Sporgasundersøgelser til fastlæggelse af aktive transportveje til indeklimaet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sporgasundersøgelser til fastlæggelse af aktive transportveje til indeklimaet"

Transkript

1 Sporgasundersøgelser til fastlæggelse af aktive transportveje til indeklimaet Per Loll, Poul Larsen, Maria Grøn, Tonny Jensen og Claus Larsen Dansk Miljørådgivning A/S Miljøprojekt Nr Teknologiprogrammet for jord- og grundvandsforurening

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD SAMMENDRAG BAGGRUND OG FORMÅL UNDERSØGELSEN HOVEDKONKLUSIONER PROJEKTRESULTATER ENGLISH SUMMARY BACKGROUND AND STUDY PURPOSE THE STUDY MAIN RESULTS 1 INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL UNDERSØGELSE AF AKTUELLE REDUKTIONSFAKTORER 14 2 BESKRIVELSE AF SPORGASMETODEN UDSTYR Sporgassen Ventil og poreluftspyd Detektoren Resultatklassificering FREMGANGSMÅDE PORELUFT TIL INDEKLIMA FREMGANGSMÅDE OVER ETAGEADSKILLELSER 17 3 LOKALITETER OG ERFARINGER LOKALITETSOVERSIGT METODEMÆSSIGE ERFARINGER Hvilke spredningsveje identificeres? Baggrundsniveauer og vandfølsomhed for detektoren Specielle injektions-, kontrol- og målepunkter ERFARINGER VEDR. SPREDNINGSVEJE Fra poreluft til indeklima Over etageadskillelser By-pass over mellemliggende etager ERFARINGER VEDR. TÆTNINGSMATERIALER ERFARINGER VEDR. AFVÆRGETILTAG Tætning ved terræn Tætning af etageadskillelser 31 4 REDUKTIONSFAKTORER OVER TO BETONGULVE UDVALGTE LOKALITETER SUPPLERENDE UNDERSØGELSER Slotsgade Adelgade RESULTATER Slotsgade Adelgade 39 3

4 4.4 REDUKTIONSFAKTORER Datagrundlag Estimater på baggrund af middelværdier Estimater på baggrund af JAGG-beregninger Sammenligning af estimater 43 5 SAMMENFATNING OG VURDERINGER SPORGASMETODEN Procedure Udstyr Metodens svagheder og styrker Tidsforbrug og prisniveau NYTTIGE ERFARINGER PÅ BAGGRUND AF SPORGASUNDERSØGELSER Spredningsveje Tætningsmaterialer Afværgeløsninger REDUKTIONSFAKTORER 50 6 LITTERATURLISTE 51 Bilag A: Lokaliteter 4

5 Forord Denne rapport har til formål at præsentere og beskrive en metode, der kan bruges til lokalisering af aktive spredningsveje af flygtige forureningskomponenter fra poreluften til indeklimaet samt internt i indeklimaet. Projektet er gennemført i perioden november 2008 til januar 2010 og udgøres i sin grundsubstans af en metodeanvendelse på seks forskellige sager for Region Nordjylland, hvor der er påviste indeklimaproblemer med chlorerede opløsningsmidler eller benzin-/oliekomponenter. Der er endvidere gennemført opfølgende undersøgelser af den aktuelle reduktionsfaktor, fra poreluft til indeklima, på to af de lokaliteter, hvor der er gennemført sporgasundersøgelser, og hvor forudsætningerne for anvendelse af Miljøstyrelsens JAGG model ikke er opfyldt. Projektet er gennemført af Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) for Region Nordjylland under Miljøstyrelsens Teknologipulje. 5

6 6

7 Sammendrag Baggrund og formål I sager, hvor indtrængende forureningsdampe fra underliggende jord- eller grundvandsforureninger giver anledning til indeklimaproblemer kan et grundigt kendskab til dampenes spredningsveje åbne mulighed for et mere informeret valg af afværgemetode. Traditionelt fastlægges dampenes spredningsveje via en todelt arbejdsproces. Først gennemføres en grundig byggeteknisk gennemgang for at fastlægge potentielle spredningsveje og dernæst udføres kemiske analyser i/ved potentielle spredningsveje for at undersøge hvilke spredningsveje, der er aktive. I projektet undersøges og præsenteres en aktiv sporgasmetode til fastlæggelse af aktive spredningsveje, der kan ses som et supplement til traditionelle undersøgelsesmetoder. Det primære formål med projektet er at opøve og beskrive en best practice for anvendelse af sporgasmetoden. Det sekundære formål med projektet er, at søge en bredere afklaring af metodens anvendelsespotentiale; herunder at afklare og beskrive metodens styrker og svagheder. Endelig er der gennemført en undersøgelse af reduktionsfaktorer, fra poreluft til indeklima, over eksisterende betongulve på to sager, hvor betingelserne for anvendelse af Miljøstyrelsens JAGG-model ikke er opfyldt, men hvor der, via de gennemførte sporgasundersøgelser, er opnået et godt kendskab til de faktiske spredningsveje. Undersøgelsen I forbindelse med projektet har Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) gennemført sporgastest på seks udvalgte lokaliteter for Region Nordjylland i tilknytning til det almindelige forløb på sagerne. Der er således gennemført undersøgelser på fire tidligere renseri-lokaliteter, hvor PCE er problemstoffet, og på to lokaliteter, hvor problemstoffet er benzen. Overordnet foretages testen via: (i) udledning af sporgas i et område som formodes at bidrage med dampe til indeklimaet, (ii) kontrolmålinger for at sikre, at sporgassen har den ønskede udbredelse i kildeområdet, og (III) semikvantitativ måling af indtrængende gas i bygningen med en håndholdt detektor. Hovedkonklusioner Via udførelse af sporgasundersøgelser på seks udvalgte sager for Region Nordjylland, er der opøvet og opstillet en best practice for anvendelse af metoden på sager med indeklimaproblemer, der skyldes jord- eller grund- 7

8 vandsforurening. Metoden og udstyret er beskrevet således at andre udførende parter kan tage den i anvendelse. Metodemæssige styrker Sporgasmetoden er baseret på anvendelse af udstyr, der er billigt at erhverve. Metoden giver meget visuelle resultater, der kan give den tilsynsførende en god direkte fornemmelse for de konvektive spredningsveje der er fra poreluft til indeklima samt internt i indeklimaet, f.eks. over etageadskillelser. Der er desuden tale om en meget adaptiv test, hvor det er let at afprøve forskellige spredningshypoteser. Kombinationen af en meget let sporgas og en robust, direkte reagerende detektor, giver en meget hurtig responstid, og bidrager væsentligt til metodens styrke. Metodemæssige ulemper Metoden giver ikke umiddelbart indtryk af diffusive spredningsveje og egner sig bedst til identifikation af konvektive spredningsveje (revner, sprækker m.v.). Der er risiko for falsk negative resultater, hvis sporgassens udbredelse på kildesiden af konstruktionen ikke er som antaget, hvorfor det er vigtigt, at følge den anviste procedurebeskrivelse, hvor der tages højde for dette. Der er risiko for falsk positive udslag på den anvendte detektor; f.eks. i meget våde miljøer eller miljøer hvor der opbevares kemikalier. Også dette er der taget højde for i den opstillede testprocedure. Tidsforbrug og prisniveau Samtlige gennemførte tests er gennemført indenfor en dags feltarbejde og der har været to medarbejdere tilknyttet feltarbejdet. På baggrund af de gennemførte sporgasundersøgelser er det vores erfaring, at små undersøgelser kan gennemføres for omkring kr., mens større undersøgelser (indenfor én dags feltarbejde) kan gennemføres for mellem 25 og kr. Det aktuelle prisniveau på en given sag vil dog variere afhængigt af timeprisen for de anvendte medarbejdere, køretid/-afstand og krav til detaljeringsgraden i dokumentationsmaterialet. Projektresultater På baggrund af de gennemførte undersøgelser, er der foretaget en tematisk sammenstilling af en række væsentlige erfaringer, hvoraf nogle er opsummeret i det følgende. Almindelige spredningsveje På samtlige sager er der konstateret spredning via støbeskel imellem betongulv og bærende vægge, eller imellem støbte betongulve i forskellige rum, under dørtrin. På fem sager er der endvidere konstateret gasindtrængning omkring rørgennemføringer igennem støbt betongulv/etageadskillelse; primært ved vand-, varme og spildevandsinstallationer. På begge sager hvor fast inventar er nedboltet i betongulvet, er der konstateret indtrængning hvor betongulvet er helt eller delvist gennemboret, og hvor gulvkonstruktionen er svækket. På to andre sager er der konstateret indtrængning af sporgas igennem kældervægge ved radiatorophæng og kabelgennemføringer. 8

9 På tre sager er der konstateret spredning fra poreluft til hulmurskonstruktioner, hvorfra der kan ske videre spredning til indeklimaet på ovenliggende etager. På to sager er der konstateret spredning via kabelføringsrør/elektrikerrør, til installationsskabe og til vægudtag for el/telefon i hhv. stueetage og 1. sal. På tre sager er der konstateret indtrængning omkring eller gennem poreluftstationer og tidligere poreluftpunkter, og det vurderes at være problematisk at anvende mineralsk baserede produkter til lapning af porelufthuller. Tætningsmaterialer Det anbefales, at bruge elastiske fugemasser frem for mineralske produkter til tætning af porelufthuller. Dette skyldes, at der sker materialesvind under udhærdning af de mineralsk baserede produkter. Levetiden for de elastiske fugemasser er dog ukendt om end dog tilsyneladende generelt er bedre end for de mineralske produkter. På to sager er der benyttet epoxybaserede produkter til tætning af gennemborede betongulve. Spredningsveje som identificeres via gennemførelse af sporgastesten anbefales tætnet med elastiske fugemasser eller PU-skum, som ved omhyggeligt og professionelt udført arbejde har vist sig at være effektive til tætning af konstaterede spredningsveje som minimum i op til 3-4 år. Den nøjagtige levetid for disse materialetyper er dog ukendt. Både fugemasser og PU-skum er dog forbundet med en afgasning af flygtige komponenter, som detektoren reagerer på, under ophærdningen, hvorfor der ikke kan foretages en efterkontrol af tætningens effektivitet umiddelbart efter tætning. Afværgeløsninger Fugeløsninger kan være meget effektive. Såvel vådrumsmembran, som epoxybelægning og RAC-membran vurderes generelt, at være effektive, om end de alle kan have svage punkter. Samtlige tætningsløsningers effektivitet hænger dog uløseligt sammen med den omhu, der er udvist under udførelsen. Dette understreges af at der på samme sag, med samme tætningsmetode, kan være stor forskel på løsningens tætningsgrad. Derfor anbefales det, at der altid foretages en grundig efterkontrol af udførte tætningstiltag; specielt set i lyset af, at der i samtlige tilfælde er konstateret utætheder (etageadskillelsen på Tranebærvej undtaget). I den forbindelse vurderes sporgasmetoden at være et særdeles godt alternativ til andre metoder. Ved test af tætninger udført mod terræn, vurderes metoden, at være bedst egnet når det er muligt, at etablere kontrolpunkter, da områder, hvor der ikke konstateres gasindtrængning, med sikkerhed kan tilskriver, at konstruktionen er tæt og ikke blot, at gasudbredelsen ikke er som forudsat under gulvet. Metoden er særdeles velegnet til at identificere spredningsveje over etageadskillelser eller andre interne spredningsveje; specielt ifht. alternative metoder. Aktuelle reduktionsfaktorer To lokaliteter, hvor forudsætningerne for anvendelse af JAGG-modellen ikke er opfyldt, er udvalgt til opfølgende undersøgelser af aktuelle reduktionsfaktorer over betongulv. På begge lokaliteter er der foretaget samtidige målinger af 9

10 chlorerede opløsningsmidler i poreluften og i indeklimaet, og der er foretaget en måling af det aktuelle luftskifte. På begge lokaliteter er opnået en større reduktionsfaktor end den faktor 100, som Miljøstyrelsen anser som værende konservativ ifht. poreluftkoncentrationens bidrag til indeklimaet i størstedelen af dansk boligbyggeri, forudsat at boligen har betongulv uden synlige revner eller utætheder ved rørgennemføringer eller lignende. Og dette er på trods af, at der i begge gulvkonstruktioner er konstateret faktiske spredningsveje som ikke opfylder betingelserne for anvendelse af en faktor 100 reduktion af poreluftens bidrag til indeklimaet. 10

11 English Summary Background and study purpose At sites where underlying soil or groundwater contamination leads to an unacceptable vapour intrusion (VI), a thorough understanding of the VI pathways can enable a better choice of remediation strategy. Normally, VI pathways are investigated by performing a thorough building inspection followed by chemical analyses of vapours at identified potential pathways. This project investigates and presents an active tracer gas method for tracking VI pathways. The presented method is an alternative to other investigation methods. An English version of the presentation can be found in /5/. The primary purpose of the study is to describe a best practice for applying the method, whereas the secondary purpose is to seek a better understanding of the potential of the method, e.g. strengths and weaknesses. Finally, attenuation factors across concrete floors were investigated at two of the sites where the prerequisites for applying the Danish EPA model JAGG are not met. The study Throughout the project, DMR A/S performed tracer tests at six sites at which the Region of Northern Jutland were performing other investigations. Four of the sites were former dry cleaning sites (PCE) and two of the sites had benzene as the contaminant of concern. The tracer test is performed by: (i) injecting tracer gas into a suspected source area for vapour intrusion, (ii) performing control measurements to ensure that the tracer gas is distributed as required, and (iii) taking a semi-quantitative measurement of tracer gas intrusion by a hand held instrument. Main results By performing tracer gas tests at the six sites included in the study, a best practice has been established in which a small number of potential shortcomings of the method are countered by applying a systematic approach. The method and the equipment needed is described in detail so that other parties can easily adapt them to suit their particular needs. Strengths of the active tracer gas test The equipment needed for the test is inexpensive (tracer gas, leak detector and standard soil vapour investigation equipment). The results are very visual, whereby the investigator is granted a very good direct sense of the advective vapour intrusion pathways at the site. The test is 11

12 very adaptive and different intrusion hypotheses can be tested on the go. The combination of a very buoyant tracer gas (5% hydrogen) and a robust and fast-reacting gas leak detector contributes significantly to the strength of the method. Weaknesses of the active tracer gas test The method is not suitable for investigating diffusive vapour intrusion pathways and there is a risk of false negative results if the tracer gas saturation on the source side of the construction is not as assumed. Hence, it is important to follow the established procedure, which takes this into account. The leak detector used can yield false positive results in very wet environments or where household chemicals are kept. The test procedure takes this into account. Duration and cost All of the tests performed were conducted within one day by two persons. In our experience, tests at a small site can be carried out and documented within a budget of roughly 15,000 Danish krone, whereas larger sites (within one field day) will require about 20-30,000 Danish krone. Of course, actual costs will vary depending on the hourly rate of the consultants involved, driving time and distance and the level of documentation required. 12

13 1 Indledning 1.1 Baggrund I sager, hvor indtrængende forureningskomponenter fra underliggende jordeller grundvandsforureninger giver anledning til indeklimaproblemer kan en effektiv sporing af de aktive spredningsveje lede til en værdifuld forståelse for hvordan indeklimaet i en bygning interagerer med en underliggende poreluftforurening, og i sidste ende eventuelt til et mere informeret valg af afværgemetode. I en række tilfælde kan et grundigt kendskab til dampenes spredningsveje måske åbne mulighed for, at indeklimaet sikres via nogle relativt simple og billige afværgeforanstaltninger frem for at køre de store kanoner i stilling. Traditionelt fastlægges dampenes spredningsveje via en todelt arbejdsproces, hvor der først gennemføres en grundig byggeteknisk gennemgang. På baggrund af denne fastlægges en række potentielle spredningsveje. Dernæst kommer en dyr og langsommelig (ofte iterativ) proces, hvor der udføres målinger og kemiske analyser i/ved de potentielle spredningsveje for at finde ud af hvilke af spredningsveje, der er aktive. Metoden skal primært ses som et supplement til traditionelle undersøgelsesmetoder, f.eks.: byggeteknisk gennemgang, kemiske analyser, luftskiftemålinger, folie- og snifferundersøgelser, PFT passive sporgasundersøgelser, tætningskontrol (f.eks. termografi). Der er tale om en teknologioverførsel og adaption/videreudvikling af en teknik som egentlig er alment brugt ved lækagesporing i rørsystemer, herunder af LækageXperten, som var underentreprenør på den første af de inddragede sager. 1.2 Formål Det primære formål med projektet er at opøve og beskrive en best practice for anvendelse af sporgasmetoden. Herunder er det intentionen at lave en så fyldestgørende beskrivelse af metoden, at andre rådgivere/entreprenører vil kunne tage metoden i anvendelse. Det sekundære formål med projektet er, via anvendelse på seks forskellige sager, at søge en bredere afklaring af metodens anvendelsespotentiale; herunder at afklare og beskrive metodens styrker og svagheder. Endvidere er det intentionen, at uddrage og beskrive de erfaringer der opnås igennem anvendelse af metoden på seks eksempelsager. 13

14 1.3 Undersøgelse af aktuelle reduktionsfaktorer Slutteligt er to af sagerne efterfølgende udvalgt til undersøgelse af reduktionsfaktorer, fra poreluft til indeklima, over eksisterende betongulve. I begge sager er der tale om transport af PCE-poreluftforurening over betongulve, der ikke opfylder betingelserne for anvendelse af JAGG-modellen mht. armering og fravær af (synlige) revner/sprækker. Formålet med disse opfølgende undersøgelser er, at undersøge de aktuelle reduktionsfaktorer i nogle udvalgte sager, hvor JAGG-modellens forudsætninger beviseligt ikke er opfyldt, og hvor der, via de gennemførte sporgasundersøgelser, er opnået et godt kendskab til de faktiske spredningsveje. 14

15 2 Beskrivelse af sporgasmetoden Herunder beskrives udstyret og der er opstillet procedurelister for sporing af transportveje fra hhv. poreluft til indeklima og igennem etageadskillelser. 2.1 Udstyr Sporgassen Der anvendes en specialgas bestående af 5 % brint og 95 % kvælstof, her i en 20 L trykflaske. Med et indhold af brint på under 5,7 % er gassen klassificeret som en inert gas. Gassen har en lav densitet og vil stige til vejrs igennem potentielle transportveje for forureningstransport Ventil og poreluftspyd Gassen udledes via en klikventil til regulering af gasflowet indenfor det ønskede interval. I dette projekt er der benyttet to ventiler; én i intervallet 0,5-5 L/min, og én i intervallet 1-15 L/min. Fra ventilen ledes gassen typisk via en fleksibel slange til et kort poreluftspyd fra RIPO Engineering (ø12 mm aluminium; 40 cm længde), med en påsat Ballofix-haneventil og en slangestuds. Sporgasflaske med tilhørende udstyr er vist i figur Detektoren Den anvendte lækagedetektor er af typen Digitron DGS-10, se figur 2.2. Detektoren reagerer direkte (uden pumpe) på en række gasser (f.eks. methan, ammoniak, brint, butan, propan, acetone, kølemidler, hydrogensulfat, opløsningsmidler og flybrændstof), og sidder for enden af en fleksibel arm, så der kan måles på svært tilgængelige steder. Apparatet afgiver et lyd- og lyssignal, hvis intensitet afspejler det relative gasniveau, idet detektoren indstilles i følsomhed, så baggrundsniveauet afgiver tre til fire klik pr. sekund. Det er flere gange konstateret, at detektoren reagerer på vanddamp, hvorfor der er risiko for falske positive udslag i meget fugtige miljøer. Den opstillede procedure tager dog højde for dette, jf. afsnit 2.2 og 2.3. Figur 2.1: Gas, klikventil, slange og poreluftspyd til udledning af sporgas. Figur 2.2: Gasdetektor, Digitron DGS

16 2.1.4 Resultatklassificering Resultaterne fra sporgastesten gradueres, i henhold til farveskalaen på detektoren: Grønt niveau = ikke forhøjet udslag (baggrund). Gult niveau = lettere forhøjet udslag. Rødt niveau = forhøjet udslag. 2.2 Fremgangsmåde poreluft til indeklima I det følgende er der givet en punktformig beskrivelse af fremgangsmåden ved sporing af transportveje fra poreluften til indeklimaet. Listen er opstillet på baggrund af de samlede erfaringer (best practice), der er opnået via anvendelse på projektets 6 sager, jf. bilag A. 1. Gennemboring af gulvet til installation af injektionssonde (ø14 mm). Foretages i et område, hvor poreluftforureningen forventes at bidrage til indeklimaet; eksempelvis i poreluftforureningens hot-spot. Eksisterende poreluftstationer kan også anvendes. 2. Inden udledningen foretages en gennemboring af betongulvet med et ø14 mm betonbor. For at tætne imellem beton og poreluftspyd omvikles poreluftspyddet først med teflontape, og der foretages en efter-tætning ved gulvoverfladen med en elastisk fugemasse (f.eks. en acrylfugemasse). 3. Installation af injektionssonde (f.eks. ø12 mm aluspyd) med forbindelse til poreluften under gulvet. Der tætnes omkring spyddet med teflontape og acrylfugemasse (figur 2.3a). 4. Etablering af kontrolpunkter ved gennemboring af gulvet (ø10 mm) til kontrol af gasudbredelsen under gulvet. Kontrolpunkterne etableres med afstand og retning til injektionspunktet, så der opnås vished for, at der er opnået en god dækning med sporgas under gulvet; specielt nær de områder der efterfølgende afsøges (jf. punkt 10). Kontrolpunkterne afproppes med gummipropper (figur 2.3b). 5. Evt. etablering af målepunkter til kontrol af formodede spredningsveje ved gennemboring til hulrum; f.eks. i hulmure, forsatsvægge og skorstene. Andre (åbne) spredningsveje kan være trækkanaler, kabelføringsrør og - skabe/-kasser m.v. (figur 2.3c). 6. Gennemgang af kontrolpunkter og planlagte afsøgningsområder med detektoren. Eventuelle punkter/områder med baggrundsudslag noteres, som punkter med usikre resultater. Der kan være tale om udslag på baggrundskemikalier eller udslag i forbindelse med vandfølsomhed i dampmættede miljøer. I forbindelse med de gennemførte sporgastest er der konstateret baggrundsudslag ved en reservedunk/plæneklipper, nye fugninger og skumninger, urenset kattebakke, samt vandfølsomhed i WCkummer, ved gulvafløb og kondensafløb samt afløb og overløb i håndvaske (figur 2.3d). 7. Check evt. baggrundsudslag på materialer gerne udendørs, så der ikke sker en hævning af baggrundsniveauet i afsøgningsområderne; test f.eks. benyttede fugemasser m.v. i Rilsan-pose (figur 2.3e). 8. Udledning af sporgas, med et flow, der afhænger af permeabiliteten/modstanden under gulvet. Jo højere permeabilitet, jo større umættet zone og jo større et område der skal mættes via injektionspunktet, jo høje- 16

17 re gasflow skal der benyttes. I de gennemførte tests er der benyttet flow på mellem 0,5 og 9 L/min (figur 2.3f). 9. Check tæthed af gasopstillingen (slanger, koblinger og tætning omkring injektionspunkt). 10. Gassens udbredelse under gulvet kontrolleres i de etablerede kontrolpunkter. Rødt niveau tilstræbes i kontrolpunkterne, så der ved identificerede aktive spredningsveje kan skelnes imellem gult og rødt niveau. Kontrolpunkterne afproppes med gummipropper når de ikke er i brug. 11. Afsøgning i områder af bygningen, hvor sporgasniveauet er rødt under gulvet, jf. punkt 9 (figur 2.3g, h og i): over gulvet generelt og langs støbeskel og revner, ved rørgennemføringer og ved gulvnedløb, i etablerede målepunkter til afdækning af potentielle spredningsveje (jf. punkt. 4). 12. Der føres løbende logbog over injektionstider og -flow, samt benyttede injektionspunkter og kontrolpunkter. Resultaterne (rød / gul / grøn) indtegnes løbende på en situationsplan og ved mere komplicerede opgaver kan der med fordel benyttes farvekridt til markering af indtrængningspunkter. Der tages digitale fotos/film til brug i fotodokumentation. 13. Injektionspunktet flyttes evt. til et andet punkt for at opnå en bedre dækning med sporgas til rødt niveau i relevante kontrolpunkter. Det tidl. injektionspunkt kan evt. benyttes som kontrolpunkt. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Figur 2.3: Eksempler på etablering af injektionspunkt og kontrolpunkter, samt baggrundscheck, sporgasinjektion, afsøgning af potentielle indtrængningspunkter og feltlog. 2.3 Fremgangsmåde over etageadskillelser I det følgende er der givet en punktformig beskrivelse af fremgangsmåden ved sporing af transportveje over etageadskillelser. Listen er opstillet på baggrund af de samlede erfaringer (best practice), der er opnået via anvendelse på 5 af projektets 6 sager, jf. bilag A. Fremgangsmåden benytter to tilsynsførende; én 17

18 på underetagen og én på den overliggende etage, der er i løbende mobilkontakt vedr. undersøgelsens fremdrift og har en situationsplan hver. 1. Planlægning af udlednings- og afsøgningsrækkefølge fra punkt til punkt på under- og overetage, således at udledning og afsøgning sker simultant i korresponderende områder af under- og overetagen. Fælles nummerering af punkter på situationsplanerne. 2. Gennemgang af planlagte afsøgningsområder på overetagen med detektoren. Eventuelle punkter/områder med baggrundsudslag noteres, som punkter med usikre resultater. 3. Udledning af sporgas gennem slange og evt. spyd under loftet i underetagen, med et flow på ca. 0,5-1 L/min (figur 2.4a). 4. Ved konvektive spredningsveje kan der erfaringsmæssigt konstateres gennembrud i løbet af 2-5 sekunder fra start af udledning under loft i underetage til sporing på overetagen. Ved udledning kan der lægges en gaspude oppe under loftet, der erfaringsmæssigt kan holde i nogle minutter, afhængigt af ventilationsforholdene i underetagen. 5. Udledning i planlagte områder af underetagen og afsøgning i tilsvarende områder på overetagen (figur 2.4b, c og d): over gulvet generelt, langs støbeskel og inder-/ydervægge, ved synlige sætningsrevner i/omkring etageadskillelsen, ved rørgennemføringer. 6. Der føres løbende logbog over udledningstider og -flow. Resultaterne (rød / gul / grøn) indtegnes løbende på en situationsplan. Der tages digitale fotos/film af alle områder med relevante observationer til senere brug for udarbejdelse af fotodokumentation. (a) (b) (c) (d) Figur 2.4: Eksempler på udledning af sporgas under etageadskillelse og afsøgning på ovenliggende etage ved skabe kabelføringsrør/tomrør og VVS-installationer. 18

19 3 Lokaliteter og erfaringer I forbindelse med projektets gennemførelse er der gennemført sporgastest på seks lokaliteter for Region Nordjylland. I det følgende er der givet en overordnet præsentation af de forhold, der gør sig gældende omkring hver sag, og der er foretaget en tematisk sammenstilling af en række væsentlige erfaringer, der er opnået ved gennemførelse af projektet. 3.1 Lokalitetsoversigt I tabel 3.1 er der opstillet en oversigt over de seks sager, hvoraf det fremgår hvad der er den primære forureningskomponent og hvornår i sagsforløbet sporgastesten er gennemført, samt hvilke spredningsveje der er undersøgt. Oversigten er opstillet i en rækkefølge, der svarer til den kronologiske gennemførelse af sporgastestene. Der er således tale om et produkt under udvikling, hvor de anbefalede fremgangsmåder efter gennemførelse af tests på alle seks sager er opstillet i rapportens kapitel 2. Tabel 3.1: Oversigt over de sager som er inddraget i projektet. Nr. Lokalitet Forurening Undersøgelsestidspunkt Spredningsveje 1 Slotsgade PCE Supplerende undersøgelse & Poreluft til indeklima efterkontrol af afværgetiltag og etageadskillelser 2 Gærumvej Benzin/benzen Supplerende undersøgelse Poreluft til indeklima og etageadskillelser 3 Adelgade PCE Supplerende undersøgelse Poreluft til indeklima og etageadskillelser 4 Tjørnevej Fyringsolie/benzen Efterkontrol af afværgetiltag Poreluft til indeklima 5 Tranebærvej PCE Efterkontrol af afværgetiltag Poreluft til indeklima og etageadskillelser 6 Fredericiagade PCE Efterkontrol af afværgetiltag Poreluft til indeklima og etageadskillelser Som det fremgår af tabel 3.1 er ca. halvdelen af undersøgelserne gennemført som supplerende undersøgelser og ca. halvdelen som efterkontrol af gennemførte afværgetiltag. For én af sagerne er sporgastesten gennemført både som supplerende undersøgelse og som efterkontrol af gennemførte afværgetiltag. Fem af undersøgelserne er gennemført på etageejendomme, hvorfor der er udført undersøgelser med fokus på såvel spredningsveje fra poreluft til indeklima som over ejendommens etageadskillelser. I forbindelse med den almindelige sagsgang for hver af de seks sager er der udarbejdet materiale, som omfatter et bilag hvori testen, og baggrunden for denne, kort er beskrevet. Endvidere er den udførte sporgasundersøgelse og de opnåede resultater beskrevet, under henvisning til situationsplaner og fotobilag. Dette materiale fremgår af bilag A i nærværende rapport. De primære afværgetiltag gennemført på lokaliteterne fremgår af nedenstående tabel

20 Tabel 3.2: Primære afværgetiltag gennemført på lokaliteterne. Nr. Lokalitet Primære afværgetiltag 1 Slotsgade Tætning af etageadskillelse mellem kælder og stueetage ved fugning og skumning. Intern luftrensning i kælder. 2 Gærumvej Afværgetiltag er endnu ikke gennemført. 3 Adelgade Afværgetiltag er endnu ikke gennemført. 4 Tjørnevej 5 Tranebærvej 6 Fredericiagade Tætning af gulv mod terræn ved etablering af vådrumsmembran på eksisterende flisebelagt betongulv samt ca. 10 cm op ad væggen, udskiftning af div. gulvafløb til tætte plast-konstruktioner og fugning med elastisk fuge omkring rørgennemføringer og poreluftstationer. I det tidligere renseri er der foretaget en tætning af betongulvet mod terræn, og ca. 10 cm op ad vægge, med udlægning af epoxymembran. I et tilstødende rum er der foretaget en tætning af støbeskel imellem gulv og væg med elastisk fuge. Tætning af etageadskillelse (både nedefra og ovenfra) med elastisk fugemasse. Udlægning af diffusionshæmmende RAC-membran, samt tætning af denne ved vægge med elastisk fuge og klemskinner. Membranen er tætnet med elastisk fuge, hvor membranbanerne overlapper hinanden. I den del af kælderen, hvor der ikke er krybekælder er der støbt et slidlag af beton ovenpå membranen. Omkring diverse rørgennemføringer i (krybe)kældervæg og gulv er der ligeledes tætnet med elastisk fugemasse, ligesom etageadskillelsen imellem (krybe)kælder og de ovenliggende lejligheder er tætnet med elastisk fugemasse og/eller PU-skum. Der er udlagt ventilationsdræn under (krybe)kældergulvet. Som det fremgår af tabel 3.2 udgør de gennemførte tætningstiltag alene, den primære løsning på to af de fire sager, hvor der er gennemført afværge i form af tætning, mens der ligeledes er projekteret (mulighed for) luftrensning eller ventilation i de to øvrige sager. I to af sagerne er der endnu ikke gennemført afværgetiltag. 3.2 Metodemæssige erfaringer I det følgende er der foretaget en gennemgang af nogle af de væsentligste metodemæssige erfaringer, som vi har gjort under udførelsen af sporgastesten på de seks sager. Erfaringerne er opdelt i en række temaer, under henvisning til de relevante sager, således at der er mulighed for at hente yderligere oplysninger i baggrundsmaterialet i bilag A Hvilke spredningsveje identificeres? Hidtil er det omtalt, at metoden kan benyttes til at identificere aktive spredningsveje. Med udgangspunkt i en diskussion af de betydende faktorer for gassens transport igennem en konstruktion og de opnåede erfaringer fra projektet, diskuteres i det følgende hvilke spredningsveje metoden egner sig til at identificere. 20

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Poul Larsen, civilingeniør, Ph.D. Nanna Muchitsch, fagchef, civilingeniør Niels Christian Bergsøe, seniorforsker,

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Passiv ventilation der virker!

Passiv ventilation der virker! 1 Passiv ventilation der virker! Indeklimasikring ved etablering af ventileret krybekælder Dansk Miljørådgivning A/S: Rikke Berg Mørch, diplomingeniør Per Loll, udviklingsleder, civilingeniør Ph.D Region

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

Sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklimaet i boliger ved blowerdoor, termografi, PID og sporgas

Sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklimaet i boliger ved blowerdoor, termografi, PID og sporgas Sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklimaet i boliger ved blowerdoor, termografi, PID og sporgas Teknologiprogram for jordog grundvandsforurening Miljøprojekt nr. 1589, 2014 Titel: Sporing

Læs mere

Metoder til sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklima

Metoder til sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklima Metoder til sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklima Teknologiprogram for jordog grundvandsforurening Miljøprojekt nr. 1590, 2014 Titel: Metoder til sporing af indtrængningsveje for poreluft

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet ATV-Vintermøde, 6. marts 2012 Grontmij A/S Majbrith Langeland Tværsnit udbredelse af fri fase olie i jord og tidl. kloak

Læs mere

Undersøgelse af radonsikring

Undersøgelse af radonsikring Undersøgelse af radonsikring Nybyggeri Mette Neerup Jeppesen Temadag, Vintermøde 2011 Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde 2011 1 / 62 Overordnet projektpræsentation formål

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS -

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - LÆRING OG OPTIMERING AF PASSIV VENTILATIONSLØSNING Arne Rokkjær, Region Hovedstaden Disposition Baggrund - lokalitet Afværge - princip Etablering Grundejer Dokumentation Sammenfatning

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

LÆKAGESPORING ENTRÉ xxxxxxxx 2100 København

LÆKAGESPORING ENTRÉ xxxxxxxx 2100 København LÆKAGESPORING ENTRÉ xxxxxxxx 2100 København 18/01-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning xxxxxxx, 2100

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Erfaringsopsamling Passiv ventilation under huse

Erfaringsopsamling Passiv ventilation under huse Erfaringsopsamling Passiv ventilation under huse Henrik Husum Nielsen, Nanna Muchitsch og Anders G. Christensen NIRAS A/S Miljøprojekt Nr. 1348 2010 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Tæt byggeri. Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning

Tæt byggeri. Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning Tæt byggeri Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning René Østergaard Lars Olsen rene.ostergaard@teknologisk.dk lars.olsen@teknologisk.dk

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Guide Guide til håndværksmæssig udførelse: Hvorfor tætne et eksisterende hus? UDGIVET NOVEMBER 2009 Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Når man vil spare på varmen i sit hus, er et

Læs mere

Dimensioneringsværktøj for brændeovne

Dimensioneringsværktøj for brændeovne Dimensioneringsværktøj for brændeovne Uwe Zielke, Christian Drivsholm, Per T. Jespersen, Thue Møller Jensen, Jes S. Andersen Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1344 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Radon og enfamiliehuse

Radon og enfamiliehuse Radon og enfamiliehuse August 2007 Indhold Forord 3 Hvad er radon? 4 Radon og lungekræft 5 Hvordan kommer radon ind i huset? 6 Radonindhold i boliger varierer 7 Hvad kan jeg gøre? 8 Tjekliste 10 Ventilation

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Jordforurening.info INDHOLD. 2 Leder. 3 Tæthedskontrol af membraner til indeklimasikring. 12 Kort Info. 13 Freon en ny spiller på banen

Jordforurening.info INDHOLD. 2 Leder. 3 Tæthedskontrol af membraner til indeklimasikring. 12 Kort Info. 13 Freon en ny spiller på banen INDHOLD 2 Leder 3 Tæthedskontrol af membraner til indeklimasikring vha. sporgas 3 Jordforurening.info 13 12 Kort Info 13 Freon en ny spiller på banen 26 I praktik hos Region Nordjylland 28 Artikelovervågning

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Radon og enfamiliehuse. forside > publikationer > 1998 > her

Radon og enfamiliehuse. forside > publikationer > 1998 > her forside > publikationer > 1998 > her Radon og enfamiliehuse Forord Radon er en radioaktiv luftart og er kræftfremkaldende. Det er derfor af sundhedsmæssige betydning at holde indeholdet af radon i luften

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Per Loll, udviklingsleder, Ph.D ATV møde 28. januar 2015 1 Hvad er det vi snakker om? banen kridtes op Oliestoffer, dvs.

Læs mere

Nedbrydningsrate, umættet zone

Nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsrate, umættet zone Definition af nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsraten i den umættede zone er i denne beskrivelse defineret som: Massen af stof der nedbrydes pr. dag pr. kg jord

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

1950 er-villa/1½ plan

1950 er-villa/1½ plan Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN 1950 er-villa/1½ plan Opført i perioden: ca. 1945-1955 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Bungalow Opført i perioden: ca. 1930-1945 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere