

16 Kommunen I december 1992 vedtager Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune en beslutning om byfornyelse: Byfornyelsesbeslutning - karré 2. Beslutningen omfatter alle ejendomme i området afgrænset af Skydebanegade (8), Istedgade, Absalonsgade og Sdr. Boulevard. Se også side 53. Planlægningen af renoveringen af Sdr. Boulevard tog ganske lang tid, hvilket har flere årsager, hvorom der berettes i det følgende. Af samme årsag har planlægningen fået sit eget afsnit. Undervejs i forberedelsen af projektet glemmer kommunen tilsyneladende at forny beslutningen om byfornyelse, da den oprindelige beslutning forældes. Der kræves derfor en ny behandling i Borgerrepræsentationen, hvilket dog ikke giver anledning til specielle problemer. administrator med henblik på at få udarbejdet et byggeprojekt. I november 1993 forelægges projektet for første gang kommunen. Efterfølgende fremkommer en række krav fra kommunens side i forbindelse med brandforhold, facadeudformning og materialevalg. Disse krav indarbejdes i projektet og fornyede tegninger indsendes. I oktober 1994 godkendes dispositionsplanen. Efterfølgende udarbejdes et detailprojekt, hvor kommunens krav er indarbejdet. Renoveringens omfang Beslutningen om tvungen byfornyelse indebærer, at det offentlige betaler for den forbedring, der gennemføres. I modsætning til udlejningsejendomme er det ikke muligt at hæve huslejen efterfølgende, hvorfor der ved ejerlejligheder skal fastlægges et bidrag, som den enkelte lejlighed skal refundere til staten/kommunen. Stadsarkitektens Direktorat godkendte, at facader, køkkener, bad og toilet blev renoveret fuldstændigt inklusive udskiftning af vinduer. Derimod kunne udskiftning af enkelte gulve i lejlighedernes to værelser kun udføres i det omfang, det viste sig tvingende nødvendigt. Vægge og indvendige døre måtte kun istandsættes i begrænset omfang. I dette tilfælde, hvor der er tale om ejerlejligheder, foranlediger kommunen, at de nuværende lejligheders tilstand vurderes. Denne vurdering sammenholdt med den planlagte renovering indebærer en beregning af lejlighedernes værdiforbedring. Ved vurderingen i 1996 fastsættes beløbet til kr., som de enkelte ejere skal betale Københavns Kommune i form af et pantebrev. Tidsforløbet før udbudet Kort tid efter beslutningen om byfornyelse kontaktes Löwenmark af ejendommens Fugtskade i loft fra overliggende køkken. 17

17 Licitation Licitationen blev som anført afholdt i september 1997 og forhandlet på plads i oktober Resultatet viste en forholdsvis stor spredning, selv om der var tale om bud fra firmaer, der er vant til at arbejde med udviklingsprægede projekter. De store forskelle i budene kunne ikke begrundes ved systematiske afvigelser i enhedspriserne. Årsagen er rimeligvis, at NCC, Rasmussen & Schiøtz, der vandt licitationen, allerede havde erfaringer med tilsvarende lette byggesystemer, f.eks. Comfort-House. Tidsforløbet frem til byggestart I november 1997 oplyste kommunens Byggedirektorat, at der ikke var væsentlige indsigelser fra Stadsarkitektens Direktorat, hvorfor en byggetilladelse hurtigt kunne forventes. I januar 1998 afholdes møde med Stadsarkitektens Direktorat, hvor det kort forud er meddelt fra dette, at den valgte lette udformning af badeværelserne (Projektet var udformet jævnfør SBI anvisning 180 om lette badeværelser, det såkaldte eksempel 5. Dette forhold omtales mere udførligt efterfølgende) under ingen omstændigheder kan godkendes i Københavns Kommune. Selv en udformning som en let løsning som anvist i SBI 180 kunne ikke godkendes. Desuden meddeles, at projektets økonomi er uacceptabel. Der er i Bilag 1 redegjort for økonomien, der ikke havde ændret sig væsentligt, når der indregnes byggeprisernes udvikling i perioden og de krav til ændringer, som Stadsarkitektens Direktorat havde foreskrevet. Yderligere besparelsesforslag diskuteres herefter samtidig med at der findes en tung løsning af badeværelsesproblemet, der ved ihærdig indsats fra rådgiver og entreprenør kun fordyrer projektet uvæsentligt. Først i juni måned 1998 kan en entreprisekontrakt underskrives. Det var efter udløbet af entreprenørens tidsfrist for tilbudets opretholdelse. Ved velvillig indstilling fra hovedentreprenøren blev tilbudet fastholdt, men en forlængelse af byggeperioden måtte accepteres. I Bilag 3 er vist tidsplanen for projektet, som den er udarbejdet af entreprenøren kort efter kontraktens underskrift. Det fremgår heraf, at byggeriet starter i begyndelsen af juli Fuld fart i nedbrydningen! 18

18 Energiforskningsprojektet I august 1994 ansøgte Lövenmark F.R.I Energistyrelsen om støtte fra energiforskningsmidlerne (EFP) med henblik på afprøvning af et nyudviklet loftvarmesystem (3). Den grundlæggende idé bag det nye system er: at spare plads, hvilket opnås ved, at radiatorer undgås og rørfremføringen forenkles, at udnytte lavtemperaturvarme, som ellers kræver store radiatorflader, og at skabe et bedre indeklima og lavere energiforbrug, hvilket sker ved etablering af indblæsning med varmegenvinding fra afkastluften. Efter at have fået en positiv vurdering fra SBI, blev der i februar 1995 af Bygge- og Boligstyrelsen bevilget støtte til de ekstra omkostninger, der er forventelige ved en sådan første gangs etablering af en ny type varmeanlæg. Under forberedelsen af denne del af projektet stødte vi på en del problemer af psykologisk karakter, idet der var tale om et helt nyt og ukendt opvarmningssystem for de fleste beboere. Der kom spørgsmål af typen: I forbindelse med energiforskningsprojektet blev der gennemført en opfølgning til dokumentation for de energimæssige forhold i løbet af en fyringssæson. Målingerne blev gennemført af DTI, Energi. Det havde af forsøgstekniske grunde naturligvis været interessant, hvis den ene opgang var gennemført med et traditionelt system og den anden med det nye system. Vi var imidlertid bange for, at en sådan opsplitning i for høj grad ville fokusere på det forsøgs- og udviklingsmæssige og dermed skabe usikkerhed hos ejerne. Da det samtidig ikke er nødvendigt af energimæssige årsager (Variationen i energimæssig opførsel mellem beboere i lejligheder er erfaringsmæssigt så stor, at en sammenligning mellem energiforbruget hos to opganges beboere ikke vil være tilstrækkelig, når der kun er tale om 12 lejligheder i hver opgang) at gennemføre en sådan opdeling, blev den aldrig behandlet i dybden. Stigestrenge for loftvarmeanlæg er placeret sammen med vandledninger, afløbsledninger og udsugningskanal i rørskakte mellem bad og køkken. Hvad sker der, hvis det ikke virker? Hvorledes opleves loftvarme? Fryser man ikke om tæerne og bliver varm om hovedet? Loftvarme er hovedsageligt gennemført i parcelhussektoren og enkelte institutioner baseret på elpaneler (Det er strålingsbidraget fra elpaneler, der giver anledning til ovennævnte reaktioner vedrørende varme ved hovedet, idet strålingsbidraget ved uheldig placering og for høj overfladetemperatur kan opleves ubehageligt). Det var derfor umuligt at finde relevante referencer, som kunne forevises de tvivlende ejere, der naturligvis frygtede, at deres lejlighed skulle blive mindre værd. Det endte med, at ejerne selv fik mulighed for at vælge, om de foretrak det nye system, eller om de ville have et traditionelt vandbåret radiator system. En omfattende oplysningskampagne gennem beboermøder, suppleret med et gennemarbejdet teknisk dokumentationsmateriale, gjorde at alle valgte at tilslutte sig det nye system. 19

19 Planlægningsfasen I dette afsnit redegøres for de forhold af planlægningsmæssig karakter, der har haft betydning for byggeriets tidsforløb. Endvidere behandles de ændringer af projektet, der blev krævet af Stadsarkitektens Direktorat. Der er givet en forholdsvis detaljeret beskrivelse af sagsforløbet, fordi det tydeligt viser, at de administrative barrierer for indførelse af nye byggemetoder kan være høje, hvis kommunen ikke evner/ønsker at deltage positivt ved behandlingen af de forsøgsmæssige dele af renoveringsprojekter. Bygherren Lejlighedernes tilstand bar stærkt præg af, at mange ikke regelmæssigt havde været beboet. En del lejligheder var anskaffet af provinsfirmaer med henblik på billig overnatning for medarbejdere, når de var i København. Det har kompliceret beslutningsprocessen, at der har været store vanskeligheder med at få kontakt til samtlige ejere og beboere. Dette forhold vurderes som væsentligt forskelligt fra, hvad der gælder for udlejningsejendomme og andelsboligforeninger. Det har været en stor fordel for projektets gennemførelse, at ejerlejlighedsforeningens bestyrelse - personificeret gennem dens formand - gik meget aktivt ind i planlægningen. Kommunen Der opstod allerede fra projektets start en række forsinkelser. De to væsentligste årsager til forsinkelserne skyldes: Når der er tale om ejerlejligheder, er det vigtigt at notere sig, at det er de enkelte ejere, der har håndsret over lejlighederne. Det betyder, at administrator eller bestyrelse kun kan træffe beslutninger om væsentlige forhold, der på forhånd er aftalt. I forbindelse med et sådant projekt er der mange beslutninger, der er væsentlige for den enkelte. Det er vor opfattelse, at kommunens Plan- og Ejendomsdirektorat ikke har været tilstrækkelig opmærksom på dette forhold. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er ejerne selv, der har godkendt projektet og delvist betalt herfor samtidig med, at det udelukkende er ejerne, der kommer til at bøde for uhensigtsmæssige løsninger. Specielle forhold ved byfornyelse i København I Københavns Kommune er der som følge af gennemførelsen af en lang række byfornyelsessager efterhånden etableret en praksis for hvilke tekniske løsninger, der af Københavns Kommune anses for uhensigtsmæssige, og hvilke, der er acceptable. De pågældende regler og arbejdsgange er i et vist omfang kun beskrevet i interne notater. Dette betyder, at der kan være betydelige forskelle på gennemførelsen af et byfornyelseprojekt i København og i det øvrige land. Uskrevne regler og arbejdsgange medfører selvsagt problemer for rådgivere, der ikke har stor erfaring med gennemførelse af byfornyelsesprojekter i København. Tidsforsinkelser i planlægningsfasen kan opstå ved, at man ikke inden for rimelig tid får svar på fremsendte forslag og spørgsmål. I den aktuelle sag blev der endda i flere tilfælde ikke svaret på spørgsmål selv efter flere skriftlige rykkere. Det viste sig relativt sent i forløbet, at den korrekte procedure tilsyneladende var, at man skulle anmode om et møde, hvor man kunne fremkomme med sine forslag. Dette viste sig dog ikke tilstrækkeligt, idet en klar stillingtagen til forslag fremlagt på møderne ikke altid var mulig at opnå. Kommunen havde begrænset erfaring med byfornyelse af ejerlejligheder. Rådgiveren og administratoren tilhørte ikke den inderkreds af firmaer, der traditionelt beskæftiger sig med byfornyelsesprojekter, og som kommunen derfor har samarbejdet med tidligere. Endvidere var et byfornyelsesselskab ikke inddraget som ved mange af de øvrige byfornyelsesarbejder på Vesterbro. Ejerlejligheder 20

20 Specielle regler for badeværelsesudformning. Løsninger, der kan anvendes i landets øvrige kommuner, kan ikke altid anvendes i København. Således godkendes badeværelser i let udførelse ikke, på trods af at sådanne løsninger kan findes i SBI s anvisninger. Kun under helt specielle forhold, hvor de bærende konstruktioner eller funderingsforholdene giver problemer, kan der dispenseres. Da den lette badeværelsesløsning var et vigtigt element i det foreslåede byggekoncept, var hele konceptet ved at falde til jorden. Det lykkedes imidlertid at designe en forholdsvis let glasfiber beton badeværelsesbund, der kombineret med traditionel opmuring i gasbeton kunne godkendes. Herved blev projektet dyrere, bl.a. fordi den bærende konstruktion måtte forstærkes. Grundidéen kunne dog stadig afprøves i fuldt omfang, men der er altså muligheder for billigere løsninger uden for Københavns Kommune. Produktion af fiberbeton hos BB fiberbeton AS. Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad 21

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken

Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken Erfaringer med pilotprojekt i AL2boligs afdeling 111 Langkærparken vedrørende en omfattende lavenergi renovering af en standard boligblok. December

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Projekt Renovering 5 års eftersyn

Projekt Renovering 5 års eftersyn Projekt Renovering 5 års eftersyn ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Projekt Renovering 5 år efter en analyse af resultaterne af Projekt Renovering, af læringen og af de uudnyttede erhvervsmæssige potentialer.

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Tagbolig. Vejledning til bygherren

Tagbolig. Vejledning til bygherren Tagbolig Vejledning til bygherren Udarbejdet af arkitekt MAA Per Lüchtenmeier, sbs, for GI. ISBN 978-87-988882-8-4 Layout: Datagraf November 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK DANSK BYGGESKIK Etagebyggeriet gennem 150 år Jesper Engelmark Arkitekt, lektor emeritus,

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere