Del III: Valgfagskatalog STUDIEORDNING. for. Autoteknolog og Produktionsteknolog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del III: Valgfagskatalog STUDIEORDNING. for. Autoteknolog og Produktionsteknolog"

Transkript

1 Del III: Valgfagskatalog STUDIEORDNING for Autoteknolog og Produktionsteknolog Ikrafttrædelse: 1. august 2019

2 Indhold 1. Valgfagskatalog Udbud af valgfag og mulighed for at vælge valgfaget Prøver i valgfag Fuldførelse af prøver... 4 Ikke-bestået eksamen... 4 Ikke afleveret projekt/skriftlig besvarelse... 4 Ikke deltaget i eksamen/eksamination... 4 Syge- og omprøver Valgfag på uddannelserne Projektledelse (5 ECTS)... 5 Indhold... 5 Læringsmål for Projektledelse... 5 Prøveform, tilrettelæggelse og formkrav Kommunikation & Kulturforståelse (5 ECTS)... 7 Indhold... 7 Læringsmål for Kommunikation & Kulturforståelse... 7 Prøveform, tilrettelæggelse og formkrav Entrepreneurship (5 ECTS)... 9 Indhold... 9 Læringsmål for Entrepreneurship... 9 Prøveform, tilrettelæggelse og formkrav Drift & Vedligehold (5 ECTS) Indhold Læringsmål for Drift & Vedligehold Prøveform, tilrettelæggelse og formkrav Anvendelse af hjælpemidler Ikrafttrædelse Denne studieordning skal læses i sammenhæng med den nationale del af studieordningen (kaldet fællesdelen) og den lokale del af studieordningen (kaldet institutionsdelen). Den nationale del af [1]

3 studieordningen er fælles for alle udbydere, mens den lokale del af studieordningen (institutionsdelen) samt valgfagskataloget er fastlagt af Erhvervsakademi Aarhus. [2]

4 1. Valgfagskatalog Valgfag, læringsmål og bedømmelseskriterier for de udbudte fag, der fungerer som valgfag på autoteknolog- og produktionsteknologuddannelserne på AAMS, er beskrevet i dette valgfagskatalog Udbud af valgfag og mulighed for at vælge valgfaget Autoteknolog Produktionsteknolog Projektledelse (5 ECTS) + + Kommunikation & Kulturforståelse (5 ECTS) + + Entrepreneurship (5 ECTS) + + Drift & Vedligehold (5 ECTS) + + De studerende kan følge valgfag på andre institutioner mod selv at afholde udgifter til transport, overnatning mv. Hvis studerende ønsker at følge valgfag på en deltidsuddannelse, skal de ligeledes selv afholde udgiften. Valgfag, der ikke er omfattet af dette valgfagskatalog, skal godkendes af uddannelsesledelsen inden kurset påbegyndes. Sommerskole og vinterskole Det er også muligt at vælge sommerskole eller vinterskole som valgfag. Den valgte sommer- eller vinterskole skal godkendes af uddannelsesledelsen på uddannelsen inden afrejse, hvorved forhåndsmerit kan opnås. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen. Internationalt kontor kan kontaktes for yderligere information. 2. Prøver i valgfag Ved begyndelse på et uddannelseselement, semester mv. er det samtidig automatisk tilmelding til de tilhørende prøver. Ved tilmelding bruges en prøvegang. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage i prøven på grund af dokumenteret sygdom og barsel. Det er altid den studerendes ansvar at sikre sig internetadgang i eksamenssituationen, og at den studerendes computer er funktionsdygtig. Prøverne er altid på dansk, medmindre det er en del af den enkelte prøves formål at dokumentere færdigheder i fremmedsprog. Prøverne kan aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk, medmindre prøvens formål er at dokumentere den studerendes færdigheder i dansk. [3]

5 2.1. Fuldførelse af prøver Generelt for prøverne på uddannelserne gælder nedenstående i forhold til, hvornår en eksamen er fuldført, eller der er brugt et eksamensforsøg. Hvis der er afvigelser for en bestemt prøve, vil det fremgå af den enkelte beskrivelse af prøven nedenfor. Ikke-bestået eksamen Hvis en studerende ikke har opnået karakteren 02 eller derover til en mundtlig eller skriftlig prøve eller en kombination heraf, er prøven ikke bestået, og der er brugt et prøveforsøg. Hvis eksamensprojektet er udarbejdet af en enkelt studerende og ikke bestås, kan den studerende vælge at arbejde videre på det eksisterende projekt eller udarbejde et nyt projekt. Er der tale om en studerende, der har deltaget i et gruppeprojekt, og som ikke opnår karakteren 02 eller derover, kan den studerende skrive de afsnit om, som den studerende har udarbejdet af det fælles projekt, hvis det er individualiseret. Den studerende kan også vælge at skrive et nyt projekt alene, hvor reglerne for omfang, krav og retningslinjer for individuelt udarbejdede projekter gælder. Ikke afleveret projekt/skriftlig besvarelse Hvis den studerende ikke har afleveret sit eksamensprojekt eller skriftlige besvarelse, er der brugt et prøveforsøg. Den studerende kan vælge at arbejde videre på det eksisterende projekt eller udarbejde et nyt projekt. Ikke deltaget i eksamen/eksamination Hvis den studerende har afleveret sit eksamensprojekt eller skriftlige besvarelse, men ikke har deltaget i den mundtlige eksamination, er der brugt et prøveforsøg. Der vil hurtigst muligt blive planlagt en ny mundtlig eksamination for den studerende, hvor den studerende vil blive eksamineret i det allerede afleverede projekt. Syge- og omprøver De konkrete frister fremgår under den enkelte prøvebeskrivelse. Orientering om tid og sted for syge- og omprøver findes på Campus. Tidspunktet kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår syge- og omprøve afholdes. Sygeprøve En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, får mulighed for at aflægge (syge)prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, får den studerende mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. [4]

6 Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring. Institutionen skal senest have modtaget lægeerklæring tre hverdage efter prøvens afholdelse. Studerende, der bliver akut syge under en prøves afvikling, skal dokumentere at vedkommende har været syg på den pågældende dag. Dokumenteres sygdom ikke efter ovenstående regler, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende skal selv betale udgifter til en lægeerklæring. Krav til udformning af lægeerklæring findes på hjemmesiden under Værd at vide om eksamen. Omprøve Ved en ikke-bestået prøve eller et manglende fremmøde ved en prøve, er den studerende automatisk tilmeldt omprøve, så længe der resterer prøveforsøg. Den studerende er tilmeldt den førstkommende afholdelse af prøven. Omprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Uddannelsen kan dispensere fra den fortsatte tilmelding til en eksamen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, herunder dokumenteret handicap. 3. Valgfag på uddannelserne 3.1. Projektledelse (5 ECTS) Indhold Valgfaget omhandler projektlederrollen og har fokus på værktøjer og metoder til at styre og lede projekter og projektorganisationer effektivt gennem alle projektfaser fra start til slut. Læringsmål for Projektledelse Viden Den studerende har: Udviklingsbaseret viden om forskellige projekttyper, projektmodeller og projektledelse Forståelse for praksis og erhvervets anvendelse af projektstyringsværktøjer til etablering, organisering, planlægning, eksekvering, opfølgning og afslutning af projekter. Færdigheder Nedbryde et projekts mål i leverancer, indsatsområder, milepæle, aktiviteter, estimere tidsog ressourceforbrug, identificere interessenter, udarbejde risikoanalyse samt anvende et itbaseret planlægningsværktøj Vurdere praksisnære problemstillinger og vælge egnede løsninger inden for projektledelse Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til projektteam og projektets øvrige interessenter. [5]

7 Kompetencer Håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for projektledelse Deltage i faglige og tværfaglige projekter med en professionel tilgang og varetage projektlederrollen I en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for projektledelse. ECTS-omfang Valgfaget Projektledelse har et omfang på 5 ECTS-point. Prøveform, tilrettelæggelse og formkrav Prøven er en mundtlig gruppeprøve med afsæt i en skriftlig projektrapport. Den skriftlige projektrapport skal som udgangspunkt udarbejdes i en gruppe af 3-5 personer. Underviser/vejleder kan dispensere for andre gruppestørrelser. projektrapportens omfang afhænger af gruppens størrelse: Gruppestørrelse Minimum normalsider Maksimum normalsider 1 studerende studerende studerende studerende studerende studerende En normalside er anslag inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det krævede antal sider. Bilag er uden for bedømmelse. Det skal fremgå tydeligt i projektrapporten, hvilke afsnit den enkelte deltager har skrevet eller bidraget til. Den mundtlige prøve Prøven indledes med gruppens fælles præsentation af projektrapporten, hvorefter eksaminator og censor stiller spørgsmål. Til gruppeprøven afsættes i alt 15 min. pr. studerende (inkl. votering). Forløbet af den mundtlige eksamination er som følger: Ca. 5 min. pr studerende: Fælles præsentation af projektrapport Ca. 7 min. pr. studerende: Eksamination med afsæt i projektrapport [6]

8 Ca. 3 min. pr. studerende: Votering og tilbagemelding. Forudsætninger for at deltage i prøven For at deltage i den mundtlige gruppeprøve skal indholdet af projektrapporten være redeligt. projektrapporten skal desuden opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret, jf. årsplan på Campus. Det er et forudsætningskrav for at gå til mundtlig prøve, at man via underskrift bekræfter, at man er ansvarlig for udarbejdelsen af projektrapporten. Dette sker rent praktisk ved upload i WISEflow. Ikke opfyldelse af blot én eller flere forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Bedømmelseskriterier og censurtype Bedømmelseskriterierne for valgfagets prøve er lig med læringsmål for valgfaget. Bedømmelse sker efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering. I bedømmelsen indgår den studerendes bidrag i den skriftlige projektrapport samt den studerendes individuelle præstation ved den mundtlige prøve Kommunikation & Kulturforståelse (5 ECTS) Indhold Valgfaget arbejder med kommunikation, samt hvordan kommunikation udføres hensigtsmæssigt under hensyntagen til internationale kulturforskelle, herunder aftager- og modtagerforhold samt personlig kommunikationsstil. Læringsmål for Kommunikation & Kulturforståelse Viden Den studerende har: Udviklingsbaseret viden om virksomheders interne og eksterne kommunikation, kommunikationsteorier, præsentationsteknik og kulturforståelse Forståelse for praksis i anvendelse af teorier om kommunikation og kulturforståelse. Færdigheder Udarbejde almindelige forretningsdokumenter (mødeindkaldelser, mødereferater og s) samt udarbejde præsentationer Beskrive og vurdere praksisnære problemstillinger samt vælge egnede løsninger inden for kommunikation og kulturforståelse Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag ved hjælp hensigtsmæssig kommunikation og kulturforståelse. [7]

9 Kompetencer Håndtere udviklingsorienterede opgaver under hensyntagen til kommunikation og kulturmæssige aspekter Deltage professionelt og konstruktivt i dialogbaseret og skriftlig kommunikation, herunder i situationer med kulturmæssige aspekter I en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer om kommunikation og kulturforståelse. ECTS-omfang Valgfaget Kommunikation & Kulturforståelse har et omfang på 5 ECTS-point. Prøveform, tilrettelæggelse og formkrav Prøven er individuel og består af en individuel videopræsentation af et selvvalgt fagligt emne inden for den studerendes uddannelses fagområder og en individuel udarbejdet skriftlig redegørelse for arbejdsprocessen med videoen. Den skriftlige redegørelse skal demonstrere den studerendes forståelse og anvendelse af relevante teorier og værktøjer inden for kommunikation og kulturforståelse. Videoen skal have en varighed af ca. 5 minutter. Den skriftlige redegørelse skal have et omfang på max 3 normalsider. En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Forudsætninger for at deltage i prøven For at deltage i prøven skal indholdet i videopræsentation og den skriftlige redegørelse være redeligt. Det skal desuden opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret, jf. årsplan på Campus. Det er et forudsætningskrav for at deltage i prøven, at man via underskrift bekræfter, at man er ansvarlig for udarbejdelsen af både videopræsentation og den skriftlige redegørelse. Dette sker rent praktisk ved upload i WISEflow. Ikke opfyldelse af blot én eller flere forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Bedømmelseskriterier og censurtype Bedømmelseskriterierne for valgfagets prøve er lig med læringsmål for valgfaget. Bedømmelse sker efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering. I bedømmelsen indgår videopræsentation samt den skriftlige redegørelse. [8]

10 3.3. Entrepreneurship (5 ECTS) Indhold Valgfaget omhandler arbejdet i forbindelse med opstart af en virksomhed, og hvordan man gennem entreprenørrollen kan få kendskab til forretningsplanen fra idé til implementering. Læringsmål for Entrepreneurship Viden Den studerende har: Udviklingsbaseret viden om entrepreneurship, forretningsplaner, kunde- og markedsforhold, markedsføring, rådgivere, organisering, finansiering og entreprenørens rolle Forståelse for praksis ved start-ups. Færdigheder Anvende basale idégenererings-metoder og udarbejde markedsanalyser med handlingsplan, budgetter, SWOT-analyser og forretningsplaner Vurdere praksisnære problemstillinger og vælge egnede løsninger inden for produkt/markedsposition, ressourcer, finansiering, forhandlinger, indkøb og kunderelationer Formidle og præsentere (pitche) forretningsidéer og forretningsplaner. Kompetencer Håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for entrepreneurship Deltage i faglige og tværfaglige projekter med en professionel inden for entrepreneurship I en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for entrepreneurship. ECTS-omfang Fagelementet Entrepreneurship har et omfang på 5 ECTS-point. Prøveform, tilrettelæggelse og formkrav Prøven er en mundtlig gruppeprøve med afsæt i en skriftlig projektrapport. Projektrapporten skal som udgangspunkt udarbejdes i en gruppe af 3-5 personer. Underviser/vejleder kan dispensere for andre gruppestørrelser. Projektrapportens omfang afhænger af gruppens størrelse: Gruppestørrelse Minimum normalsider Maksimum normalsider 1 studerende 8 10 [9]

11 2 studerende studerende studerende studerende studerende En normalside er anslag inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det krævede antal sider. Bilag er uden for bedømmelse. Det skal fremgå tydeligt i projektrapporten, hvilke afsnit den enkelte deltager har skrevet eller bidraget til. Den mundtlige prøve Prøven indledes med gruppens fælles præsentation af projektrapporten, hvorefter eksaminator og censor stiller spørgsmål. Til gruppeprøven afsættes i alt 15 min. pr. studerende (inkl. votering). Forløbet af den mundtlige eksamination er som følger: Ca. 5 min. pr studerende: Fælles præsentation af projektrapport Ca. 7 min. pr. studerende: Eksamination med afsæt i projektrapport Ca. 3 min. pr. studerende: Votering og tilbagemelding. Forudsætninger for at deltage i prøven For at deltage i den mundtlige gruppeprøve skal indholdet af projektrapporten være redeligt. Projektrapporten skal desuden opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret jf. årsplan på Campus. Det er et forudsætningskrav for at gå til mundtlig prøve, at man via underskrift bekræfter, at man er ansvarlig for udarbejdelsen af projektrapporten. Dette sker rent praktisk ved upload i WISEflow. Ikke opfyldelse af blot én eller flere forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Bedømmelseskriterier og censurtype Bedømmelseskriterierne for valgfagets prøve er lig med læringsmål for valgfaget. Bedømmelse sker efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering. I bedømmelsen indgår den studerendes bidrag i den skriftlige projektrapport samt den studerendes individuelle præstation ved den mundtlige prøve. [10]

12 3.4. Drift & Vedligehold (5 ECTS) Indhold Valgfaget omhandler idriftsættelse, drift og vedligehold af automatiske anlæg, herunder arbejde med standarder, vedligeholdsprocedurer, systematisk vedligehold, computerstyret vedligehold og ledelsessystemer til vedligehold. Læringsmål for Drift & Vedligehold Viden Den studerende har: Udviklingsbaseret viden om vedligeholdsformer, ledelsesmodeller, organisering og standarder inden for vedligehold Forståelse for anvendelse af computerstyret vedligehold i praksis. Færdigheder Planlægge systematisk vedligehold på udstyr med henblik på optimering af driften Vurdere praksisnære problemstillinger og vælge egnede løsninger, henunder inddrage miljøog sikkerhedsmæssige aspekter Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til relevante interessenter. Kompetencer Håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for vedligehold og bidrage med forslag til ændringer, der optimerer drift og vedligehold Deltage i faglige og tværfaglige projekter med en professionel tilgang I en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for vedligehold ECTS-omfang Fagelementet Drift & Vedligehold har et omfang på 5 ECTS-point. Prøveform, tilrettelæggelse og formkrav Prøven er en individuel mundtlig prøve med afsæt i skriftlig case. Casen skal kort beskrive en virkelighedsnær problemstilling og indeholde en problemformulering samt en begrundet redegørelse for hvilke teorier, modeller og evt. empiri den studerende vil gøre brug af for i sin efterfølgende fremstilling til den mundtlige prøve. Selve analysen og løsningsforslaget udfoldes først til den mundtlig prøve. [11]

13 Casen skal udarbejdes individuelt og have et omfang på max 2 normalsider (foruden forside) En normalside er anslag inkl. mellemrum og fodnoter. Til den individuelle prøve afsættes i alt 30 min. pr. studerende (inkl. votering). Forløbet af den mundtlige eksamination er som følger: Ca. 10 min.: Mundtligt oplæg med udfoldelsen af case Ca. 15 min.: Eksamination med afsæt i case Ca. 5 min.: Votering og tilbagemelding. Forudsætninger for at deltage i prøven For at deltage i den mundtlige gruppeprøve skal indholdet af den skriftlige case være redeligt. Casen skal desuden opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret jf. årsplan på Campus. Det er et forudsætningskrav for at gå til mundtlig prøve, at man via underskrift bekræfter, at man er ansvarlig for udarbejdelsen af casen. Dette sker rent praktisk ved upload i WISEflow. Ikke opfyldelse af blot én eller flere forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Bedømmelseskriterier og censurtype Bedømmelseskriterierne for valgfagets prøve er lig med læringsmål for valgfaget. Bedømmelse sker efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering. I bedømmelsen indgår den skriftlige case samt den studerendes præstation ved den mundtlige prøve. 4. Anvendelse af hjælpemidler Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske hjælpemidler, tilladt, medmindre der i bekendtgørelsen eller studieordningen for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger i anvendelsen. Eventuelle regler for indskrænkning af brug af hjælpemidler vil fremgå af beskrivelsen af den enkelte prøve. 5. Ikrafttrædelse Valgfagskataloget træder i kraft 1. august 2019 og har virkning for de studerende, som skal vælge valgfag i deres 3. semester, efteråret Samtidig ophæves valgfagskatalogerne for autoteknolog af og produktionsteknolog af [12]

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Del III: Valgfagskatalog Ikrafttrædelse: 01.08.2018 Indhold Indhold... 1 1. Valgfagskatalog... 3 2. Prøver i valgfag... 3 2.1. Ikke-bestået eksamen... 3

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi Del III: Valgfagskatalog Ikrafttrædelse: 01.08.18 Indhold 1. Valgfagskatalog... 3 2. Prøver i valgfag... 3 2.1. Fuldførelse

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2018 Revideret 31. juli 2018 Indhold

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Produktionsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Production Technology Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2017 Revideret november 2017 1. Studieordningens

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Del III: Valgfagskatalog Ikrafttrædelse: 15.08.2018 Indhold 1. Valgfagskatalog... 3 2. Prøver i valgfag... 3 2.1. Fuldførelse af prøver... 3 Ikke-bestået

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Revideret 6. april 2017 Indhold

Læs mere

150 ECTS fordelt på prøverne. 5. semester 6. Afsluttende eksamensprojekt 15 Ekstern 7-trinsskala

150 ECTS fordelt på prøverne. 5. semester 6. Afsluttende eksamensprojekt 15 Ekstern 7-trinsskala Rettelsesblad til studieordningen del 2-2014 Datamatikeruddannelsen - Institutionsdel Rettet 15. marts 2017 af GS: 1.1. Oversigt over prøverne og den tidsmæssige placering Oversigt over prøverne med angivelse

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL 2015-2019 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 20.02.2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prøven i de nationale fagelementer Erhvervsøkonomi, Erhvervs- og finansjura og Makroøkonomi samt de lokale fagelementer Intern og ekstern analyse

Prøven i de nationale fagelementer Erhvervsøkonomi, Erhvervs- og finansjura og Makroøkonomi samt de lokale fagelementer Intern og ekstern analyse Dato d. 28. juni 2018 Rettelsesblad til Studieordning institutionsdel for Finansøkonom 2017-2019 3. interne Sektoreksamen 4. interne brancheretning Beskrivelsen af 3. interne Sektoreksamen ændres til:

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 3-2016 Valgfag, PBA i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 3.0 Revideret august 2016 Side 0 af 8 Indhold del 3 Valgfag 1.

Læs mere

Eksamenskatalog for Autoteknolog

Eksamenskatalog for Autoteknolog Eksamenskatalog for Autoteknolog Gældende for studiestart efterår 2018 Udarbejdet 15.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk Indhold

Læs mere

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Finansielle markeder og rådgivning 10. Hovedopgave 15 ECTS Erhvervsøkonomi 5 ECTS

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Finansielle markeder og rådgivning 10. Hovedopgave 15 ECTS Erhvervsøkonomi 5 ECTS Rettelse til studieordning for Finansøkonom Hold 2017 Ændringer i studieordningen: Brancheretningsfagene øges fra 5 til 10. Faget Finansielle markeder udgår som obligatorisk fag på 3. semester. Herefter

Læs mere

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 08.08.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Odense. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Odense. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Odense Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 08.08.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 298 af 24/03/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1638 af 15/12/2016 bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Ramme for grundforløbsprøve GF2 PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 286 af 18/04/2018 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 448 af 07/05/2018

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelse i Finans

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelse i Finans STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelse i Finans Del II: Institutionsdel Ikrafttrædelse: 15.08.18 Indhold 1. Oversigt over elementer på uddannelsen... 4 2. Lokale fagelementer... 5 Projektledelse...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 755 af 08/06/2018 bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2018 Udarbejdet 17.8.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Gældende for studiestart efterår 2018 OEAAM18eda udarbejdet 21.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf.

Læs mere

Eksamenskatalog. for IT Teknologuddannelsen. Gældende for årgang 2018/2020

Eksamenskatalog. for IT Teknologuddannelsen. Gældende for årgang 2018/2020 Eksamenskatalog for IT Teknologuddannelsen Gældende for årgang 2018/2020 Termin Sommer 2018 2018 08 14 INDHOLD 1. Indledning...1 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre...1 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...2

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom

Eksamenskatalog for Finansøkonom Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for optag september 2018-20 Udarbejdet 19.08.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800. eal.dk INDHOLD 1. Indledning...

Læs mere

Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen

Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 01.08.2018 1/12 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000.

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration

Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration Gældende for studiestart efterår 2018 Udarbejdet den 15.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansbachelor

Eksamenskatalog for Finansbachelor Eksamenskatalog for Finansbachelor Gældende for årgang 2018-2022 Udarbejdet 18. august 2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800. eal.dk INDHOLD 1. Indledning...

Læs mere

STUDIEORDNING. Finansøkonom

STUDIEORDNING. Finansøkonom STUDIEORDNING for Finansøkonom Del II: Institutionsdel Ikrafttrædelse: 15. august 2018 Revideret pr. 7. august 2018 Indhold 1. Oversigt over elementer på uddannelsen... 3 2. Lokale fagelementer... 3 2.1.

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration STUDIEORDNING for Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration Del II: Institutionsdel Ikrafttrædelse: 01.08.2018 Indhold 1. Oversigt over elementer på uddannelsen... 4 2. Lokale fagelementer...

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning fødevareteknologi Odense Optaget efteråret Gældende for

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning fødevareteknologi Odense Optaget efteråret Gældende for Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi Odense Optaget efteråret 2018 Gældende for Efterårs-/forårssemestret 2018/2019 og Efterårs-/forårssemestret 2019/2020 21-08-2018

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning mejeriteknologi Odense Optaget efteråret Gældende for

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning mejeriteknologi Odense Optaget efteråret Gældende for Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi Odense Optaget efteråret 2018 Gældende for Efterårs-/forårssemestret 2018/2019 og Efterårs-/forårssemestret 2019/2020 21-08-2018

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansbachelor. Gældende for september

Eksamenskatalog for Finansbachelor. Gældende for september Eksamenskatalog for Finansbachelor Gældende for september 2017-19 Udarbejdet 18. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Gældende for efterår 2018 OEAAM18FDA & OEAAM17EDA udarbejdet 21.08.2018 1/9 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf.

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen. Revideret

STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen. Revideret STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Revideret 01.08.2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Design og programmering

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning fødevareteknologi Vejle Optaget efteråret Gældende for

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning fødevareteknologi Vejle Optaget efteråret Gældende for Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi Vejle Optaget efteråret 2018 Gældende for Efterårs-/forårssemestret 2018/2019 og Efterårs-/forårssemestret 2019/2020 20.08.2018

Læs mere

Eksamenskatalog for Financial Controller

Eksamenskatalog for Financial Controller Eksamenskatalog for Financial Controller Gældende for september 2018-20 Udarbejdet 17.08.2018 Revideret 20.08.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 1.0 Revideret august 2016 Side 0 af 29

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for januar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for januar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for januar 2018-20 Udarbejdet 12.08.2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning procesteknologi Vejle Optaget efteråret Gældende for

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning procesteknologi Vejle Optaget efteråret Gældende for Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning procesteknologi Vejle Optaget efteråret 2018 Gældende for Efterårs-/forårssemestret 2018/2019 og Efterårs-/forårssemestret 2019/2020 20.08.2018

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2020 Professionsbacheloruddannelse i Finans - Institutionsdel Bachelor of Financial Management and Services Version 1 Revideret 1. september 2016 Side 0 af 31 Indhold Institutionsdel

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart forår 2018

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart forår 2018 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart forår 2018 Udarbejdet 06.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart Efterår 2018 Udarbejdet 15.08.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf: 70105800

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner National del August 2018

Studieordning for Multimediedesigner National del August 2018 Studieordning for Multimediedesigner National del August 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer...

Læs mere

STUDIEORDNING. Financial Controller (AK)

STUDIEORDNING. Financial Controller (AK) STUDIEORDNING for Financial Controller (AK) Del II: Institutionsdel Ikrafttrædelse: 15.08.2018 Revideret 13.08.2018 Indhold Oversigt over elementer på uddannelsen... 3 Lokale fagelementer... 3 2.1. Økonomistyringssystemer

Læs mere

Eksamenskatalog for Financial Controller

Eksamenskatalog for Financial Controller Eksamenskatalog for Financial Controller Gældende for september 2018-20 Udarbejdet 17.08.2018 Revideret 16.11.2018 Revideret 21.12.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansbachelor

Eksamenskatalog for Finansbachelor Eksamenskatalog for Finansbachelor Gældende for årgang 2018-2022 Udarbejdet 18. august 2018 Opdaterer 07. januar 2019 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1, 5000 Odense C INDHOLD 1.

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling [udarbejdet 01.08.2018] 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 4 4. Beskrivelser af

Læs mere

Studieordning del 2 - institutionsdel

Studieordning del 2 - institutionsdel Studieordning del 2 - institutionsdel Autoteknolog (AK) AP Graduate in Automotive Technology Ikrafttrædelsesdato: 15. august 2016 Revideret 20. april 2017 Side 0 af 17 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...

Læs mere

Studieordning del 2 - institutionsdel

Studieordning del 2 - institutionsdel Studieordning del 2 - institutionsdel Produktionsteknolog (AK) AP Graduate in Production Technology Ikrafttrædelsesdato: 15. august 2017 Revideret november 2017 Side 0 af 18 Indhold Institutionsdel 1.

Læs mere

Eksamenskatalog for Financial Controller

Eksamenskatalog for Financial Controller Eksamenskatalog for Financial Controller Gældende for september 2017-19 Udarbejdet 04.12.2017 Revideret 08.03.2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Studieordning for Financial Controller NATIONAL DEL Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Studieordning for Financial Controller NATIONAL DEL Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Studieordning for Financial Controller NATIONAL DEL 2018-2020 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1 17.08.2018 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2.

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom

Eksamenskatalog for Finansøkonom Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for januar 2018-20 Version 10.01.19 INDHOLD 1. Indledning...3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre...3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...4 4. Beskrivelser

Læs mere

Forløbsbeskrivelse. for det tværprofessionelle forløb

Forløbsbeskrivelse. for det tværprofessionelle forløb Forløbsbeskrivelse for det tværprofessionelle forløb 16.11.2018 1.0 Formål Formålet med det tværprofessionelle forløb er, at de studerende opøver kompetence i at samarbejde tværprofessionelt og/eller tværsektorielt

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Autoteknolog

STUDIEORDNING. for. Autoteknolog STUDIEORDNING for Autoteknolog Del II: Institutionsdel Ikrafttrædelse: 15.08.2018 Indhold Indhold... 1 Oversigt over elementer på uddannelsen... 3 Lokale fagelementer... 3 Udvidet diagnoseteknik og måleteknik,

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbachelor i it-sikkerhed

STUDIEORDNING. Professionsbachelor i it-sikkerhed STUDIEORDNING for Professionsbachelor i it-sikkerhed Del II: Institutionsdel Ikrafttrædelse: 15.08.2017 Indhold Oversigt over elementer på uddannelsen... 3 Lokale fagelementer... 3 Prøver på uddannelsen...

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Produktionsteknolog

STUDIEORDNING. for. Produktionsteknolog STUDIEORDNING for Produktionsteknolog Del II: Institutionsdel Ikrafttrædelse: 15.08.2018 Indhold Oversigt over elementer på uddannelsen... 4 Lokale fagelementer... 4 Maskinteknologi og teknisk tegning,

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 21. august 2018 1/11 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000.

Læs mere

Studieordning del 2 - institutionsdel

Studieordning del 2 - institutionsdel Studieordning del 2 - institutionsdel Automationsteknolog (AK) AP Graduate in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 15. august 2016 Revideret 10. marts 2017 Side 0 af 19 Indhold Institutionsdel Indhold

Læs mere

Forløbsbeskrivelse. for det tværprofessionelle forløb

Forløbsbeskrivelse. for det tværprofessionelle forløb Forløbsbeskrivelse for det tværprofessionelle forløb 27.03.2019 1.0 Formål Formålet med det tværprofessionelle forløb er, at de studerende opøver kompetence i at samarbejde tværprofessionelt og/eller tværsektorielt

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

STUDIEORDNING. IT-Teknolog

STUDIEORDNING. IT-Teknolog STUDIEORDNING for IT-Teknolog Del II: Institutionsdel Ikrafttrædelse: 15.02.2018 Revideret 01.02.2018 Indhold 1. Oversigt over elementer på uddannelsen... 3 2. Lokale fagelementer... 3 Netværksteknologi

Læs mere

STUDIEORDNING. for. IT-teknolog

STUDIEORDNING. for. IT-teknolog STUDIEORDNING for IT-teknolog Revideret 01.02.2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4 2.1. Netværksteknologi... 4 2.2. Indlejrede

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2017

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2017 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2017 Gældende for Efterår 2018 Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Rettelsesblad til: Studieordningens lokaldel Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Rettelsesblad til: Studieordningens lokaldel Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Rettelsesblad til: Studieordningens lokaldel 2018 2020 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Rettet d. 10. maj 2019 af uddannelsesleder Dorthe Jørgensen. Ikrafttrædelse Dette

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 0 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 for oeapt17f

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Prøve: Udvikling

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Institutionsdel (AK) AP Graduate in Financial Controlling Version 1 Revideret august 2016 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens rammer... 1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere